Indeks 
Protokol
PDF 238kWORD 161k
Tirsdag den 8. juli 2008 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Modtagne dokumenter
 3.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)
 4.Miljømæssige virkninger af den planlagte gasledning i Østersøen (forhandling)
 5.Afghanistans stabilisering (forhandling)
 6.Inddragelse af luftfarten i kvoteordningen for drivhusgasemissioner ***II (forhandling)
 7.Tidsplan for budgettet
 8.Afstemningstid
  
8.1.Europæisk naboskabs- og partnerskabsinstrument ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
8.2.Den fælles landbrugspolitiks ordninger for støtte * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
8.3.Sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes brug af arbejdsudstyr (kodificeret udgave) ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
8.4.Beskyttelse af vilde fugle (tilpasning til forskriftsproceduren med kontrol) ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
8.5.Det fælles merværdiafgiftssystem * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
8.6.Protokol om strategisk miljøvurdering til FN/ECE Espoo-konventionen af 1991 * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
8.7.Liechtensteins tiltrædelse af aftalen mellem EU, EF og Schweiz om Schengen-reglerne * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
8.8.Liechtensteins tiltrædelse af aftalen mellem EF og Schweiz om asylansøgning * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
8.9.Protokol mellem EF, Schweiz og Liechtenstein til aftalen mellem EF og Schweiz om asylansøgning *(forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
8.10.Visumnummerering * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
8.11.Aftale om videnskabeligt og teknologisk samarbejde EF/Indien * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
8.12.Anmodning om ophævelse af Witold Tomczaks immunitet (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
8.13.Beskyttelse af Europa-Parlamentets prærogativer ved nationale domstole (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
8.14.Godkendelse af Kommissionen (ændring af forretningsordenen) (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
8.15.Fælles godkendelsesprocedure for fødevaretilsætningsstoffer, fødevareenzymer og fødevarearomaer ***II (afstemning)
  
8.16.Fødevaretilsætningsstoffer ***II (afstemning)
  
8.17.Aromaer og fødevareingredienser med aromagivende egenskaber ***II (afstemning)
  
8.18.Fødevareenzymer ***II (afstemning)
  
8.19.Inddragelse af luftfarten i kvoteordningen for drivhusgasemissioner ***II (afstemning)
  
8.20.Arbejdet i plenarforsamlingen og initiativbetænkninger (ændring af forretningsordenen) (afstemning)
  
8.21.Samrådet i forbindelse med det foreløbige budgetforslag for 2009 (afstemning)
  
8.22.Miljømæssige virkninger af den planlagte gasledning i Østersøen (afstemning)
  
8.23.Afghanistans stabilisering (afstemning)
 9.Stemmeforklaringer
 10.Stemmerettelser og -intentioner
 11.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 12.Betingelserne for adgang til naturgastransmissionsnet ***I - Det indre marked for naturgas ***I - Den strategiske energiteknologiplan for EU (forhandling)
 13.Statsejede investeringsfonde (forhandling)
 14.Spørgetid (spørgsmål til Rådet)
 15.Anmodning om uopsættelig forhandling
 16.Ændring af direktiv 2004/49/EF om jernbanesikkerhed i EU ***II - Ændring af forordning (EF) nr. 881/2004 om oprettelse af et europæisk jernbaneagentur ***II (forhandling)
 17.Fælles regler for driften af lufttrafiktjenester i Fællesskabet (omarbejdning) ***II (forhandling)
 18.En ny kultur for mobilitet i byer (forhandling)
 19.Tekniske krav og administrative procedurer inden for civil luftfart / brug af fastspændingsanordninger til børn (forhandling)
 20.Dagsorden for næste møde
 21.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Hans-Gert PÖTTERING
formand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.00.

Carl Schlyter tog ordet og spurgte, om den organisation, der havde tilrettelagt en udstilling i Parlamentets lokaler, også havde fået tilladelse til at klæbe klistermærker på gulvene. (Formanden svarede, at dette ville blive undersøgt).


2. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 16/2008 - Sektion III - Kommissionen (SEK(2008)0539 - C6-0246/2008 - 2008/2162(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter, for så vidt angår handelsnormer for fjerkrækød (KOM(2008)0336 - C6-0247/2008 - 2008/0108(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

rådg.udv. :

ENVI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 549/2004, (EF) nr. 550/2004, (EF) nr. 551/2004 og (EF) nr. 552/2004 for at forbedre det europæiske luftfartssystems præstationer og bæredygtighed (KOM(2008)0388 - C6-0250/2008 - 2008/0127(COD))

henvist til:

kor.udv. :

TRAN

rådg.udv. :

ITRE

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 216/2008 for så vidt angår flyvepladser, lufttrafikstyring og luftfartstjenester, og om ophævelse af Rådets direktiv 2006/23/EF (KOM(2008)0390 - C6-0251/2008 - 2008/0128(COD))

henvist til:

kor.udv. :

TRAN

rådg.udv. :

EMPL, ITRE

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 17/2008 - Sektion III - Kommissionen (SEK(2008)1953 - C6-0252/2008 - 2008/2163(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 18/2008 - Sektion III - Kommissionen (SEK(2008)1954 - C6-0253/2008 - 2008/2165(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag til Rådets og Kommissionens afgørelse om indgåelse af protokollen til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Tadsjikistan på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union (KOM(2007)0143 - C6-0254/2008 - 2007/0050(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

AFET

rådg.udv. :

INTA

- Forslag til Rådets og Kommissionens afgørelse om indgåelse af stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Bosnien-Hercegovina på den anden side (08225/2008 - C6-0255/2008 - 2008/0073(AVC))

henvist til:

kor.udv. :

AFET

rådg.udv. :

INTA


3. Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)

Følgende medlemmer eller grupper havde fremsat anmodning om afholdelse af en sådan debat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 115, ledsaget af følgende beslutningsforslag:

I. Påståede massegrave i den indisk kontrollerede del af Kashmir

- Elizabeth Lynne, Marios Matsakis, Sarah Ludford og Frédérique Ries for ALDE-Gruppen om Kashmir (B6-0349/2008)

- Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Ewa Tomaszewska og Konrad Szymański for UEN-Gruppen påståede massegrave i den indisk kontrollerede del af Kashmir (B6-0355/2008)

- Cem Özdemir, Jean Lambert, Raül Romeva i Rueda og Hélène Flautre for Verts/ALE-Gruppen om påståede massegrave i den indisk kontrollerede del af Kashmir (B6-0359/2008)

- André Brie for GUE/NGL-Gruppen om påståede massegrave i den indisk kontrollerede del af Kashmir (B6-0362/2008)

- James Elles, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Thomas Mann, Laima Liucija Andrikienė og Sajjad Karim for PPE-DE-Gruppen om påståede massegrave i den indisk kontrollerede del af Kashmir (B6-0367/2008)

- Pasqualina Napoletano og Richard Howitt for PSE-Gruppen om påståede massegrave i den indisk kontrollerede del af Kashmir (B6-0368/2007)

II. Situationen i Bangladesh

- Jan Tadeusz Masiel, Konrad Szymański, Wiesław Stefan Kuc, Ewa Tomaszewska, Mieczysław Edmund Janowski, Hanna Foltyn-Kubicka og Adam Bielan for UEN-Gruppen om situationen i Bangladesh (B6-0356/2008)

- Jean Lambert for Verts/ALE-Gruppen om situationen i Bangladesh (B6-0360/2008)

- Johan Van Hecke, Marios Matsakis, Renate Weber, Marielle De Sarnez, Mariela Velichkova Baeva og Frédérique Ries for ALDE-Gruppen om de omfattende arrestationer i Bangladesh (B6-0361/2008)

- Roberto Musacchio for GUE/NGL-Gruppen om situationen i Bangladesh (B6-0364/2008)

- Charles Tannock, Britta Thomsen, Bernd Posselt og Eija-Riitta Korhola for PPE-DE-Gruppen om situationen i Bangladesh (B6-B6-0365/2008)

- Pasqualina Napoletano og Robert Evans for PSE-Gruppen om situationen i Bangladesh (B6-0366/2008)

III. Dødsstraf, navnlig sagen mod Troy Davis

- Marco Pannella, Marco Cappato, Marios Matsakis og Frédérique Ries for ALDE-Gruppen om dødsstraf, sagen mod Troy Davis (B6-0350/2008)

- Ryszard Czarnecki for UEN-Gruppen om dødsstraf, navnlig sagen mod Troy Davis (B6-0357/2008)

- Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Milan Horáček, Kathalijne Maria Buitenweg, Pierre Jonckheer, Caroline Lucas, Claude Turmes og Monica Frassoni for Verts/ALE-Gruppen om dødsstraf, navnlig sagen mod Troy Davis (B6-0358/2008)

- Vittorio Agnoletto for GUE/NGL-Gruppen om dødsstraf, navnlig sagen mod Troy Davis (B6-0363/2008)

- Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt og Eija-Riitta Korhola for PPE-DE-Gruppen om dødsstraf, navnlig sagen mod Troy Davis (B6-0369/2008)

- Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes, Józef Pinior og Marianne Mikko for PSE-Gruppen om dødsstraf, navnlig sagen mod Troy Davis (B6-0370/2008)

Taletiden fordeltes i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 142.


4. Miljømæssige virkninger af den planlagte gasledning i Østersøen (forhandling)

Betænkning: De miljømæssige virkninger af den planlagte gasledning i Østersøen mellem Rusland og Tyskland (andragende 0614/2007 og 0952/2007) [2007/2118(INI)] - Udvalget for Andragender. Ordfører: Marcin Libicki (A6-0225/2008)

Marcin Libicki forelagde sin betænkning.

Stavros Dimas (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Christopher Beazley (ordfører for udtalelse fra AFET), Andres Tarand (ordfører for udtalelse fra ITRE ), Rihards Pīks for PPE-DE-Gruppen, Lasse Lehtinen for PSE-Gruppen, Diana Wallis for ALDE-Gruppen, David Hammerstein for Verts/ALE-Gruppen, Eva-Britt Svensson for GUE/NGL-Gruppen, Sylwester Chruszcz løsgænger, András Gyürk, Proinsias De Rossa, Henrik Lax, Helmuth Markov, Ria Oomen-Ruijten, Victor Boştinaru, Johannes Lebech, Urszula Gacek, Vural Öger, Grażyna Staniszewska, Vytautas Landsbergis, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg og Adam Bielan.

FORSÆDE: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
næstformand

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Tunne Kelam, Danutė Budreikaitė, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Carl Schlyter, Laima Liucija Andrikienė, Marios Matsakis, Konrad Szymański, Árpád Duka-Zólyomi, Olle Schmidt og Ville Itälä.

Talere: Stavros Dimas og Marcin Libicki

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.22 i protokollen af 08.07.2008.


5. Afghanistans stabilisering (forhandling)

Betænkning: Afghanistans stabilisering: udfordringer for EU og det internationale samfund [2007/2208(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: André Brie (A6-0269/2008)

André Brie forelagde sin betænkning.

Talere: Jean-Pierre Jouyet (formand for Rådet) og Benita Ferrero-Waldner (medlem af Kommissionen).

Talere: Carlo Fatuzzo for PPE-DE-Gruppen, Ana Maria Gomes for PSE-Gruppen, Samuli Pohjamo for ALDE-Gruppen, Konrad Szymański for UEN-Gruppen, Angelika Beer for Verts/ALE-Gruppen, Vittorio Agnoletto for GUE/NGL-Gruppen, Bastiaan Belder for IND/DEM-Gruppen, Koenraad Dillen løsgænger, Nickolay Mladenov, Libor Rouček, Gerard Batten, Slavi Binev, Robert Evans og Emilio Menéndez del Valle.

FORSÆDE: Luisa MORGANTINI
næstformand

Vural Öger tog ordet.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Anna Ibrisagic, Miroslav Mikolášik, Dragoş Florin David, Geoffrey Van Orden, Vytautas Landsbergis og Czesław Adam Siekierski

Talere: Jean-Pierre Jouyet, Benita Ferrero-Waldner og André Brie.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.23 i protokollen af 08.07.2008.


6. Inddragelse af luftfarten i kvoteordningen for drivhusgasemissioner ***II (forhandling)

Indstilling ved andenbehandling: Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2003/87/EF med henblik på inddragelse af luftfarten i ordningen for handel med drivhusgasemissionskvoter i Fællesskabet [05058/3/2008 - C6-0177/2008 - 2006/0304(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Peter Liese (A6-0220/2008)

Talere: Nathalie Kosciusko-Morizet (formand for Rådet) og Stavros Dimas (medlem af Kommissionen).

Peter Liese forelagde indstillingen ved andenbehandling.

Talere: Georg Jarzembowski for PPE-DE-Gruppen, Matthias Groote for PSE-Gruppen, Holger Krahmer for ALDE-Gruppen, Roberts Zīle for UEN-Gruppen, Caroline Lucas for Verts/ALE-Gruppen, Jens Holm for GUE/NGL-Gruppen, Johannes Blokland for IND/DEM-Gruppen, Françoise Grossetête, Linda McAvan, Urszula Krupa, Aldis Kušķis, Paulo Casaca, Eija-Riitta Korhola og Avril Doyle.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: John Purvis, Saïd El Khadraoui, Mieczysław Edmund Janowski, Ilda Figueiredo og Marian-Jean Marinescu

Talere: Nathalie Kosciusko-Morizet, Stavros Dimas og Peter Liese.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.19 i protokollen af 08.07.2008.


FORSÆDE: Alejo VIDAL-QUADRAS
næstformand

7. Tidsplan for budgettet

Formanden meddelte, at fristerne for forslag til ændring og ændringsforslag med henblik på førstebehandlingen af det almindelige budget for 2009 efter aftale med Budgetudvalget var fastsat som følger:

- for udvalgene og medlemmerne (mindst 40 medlemmer): onsdag den 10.09.2008, kl. 12.00

- for de politiske grupper: onsdag den 17.09.2008, kl. 12.00.


8. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


8.1. Europæisk naboskabs- og partnerskabsinstrument ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1638/2006 om almindelige bestemmelser om oprettelse af et europæisk naboskabs- og partnerskabsinstrument [KOM(2008)0308 - C6-0200/2008 - 2008/0095(COD)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0271/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2008)0315).


8.2. Den fælles landbrugspolitiks ordninger for støtte * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere [KOM(2008)0247 - C6-0208/2008 - 2008/0088(CNS)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Neil Parish (A6-0270/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2008)0316).


8.3. Sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes brug af arbejdsudstyr (kodificeret udgave) ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes brug af arbejdsudstyr under arbejdet (andet særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF) (kodificeret udgave) [KOM(2008)0111 - C6-0127/2008 - 2006/0214(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0290/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2008)0317).


8.4. Beskyttelse af vilde fugle (tilpasning til forskriftsproceduren med kontrol) ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 79/409/EØF om beskyttelse af vilde fugle, for så vidt angår udøvelsen af de gennemførelsesbestemmelser, der tillægges Kommissionen [KOM(2008)0105 - C6-0088/2008 - 2008/0038(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Miroslav Ouzký (A6-0259/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2008)0318).


8.5. Det fælles merværdiafgiftssystem * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem [KOM(2007)0677 - C6-0433/2007 - 2007/0238(CNS)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Dariusz Rosati (A6-0232/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

KOMMISSIONENS FORSLAG, ÆNDRINGSFORSLAG og FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2008)0319).


8.6. Protokol om strategisk miljøvurdering til FN/ECE Espoo-konventionen af 1991 * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Rådets afgørelse om godkendelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af protokollen om strategisk miljøvurdering til FN/ECE Espoo-konventionen af 1991 om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne [KOM(2008)0132 - C6-0161/2008 - 2008/0052(CNS)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Bogusław Sonik (A6-0221/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2008)0320).


8.7. Liechtensteins tiltrædelse af aftalen mellem EU, EF og Schweiz om Schengen-reglerne * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse, på Det Europæiske Fællesskabs vegne, af protokollen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein om Fyrstendømmet Liechtensteins tiltrædelse af aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengen-reglerne [KOM(2006)0752 - C6-0089/2008 - 2006/0251(CNS)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Ewa Klamt (A6-0246/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

KOMMISSIONENS FORSLAG, ÆNDRINGSFORSLAG og FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2008)0321).


8.8. Liechtensteins tiltrædelse af aftalen mellem EF og Schweiz om asylansøgning * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en protokol mellem Det Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein om Fyrstendømmet Liechtensteins tiltrædelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om kriterier og mekanismer for fastsættelse af, hvilken stat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning indgivet i en medlemsstat eller i Schweiz [KOM(2006)0754 - C6-0090/2008 - 2006/0252(CNS)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Ewa Klamt (A6-0247/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

KOMMISSIONENS FORSLAG, ÆNDRINGSFORSLAG og FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2008)0322).


8.9. Protokol mellem EF, Schweiz og Liechtenstein til aftalen mellem EF og Schweiz om asylansøgning *(forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en protokol mellem Det Europæiske Fællesskab, Schweiz og Liechtenstein til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om kriterier og mekanismer for fastsættelse af, hvilken stat der er ansvarlig for behandlingen af en asylsansøgning indgivet i en medlemsstat, Schweiz eller Liechtenstein [KOM(2006)0753 - C6-0091/2008 - 2006/0257(CNS)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Ewa Klamt (A6-0261/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

KOMMISSIONENS FORSLAG, ÆNDRINGSFORSLAG og FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2008)0323).


8.10. Visumnummerering * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1683/95 om ensartet udformning af visa for så vidt angår visumnummerering [KOM(2008)0188 - C6-0187/2008 - 2008/0074(CNS)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Gérard Deprez (A6-0268/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2008)0324).


8.11. Aftale om videnskabeligt og teknologisk samarbejde EF/Indien * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af en aftale om forlængelse af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og regeringen for Republikken Indien [16681/2007 - C6-0073/2008 - 2007/0207(CNS)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Christian Ehler (A6-0254/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

RÅDETS FORSLAG, ÆNDRINGSFORSLAG og FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2008)0325).


8.12. Anmodning om ophævelse af Witold Tomczaks immunitet (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Anmodning om ophævelse af Witold Tomczaks immunitet [2008/2078(IMM)] - Retsudvalget. Ordfører: Diana Wallis (A6-0277/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2008)0326).


8.13. Beskyttelse af Europa-Parlamentets prærogativer ved nationale domstole (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Beskyttelse af Europa-Parlamentets prærogativer ved nationale domstole [2007/2205(INI)] - Retsudvalget. Ordfører: Giuseppe Gargani (A6-0222/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 13)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2008)0327).


8.14. Godkendelse af Kommissionen (ændring af forretningsordenen) (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Ændring af Parlamentets forretningsorden vedrørende godkendelse af Kommissionen [2007/2128(REG)] - Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. Ordfører: Andrew Duff (A6-0198/2008)

(Kvalificeret flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 14)

FORRETNINGSORDENENS TEKST, ÆNDRINGSFORSLAG OG FORSLAG TIL AFGØRELSE

Stavros Dimas (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2008)0328).

De nye bestemmelser ville træde i kraft den første dag i den næste mødeperiode.


8.15. Fælles godkendelsesprocedure for fødevaretilsætningsstoffer, fødevareenzymer og fødevarearomaer ***II (afstemning)

Indstilling ved andenbehandling: Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en fælles godkendelsesprocedure for fødevaretilsætningsstoffer, fødevareenzymer og fødevarearomaer [16673/2/2007 - C6-0138/2008 - 2006/0143(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Åsa Westlund (A6-0179/2008)

(Kvalificeret flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 15)

RÅDETS FÆLLES HOLDNING

Erklæret godkendt som ændret (P6_TA(2008)0329).


8.16. Fødevaretilsætningsstoffer ***II (afstemning)

Indstilling ved andenbehandling: Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fødevaretilsætningsstoffer [16675/2/2007 - C6-0141/2008 - 2006/0145(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Åsa Westlund (A6-0180/2008)

(Kvalificeret flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 16)

RÅDETS FÆLLES HOLDNING

Erklæret godkendt som ændret (P6_TA(2008)0330).


8.17. Aromaer og fødevareingredienser med aromagivende egenskaber ***II (afstemning)

Indstilling ved andenbehandling: Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om aromaer og visse fødevareingredienser med aromagivende egenskaber til anvendelse i fødevarer og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 1576/89 og forordning (EØF) nr. 1601/91, forordning (EF) nr. 2232/96 og direktiv 2000/13/EF [16677/3/2007 - C6-0139/2008 - 2006/0147(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Mojca Drčar Murko (A6-0177/2008)

(Kvalificeret flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 17)

RÅDETS FÆLLES HOLDNING

Erklæret godkendt som ændret (P6_TA(2008)0331).


8.18. Fødevareenzymer ***II (afstemning)

Indstilling ved andenbehandling: Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fødevareenzymer og om ændring af Rådets direktiv 83/417/EØF, Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/13/EF, Rådets direktiv 2001/112/EF og forordning (EF) nr. 258/97 [16676/1/2007 - C6-0140/2008 - 2006/0144(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Avril Doyle (A6-0176/2008)

(Kvalificeret flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 18)

RÅDETS FÆLLES HOLDNING

Avril Doyle (ordfører) tog ordet.

Erklæret godkendt som ændret (P6_TA(2008)0332).


8.19. Inddragelse af luftfarten i kvoteordningen for drivhusgasemissioner ***II (afstemning)

Indstilling ved andenbehandling: Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2003/87/EF med henblik på inddragelse af luftfarten i ordningen for handel med drivhusgasemissionskvoter i Fællesskabet [05058/3/2008 - C6-0177/2008 - 2006/0304(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Peter Liese (A6-0220/2008)

(Kvalificeret flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 19)

RÅDETS FÆLLES HOLDNING

Erklæret godkendt som ændret (P6_TA(2008)0333).


8.20. Arbejdet i plenarforsamlingen og initiativbetænkninger (ændring af forretningsordenen) (afstemning)

Indstilling ved andenbehandling: Ændring af Europa-Parlamentets forretningsorden efter forslag fra Arbejdsgruppen om Reform af Parlamentet vedrørende arbejdet i plenarforsamlingen og initiativbetænkninger [2007/2272(REG)] - Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. Ordfører: Richard Corbett (A6-0197/2008)

(Kvalificeret flertal påkrævet for vedtagelse af ændringsforslagene, simpelt flertal påkrævet for vedtagelse af forslaget til afgørelse)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 20)

FORRETNINGSORDENENS TEKST

Vedtagne ændringsforslag: bilaget ”Afstemningsresultater”

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P6_TA(2008)0334).

De nye bestemmelser ville træde i kraft den første dag i den næste mødeperiode med undtagelse af punkt 2 og 3 i det nye bilag IIa, som ville træde i kraft den første dag i den valgperiode, der ville begynde i juli 2009.


8.21. Samrådet i forbindelse med det foreløbige budgetforslag for 2009 (afstemning)

Betænkning: Budgettet for 2009: de første overvejelser vedrørende det foreløbige
budgetforslag for 2009 og mandatet til samrådet Sektion III - Kommissionen [2008/2025(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Jutta Haug (A6-0262/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 21)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2008)0335).


8.22. Miljømæssige virkninger af den planlagte gasledning i Østersøen (afstemning)

Betænkning: De miljømæssige virkninger af den planlagte gasledning i Østersøen mellem Rusland og Tyskland (andragende 0614/2007 og 0952/2007) [2007/2118(INI)] - Udvalget for Andragender. Ordfører: Marcin Libicki (A6-0225/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 22)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2008)0336)

Indlæg til afstemningen:

Dirk Sterckx henviste til de forkerte resultater på skærmene, og Justas Vincas Paleckis bad formanden om at læse resultaterne op (efter afstemningen om ændringsforslag 50). Formanden afbrød afstemningen i nogle minutter, så teknikerne kunne løse problemet).

Graham Booth til afstemningen om ændringsforslag 49.

Marcin Libicki (ordfører) og Werner Langen om afstemningsresultaterne på skærmene.

Christopher Beazley anmodede om opdelt afstemning om ændringsforslag 30 (Formanden konstaterede, at der ingen indvendinger var).

Andres Tarand havde stillet et mundtligt ændringsforslag til ændringsforslag 37, som var blevet godtaget.

Marcin Libicki afgav en erklæring efter afstemningen.


8.23. Afghanistans stabilisering (afstemning)

Betænkning: Afghanistans stabilisering: udfordringer for EU og det internationale samfund [2007/2208(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: André Brie (A6-0269/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 23)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2008)0337)

Indlæg til afstemningen:

Formanden havde før afstemningen meddelt, at ordføreren havde trukket sit navn tilbage fra denne betænkning.

André Brie havde stillet et mundtligt ændringsforslag om at indføje et punkt 3a, som var blevet godtaget.


9. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 163, stk. 3, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: Åsa Westlund - A6-0179/2008, Betænkning: Åsa Westlund - A6-0180/2008, Betænkning: Mojca Drčar Murko - A6-0177/2008, Betænkning: Avril Doyle - A6-0176/2008

Hiltrud Breyer for Verts/ALE-Gruppen

Betænkning: Åsa Westlund - A6-0180/2008

Neena Gill og Czesław Adam Siekierski

Betænkning: Mojca Drčar Murko - A6-0177/2008

Miroslav Mikolášik

Betænkning: Avril Doyle - A6-0176/2008

Miroslav Mikolášik

Betænkning: Peter Liese - A6-0220/2008

Péter Olajos, Zuzana Roithová og Christoph Konrad

Betænkning: Richard Corbett - A6-0197/2008

David Sumberg, Bernd Posselt, Philip Claeys, Frank Vanhecke, Christopher Heaton-Harris og Syed Kamall

Betænkning: Jutta Haug - A6-0262/2008

David Sumberg og Christopher Heaton-Harris

Betænkning: Marcin Libicki - A6-0225/2008

Laima Liucija Andrikienė, Victor Boştinaru, Zuzana Roithová, Leopold Józef Rutowicz, Bogusław Rogalski, Czesław Adam Siekierski, Bernd Posselt og Rainer Wieland

Betænkning: André Brie - A6-0269/2008

David Sumberg, Eoin Ryan for UEN-Gruppen, Carlo Fatuzzo, Bernd Posselt og Christopher Heaton-Harris.


10. Stemmerettelser og -intentioner

”Stemmerettelser og -intentioner” findes på websiden ”Séance en direct”, ”Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)” og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst 2 uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

°
° ° °

Vasco Graça Moura havde meddelt, at hans afstemningsanlæg ikke havde fungeret under afstemningen om betænkning Jacek Saryusz-Wolski - A6-0271/2008.

Gianni Pittella havde meddelt, at hans afstemningsanlæg ikke havde fungeret under afstemningen om betænkning Dariusz Rosati - A6-0232/2008.

Magor Imre Csibi havde meddelt, at hans afstemningsanlæg ikke havde fungeret under afstemningen om betænkning Åsa Westlund - A6-0180/2008.


(Mødet udsat kl. 13.55 og genoptaget kl. 15.05)

FORSÆDE: Edward McMILLAN-SCOTT
næstformand

11. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


12. Betingelserne for adgang til naturgastransmissionsnet ***I - Det indre marked for naturgas ***I - Den strategiske energiteknologiplan for EU (forhandling)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1775/2005 om betingelserne for adgang til naturgastransmissionsnet [KOM(2007)0532 - C6-0319/2007 - 2007/0199(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Atanas Paparizov (A6-0253/2008)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2003/55/EF om fælles regler for det indre marked for naturgas [KOM(2007)0529 - C6-0317/2007 - 2007/0196(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Romano Maria La Russa (A6-0257/2008)

Betænkning: Den strategiske energiteknologiplan for EU [2008/2005(INI)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Jerzy Buzek (A6-0255/2008)

Talere: Nathalie Kosciusko-Morizet (formand for Rådet), Andris Piebalgs (medlem af Kommissionen) og Janez Potočnik (medlem af Kommissionen).

Atanas Paparizov, Romano Maria La Russa og Jerzy Buzek forelagde deres betænkninger.

Talere: Christian Ehler (ordfører for udtalelse fra ECON), Inés Ayala Sender (ordfører for udtalelse fra ENVI), Bernhard Rapkay (ordfører for udtalelse fra ECON), Emmanouil Angelakas (ordfører for udtalelse fra IMCO), Toine Manders (ordfører for udtalelse fra IMCO), Herbert Reul for PPE-DE-Gruppen, Hannes Swoboda for PSE-Gruppen, Danutė Budreikaitė for ALDE-Gruppen, Roberts Zīle for UEN-Gruppen, Claude Turmes for Verts/ALE-Gruppen, Esko Seppänen for GUE/NGL-Gruppen, Derek Roland Clark for IND/DEM-Gruppen, og Luca Romagnoli løsgænger.

FORSÆDE: Adam BIELAN
næstformand

Talere: Alejo Vidal-Quadras, Teresa Riera Madurell, Adina-Ioana Vălean, Dariusz Maciej Grabowski, Rebecca Harms, Miloslav Ransdorf, Jana Bobošíková, Paul Rübig, Reino Paasilinna, Anne Laperrouze, Liam Aylward, Jacky Hénin, Romana Jordan Cizelj, Šarūnas Birutis, Guntars Krasts, Ilda Figueiredo, Gunnar Hökmark, Catherine Trautmann, Vladko Todorov Panayotov, Nathalie Kosciusko-Morizet, Jan Březina, Adam Gierek, Lena Ek, Roberta Alma Anastase, Giovanna Corda, Anni Podimata, Pierre Pribetich og Silvia-Adriana Ţicău.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Dragoş Florin David, Andrzej Jan Szejna, Ioan Mircea Paşcu, Theodor Dumitru Stolojan, Czesław Adam Siekierski, Inés Ayala Sender og Paul Rübig.

Andris Piebalgs tog ordet.

FORSÆDE: Mechtild ROTHE
næstformand

Talere: Atanas Paparizov, Romano Maria La Russa og Jerzy Buzek.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.9 i protokollen af 09.07.2008, punkt 5.10 i protokollen af 09.07.2008 og punkt 5.17 i protokollen af 09.07.2008.


13. Statsejede investeringsfonde (forhandling)

Mundtlig forespørgsel (O-0067/2008) af Pervenche Berès for ECON til Rådet: EU's håndtering af udfordringen med de statsejede investeringsfonde (B6-0164/2008)

Mundtlig forespørgsel (O-0068/2008) af Pervenche Berès for ECON til Kommissionen: EU's håndtering af udfordringen med de statsejede investeringsfonde (B6-0165/2008)

Pervenche Berès begrundede de mundtlige forespørgsler.

Anne-Marie Idrac (formand for Rådet) besvarede forespørgsel B6-0164/2008.

Günter Verheugen (næstformand i Kommissionen) besvarede forespørgsel B6-0165/2008.

Talere: Piia-Noora Kauppi for PPE-DE-Gruppen, Elisa Ferreira for PSE-Gruppen, Wolf Klinz for ALDE-Gruppen, Cornelis Visser, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, José Manuel García-Margallo y Marfil, Ieke van den Burg og Harald Ettl.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: John Purvis, Zsolt László Becsey, Margarita Starkevičiūtė og Ieke van den Burg.

Talere: Anne-Marie Idrac og Günter Verheugen.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 108, stk. 5):

- Pervenche Berès for ECON om statsejede investeringsfonde (B6-0304/2008)

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.18 i protokollen af 09.07.2008.


FORSÆDE: Manuel António dos SANTOS
næstformand

14. Spørgetid (spørgsmål til Rådet)

Parlamentet behandlede en række spørgsmål til Rådet (B6-0168/2008).

Spørgsmål nr. 1 (Claude Moraes): Horisontalt direktiv om ikkeforskelsbehandling.

Jean-Pierre Jouyet (formand for Rådet) besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Claude Moraes, Elizabeth Lynne og Jörg Leichtfried.

Spørgsmål nr. 2 (Marian Harkin): Det franske formandskabs prioriteter.

Jean-Pierre Jouyet besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Marian Harkin.

Spørgsmål 3 og 4 var blevet taget tilbage.

Spørgsmål nr. 5 (Brian Crowley): Nedsættelse af EU's mål om 10 % biobrændstof.

Jean-Pierre Jouyet besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Brian Crowley, Josu Ortuondo Larrea og Mairead McGuinness.

Spørgsmål nr. 6 (Liam Aylward): De nye millenniumudviklingsmål og ILO-konventionerne om børnearbejde.

Jean-Pierre Jouyet besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Liam Aylward.

Spørgsmål nr. 7 (Seán Ó Neachtain): Oprettelse af kontorer for inddrivelse af aktiver.

Jean-Pierre Jouyet besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Seán Ó Neachtain, Reinhard Rack og Avril Doyle.

Spørgsmål nr. 8 (Eoin Ryan): Hurtigt EU-alarmsystem for bortførelser af børn.

Jean-Pierre Jouyet besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Eoin Ryan, Reinhard Rack og Christopher Heaton-Harris.

Spørgsmål nr. 9 (Manuel Medina Ortega): Projekter vedrørende "det bredere naboskab".

Jean-Pierre Jouyet besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Manuel Medina Ortega.

Spørgsmål nr. 10 (Robert Evans): Sri Lanka.

Jean-Pierre Jouyet besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Robert Evans og Avril Doyle.

Spørgsmål nr. 11 (Avril Doyle): Rådets prioriteter for klimapakken.

Jean-Pierre Jouyet besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Avril Doyle og Robert Evans.

Spørgsmål nr. 12 til 36 et 38 à 42 ville blive besvaret skriftligt (se bilag til det fuldstændige forhandlingsreferat).

Spørgsmål nr. 37 ville ikke blive behandlet, da det vedrørte et emne, der allerede var opført på dagsordenen for indeværende mødeperiode.

Formanden erklærede spørgetiden til Rådet for afsluttet.


(Mødet udsat kl. 19.00 og genoptaget kl. 21.00)

FORSÆDE: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
næstformand

15. Anmodning om uopsættelig forhandling

Anmodning fra Kommissionen og Rådet om uopsættelig forhandling (forretningsordenens artikel 134) i forbindelse med:

- Forslag til Rådets forordning (EF) om et midlertidigt særligt initiativ til fremme af omstruktureringen af EF-fiskerflåderne, som er berørt af den økonomiske krise (KOM(2008)0454 - C6-0270/2008 - 2008/0144 (CNS))

Begrundelse for uopsættelighed:

Anmodningen om uopsættelighed begrundedes med behovet for at vedtage foranstaltninger med henblik på tilpasning af EU's fiskerisektor til den nuværende situation med stigende brændstofpriser, således at der sikredes bæredygtige sociale og økonomiske forhold i sektoren.

Parlamentet skulle tage stilling til uopsætteligheden dagen efter kl. 12.00.


16. Ændring af direktiv 2004/49/EF om jernbanesikkerhed i EU ***II - Ændring af forordning (EF) nr. 881/2004 om oprettelse af et europæisk jernbaneagentur ***II (forhandling)

Indstilling ved andenbehandling: Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2004/49/EF om jernbanesikkerhed i EU [16133/3/2007 - C6-0129/2008 - 2006/0272(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Paolo Costa (A6-0223/2008)

Indstilling ved andenbehandling: Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 881/2004 om oprettelse af et europæisk jernbaneagentur [16138/3/2007 - C6-0131/2008 - 2006/0274(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Paolo Costa (A6-0210/2008)

Paolo Costa forelagde indstillingerne ved andenbehandling.

Antonio Tajani (næstformand i Kommissionen) tog ordet.

Talere: Georg Jarzembowski for PPE-DE-Gruppen, Brian Simpson for PSE-Gruppen, Erik Meijer for GUE/NGL-Gruppen, Reinhard Rack, Gilles Savary, Jaromír Kohlíček, Silvia-Adriana Ţicău og Bogusław Liberadzki.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Czesław Adam Siekierski, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk og Jörg Leichtfried.

Talere: Antonio Tajani og Paolo Costa.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.3 i protokollen af 09.07.2008 og punkt 5.4 i protokollen af 09.07.2008.


17. Fælles regler for driften af lufttrafiktjenester i Fællesskabet (omarbejdning) ***II (forhandling)

Indstilling ved andenbehandling: Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles regler for driften af lufttrafiktjenester i Fællesskabet (omarbejdning) [16160/4/2007 - C6-0176/2008 - 2006/0130(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Arūnas Degutis (A6-0264/2008)

Arūnas Degutis forelagde indstillingen ved andenbehandling.

Antonio Tajani (næstformand i Kommissionen) tog ordet.

Talere: Elisabeth Jeggle for PPE-DE-Gruppen, Ulrich Stockmann for PSE-Gruppen, Seán Ó Neachtain for UEN-Gruppen, Jaromír Kohlíček for GUE/NGL-Gruppen, Brian Simpson, Luís Queiró og Jörg Leichtfried.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Laima Liucija Andrikienė, Saïd El Khadraoui, Reinhard Rack, Mieczysław Edmund Janowski og Silvia-Adriana Ţicău.

Talere: Antonio Tajani og Arūnas Degutis.

Zuzana Roithová tog ordet og meddelte, at hun havde villet komme med et indlæg efter catch-the-eye-proceduren. Formanden svarede, at da fem medlemmer allerede havde haft ordet efter denne procedure, skulle forhandlingen fortsættes).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.5 i protokollen af 09.07.2008.


18. En ny kultur for mobilitet i byer (forhandling)

Betænkning: På vej mod en ny kultur for mobilitet i byer [2008/2041(INI)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Reinhard Rack (A6-0252/2008)

Reinhard Rack forelagde sin betænkning.

Antonio Tajani (næstformand i Kommissionen) tog ordet.

Talere: Justas Vincas Paleckis (ordfører for udtalelse fra ENVI), Jan Olbrycht (ordfører for udtalelse fra REGI), Markus Ferber for PPE-DE-Gruppen, Saïd El Khadraoui for PSE-Gruppen, Jean Marie Beaupuy for ALDE-Gruppen, Michael Cramer for Verts/ALE-Gruppen, Johannes Blokland for IND/DEM-Gruppen, Marian-Jean Marinescu, Inés Ayala Sender og Renate Sommer.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Zita Pleštinská, Pierre Pribetich, Zuzana Roithová, Silvia-Adriana Ţicău og Inés Ayala Sender

Talere: Antonio Tajani og Reinhard Rack.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.19 i protokollen af 09.07.2008.


19. Tekniske krav og administrative procedurer inden for civil luftfart / brug af fastspændingsanordninger til børn (forhandling)

Mundtlig forespørgsel (O-0075/2008) af Eva Lichtenberger for TRAN til Kommissionen: Tekniske krav og administrative procedurer inden for civil luftfart (EU OPS) / brug af fastspændingsanordninger til børn (OPS 1.730) (B6-0169/2008).

Eva Lichtenberger begrundede den mundtlige forespørgsel.

Antonio Tajani (næstformand i Kommissionen) besvarede den mundtlige forespørgsel.

Talere: Georg Jarzembowski for PPE-DE-Gruppen, Ulrich Stockmann for PSE-Gruppen, og Eva Lichtenberger for Verts/ALE-Gruppen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Reinhard Rack og Michael Cramer.

Antonio Tajani tog ordet.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


20. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 409.330/OJME).


21. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 23.20.

Harald Rømer

Gérard Onesta

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Følgende skrev under:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antinucci, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Enrique Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Boursier, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Elmar Brok, Budreikaitė, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Buzek, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciani, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Corlăţean, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Dührkop Dührkop, Andrew Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fiore, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Locatelli, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Marinescu, Marini, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musumeci, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nechifor, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Oprea, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podimata, Podkański, Hans-Gert Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Nicolae Vlad Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robusti, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zanicchi, Zapałowski, Zappalà, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik