Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 240kWORD 169k
Tiistai 8. heinäkuuta 2008 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Vastaanotetut asiakirjat
 3.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 4.Itämeren pohjalle rakennettavaksi suunnitellun Venäjän ja Saksan välisen kaasuputken ympäristövaikutukset (keskustelu)
 5.Afganistanin vakauttaminen: EU:n ja kansainvälisen yhteisön haasteet (keskustelu)
 6.Direktiivin 2003/87/EY muuttaminen lentoliikenteen sisällyttämiseksi yhteisön kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmään ***II (keskustelu)
 7.Budjettiaikataulu
 8.Äänestykset
  
8.1.Eurooppalainen naapuruuden ja kumppanuuden väline ***I (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
8.2.YMP:n tukijärjestelmät * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
8.3.Työntekijöiden työssään käyttämille työvälineille asetettavat turvallisuutta ja terveyttä koskevat vähimmäisvaatimukset (toinen direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi) (kodifioitu toisinto) ***I (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
8.4.Luonnonvaraisten lintujen suojelu (mukauttaminen valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn) ***I (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
8.5.Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
8.6.Vuonna 1991 tehtyyn YK:n Euroopan talouskomission Espoon yleissopimukseen liittyvä strategista ympäristöarviointia koskeva pöytäkirja * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
8.7.Liechtensteinin liittyminen Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin väliseen sopimukseen Sveitsin osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
8.8.Liechtensteinin liittyminen Euroopan yhteisön ja Sveitsin väliseen sopimukseen niistä perusteista ja menettelyistä, joilla ratkaistaan jäsenvaltiossa tai Sveitsissä jätetyn turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva valtio * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
8.9.EY:n ja Sveitsin väliseen sopimukseen liitettävä pöytäkirja niistä perusteista ja menettelyistä, joilla ratkaistaan jäsenvaltiossa, Sveitsissä tai Liechtensteinissa jätetyn turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva valtio *(työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
8.10.Viisumien numerointi * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
8.11.EY:n ja Intian välisen tieteellistä ja teknologista yhteistyötä koskevan sopimuksen uusiminen * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
8.12.Witold Tomczakin parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
8.13.Euroopan parlamentin oikeuksien puolustaminen kansallisissa tuomioistuimissa (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
8.14.Komission hyväksyminen (työjärjestyksen muuttaminen) (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
8.15.Elintarvikelisäaineiden, elintarvike-entsyymien ja elintarvikearomien yhtenäinen hyväksymismenettely ***II (äänestys)
  
8.16.Elintarvikelisäaineet ***II (äänestys)
  
8.17.Aromit ja tietyt ainesosat, joilla on aromaattisia ominaisuuksia ***II (äänestys)
  
8.18.Elintarvike-entsyymit ***II (äänestys)
  
8.19.Direktiivin 2003/87/EY muuttaminen lentoliikenteen sisällyttämiseksi yhteisön kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmään ***II (äänestys)
  
8.20.Täysistuntotyöskentely ja valiokunta-aloitteiset mietinnöt (työjärjestyksen muuttaminen) (äänestys)
  
8.21.Vuoden 2009 talousarvio: alustavia pohdintoja vuoden 2009 ATE:stä ja neuvotteluvaltuuksista (äänestys)
  
8.22.Itämeren pohjalle rakennettavaksi suunnitellun Venäjän ja Saksan välisen kaasuputken ympäristövaikutukset (äänestys)
  
8.23.Afganistanin vakauttaminen: EU:n ja kansainvälisen yhteisön haasteet (äänestys)
 9.Äänestysselitykset
 10.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 11.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 12.Maakaasunsiirtoverkkoihin pääsyn edellytykset ***I - Maakaasun sisämarkkinat ***I - Euroopan strateginen energiateknologiasuunnitelma (keskustelu)
 13.EU:n vastaus valtion sijoitusrahastojen asettamaan haasteeseen (keskustelu)
 14.Kyselytunti (kysymykset neuvostolle)
 15.Kiireellistä käsittelyä koskeva pyyntö
 16.Yhteisön rautateiden turvallisuudesta annetun direktiivin 2004/49/EY muuttaminen ***II - Euroopan rautatieviraston perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 881/2004 muuttaminen ***II (keskustelu)
 17.Lentoliikenteen harjoittamisen yhteiset säännöt (uudelleen laadittu toisinto) ***II (keskustelu)
 18.Uutta ajattelua kaupunkiliikenteeseen (keskustelu)
 19.Kaupallisessa ilmakuljetuksessa sovellettavat tekniset vaatimukset ja hallinnolliset menettelyt (EU OPS) / lasten turvavarusteiden käyttö (OPS 1.730) (keskustelu)
 20.Seuraavan istunnon esityslista
 21.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
puhemies Hans-Gert PÖTTERING

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.00.

Carl Schlyter käytti puheenvuoron tiedustellakseen, oliko näyttelyn parlamentin tiloissa järjestänyt järjestö saanut luvan kiinnittää tarroja rakennuksen lattiaan (puhemies vastasi, että kyseistä asiaa selvitetään).


2. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu

1) neuvostolta ja komissiolta

- Määrärahasiirtoesitys DEC 16/2008 - Pääluokka III – Komissio (SEC(2008)0539 - C6-0246/2008 - 2008/2162(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Ehdotus neuvoston asetukseksi maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1234/2007 muuttamisesta siipikarjanlihan kaupan pitämistä koskevien vaatimusten osalta (KOM(2008)0336 - C6-0247/2008 - 2008/0108(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

lausuntoa varten:

ENVI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetusten (EY) N:o 549/2004, (EY) N:o 550/2004, (EY) N:o 551/2004 ja (EY) N:o 552/2004 muuttamisesta Euroopan ilmailujärjestelmän suorituskyvyn ja kestävyyden parantamiseksi (KOM(2008)0388 - C6-0250/2008 - 2008/0127(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

TRAN

lausuntoa varten:

ITRE

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 216/2008 muuttamisesta lentopaikkojen, ilmaliikenteen hallinnan ja lennonvarmistuspalvelujen osalta sekä neuvoston direktiivin 2006/23/EY kumoamisesta (KOM(2008)0390 - C6-0251/2008 - 2008/0128(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

TRAN

lausuntoa varten:

EMPL, ITRE

- Määrärahasiirtoesitys DEC 17/2008 - Pääluokka III - Komissio (SEC(2008)1953 - C6-0252/2008 - 2008/2163(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 18/2008 - Pääluokka III – Komissio (SEC(2008)1954 - C6-0253/2008 - 2008/2165(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Ehdotus neuvoston ja komission päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Tadžikistanin tasavallan kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen liitettävän pöytäkirjan tekemisestä Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi (KOM(2007)0143 - C6-0254/2008 - 2007/0050(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

lausuntoa varten:

INTA

- Ehdotus neuvoston ja komission päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Bosnia ja Hertsegovinan välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen tekemisestä (08225/2008 - C6-0255/2008 - 2008/0073(AVC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

lausuntoa varten:

INTA


3. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Seuraavat jäsenet tai poliittiset ryhmät ovat esittäneet työjärjestyksen 115 artiklan mukaisesti pyynnön ottaa kyseiseen keskusteluun seuraavat päätöslauselmaesitykset:

I. Epäilyt joukkohautojen olemassaolosta Intian hallinnoimassa Kašmirin osassa

- Elizabeth Lynne, Marios Matsakis, Sarah Ludford ja Frédérique Ries ALDE-ryhmän puolesta Kašmirista (B6-0349/2008)

- Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Ewa Tomaszewska ja Konrad Szymański UEN-ryhmän puolesta epäilyistä joukkohautojen olemassaolosta Intian hallinnoimassa Kašmirin osassa (B6-0355/2008)

- Cem Özdemir, Jean Lambert, Raül Romeva i Rueda ja Hélène Flautre Verts/ALE-ryhmän puolesta joukkohautojen olemassaolosta Intian hallinnoimassa Kašmirin osassa (B6-0359/2008)

- André Brie GUE/NGL-ryhmän puolesta epäilyistä joukkohautojen olemassaolosta Intian hallinnoimassa Kašmirin osassa (B6-0362/2008)

- James Elles, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Thomas Mann, Laima Liucija Andrikienė ja Sajjad Karim PPE-DE-ryhmän puolesta epäilyistä joukkohautojen olemassaolosta Intian hallinnoimassa Kašmirin osassa (B6-0367/2008)

- Pasqualina Napoletano ja Richard Howitt PSE-ryhmän puolesta epäilyistä joukkohautojen olemassaolosta Intian hallinnoimassa Kašmirin osassa (B6-0368/2007)

II. Bangladeshin tilanne

- Jan Tadeusz Masiel, Konrad Szymański, Wiesław Stefan Kuc, Ewa Tomaszewska, Mieczysław Edmund Janowski, Hanna Foltyn-Kubicka ja Adam Bielan UEN-ryhmän puolesta Bangladeshista (B6-0356/2008)

- Jean Lambert Verts/ALE-ryhmän puolesta Bangladeshista (B6-0360/2008)

- Johan Van Hecke, Marios Matsakis, Renate Weber, Marielle De Sarnez, Mariela Velichkova Baeva ja Frédérique Ries ALDE-ryhmän puolesta joukkopidätyksistä Bangladeshissa (B6-0361/2008)

- Roberto Musacchio GUE/NGL-ryhmän puolesta Bangladeshista (B6-0364/2008)

- Charles Tannock, Britta Thomsen, Bernd Posselt ja Eija-Riitta Korhola PPE-DE-ryhmän puolesta Bangladeshin tilanteesta (B6-0365/2008)

- Pasqualina Napoletano ja Robert Evans PSE-ryhmän puolesta Bangladeshin tilanteesta (B6-0366/2008)

III. Kuolemantuomio ja erityisesti Troy Davisin tapaus

- Marco Pannella, Marco Cappato, Marios Matsakis ja Frédérique Ries ALDE-ryhmän puolesta kuolemantuomiosta ja Troy Davisin tapauksesta (B6-0350/2008)

- Ryszard Czarnecki UEN-ryhmän puolesta kuolemantuomiosta ja erityisesti Troy Davisin tapauksesta (B6-0357/2008)

- Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Milan Horáček, Kathalijne Maria Buitenweg, Pierre Jonckheer, Caroline Lucas, Claude Turmes ja Monica Frassoni Verts/ALE-ryhmän puolesta kuolemantuomiosta ja erityisesti Troy Davisin tapauksesta (B6-0358/2008)

- Vittorio Agnoletto GUE/NGL-ryhmän puolesta kuolemantuomiosta ja erityisesti Troy Davisin tapauksesta (B6-0363/2008)

- Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt ja Eija-Riitta Korhola PPE-DE-ryhmän puolesta kuolemantuomiosta ja erityisesti Troy Davisin tapauksesta (B6-0369/2008)

- Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes, Józef Pinior ja Marianne Mikko PSE-ryhmän puolesta kuolemantuomiosta ja erityisesti Troy Davisin tapauksesta (B6-0370/2008)

Puheaika jaetaan työjärjestyksen 142 artiklan mukaisesti.


4. Itämeren pohjalle rakennettavaksi suunnitellun Venäjän ja Saksan välisen kaasuputken ympäristövaikutukset (keskustelu)

Mietintö: Itämeren pohjalle rakennettavaksi suunnitellun Venäjän ja Saksan välisen kaasuputken ympäristövaikutukset
(vetoomukset nro 0614/2007 ja 0952/2007) [2007/2118(INI)] - Vetoomusvaliokunta. Esittelijä: Marcin Libicki (A6-0225/2008)

Marcin Libicki esitteli laatimansa mietinnön.

Stavros Dimas (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Christopher Beazley (AFET-valiokunnan lausunnon valmistelija), Andres Tarand (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Rihards Pīks PPE-DE-ryhmän puolesta, Lasse Lehtinen PSE-ryhmän puolesta, Diana Wallis ALDE-ryhmän puolesta, David Hammerstein Verts/ALE-ryhmän puolesta, Eva-Britt Svensson GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Sylwester Chruszcz, András Gyürk, Proinsias De Rossa, Henrik Lax, Helmuth Markov, Ria Oomen-Ruijten, Victor Boştinaru, Johannes Lebech, Urszula Gacek, Vural Öger, Grażyna Staniszewska, Vytautas Landsbergis, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg ja Adam Bielan.

Puhetta johti
varapuhemies Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Tunne Kelam, Danutė Budreikaitė, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Carl Schlyter, Laima Liucija Andrikienė, Marios Matsakis, Konrad Szymański, Árpád Duka-Zólyomi, Olle Schmidt ja Ville Itälä.

Puheenvuorot: Stavros Dimas ja Marcin Libicki.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 8.7.2008, kohta 8.22.


5. Afganistanin vakauttaminen: EU:n ja kansainvälisen yhteisön haasteet (keskustelu)

Mietintö: Afganistanin vakauttaminen: EU:n ja kansainvälisen yhteisön haasteet [2007/2208(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: André Brie (A6-0269/2008)

André Brie esitteli laatimansa mietinnön.

Puheenvuorot: Jean-Pierre Jouyet (neuvoston puheenjohtaja) ja Benita Ferrero-Waldner (komission jäsen).

Puheenvuorot: Carlo Fatuzzo PPE-DE-ryhmän puolesta, Ana Maria Gomes PSE-ryhmän puolesta, Samuli Pohjamo ALDE-ryhmän puolesta, Konrad Szymański UEN-ryhmän puolesta, Angelika Beer Verts/ALE-ryhmän puolesta, Vittorio Agnoletto GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bastiaan Belder IND/DEM-ryhmän puolesta, sitoutumaton Koenraad Dillen, Nickolay Mladenov, Libor Rouček, Gerard Batten, Slavi Binev, Robert Evans ja Emilio Menéndez del Valle.

Puhetta johti
varapuhemies Luisa MORGANTINI

Vural Öger käytti puheenvuoron.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Anna Ibrisagic, Miroslav Mikolášik, Dragoş Florin David, Geoffrey Van Orden, Vytautas Landsbergis ja Czesław Adam Siekierski.

Puheenvuorot: Jean-Pierre Jouyet, Benita Ferrero-Waldner ja André Brie.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 8.7.2008, kohta 8.23.


6. Direktiivin 2003/87/EY muuttaminen lentoliikenteen sisällyttämiseksi yhteisön kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmään ***II (keskustelu)

Suositus toiseen käsittelyyn: Neuvoston yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi direktiivin 2003/87/EY muuttamisesta ilmailutoiminnan sisällyttämiseksi yhteisön kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmään [05058/3/2008 - C6-0177/2008 - 2006/0304(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Peter Liese (A6-0220/2008)

Puheenvuorot: Nathalie Kosciusko-Morizet (neuvoston puheenjohtaja) ja Stavros Dimas (komission jäsen).

Peter Liese esitteli suosituksen toiseen käsittelyyn.

Puheenvuorot: Georg Jarzembowski PPE-DE-ryhmän puolesta, Matthias Groote PSE-ryhmän puolesta, Holger Krahmer ALDE-ryhmän puolesta, Roberts Zīle UEN-ryhmän puolesta, Caroline Lucas Verts/ALE-ryhmän puolesta, Jens Holm GUE/NGL-ryhmän puolesta, Johannes Blokland IND/DEM-ryhmän puolesta, Françoise Grossetête, Linda McAvan, Urszula Krupa, Aldis Kušķis, Paulo Casaca, Eija-Riitta Korhola ja Avril Doyle.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: John Purvis, Saïd El Khadraoui, Mieczysław Edmund Janowski, Ilda Figueiredo ja Marian-Jean Marinescu.

Puheenvuorot: Nathalie Kosciusko-Morizet, Stavros Dimas ja Peter Liese.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 8.7.2008, kohta 8.19.


Puhetta johti
varapuhemies Alejo VIDAL-QUADRAS

7. Budjettiaikataulu

Puhemies ilmoitti, että tarkistusluonnosten ja muutosehdotusten jättämisen määräajat varainhoitovuoden 2009 yleisen talousarvion ensimmäistä käsittelyä varten on vahvistettu budjettivaliokunnan hyväksynnällä seuraavasti:

- parlamentaariset valiokunnat ja jäsenet (vähintään 40 jäsentä): keskiviikkona 10. syyskuuta 2008 klo 12.00

- poliittiset ryhmät: keskiviikkona 17. syyskuuta 2008 klo 12.00.


8. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


8.1. Eurooppalainen naapuruuden ja kumppanuuden väline ***I (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaista naapuruuden ja kumppanuuden välinettä koskevista yleisistä määräyksistä annetun asetuksen (EY) N:o 1638/2006 muuttamisesta [KOM(2008)0308 - C6-0200/2008 - 2008/0095(COD)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0271/2008)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2008)0315)


8.2. YMP:n tukijärjestelmät * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Ehdotus neuvoston asetukseksi yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä annetun asetuksen (EY) N:o 1782/2003 muuttamisesta [KOM(2008)0247 - C6-0208/2008 - 2008/0088(CNS)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Neil Parish (A6-0270/2008)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2008)0316)


8.3. Työntekijöiden työssään käyttämille työvälineille asetettavat turvallisuutta ja terveyttä koskevat vähimmäisvaatimukset (toinen direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi) (kodifioitu toisinto) ***I (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Muutettu ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi työntekijöiden työssään käyttämille työvälineille asetettavista turvallisuutta ja terveyttä koskevista vähimmäisvaatimuksista (toinen direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi) (kodifioitu toisinto) [KOM(2008)0111 - C6-0127/2008 - 2006/0214(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0290/2008)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2008)0317)


8.4. Luonnonvaraisten lintujen suojelu (mukauttaminen valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn) ***I (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi luonnonvaraisten lintujen suojelusta annetun neuvoston direktiivin 79/409/ETY muuttamisesta komissiolle siirretyn täytäntöönpanovallan osalta [KOM(2008)0105 - C6-0088/2008 - 2008/0038(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Miroslav Ouzký (A6-0259/2008)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2008)0318)


8.5. Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Ehdotus neuvoston direktiiviksi yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28 päivänä marraskuuta 2006 annetun direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta [KOM(2007)0677 - C6-0433/2007 - 2007/0238(CNS)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Dariusz Rosati (A6-0232/2008)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

KOMISSION EHDOTUS, TARKISTUKSET ja LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2008)0319)


8.6. Vuonna 1991 tehtyyn YK:n Euroopan talouskomission Espoon yleissopimukseen liittyvä strategista ympäristöarviointia koskeva pöytäkirja * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Ehdotus neuvoston päätökseksi valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista vuonna 1991 tehtyyn YK:n Euroopan talouskomission Espoon yleissopimukseen liittyvän strategista ympäristöarviointia koskevan pöytäkirjan hyväksymisestä Euroopan yhteisön puolesta [KOM(2008)0132 - C6-0161/2008 - 2008/0052(CNS)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Bogusław Sonik (A6-0221/2008)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2008)0320)


8.7. Liechtensteinin liittyminen Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin väliseen sopimukseen Sveitsin osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Ehdotus neuvoston päätökseksi Liechtensteinin ruhtinaskunnan liittymisestä Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton väliseen sopimukseen, joka koskee Sveitsin valaliiton osallistumista Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen, Euroopan unionin, Euroopan yhteisön, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välillä tehtävän pöytäkirjan tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta [KOM(2006)0752 - C6-0089/2008 - 2006/0251(CNS)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Ewa Klamt (A6-0246/2008)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

KOMISSION EHDOTUS, TARKISTUKSET ja LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2008)0321)


8.8. Liechtensteinin liittyminen Euroopan yhteisön ja Sveitsin väliseen sopimukseen niistä perusteista ja menettelyistä, joilla ratkaistaan jäsenvaltiossa tai Sveitsissä jätetyn turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva valtio * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Ehdotus neuvoston päätökseksi pöytäkirjan tekemisestä Euroopan yhteisön, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välillä Liechtensteinin ruhtinaskunnan liittymisestä Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton väliseen sopimukseen niistä perusteista ja menettelyistä, joilla ratkaistaan jäsenvaltiossa tai Sveitsissä jätetyn turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva valtio [KOM(2006)0754 - C6-0090/2008 - 2006/0252(CNS)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Ewa Klamt (A6-0247/2008)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

KOMISSION EHDOTUS, TARKISTUKSET ja LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2008)0322)


8.9. EY:n ja Sveitsin väliseen sopimukseen liitettävä pöytäkirja niistä perusteista ja menettelyistä, joilla ratkaistaan jäsenvaltiossa, Sveitsissä tai Liechtensteinissa jätetyn turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva valtio *(työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton väliseen sopimukseen liitettävän pöytäkirjan tekemisestä Euroopan yhteisön, Sveitsin ja Liechtensteinin välillä niistä perusteista ja menettelyistä, joilla ratkaistaan jäsenvaltiossa, Sveitsissä tai Liechtensteinissa jätetyn turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva valtio [KOM(2006)0753 - C6-0091/2008 - 2006/0257(CNS)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Ewa Klamt (A6-0261/2008)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

KOMISSION EHDOTUS, TARKISTUKSET ja LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2008)0323)


8.10. Viisumien numerointi * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Ehdotus neuvoston asetukseksi yhtenäisestä viisumin kaavasta annetun asetuksen (EY) N:o 1683/95 muuttamisesta viisumien numeroinnin osalta [KOM(2008)0188 - C6-0187/2008 - 2008/0074(CNS)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Gérard Deprez (A6-0268/2008)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2008)0324)


8.11. EY:n ja Intian välisen tieteellistä ja teknologista yhteistyötä koskevan sopimuksen uusiminen * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Ehdotus neuvoston päätökseksi sopimuksesta, jolla uusitaan Euroopan yhteisön ja Intian tasavallan hallituksen välinen tieteellistä ja teknologista yhteistyötä koskeva sopimus [16681/2007 - C6-0073/2008 - 2007/0207(CNS)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Christian Ehler (A6-0254/2008)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

NEUVOSTON EHDOTUS, TARKISTUKSET ja LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2008)0325)


8.12. Witold Tomczakin parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Witold Tomczakin parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö [2008/2078(IMM)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Diana Wallis (A6-0277/2008)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2008)0326)


8.13. Euroopan parlamentin oikeuksien puolustaminen kansallisissa tuomioistuimissa (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Euroopan parlamentin oikeuksien puolustaminen kansallisissa tuomioistuimissa [2007/2205(INI)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Giuseppe Gargani (A6-0222/2008)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 13)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2008)0327)


8.14. Komission hyväksyminen (työjärjestyksen muuttaminen) (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Euroopan parlamentin työjärjestyksen muuttaminen komission hyväksymisen osalta [2007/2128(REG)] - Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta. Esittelijä: Andrew Duff (A6-0198/2008)

(määräenemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 14)

TYÖJÄRJESTYKSEN TEKSTI, TARKISTUKSET ja EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Stavros Dimas (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2008)0328)

Uudet määräykset tulevat voimaan seuraavan istuntojakson ensimmäisenä päivänä.


8.15. Elintarvikelisäaineiden, elintarvike-entsyymien ja elintarvikearomien yhtenäinen hyväksymismenettely ***II (äänestys)

Suositus toiseen käsittelyyn: Neuvoston yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi elintarvikelisäaineiden, elintarvike-entsyymien ja elintarvikearomien yhtenäisestä hyväksymismenettelystä [16673/2/2007 - C6-0138/2008 - 2006/0143(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Åsa Westlund (A6-0179/2008)

(määräenemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 15)

NEUVOSTON YHTEINEN KANTA

Julistettiin hyväksytyksi tarkistettuna (P6_TA(2008)0329)


8.16. Elintarvikelisäaineet ***II (äänestys)

Suositus toiseen käsittelyyn: Neuvoston yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi elintarvikelisäaineista [16675/2/2007 - C6-0141/2008 - 2006/0145(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Åsa Westlund (A6-0180/2008)

(määräenemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 16)

NEUVOSTON YHTEINEN KANTA

Julistettiin hyväksytyksi tarkistettuna (P6_TA(2008)0330)


8.17. Aromit ja tietyt ainesosat, joilla on aromaattisia ominaisuuksia ***II (äänestys)

Suositus toiseen käsittelyyn: Neuvoston yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi elintarvikkeissa käytettävistä aromeista ja tietyistä ainesosista, joilla on aromaattisia ominaisuuksia, sekä neuvoston asetusten (ETY) N:o 1576/89 ja (ETY) N:o 1601/91, asetuksen (EY) N:o 2232/96 ja direktiivin 2000/13/EY muuttamisesta [16677/3/2007 - C6-0139/2008 - 2006/0147(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Mojca Drčar Murko (A6-0177/2008)

(määräenemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 17)

NEUVOSTON YHTEINEN KANTA

Julistettiin hyväksytyksi tarkistettuna (P6_TA(2008)0331)


8.18. Elintarvike-entsyymit ***II (äänestys)

Suositus toiseen käsittelyyn: Neuvoston yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi elintarvike-entsyymeistä ja neuvoston direktiivin 83/417/ETY, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1493/1999, direktiivin 2000/13/EY, neuvoston direktiivin 2001/112/EY ja asetuksen (EY) N:o 258/97 muuttamisesta [16676/1/2007 - C6-0140/2008 - 2006/0144(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Avril Doyle (A6-0176/2008)

(määräenemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 18)

NEUVOSTON YHTEINEN KANTA

Avril Doyle (esittelijä) käytti puheenvuoron.

Julistettiin hyväksytyksi tarkistettuna (P6_TA(2008)0332)


8.19. Direktiivin 2003/87/EY muuttaminen lentoliikenteen sisällyttämiseksi yhteisön kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmään ***II (äänestys)

Suositus toiseen käsittelyyn: Neuvoston yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi direktiivin 2003/87/EY muuttamisesta ilmailutoiminnan sisällyttämiseksi yhteisön kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmään [05058/3/2008 - C6-0177/2008 - 2006/0304(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Peter Liese (A6-0220/2008)

(määräenemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 19)

NEUVOSTON YHTEINEN KANTA

Julistettiin hyväksytyksi tarkistettuna (P6_TA(2008)0333)


8.20. Täysistuntotyöskentely ja valiokunta-aloitteiset mietinnöt (työjärjestyksen muuttaminen) (äänestys)

Suositus toiseen käsittelyyn: Euroopan parlamentin työjärjestyksen muuttaminen Euroopan parlamentin uudistamista käsittelevän työryhmän tekemien täysistuntotyöskentelyä ja valiokunta-aloitteisia mietintöjä koskevien ehdotusten valossa [2007/2272(REG)] - Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta. Esittelijä: Richard Corbett (A6-0197/2008)

(Tarkistusten hyväksyminen edellyttää määräenemmistöä, päätösehdotuksen hyväksyminen edellyttää yksinkertaista ääntenenemmistöä.)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 20)

TYÖJÄRJESTYKSEN TEKSTI

Hyväksytyt tarkistukset: ”Äänestysten tulokset” -liite

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P6_TA(2008)0334)

Uudet määräykset tulevat voimaan seuraavan istuntojakson ensimmäisenä päivänä lukuun ottamatta uuden liitteen II a 2 ja 3 kohtaa, jotka tulevat voimaan heinäkuussa 2009 alkavan vaalikauden ensimmäisenä päivänä.


8.21. Vuoden 2009 talousarvio: alustavia pohdintoja vuoden 2009 ATE:stä ja neuvotteluvaltuuksista (äänestys)

Mietintö: Vuoden 2009 talousarvio: alustavia pohdintoja vuoden 2009 alustavasta talousarvioesityksestä ja neuvotteluvaltuuksista
Pääluokka III – Komissio [2008/2025(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Jutta Haug (A6-0262/2008)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 21)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2008)0335)


8.22. Itämeren pohjalle rakennettavaksi suunnitellun Venäjän ja Saksan välisen kaasuputken ympäristövaikutukset (äänestys)

Mietintö: Itämeren pohjalle rakennettavaksi suunnitellun Venäjän ja Saksan välisen kaasuputken ympäristövaikutukset
(vetoomukset nro 0614/2007 ja 0952/2007) [2007/2118(INI)] - Vetoomusvaliokunta. Esittelijä: Marcin Libicki (A6-0225/2008)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 22)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2008)0336)

Äänestystä koskevat puheenvuorot:

Dirk Sterckx huomautti, että äänestystulokset näkyivät väärin näyttöruuduilla, ja Justas Vincas Paleckis pyysi puhemiestä luettelemaan ääneen lukumääräiset äänestystulokset (tarkistuksesta 50 toimitetun äänestyksen jälkeen puhemies keskeytti äänestyksen hetkeksi, jotta tekniikasta vastaava yksikkö pystyi korjaamaan ongelman);

Graham Booth tarkistusta 49 koskeneesta äänestysmenettelystä;

Marcin Libicki (esittelijä) ja Werner Langen äänestystulosten näkymisestä näyttöruuduilla;

Christopher Beazley pyysi kohta kohdalta -äänestyksen toimittamista tarkistuksesta 30 (puhemies totesi, ettei kukaan vastustanut pyyntöä);

Andres Tarand esitti tarkistukseen 37 suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin;

Marcin Libicki antoi äänestyksen jälkeen ilmoituksen.


8.23. Afganistanin vakauttaminen: EU:n ja kansainvälisen yhteisön haasteet (äänestys)

Mietintö: Afganistanin vakauttaminen: EU:n ja kansainvälisen yhteisön haasteet [2007/2208(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: André Brie (A6-0269/2008)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 23)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2008)0337)

Äänestystä koskevat puheenvuorot:

Puhemies ilmoitti ennen äänestystä, että esittelijä oli peruuttanut nimensä kyseisestä mietinnöstä.

André Brie esitti suullisen tarkistuksen, jolla tekstiin sisällytettiin 3 a kohta ja joka hyväksyttiin.


9. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 163 artiklan 3 kohdan mukaiset kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö: Åsa Westlund - A6-0179/2008, Mietintö: Åsa Westlund - A6-0180/2008, Mietintö: Mojca Drčar Murko - A6-0177/2008 Mietintö: Avril Doyle - A6-0176/2008

Hiltrud Breyer Verts/ALE-ryhmän puolesta

Mietintö: Åsa Westlund - A6-0180/2008

Neena Gill ja Czesław Adam Siekierski

Mietintö: Mojca Drčar Murko - A6-0177/2008

Miroslav Mikolášik

Mietintö: Avril Doyle - A6-0176/2008

Miroslav Mikolášik

Mietintö: Peter Liese - A6-0220/2008

Péter Olajos, Zuzana Roithová ja Christoph Konrad

Mietintö: Richard Corbett - A6-0197/2008

David Sumberg, Bernd Posselt, Philip Claeys, Frank Vanhecke, Christopher Heaton-Harris ja Syed Kamall

Mietintö: Jutta Haug - A6-0262/2008

David Sumberg ja Christopher Heaton-Harris

Mietintö: Marcin Libicki - A6-0225/2008

Laima Liucija Andrikienė, Victor Boştinaru, Zuzana Roithová, Leopold Józef Rutowicz, Bogusław Rogalski, Czesław Adam Siekierski, Bernd Posselt ja Rainer Wieland

Mietintö: André Brie - A6-0269/2008

David Sumberg, Eoin Ryan UEN-ryhmän puolesta, Carlo Fatuzzo, Bernd Posselt ja Christopher Heaton-Harris


10. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä verkkosivulla "Séance en direct" kohdassa "Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (roll-call votes)" sekä liitteen "Nimenhuutoäänestysten tulokset" painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.

°
° ° °

Vasco Graça Moura ilmoitti, että hänen äänestyskoneensa ei toiminut äänestettäessä Jacek Saryusz-Wolskin mietinnöstä - A6-0271/2008.

Gianni Pittella ilmoitti, että hänen äänestyskoneensa ei toiminut äänestettäessä Dariusz Rosatin mietinnöstä - A6-0232/2008.

Magor Imre Csibi ilmoitti, että hänen äänestyskoneensa ei toiminut äänestettäessä Åsa Westlundin mietinnöstä - A6-0180/2008.


(Istunto keskeytettiin klo 13.55 ja sitä jatkettiin klo 15.05.)

Puhetta johti
varapuhemies Edward McMILLAN-SCOTT

11. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


12. Maakaasunsiirtoverkkoihin pääsyn edellytykset ***I - Maakaasun sisämarkkinat ***I - Euroopan strateginen energiateknologiasuunnitelma (keskustelu)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maakaasunsiirtoverkkoihin pääsyä koskevista edellytyksistä annetun asetuksen (EY) N:o 1775/2005 muuttamisesta [KOM(2007)0532 - C6-0319/2007 - 2007/0199(COD)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Atanas Paparizov (A6-0253/2008)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi maakaasun sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä annetun direktiivin 2003/55/EY muuttamisesta [KOM(2007)0529 - C6-0317/2007 - 2007/0196(COD)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Romano Maria La Russa (A6-0257/2008)

Mietintö: Euroopan strateginen energiateknologiasuunnitelma [2008/2005(INI)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Jerzy Buzek (A6-0255/2008)

Puheenvuorot: Nathalie Kosciusko-Morizet (neuvoston puheenjohtaja), Andris Piebalgs (komission jäsen) ja Janez Potočnik (komission jäsen).

Atanas Paparizov, Romano Maria La Russa ja Jerzy Buzek esittelivät laatimansa mietinnöt.

Puheenvuorot: Christian Ehler (ECON-valiokunnan lausunnon valmistelija), Inés Ayala Sender (ENVI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Bernhard Rapkay (ECON-valiokunnan lausunnon valmistelija), Emmanouil Angelakas (IMCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Toine Manders (IMCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Herbert Reul PPE-DE-ryhmän puolesta, Hannes Swoboda PSE-ryhmän puolesta, Danutė Budreikaitė ALDE-ryhmän puolesta, Roberts Zīle UEN-ryhmän puolesta, Claude Turmes Verts/ALE-ryhmän puolesta, Esko Seppänen GUE/NGL-ryhmän puolesta, Derek Roland Clark IND/DEM-ryhmän puolesta ja sitoutumaton Luca Romagnoli.

Puhetta johti
varapuhemies Adam BIELAN

Puheenvuorot: Alejo Vidal-Quadras, Teresa Riera Madurell, Adina-Ioana Vălean, Dariusz Maciej Grabowski, Rebecca Harms, Miloslav Ransdorf, Jana Bobošíková, Paul Rübig, Reino Paasilinna, Anne Laperrouze, Liam Aylward, Jacky Hénin, Romana Jordan Cizelj, Šarūnas Birutis, Guntars Krasts, Ilda Figueiredo, Gunnar Hökmark, Catherine Trautmann, Vladko Todorov Panayotov, Nathalie Kosciusko-Morizet, Jan Březina, Adam Gierek, Lena Ek, Roberta Alma Anastase, Giovanna Corda, Anni Podimata, Pierre Pribetich ja Silvia-Adriana Ţicău.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Dragoş Florin David, Andrzej Jan Szejna, Ioan Mircea Paşcu, Theodor Dumitru Stolojan, Czesław Adam Siekierski, Inés Ayala Sender ja Paul Rübig.

Andris Piebalgs käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Mechtild ROTHE

Puheenvuorot: Atanas Paparizov, Romano Maria La Russa ja Jerzy Buzek.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 9.7.2008, kohta 5.9, istunnon pöytäkirja 9.7.2008, kohta 5.10 ja istunnon pöytäkirja 9.7.2008, kohta 5.17.


13. EU:n vastaus valtion sijoitusrahastojen asettamaan haasteeseen (keskustelu)

Pervenche Berèsin ECON-valiokunnan puolesta neuvostolle laatima suullinen kysymys (O-0067/2008): EU:n vastaus valtion sijoitusrahastojen asettamaan haasteeseen (B6-0164/2008)

Pervenche Berèsin ECON-valiokunnan puolesta komissiolle laatima suullinen kysymys (O-0068/2008): EU:n vastaus valtion sijoitusrahastojen asettamaan haasteeseen (B6-0165/2008)

Pervenche Berès esitteli suulliset kysymykset.

Anne-Marie Idrac (neuvoston puheenjohtaja) vastasi kysymykseen B6-0164/2008.

Günter Verheugen (komission varapuheenjohtaja) vastasi kysymykseen B6-0165/2008.

Puheenvuorot: Piia-Noora Kauppi PPE-DE-ryhmän puolesta, Elisa Ferreira PSE-ryhmän puolesta, Wolf Klinz ALDE-ryhmän puolesta, Cornelis Visser, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, José Manuel García-Margallo y Marfil, Ieke van den Burg ja Harald Ettl.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: John Purvis, Zsolt László Becsey, Margarita Starkevičiūtė ja Ieke van den Burg.

Puheenvuorot: Anne-Marie Idrac ja Günter Verheugen.

Työjärjestyksen 108 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

- Pervenche Berès ECON-valiokunnan puolesta valtiollisista sijoitusrahastoista (B6-0304/2008).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 9.7.2008, kohta 5.18.


Puhetta johti
varapuhemies Manuel António dos SANTOS

14. Kyselytunti (kysymykset neuvostolle)

Parlamentti käsitteli neuvostolle osoitettuja kysymyksiä (B6-0168/2008).

Kysymys 1 (Claude Moraes): Syrjinnän vastainen monialainen direktiivi.

Jean-Pierre Jouyet (neuvoston puheenjohtaja) vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Claude Moraes, Elizabeth Lynne ja Jörg Leichtfried.

Kysymys 2 (Marian Harkin): Puheenjohtajavaltio Ranskan painopisteet.

Jean-Pierre Jouyet vastasi kysymykseen sekä lisäkysymykseen, jonka esitti Marian Harkin.

Kysymykset 3 ja 4 peruutettiin.

Kysymys 5 (Brian Crowley): EU:n kymmenen prosentin biopolttoainetavoitteen purkaminen.

Jean-Pierre Jouyet vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Brian Crowley, Josu Ortuondo Larrea ja Mairead McGuinness.

Kysymys 6 (Liam Aylward): Vuosituhannen kehitystavoite 2 ja lapsityövoimaa koskevat ILOn yleissopimukset.

Jean-Pierre Jouyet vastasi kysymykseen sekä lisäkysymykseen, jonka esitti Liam Aylward.

Kysymys 7 (Seán Ó Neachtain): Varallisuuden takaisin hankinnasta vastaavien toimistojen perustaminen.

Jean-Pierre Jouyet vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Seán Ó Neachtain, Reinhard Rack ja Avril Doyle.

Kysymys 8 (Eoin Ryan): EU:n laajuinen nopea hälytysjärjestelmä lapsikaappaustapauksissa.

Jean-Pierre Jouyet vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Eoin Ryan, Reinhard Rack ja Christopher Heaton-Harris.

Kysymys 9 (Manuel Medina Ortega): Lähialueita koskevaan toimintasuunnitelmaan liittyvät hankkeet.

Jean-Pierre Jouyet vastasi kysymykseen sekä lisäkysymykseen, jonka esitti Manuel Medina Ortega.

Kysymys 10 (Robert Evans): Sri Lanka.

Jean-Pierre Jouyet vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Robert Evans ja Avril Doyle.

Kysymys 11 (Avril Doyle): Neuvoston ensisijaiset tavoitteet ilmastopaketin suhteen.

Jean-Pierre Jouyet vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Avril Doyle ja Robert Evans.

Kysymyksiin 12 - 36 ja 38 - 42 vastataan kirjallisesti (ks. sanatarkkojen istuntoselostusten liite).

Kysymys 37: kysymystä ei käsitelty, koska sen aihe on jo tämän istuntojakson esityslistalla.

Neuvostolle varattu kyselytunti julistettiin päättyneeksi.


(Istunto keskeytettiin klo 19.00 ja sitä jatkettiin klo 21.00.)

Puhetta johti
varapuhemies Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU

15. Kiireellistä käsittelyä koskeva pyyntö

Kiireellistä käsittelyä koskeva neuvoston ja komission pyyntö (työjärjestyksen 134 artikla):

- Ehdotus neuvoston asetukseksi talouskriisistä kärsivien Euroopan unionin kalastuslaivastojen rakenneuudistuksen tukemiseksi toteutettavasta väliaikaisesta erityistoimesta (KOM(2008)0454 - C6-0270/2008 - 2008/0144 (CNS))

Kiireellisyyden perustelu:

Kiireellisyys perusteltiin sillä, että on tarpeen hyväksyä toimenpiteitä yhteisön kalastusalan sopeuttamiseksi nykyiseen tilanteeseen, jossa polttoaineiden hinnat nousevat, jotta kyseiselle alalle voidaan taata kestävät sosiaaliset ja taloudelliset edellytykset.

Parlamentti esittää näkemyksensä kiireellisyydestä huomenna klo 12.00.


16. Yhteisön rautateiden turvallisuudesta annetun direktiivin 2004/49/EY muuttaminen ***II - Euroopan rautatieviraston perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 881/2004 muuttaminen ***II (keskustelu)

Suositus toiseen käsittelyyn: Neuvoston yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi rautateiden turvallisuudesta annetun direktiivin 2004/49/EY (rautatieturvallisuusdirektiivi) muuttamisesta [16133/3/2007 - C6-0129/2008 - 2006/0272(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Paolo Costa (A6-0223/2008)

Suositus toiseen käsittelyyn: Neuvoston yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi Euroopan rautatieviraston perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 881/2004 (virastoasetus) muuttamisesta [16138/3/2007 - C6-0131/2008 - 2006/0274(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Paolo Costa (A6-0210/2008)

Paolo Costa esitteli suositukset toiseen käsittelyyn.

Antonio Tajani (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Georg Jarzembowski PPE-DE-ryhmän puolesta, Brian Simpson PSE-ryhmän puolesta, Erik Meijer GUE/NGL-ryhmän puolesta, Reinhard Rack, Gilles Savary, Jaromír Kohlíček, Silvia-Adriana Ţicău ja Bogusław Liberadzki.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Czesław Adam Siekierski, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk ja Jörg Leichtfried.

Puheenvuorot: Antonio Tajani ja Paolo Costa.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 9.7.2008, kohta 5.3 ja istunnon pöytäkirja 9.7.2008, kohta 5.4.


17. Lentoliikenteen harjoittamisen yhteiset säännöt (uudelleen laadittu toisinto) ***II (keskustelu)

Suositus toiseen käsittelyyn: Neuvoston yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi lentoliikenteen harjoittamisen yhteisistä säännöistä yhteisössä (uudelleen laadittu toisinto) [16160/4/2007 - C6-0176/2008 - 2006/0130(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Arūnas Degutis (A6-0264/2008)

Arūnas Degutis esitteli suosituksen toiseen käsittelyyn.

Antonio Tajani (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Elisabeth Jeggle PPE-DE-ryhmän puolesta, Ulrich Stockmann PSE-ryhmän puolesta, Seán Ó Neachtain UEN-ryhmän puolesta, Jaromír Kohlíček GUE/NGL-ryhmän puolesta, Brian Simpson, Luís Queiró ja Jörg Leichtfried.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Laima Liucija Andrikienė, Saïd El Khadraoui, Reinhard Rack, Mieczysław Edmund Janowski ja Silvia-Adriana Ţicău.

Puheenvuorot: Antonio Tajani ja Arūnas Degutis.

Zuzana Roithová käytti puheenvuoron, jossa hän ilmoitti, että hän olisi halunnut käyttää ”catch the eye” -menettelyn mukaisen puheenvuoron (puhemies vastasi, että koska viisi jäsentä oli jo käyttänyt kyseisen menettelyn mukaisen puheenvuoron, keskustelua piti jatkaa).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 9.7.2008, kohta 5.5.


18. Uutta ajattelua kaupunkiliikenteeseen (keskustelu)

Mietintö: Uutta ajattelua kaupunkiliikenteeseen [2008/2041(INI)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Reinhard Rack (A6-0252/2008)

Reinhard Rack esitteli laatimansa mietinnön.

Antonio Tajani (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Justas Vincas Paleckis (ENVI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Jan Olbrycht (REGI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Markus Ferber PPE-DE-ryhmän puolesta, Saïd El Khadraoui PSE-ryhmän puolesta, Jean Marie Beaupuy ALDE-ryhmän puolesta, Michael Cramer Verts/ALE-ryhmän puolesta, Johannes Blokland IND/DEM-ryhmän puolesta, Marian-Jean Marinescu, Inés Ayala Sender ja Renate Sommer.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Zita Pleštinská, Pierre Pribetich, Zuzana Roithová, Silvia-Adriana Ţicău ja Inés Ayala Sender

Puheenvuorot: Antonio Tajani ja Reinhard Rack.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 9.7.2008, kohta 5.19.


19. Kaupallisessa ilmakuljetuksessa sovellettavat tekniset vaatimukset ja hallinnolliset menettelyt (EU OPS) / lasten turvavarusteiden käyttö (OPS 1.730) (keskustelu)

Eva Lichtenbergerin TRAN-valiokunnan puolesta komissiolle laatima suullinen kysymys (O-0075/2008): Kaupallisessa ilmakuljetuksessa sovellettavat tekniset vaatimukset ja hallinnolliset menettelyt (EU OPS) / lasten turvavarusteiden käyttö (OPS 1.730) (B6-0169/2008).

Eva Lichtenberger esitteli suullisen kysymyksen.

Antonio Tajani (komission varapuheenjohtaja) vastasi suulliseen kysymykseen.

Puheenvuorot: Georg Jarzembowski PPE-DE-ryhmän puolesta, Ulrich Stockmann PSE-ryhmän puolesta ja Eva Lichtenberger Verts/ALE-ryhmän puolesta.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Reinhard Rack ja Michael Cramer.

Antonio Tajani käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


20. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 409.330/OJME).


21. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 23.20.

Harald Rømer

Gérard Onesta

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Allekirjoittaneet:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antinucci, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Enrique Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Boursier, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Elmar Brok, Budreikaitė, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Buzek, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciani, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Corlăţean, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Dührkop Dührkop, Andrew Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fiore, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Locatelli, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Marinescu, Marini, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musumeci, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nechifor, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Oprea, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podimata, Podkański, Hans-Gert Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Nicolae Vlad Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robusti, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zanicchi, Zapałowski, Zappalà, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö