Показалец 
Протокол
PDF 271kWORD 177k
Вторник, 8 юли 2008 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Внесени документи
 3.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)
 4.Екологично въздействие на запланувания газопровод в Балтийско море, който ще свързва Русия и Германия (разискване)
 5.Стабилизация на Афганистан: предизвикателства пред ЕС и международната общност (разискване)
 6.Включване на въздухоплаването в схемата на Общността за търговия с квоти за емисии на парникови газове ***II (разискване)
 7.Бюджетен график
 8.Време за гласуване
  
8.1.Европейски инструмент за съседство и партньорство ***I (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.2.Общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на ОСП * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.3.Минималните изисквания за безопасност и здраве на работниците при използването на работни съоръжения по време на работа (втора специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО) (кодифицирана версия) ***I (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.4.Опазване на дивите птици (Адаптиране към процедурата по регулиране с контрол) ***I (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.5.Обща система на данъка върху добавената стойност * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.6.Протокол за стратегическа екологична оценка към Конвенцията на ИКЕ на ООН за оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст, подписана в Еспо през 1991 г. * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.7.Присъединяването на Лихтенщайн към Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към въвеждането, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.8.Присъединяването на Лихтенщайн към Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно критериите и механизмите за определяне на държавата, която е компетентна за разглеждането на молба за убежище, подадена в държава-членка или в Швейцария * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.9.Протокол между Европейската общност, Швейцария и Лихтенщайн към Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно критериите и механизмите за определяне на държавата, която е компетентна за разглеждането на молба за убежище, подадена в държава-членка, в Швейцария или Лихтенщайн *(член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.10.Номериране на визите * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.11.Подновяване на споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейската общност и Индия * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.12.Искане за снемане на имунитета на г-н Tomczak Witold (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.13.Защита на прерогативите на Европейския парламент пред националните съдилища (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.14.Одобрение на Комисията (Изменение на Правилника за дейността) (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.15.Разрешителна процедура за добавките в храните, ензимите в храните и ароматизантите в храните ***II (гласуване)
  
8.16.Добавки в храните ***II (гласуване)
  
8.17.Ароматизантите и определени хранителни съставки с ароматични свойства ***II (гласуване)
  
8.18.Ензими в храните ***II (гласуване)
  
8.19.Включване на въздухоплаването в схемата на Общността за търговия с квоти за емисии на парникови газове ***II (гласуване)
  
8.20.Пленарни заседания и доклади по инициатива (изменение на Правилника за дейността на ЕП) (гласуване)
  
8.21.Бюджет за 2009 г.: първи съображения относно мандата за съгласуване на предварителния проектобюджет за 2009 г. (гласуване)
  
8.22.Екологично въздействие на запланувания газопровод в Балтийско море, който ще свързва Русия и Германия (гласуване)
  
8.23.Стабилизация на Афганистан: предизвикателства пред ЕС и международната общност (гласуване)
 9.Обяснениe на вот
 10.Поправки на вот и намерения за гласуване
 11.Одобряване на протокола от предишното заседание
 12.Условия за достъп до газопреносни мрежи ***I - Вътрешен пазар на природен газ ***I - Европейски стратегически план за енергийните технологии (разискване)
 13.Отговорът на ЕС на предизвикателството на "държавните инвестиционни фондове" ("суверенни фондове") (разискване)
 14.Време за въпроси (въпроси към Съвета)
 15.Искане за неотложна процедура
 16.Изменение на Директива 2004/49/ЕО относно безопасността на железопътния транспорт в Общността ***II - Изменение на Регламент (ЕО) № 881/2004 за създаване на Европейска железопътна агенция ***II (разискване)
 17.Общи правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността (преработка) ***II (разискване)
 18.Към нова култура за градска мобилност (разискване)
 19.Технически изисквания и административни процедури, приложими за търговски превози със самолет (EU OPS) / използване на обезопасителни средства за деца (OPS 1.730) (разискване)
 20.Дневен ред на следващото заседание
 21.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПРОТОКОЛ

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Hans-Gert PÖTTERING
Председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието бе открито в 9.00 ч.

Изказа се Carl Schlyter, който попита дали организацията, която провежда изложба в помещения на Парламента, е получила отнякъде разрешение да разлепи стикери по пода на сградата (Председателят му отговори, че въпросът ще бъде проучен).


2. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от Съвета и Комисията

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 16/2008 - Раздел III - Комисия (SEC(2008)0539 - C6-0246/2008 - 2008/2162(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1234/2007 за установяване на обща организация на селскостопанските пазари по отношение на пазарните стандарти за птиче месо (COM(2008)0336 - C6-0247/2008 - 2008/0108(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

подпомагаща :

ENVI

- Предложение за регламент на Европейския парламент и Съвета за изменение на Регламенти (ЕО) № 549/2004, (ЕО) № 550/2004, (ЕО) № 551/2004 и (ЕО) № 552/2004 с цел подобряване функционирането и устойчивостта на европейската авиационна система (COM(2008)0388 - C6-0250/2008 - 2008/0127(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

TRAN

подпомагаща :

ITRE

- Предложение за регламент на Европейския парламент и Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 216/2008 в областта на летищата, управлението на въздушното движение и аеронавигационното обслужване и за отмяна на Директива 2006/23/ЕО на Съвета (COM(2008)0390 - C6-0251/2008 - 2008/0128(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

TRAN

подпомагаща :

EMPL, ITRE

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 17/2008 - Раздел III - Комисия (SEC(2008)1953 - C6-0252/2008 - 2008/2163(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 18/2008 - Раздел III - Комисия (SEC(2008)1954 - C6-0253/2008 - 2008/2165(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за решение на Съвета и на Комисията относно сключване на протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейските общности и техните държави-членки от една страна и Република Таджикистан от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз (COM(2007)0143 - C6-0254/2008 - 2007/0050(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

подпомагаща :

INTA

- Решение на Съвета и на Комисията относно сключването на Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Босна и Херцеговина, от друга страна (08225/2008 - C6-0255/2008 - 2008/0073(AVC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

подпомагаща :

INTA


3. Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)

Долупосочените членове на Парламента или политически групи са внесли искания за провеждането на такива разисквания, на основание член 115 от Правилника за дейността, по следните предложения за резолюции:

I. Твърдяно наличие на масови гробове в частта от Кашмир под индийска администрация

- Elizabeth Lynne, Marios Matsakis, Sarah Ludford и Frédérique Ries, от името на групата ALDE, относно Кашмир (B6-0349/2008)

- Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Ewa Tomaszewska и Konrad Szymański, от името на групата UEN, относно твърдяното наличие на масови гробове в частта от Кашмир под индийска администрация (B6-0355/2008)

- Cem Özdemir, Jean Lambert, Raül Romeva i Rueda и Hélène Flautre, от името на групата Verts/ALE, относно наличието на масови гробове в частта от Кашмир под индийска администрация (B6-0359/2008)

- André Brie, от името на групата GUE/NGL, относно твърдяното наличие на масови гробове в частта от Кашмир под индийска администрация (B6-0362/2008)

- James Elles, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Thomas Mann, Laima Liucija Andrikienė и Sajjad Karim, от името на групата PPE-DE, относно твърдяното наличие на масови гробове в частта от Кашмир под индийска администрация (B6-0367/2008)

- Pasqualina Napoletano и Richard Howitt, от името на групата PSE, относно твърдяното наличие на масови гробове в частта от Кашмир под индийска администрация (B6-0368/2007)

II. Положението в Бангладеш

- Jan Tadeusz Masiel, Konrad Szymański, Wiesław Stefan Kuc, Ewa Tomaszewska, Mieczysław Edmund Janowski, Hanna Foltyn-Kubicka и Adam Bielan, от името на групата UEN, относно Бангладеш (B6-0356/2008)

- Jean Lambert, от името на групата Verts/ALE, относно Бангладеш (B6-0360/2008)

- Johan Van Hecke, Marios Matsakis, Renate Weber, Marielle De Sarnez, Мариела Величкова Баева и Frédérique Ries, от името на групата ALDE, относно масовите арести в Бангладеш (B6-0361/2008)

- Roberto Musacchio, от името на групата GUE/NGL, относно Бангладеш (B6-0364/2008)

- Charles Tannock, Britta Thomsen, Bernd Posselt и Eija-Riitta Korhola, от името на групата PPE-DE, относно положението в Бангладеш (B6-0365/2008)

- Pasqualina Napoletano и Robert Evans, от името на групата PSE, относно положението в Бангладеш (B6-0366/2008)

III. Смъртно наказание, по-специално случаят с Troy Davis

- Marco Pannella, Marco Cappato, Marios Matsakis и Frédérique Ries, от името на групата ALDE, относно смъртното наказание, случая с Troy Davis (B6-0350/2008)

- Ryszard Czarnecki, от името на групата UEN, относно смъртното наказание, и по-конкретно случая с Troy Davis (B6-0357/2008)

- Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Milan Horáček, Kathalijne Maria Buitenweg, Pierre Jonckheer, Caroline Lucas, Claude Turmes и Monica Frassoni, от името на групата Verts/ALE, относно смъртното наказание, и по-конкретно случая с Troy Davis (B6-0358/2008)

- Vittorio Agnoletto, от името на групата GUE/NGL, относно смъртното наказание, и по-конкретно случая с Troy Davis (B6-0363/2008)

- Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt и Eija-Riitta Korhola, от името на групата PPE-DE, относно смъртното наказание, и по-конкретно случая с Troy Davis (B6-0369/2008)

- Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes, Józef Pinior и Marianne Mikko, от името на групата PSE, относно смъртното наказание, и по-конкретно случая с Troy Davis (B6-0370/2008)

Времето за изказвания се разпределя в съответствие с член 142 от Правилника за дейността.


4. Екологично въздействие на запланувания газопровод в Балтийско море, който ще свързва Русия и Германия (разискване)

Доклад относно екологичното въздействие на запланувания газопровод в Балтийско море, който ще свързва Русия и Германия (Петиции 0614/2007 и 0952/2007) [2007/2118(INI)] - Комисия по петиции. Докладчик: Marcin Libicki (A6-0225/2008)

Marcin Libicki представи доклада.

Изказа се Stavros Dimas (член на Комисията).

Изказаха се: Christopher Beazley (докладчик по становището на комисията AFET), Andres Tarand (докладчик по становището на комисията ITRE), Rihards Pīks, от името на групата PPE-DE, Lasse Lehtinen, от името на групата PSE, Diana Wallis, от името на групата ALDE, David Hammerstein, от името на групата Verts/ALE, Eva-Britt Svensson, от името на групата GUE/NGL, Sylwester Chruszcz, независим член на ЕП, András Gyürk, Proinsias De Rossa, Henrik Lax, Helmuth Markov, Ria Oomen-Ruijten, Victor Boştinaru, Johannes Lebech, Urszula Gacek, Vural Öger, Grażyna Staniszewska, Vytautas Landsbergis, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg и Adam Bielan.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Заместник-председател

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Tunne Kelam, Danutė Budreikaitė, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Carl Schlyter, Laima Liucija Andrikienė, Marios Matsakis, Konrad Szymański, Árpád Duka-Zólyomi, Olle Schmidt и Ville Itälä.

Изказаха се: Stavros Dimas и Marcin Libicki.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.22 от протокола от 08.07.2008.


5. Стабилизация на Афганистан: предизвикателства пред ЕС и международната общност (разискване)

Доклад относно стабилизацията на Афганистан: предизвикателства пред ЕС и международната общност [2007/2208(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: André Brie (A6-0269/2008)

André Brie представи доклада.

Изказаха се: Jean-Pierre Jouyet (действащ председател на Съвета) и Benita Ferrero-Waldner (член на Комисията).

Изказаха се: Carlo Fatuzzo, от името на групата PPE-DE, Ana Maria Gomes, от името на групата PSE, Samuli Pohjamo, от името на групата ALDE, Konrad Szymański, от името на групата UEN, Angelika Beer, от името на групата Verts/ALE, Vittorio Agnoletto, от името на групата GUE/NGL, Bastiaan Belder, от името на групата IND/DEM, Koenraad Dillen, независим член на ЕП, Николай Младенов, Libor Rouček, Gerard Batten, Слави Бинев, Robert Evans и Emilio Menéndez del Valle.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Luisa MORGANTINI
Заместник-председател

Изказа се Vural Öger.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Anna Ibrisagic, Miroslav Mikolášik, Dragoş Florin David, Geoffrey Van Orden, Vytautas Landsbergis и Czesław Adam Siekierski.

Изказаха се: Jean-Pierre Jouyet, Benita Ferrero-Waldner и André Brie.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.23 от протокола от 08.07.2008.


6. Включване на въздухоплаването в схемата на Общността за търговия с квоти за емисии на парникови газове ***II (разискване)

Препоръка за второ четене относно общата позиция, приета от Съвета с оглед на приемането на директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2003/87/ЕО с цел включване на авиационни дейности в схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността [05058/3/2008 - C6-0177/2008 - 2006/0304(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Peter Liese (A6-0220/2008)

Изказаха се: Nathalie Kosciusko-Morizet (действащ председател на Съвета) и Stavros Dimas (член на Комисията).

Peter Liese представи препоръката за второ четене.

Изказаха се: Georg Jarzembowski, от името на групата PPE-DE, Matthias Groote, от името на групата PSE, Holger Krahmer, от името на групата ALDE, Roberts Zīle, от името на групата UEN, Caroline Lucas, от името на групата Verts/ALE, Jens Holm, от името на групата GUE/NGL, Johannes Blokland, от името на групата IND/DEM, Françoise Grossetête, Linda McAvan, Urszula Krupa, Aldis Kušķis, Paulo Casaca, Eija-Riitta Korhola и Avril Doyle.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): John Purvis, Saïd El Khadraoui, Mieczysław Edmund Janowski, Ilda Figueiredo и Marian-Jean Marinescu.

Изказаха се: Nathalie Kosciusko-Morizet, Stavros Dimas и Peter Liese.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.19 от протокола от 08.07.2008.


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Alejo VIDAL-QUADRAS
Заместник-председател

7. Бюджетен график

Председателят съобщи, че след съгласуване с комисията по бюджети се определят сроковете за внасяне на проектоизменения и предложения за промени с оглед на първото четене на общия бюджет за финансовата 2009 година както следва:

- за парламентарните комисии и членовете на ЕП (най-малко 40 членове на ЕП): сряда, 10.09.2008 г., 12 ч.

- за политическите групи: сряда, 17.09.2008 г., 12 ч.


8. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


8.1. Европейски инструмент за съседство и партньорство ***I (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (EО) № 1638/2006 за определяне на общи разпоредби относно установяване на Европейски инструмент за съседство и партньорство [COM(2008)0308 - C6-0200/2008 - 2008/0095(COD)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0271/2008)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P6_TA(2008)0315)


8.2. Общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на ОСП * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1782/2003 относно установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски производители [COM(2008)0247 - C6-0208/2008 - 2008/0088(CNS)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Neil Parish (A6-0270/2008)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P6_TA(2008)0316)


8.3. Минималните изисквания за безопасност и здраве на работниците при използването на работни съоръжения по време на работа (втора специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО) (кодифицирана версия) ***I (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно измененото предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно минималните изисквания за безопасност и здраве на работниците при използването на работни съоръжения по време на работа (втора специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО) (кодифицирана версия) [COM(2008)0111 - C6-0127/2008 - 2006/0214(COD)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0290/2008)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P6_TA(2008)0317)


8.4. Опазване на дивите птици (Адаптиране към процедурата по регулиране с контрол) ***I (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение, по отношение на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията, на Директива 79/409/ЕИО на Съвета относно опазването на дивите птици [COM(2008)0105 - C6-0088/2008 - 2008/0038(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Miroslav Ouzký (A6-0259/2008)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P6_TA(2008)0318)


8.5. Обща система на данъка върху добавената стойност * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Съвета за изменение на различни разпоредби от Директива 2006/112/ЕО от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност [COM(2007)0677 - C6-0433/2007 - 2007/0238(CNS)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Dariusz Rosati (A6-0232/2008)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА, ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ и ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P6_TA(2008)0319)


8.6. Протокол за стратегическа екологична оценка към Конвенцията на ИКЕ на ООН за оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст, подписана в Еспо през 1991 г. * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Съвета за одобрение от името на Европейската общност на Протокола за стратегическа екологична оценка към Конвенцията на ИКЕ на ООН за оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст, подписана в Еспо през 1991 г. [COM(2008)0132 - C6-0161/2008 - 2008/0052(CNS)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Bogusław Sonik (A6-0221/2008)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P6_TA(2008)0320)


8.7. Присъединяването на Лихтенщайн към Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към въвеждането, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Съвета за подписването, от името на Европейската общност, на Протокола между Европейския съюз, Европейската общност, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн за присъединяването на Княжество Лихтенщайн към Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към въвеждането, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген [COM(2006)0752 - C6-0089/2008 - 2006/0251(CNS)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Ewa Klamt (A6-0246/2008)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА, ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ и ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P6_TA(2008)0321)


8.8. Присъединяването на Лихтенщайн към Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно критериите и механизмите за определяне на държавата, която е компетентна за разглеждането на молба за убежище, подадена в държава-членка или в Швейцария * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Съвета за подписването на протокол между Европейската общност, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн относно присъединяването на Княжество Лихтенщайн към Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно критериите и механизмите за определяне на държавата, която е компетентна за разглеждането на молба за убежище, подадена в държава-членка или в Швейцария [COM(2006)0754 - C6-0090/2008 - 2006/0252(CNS)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Ewa Klamt (A6-0247/2008)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА, ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ и ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P6_TA(2008)0322)


8.9. Протокол между Европейската общност, Швейцария и Лихтенщайн към Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно критериите и механизмите за определяне на държавата, която е компетентна за разглеждането на молба за убежище, подадена в държава-членка, в Швейцария или Лихтенщайн *(член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Съвета относно подписването на протокол между Европейската общност, Швейцария и Лихтенщайн към Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно критериите и механизмите за определяне на държавата, която е компетентна за разглеждането на молба за убежище, подадена в държава-членка, в Швейцария или в Лихтенщайн [COM(2006)0753 - C6-0091/2008 - 2006/0257(CNS)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Ewa Klamt (A6-0261/2008)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА, ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ и ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P6_TA(2008)0323)


8.10. Номериране на визите * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1683/95 за определяне на единен формат за визи, по отношение на номерирането на визи [COM(2008)0188 - C6-0187/2008 - 2008/0074(CNS)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Gérard Deprez (A6-0268/2008)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P6_TA(2008)0324)


8.11. Подновяване на споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейската общност и Индия * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно проекта за решение на Съвета относно сключването на споразумение за подновяване на споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейската общност и правителството на Република Индия [16681/2007 - C6-0073/2008 - 2007/0207(CNS)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Christian Ehler (A6-0254/2008)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА СЪВЕТА, ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ и ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P6_TA(2008)0325)


8.12. Искане за снемане на имунитета на г-н Tomczak Witold (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно искане за снемане на имунитета на Witold Tomczak [2008/2078(IMM)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Diana Wallis (A6-0277/2008)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се с едно гласуване (P6_TA(2008)0326)


8.13. Защита на прерогативите на Европейския парламент пред националните съдилища (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно защитата на прерогативите на Европейския парламент пред националните съдилища [2007/2205(INI)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Giuseppe Gargani (A6-0222/2008)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 13)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P6_TA(2008)0327)


8.14. Одобрение на Комисията (Изменение на Правилника за дейността) (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно изменение на Правилника за дейността на Европейския парламент във връзка с одобрението на Комисията [2007/2128(REG)] - Комисия по конституционни въпроси. Докладчик: Andrew Duff (A6-0198/2008)

(Квалифицирано мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 14)

ТЕКСТ НА РЕГЛАМЕНТА, ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ и ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Изказа се Stavros Dimas (член на Комисията).

приема се с едно гласуване (P6_TA(2008)0328)

Новите разпоредби влизат в сила на първия ден от следващата месечна сесия.


8.15. Разрешителна процедура за добавките в храните, ензимите в храните и ароматизантите в храните ***II (гласуване)

Препоръка за второ четене относно общата позиция на Съвета с оглед приемане на регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на обща разрешителна процедура за добавките в храните, ензимите в храните и ароматизантите в храните [16673/2/2007 - C6-0138/2008 - 2006/0143(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Åsa Westlund (A6-0179/2008)

(Квалифицирано мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 15)

ОБЩА ПОЗИЦИЯ НА СЪВЕТА

обявено за одобрено във вида, в който е изменено (P6_TA(2008)0329)


8.16. Добавки в храните ***II (гласуване)

Препоръка за второ четене относно общата позиция на Съвета с оглед приемане на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно добавките в храните [16675/2/2007 - C6-0141/2008 - 2006/0145(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Åsa Westlund (A6-0180/2008)

(Квалифицирано мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 16)

ОБЩА ПОЗИЦИЯ НА СЪВЕТА

обявено за одобрено във вида, в който е изменено (P6_TA(2008)0330)


8.17. Ароматизантите и определени хранителни съставки с ароматични свойства ***II (гласуване)

Препоръка за второ четене относно общата позиция на Съвета с оглед приемане на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно ароматизантите и определени хранителни съставки с ароматични свойства за влагане във или върху храни, и за изменение на Регламенти (ЕИО) № 1576/89 и (ЕИО) № 1601/91 на Съвета, Регламент (ЕО) № 2232/96 и Директива 2000/13/ЕО [16677/3/2007 - C6-0139/2008 - 2006/0147(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Mojca Drčar Murko (A6-0177/2008)

(Квалифицирано мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 17)

ОБЩА ПОЗИЦИЯ НА СЪВЕТА

обявено за одобрено във вида, в който е изменено (P6_TA(2008)0331)


8.18. Ензими в храните ***II (гласуване)

Препоръка за второ четене относно общата позиция на Съвета с оглед приемане на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно ензимите в храните и за изменение на Директива 83/417/ЕИО на Съвета, Регламент (ЕО) № 1493/1999 на Съвета, Директива 2000/13/ЕО, Директива 2001/112/ЕО на Съвета и Регламент (ЕО) № 258/97 [16676/1/2007 - C6-0140/2008 - 2006/0144(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Avril Doyle (A6-0176/2008)

(Квалифицирано мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 18)

ОБЩА ПОЗИЦИЯ НА СЪВЕТА

Изказа се Avril Doyle (докладчик).

обявено за одобрено във вида, в който е изменено (P6_TA(2008)0332)


8.19. Включване на въздухоплаването в схемата на Общността за търговия с квоти за емисии на парникови газове ***II (гласуване)

Препоръка за второ четене относно общата позиция, приета от Съвета с оглед на приемането на директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2003/87/ЕО с цел включване на авиационни дейности в схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността [05058/3/2008 - C6-0177/2008 - 2006/0304(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Peter Liese (A6-0220/2008)

(Квалифицирано мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 19)

ОБЩА ПОЗИЦИЯ НА СЪВЕТА

обявено за одобрено във вида, в който е изменено (P6_TA(2008)0333)


8.20. Пленарни заседания и доклади по инициатива (изменение на Правилника за дейността на ЕП) (гласуване)

Препоръка за второ четене за изменение на Правилника за дейността на Европейския парламент съгласно предложенията на работната група за парламентарна реформа относно работата на пленарните заседания и докладите по инициатива [2007/2272(REG)] - Комисия по конституционни въпроси. Докладчик: Richard Corbett (A6-0197/2008)

(Изисква се квалифицирано мнозинство за приемането на измененията и обикновено мнозинство – за приемането на предложението за решение)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 20)

ТЕКСТ НА РЕГЛАМЕНТА

Приети предложения за изменения: вж. приложение „Резултати от гласувания“

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се (P6_TA(2008)0334)

Новите разпоредби влизат в сила на първия ден от следващата месечна сесия, с изключение на точки 2 и 3 от новото приложение IIа, които влизат в сила на първия ден от следващия парламентарен мандат през юли 2009 г.


8.21. Бюджет за 2009 г.: първи съображения относно мандата за съгласуване на предварителния проектобюджет за 2009 г. (гласуване)

Доклад относно бюджета за 2009 г.: Първи съображения относно предварителния проектобюджет за 2009 г. и мандат за съгласуване [2008/2025(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Jutta Haug (A6-0262/2008)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 21)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2008)0335)


8.22. Екологично въздействие на запланувания газопровод в Балтийско море, който ще свързва Русия и Германия (гласуване)

Доклад относно екологичното въздействие на запланувания газопровод в Балтийско море, който ще свързва Русия и Германия (Петиции 0614/2007 и 0952/2007) [2007/2118(INI)] - Комисия по петиции. Докладчик: Marcin Libicki (A6-0225/2008)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 22)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2008)0336)

Изказвания във връзка с гласуването:

Dirk Sterckx изтъкна неправилното обявяване на резултатите от гласуванията на екраните, а Justas Vincas Paleckis поиска от председателя да се прочетат числените стойности на резултатите (след гласуването на изменение 50 председателят прекъсна гласуването за няколко минути, за да се даде възможност на техническата служба да разреши проблема);

Graham Booth относно процедурата на гласуване на изменение 49;

Marcin Libicki (докладчик) и Werner Langen относно обявяването на резултатите от гласуванията;

Christopher Beazley поиска разделно гласуване на изменение 30 (Председателят установи, че няма възражения);

Andres Tarand представи устно предложение за изменение към изменение 37, което беше прието;

Marcin Libicki направи изявление след гласуването.


8.23. Стабилизация на Афганистан: предизвикателства пред ЕС и международната общност (гласуване)

Доклад относно стабилизацията на Афганистан: предизвикателства пред ЕС и международната общност [2007/2208(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: André Brie (A6-0269/2008)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 23)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2008)0337)

Изказвания във връзка с гласуването:

Преди гласуването председателят посочи, че докладчикът оттегля името си от този доклад.

André Brie представи устно предложение за изменение, имащо за цел да се добави параграф 3а, което беше прието.


9. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения, по смисъла на член 163, параграф 3 от Правилника за дейността, се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Доклад Åsa Westlund - A6-0179/2008, Доклад Åsa Westlund - A6-0180/2008, Доклад Mojca Drčar Murko - A6-0177/2008 Доклад Avril Doyle - A6-0176/2008

Hiltrud Breyer, от името на групата Verts/ALE

Доклад Åsa Westlund - A6-0180/2008

Neena Gill и Czesław Adam Siekierski

Доклад Mojca Drčar Murko - A6-0177/2008

Miroslav Mikolášik

Доклад Avril Doyle - A6-0176/2008

Miroslav Mikolášik

Доклад Peter Liese - A6-0220/2008

Péter Olajos, Zuzana Roithová и Christoph Konrad

Доклад Richard Corbett - A6-0197/2008

David Sumberg, Bernd Posselt, Philip Claeys, Frank Vanhecke, Christopher Heaton-Harris и Syed Kamall

Доклад Jutta Haug - A6-0262/2008

David Sumberg и Christopher Heaton-Harris

Доклад Marcin Libicki - A6-0225/2008

Laima Liucija Andrikienė, Victor Boştinaru, Zuzana Roithová, Leopold Józef Rutowicz, Bogusław Rogalski, Czesław Adam Siekierski, Bernd Posselt и Rainer Wieland

Доклад André Brie - A6-0269/2008

David Sumberg, Eoin Ryan, от името на групата UEN, Carlo Fatuzzo, Bernd Posselt и Christopher Heaton-Harris


10. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)", както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.

°
° ° °

Vasco Graça Moura уведоми, че неговият апарат за гласуване не е функционирал по време на гласуването по доклада Jacek Saryusz-Wolski - A6-0271/2008.

Gianni Pittella уведоми, че неговият апарат за гласуване не е функционирал по време на гласуването по доклада Dariusz Rosati - A6-0232/2008.

Magor Imre Csibi уведоми, че неговият апарат за гласуване не е функционирал по време на гласуването по доклада Åsa Westlund - A6-0180/2008.


(Заседанието, прекъснато в 13.55 ч., бе възобновено в 15.05 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Edward McMILLAN-SCOTT
Заместник-председател

11. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание бе одобрен.


12. Условия за достъп до газопреносни мрежи ***I - Вътрешен пазар на природен газ ***I - Европейски стратегически план за енергийните технологии (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1775/2005 относно условия за достъп до газопреносни мрежи [COM(2007)0532 - C6-0319/2007 - 2007/0199(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Атанас Папаризов (A6-0253/2008)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2003/55/ЕО относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ [COM(2007)0529 - C6-0317/2007 - 2007/0196(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Romano Maria La Russa (A6-0257/2008)

Доклад относно Европейски стратегически план за енергийните технологии [2008/2005(INI)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Jerzy Buzek (A6-0255/2008)

Изказаха се: Nathalie Kosciusko-Morizet (действащ председател на Съвета), Andris Piebalgs (член на Комисията) и Janez Potočnik (член на Комисията).

Атанас Папаризов, Romano Maria La Russa и Jerzy Buzek представиха докладите.

Изказаха се: Christian Ehler (докладчик по становището на комисията ECON), Inés Ayala Sender (докладчик по становището на комисията ENVI), Bernhard Rapkay (докладчик по становището на комисията ECON), Emmanouil Angelakas (докладчик по становището на комисията IMCO), Toine Manders (докладчик по становището на комисията IMCO), Herbert Reul, от името на групата PPE-DE, Hannes Swoboda, от името на групата PSE, Danutė Budreikaitė, от името на групата ALDE, Roberts Zīle, от името на групата UEN, Claude Turmes, от името на групата Verts/ALE, Esko Seppänen, от името на групата GUE/NGL, Derek Roland Clark, от името на групата IND/DEM, и Luca Romagnoli, независим член на ЕП.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Adam BIELAN
Заместник-председател

Изказаха се: Alejo Vidal-Quadras, Teresa Riera Madurell, Adina-Ioana Vălean, Dariusz Maciej Grabowski, Rebecca Harms, Miloslav Ransdorf, Jana Bobošíková, Paul Rübig, Reino Paasilinna, Anne Laperrouze, Liam Aylward, Jacky Hénin, Romana Jordan Cizelj, Šarūnas Birutis, Guntars Krasts, Ilda Figueiredo, Gunnar Hökmark, Catherine Trautmann, Владко Тодоров Панайотов, Nathalie Kosciusko-Morizet, Jan Březina, Adam Gierek, Lena Ek, Roberta Alma Anastase, Giovanna Corda, Anni Podimata, Pierre Pribetich и Silvia-Adriana Ţicău.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Dragoş Florin David, Andrzej Jan Szejna, Ioan Mircea Paşcu, Theodor Dumitru Stolojan, Czesław Adam Siekierski, Inés Ayala Sender и Paul Rübig.

Изказа се Andris Piebalgs.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mechtild ROTHE
Заместник-председател

Изказаха се: Атанас Папаризов, Romano Maria La Russa и Jerzy Buzek.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.9 от протокола от 09.07.2008, точка 5.10 от протокола от 09.07.2008 и точка 5.17 от протокола от 09.07.2008.


13. Отговорът на ЕС на предизвикателството на "държавните инвестиционни фондове" ("суверенни фондове") (разискване)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-0067/2008) зададен от Pervenche Berès, от името на комисията ECON, към Съвета: Отговор на ЕС на предизвикателството "държавни инвестиционни фондове" ("суверенни фондове") B6-0164/2008

Въпрос, изискващ устен отговор (O-0068/2008) зададен от Pervenche Berès, от името на комисията ECON, към Комисията: Отговор на ЕС на предизвикателството "държавни инвестиционни фондове" ("суверенни фондове") B6-0165/2008

Pervenche Berès разви въпросите, изискващи устен отговор.

Anne-Marie Idrac (действащ председател на Съвета) отговори на въпроса B6-0164/2008.

Günter Verheugen (заместник-председател на Комисията ) отговори на въпроса B6-0165/2008.

Изказаха се: Piia-Noora Kauppi, от името на групата PPE-DE, Elisa Ferreira, от името на групата PSE, Wolf Klinz, от името на групата ALDE, Cornelis Visser, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, José Manuel García-Margallo y Marfil, Ieke van den Burg и Harald Ettl.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): John Purvis, Zsolt László Becsey, Margarita Starkevičiūtė и Ieke van den Burg.

Изказаха се: Anne-Marie Idrac и Günter Verheugen.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 108, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Pervenche Berès, от името на комисията ECON, относно държавните инвестиционни фондове (B6-0304/2008)

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.18 от протокола от 09.07.2008.


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Manuel António dos SANTOS
Заместник-председател

14. Време за въпроси (въпроси към Съвета)

Парламентът разгледа серия от въпроси към Съвета (B6-0168/2008).

Въпрос 1 (Claude Moraes): Хоризонтална директива срещу дискриминациите.

Jean-Pierre Jouyet (действащ председател на Съвета) отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Claude Moraes, Elizabeth Lynne и Jörg Leichtfried.

Въпрос 2 (Marian Harkin): Приоритети на френското председателство.

Jean-Pierre Jouyet отговори на въпроса, както и на един уточняващ въпрос, зададен от Marian Harkin.

Въпроси 3 и 4 бяха оттеглени.

Въпрос 5 (Brian Crowley): Изоставяне на целта на Европейския съюз за определяне дяла на биогоривата на 10%.

Jean-Pierre Jouyet отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Brian Crowley, Josu Ortuondo Larrea и Mairead McGuinness.

Въпрос 6 (Liam Aylward): Втора цел на хилядолетието за развитие и конвенции на МОТ относно детския труд.

Jean-Pierre Jouyet отговори на въпроса, както и на един уточняващ въпрос, зададен от Liam Aylward.

Въпрос 7 (Seán Ó Neachtain): Създаване на служби за въстановяване на активи.

Jean-Pierre Jouyet отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Seán Ó Neachtain, Reinhard Rack и Avril Doyle.

Въпрос 8 (Eoin Ryan): Бързо реагиране на европейско равнище при отвличания на деца.

Jean-Pierre Jouyet отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Eoin Ryan, Reinhard Rack и Christopher Heaton-Harris.

Въпрос 9 (Manuel Medina Ortega): Проекти, свързани с „разширеното съседство“.

Jean-Pierre Jouyet отговори на въпроса, както и на един уточняващ въпрос, зададен от Manuel Medina Ortega.

Въпрос 10 (Robert Evans): Шри Ланка.

Jean-Pierre Jouyet отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Robert Evans и Avril Doyle.

Въпрос 11 (Avril Doyle): Приоритети на Съвета за мерките за климата.

Jean-Pierre Jouyet отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Avril Doyle и Robert Evans.

Въпроси от 12 до 36 и от 38 до 42 ще получат писмен отговор (вж. приложение към Пълни стенографски протоколи).

Въпрос 37 не се разглежда, тъй като темата, която подвига, вече се съдържа в дневния ред на настоящата месечна сесия.

Времето за въпроси към Съвета приключи.


(Заседанието, прекъснато в 19.00 ч., бе възобновено в 21.00 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Заместник-председател

15. Искане за неотложна процедура

Искане за прилагане на неотложна процедура (член 134 от правилника) от страна на Съвета и Комисията към:

- Предложение за регламент на Съвета за въвеждане на временно конкретно действие с цел поощряване на преструктурирането на риболовните флоти на Европейския съюз, засегнати от икономическата криза (COM(2008)0454 - C6-0270/2008 - 2008/0144 (CNS))

Мотиви за неотложната процедура:

Неотложната процедура се мотивира с необходимостта да се приемат мерки за приспособяване на сектора на рибарството на Общността в контекста на текущото увеличаване на цените на горивата, за да се гарантират устойчиви икономически и социални условия в сектора.

Парламентът следва да се произнесе по неотложната процедура в 12 ч. на следващия ден.


16. Изменение на Директива 2004/49/ЕО относно безопасността на железопътния транспорт в Общността ***II - Изменение на Регламент (ЕО) № 881/2004 за създаване на Европейска железопътна агенция ***II (разискване)

Препоръка за второ четене относно общата позиция на Съвета с оглед приемане на директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2004/49/ЕО относно безопасността на железопътния транспорт в Общността (Директива за безопасността на железниците) [16133/3/2007 - C6-0129/2008 - 2006/0272(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Paolo Costa (A6-0223/2008)

Препоръка за второ четене относно общата позиция на Съвета с оглед приемане на регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 881/2004 за създаване на Европейска железопътна агенция (Регламент за създаване на Агенция) [16138/3/2007 - C6-0131/2008 - 2006/0274(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Paolo Costa (A6-0210/2008)

Paolo Costa представи препоръките за второ четене.

Изказа се Antonio Tajani (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се: Georg Jarzembowski, от името на групата PPE-DE, Brian Simpson, от името на групата PSE, Erik Meijer, от името на групата GUE/NGL, Reinhard Rack, Gilles Savary, Jaromír Kohlíček, Silvia-Adriana Ţicău и Bogusław Liberadzki.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Czesław Adam Siekierski, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk и Jörg Leichtfried.

Изказаха се: Antonio Tajani и Paolo Costa.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.3 от протокола от 09.07.2008 и точка 5.4 от протокола от 09.07.2008.


17. Общи правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността (преработка) ***II (разискване)

Препоръка за второ четене относно общата позиция на Съвета с оглед приемане на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общи правила за извършване на въздухоплавателни транспортни услуги в Общността (преработка) [16160/4/2007 - C6-0176/2008 - 2006/0130(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Arūnas Degutis (A6-0264/2008)

Arūnas Degutis представи препоръката за второ четене.

Изказа се Antonio Tajani (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се: Elisabeth Jeggle, от името на групата PPE-DE, Ulrich Stockmann, от името на групата PSE, Seán Ó Neachtain, от името на групата UEN, Jaromír Kohlíček, от името на групата GUE/NGL, Brian Simpson, Luís Queiró и Jörg Leichtfried.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Laima Liucija Andrikienė, Saïd El Khadraoui, Reinhard Rack, Mieczysław Edmund Janowski и Silvia-Adriana Ţicău.

Изказаха се: Antonio Tajani и Arūnas Degutis.

Изказа се Zuzana Roithová, която подчерта, че е искала да се изкаже по процедурата «catch the eye» (Председателят й отговори, че петима членове на ЕП са взели вече думата по тази процедура и е трябвало да се продължи с разискването).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.5 от протокола от 09.07.2008.


18. Към нова култура за градска мобилност (разискване)

Доклад относно „Към нова култура за градска мобилност“ [2008/2041(INI)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Reinhard Rack (A6-0252/2008)

Reinhard Rack представи доклада.

Изказа се Antonio Tajani (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се: Justas Vincas Paleckis (докладчик по становището на комисията ENVI), Jan Olbrycht (докладчик по становището на комисията REGI), Markus Ferber, от името на групата PPE-DE, Saïd El Khadraoui, от името на групата PSE, Jean Marie Beaupuy, от името на групата ALDE, Michael Cramer, от името на групата Verts/ALE, Johannes Blokland, от името на групата IND/DEM, Marian-Jean Marinescu, Inés Ayala Sender и Renate Sommer.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Zita Pleštinská, Pierre Pribetich, Zuzana Roithová, Silvia-Adriana Ţicău и Inés Ayala Sender

Изказаха се: Antonio Tajani и Reinhard Rack.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.19 от протокола от 09.07.2008.


19. Технически изисквания и административни процедури, приложими за търговски превози със самолет (EU OPS) / използване на обезопасителни средства за деца (OPS 1.730) (разискване)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-0075/2008) зададен от Eva Lichtenberger, от името на комисията TRAN, към Комисията: Технически изисквания и административни процедури, приложими за търговските превози със самолет (EU OPS) / използване на обезопасителни средства за деца (OPS 1.730) (B6-0169/2008).

Eva Lichtenberger разви въпроса, изискващ устен отговор.

Antonio Tajani (заместник-председател на Комисията ) отговори на въпроса, изискващ устен отговор.

Изказаха се: Georg Jarzembowski, от името на групата PPE-DE, Ulrich Stockmann, от името на групата PSE, и Eva Lichtenberger, от името на групата Verts/ALE.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Reinhard Rack и Michael Cramer.

Изказа се Antonio Tajani.

Разискването приключи.


20. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание бе определен (документ „Дневен ред“ PE 409.330/OJME).


21. Закриване на заседанието

Заседанието бе закрито в 23.20 ч.

Harald Rømer

Gérard Onesta

генерален секретар

заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Подписали:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antinucci, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Баева, Enrique Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Бинев, Birutis, Blokland, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Boursier, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Elmar Brok, Budreikaitė, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Buzek, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Robsahm, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Чуколов, Ciani, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Corlăţean, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Dührkop Dührkop, Andrew Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fiore, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hughes, Hutchinson, Хюсменова, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Йотова, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Желева, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Казак, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Кирилов, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Locatelli, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Luque Aguilar, Lynne, Любчева, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Marinescu, Marini, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Младенов, Mölzer, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musumeci, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nechifor, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Oprea, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Панайотов, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Папаризов, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podimata, Podkański, Hans-Gert Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Nicolae Vlad Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Раева, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robusti, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Ставрева, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Стоянов, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Уручев, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Вигенин, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zanicchi, Zapałowski, Zappalà, Ždanoka, Здравкова, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Правна информация - Политика за поверителност