Rodyklė 
Protokolas
PDF 245kWORD 168k
Antradienis, 2008 m. liepos 8 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Gauti dokumentai
 3.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 4.Baltijos jūroje numatyto dujotiekio tarp Rusijos ir Vokietijos poveikis aplinkai (diskusijos)
 5.Afganistano stabilizavimas: ES ir tarptautinės bendruomenės uždaviniai (diskusijos)
 6.Direktyvos 2003/87/EB pakeitimas, siekiant įtraukti aviacijos veiklos rūšis į Bendrijos prekybos šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimais sistemą ***II (diskusijos)
 7.Biudžeto planavimas
 8.Balsuoti skirtas laikas
  
8.1.Europos kaimynystės ir partnerystės priemonė ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
8.2.Paramos schemos pagal BŽŪP * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
8.3.Būtiniausi darbo įrenginių naudojimui taikomi saugos ir sveikatos reikalavimai (antroji atskira direktyva, kaip numatyta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje) (kodifikuota redakcija) ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
8.4.Laukinių paukščių apsauga (suderinimas su reguliavimo procedūra su tikrinimu) ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
8.5.Pridėtinės vertės mokesčio bendra sistema * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
8.6.1991 m. JT EEK Espo konvencijos dėl poveikio aplinkai vertinimo tarpvalstybiniame kontekste Strateginio poveikio aplinkai vertinimo protokolas * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
8.7.Lichtenšteino prisijungimas prie ES, EB ir Šveicarijos susitarimo dėl Šveicarijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
8.8.Lichtenšteino prisijungimas prie EB ir Šveicarijos susitarimo dėl valstybės, atsakingos už valstybėje narėje ar Šveicarijoje pateikto prašymo dėl prieglobsčio nagrinėjimą, nustatymo * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
8.9.Protokolas tarp EB, Šveicarijos ir Lichtenšteino, pridedamas prie EB ir Šveicarijos susitarimo dėl valstybės, atsakingos už valstybėje narėje, Šveicarijoje arba Lichtenšteine pateikto prašymo dėl prieglobsčio nagrinėjimą, nustatymo *(Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
8.10.Vizų numeravimas * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
8.11.Europos bendrijos ir Indijos susitarimo dėl mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo atnaujinimas * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
8.12.Prašymas atšaukti Witoldo Tomczako imunitetą (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
8.13.Europos Parlamento išimtinių teisių gynimas nacionaliniuose teismuose (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
8.14.Parlamento darbo tvarkos taisyklių, susijusių su Komisijos tvirtinimu, pakeitimas (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
8.15.Bendra maisto priedų, maisto fermentų ir maisto kvapiųjų medžiagų leidimų suteikimo procedūra ***II (balsavimas)
  
8.16.Maisto priedai ***II (balsavimas)
  
8.17.Kvapiosios medžiagos ir tam tikri aromatinių savybių turintys maisto ingredientai ***II (balsavimas)
  
8.18.Maisto fermentai ***II (balsavimas)
  
8.19.Direktyvos 2003/87/EB pakeitimas, siekiant įtraukti aviacijos veiklos rūšis į Bendrijos prekybos šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimais sistemą ***II (balsavimas)
  
8.20.Parlamento darbo tvarkos taisyklių, susijusių su plenarinių posėdžių darbu ir pranešimais savo iniciatyva, pakeitimas atsižvelgiant į Parlamento reformos darbo grupės pasiūlymus (balsavimas)
  
8.21.2009 m. biudžetas. Pirmieji įgaliojimų dalyvauti 2009 m. preliminaraus biudžeto projekto taikinimo procedūroje svarstymai (balsavimas)
  
8.22.Baltijos jūroje numatyto dujotiekio tarp Rusijos ir Vokietijos poveikis aplinkai (balsavimas)
  
8.23.Afganistano stabilizavimas: ES ir tarptautinės bendruomenės uždaviniai (balsavimas)
 9.Paaiškinimai dėl balsavimo
 10.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 11.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 12.Teisės naudotis gamtinių dujų perdavimo tinklais sąlygos ***I - Gamtinių dujų vidaus rinka ***I - Europos strateginis energetikos technologijų planas (diskusijos)
 13.ES atsakas i nepriklausomų turto fondų problemą (diskusijos)
 14.Klausimų valanda (klausimai Tarybai)
 15.Prašymas taikyti skubos tvarką
 16.Direktyvos 2004/49/EB dėl saugos Bendrijos geležinkeliuose pakeitimas ***II - Reglamento (EB) Nr. 881/2004, įsteigiančio Europos geležinkelio agentūrą, pakeitimas ***II (diskusijos)
 17.Oro susisiekimo paslaugų teikimo bendrosios taisyklės (nauja redakcija) ***II (diskusijos)
 18.Nauja judumo mieste kultūra (diskusijos)
 19.Komercinio vežimo lėktuvais bendrieji techniniai reikalavimai ir administracinė tvarka (ES-OPS). Vaikų apsaugos priemonių naudojimas (OPS 1.730) (diskusijos)
 20.Kito posėdžio darbotvarkė
 21.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Hans-Gert PÖTTERING

Pirmininkas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.00 val.

Kalbėjo Carl Schlyter, kuris pasiteiravo ar organizacija, kuri Parlamento patalpose organizavo parodą, turėjo leidimą ant Parlamento grindų klijuoti lipdukus. ( Pirmininkas jam atsakė, kad išnagrinės šį klausimą).


2. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos

- Paisūlymas perkelti DEC 16/2008 asignavimus. III skirsnis. Komisija (SEC(2008)0539 - C6-0246/2008 - 2008/2162(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007, nustatantis bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą, dėl tam tikrų prekybos paukštiena standartų (COM(2008)0336 - C6-0247/2008 - 2008/0108(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

nuomonė :

ENVI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 549/2004, (EB) Nr. 550/2004, (EB) Nr. 551/2004 ir (EB) Nr. 552/2004, kad būtų pagerintas Europos aviacijos sistemos veikimas ir tvarumas (COM(2008)0388 - C6-0250/2008 - 2008/0127(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

TRAN

nuomonė :

ITRE

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 216/2008 dėl aerodromų, oro eismo valdymo ir oro navigacijos paslaugų ir panaikinančio Tarybos direktyvą 2006/23/EB (COM(2008)0390 - C6-0251/2008 - 2008/0128(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

TRAN

nuomonė :

EMPL, ITRE

- Pasiūlymas perkelti DEC 17/2008 asignavimus. III skirsnis. Komisija (SEC(2008)1953 - C6-0252/2008 - 2008/2163(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas perkelti DEC 18/2008 asignavimus. III skirsnis. Komisija (SEC(2008)1954 - C6-0253/2008 - 2008/2165(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl Tarybos ir Komisijos sprendimo dėl Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Tadžikistano Respublikos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo protokolo sudarymo, siekiant atsižvelgti į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą (COM(2007)0143 - C6-0254/2008 - 2007/0050(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

nuomonė :

INTA

- Pasiūlymas dėl Tarybos ir Komisijos sprendimo dėl Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Bosnijos ir Hercegovinos stabilizacijos ir asociacijos susitarimo sudarymo (08225/2008 - C6-0255/2008 - 2008/0073(AVC))

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

nuomonė :

INTA


3. Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnį šie nariai ar frakcijos paprašė, kad tokios diskusijos būtų surengtos dėl šių pasiūlymų dėl rezoliucijų:

I. Numanomas masinių kapaviečių buvimas Indijos administruojamoje Kašmyro dalyje

- Elizabeth Lynne, Marios Matsakis, Sarah Ludford ir Frédérique Ries ALDE frakcijos vardu, dėl Kašmyro (B6-0349/2008)

- Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Ewa Tomaszewska ir Konrad Szymański UEN frakcijos vardu, dėl įtarimų esant masinėms kapavietėms, Indijos valdomame Kašmyre (B6-0355/2008)

- Cem Özdemir, Jean Lambert, Raül Romeva i Rueda ir Hélène Flautre Verts/ALE frakcijos vardu, dėl įtarimų esant masinėms kapavietėms, Indijos valdomame Kašmyre (B6-0359/2008)

- André Brie GUE/NGL frakcijos vardu, dėl įtarimų esant masinėms kapavietėms, Indijos valdomame Kašmyre(B6-0362/2008)

- James Elles, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Thomas Mann, Laima Liucija Andrikienė ir Sajjad Karim PPE-DE frakcijos vardu, dėl įtarimų esant masinėms kapavietėms, Indijos valdomame Kašmyre (B6-0367/2008)

- Pasqualina Napoletano ir Richard Howitt PSE frakcijos vardu, dėl įtarimų esant masinėms kapavietėms, Indijos valdomame Kašmyre(B6-0368/2007)

II. Padėtis Bangladeše

- Jan Tadeusz Masiel, Konrad Szymański, Wiesław Stefan Kuc, Ewa Tomaszewska, Mieczysław Edmund Janowski, Hanna Foltyn-Kubicka ir Adam Bielan UEN frakcijos vardu, dėl Bangladešo (B6-0356/2008)

- Jean Lambert Verts/ALE frakcijos vardu, dėl Bangladešo (B6-0360/2008)

- Johan Van Hecke, Marios Matsakis, Renate Weber, Marielle De Sarnez, Mariela Velichkova Baeva ir Frédérique Ries ALDE frakcijos vardu, dėl masinių areštų Bangladeše (B6-0361/2008)

- Roberto Musacchio GUE/NGL frakcijos vardu, dėl Bangladešo (B6-0364/2008)

- Charles Tannock, Britta Thomsen, Bernd Posselt ir Eija-Riitta Korhola PPE-DE frakcijos vardu, dėl padėties Bangladeše (B6-0365/2008)

- Pasqualina Napoletano ir Robert Evans PSE frakcijos vardu, dėl padėties Bangladeše (B6-0366/2008)

III. Mirties bausmė, būtent Troy Davis atveju

- Marco Pannella, Marco Cappato, Marios Matsakis ir Frédérique Ries ALDE frakcijos vardu, dėl mirties bausmės Troy Davis atveju (B6-0350/2008)

- Ryszard Czarnecki UEN frakcijos vardu, dėl mirties bausmės Troy Davis atveju (B6-0357/2008)

- Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Milan Horáček, Kathalijne Maria Buitenweg, Pierre Jonckheer, Caroline Lucas, Claude Turmes ir Monica Frassoni Verts/ALE frakcijos vardu, dėl mirties bausmės Troy Davis atveju (B6-0358/2008)

- Vittorio Agnoletto GUE/NGL frakcijos vardu, dėl mirties bausmės Troy Davis atveju (B6-0363/2008)

- Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt ir Eija-Riitta Korhola PPE-DE frakcijos vardu, dėl mirties bausmės Troy Davis atveju (B6-0369/2008)

- Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes, Józef Pinior ir Marianne Mikko PSE frakcijos vardu, dėl mirties bausmės Troy Davis atveju (B6-0370/2008)

Kalbėjimo laikas bus paskirstytas pagal Darbo tvarkos taisyklių 142 straipsnį.


4. Baltijos jūroje numatyto dujotiekio tarp Rusijos ir Vokietijos poveikis aplinkai (diskusijos)

Pranešimas dėl dujotiekio, planuojamo tiesti iš Rusijos į Vokietiją per Baltijos jūrą, poveikio aplinkai (peticijos Nr. 0614/2007 ir 0952/2007) [2007/2118(INI)] - Peticijų komitetas. Pranešėjas: Marcin Libicki (A6-0225/2008)

Marcin Libicki pristatė pranešimą.

Kalbėjo Stavros Dimas (Komisijos narys).

Kalbėjo: Christopher Beazley (AFET komiteto nuomonės referentas), Andres Tarand (ITRE komiteto nuomonės referentas), Rihards Pīks PPE-DE frakcijos vardu, Lasse Lehtinen PSE frakcijos vardu, Diana Wallis ALDE frakcijos vardu, David Hammerstein Verts/ALE frakcijos vardu, Eva-Britt Svensson GUE/NGL frakcijos vardu, Sylwester Chruszcz , nepriklausomas Parlamento narys, András Gyürk, Proinsias De Rossa, Henrik Lax, Helmuth Markov, Ria Oomen-Ruijten, Victor Boştinaru, Johannes Lebech, Urszula Gacek, Vural Öger, Grażyna Staniszewska, Vytautas Landsbergis, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg ir Adam Bielan.

PIRMININKAVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Pirmininko pavaduotojas

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Tunne Kelam, Danutė Budreikaitė, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Carl Schlyter, Laima Liucija Andrikienė, Marios Matsakis, Konrad Szymański, Árpád Duka-Zólyomi, Olle Schmidt ir Ville Itälä.

Kalbėjo: Stavros Dimas ir Marcin Libicki

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 8.22 protokolo 08.07.2008.


5. Afganistano stabilizavimas: ES ir tarptautinės bendruomenės uždaviniai (diskusijos)

Pranešimas dėl Afganistano stabilizavimo: ES ir tarptautinės bendruomenės uždaviniai [2007/2208(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: André Brie (A6-0269/2008)

André Brie pristatė pranešimą.

Kalbėjo: Jean-Pierre Jouyet (einantis Tarybos Pirmininko pareigas) ir Benita Ferrero-Waldner (Komisijos narė).

Kalbėjo: Carlo Fatuzzo PPE-DE frakcijos vardu, Ana Maria Gomes PSE frakcijos vardu, Samuli Pohjamo ALDE frakcijos vardu, Konrad Szymański UEN frakcijos vardu, Angelika Beer Verts/ALE frakcijos vardu, Vittorio Agnoletto GUE/NGL frakcijos vardu, Bastiaan Belder IND/DEM frakcijos vardu, Koenraad Dillen , nepriklausomas Parlamento narys, Nickolay Mladenov, Libor Rouček, Gerard Batten, Slavi Binev, Robert Evans ir Emilio Menéndez del Valle.

PIRMININKAVO: Luisa MORGANTINI
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo Vural Öger.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Anna Ibrisagic, Miroslav Mikolášik, Dragoş Florin David, Geoffrey Van Orden, Vytautas Landsbergis ir Czesław Adam Siekierski

Kalbėjo: Jean-Pierre Jouyet, Benita Ferrero-Waldner ir André Brie.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 8.23 protokolo 08.07.2008.


6. Direktyvos 2003/87/EB pakeitimas, siekiant įtraukti aviacijos veiklos rūšis į Bendrijos prekybos šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimais sistemą ***II (diskusijos)

Rekomendacija dėl antrojo svarstymo dėl Tarybos priimtos bendrosios pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, iš dalies keičiančią Direktyvą 2003/87/EB, kad į šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų prekybos sistemą Bendrijoje būtų įtrauktos aviacijos veiklos rūšys [05058/3/2008 - C6-0177/2008 - 2006/0304(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Peter Liese (A6-0220/2008)

Kalbėjo: Nathalie Kosciusko-Morizet (einanti Tarybos Pirmininko pareigas) ir Stavros Dimas (Komisijos narys).

Peter Liese pateikė rekomendaciją dėl antrojo svarstymo.

Kalbėjo: Georg Jarzembowski PPE-DE frakcijos vardu, Matthias Groote PSE frakcijos vardu, Holger Krahmer ALDE frakcijos vardu, Roberts Zīle UEN frakcijos vardu, Caroline Lucas Verts/ALE frakcijos vardu, Jens Holm GUE/NGL frakcijos vardu, Johannes Blokland IND/DEM frakcijos vardu, Françoise Grossetête, Linda McAvan, Urszula Krupa, Aldis Kušķis, Paulo Casaca, Eija-Riitta Korhola ir Avril Doyle.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: John Purvis, Saïd El Khadraoui, Mieczysław Edmund Janowski, Ilda Figueiredo ir Marian-Jean Marinescu

Kalbėjo: Nathalie Kosciusko-Morizet, Stavros Dimas ir Peter Liese.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 8.19 protokolo 08.07.2008.


PIRMININKAVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
Pirmininko pavaduotojas

7. Biudžeto planavimas

Pirmininkas pranešė, kad pagal susitarimą su BUDG komitetu buvo nustatyti šie terminai pakeitimų projektų ir pataisų, susijusių su pirmuoju 2009 finansinių metų bendrojo biudžeto svarstymu, pateikimui:

- komitetams ir nariams (mažiausiai 40 narių): iki trečiadienio 2008 m. rugsėjo 10 d. 12 val.

- frakcijoms: iki trečiadienio 2008 m. rugsėjo 17 d. 12 val.


8. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai ir balsavimai dėl atskirų teksto ar straipsnio dalių ir t. t.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


8.1. Europos kaimynystės ir partnerystės priemonė ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1638/2006, išdėstantį bendrąsias nuostatas, kurios nustato Europos kaimynystės ir partnerystės priemonę [COM(2008)0308 - C6-0200/2008 - 2008/0095(COD)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0271/2008)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2008)0315)


8.2. Paramos schemos pagal BŽŪP * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1782/2003, nustatantį bendrąsias tiesioginės paramos schemų pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatantį tam tikras paramos schemas ūkininkams [COM(2008)0247 - C6-0208/2008 - 2008/0088(CNS)] - Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėjas: Neil Parish (A6-0270/2008)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2008)0316)


8.3. Būtiniausi darbo įrenginių naudojimui taikomi saugos ir sveikatos reikalavimai (antroji atskira direktyva, kaip numatyta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje) (kodifikuota redakcija) ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pakeisto pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl būtiniausių darbo įrenginių naudojimui taikomų darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų (antroji atskira direktyva, kaip numatyta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje) (kodifikuota redakcija) [COM(2008)0111 - C6-0127/2008 - 2006/0214(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0290/2008)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2008)0317)


8.4. Laukinių paukščių apsauga (suderinimas su reguliavimo procedūra su tikrinimu) ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios, kiek tai susiję su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais, Tarybos direktyvą 79/409/EEB dėl laukinių paukščių apsaugos [COM(2008)0105 - C6-0088/2008 - 2008/0038(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Miroslav Ouzký (A6-0259/2008)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2008)0318)


8.5. Pridėtinės vertės mokesčio bendra sistema * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios įvairias 2006 m. lapkričio 28 d. Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos nuostatas [COM(2007)0677 - C6-0433/2007 - 2007/0238(CNS)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Dariusz Rosati (A6-0232/2008)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS, PAKEITIMAI ir TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2008)0319)


8.6. 1991 m. JT EEK Espo konvencijos dėl poveikio aplinkai vertinimo tarpvalstybiniame kontekste Strateginio poveikio aplinkai vertinimo protokolas * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl 1991 m. JT EEK Espo konvencijos dėl poveikio aplinkai vertinimo tarpvalstybiniame kontekste Strateginio aplinkos vertinimo protokolo patvirtinimo Bendrijos vardu [COM(2008)0132 - C6-0161/2008 - 2008/0052(CNS)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Bogusław Sonik (A6-0221/2008)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2008)0320)


8.7. Lichtenšteino prisijungimas prie ES, EB ir Šveicarijos susitarimo dėl Šveicarijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Protokolo tarp Europos Sąjungos, Europos bendrijos, Šveicarijos Konfederacijos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės dėl Lichtenšteino Kunigaikštystės prisijungimo prie Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis sudarymo Europos bendrijos vardu [COM(2006)0752 - C6-0089/2008 - 2006/0251(CNS)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Ewa Klamt (A6-0246/2008)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS, PAKEITIMAI ir TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2008)0321)


8.8. Lichtenšteino prisijungimas prie EB ir Šveicarijos susitarimo dėl valstybės, atsakingos už valstybėje narėje ar Šveicarijoje pateikto prašymo dėl prieglobsčio nagrinėjimą, nustatymo * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Protokolo tarp Europos bendrijos, Šveicarijos Konfederacijos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės dėl Lichtenšteino Kunigaikštystės prisijungimo prie Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl kriterijų ir mechanizmų, kuriais remiantis būtų nustatyta valstybė, atsakinga už valstybėje narėje ar Šveicarijoje pateikto prašymo dėl prieglobsčio nagrinėjimą, sudarymo [COM(2006)0754 - C6-0090/2008 - 2006/0252(CNS)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Ewa Klamt (A6-0247/2008)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS, PAKEITIMAI ir TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2008)0322)


8.9. Protokolas tarp EB, Šveicarijos ir Lichtenšteino, pridedamas prie EB ir Šveicarijos susitarimo dėl valstybės, atsakingos už valstybėje narėje, Šveicarijoje arba Lichtenšteine pateikto prašymo dėl prieglobsčio nagrinėjimą, nustatymo *(Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Protokolo tarp Europos bendrijos, Šveicarijos ir Lichtenšteino, pridedamo prie Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl kriterijų ir mechanizmų, kuriais remiantis būtų nustatyta valstybė, atsakinga už valstybėje narėje ar Šveicarijoje arba Lichtenšteine pateikto prašymo dėl prieglobsčio nagrinėjimą, sudarymo [COM(2006)0753 - C6-0091/2008 - 2006/0257(CNS)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Ewa Klamt (A6-0261/2008)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS, PAKEITIMAI ir TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2008)0323)


8.10. Vizų numeravimas * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl vizų numeravimo, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1683/95, nustatantį vienodą vizų formą [COM(2008)0188 - C6-0187/2008 - 2008/0074(CNS)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Gérard Deprez (A6-0268/2008)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2008)0324)


8.11. Europos bendrijos ir Indijos susitarimo dėl mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo atnaujinimas * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl Tarybos sprendimo dėl susitarimo, atnaujinančio Europos bendrijos ir Indijos Respublikos Vyriausybės susitarimą dėl mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo, sudarymo projekto [16681/2007 - C6-0073/2008 - 2007/0207(CNS)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Christian Ehler (A6-0254/2008)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11)

TARYBOS PASIŪLYMAS, PAKEITIMAI ir TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2008)0325)


8.12. Prašymas atšaukti Witoldo Tomczako imunitetą (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl prašymo atšaukti Witoldo Tomczako imunitetą [2008/2078(IMM)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja: Diana Wallis (A6-0277/2008)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2008)0326)


8.13. Europos Parlamento išimtinių teisių gynimas nacionaliniuose teismuose (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Parlamento išimtinių teisių gynimo nacionaliniuose teismuose [2007/2205(INI)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Giuseppe Gargani (A6-0222/2008)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 13)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2008)0327)


8.14. Parlamento darbo tvarkos taisyklių, susijusių su Komisijos tvirtinimu, pakeitimas (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl Parlamento darbo tvarkos taisyklių, susijusių su Komisijos tvirtinimu, pakeitimo [2007/2128(REG)] - Konstitucinių reikalų komitetas. Pranešėjas: Andrew Duff (A6-0198/2008)

(Reikalinga kvalifikuota dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 14)

REGLAMENTO TEKSTAS, PAKEITIMAI ir PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Kalbėjo Stavros Dimas (Komisijos narys).

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2008)0328)

Naujos nuostatos, įsigaliosiančios 1 ateinančios sesijos laikotarpio dieną.


8.15. Bendra maisto priedų, maisto fermentų ir maisto kvapiųjų medžiagų leidimų suteikimo procedūra ***II (balsavimas)

Rekomendacija dėl antrojo svarstymo dėl Tarybos priimtos bendrosios pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, nustatantį bendrą maisto priedų, maisto fermentų ir maisto kvapiųjų medžiagų leidimų suteikimo procedūrą [16673/2/2007 - C6-0138/2008 - 2006/0143(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Åsa Westlund (A6-0179/2008)

(Reikalinga kvalifikuota dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 15)

BENDROJI TARYBOS POZICIJA

Paskelbtas patvirtintu su pakeitimais (P6_TA(2008)0329)


8.16. Maisto priedai ***II (balsavimas)

Rekomendacija dėl antrojo svarstymo dėl Tarybos bendrosios pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl maisto priedų [16675/2/2007 - C6-0141/2008 - 2006/0145(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Åsa Westlund (A6-0180/2008)

(Reikalinga kvalifikuota dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 16)

BENDROJI TARYBOS POZICIJA

Paskelbtas patvirtintu su pakeitimais (P6_TA(2008)0330)


8.17. Kvapiosios medžiagos ir tam tikri aromatinių savybių turintys maisto ingredientai ***II (balsavimas)

Rekomendacija dėl antrojo svarstymo dėl Tarybos bendrosios pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl kvapiųjų medžiagų ir tam tikrų kitų aromatinių savybių turinčių maisto ingredientų naudojimo maisto produktuose ir ant jų ir iš dalies keičiantį Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 1576/89 ir (EEB) Nr. 1601/91, Reglamentą (EB) Nr. 2232/96 ir Direktyvą 2000/13/EB [16677/3/2007 - C6-0139/2008 - 2006/0147(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Mojca Drčar Murko (A6-0177/2008)

(Reikalinga kvalifikuota dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 17)

BENDROJI TARYBOS POZICIJA

Paskelbtas patvirtintu su pakeitimais (P6_TA(2008)0331)


8.18. Maisto fermentai ***II (balsavimas)

Rekomendacija dėl antrojo svarstymo dėl Tarybos bendrosios pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl maisto fermentų ir iš dalies keičiantį Tarybos direktyvą 83/417/EEB, Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1493/1999, Direktyvą 2000/13/EB , direktyvą 2001/112/EB ir reglamentą (EB) Nr. 258/97 [16676/1/2007 - C6-0140/2008 - 2006/0144(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Avril Doyle (A6-0176/2008)

(Reikalinga kvalifikuota dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 18)

BENDROJI TARYBOS POZICIJA

Kalbėjo Avril Doyle (pranešėjas).

Paskelbtas patvirtintu su pakeitimais (P6_TA(2008)0332)


8.19. Direktyvos 2003/87/EB pakeitimas, siekiant įtraukti aviacijos veiklos rūšis į Bendrijos prekybos šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimais sistemą ***II (balsavimas)

Rekomendacija dėl antrojo svarstymo dėl Tarybos priimtos bendrosios pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, iš dalies keičiančią Direktyvą 2003/87/EB, kad į šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų prekybos sistemą Bendrijoje būtų įtrauktos aviacijos veiklos rūšys [05058/3/2008 - C6-0177/2008 - 2006/0304(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Peter Liese (A6-0220/2008)

(Reikalinga kvalifikuota dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 19)

BENDROJI TARYBOS POZICIJA

Paskelbtas patvirtintu su pakeitimais (P6_TA(2008)0333)


8.20. Parlamento darbo tvarkos taisyklių, susijusių su plenarinių posėdžių darbu ir pranešimais savo iniciatyva, pakeitimas atsižvelgiant į Parlamento reformos darbo grupės pasiūlymus (balsavimas)

Rekomendacija dėl antrojo svarstymo dėl Parlamento Darbo tvarkos taisyklių, susijusių su plenarinių posėdžių darbu ir pranešimais savo iniciatyva, pakeitimo atsižvelgiant į Parlamento reformos darbo grupės pasiūlymus [2007/2272(REG)] - Konstitucinių reikalų komitetas. Pranešėjas: Richard Corbett (A6-0197/2008)

(Kvalifikuota balsų dauguma, būtina priimti pakeitimus; paprastoji balsų dauguma, būtina priimti pasiūlymą dėl sprendimo)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 20)

REGLAMENTO TEKSTAS

Priimti pakeitimai: žiūrėti priedą «Balsavimų rezultatai»

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P6_TA(2008)0334)

Naujos nuostatos, įsigaliosiančios 1 ateinančios sesijos laikotarpio dieną, išskyrus naujojo priedo II a 2 ir 3 punktus, kurie įsigalios nuo pirmos naujos Parlamento kadencijos dienos, t. y. nuo 2009 m. liepos mėn.


8.21. 2009 m. biudžetas. Pirmieji įgaliojimų dalyvauti 2009 m. preliminaraus biudžeto projekto taikinimo procedūroje svarstymai (balsavimas)

Pranešimas dėl 2009 m. biudžeto. Pirmieji 2009 m. preliminaraus biudžeto projekto ir įgaliojimų dalyvauti taikinimo procedūroje svarstymai. III skirsnis – Komisija [2008/2025(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėja: Jutta Haug (A6-0262/2008)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 21)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2008)0335)


8.22. Baltijos jūroje numatyto dujotiekio tarp Rusijos ir Vokietijos poveikis aplinkai (balsavimas)

Pranešimas dėl dujotiekio, planuojamo tiesti iš Rusijos į Vokietiją per Baltijos jūrą, poveikio aplinkai (peticijos Nr. 0614/2007 ir 0952/2007) [2007/2118(INI)] - Peticijų komitetas. Pranešėjas: Marcin Libicki (A6-0225/2008)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 22)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2008)0336)

Kalbėjo dėl balsavimo:

Dirk Sterckx, kuris atkreipė dėmesį į neteisingus balsavimo rezultatus, matomus ekranuose, ir Justas Vincas Paleckis, kuris paprašė Pirmininko perskaityti balsų skaičių (po balsavimo dėl 50 pakeitimo) Pirmininkas trumpam sustabdė balsavimą tam, kad techninės tarnybos galėtų išspręsti šią problemą;

Graham Booth dėl balsavimo procedūros dėl 49 pakeitimo;

Marcin Libicki (pranešėjas) ir Werner Langen dėl balsavimo rezultatų paskelbimo;

Christopher Beazley paprašė dėl 30 pakeitimo balsuoti dalimis (Pirmininkas pastebėjo, kad dėl to nėra prieštaravimų);

Andres Tarand pateikė žodinį pakeitimą dėl 37 pakeitimo, kuris buvo įtrauktas;

Marcin Libicki pasisakė po balsavimo.


8.23. Afganistano stabilizavimas: ES ir tarptautinės bendruomenės uždaviniai (balsavimas)

Pranešimas dėl Afganistano stabilizavimo: ES ir tarptautinės bendruomenės uždaviniai [2007/2208(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: André Brie (A6-0269/2008)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 23)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2008)0337)

Kalbėjo dėl balsavimo:

Prieš balsuojant Pirmininkas pranešė, kad pranešėjas atsiėmė savo pavardė iš pranešimo.

André Brie pateikė žodinį pakeitimą, pridėdamas 3a pastraipą.


9. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnio 3 dalį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašomi į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pranešimas: Åsa Westlund - A6-0179/2008, Pranešimas: Åsa Westlund - A6-0180/2008, Pranešimas: Mojca Drčar Murko - A6-0177/2008 Pranešimas: Avril Doyle - A6-0176/2008

Hiltrud Breyer Verts/ALE frakcijos vardu

Pranešimas: Åsa Westlund - A6-0180/2008

Neena Gill ir Czesław Adam Siekierski

Pranešimas: Mojca Drčar Murko - A6-0177/2008

Miroslav Mikolášik

Pranešimas: Avril Doyle - A6-0176/2008

Miroslav Mikolášik

Pranešimas: Peter Liese - A6-0220/2008

Péter Olajos, Zuzana Roithová ir Christoph Konrad

Pranešimas: Richard Corbett - A6-0197/2008

David Sumberg, Bernd Posselt, Philip Claeys, Frank Vanhecke, Christopher Heaton-Harris ir Syed Kamall

Pranešimas: Jutta Haug - A6-0262/2008

David Sumberg ir Christopher Heaton-Harris

Pranešimas: Marcin Libicki - A6-0225/2008

Laima Liucija Andrikienė, Victor Boştinaru, Zuzana Roithová, Leopold Józef Rutowicz, Bogusław Rogalski, Czesław Adam Siekierski, Bernd Posselt ir Rainer Wieland

Pranešimas: André Brie - A6-0269/2008

David Sumberg, Eoin Ryan UEN frakcijos vardu, Carlo Fatuzzo, Bernd Posselt ir Christopher Heaton-Harris


10. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami tinklalapio „Séance en direct“ dalyje Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.

°
° ° °

Vasco Graça Moura pranešė, kad balsuojant dėl Jacek Saryusz-Wolski pranešimo A6-0271/2008 jo balsavimo pultas neveikė.

Gianni Pittella pranešė, kad balsuojant dėl Dariusz Rosati pranešimo A6-0232/2008 jo balsavimo pultas neveikė.

Magor Imre Csibi pranešė, kad balsuojant dėl Åsa Westlund pranešimo A6-0180/2008 jo balsavimo pultas neveikė.


(Posėdis sustabdytas 13.55 val. ir atnaujintas 15.05 val.)

PIRMININKAVO: Edward McMILLAN-SCOTT
Pirmininko pavaduotojas

11. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


12. Teisės naudotis gamtinių dujų perdavimo tinklais sąlygos ***I - Gamtinių dujų vidaus rinka ***I - Europos strateginis energetikos technologijų planas (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1775/2005 dėl teisės naudotis gamtinių dujų perdavimo tinklais sąlygų [COM(2007)0532 - C6-0319/2007 - 2007/0199(COD)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Atanas Paparizov (A6-0253/2008)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvą 2003/55/EB dėl gamtinių dujų vidaus rinkos bendrųjų taisyklių [COM(2007)0529 - C6-0317/2007 - 2007/0196(COD)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Romano Maria La Russa (A6-0257/2008)

Pranešimas dėl Europos strateginio energetikos technologijų plano [2008/2005(INI)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Jerzy Buzek (A6-0255/2008)

Kalbėjo: Nathalie Kosciusko-Morizet (einanti Tarybos Pirmininko pareigas), Andris Piebalgs (Komisijos narys) ir Janez Potočnik (Komisijos narys).

Atanas Paparizov, Romano Maria La Russa ir Jerzy Buzek pranešimus pristatė:

Kalbėjo: Christian Ehler (ECON komiteto nuomonės referentas), Inés Ayala Sender (ENVI komiteto nuomonės referentas), Bernhard Rapkay (ECON komiteto nuomonės referentas), Emmanouil Angelakas (IMCO komiteto nuomonės referentas), Toine Manders (IMCO komiteto nuomonės referentas), Herbert Reul PPE-DE frakcijos vardu, Hannes Swoboda PSE frakcijos vardu, Danutė Budreikaitė ALDE frakcijos vardu, Roberts Zīle UEN frakcijos vardu, Claude Turmes Verts/ALE frakcijos vardu, Esko Seppänen GUE/NGL frakcijos vardu, Derek Roland Clark IND/DEM frakcijos vardu, ir Luca Romagnoli , nepriklausomas Parlamento narys.

PIRMININKAVO: Adam BIELAN
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Alejo Vidal-Quadras, Teresa Riera Madurell, Adina-Ioana Vălean, Dariusz Maciej Grabowski, Rebecca Harms, Miloslav Ransdorf, Jana Bobošíková, Paul Rübig, Reino Paasilinna, Anne Laperrouze, Liam Aylward, Jacky Hénin, Romana Jordan Cizelj, Šarūnas Birutis, Guntars Krasts, Ilda Figueiredo, Gunnar Hökmark, Catherine Trautmann, Vladko Todorov Panayotov, Nathalie Kosciusko-Morizet, Jan Březina, Adam Gierek, Lena Ek, Roberta Alma Anastase, Giovanna Corda, Anni Podimata, Pierre Pribetich ir Silvia-Adriana Ţicău.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Dragoş Florin David, Andrzej Jan Szejna, Ioan Mircea Paşcu, Theodor Dumitru Stolojan, Czesław Adam Siekierski, Inés Ayala Sender ir Paul Rübig.

Kalbėjo Andris Piebalgs.

PIRMININKAVO: Mechtild ROTHE
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Atanas Paparizov, Romano Maria La Russa ir Jerzy Buzek.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 5.9 protokolo 09.07.2008, punktas 5.10 protokolo 09.07.2008 ir punktas 5.17 protokolo 09.07.2008.


13. ES atsakas i nepriklausomų turto fondų problemą (diskusijos)

Žodinis klausimas (O-0067/2008) kurį uždavė Pervenche Berès, ECON komiteto vardu, Tarybai: ES atsakas į nepriklausomų turto fondų problemą (B6-0164/2008)

Žodinis klausimas (O-0068/2008) kurį uždavė Pervenche Berès, ECON komiteto vardu, Komisijai: ES atsakas į nepriklausomų turto fondų problemą (B6-0165/2008)

Pervenche Berès pateikė žodinius klausimus.

Anne-Marie Idrac (einanti Tarybos Pirmininko pareigas) atsakė į klausimą (B6-0164/2008).

Günter Verheugen (Komisijos Pirmininko pavaduotojas) atsakė į klausimą (B6-0165/2008).

Kalbėjo: Piia-Noora Kauppi PPE-DE frakcijos vardu, Elisa Ferreira PSE frakcijos vardu, Wolf Klinz ALDE frakcijos vardu, Cornelis Visser, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, José Manuel García-Margallo y Marfil, Ieke van den Burg ir Harald Ettl.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: John Purvis, Zsolt László Becsey, Margarita Starkevičiūtė ir Ieke van den Burg.

Kalbėjo: Anne-Marie Idrac ir Günter Verheugen.

Pasiūlymai dėl rezoliucijos, pateikti remiantis Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnio 5 dalimi:

- Pervenche Berès, ECON komiteto vardu, dėl nepriklausomų turto fondų (B6-0304/2008)

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 5.18 protokolo 09.07.2008.


PIRMININKAVO: Manuel António dos SANTOS
Pirmininko pavaduotojas

14. Klausimų valanda (klausimai Tarybai)

Parlamentas svarstė klausimus Tarybai (B6-0168/2008).

Klausimas 1 (Claude Moraes): Kovos su diskriminacija horizontalioji direktyva

Jean-Pierre Jouyet (einantis Tarybos Pirmininko pareigas) atsakė į klausimą ir į Claude Moraes, Elizabeth Lynne ir Jörg Leichtfried papildomus klausimus.

Klausimas 2 (Marian Harkin): Prancūzijos pirmininkavimo prioritetai.

Jean-Pierre Jouyet atsakė į klausimą ir į Marian Harkin papildomą klausimą.

3 ir 4 klausimai buvo atsiimti.

Klausimas 5 (Brian Crowley): ES 10 proc. biodegalų tikslo atisakymas

Jean-Pierre Jouyet atsakė į klausimą ir į Brian Crowley, Josu Ortuondo Larrea ir Mairead McGuinness papildomus klausimus.

Klausimas 6 (Liam Aylward): TVT ir ILO konvencijos dėl vaikų darbo.

Jean-Pierre Jouyet atsakė į klausimą ir į Liam Aylward papildomą klausimą.

Klausimas 7 (Seán Ó Neachtain): Vertybinių popierių atgavimo biurų steigimas.

Jean-Pierre Jouyet atsakė į klausimą ir į Seán Ó Neachtain, Reinhard Rack ir Avril Doyle papildomus klausimus.

Klausimas 8 (Eoin Ryan): ES masto greitasis perspėjimas apie vaikų grobimą.

Jean-Pierre Jouyet atsakė į klausimą ir į Eoin Ryan, Reinhard Rack ir Christopher Heaton-Harris papildomus klausimus.

Klausimas 9 (Manuel Medina Ortega): Platesnė kaimynystė„ - susiję projektai.

Jean-Pierre Jouyet atsakė į klausimą ir į Manuel Medina Ortega papildomą klausimą.

Klausimas 10 (Robert Evans): Šri Lanka

Jean-Pierre Jouyet atsakė į klausimą ir į Robert Evans ir Avril Doyle papildomus klausimus.

Klausimas 11 (Avril Doyle): Tarybos prioritetai dėl klimato kaitos įstatymų paketo.

Jean-Pierre Jouyet atsakė į klausimą ir į Avril Doyle ir Robert Evans papildomus klausimus.

Į klausimus nuo 12 iki nuo 36- 38iki 42 bus atsakyta raštu.

37 klausimas nebuvo pristatytas, nes ši tema jau buvo įrašyta į mėnesinės sesijos darbotvarkę.

Atsakymai į klausimus, į kuriuos nebuvo atsakyta dėl laiko stokos, bus pateikti raštu (žr. Stenogramos priedą).

Klausimų Tarybai valanda baigta.


(Posėdis sustabdytas 19.00 val. ir atnaujintas 21.00 val.)

PIRMININKAVO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Pirmininko pavaduotoja

15. Prašymas taikyti skubos tvarką

Tarybos ir Komisijos prašymas taikyti skubos tvarkos procedūrą (pagal134 Darbo tvarkos taisyklių straipsnį) :

- Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento, kuriuo siekiama nustatyti specialiąsias laikinąsias priemones, kuriomis skatinamas Europos Sąjungos žuvininkystės sektorius, kurį veikia ekonominė krizė (COM(2008)0454 - C6-0270/2008 - 2008/0144 (CNS))

Prašymo motyvai:

Būtina patvirtinti priemones, kurios skirtos pritaikyti Bendrijos žuvininkystės sektorių prie šiuo metu kylančių degalų kainų, atsižvelgiant į tvarias socialines ir ekonomines šio sektoriaus sąlygas.

Parlamentas priims sprendimą dėl skubos tvarkos procedūros taikymo rytoj 12 val.


16. Direktyvos 2004/49/EB dėl saugos Bendrijos geležinkeliuose pakeitimas ***II - Reglamento (EB) Nr. 881/2004, įsteigiančio Europos geležinkelio agentūrą, pakeitimas ***II (diskusijos)

Rekomendacija dėl antrojo svarstymo dėl Tarybos bendrosios pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, iš dalies keičiančią Direktyvą 2004/49/EB dėl saugos Bendrijos geležinkeliuose [16133/3/2007 - C6-0129/2008 - 2006/0272(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Paolo Costa (A6-0223/2008)

Rekomendacija dėl antrojo svarstymo dėl Tarybos bendrosios pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 881/2004, įsteigiantį Europos geležinkelio agentūrą (Agentūros reglamentas) [16138/3/2007 - C6-0131/2008 - 2006/0274(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Paolo Costa (A6-0210/2008)

Paolo Costa pateikė rekomendacijas dėl antrojo svarstymo.

Kalbėjo Antonio Tajani (Komisijos Pirmininko pavaduotojas).

Kalbėjo: Georg Jarzembowski PPE-DE frakcijos vardu, Brian Simpson PSE frakcijos vardu, Erik Meijer GUE/NGL frakcijos vardu, Reinhard Rack, Gilles Savary, Jaromír Kohlíček, Silvia-Adriana Ţicău ir Bogusław Liberadzki.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Czesław Adam Siekierski, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk ir Jörg Leichtfried.

Kalbėjo: Antonio Tajani ir Paolo Costa.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 5.3 protokolo 09.07.2008 ir punktas 5.4 protokolo 09.07.2008.


17. Oro susisiekimo paslaugų teikimo bendrosios taisyklės (nauja redakcija) ***II (diskusijos)

Rekomendacija dėl antrojo svarstymo dėl Tarybos bendrosiosi pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl oro susisiekimo paslaugų teikimo Bendrijoje bendrųjų taisyklių (nauja redakcija) [16160/4/2007 - C6-0176/2008 - 2006/0130(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Arūnas Degutis (A6-0264/2008)

Arūnas Degutis pateikė rekomendaciją dėl antrojo svarstymo.

Kalbėjo Antonio Tajani (Komisijos Pirmininko pavaduotojas).

Kalbėjo: Elisabeth Jeggle PPE-DE frakcijos vardu, Ulrich Stockmann PSE frakcijos vardu, Seán Ó Neachtain UEN frakcijos vardu, Jaromír Kohlíček GUE/NGL frakcijos vardu, Brian Simpson, Luís Queiró ir Jörg Leichtfried.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Laima Liucija Andrikienė, Saïd El Khadraoui, Reinhard Rack, Mieczysław Edmund Janowski ir Silvia-Adriana Ţicău.

Kalbėjo: Antonio Tajani ir Arūnas Degutis.

Kalbėjo Zuzana Roithová, kuri pabrėžė, kad norėjo kalbėti pagal „prašau žodžio“ procedūrą (Pirmininkė jai atsakė, kad jau penki nariai kalbėjo pagal minėtąją procedūrą ir būtina toliau tęsti diskusijas).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 5.5 protokolo 09.07.2008.


18. Nauja judumo mieste kultūra (diskusijos)

Pranešimas dėl naujos judumo mieste kultūros [2008/2041(INI)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Reinhard Rack (A6-0252/2008)

Reinhard Rack pristatė pranešimą.

Kalbėjo Antonio Tajani (Komisijos Pirmininko pavaduotojas).

Kalbėjo: Justas Vincas Paleckis (ENVI komiteto nuomonės referentas), Jan Olbrycht (REGI komiteto nuomonės referentas), Markus Ferber PPE-DE frakcijos vardu, Saïd El Khadraoui PSE frakcijos vardu, Jean Marie Beaupuy ALDE frakcijos vardu, Michael Cramer Verts/ALE frakcijos vardu, Johannes Blokland IND/DEM frakcijos vardu, Marian-Jean Marinescu, Inés Ayala Sender ir Renate Sommer.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Zita Pleštinská, Pierre Pribetich, Zuzana Roithová, Silvia-Adriana Ţicău ir Inés Ayala Sender

Kalbėjo: Antonio Tajani ir Reinhard Rack.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 5.19 protokolo 09.07.2008.


19. Komercinio vežimo lėktuvais bendrieji techniniai reikalavimai ir administracinė tvarka (ES-OPS). Vaikų apsaugos priemonių naudojimas (OPS 1.730) (diskusijos)

Žodinis klausimas (O-0075/2008) kurį uždavė Eva Lichtenberger, TRAN komiteto vardu, Komisijai: Komercinio vežimo lėktuvais bendrieji techniniai reikalavimai ir administracinė tvarka (ES-OPS). Vaikų apsaugos priemonių naudojimas (OPS 1.730). (B6-0169/2008).

Eva Lichtenberger pateikė žodinį klausimą.

Antonio Tajani (Komisijos Pirmininko pavaduotojas) atsakė į žodinį klausimą

Kalbėjo: Georg Jarzembowski PPE-DE frakcijos vardu, Ulrich Stockmann PSE frakcijos vardu, ir Eva Lichtenberger Verts/ALE frakcijos vardu.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Reinhard Rack ir Michael Cramer.

Kalbėjo Antonio Tajani.

Diskusijos baigtos.


20. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 409.330/OJME).


21. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 23.20 val.

Harald Rømer

Gérard Onesta

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotojas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Pasirašė:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antinucci, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Boursier, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Buzek, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Robsahm, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciani, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Corlăţean, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fiore, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Locatelli, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Marinescu, Marini, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musumeci, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nechifor, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Oprea, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Nicolae Vlad Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robusti, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zanicchi, Zapałowski, Zappalà, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Teisinė informacija - Privatumo politika