Indekss 
Protokols
PDF 244kWORD 164k
Otrdiena, 2008. gada 8. jūlijs - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Dokumentu iesniegšana
 3.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūcijas priekšlikumu paziņošana)
 4.Plānotā gāzes vada Baltijas jūrā, kam jāsavieno Krievija un Vācija, ietekme uz vidi (debates)
 5.Afganistānas stabilizācija — uzdevumi ES un starptautiskajai sabiedrībai (debates)
 6.Direktīvas 2003/87/EK grozīšana, lai iekļautu aviācijas darbības Kopienas sistēmā siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai ***II (debates)
 7.Budžeta procedūras grafiks
 8.Balsošanas laiks
  
8.1.Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instruments ***I (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
8.2.Atbalsta shēmu noteikumi saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
8.3.Drošības un veselības aizsardzības minimālās prasības, darba ņēmējiem lietojot darba aprīkojumu darbā (otrā atsevišķā direktīva Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 1. punkta nozīmē) (kodificēta versija) ***I (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
8.4.Pielāgošana regulatīvajai kontroles procedūrai - Savvaļas putnu aizsardzība ***I (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
8.5.Kopējā pievienotās vērtības nodokļa sistēma * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
8.6.ANO/EEK 1991. gada Espo konvencijas "Par ietekmes uz vidi novērtējumu pārrobežu kontekstā" Protokols par stratēģisko vides novērtējumu * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
8.7.Lihtenšteinas pievienošanās Nolīgumam starp ES, EK un Šveici par Šveices asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
8.8.Lihtenšteinas pievienošanās Eiropas Kopienas un Šveices nolīgumam attiecībā uz valsts atbildības noteikšanu par dalībvalstī vai Šveicē iesniegta lūguma pēc patvēruma izskatīšanu * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
8.9.Protokols starp Eiropas Kopienu, Šveici un Lihtenšteinu pie Eiropas Kopienas un Šveices nolīguma attiecībā uz valsts atbildības noteikšanu par dalībvalstī, Šveicē vai Lihtenšteinā iesniegta lūguma pēc patvēruma izskatīšanu *(Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
8.10.Vīzu numerācija * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
8.11.Eiropas Kopienas un Indijas Nolīguma par sadarbību zinātnes un tehnoloģiju jautājumos atjaunošana * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
8.12.Pieprasījums atcelt Witold Tomczak imunitāti (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
8.13.Eiropas Parlamenta prerogatīvu aizsardzība dalībvalstu tiesās (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
8.14.Ziņojums par Komisijas apstiprināšanu, Reglamenta grozījumi (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
8.15.Vienotu atļauju piešķiršanas procedūra attiecībā uz pārtikas piedevām, fermentiem un aromatizētājiem ***II (balsošana)
  
8.16.Pārtikas piedevas ***II (balsošana)
  
8.17.Aromatizētāji un pārtikas sastāvdaļas ar aromatizētāju īpašībām ***II (balsošana)
  
8.18.Pārtikas fermenti ***II (balsošana)
  
8.19.Direktīvas 2003/87/EK grozīšana, lai iekļautu aviācijas darbības Kopienas sistēmā siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai ***II (balsošana)
  
8.20.Parlamenta Reglamenta grozīšana, ņemot vērā Parlamentārās reformas darba grupas priekšlikumus par darbu plenārsēdēs un patstāvīgajiem ziņojumiem (balsošana)
  
8.21.2009. gada budžets - pirmās pārdomas par 2009. gada PBP un saskaņošanas pilnvarām (balsošana)
  
8.22.Plānotā gāzes vada Baltijas jūrā, kam jāsavieno Krievija un Vācija, ietekme uz vidi (balsošana)
  
8.23.Afganistānas stabilizācija — uzdevumi ES un starptautiskajai sabiedrībai (balsošana)
 9.Balsojumu skaidrojumi
 10.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 11.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 12.Dabasgāzes pārvades tīklu piekļuves nosacījumi ***I - Dabasgāzes iekšējais tirgus ***I - Eiropas energotehnoloģijas stratēģiskais plāns (debates)
 13.ES rīcība attiecībā uz valsts ieguldījumu fondiem (debates)
 14.Jautājumu laiks (jautājumi Padomei)
 15.Pieprasījums piemērot steidzamības procedūru
 16.Direktīvas 2004/49/EK par drošību Kopienas dzelzceļos grozīšana ***II - Regulas (EK) Nr. 881/2004 par Eiropas Dzelzceļa aģentūras izveidošanu grozīšana ***II (debates)
 17.Noteikumi gaisa transporta pakalpojumu sniegšanai Kopienā (pārstrādāta versija) ***II (debates)
 18.Ceļā uz jaunu pilsētu mobilitātes kultūru (debates)
 19.Kopējās tehniskās prasības un administratīvās procedūras, ko piemēro komerciāliem pārvadājumiem ar gaisa kuģiem (grozījumi regulā (EEK) Nr. 3922/1991) (debates)
 20.Nākamās sēdes darba kārtība
 21.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Hans-Gert PÖTTERING
Priekšsēdētājs

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.00.

Uzstājās Carl Schlyter, kurš vēlējās uzzināt, vai organizācija, kas Eiropas Parlamenta telpās rīkoja izstādi, bija iepriekš saņēmusi atļauju uz grīdām izvietot uzlīmes (sēdes vadītājs viņam atbildēja, ka jautājums tiks izskatīts).


2. Dokumentu iesniegšana

Tika iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam Nr. DEC 16/2008 - III iedaļa - Komisija (SEC(2008)0539 - C6-0246/2008 – 2008/2162(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju attiecībā uz mājputnu gaļas tirdzniecības standartiem (COM(2008)0336 - C6-0247/2008 – 2008/0108(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

atzinums:

ENVI

- Priekšlikums Eiropas Padomes un Parlamenta regulai, ar ko groza Regulas (EK) Nr. 549/2004, (EK) Nr. 550/2004, (EK) Nr. 551/2004 un (EK) Nr. 552/2004, lai uzlabotu Eiropas aviācijas sistēmas efektivitāti un dzīvotspēju (COM(2008)0388 - C6-0250/2008 – 2008/0127(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

TRAN

atzinums:

ITRE

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 216/2008 lidlauku, gaisa satiksmes pārvaldības un aeronavigācijas pakalpojumu jomā un atceļ Padomes Direktīvu 2006/23/EK (COM(2008)0390 - C6-0251/2008 – 2008/0128(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

TRAN

atzinums:

EMPL, ITRE

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam Nr. DEC 17/2008 - III iedaļa - Komisija (SEC(2008)1953 - C6-0252/2008 – 2008/2163(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam Nr. DEC 18/2008 - III iedaļa - Komisija (SEC(2008)1954 - C6-0253/2008 – 2008/2165(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums Padomes un Komisijas lēmumam par Partnerības un sadarbības nolīguma Protokola starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Tadžikistānas Republiku, no otras puses, noslēgšanu, lai ņemtu vērā Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai (COM(2007)0143 - C6-0254/2008 – 2007/0050(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

atzinums:

INTA

- Priekšlikums Padomes un Komisijas Lēmumam par Stabilizācijas un asociācijas nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Bosniju un Hercegovinu, no otras puses (08225/2008 - C6-0255/2008 – 2008/0073(AVC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

atzinums:

INTA


3. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūcijas priekšlikumu paziņošana)

Saskaņā ar Reglamenta 115. pantu turpmāk minētie deputāti vai politiskās grupas iesniedza pieprasījumus organizēt debates par šādiem rezolūcijas priekšlikumiem.

I. Aizdomas par masu kapiem Indijas pārvaldītajā Kašmiras daļā

- Elizabeth Lynne, Marios Matsakis, Sarah Ludford un Frédérique Ries ALDE grupas vārdā - par Kašmiru (B6-0349/2008).

- Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Ewa Tomaszewska un Konrad Szymański UEN grupas vārdā - par aizdomām par masu kapiem Indijas pārvaldītajā Kašmiras daļā (B6-0355/2008).

- Cem Özdemir, Jean Lambert, Raül Romeva i Rueda un Hélène Flautre Verts/ALE grupas vārdā - par aizdomām par masu kapiem Indijas pārvaldītajā Kašmiras daļā (B6-0359/2008).

- André Brie GUE/NGL grupas vārdā - par aizdomām par masu kapiem Indijas pārvaldītajā Kašmiras daļā (B6-0362/2008).

- James Elles, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Thomas Mann, Laima Liucija Andrikienė un Sajjad Karim PPE-DE grupas vārdā - par aizdomām par masu kapiem Indijas pārvaldītajā Kašmiras daļā (B6-0367/2008).

- Pasqualina Napoletano un Richard Howitt PSE grupas vārdā - par aizdomām par masu kapiem Indijas pārvaldītajā Kašmiras daļā (B6-0368/2007).

II. Stāvoklis Bangladešā

- Jan Tadeusz Masiel, Konrad Szymański, Wiesław Stefan Kuc, Ewa Tomaszewska, Mieczysław Edmund Janowski, Hanna Foltyn-Kubicka un Adam Bielan UEN grupas vārdā - par Bangladešu (B6-0356/2008).

- Jean Lambert Verts/ALE grupas vārdā - par Bangladešu (B6-0360/2008).

- Johan Van Hecke, Marios Matsakis, Renate Weber, Marielle De Sarnez, Mariela Velichkova Baeva un Frédérique Ries ALDE grupas vārdā - par masu arestiem Bangladešā (B6-0361/2008).

- Roberto Musacchio GUE/NGL grupas vārdā - par Bangladešu (B6-0364/2008).

- Charles Tannock, Britta Thomsen, Bernd Posselt un Eija-Riitta Korhola PPE-DE grupas vārdā - par stāvokli Bangladešā (B6-0365/2008).

- Pasqualina Napoletano un Robert Evans PSE grupas vārdā - par stāvokli Bangladešā (B6-0366/2008).

III. Nāvessods, īpaši Troy Davis lieta

- Marco Pannella, Marco Cappato, Marios Matsakis un Frédérique Ries ALDE grupas vārdā - par nāvessodu - Troy Davis lieta (B6-0350/2008).

- Ryszard Czarnecki UEN grupas vārdā - par nāvessodu, īpaši Troy Davis lieta (B6-0357/2008).

- Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Milan Horáček, Kathalijne Maria Buitenweg, Pierre Jonckheer, Caroline Lucas, Claude Turmes un Monica Frassoni Verts/ALE grupas vārdā - par nāvessodu, īpaši Troy Davis lieta (B6-0358/2008).

- Vittorio Agnoletto GUE/NGL grupas vārdā - par nāvessodu, īpaši Troy Davis lieta (B6-0363/2008).

- Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt un Eija-Riitta Korhola PPE-DE grupas vārdā - par nāvessodu, īpaši Troy Davis lieta (B6-0369/2008).

- Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes, Józef Pinior un Marianne Mikko PSE grupas vārdā - par nāvessodu, īpaši Troy Davis lieta (B6-0370/2008).

Uzstāšanās laiku sadalīs saskaņā ar Reglamenta 142. pantu.


4. Plānotā gāzes vada Baltijas jūrā, kam jāsavieno Krievija un Vācija, ietekme uz vidi (debates)

Ziņojums par plānotā gāzes vada Baltijas jūrā, kam jāsavieno Krievija un Vācija, ietekmi uz vidi (lūgumraksti 0614/2007 un 0952/2007) [2007/2118(INI)] - Lūgumrakstu komiteja. Referents: Marcin Libicki (A6-0225/2008).

Marcin Libicki iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Stavros Dimas (Komisijas loceklis).

Uzstājās Christopher Beazley (AFET komitejas atzinuma sagatavotājs), Andres Tarand (ITRE komitejas atzinuma sagatavotājs), Rihards Pīks PPE-DE grupas vārdā, Lasse Lehtinen PSE grupas vārdā, Diana Wallis ALDE grupas vārdā, David Hammerstein Verts/ALE grupas vārdā, Eva-Britt Svensson GUE/NGL grupas vārdā, Sylwester Chruszcz, pie grupām nepiederošs deputāts, András Gyürk, Proinsias De Rossa, Henrik Lax, Helmuth Markov, Ria Oomen-Ruijten, Victor Boştinaru, Johannes Lebech, Urszula Gacek, Vural Öger, Grażyna Staniszewska, Vytautas Landsbergis, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg un Adam Bielan.

SĒDI VADA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Priekšsēdētāja vietnieks

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Tunne Kelam, Danutė Budreikaitė, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Carl Schlyter, Laima Liucija Andrikienė, Marios Matsakis, Konrad Szymański, Árpád Duka-Zólyomi, Olle Schmidt un Ville Itälä.

Uzstājās Stavros Dimas un Marcin Libicki.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2008. gada 8. jūlija protokola 8.22. punkts.


5. Afganistānas stabilizācija — uzdevumi ES un starptautiskajai sabiedrībai (debates)

Ziņojums par Afganistānas stabilizāciju — uzdevumi ES un starptautiskajai sabiedrībai [2007/2208(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: André Brie (A6-0269/2008).

André Brie iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Jean-Pierre Jouyet (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs) un Benita Ferrero-Waldner (Komisijas locekle).

Uzstājās Carlo Fatuzzo PPE-DE grupas vārdā, Ana Maria Gomes PSE grupas vārdā, Samuli Pohjamo ALDE grupas vārdā, Konrad Szymański UEN grupas vārdā, Angelika Beer Verts/ALE grupas vārdā, Vittorio Agnoletto GUE/NGL grupas vārdā, Bastiaan Belder IND/DEM grupas vārdā, Koenraad Dillen, pie grupām nepiederošs deputāts, Nickolay Mladenov, Libor Rouček, Gerard Batten, Slavi Binev, Robert Evans un Emilio Menéndez del Valle.

SĒDI VADA: Luisa MORGANTINI
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Vural Öger.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Anna Ibrisagic, Miroslav Mikolášik, Dragoş Florin David, Geoffrey Van Orden, Vytautas Landsbergis un Czesław Adam Siekierski.

Uzstājās Jean-Pierre Jouyet, Benita Ferrero-Waldner un André Brie.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2008. gada 8. jūlija protokola 8.23. punkts.


6. Direktīvas 2003/87/EK grozīšana, lai iekļautu aviācijas darbības Kopienas sistēmā siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai ***II (debates)

Ieteikums otrajam lasījumam par Kopējo nostāju, ko Padome pieņēmusi, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu, ar ko groza Direktīvu 2003/87/EK, lai aviācijas darbības iekļautu Kopienas siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā [05058/3/2008 - C6-0177/2008 - 2006/0304(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Peter Liese (A6-0220/2008).

Uzstājās Nathalie Kosciusko-Morizet (Padomes pašreizējā priekšsēdētāja) un Stavros Dimas (Komisijas loceklis).

Peter Liese iepazīstināja ar ieteikumu otrajam lasījumam.

Uzstājās Georg Jarzembowski PPE-DE grupas vārdā, Matthias Groote PSE grupas vārdā, Holger Krahmer ALDE grupas vārdā, Roberts Zīle UEN grupas vārdā, Caroline Lucas Verts/ALE grupas vārdā, Jens Holm GUE/NGL grupas vārdā, Johannes Blokland IND/DEM grupas vārdā, Françoise Grossetête, Linda McAvan, Urszula Krupa, Aldis Kušķis, Paulo Casaca, Eija-Riitta Korhola un Avril Doyle.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās John Purvis, Saïd El Khadraoui, Mieczysław Edmund Janowski, Ilda Figueiredo un Marian-Jean Marinescu.

Uzstājās Nathalie Kosciusko-Morizet, Stavros Dimas un Peter Liese.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2008. gada 8. jūlija protokola 8.19. punkts.


SĒDI VADA: Alejo VIDAL-QUADRAS
Priekšsēdētāja vietnieks

7. Budžeta procedūras grafiks

Sēdes vadītājs darīja zināmu, ka, saskaņojot ar Budžeta komiteju, ir noteikti šādi grozījumu projektu un izmaiņu priekšlikumu iesniegšanas termiņi 2009. finanšu gada vispārējā budžeta projekta pirmajam lasījumam:

- Parlamenta komitejām un deputātiem (vismaz 40 deputātu): trešdiena, 2008. gada 10. septembris plkst. 12.00;

- politiskajām grupām: trešdiena, 2008. gada 17. septembris plkst. 12.00.


8. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē „Europarl”.


8.1. Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instruments ***I (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1638/2006, ar ko paredz vispārējos noteikumus Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta izveidošanai [COM(2008)0308 - C6-0200/2008 - 2008/0095(COD)] - Ārlietu komiteja. Referents: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0271/2008).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 1. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2008)0315).


8.2. Atbalsta shēmu noteikumi saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1782/2003, ar ko izveido kopīgus tiešā atbalsta shēmu noteikumus saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku un izveido dažas atbalsta shēmas lauksaimniekiem [COM(2008)0247 - C6-0208/2008 - 2008/0088(CNS)] - Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Referents: Neil Parish (A6-0270/2008).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 2. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2008)0316).


8.3. Drošības un veselības aizsardzības minimālās prasības, darba ņēmējiem lietojot darba aprīkojumu darbā (otrā atsevišķā direktīva Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 1. punkta nozīmē) (kodificēta versija) ***I (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par grozītu priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par drošības un veselības aizsardzības minimālajām prasībām, darba ņēmējiem lietojot darba aprīkojumu darbā (otrā atsevišķā direktīva Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 1. punkta nozīmē) (kodificēta versija) [COM(2008)0111 - C6-0127/2008 - 2006/0214(COD)] - Juridiskā komiteja. Referente: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0290/2008).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 3. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2008)0317).


8.4. Pielāgošana regulatīvajai kontroles procedūrai - Savvaļas putnu aizsardzība ***I (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Padomes Direktīvu 79/409/EEK par savvaļas putnu aizsardzību attiecībā uz Komisijai piešķirtajām ieviešanas pilnvarām [COM(2008)0105 - C6-0088/2008 - 2008/0038(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Miroslav Ouzký (A6-0259/2008).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 4. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2008)0318).


8.5. Kopējā pievienotās vērtības nodokļa sistēma * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko groza dažus noteikumus 2006. gada 28. novembra Direktīvā 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu [COM(2007)0677 - C6-0433/2007 - 2007/0238(CNS)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Dariusz Rosati (A6-0232/2008).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 5. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS, GROZĪJUMI un NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2008)0319).


8.6. ANO/EEK 1991. gada Espo konvencijas "Par ietekmes uz vidi novērtējumu pārrobežu kontekstā" Protokols par stratēģisko vides novērtējumu * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko Eiropas Kopienas vārdā apstiprina ANO/EEK 1991. gada Espo konvencijas „Par ietekmes uz vidi novērtējumu pārrobežu kontekstā” Protokolu par stratēģisko vides novērtējumu [COM(2008)0132 - C6-0161/2008 - 2008/0052(CNS)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Bogusław Sonik (A6-0221/2008).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 6. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2008)0320).


8.7. Lihtenšteinas pievienošanās Nolīgumam starp ES, EK un Šveici par Šveices asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam par Protokola noslēgšanu Eiropas Savienības vārdā starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu, Šveices Konfederāciju un Lihtenšteinas Firstisti par Lihtenšteinas Firstistes pievienošanos Nolīgumam starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par Šveices Konfederācijas asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā [COM(2006)0752 - C6-0089/2008 - 2006/0251(CNS)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Ewa Klamt (A6-0246/2008).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 7. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS, GROZĪJUMI un NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2008)0321).


8.8. Lihtenšteinas pievienošanās Eiropas Kopienas un Šveices nolīgumam attiecībā uz valsts atbildības noteikšanu par dalībvalstī vai Šveicē iesniegta lūguma pēc patvēruma izskatīšanu * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam par Protokola noslēgšanu starp Eiropas Kopienu, Šveices Konfederāciju un Lihtenšteinas Firstisti par Lihtenšteinas Firstistes pievienošanos Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas nolīgumam attiecībā uz kritērijiem un mehānismiem, kas nosaka valsts atbildību par dalībvalstī vai Šveicē iesniegta lūguma pēc patvēruma izskatīšanu [COM(2006)0754 - C6-0090/2008 - 2006/0252(CNS)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Ewa Klamt (A6-0247/2008).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 8. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS, GROZĪJUMI un NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2008)0322).


8.9. Protokols starp Eiropas Kopienu, Šveici un Lihtenšteinu pie Eiropas Kopienas un Šveices nolīguma attiecībā uz valsts atbildības noteikšanu par dalībvalstī, Šveicē vai Lihtenšteinā iesniegta lūguma pēc patvēruma izskatīšanu *(Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam par Protokola noslēgšanu starp Eiropas Kopienu, Šveici un Lihtenšteinu pie Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas nolīguma attiecībā uz kritērijiem un mehānismiem, kas nosaka valsts atbildību par dalībvalstī, Šveicē vai Lihtenšteinā iesniegta lūguma pēc patvēruma izskatīšanu [COM(2006)0753 - C6-0091/2008 - 2006/0257(CNS)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Ewa Klamt (A6-0261/2008).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 9. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS, GROZĪJUMI un NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2008)0323).


8.10. Vīzu numerācija * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1683/95, ar ko nosaka vienotu vīzu formu attiecībā uz vīzu numerāciju [COM(2008)0188 - C6-0187/2008 - 2008/0074(CNS)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Gérard Deprez (A6-0268/2008).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 10. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2008)0324).


8.11. Eiropas Kopienas un Indijas Nolīguma par sadarbību zinātnes un tehnoloģiju jautājumos atjaunošana * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par projektu Padomes Lēmumam par tāda nolīguma noslēgšanu, ar ko atjauno Nolīgumu par sadarbību zinātnes un tehnoloģiju jautājumos starp Eiropas Kopienu un Indijas Republikas valdību [16681/2007 - C6-0073/2008 - 2007/0207(CNS)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Christian Ehler (A6-0254/2008).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 11. punkts)

PADOMES PRIEKŠLIKUMS, GROZĪJUMI un NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2008)0325).


8.12. Pieprasījums atcelt Witold Tomczak imunitāti (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par pieprasījumu atcelt Witold Tomczak imunitāti [2008/2078(IMM)] - Juridiskā komiteja. Referente: Diana Wallis (A6-0277/2008).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 12. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2008)0326).


8.13. Eiropas Parlamenta prerogatīvu aizsardzība dalībvalstu tiesās (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Parlamenta prerogatīvu aizsardzību dalībvalstu tiesās [2007/2205(INI)] - Juridiskā komiteja. Referents: Giuseppe Gargani (A6-0222/2008).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 13. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2008)0327).


8.14. Ziņojums par Komisijas apstiprināšanu, Reglamenta grozījumi (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par Komisijas apstiprināšanu, Reglamenta grozījumi [2007/2128(REG)] - Konstitucionālo jautājumu komiteja. Referents: Andrew Duff (A6-0198/2008).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 14. punkts)

REGLAMENTA TEKSTS, GROZĪJUMI un LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Uzstājās Stavros Dimas (Komisijas loceklis).

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2008)0328).

Jaunie noteikumi stāsies spēkā nākamās sesijas pirmajā dienā.


8.15. Vienotu atļauju piešķiršanas procedūra attiecībā uz pārtikas piedevām, fermentiem un aromatizētājiem ***II (balsošana)

Ieteikums otrajam lasījumam par Kopējo nostāju, ko Padome pieņēmusi nolūkā pieņemt Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu, ar ko nosaka vienotu atļauju piešķiršanas procedūru attiecībā uz pārtikas piedevām, fermentiem un aromatizētājiem [16673/2/2007 - C6-0138/2008 - 2006/0143(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Åsa Westlund (A6-0179/2008).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 15. punkts)

PADOMES KOPĒJĀ NOSTĀJA

Pasludināts par apstiprinātu ar grozījumiem (P6_TA(2008)0329).


8.16. Pārtikas piedevas ***II (balsošana)

Ieteikums otrajam lasījumam par Kopējo nostāju, ko Padome pieņēmusi nolūkā pieņemt Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu par pārtikas piedevām [16675/2/2007 - C6-0141/2008 - 2006/0145(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Åsa Westlund (A6-0180/2008).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 16. punkts)

PADOMES KOPĒJĀ NOSTĀJA

Pasludināts par apstiprinātu ar grozījumiem (P6_TA(2008)0330).


8.17. Aromatizētāji un pārtikas sastāvdaļas ar aromatizētāju īpašībām ***II (balsošana)

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes kopējo nostāju nolūkā pieņemt Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par aromatizētājiem un dažām pārtikas sastāvdaļām ar aromatizētāju īpašībām izmantošanai pārtikā un uz tās un par grozījumiem Padomes Regulās (EEK) Nr. 1576/89 un (EEK) Nr. 1601/91, Regulā (EK) Nr. 2232/96 un Direktīvā 2000/13/EK [16677/3/2007 - C6-0139/2008 - 2006/0147(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Mojca Drčar Murko (A6-0177/2008).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 17. punkts)

PADOMES KOPĒJĀ NOSTĀJA

Pasludināts par apstiprinātu ar grozījumiem (P6_TA(2008)0331).


8.18. Pārtikas fermenti ***II (balsošana)

Ieteikums otrajam lasījumam par Kopējo nostāju, ko Padome pieņēmusi nolūkā pieņemt Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu, par pārtikas fermentiem un par Padomes Direktīvas 83/417/EEK,
Padomes Regulas (EK) Nr. 1493/1999, Regulas (EK) Nr. 258/97, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2000/13/EK un Padomes Direktīvas 2001/112/EK grozījumiem [16676/1/2007 - C6-0140/2008 - 2006/0144(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Avril Doyle (A6-0176/2008).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 18. punkts)

PADOMES KOPĒJĀ NOSTĀJA

Uzstājās Avril Doyle (referente).

Pasludināts par apstiprinātu ar grozījumiem (P6_TA(2008)0332).


8.19. Direktīvas 2003/87/EK grozīšana, lai iekļautu aviācijas darbības Kopienas sistēmā siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai ***II (balsošana)

Ieteikums otrajam lasījumam par Kopējo nostāju, ko Padome pieņēmusi, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu, ar ko groza Direktīvu 2003/87/EK, lai aviācijas darbības iekļautu Kopienas siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā [05058/3/2008 - C6-0177/2008 - 2006/0304(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Peter Liese (A6-0220/2008).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 19. punkts)

PADOMES KOPĒJĀ NOSTĀJA

Pasludināts par apstiprinātu ar grozījumiem (P6_TA(2008)0333).


8.20. Parlamenta Reglamenta grozīšana, ņemot vērā Parlamentārās reformas darba grupas priekšlikumus par darbu plenārsēdēs un patstāvīgajiem ziņojumiem (balsošana)

Ieteikums otrajam lasījumam par Parlamenta Reglamenta grozīšanu, ņemot vērā Parlamentārās reformas darba grupas priekšlikumus par darbu plenārsēdēs un patstāvīgajiem ziņojumiem [2007/2272(REG)] - Konstitucionālo jautājumu komiteja. Referents: Richard Corbett (A6-0197/2008).

(Grozījumu pieņemšanai vajadzīgs kvalificēts vairākums, savukārt lēmuma priekšlikuma pieņemšanai vienkāršs vairākums.)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 20. punkts)

REGLAMENTA TEKSTS

Pieņemtie grozījumi: skatīt pielikumu “Balsošanas rezultāti”

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2008)0334).

Jaunie noteikumi stāsies spēkā nākamās sesijas pirmajā dienā, izņemot jaunā II.a pielikuma 2. un 3. punktu, kuri stāsies spēkā nākamā sasaukuma pirmajā dienā 2009. gada jūlijā.


8.21. 2009. gada budžets - pirmās pārdomas par 2009. gada PBP un saskaņošanas pilnvarām (balsošana)

Ziņojums par 2009. gada budžetu - pirmās pārdomas par 2009. gada provizatoriskā budžeta projektu un saskaņošanas pilnvarām
III iedaļa – Komisija [2008/2025(BUD)] - Budžeta komiteja. Referente: Jutta Haug (A6-0262/2008).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 21. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2008)0335).


8.22. Plānotā gāzes vada Baltijas jūrā, kam jāsavieno Krievija un Vācija, ietekme uz vidi (balsošana)

Ziņojums par plānotā gāzes vada Baltijas jūrā, kam jāsavieno Krievija un Vācija, ietekmi uz vidi (lūgumraksti 0614/2007 un 0952/2007) [2007/2118(INI)] - Lūgumrakstu komiteja. Referents: Marcin Libicki (A6-0225/2008).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 22. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2008)0336).

Par balsojumu uzstājās:

Dirk Sterckx, kurš norādīja uz kļūdainiem balsošanas rezultātiem ekrānos, un Justas Vincas Paleckis, kurš sēdes vadītājam lūdza nolasīt balsošanas skaitliskos rezultātus (pēc balsojuma par grozījumu Nr. 50 sēdes vadītājs uz brīdi pārtrauca balsošanu, lai ļautu tehniskajam dienestam šo problēmu atrisināt);

Graham Booth par balsošanas procedūru attiecībā uz grozījumu Nr. 49;

Marcin Libicki (referents) un Werner Langen par ekrānā redzamajiem balsošanas rezultātiem;

Christopher Beazley pieprasīja balsot pa daļām par grozījumu Nr. 30 (sēdes vadītājs konstatēja, ka iebildumu nav);

Andres Tarand ierosināja mutisku grozījumu grozījumam Nr. 37, un to iekļāva;

Marcin Libicki sniedza paziņojumu pēc balsošanas.


8.23. Afganistānas stabilizācija — uzdevumi ES un starptautiskajai sabiedrībai (balsošana)

Ziņojums par Afganistānas stabilizāciju — uzdevumi ES un starptautiskajai sabiedrībai [2007/2208(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: André Brie (A6-0269/2008).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 23. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2008)0337)

Par balsojumu uzstājās:

Pirms balsošanas sēdes vadītājs norādīja, ka referents ir atsaucis savu vārdu no šā ziņojuma.

André Brie ierosināja mutisku grozījumu, kas paredz 3.a punkta iekļaušanu, un to iekļāva (sēdes vadītājs konstatēja, ka iebildumu nav).


9. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 163. panta 3. punktu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Åsa Westlund ziņojums - A6-0179/2008, Åsa Westlund ziņojums - A6-0180/2008, Mojca Drčar Murko ziņojums - A6-0177/2008, Avril Doyle ziņojums - A6-0176/2008 -

Hiltrud Breyer Verts/ALE grupas vārdā.

Åsa Westlund ziņojums - A6-0180/2008 -

Neena Gill un Czesław Adam Siekierski.

Mojca Drčar Murko ziņojums - A6-0177/2008 -

Miroslav Mikolášik.

Avril Doyle ziņojums - A6-0176/2008 -

Miroslav Mikolášik.

Peter Liese ziņojums - A6-0220/2008 -

Péter Olajos, Zuzana Roithová un Christoph Konrad.

Richard Corbett ziņojums - A6-0197/2008 -

David Sumberg, Bernd Posselt, Philip Claeys, Frank Vanhecke, Christopher Heaton-Harris un Syed Kamall.

Jutta Haug ziņojums - A6-0262/2008 -

David Sumberg un Christopher Heaton-Harris.

Marcin Libicki ziņojums - A6-0225/2008 -

Laima Liucija Andrikienė, Victor Boştinaru, Zuzana Roithová, Leopold Józef Rutowicz, Bogusław Rogalski, Czesław Adam Siekierski, Bernd Posselt un Rainer Wieland.

André Brie ziņojums - A6-0269/2008 -

David Sumberg, Eoin Ryan UEN grupas vārdā, Carlo Fatuzzo, Bernd Posselt un Christopher Heaton-Harris.


10. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami vietnē “Séance en direct”, “Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta vietnē Europarl regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.

°
° ° °

Vasco Graça Moura norādīja, ka, balsojot par Jacek Saryusz-Wolski ziņojumu (A6-0271/2008), viņa balsošanas iekārta nedarbojās.

Gianni Pittella norādīja, ka, balsojot par Dariusz Rosati ziņojumu (A6-0232/2008), viņa balsošanas iekārta nedarbojās.

Magor Imre Csibi norādīja, ka, balsojot par Åsa Westlund ziņojumu (A6-0180/2008), viņa balsošanas iekārta nedarbojās.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 13.55 un atsākta plkst. 15.05.)

SĒDI VADA: Edward McMILLAN-SCOTT
Priekšsēdētāja vietnieks

11. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


12. Dabasgāzes pārvades tīklu piekļuves nosacījumi ***I - Dabasgāzes iekšējais tirgus ***I - Eiropas energotehnoloģijas stratēģiskais plāns (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1775/2005 par dabasgāzes pārvades tīklu piekļuves nosacījumiem [COM(2007)0532 - C6-0319/2007 - 2007/0199(COD)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Atanas Paparizov (A6-0253/2008).

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2003/55/EK par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz dabasgāzes iekšējo tirgu [COM(2007)0529 - C6-0317/2007 - 2007/0196(COD)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Romano Maria La Russa (A6-0257/2008).

Ziņojums par Eiropas energotehnoloģiju stratēģisko plānu [2008/2005(INI)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Jerzy Buzek (A6-0255/2008).

Uzstājās Nathalie Kosciusko-Morizet (Padomes pašreizējā priekšsēdētāja), Andris Piebalgs (Komisijas loceklis) un Janez Potočnik (Komisijas loceklis).

Atanas Paparizov, Romano Maria La Russa un Jerzy Buzek iepazīstināja ar ziņojumiem.

Uzstājās Christian Ehler (ECON komitejas atzinuma sagatavotājs), Inés Ayala Sender (ENVI komitejas atzinuma sagatavotāja), Bernhard Rapkay (ECON komitejas atzinuma sagatavotājs), Emmanouil Angelakas (IMCO komitejas atzinuma sagatavotājs), Toine Manders (IMCO komitejas atzinuma sagatavotājs), Herbert Reul PPE-DE grupas vārdā, Hannes Swoboda PSE grupas vārdā, Danutė Budreikaitė ALDE grupas vārdā, Roberts Zīle UEN grupas vārdā, Claude Turmes Verts/ALE grupas vārdā, Esko Seppänen GUE/NGL grupas vārdā, Derek Roland Clark IND/DEM grupas vārdā un Luca Romagnoli, pie grupām nepiederošs deputāts.

SĒDI VADA: Adam BIELAN
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Alejo Vidal-Quadras, Teresa Riera Madurell, Adina-Ioana Vălean, Dariusz Maciej Grabowski, Rebecca Harms, Miloslav Ransdorf, Jana Bobošíková, Paul Rübig, Reino Paasilinna, Anne Laperrouze, Liam Aylward, Jacky Hénin, Romana Jordan Cizelj, Šarūnas Birutis, Guntars Krasts, Ilda Figueiredo, Gunnar Hökmark, Catherine Trautmann, Vladko Todorov Panayotov, Nathalie Kosciusko-Morizet, Jan Březina, Adam Gierek, Lena Ek, Roberta Alma Anastase, Giovanna Corda, Anni Podimata, Pierre Pribetich un Silvia-Adriana Ţicău.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Dragoş Florin David, Andrzej Jan Szejna, Ioan Mircea Paşcu, Theodor Dumitru Stolojan, Czesław Adam Siekierski, Inés Ayala Sender un Paul Rübig.

Uzstājās Andris Piebalgs.

SĒDI VADA: Mechtild ROTHE
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Atanas Paparizov, Romano Maria La Russa un Jerzy Buzek.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2008. gada 9. jūlija protokola 5.9. punkts, 2008. gada 9. jūlija protokola 5.10. punkts un 2008. gada 9. jūlija protokola 5.17. punkts.


13. ES rīcība attiecībā uz valsts ieguldījumu fondiem (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-0067/2008), kuru uzdeva Pervenche Berès ECON komitejas vārdā Padomei: ES rīcība attiecībā uz valsts ieguldījumu fondiem (B6-0164/2008).

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-0068/2008), kuru uzdeva Pervenche Berès ECON komitejas vārdā Komisijai: ES rīcība attiecībā uz valsts ieguldījumu fondiem (B6-0165/2008).

Pervenche Berès izvērsa jautājumus, uz kuriem jāatbild mutiski.

Anne-Marie Idrac (Padomes pašreizējā priekšsēdētāja) atbildēja uz jautājumu B6-0164/2008.

Günter Verheugen (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks) atbildēja uz jautājumu B6-0165/2008.

Uzstājās Piia-Noora Kauppi PPE-DE grupas vārdā, Elisa Ferreira PSE grupas vārdā, Wolf Klinz ALDE grupas vārdā, Cornelis Visser, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, José Manuel García-Margallo y Marfil, Ieke van den Burg un Harald Ettl.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās John Purvis, Zsolt László Becsey, Margarita Starkevičiūtė un Ieke van den Burg.

Uzstājās Anne-Marie Idrac un Günter Verheugen.

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 108. panta 5. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

- Pervenche Berès ECON komitejas vārdā - par valsts ieguldījumu fondiem (B6-0304/2008).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2008. gada 9. jūlija protokola 5.18. punkts.


SĒDI VADA: Manuel António dos SANTOS
Priekšsēdētāja vietnieks

14. Jautājumu laiks (jautājumi Padomei)

Parlaments izskatīja vairākus jautājumus Padomei (B6-0168/2008).

Jautājums Nr. 1 (Claude Moraes): Horizontālā pretdiskriminācijas direktīva.

Jean-Pierre Jouyet (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs) atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Claude Moraes, Elizabeth Lynne un Jörg Leichtfried.

Jautājums Nr. 2 (Marian Harkin): Francijas prezidentūras prioritātes.

Jean-Pierre Jouyet atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Marian Harkin.

Jautājumi Nr. 3 un 4 tika atsaukti.

Jautājums Nr. 5 (Brian Crowley): Atteikšanās no ES mērķa par 10 % biodegvielas īpatsvaru.

Jean-Pierre Jouyet atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Brian Crowley, Josu Ortuondo Larrea un Mairead McGuinness.

Jautājums Nr. 6 (Liam Aylward): TAM 2 un Starptautiskās darba organizācijas (ILO) konvencijas par bērnu darba aizliegumu.

Jean-Pierre Jouyet atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Liam Aylward.

Jautājums Nr. 7 (Seán Ó Neachtain): Līdzekļu atguves dienestu izveide.

Jean-Pierre Jouyet atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Seán Ó Neachtain, Reinhard Rack un Avril Doyle.

Jautājums Nr. 8 (Eoin Ryan): ES mēroga ātrās brīdināšanas sistēma bērnu nolaupīšanas gadījumos.

Jean-Pierre Jouyet atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Eoin Ryan, Reinhard Rack un Christopher Heaton-Harris.

Jautājums Nr. 9 (Manuel Medina Ortega): „Plašāka mēroga kaimiņattiecības” – saistītie projekti.

Jean-Pierre Jouyet atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Manuel Medina Ortega.

Jautājums Nr. 10 (Robert Evans): Šrilanka.

Jean-Pierre Jouyet atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Robert Evans un Avril Doyle.

Jautājums Nr. 11 (Avril Doyle): Padomes prioritātes attiecībā uz klimata dokumentu paketi.

Jean-Pierre Jouyet atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Avril Doyle un Robert Evans.

Uz jautājumiem Nr. 12 līdz 36 un Nr. 38 līdz 42 sniegs rakstiskas atbildes (sk. sēdes stenogrammas pielikumu).

Jautājums Nr. 37 netika uzdots, jo tā priekšmets jau ir iekļauts sesijas darba kārtībā.

Padomei atvēlētais jautājumu laiks ir beidzies.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 19.00 un atsākta plkst. 21.00.)

SĒDI VADA: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Priekšsēdētāja vietniece

15. Pieprasījums piemērot steidzamības procedūru

Padomes un Komisijas pieprasījums piemērot steidzamības procedūru (Reglamenta 134. pants):

- par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko izveido pagaidu īpašu darbību ekonomikas krīzes skarto Eiropas Savienības zvejas flotu pārstrukturēšanas veicināšanai (COM(2008)0454 - C6-0270/2008 - 2008/0144 (CNS)).

Steidzamības pamatojums

Steidzamības pamatā ir nepieciešamība pieņemt pasākumus, ar kuriem Kopienas zivsaimniecības nozari pielāgotu pašreizējam degvielas cenu kāpumam, lai šajā nozarē nodrošinātu ilgtspējīgus sociālus un tautsaimnieciskus apstākļus.

Parlamentu aicinās lemt par steidzamības procedūras pieprasījumiem rīt plkst. 12.00.


16. Direktīvas 2004/49/EK par drošību Kopienas dzelzceļos grozīšana ***II - Regulas (EK) Nr. 881/2004 par Eiropas Dzelzceļa aģentūras izveidošanu grozīšana ***II (debates)

Ieteikums otrajam lasījumam attiecībā uz Kopējo nostāju, ko Padome pieņēma, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu, ar ko groza Padomes Direktīvu 2004/49/EK par drošību Kopienas dzelzceļos [16133/3/2007 - C6-0129/2008 - 2006/0272(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Paolo Costa (A6-0223/2008).

Ieteikums otrajam lasījumam attiecībā uz Kopējo nostāju, ko Padome pieņēma, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 881/2004 par Eiropas Dzelzceļa aģentūras izveidošanu [16138/3/2007 - C6-0131/2008 - 2006/0274(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Paolo Costa (A6-0210/2008).

Paolo Costa iepazīstināja ar ieteikumiem otrajam lasījumam.

Uzstājās Antonio Tajani (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Uzstājās Georg Jarzembowski PPE-DE grupas vārdā, Brian Simpson PSE grupas vārdā, Erik Meijer GUE/NGL grupas vārdā, Reinhard Rack, Gilles Savary, Jaromír Kohlíček, Silvia-Adriana Ţicău un Bogusław Liberadzki.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Czesław Adam Siekierski, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk un Jörg Leichtfried.

Uzstājās Antonio Tajani un Paolo Costa.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2008. gada 9. jūlija protokola 5.3. punkts un 2008. gada 9. jūlija protokola 5.4. punkts.


17. Noteikumi gaisa transporta pakalpojumu sniegšanai Kopienā (pārstrādāta versija) ***II (debates)

Ieteikums otrajam lasījumam attiecībā uz Kopējo nostāju, ko Padome pieņēmusi nolūkā pieņemt Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par kopīgiem noteikumiem gaisa transporta pakalpojumu sniegšanai Kopienā (pārstrādāta versija) [16160/4/2007 - C6-0176/2008 - 2006/0130(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Arūnas Degutis (A6-0264/2008).

Arūnas Degutis iepazīstināja ar ieteikumu otrajam lasījumam.

Uzstājās Antonio Tajani (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Uzstājās Elisabeth Jeggle PPE-DE grupas vārdā, Ulrich Stockmann PSE grupas vārdā, Seán Ó Neachtain UEN grupas vārdā, Jaromír Kohlíček GUE/NGL grupas vārdā, Brian Simpson, Luís Queiró un Jörg Leichtfried.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Laima Liucija Andrikienė, Saïd El Khadraoui, Reinhard Rack, Mieczysław Edmund Janowski un Silvia-Adriana Ţicău.

Uzstājās Antonio Tajani un Arūnas Degutis.

Uzstājās Zuzana Roithová, kura uzsvēra, ka vēlējās uzstāties saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru (sēdes vadītāja viņai atbildēja, ka saskaņā ar šo procedūru vārds tika dots pieciem deputātiem un ka ir jāturpina debates).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2008. gada 9. jūlija protokola 5.5. punkts.


18. Ceļā uz jaunu pilsētu mobilitātes kultūru (debates)

Ziņojums par "Ceļā uz jaunu pilsētu mobilitātes kultūru" [2008/2041(INI)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Reinhard Rack (A6-0252/2008).

Reinhard Rack iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Antonio Tajani (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Uzstājās Justas Vincas Paleckis (ENVI komitejas atzinuma sagatavotājs), Jan Olbrycht (REGI komitejas atzinuma sagatavotājs), Markus Ferber PPE-DE grupas vārdā, Saïd El Khadraoui PSE grupas vārdā, Jean Marie Beaupuy ALDE grupas vārdā, Michael Cramer Verts/ALE grupas vārdā, Johannes Blokland IND/DEM grupas vārdā, Marian-Jean Marinescu, Inés Ayala Sender un Renate Sommer.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Zita Pleštinská, Pierre Pribetich, Zuzana Roithová, Silvia-Adriana Ţicău un Inés Ayala Sender.

Uzstājās Antonio Tajani un Reinhard Rack.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2008. gada 9. jūlija protokola 5.19. punkts.


19. Kopējās tehniskās prasības un administratīvās procedūras, ko piemēro komerciāliem pārvadājumiem ar gaisa kuģiem (grozījumi regulā (EEK) Nr. 3922/1991) (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-0075/2008), kuru uzdeva Eva Lichtenberger TRAN komitejas vārdā Komisijai: par kopējām tehniskajām prasībām un administratīvajām procedūrām, ko piemēro komerciāliem pārvadājumiem ar gaisa kuģiem (ES OPS), un bērna ierobežotājsistēmu izmantošanu (OPS 1.730) (B6-0169/2008).

Eva Lichtenberger izvērsa jautājumu, uz kuru jāatbild mutiski.

Antonio Tajani (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks) atbildēja uz šo jautājumu.

Uzstājās Georg Jarzembowski PPE-DE grupas vārdā, Ulrich Stockmann PSE grupas vārdā un Eva Lichtenberger Verts/ALE grupas vārdā.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Reinhard Rack un Michael Cramer.

Uzstājās Antonio Tajani.

Debates tika slēgtas.


20. Nākamās sēdes darba kārtība

Tika noteikta nākamās dienas sēdes darba kārtība (dokuments Darba kārtība PE 409.330/OJME).


21. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 23.20.

Harald Rømer

Gérard Onesta

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietnieks


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Parakstīja:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antinucci, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Enrique Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Boursier, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Elmar Brok, Budreikaitė, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Buzek, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciani, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Corlăţean, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Dührkop Dührkop, Andrew Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fiore, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Locatelli, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Marinescu, Marini, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musumeci, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nechifor, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Oprea, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podimata, Podkański, Hans-Gert Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Nicolae Vlad Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robusti, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zanicchi, Zapałowski, Zappalà, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Juridisks paziņojums - Privātuma politika