Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Wtorek, 8 lipca 2008 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Składanie dokumentów
 3.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)
 4.Oddziaływanie środowiskowe planowanego gazociągu bałtyckiego, mającego łączyć Rosję i Niemcy (debata)
 5.Stabilizacja sytuacji w Afganistanie: wyzwania dla UE i wspólnoty międzynarodowej (debata)
 6.Zmiana dyrektywy 2003/87/WE w celu uwzględnienia działalności lotniczej w systemie handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie ***II (debata)
 7.Kalendarz budżetowy
 8.Głosowanie
  
8.1.Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.2.Systemy wsparcia w ramach WPR * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.3.Minimalne wymagania w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny użytkowania sprzętu roboczego (druga dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (wersja skodyfikowana) ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.4.Ochrona dzikiego ptactwa (dostosowanie do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą) ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.5.Wspólny system podatku od wartości dodanej * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.6.Protokół dotyczący strategicznej oceny środowiska do Konwencji EKG ONZ z Espoo o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.7.Przystąpienie Liechtensteinu do umowy UE/WE/Szwajcaria dotyczącej włączenia Szwajcarii we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.8.Określanie państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o udzielenie azylu złożonego w państwie członkowskim, w Szwajcarii lub w Liechtensteinie * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.9.Protokół między WE, Szwajcarią i Liechtensteinem do umowy WE-Szwajcaria dotyczącej określania państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o udzielenie azylu złożonego w państwie członkowskim, Szwajcarii lub Liechtensteinie *(art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.10.Numeracja wiz * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.11.Odnowienie umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między WE a Indiami * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.12.Wniosek o uchylenie immunitetu poselskiego Witolda Tomczaka (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.13.Ochrona uprawnień Parlamentu Europejskiego przed sądami krajowymi (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.14.Zatwierdzanie Komisji (zmiana Regulaminu) (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.15.Jednolita procedura wydawania zezwoleń na stosowanie dodatków do żywności, enzymów spożywczych i środków aromatyzujących ***II (głosowanie)
  
8.16.Dodatki do żywności ***II (głosowanie)
  
8.17.Środki aromatyzujące i niektóre składniki żywności o właściwościach aromatyzujących ***II (głosowanie)
  
8.18.Enzymy spożywcze ***II (głosowanie)
  
8.19.Zmiana dyrektywy 2003/87/WE w celu uwzględnienia działalności lotniczej w systemie handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie ***II (głosowanie)
  
8.20.Prace na posiedzeniach plenarnych oraz sprawozdania z własnej inicjatywy (zmiana Regulaminu) (głosowanie)
  
8.21.Budżet 2009: pierwsze refleksje dotyczące mandatu do postępowania pojednawczego w związku z WPB 2009 (głosowanie)
  
8.22.Oddziaływanie środowiskowe planowanego gazociągu bałtyckiego, mającego łączyć Rosję i Niemcy (głosowanie)
  
8.23.Stabilizacja sytuacji w Afganistanie: wyzwania dla UE i wspólnoty międzynarodowej (głosowanie)
 9.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 10.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 11.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia
 12.Warunki dostępu do sieci przesyłowych gazu naturalnego ***I - Wewnętrzny rynek gazu ziemnego ***I - Europejski strategiczny plan w dziedzinie technologii energetycznych (debata)
 13.Odpowiedź UE na wyzwania związane z państwowymi funduszami inwestycyjnymi (debata)
 14.Tura pytań (pytania do Rady)
 15.Wniosek o tryb pilny
 16.Zmiana dyrektywy 2004/49/WE w sprawie bezpieczeństwa kolei wspólnotowych ***II - Zmiana rozporządzenia (WE) nr 881/2004 ustanawiającego Europejską Agencję Kolejową ***II (debata)
 17.Wspólne zasady świadczenia usług lotniczych we Wspólnocie (przekształcenie) ***II (debata)
 18.W kierunku nowej kultury mobilności w mieście (debata)
 19.Wymagania techniczne i procedury administracyjne mające zastosowanie do komercyjnego transportu lotniczego (zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 3922/1991) (debata)
 20.Porządek obrad następnego posiedzenia
 21.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (207 kb) Lista obecności (65 kb)       
 
Protokół (168 kb) Lista obecności (24 kb) Wyniki głosowania (421 kb) Wyniki głosowań imiennych (1612 kb) 
 
Protokół (253 kb) Lista obecności (64 kb) Wyniki głosowania (172 kb) Wyniki głosowań imiennych (481 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności