Seznam 
Zápis
PDF 245kWORD 162k
Úterý, 8. července 2008 - Štrasburk
1.Zahájení zasedání
 2.Předložení dokumentů
 3.Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)
 4.Dopad plánované výstavby ropovodu, který povede po dnu Baltského moře a který bude spojovat Rusko a Německo, na životní prostředí (rozprava)
 5.Stabilizace Afghánistánu: výzvy pro EU a mezinárodní společenství (rozprava)
 6.Změna směrnice 2003/87/ES tak, aby se činnosti v oblasti letectví začlenily do systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství ***II (rozprava)
 7.Rozpočtový kalendář
 8.Hlasování
  
8.1.Evropský nástroj sousedství a partnerství ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.2.Režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.3.Minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání pracovního zařízení zaměstnanci při práci (druhá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) (kodifikované znění) ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.4.Ochrana divoce žijícího ptactva (Přizpůsobení regulativnímu postupu s kontrolou) ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.5.Společný systém daně z přidané hodnoty * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.6.Protokol o strategickém posuzování vlivů na životní prostředí k Úmluvě z Espoo z roku 1991 * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.7.Přistoupení Lichtenštejnska k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.8.Určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států, ve Švýcarsku nebo v Lichtenštejnsku * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.9.Protokol mezi ES, Švýcarskem a Lichtenštejnskem o dohodě ES-Švýcarsko o určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států, ve Švýcarsku nebo v Lichtenštejnsku *(článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.10.Číslování víz * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.11.Obnovení dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi ES a Indií * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.12.Žádost o zbavení poslanecké imunity pana Witolda Tomczaka (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.13.Ochrana výsadních pravomocí Evropského parlamentu před vnitrostátními soudy (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.14.Schvalování Komise (změny jednacího řádu Parlamentu) (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.15.Jednotné povolovací řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a látky určené k aromatizaci potravin ***II (hlasování)
  
8.16.Potravinářské přidatné látky ***II (hlasování)
  
8.17.Látky určené k aromatizaci a některé složky potravin vyznačující se aromatem ***II (hlasování)
  
8.18.Potravinářské enzymy ***II (hlasování)
  
8.19.Změna směrnice 2003/87/ES tak, aby se činnosti v oblasti letectví začlenily do systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství ***II (hlasování)
  
8.20.Změna jednacího řádu Evropského parlamentu s ohledem na návrhy pracovní skupiny pro reformu Parlamentu týkající se činností pléna a zpráv z vlastního podnětu (hlasování)
  
8.21.Rozpočet na rok 2009: První úvahy o mandátu PNR na rok 2009 pro dohodovací řízení (hlasování)
  
8.22.Dopad plánované výstavby ropovodu, který povede po dnu Baltského moře a který bude spojovat Rusko a Německo, na životní prostředí (hlasování)
  
8.23.Stabilizace Afghánistánu: výzvy pro EU a mezinárodní společenství (hlasování)
 9.Vysvětlení hlasování
 10.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 11.Schválení zápisu z předchozího zasedání
 12.Podmínky přístupu k plynárenským přepravním soustavám ***I – Vnitřní trh se zemním plynem ***I - Evropský strategický plán pro energetické technologie (rozprava)
 13.Reakce Evropské unie na problematiku státních investičních fondů (rozprava)
 14.Doba vyhrazená pro otázky (Rada)
 15.Žádost o naléhavý postup
 16.Změna směrnice 2004/49/ES o bezpečnosti železnic Společenství ***II - Změna nařízení (ES) č. 881/2004 o zřízení Evropské agentury pro železnice ***II (rozprava)
 17.Společná pravidla pro provozování leteckých služeb ve Společenství (přepracovné znění) ***II (rozprava)
 18.Na cestě k nové kultuře městské mobility (rozprava)
 19.Technické požadavky a správní postupy pro obchodní leteckou dopravu (kterým se mění nařízení (EHP) č. 3922/1991) (rozprava)
 20.Pořad jednání příštího zasedání
 21.Ukončení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Hans-Gert PÖTTERING
předseda

1. Zahájení zasedání

Zasedání bylo zahájeno v 9:00.

Vystoupil Carl Schlyter, aby se zeptal, zda organizace, která připravila výstavu v prostorách Parlamentu, obdržela mimo jiné povolení nalepit na podlahu budovy nálepky (předseda poslanci odpověděl, že otázka bude projednána).


2. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty

1) z Rady a Komise

- Návrh na převod položek DEC 16/2008 - Oddíl III - Komise (SEK(2008)0539 - C6-0246/2008 - 2008/2162(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh nařízení Rady o změně nařízení (ES) č. 1234/2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů, pokud jde o obchodní normy pro drůbeží maso (KOM(2008)0336 - C6-0247/2008 - 2008/0108(CNS))

předáno

příslušný výbor :

AGRI

stanovisko :

ENVI

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 549/2004, (ES) č. 550/2004, (ES) č. 551/2004 a (ES) č. 552/2004 s cílem zvýšit výkonnost a udržitelnost evropského leteckého systému (KOM(2008)0388 - C6-0250/2008 - 2008/0127(COD))

předáno

příslušný výbor :

TRAN

stanovisko :

ITRE

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 216/2008 v oblasti letišť, uspořádání letového provozu a letových navigačních služeb a zrušuje směrnice Rady 2006/23/ES (KOM(2008)0390 - C6-0251/2008 - 2008/0128(COD))

předáno

příslušný výbor :

TRAN

stanovisko :

EMPL, ITRE

- Návrh na převod položek DEC 17/2008 - Oddíl III - Komise (SEK(2008)1953 - C6-0252/2008 - 2008/2163(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod položek DEC 18/2008 - Oddíl III - Komise (SEK(2008)1954 - C6-0253/2008 - 2008/2165(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh rozhodnutí Rady a Komise o uzavření protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Tádžikistán na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii (KOM(2007)0143 - C6-0254/2008 - 2007/0050(CNS))

předáno

příslušný výbor :

AFET

stanovisko :

INTA

- Návrh rozhodnutí Rady a Komise o uzavření Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bosnou a Hercegovinou na straně druhé (08225/2008 - C6-0255/2008 - 2008/0073(AVC))

předáno

příslušný výbor :

AFET

stanovisko :

INTA


3. Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)

Podle článku 115 jednacího řádu požádali poslanci nebo politické skupiny, aby se konala rozprava o níže uvedených návrzích usnesení:

I. Údajná existence hromadných hrobů v části Kašmíru pod správou Indie

- Elizabeth Lynne, Marios Matsakis, Sarah Ludford a Frédérique Ries za skupinu ALDE o Kašmíru (B6-0349/2008)

- Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Ewa Tomaszewska a Konrad Szymański za skupinu UEN o údajné existenci hromadných hrobů v části Kašmíru pod správou Indie (B6-0355/2008)

- Cem Özdemir, Jean Lambert, Raül Romeva i Rueda a Hélène Flautre za skupinu Verts/ALE o existenci hromadných hrobů v části Kašmíru pod správou Indie (B6-0359/2008)

- André Brie za skupinu GUE/NGL o údajné existenci hromadných hrobů v části Kašmíru pod správou Indie (B6-0362/2008)

- James Elles, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Thomas Mann, Laima Liucija Andrikienė a Sajjad Karim za skupinu PPE-DE o údajné existenci hromadných hrobů v části Kašmíru pod správou Indie (B6-0367/2008)

- Pasqualina Napoletano a Richard Howitt za skupinu PSE o údajné existenci hromadných hrobů v části Kašmíru pod správou Indie (B6-0368/2007)

II. Situace v Bangladéši

- Jan Tadeusz Masiel, Konrad Szymański, Wiesław Stefan Kuc, Ewa Tomaszewska, Mieczysław Edmund Janowski, Hanna Foltyn-Kubicka a Adam Bielan za skupinu UEN o Bangladéši (B6-0356/2008)

- Jean Lambert za skupinu Verts/ALE o Bangladéši (B6-0360/2008)

- Johan Van Hecke, Marios Matsakis, Renate Weber, Marielle De Sarnez, Mariela Velichkova Baeva a Frédérique Ries za skupinu ALDE o hromadném zatýkání v Bangladéši (B6-0361/2008)

- Roberto Musacchio za skupinu GUE/NGL o Bangladéši (B6-0364/2008)

- Charles Tannock, Britta Thomsen, Bernd Posselt a Eija-Riitta Korhola za skupinu PPE-DE o situaci v Bangladéši (B6-0365/2008)

- Pasqualina Napoletano a Robert Evans za skupinu PSE o situaci v Bangladéši (B6-0366/2008)

III. Trest smrti, zejména případ Troye Davise

- Marco Pannella, Marco Cappato, Marios Matsakis a Frédérique Ries za skupinu ALDE o trestu smrti, zejména případu Troye Davise (B6-0350/2008)

- Ryszard Czarnecki za skupinu UEN o trestu smrti, zejména případu Troye Davise (B6-0357/2008)

- Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Milan Horáček, Kathalijne Maria Buitenweg, Pierre Jonckheer, Caroline Lucas, Claude Turmes a Monica Frassoni za skupinu Verts/ALE o trestu smrti, zejména případu Troye Davise (B6-0358/2008)

- Vittorio Agnoletto za skupinu GUE/NGL o trestu smrti, zejména případu Troye Davise (B6-0363/2008)

- Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt a Eija-Riitta Korhola za skupinu PPE-DE o trestu smrti, zejména případu Troye Davise (B6-0369/2008)

- Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes, Józef Pinior a Marianne Mikko za skupinu PSE o trestu smrti, zejména případu Troye Davise (B6-0370/2008)

Řečnická doba bude rozdělena podle článku 142 jednacího řádu.


4. Dopad plánované výstavby ropovodu, který povede po dnu Baltského moře a který bude spojovat Rusko a Německo, na životní prostředí (rozprava)

Zpráva o dopadu plánované výstavby ropovodu, který povede po dnu Baltského moře a který bude spojovat Rusko a Německo, na životní prostředí (petice č. 0614/2007 et č. 0952/2007) [2007/2118(INI)] - Petiční výbor. Zpravodaj: Marcin Libicki (A6-0225/2008)

Marcin Libicki uvedl zprávu.

Vystoupil Stavros Dimas (člen Komise).

Vystoupili: Christopher Beazley (navrhovatel výboru AFET), Andres Tarand (navrhovatel výboru ITRE), Rihards Pīks za skupinu PPE-DE, Lasse Lehtinen za skupinu PSE, Diana Wallis za skupinu ALDE, David Hammerstein za skupinu Verts/ALE, Eva-Britt Svensson za skupinu GUE/NGL, Sylwester Chruszcz nezařazený, András Gyürk, Proinsias De Rossa, Henrik Lax, Helmuth Markov, Ria Oomen-Ruijten, Victor Boştinaru, Johannes Lebech, Urszula Gacek, Vural Öger, Grażyna Staniszewska, Vytautas Landsbergis, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg a Adam Bielan.

PŘEDSEDNICTVÍ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
místopředseda

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Tunne Kelam, Danutė Budreikaitė, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Carl Schlyter, Laima Liucija Andrikienė, Marios Matsakis, Konrad Szymański, Árpád Duka-Zólyomi, Olle Schmidt a Ville Itälä.

Vystoupili: Stavros Dimas a Marcin Libicki.

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: bod 8.22 zápisu ze dne 08.07.2008.


5. Stabilizace Afghánistánu: výzvy pro EU a mezinárodní společenství (rozprava)

Zpráva o stabilizaci Afghánistánu: výzvy pro EU a mezinárodní společenství [2007/2208(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: André Brie (A6-0269/2008)

André Brie uvedl zprávu.

Vystoupili: Jean-Pierre Jouyet (úřadující předseda Rady) a Benita Ferrero-Waldner (členka Komise).

Vystoupili: Carlo Fatuzzo za skupinu PPE-DE, Ana Maria Gomes za skupinu PSE, Samuli Pohjamo za skupinu ALDE, Konrad Szymański za skupinu UEN, Angelika Beer za skupinu Verts/ALE, Vittorio Agnoletto za skupinu GUE/NGL, Bastiaan Belder za skupinu IND/DEM, Koenraad Dillen nezařazený, Nickolay Mladenov, Libor Rouček, Gerard Batten, Slavi Binev, Robert Evans a Emilio Menéndez del Valle.

PŘEDSEDNICTVÍ: Luisa MORGANTINI
místopředsedkyně

Vystoupil Vural Öger.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Anna Ibrisagic, Miroslav Mikolášik, Dragoş Florin David, Geoffrey Van Orden, Vytautas Landsbergis a Czesław Adam Siekierski.

Vystoupili: Jean-Pierre Jouyet, Benita Ferrero-Waldner a André Brie.

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: bod 8.23 zápisu ze dne 08.07.2008.


6. Změna směrnice 2003/87/ES tak, aby se činnosti v oblasti letectví začlenily do systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství ***II (rozprava)

Doporučení pro druhé čtení týkající se společného postoje Rady k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/87/ES za účelem začlenění činností v oblasti letectví do systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství [05058/3/2008 - C6-0177/2008 - 2006/0304(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Peter Liese (A6-0220/2008)

Vystoupili: Nathalie Kosciusko-Morizet (úřadující předsedkyně Rady) a Stavros Dimas (člen Komise).

Peter Liese uvedl doporučení pro druhé čtení.

Vystoupili: Georg Jarzembowski za skupinu PPE-DE, Matthias Groote za skupinu PSE, Holger Krahmer za skupinu ALDE, Roberts Zīle za skupinu UEN, Caroline Lucas za skupinu Verts/ALE, Jens Holm za skupinu GUE/NGL, Johannes Blokland za skupinu IND/DEM, Françoise Grossetête, Linda McAvan, Urszula Krupa, Aldis Kušķis, Paulo Casaca, Eija-Riitta Korhola a Avril Doyle.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: John Purvis, Saïd El Khadraoui, Mieczysław Edmund Janowski, Ilda Figueiredo a Marian-Jean Marinescu.

Vystoupili: Nathalie Kosciusko-Morizet, Stavros Dimas a Peter Liese.

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: bod 8.19 zápisu ze dne 08.07.2008.


PŘEDSEDNICTVÍ: Alejo VIDAL-QUADRAS
místopředseda

7. Rozpočtový kalendář

Předseda oznámil, že v souladu s Rozpočtovým výborem byly lhůty pro předložení předloh změn a pozměňovacích návrhů s ohledem na první čtení souhrnného rozpočtu na rok 2008 stanoveny takto:

- pro parlamentní výbory a poslance (nejméně 40 poslanců): středa 10. 9. 2008 ve 12:00

- pro politické skupiny: středa 17. 9. 2008 ve 12:00.


8. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


8.1. Evropský nástroj sousedství a partnerství ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1638/2006 o obecných ustanoveních o zřízení evropského nástroje sousedství a partnerství [KOM(2008)0308 - C6-0200/2008 - 2008/0095(COD)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0271/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2008)0315)


8.2. Režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce [KOM(2008)0247 - C6-0208/2008 - 2008/0088(CNS)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodaj: Neil Parish (A6-0270/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2008)0316)


8.3. Minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání pracovního zařízení zaměstnanci při práci (druhá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) (kodifikované znění) ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o pozměněném návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání pracovního zařízení zaměstnanci při práci (druhá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) (Kodifikované znění) [KOM(2008)0111 - C6-0127/2008 - 2006/0214(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0290/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2008)0317)


8.4. Ochrana divoce žijícího ptactva (Přizpůsobení regulativnímu postupu s kontrolou) ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi [KOM(2008)0105 - C6-0088/2008 - 2008/0038(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Miroslav Ouzký (A6-0259/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2008)0318)


8.5. Společný systém daně z přidané hodnoty * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Rady, kterou se mění různá ustanovení směrnice 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty [KOM(2007)0677 - C6-0433/2007 - 2007/0238(CNS)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Dariusz Rosati (A6-0232/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH KOMISE, POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY a NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2008)0319)


8.6. Protokol o strategickém posuzování vlivů na životní prostředí k Úmluvě z Espoo z roku 1991 * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o schválení Protokolu o strategickém posuzování vlivů na životní prostředí k Úmluvě EHK OSN o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států, podepsané v Espoo roku 1991, jménem Evropského společenství [KOM(2008)0132 - C6-0161/2008 - 2008/0052(CNS)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Bogusław Sonik (A6-0221/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2008)0320)


8.7. Přistoupení Lichtenštejnska k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření protokolu jménem Evropského společenství mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o přistoupení Lichtenštejnského knížectví k dohodě mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis [KOM(2006)0752 - C6-0089/2008 - 2006/0251(CNS)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Ewa Klamt (A6-0246/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH KOMISE, POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY a NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2008)0321)


8.8. Určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států, ve Švýcarsku nebo v Lichtenštejnsku * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření protokolu mezi Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o přistoupení Lichtenštejnského knížectví k dohodě mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o kritériích a mechanismech určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států nebo ve Švýcarsku [KOM(2006)0754 - C6-0090/2008 - 2006/0252(CNS)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Ewa Klamt (A6-0247/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH KOMISE, POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY a NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2008)0322)


8.9. Protokol mezi ES, Švýcarskem a Lichtenštejnskem o dohodě ES-Švýcarsko o určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států, ve Švýcarsku nebo v Lichtenštejnsku *(článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o podpisu protokolu mezi Evropským společenstvím, Švýcarskem a Lichtenštejnskem o přistoupení Lichtenštejnska k dohodě mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o kritériích a mechanismech určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států, ve Švýcarsku nebo v Lichtenštejnsku [KOM(2006)0753 - C6-0091/2008 - 2006/0257(CNS)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Ewa Klamt (A6-0261/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH KOMISE, POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY a NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2008)0323)


8.10. Číslování víz * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Rady o změně nařízení (ES) č. 1683/95, kterým se stanoví jednotný vzor víz, pokud jde o číslování víz [KOM(2008)0188 - C6-0187/2008 - 2008/0074(CNS)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Gérard Deprez (A6-0268/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2008)0324)


8.11. Obnovení dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi ES a Indií * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dohody, kterou se obnovuje Dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropským společenstvím a vládou Indické republiky [16681/2007 - C6-0073/2008 - 2007/0207(CNS)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Christian Ehler (A6-0254/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

NÁVRH RADY, POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY a NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2008)0325)


8.12. Žádost o zbavení poslanecké imunity pana Witolda Tomczaka (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva týkající se žádosti o zbavení poslanecké imunity pana Witolda Tomczaka [2008/2078(IMM)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Diana Wallis (A6-0277/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2008)0326)


8.13. Ochrana výsadních pravomocí Evropského parlamentu před vnitrostátními soudy (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o ochraně výsadních pravomocí Evropského parlamentu před vnitrostátními soudy [2007/2205(INI)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Giuseppe Gargani (A6-0222/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 13)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2008)0327)


8.14. Schvalování Komise (změny jednacího řádu Parlamentu) (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o změnách jednacího řádu Parlamentu týkajících se schvalování Komise [2007/2128(REG)] - Výbor pro ústavní záležitosti. Zpravodaj: Andrew Duff (A6-0198/2008)

(potřebná kvalifikovaná většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 14)

ZNĚNÍ JEDNACÍHO ŘÁDU, POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY a NÁVRH ROZHODNUTÍ

Vystoupil Stavros Dimas (člen Komise).

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2008)0328)

Nová ustanovení vstoupí v platnost první den nadcházejícího dílčího zasedání.


8.15. Jednotné povolovací řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a látky určené k aromatizaci potravin ***II (hlasování)

Doporučení pro druhé čtení týkající se společného postoje Rady k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví jednotný schvalovací postup pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a látky určené k aromatizaci potravin [16673/2/2007 - C6-0138/2008 - 2006/0143(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Åsa Westlund (A6-0179/2008)

(potřebná kvalifikovaná většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 15)

SPOLEČNÝ POSTOJ RADY

prohlášen za schválený v pozměněném znění (P6_TA(2008)0329)


8.16. Potravinářské přidatné látky ***II (hlasování)

Doporučení pro druhé čtení týkající se společného postoje Rady k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o potravinářských přidatných látkách [16675/2/2007 - C6-0141/2008 - 2006/0145(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Åsa Westlund (A6-0180/2008)

(potřebná kvalifikovaná většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 16)

SPOLEČNÝ POSTOJ RADY

prohlášen za schválený v pozměněném znění (P6_TA(2008)0330)


8.17. Látky určené k aromatizaci a některé složky potravin vyznačující se aromatem ***II (hlasování)

Doporučení pro druhé čtení týkající se společného postoje přijatého Radou k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o látkách určených k aromatizaci a některých složkách potravin vyznačujících se aromatem pro použití v potravinách a o změně nařízení Rady (EHS) č. 1576/89, nařízení Rady (EHS) č. 1601/91, nařízení (ES) č. 2232/96 a směrnice 2000/13/ES [16677/3/2007 - C6-0139/2008 - 2006/0147(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Mojca Drčar Murko (A6-0177/2008)

(potřebná kvalifikovaná většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 17)

SPOLEČNÝ POSTOJ RADY

prohlášen za schválený v pozměněném znění (P6_TA(2008)0331)


8.18. Potravinářské enzymy ***II (hlasování)

Doporučení pro druhé čtení týkající se společného postoje přijatého Radou k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o potravinářských enzymech a o změně směrnice Rady 83/417/EHS, nařízení Rady (ES) č. 1493/1999, směrnice 2000/13/ES, směrnice Rady 2001/112/ES a nařízení (ES) č. 258/97 [16676/1/2007 - C6-0140/2008 - 2006/0144(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Avril Doyle (A6-0176/2008)

(potřebná kvalifikovaná většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 18)

SPOLEČNÝ POSTOJ RADY

Vystoupila Avril Doyle (zpravodajka).

prohlášen za schválený v pozměněném znění (P6_TA(2008)0332)


8.19. Změna směrnice 2003/87/ES tak, aby se činnosti v oblasti letectví začlenily do systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství ***II (hlasování)

Doporučení pro druhé čtení týkající se společného postoje Rady k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/87/ES za účelem začlenění činností v oblasti letectví do systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství [05058/3/2008 - C6-0177/2008 - 2006/0304(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Peter Liese (A6-0220/2008)

(potřebná kvalifikovaná většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 19)

SPOLEČNÝ POSTOJ RADY

prohlášen za schválený v pozměněném znění (P6_TA(2008)0333)


8.20. Změna jednacího řádu Evropského parlamentu s ohledem na návrhy pracovní skupiny pro reformu Parlamentu týkající se činností pléna a zpráv z vlastního podnětu (hlasování)

Doporučení pro druhé čtení o změně jednacího řádu Evropského parlamentu s ohledem na návrhy pracovní skupiny pro reformu Parlamentu týkající se činností pléna a zpráv z vlastního podnětu [2007/2272(REG)] - Výbor pro ústavní záležitosti. Zpravodaj: Richard Corbett (A6-0197/2008)

(Pro schválení pozměňovacích návrhů je požadována kvalifikovaná většina, pro schválení návrhu rozhodnutí je požadována jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 20)

ZNĚNÍ JEDNACÍHO ŘÁDU

přijaté pozměňovací návrhy: příloha „Výsledky hlasování“

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P6_TA(2008)0334)

Nová ustanovení vstoupí v platnost první den nadcházejícího dílčího zasedání s výjimkou bodů 2 a 3 nové přílohy IIa, které vstoupí v platnost první den volebního období, jež začíná v červenci 2009.


8.21. Rozpočet na rok 2009: První úvahy o mandátu PNR na rok 2009 pro dohodovací řízení (hlasování)

Zpráva o rozpočtu na rok 2009: První úvahy o předběžném návrhu rozpočtu na rok 2009 a o mandátu pro dohodovací řízení
Oddíl III - Komise [2008/2025(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodajka: Jutta Haug (A6-0262/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 21)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2008)0335)


8.22. Dopad plánované výstavby ropovodu, který povede po dnu Baltského moře a který bude spojovat Rusko a Německo, na životní prostředí (hlasování)

Zpráva o dopadu plánované výstavby ropovodu, který povede po dnu Baltského moře a který bude spojovat Rusko a Německo, na životní prostředí (petice č. 0614/2007 et č. 0952/2007) [2007/2118(INI)] - Petiční výbor. Zpravodaj: Marcin Libicki (A6-0225/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 22)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2008)0336)

K hlasování vystoupili:

Dirk Sterckx upozornil na nepřesné zobrazování výsledků hlasování na světelných tabulích a Justas Vincas Paleckis požádal předsedu, aby přečetl výsledky hlasování (po hlasování o pozměňovacím návrhu 50 předseda hlasování na několik okamžiků přerušil, aby umožnil technické službě vyřešit tento problém);

Graham Booth o postupu hlasování o pozměňovacím návrhu 49;

Marcin Libicki (zpravodaj) a Werner Langen k zobrazování výsledků hlasování;

Christopher Beazley požádal o dílčí hlasování o pozměňovacím návrhu 30 (předseda oznámil, že proti žádosti nebyly vzneseny námitky);

Andres Tarand předložil ústní pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu 37, který byl vzat v potaz;

Marcin Libicki po hlasování vystoupil s prohlášením.


8.23. Stabilizace Afghánistánu: výzvy pro EU a mezinárodní společenství (hlasování)

Zpráva o stabilizaci Afghánistánu: výzvy pro EU a mezinárodní společenství [2007/2208(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: André Brie (A6-0269/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 23)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2008)0337)

K hlasování vystoupili:

Předseda před hlasováním oznámil, že zpravodaj stáhl své jméno ze zprávy.

André Brie předložil ústní pozměňovací návrh, kterým se vkládá nový bod 3a. Pozměňovací návrh byl vzat v potaz.


9. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu podle čl. 163 odst. 3 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

Zpráva Åsa Westlund - A6-0179/2008, Zpráva Åsa Westlund - A6-0180/2008, Zpráva Mojca Drčar Murko - A6-0177/2008 Zpráva Avril Doyle - A6-0176/2008

Hiltrud Breyer za skupinu Verts/ALE

Zpráva Åsa Westlund - A6-0180/2008

Neena Gill a Czesław Adam Siekierski

Zpráva Mojca Drčar Murko - A6-0177/2008

Miroslav Mikolášik

Zpráva Avril Doyle - A6-0176/2008

Miroslav Mikolášik

Zpráva Peter Liese - A6-0220/2008

Péter Olajos, Zuzana Roithová a Christoph Konrad

Zpráva Richard Corbett - A6-0197/2008

David Sumberg, Bernd Posselt, Philip Claeys, Frank Vanhecke, Christopher Heaton-Harris a Syed Kamall

Zpráva Jutta Haug - A6-0262/2008

David Sumberg a Christopher Heaton-Harris

Zpráva Marcin Libicki - A6-0225/2008

Laima Liucija Andrikienė, Victor Boştinaru, Zuzana Roithová, Leopold Józef Rutowicz, Bogusław Rogalski, Czesław Adam Siekierski, Bernd Posselt a Rainer Wieland

Zpráva André Brie - A6-0269/2008

David Sumberg, Eoin Ryan za skupinu UEN, Carlo Fatuzzo, Bernd Posselt a Christopher Heaton-Harris


10. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na stránkách „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)“. V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.

°
° ° °

Vasco Graça Moura oznámil, že jeho hlasovací zařízení nefungovalo při hlasování o zprávě Jacek Saryusz-Wolski – A6-0271/2008.

Gianni Pittella oznámil, že jeho hlasovací zařízení nefungovalo při hlasování o zprávě Dariusz Rosati – A6-0232/2008.

Magor Imre Csibi oznámil, že jeho hlasovací zařízení nefungovalo při hlasování o zprávě Åsa Westlund – A6-0180/2008.


(Zasedání, které bylo přerušeno v 13:55, pokračovalo v 15:05.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Edward McMILLAN-SCOTT
místopředseda

11. Schválení zápisu z předchozího zasedání

Zápis z předchozího zasedání byl schválen.


12. Podmínky přístupu k plynárenským přepravním soustavám ***I – Vnitřní trh se zemním plynem ***I - Evropský strategický plán pro energetické technologie (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1775/2005 o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám [KOM(2007)0532 - C6-0319/2007 - 2007/0199(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Atanas Paparizov (A6-0253/2008)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/55/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem [KOM(2007)0529 - C6-0317/2007 - 2007/0196(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Romano Maria La Russa (A6-0257/2008)

Zpráva o evropském strategickém plánu pro energetické technologie [2008/2005(INI)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Jerzy Buzek (A6-0255/2008)

Vystoupili: Nathalie Kosciusko-Morizet (úřadující předsedkyně Rady), Andris Piebalgs (člen Komise) a Janez Potočnik (člen Komise).

Atanas Paparizov, Romano Maria La Russa a Jerzy Buzek uvedli zprávy

Vystoupili: Christian Ehler (navrhovatel výboru ECON), Inés Ayala Sender (navrhovatelka výboru ENVI), Bernhard Rapkay (navrhovatel výboru ECON), Emmanouil Angelakas (navrhovatel výboru IMCO), Toine Manders (navrhovatel výboru IMCO), Herbert Reul za skupinu PPE-DE, Hannes Swoboda za skupinu PSE, Danutė Budreikaitė za skupinu ALDE, Roberts Zīle za skupinu UEN, Claude Turmes za skupinu Verts/ALE, Esko Seppänen za skupinu GUE/NGL, Derek Roland Clark za skupinu IND/DEM, a Luca Romagnoli nezařazený.

PŘEDSEDNICTVÍ: Adam BIELAN
místopředseda

Vystoupili: Alejo Vidal-Quadras, Teresa Riera Madurell, Adina-Ioana Vălean, Dariusz Maciej Grabowski, Rebecca Harms, Miloslav Ransdorf, Jana Bobošíková, Paul Rübig, Reino Paasilinna, Anne Laperrouze, Liam Aylward, Jacky Hénin, Romana Jordan Cizelj, Šarūnas Birutis, Guntars Krasts, Ilda Figueiredo, Gunnar Hökmark, Catherine Trautmann, Vladko Todorov Panayotov, Nathalie Kosciusko-Morizet, Jan Březina, Adam Gierek, Lena Ek, Roberta Alma Anastase, Giovanna Corda, Anni Podimata, Pierre Pribetich a Silvia-Adriana Ţicău.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Dragoş Florin David, Andrzej Jan Szejna, Ioan Mircea Paşcu, Theodor Dumitru Stolojan, Czesław Adam Siekierski, Inés Ayala Sender a Paul Rübig.

Vystoupil Andris Piebalgs.

PŘEDSEDNICTVÍ: Mechtild ROTHE
místopředsedkyně

Vystoupili: Atanas Paparizov, Romano Maria La Russa a Jerzy Buzek.

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: bod 5.9 zápisu ze dne 09.07.2008, bod 5.10 zápisu ze dne 09.07.2008 a bod 5.17 zápisu ze dne 09.07.2008.


13. Reakce Evropské unie na problematiku státních investičních fondů (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-0067/2008), kterou pokládá Pervenche Berès za výbor ECON Radě: Reakce EU na problematiku státních investičních fondů (B6-0164/2008)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-0068/2008), kterou pokládá Pervenche Berès za výbor ECON Komisi: Reakce EU na problematiku státních investičních fondů (B6-0165/2008)

Pervenche Berès rozvinula otázky k ústnímu zodpovězení.

Anne-Marie Idrac (úřadující předsedkyně Rady) odpověděla na otázku B6-0164/2008.

Günter Verheugen (místopředseda Komise) odpověděl na otázku B6-0165/2008.

Vystoupili: Piia-Noora Kauppi za skupinu PPE-DE, Elisa Ferreira za skupinu PSE, Wolf Klinz za skupinu ALDE, Cornelis Visser, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, José Manuel García-Margallo y Marfil, Ieke van den Burg a Harald Ettl.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: John Purvis, Zsolt László Becsey, Margarita Starkevičiūtė a Ieke van den Burg.

Vystoupili: Anne-Marie Idrac a Günter Verheugen.

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 108 odst. 5 jednacího řádu na ukončení rozpravy:

- Pervenche Berès za výbor ECON o státních investičních fondech (B6-0304/2008)

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: bod 5.18 zápisu ze dne 09.07.2008.


PŘEDSEDNICTVÍ: Manuel António dos SANTOS
místopředseda

14. Doba vyhrazená pro otázky (Rada)

Parlament projednal řadu otázek Radě (B6-0168/2008).

Otázka 1 (Claude Moraes): Horizontální směrnice proti diskriminaci.

Otázka a a doplňující otázky: Claude Moraes, Elizabeth Lynne a Jörg Leichtfried. Odpověď: Jean-Pierre Jouyet (úřadující předseda Rady).

Otázka 2 (Marian Harkin): Priority francouzského předsednictví.

Otázka a doplňující otázka: Marian Harkin. Odpověď: Jean-Pierre Jouyet.

Otázky 3 a 4 byly staženy.

Otázka 5 (Brian Crowley): Upuštění od cíle EU, aby podíl biopaliv v rámci spotřeby pohonných hmot představoval 10 %.

Otázka a a doplňující otázky: Brian Crowley, Josu Ortuondo Larrea a Mairead McGuinness. Odpověď: Jean-Pierre Jouyet.

Otázka 6 (Liam Aylward): Druhý cíl Rozvojových cílů tisíciletí a úmluva Mezinárodní organizace práce o dětské práci.

Otázka a doplňující otázka: Liam Aylward. Odpověď: Jean-Pierre Jouyet.

Otázka 7 (Seán Ó Neachtain): Zřizování žádajících úřadů pro vymáhání majetku.

Otázka a a doplňující otázky: Seán Ó Neachtain, Reinhard Rack a Avril Doyle. Odpověď: Jean-Pierre Jouyet.

Otázka 8 (Eoin Ryan): Evropský systém včasného varování pro únosy dětí.

Otázka a a doplňující otázky: Eoin Ryan, Reinhard Rack a Christopher Heaton-Harris. Odpověď: Jean-Pierre Jouyet.

Otázka 9 (Manuel Medina Ortega): Projekty týkající se „sousedství se vzdálenými zeměmi“.

Otázka a doplňující otázka: Manuel Medina Ortega. Odpověď: Jean-Pierre Jouyet.

Otázka 10 (Robert Evans): Srí Lanka.

Otázka a a doplňující otázky: Robert Evans a Avril Doyle. Odpověď: Jean-Pierre Jouyet.

Otázka 11 (Avril Doyle): Priority Rady, pokud jde o opatření týkající se klimatu.

Otázka a a doplňující otázky: Avril Doyle a Robert Evans. Odpověď: Jean-Pierre Jouyet.

Autoři otázek 12 až 36 a 38 až 42 obdrží písemné odpovědi (viz příloha doslovného záznamu).

Otázka 37 nebyla projednávána, protože její téma bylo předmětem pořadu jednání tohoto dílčího zasedání.

Doba vyhrazená pro otázky Radě skončila.


(Zasedání, které bylo přerušeno v 19:00, pokračovalo v 21:00.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
místopředsedkyně

15. Žádost o naléhavý postup

Žádost Rady a Komise o použití naléhavého postupu (článek 134 jednacího řádu):

- Návrh nařízení Rady, kterým se zavádí dočasné zvláštní opatření s cílem podpořit restrukturalizaci rybářských loďstev Evropské unie postižených hospodářskou krizí (KOM(2008)0454 - C6-0270/2008 - 2008/0144 (CNS))

Odůvodnění žádosti o naléhavý postup:

Důvodem žádosti o naléhavý postup je potřeba přijmout opatření s cílem přizpůsobit rybolovné odvětví Společenství současné situaci, kdy rostou ceny pohonných hmot, a zajistit tak udržitelné sociální a hospodářské podmínky pro toto odvětví.

Parlament se k žádosti o naléhavý postup vyjádří zítra ve 12:00.


16. Změna směrnice 2004/49/ES o bezpečnosti železnic Společenství ***II - Změna nařízení (ES) č. 881/2004 o zřízení Evropské agentury pro železnice ***II (rozprava)

Doporučení pro druhé čtení týkající se společného postoje Rady k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2004/49/ES o bezpečnosti železnic Společenství (směrnice o bezpečnosti železnic) [16133/3/2007 - C6-0129/2008 - 2006/0272(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Paolo Costa (A6-0223/2008)

Doporučení pro druhé čtení týkající se společného postoje Rady k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 881/2004 o zřízení Evropské agentury pro železnice (nařízení zřizující agenturu) [16138/3/2007 - C6-0131/2008 - 2006/0274(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Paolo Costa (A6-0210/2008)

Paolo Costa uvedl doporučení pro druhé čtení.

Vystoupil Antonio Tajani (místopředseda Komise).

Vystoupili: Georg Jarzembowski za skupinu PPE-DE, Brian Simpson za skupinu PSE, Erik Meijer za skupinu GUE/NGL, Reinhard Rack, Gilles Savary, Jaromír Kohlíček, Silvia-Adriana Ţicău a Bogusław Liberadzki.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Czesław Adam Siekierski, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk a Jörg Leichtfried.

Vystoupili: Antonio Tajani a Paolo Costa.

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: bod 5.3 zápisu ze dne 09.07.2008 a bod 5.4 zápisu ze dne 09.07.2008.


17. Společná pravidla pro provozování leteckých služeb ve Společenství (přepracovné znění) ***II (rozprava)

Doporučení pro druhé čtení týkající se společného postoje Rady k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb ve Společenství (přepracovné znění) [16160/4/2007 - C6-0176/2008 - 2006/0130(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Arūnas Degutis (A6-0264/2008)

Arūnas Degutis uvedl doporučení pro druhé čtení.

Vystoupil Antonio Tajani (místopředseda Komise).

Vystoupili: Elisabeth Jeggle za skupinu PPE-DE, Ulrich Stockmann za skupinu PSE, Seán Ó Neachtain za skupinu UEN, Jaromír Kohlíček za skupinu GUE/NGL, Brian Simpson, Luís Queiró a Jörg Leichtfried.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Laima Liucija Andrikienė, Saïd El Khadraoui, Reinhard Rack, Mieczysław Edmund Janowski a Silvia-Adriana Ţicău.

Vystoupili: Antonio Tajani a Arūnas Degutis.

Vystoupila Zuzana Roithová, která uvedla, že chtěla vystoupit podle postupu „catch the eye“ (předsedkyně odpověděla, že v rámci tohoto postupu již vystoupilo pět poslanců a že je třeba pokračovat v rozpravě).

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: bod 5.5 zápisu ze dne 09.07.2008.


18. Na cestě k nové kultuře městské mobility (rozprava)

Zpráva o cestě k nové kultuře městské mobility [2008/2041(INI)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Reinhard Rack (A6-0252/2008)

Reinhard Rack uvedl zprávu.

Vystoupil Antonio Tajani (místopředseda Komise).

Vystoupili: Justas Vincas Paleckis (navrhovatel výboru ENVI), Jan Olbrycht (navrhovatel výboru REGI), Markus Ferber za skupinu PPE-DE, Saïd El Khadraoui za skupinu PSE, Jean Marie Beaupuy za skupinu ALDE, Michael Cramer za skupinu Verts/ALE, Johannes Blokland za skupinu IND/DEM, Marian-Jean Marinescu, Inés Ayala Sender a Renate Sommer.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Zita Pleštinská, Pierre Pribetich, Zuzana Roithová, Silvia-Adriana Ţicău a Inés Ayala Sender

Vystoupili: Antonio Tajani a Reinhard Rack.

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: bod 5.19 zápisu ze dne 09.07.2008.


19. Technické požadavky a správní postupy pro obchodní leteckou dopravu (kterým se mění nařízení (EHP) č. 3922/1991) (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-0075/2008), kterou pokládá Eva Lichtenberger za výbor TRAN Komisi: Technické požadavky a správní postupy pro obchodní leteckou dopravu (EU OPS), zejména pro používání dětských poutacích zařízení (OPS 1.730) (B6-0169/2008).

Eva Lichtenberger rozvinula otázku k ústnímu zodpovězení.

Antonio Tajani (místopředseda Komise) odpověděl na otázku k ústnímu zodpovězení

Vystoupili: Georg Jarzembowski za skupinu PPE-DE, Ulrich Stockmann za skupinu PSE, a Eva Lichtenberger za skupinu Verts/ALE.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Reinhard Rack a Michael Cramer.

Vystoupil Antonio Tajani.

Rozprava je uzavřena.


20. Pořad jednání příštího zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 409.330/OJME)


21. Ukončení zasedání

Zasedání skončilo v 23:20.

Harald Rømer

Gérard Onesta

generální tajemník

místopředseda


PREZENČNÍ LISTINA

Podpisy:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antinucci, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Enrique Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Boursier, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Elmar Brok, Budreikaitė, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Buzek, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Robsahm, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciani, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Corlăţean, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Dührkop Dührkop, Andrew Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fiore, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Locatelli, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Marinescu, Marini, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musumeci, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nechifor, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Oprea, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podimata, Podkański, Hans-Gert Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Nicolae Vlad Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robusti, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zanicchi, Zapałowski, Zappalà, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Právní upozornění - Ochrana soukromí