Index 
Notulen
PDF 249kWORD 173k
Dinsdag 8 juli 2008 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Ingekomen stukken
 3.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)
 4.Gevolgen voor het milieu van de geplande gasleiding in de Oostzee (debat)
 5.Stabilisering in Afghanistan: uitdagingen voor de EU en de internationale gemeenschap (debat)
 6.Wijziging Richtlijn 2003/87/EG ter opneming van de luchtvaartactiviteiten in de communautaire regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten ***II (debat)
 7.Tijdschema voor de begroting
 8.Stemmingen
  8.1.Europees nabuurschaps- en partnerschapsinstrument: algemene bepalingen ***I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  8.2.Rechtstreekse steunverlening in het kader van het GLB * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  8.3.Minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid bij het gebruik door werknemers van arbeidsmiddelen op de arbeidsplaats (gecodificeerde versie) ***I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  8.4.Behoud van de vogelstand (aanpassing aan de regelgevingsprocedure met toetsing) ***I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  8.5.Gemeenschappelijk stelsel voor de belasting over de toegevoegde waarde * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  8.6.Protocol betreffende strategische milieueffectrapportage bij het VN/ECE-Verdrag van Espoo inzake milieueffectrapportage in grensoverschrijdend verband van 1991 * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  8.7.Toetreding van Liechtenstein tot de overeenkomst EU/EG/Zwitserland inzake de wijze waarop Zwitserland wordt betrokken bij de uitvoering, toepassing en ontwikkeling van het Schengen-acquis * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  8.8.Toetreding van Liechtenstein tot de overeenkomst EG/Zwitserland ter vaststelling van de staat die verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat in een lidstaat of in Zwitserland wordt ingediend * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  8.9.Protocol tussen de EG, Zwitserland en Liechtenstein bij de overeenkomst EG/Zwitserland over de vaststelling van de staat die verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat in een lidstaat, Zwitserland of Liechtenstein wordt ingediend *(artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  8.10.Invoering van een uniform visummodel, wat de nummering van visa betreft * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  8.11.Wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en de regering van de Republiek India * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  8.12.Verzoek om opheffing van de immuniteit van Witold Tomczak (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  8.13.Verdediging van prerogatieven van het Europees Parlement voor nationale rechtbanken (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  8.14.Wijziging van het Reglement ter zake van de goedkeuring van de Commissie (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  8.15.Uniforme toelatingsprocedure voor levensmiddelenadditieven, voedingsenzymen en levensmiddelenaroma's ***II (stemming)
  8.16.Levensmiddelenadditieven ***II (stemming)
  8.17.Aroma's en voedselingrediënten met aromatiserende eigenschappen ***II (stemming)
  8.18.Voedingsenzymen ***II (stemming)
  8.19.Wijziging Richtlijn 2003/87/EG ter opneming van de luchtvaartactiviteiten in de communautaire regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten ***II (stemming)
  8.20.Wijziging van het Reglement in verband met de voorstellen van de Werkgroep parlementaire hervorming inzake de werkzaamheden van de plenaire vergadering en initiatiefverslagen (stemming)
  8.21.Begroting 2009: Eerste beschouwingen over het mandaat voor het overleg over het voorontwerp van begroting 2009 (stemming)
  8.22.Gevolgen voor het milieu van de geplande gasleiding in de Oostzee (stemming)
  8.23.Stabilisering in Afghanistan: uitdagingen voor de EU en de internationale gemeenschap (stemming)
 9.Stemverklaringen
 10.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 11.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 12.Voorwaarden voor toegang tot aardgastransmissienetten ***I - Interne markt voor aardgas ***I - Een Europees strategisch plan voor energietechnologie (debat)
 13.Het antwoord van de EU op staatsinvesteringsfondsen (debat)
 14.Vragenuur (vragen aan de Raad)
 15.Verzoek om urgentverklaring
 16.Wijziging van Richtlijn 2004/49/EG inzake de veiligheid op de communautaire spoorwegen ***II - Wijziging van Verordening (EG) nr. 881/2004 tot oprichting van een Europees Spoorwegbureau ***II (debat)
 17.Regels voor de exploitatie van luchtdiensten in de Gemeenschap (herschikking) ***II (debat)
 18.Een nieuwe stedelijke mobiliteitscultuur (debat)
 19.Technische voorschriften en administratieve procedures voor het commercieel vervoer per vliegtuig (EU-OPS) / Gebruik van veiligheidssystemen voor kinderen (OPS 1.730) (debat)
 20.Agenda van de volgende vergadering
 21.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Hans-Gert PÖTTERING
Voorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 09.00 uur geopend.

Het woord wordt gevoerd door Carl Schlyter die vraagt of de organisatie die een tentoonstelling in de ruimten van het Parlement heeft georganiseerd, tevens toestemming heeft gekregen om stickers op de vloer van het gebouw te plakken (de Voorzitter antwoordt dat de kwestie zal worden onderzocht).


2. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC16/2008 - Afdeling III – Commissie (SEC(2008)0539 - C6-0246/2008 - 2008/2162(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1234/2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten, met betrekking tot de handelsnormen voor vlees van pluimvee (COM(2008)0336 - C6-0247/2008 - 2008/0108(CNS))

verwezen naar

ten principale :

AGRI

advies :

ENVI

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 549/2004, (EG) nr. 550/2004, (EG) nr. 551/2004 en (EG) nr. 552/2004 teneinde de prestaties en de duurzaamheid van het Europese luchtvaartsysteem te verbeteren (COM(2008)0388 - C6-0250/2008 - 2008/0127(COD))

verwezen naar

ten principale :

TRAN

advies :

ITRE

- Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 216/2008 op het gebied van luchthavens, luchtverkeersbeheer en luchtvaartnavigatiediensten en tot intrekking van Richtlijn 2006/23/EG van de Raad (COM(2008)0390 - C6-0251/2008 - 2008/0128(COD))

verwezen naar

ten principale :

TRAN

advies :

EMPL, ITRE

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 17/2008 - Afdeling III – Commissie (SEC(2008)1953 - C6-0252/2008 - 2008/2163(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 18/2008 - Afdeling III – Commissie (SEC(2008)1954 - C6-0253/2008 - 2008/2165(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel voor een besluit van de Raad en de Commissie betreffende de sluiting van het protocol bij de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst waarbij een partnerschap tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Tadzjikistan, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie (COM(2007)0143 - C6-0254/2008 - 2007/0050(CNS))

verwezen naar

ten principale :

AFET

advies :

INTA

- Voorstel voor een besluit van de Raad en de Commissie betreffende de sluiting van de Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en Bosnië en Herzegovina, anderzijds (08225/2008 - C6-0255/2008 - 2008/0073(AVC))

verwezen naar

ten principale :

AFET

advies :

INTA


3. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)

De navolgende leden of fracties hebben overeenkomstig artikel 115 van het Reglement voor de hiernavolgende ontwerpresoluties verzoeken ingediend om het houden van een debat:

I. Vermoedelijk bestaan van massagraven in het door India bestuurde deel van Kasjmier

- Elizabeth Lynne, Marios Matsakis, Sarah Ludford en Frédérique Ries, namens de ALDE-Fractie, over Kasjmier (B6-0349/2008)

- Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Ewa Tomaszewska en Konrad Szymański, namens de UEN-Fractie, over het vermoedelijke bestaan van massagraven in het door India bestuurde deel van Kasjmier (B6-0355/2008)

- Cem Özdemir, Jean Lambert, Raül Romeva i Rueda en Hélène Flautre, namens de Verts/ALE-Fractie, over het vermoedelijke bestaan van massagraven in het door India bestuurde deel van Kasjmier (B6-0359/2008)

- André Brie, namens de GUE/NGL-Fractie, over het vermoedelijke bestaan van massagraven in het door India bestuurde deel van Kasjmier (B6-0362/2008)

- James Elles, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Thomas Mann, Laima Liucija Andrikienė en Sajjad Karim, namens de PPE-DE-Fractie, over het vermoedelijke bestaan van massagraven in het door India bestuurde deel van Kasjmier (B6-0367/2008)

- Pasqualina Napoletano en Richard Howitt, namens de PSE-Fractie, over het vermoedelijke bestaan van massagraven in het door India bestuurde deel van Kasjmier (B6-0368/2007)

II. Situatie in Bangladesh

- Jan Tadeusz Masiel, Konrad Szymański, Wiesław Stefan Kuc, Ewa Tomaszewska, Mieczysław Edmund Janowski, Hanna Foltyn-Kubicka en Adam Bielan, namens de UEN-Fractie, over Bangladesh (B6-0356/2008)

- Jean Lambert, namens de Verts/ALE-Fractie, over Bangladesh (B6-0360/2008)

- Johan Van Hecke, Marios Matsakis, Renate Weber, Marielle De Sarnez, Mariela Velichkova Baeva en Frédérique Ries, namens de ALDE-Fractie, over de massale arrestaties in Bangladesh (B6-0361/2008)

- Roberto Musacchio, namens de GUE/NGL-Fractie, over Bangladesh (B6-0364/2008)

- Charles Tannock, Britta Thomsen, Bernd Posselt en Eija-Riitta Korhola, namens de PPE-DE-Fractie, over de situatie in Bangladesh (B6-0365/2008)

- Pasqualina Napoletano en Robert Evans, namens de PSE-Fractie, over de situatie in Bangladesh (B6-0366/2008)

III. Doodstraf, met name de zaak van Troy Davis

- Marco Pannella, Marco Cappato, Marios Matsakis en Frédérique Ries, namens de ALDE-Fractie, over de doodstraf, de zaak van Troy Davis (B6-0350/2008)

- Ryszard Czarnecki, namens de UEN-Fractie, over de doodstraf, met name de zaak van Troy Davis (B6-0357/2008)

- Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Milan Horáček, Kathalijne Maria Buitenweg, Pierre Jonckheer, Caroline Lucas, Claude Turmes en Monica Frassoni, namens de Verts/ALE-Fractie, over de doodstraf, met name de zaak van Troy Davis (B6-0358/2008)

- Vittorio Agnoletto, namens de GUE/NGL-Fractie, over de doodstraf, met name de zaak van Troy Davis (B6-0363/2008)

- Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt en Eija-Riitta Korhola, namens de PPE-DE-Fractie, over de doodstraf, met name de zaak van Troy Davis (B6-0369/2008)

- Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes, Józef Pinior en Marianne Mikko, namens de PSE-Fractie, over de doodstraf, met name de zaak van Troy Davis (B6-0370/2008)

De spreektijd zal worden verdeeld overeenkomstig artikel 142 van het Reglement.


4. Gevolgen voor het milieu van de geplande gasleiding in de Oostzee (debat)

Verslag over de gevolgen voor het milieu van de geplande gasleiding in de Oostzee tussen Rusland en Duitsland (verzoekschriften nr. 0614/2007 en nr. 0952/2007) [2007/2118(INI)] - Commissie verzoekschriften. Rapporteur: Marcin Libicki (A6-0225/2008)

Marcin Libicki leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Stavros Dimas (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Christopher Beazley (rapporteur voor advies van de Commissie AFET), Andres Tarand (rapporteur voor advies van de Commissie ITRE), Rihards Pīks, namens de PPE-DE-Fractie, Lasse Lehtinen, namens de PSE-Fractie, Diana Wallis, namens de ALDE-Fractie, David Hammerstein, namens de Verts/ALE-Fractie, Eva-Britt Svensson, namens de GUE/NGL-Fractie, Sylwester Chruszcz, niet-ingeschrevene, András Gyürk, Proinsias De Rossa, Henrik Lax, Helmuth Markov, Ria Oomen-Ruijten, Victor Boştinaru, Johannes Lebech, Urszula Gacek, Vural Öger, Grażyna Staniszewska, Vytautas Landsbergis, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg en Adam Bielan.

VOORZITTER: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Ondervoorzitter

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Tunne Kelam, Danutė Budreikaitė, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Carl Schlyter, Laima Liucija Andrikienė, Marios Matsakis, Konrad Szymański, Árpád Duka-Zólyomi, Olle Schmidt en Ville Itälä.

Het woord wordt gevoerd door Stavros Dimas en Marcin Libicki.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.22 van de notulen van 08.07.2008.


5. Stabilisering in Afghanistan: uitdagingen voor de EU en de internationale gemeenschap (debat)

Verslag over de stabilisering van Afghanistan: uitdagingen voor de EU en de internationale gemeenschap [2007/2208(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: André Brie (A6-0269/2008)

André Brie leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Jean-Pierre Jouyet (fungerend voorzitter van de Raad) en Benita Ferrero-Waldner (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Carlo Fatuzzo, namens de PPE-DE-Fractie, Ana Maria Gomes, namens de PSE-Fractie, Samuli Pohjamo, namens de ALDE-Fractie, Konrad Szymański, namens de UEN-Fractie, Angelika Beer, namens de Verts/ALE-Fractie, Vittorio Agnoletto, namens de GUE/NGL-Fractie, Bastiaan Belder, namens de IND/DEM-Fractie, Koenraad Dillen, niet-ingeschrevene, Nickolay Mladenov, Libor Rouček, Gerard Batten, Slavi Binev, Robert Evans en Emilio Menéndez del Valle.

VOORZITTER: Luisa MORGANTINI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Vural Öger.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Anna Ibrisagic, Miroslav Mikolášik, Dragoş Florin David, Geoffrey Van Orden, Vytautas Landsbergis en Czesław Adam Siekierski.

Het woord wordt gevoerd door Jean-Pierre Jouyet, Benita Ferrero-Waldner en André Brie.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.23 van de notulen van 08.07.2008.


6. Wijziging Richtlijn 2003/87/EG ter opneming van de luchtvaartactiviteiten in de communautaire regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten ***II (debat)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG teneinde ook luchtvaartactiviteiten op te nemen in de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap [05058/3/2008 - C6-0177/2008 - 2006/0304(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Peter Liese (A6-0220/2008)

Het woord wordt gevoerd door Nathalie Kosciusko-Morizet (fungerend voorzitter van de Raad) en Stavros Dimas (lid van de Commissie).

Peter Liese licht de aanbeveling voor de tweede lezing toe.

Het woord wordt gevoerd door Georg Jarzembowski, namens de PPE-DE-Fractie, Matthias Groote, namens de PSE-Fractie, Holger Krahmer, namens de ALDE-Fractie, Roberts Zīle, namens de UEN-Fractie, Caroline Lucas, namens de Verts/ALE-Fractie, Jens Holm, namens de GUE/NGL-Fractie, Johannes Blokland, namens de IND/DEM-Fractie, Françoise Grossetête, Linda McAvan, Urszula Krupa, Aldis Kušķis, Paulo Casaca, Eija-Riitta Korhola en Avril Doyle.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door John Purvis, Saïd El Khadraoui, Mieczysław Edmund Janowski, Ilda Figueiredo en Marian-Jean Marinescu.

Het woord wordt gevoerd door Nathalie Kosciusko-Morizet, Stavros Dimas en Peter Liese.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.19 van de notulen van 08.07.2008.


VOORZITTER: Alejo VIDAL-QUADRAS
Ondervoorzitter

7. Tijdschema voor de begroting

De Voorzitter deelt mede dat, in overleg met de Begrotingscommissie, de termijnen voor het indienen van ontwerpamendementen en wijzigingsvoorstellen met het oog op de eerste lezing van de algemene begroting voor het begrotingsjaar 2009 als volgt zijn vastgesteld:

- voor de commissies en de leden (ten minste 40 leden): woensdag 10.09.2008 om 12.00 uur

- voor de fracties: woensdag 17.09.2008 om 12.00 uur.


8. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


8.1. Europees nabuurschaps- en partnerschapsinstrument: algemene bepalingen ***I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1638/2006 houdende algemene bepalingen tot invoering van een Europees nabuurschaps- en partnerschapsinstrument [COM(2008)0308 - C6-0200/2008 - 2008/0095(COD)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0271/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2008)0315)


8.2. Rechtstreekse steunverlening in het kader van het GLB * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1782/2003 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels inzake rechtstreekse steunverlening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers [COM(2008)0247 - C6-0208/2008 - 2008/0088(CNS)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Neil Parish (A6-0270/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2008)0316)


8.3. Minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid bij het gebruik door werknemers van arbeidsmiddelen op de arbeidsplaats (gecodificeerde versie) ***I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het gewijzigd voorstel voor een richtlijn van het Parlement en de Raad betreffende minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid bij het gebruik door werknemers van arbeidsmiddelen op de arbeidsplaats (tweede bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG) (gecodificeerde versie) [COM(2008)0111 - C6-0127/2008 - 2006/0214(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0290/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2008)0317)


8.4. Behoud van de vogelstand (aanpassing aan de regelgevingsprocedure met toetsing) ***I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Parlement en de Raad tot wijziging, wat de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden betreft, van Richtlijn 79/409/EEG van de Raad inzake het behoud van de vogelstand [COM(2008)0105 - C6-0088/2008 - 2008/0038(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Miroslav Ouzký (A6-0259/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2008)0318)


8.5. Gemeenschappelijk stelsel voor de belasting over de toegevoegde waarde * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van enkele bepalingen van Richtlijn 2006/112/EG van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde [COM(2007)0677 - C6-0433/2007 - 2007/0238(CNS)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Dariusz Rosati (A6-0232/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE, AMENDEMENTEN en ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2008)0319)


8.6. Protocol betreffende strategische milieueffectrapportage bij het VN/ECE-Verdrag van Espoo inzake milieueffectrapportage in grensoverschrijdend verband van 1991 * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de goedkeuring, namens de Europese Gemeenschap, van het Protocol betreffende strategische milieueffectrapportage bij het VN/ECE-Verdrag van Espoo inzake milieueffectrapportage in grensoverschrijdend verband van 1991 [COM(2008)0132 - C6-0161/2008 - 2008/0052(CNS)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Bogusław Sonik (A6-0221/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2008)0320)


8.7. Toetreding van Liechtenstein tot de overeenkomst EU/EG/Zwitserland inzake de wijze waarop Zwitserland wordt betrokken bij de uitvoering, toepassing en ontwikkeling van het Schengen-acquis * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Europese Gemeenschap van het Protocol tussen de Europese Unie, de Europese Gemeenschap, de Zwitserse Bondsstaat en het Vorstendom Liechtenstein betreffende de toetreding van het Vorstendom Liechtenstein tot de Overeenkomst tussen de Europese Unie, de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de wijze waarop Zwitserland wordt betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis [COM(2006)0752 - C6-0089/2008 - 2006/0251(CNS)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Ewa Klamt (A6-0246/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE, AMENDEMENTEN en ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2008)0321)


8.8. Toetreding van Liechtenstein tot de overeenkomst EG/Zwitserland ter vaststelling van de staat die verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat in een lidstaat of in Zwitserland wordt ingediend * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van een Protocol tussen de Europese Gemeenschap, de Zwitserse Bondsstaat en het Vorstendom Liechtenstein betreffende de toetreding van het Vorstendom Liechtenstein tot de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de criteria en mechanismen voor de vaststelling van de staat die verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat in een lidstaat of in Zwitserland wordt ingediend [COM(2006)0754 - C6-0090/2008 - 2006/0252(CNS)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Ewa Klamt (A6-0247/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE, AMENDEMENTEN en ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2008)0322)


8.9. Protocol tussen de EG, Zwitserland en Liechtenstein bij de overeenkomst EG/Zwitserland over de vaststelling van de staat die verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat in een lidstaat, Zwitserland of Liechtenstein wordt ingediend *(artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van een Protocol tussen de Europese Gemeenschap, Zwitserland en Liechtenstein bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de criteria en mechanismen voor de vaststelling van de staat die verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat in een lidstaat, in Zwitserland of in Liechtenstein wordt ingediend [COM(2006)0753 - C6-0091/2008 - 2006/0257(CNS)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Ewa Klamt (A6-0261/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE, AMENDEMENTEN en ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2008)0323)


8.10. Invoering van een uniform visummodel, wat de nummering van visa betreft * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1683/95 betreffende de invoering van een uniform visummodel, wat de nummering van visa betreft [COM(2008)0188 - C6-0187/2008 - 2008/0074(CNS)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Gérard Deprez (A6-0268/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2008)0324)


8.11. Wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en de regering van de Republiek India * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting van een overeenkomst tot hernieuwing van de Overeenkomst voor wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en de regering van de Republiek India [16681/2007 - C6-0073/2008 - 2007/0207(CNS)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Christian Ehler (A6-0254/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

VOORSTEL VAN DE RAAD, AMENDEMENTEN en ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2008)0325)


8.12. Verzoek om opheffing van de immuniteit van Witold Tomczak (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Witold Tomczak [2008/2078(IMM)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Diana Wallis (A6-0277/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2008)0326)


8.13. Verdediging van prerogatieven van het Europees Parlement voor nationale rechtbanken (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over de verdediging van prerogatieven van het Europees Parlement voor de nationale rechtbanken [2007/2205(INI)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Giuseppe Gargani (A6-0222/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2008)0327)


8.14. Wijziging van het Reglement ter zake van de goedkeuring van de Commissie (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag tot wijziging van het Reglement van het Parlement ter zake van de goedkeuring van de Commissie [2007/2128(REG)] - Commissie constitutionele zaken. Rapporteur: Andrew Duff (A6-0198/2008)

(Gekwalificeerde meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 14)

TEKST VAN HET REGLEMENT, AMENDEMENTEN en ONTWERPBESLUIT

Het woord wordt gevoerd door Stavros Dimas (lid van de Commissie).

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2008)0328)

De nieuwe bepalingen worden van kracht op de eerste dag van de eerstvolgende vergaderperiode.


8.15. Uniforme toelatingsprocedure voor levensmiddelenadditieven, voedingsenzymen en levensmiddelenaroma's ***II (stemming)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de verordening van het Parlement en de Raad tot vaststelling van een uniforme toelatingsprocedure voor levensmiddelenadditieven, voedingsenzymen en levensmiddelenaroma's [16673/2/2007 - C6-0138/2008 - 2006/0143(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Åsa Westlund (A6-0179/2008)

(Gekwalificeerde meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 15)

GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT VAN DE RAAD

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2008)0329)


8.16. Levensmiddelenadditieven ***II (stemming)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van een verordening van het Parlement en de Raad inzake levensmiddelenadditieven [16675/2/2007 - C6-0141/2008 - 2006/0145(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Åsa Westlund (A6-0180/2008)

(Gekwalificeerde meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 16)

GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT VAN DE RAAD

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2008)0330)


8.17. Aroma's en voedselingrediënten met aromatiserende eigenschappen ***II (stemming)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de verordening van het Parlement en de Raad inzake aroma's en bepaalde voedselingrediënten met aromatiserende eigenschappen voor gebruik in levensmiddelen en tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1576/89 van de Raad, Verordening (EEG) nr. 1601/91 van de Raad, Verordening (EG) nr. 2232/96 en Richtlijn 2000/13/EG [16677/3/2007 - C6-0139/2008 - 2006/0147(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Mojca Drčar Murko (A6-0177/2008)

(Gekwalificeerde meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 17)

GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT VAN DE RAAD

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2008)0331)


8.18. Voedingsenzymen ***II (stemming)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de verordening van het Parlement en de Raad inzake voedingsenzymen en tot wijziging van Richtlijn 83/417/EEG van de Raad, Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad, Richtlijn 2000/13/EG en Richtlijn 2001/112/EG van de Raad en Verordening (EG) nr. 258/97 [16676/1/2007 - C6-0140/2008 - 2006/0144(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Avril Doyle (A6-0176/2008)

(Gekwalificeerde meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 18)

GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT VAN DE RAAD

Het woord wordt gevoerd door Avril Doyle (rapporteur).

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2008)0332)


8.19. Wijziging Richtlijn 2003/87/EG ter opneming van de luchtvaartactiviteiten in de communautaire regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten ***II (stemming)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG teneinde ook luchtvaartactiviteiten op te nemen in de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap [05058/3/2008 - C6-0177/2008 - 2006/0304(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Peter Liese (A6-0220/2008)

(Gekwalificeerde meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 19)

GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT VAN DE RAAD

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2008)0333)


8.20. Wijziging van het Reglement in verband met de voorstellen van de Werkgroep parlementaire hervorming inzake de werkzaamheden van de plenaire vergadering en initiatiefverslagen (stemming)

Aanbeveling voor de tweede lezing tot wijziging van het Reglement van het Europees Parlement in verband met de voorstellen van de Werkgroep parlementaire hervorming inzake de werkzaamheden van de plenaire vergadering en initiatiefverslagen [2007/2272(REG)] - Commissie constitutionele zaken. Rapporteur: Richard Corbett (A6-0197/2008)

(Gekwalificeerde meerderheid voor de aanneming van de amendementen/gewone meerderheid voor de aanneming van het ontwerpbesluit)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 20)

TEKST VAN HET REGLEMENT

Aangenomen amendementen: zie bijlage «Stemmingsuitslagen»

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P6_TA(2008)0334)

De nieuwe bepalingen worden van kracht op de eerste dag van de eerstvolgende vergaderperiode, met uitzondering van de punten 2 en 3 van de nieuwe bijlage II bis, die van kracht worden op de eerste dag van de zittingsperiode die in juli 2009 begint.


8.21. Begroting 2009: Eerste beschouwingen over het mandaat voor het overleg over het voorontwerp van begroting 2009 (stemming)

Verslag over de begroting 2009: Eerste beschouwingen over het mandaat voor het overleg over het voorontwerp van begroting 2009
Afdeling III – Commissie [2008/2025(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Jutta Haug (A6-0262/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 21)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2008)0335)


8.22. Gevolgen voor het milieu van de geplande gasleiding in de Oostzee (stemming)

Verslag over de gevolgen voor het milieu van de geplande gasleiding in de Oostzee tussen Rusland en Duitsland (verzoekschriften nr. 0614/2007 en nr. 0952/2007) [2007/2118(INI)] - Commissie verzoekschriften. Rapporteur: Marcin Libicki (A6-0225/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 22)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2008)0336)

Opmerkingen in het kader van de stemming:

Dirk Sterckx onderstreepte de gebrekkige wijze waarop de stemmingsuitslagen op de schermen worden weergegeven en Justas Vincas Paleckis verzocht de Voorzitter om de resultaten op te lezen (na de stemming over amendement 50 onderbrak de Voorzitter voor enkele ogenblikken de stemming om de technische dienst in staat te stellen het probleem op te lossen);

Graham Booth over de stemprocedure inzake amendement 49;

Marcin Libicki (rapporteur) en Werner Langen over de wijze waarop de stemmingsuitslagen worden weergegeven;

Christopher Beazley verzocht om een stemming in onderdelen van amendement 30 (De Voorzitter stelde vast dat hiertegen geen bezwaar werd aangetekend);

Andres Tarand diende een mondeling amendement in op amendement 37, dat in aanmerking werd genomen;

Marcin Libicki legde na de stemming een verklaring af.


8.23. Stabilisering in Afghanistan: uitdagingen voor de EU en de internationale gemeenschap (stemming)

Verslag over de stabilisering van Afghanistan: uitdagingen voor de EU en de internationale gemeenschap [2007/2208(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: André Brie (A6-0269/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 23)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2008)0337)

Opmerkingen in het kader van de stemming:

Vóór de stemming deelde de Voorzitter mede dat de rapporteur zijn naam van dit verslag heeft geschrapt.

André Brie diende een mondeling amendement in strekkende tot invoeging van een paragraaf 3 bis, dat in aanmerking werd genomen.


9. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 163, lid 3, van het Reglement zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Åsa Westlund - A6-0179/2008, Verslag Åsa Westlund - A6-0180/2008, Verslag Mojca Drčar Murko - A6-0177/2008 Verslag Avril Doyle - A6-0176/2008

Hiltrud Breyer, namens de Verts/ALE-Fractie

Verslag Åsa Westlund - A6-0180/2008

Neena Gill en Czesław Adam Siekierski

Verslag Mojca Drčar Murko - A6-0177/2008

Miroslav Mikolášik

Verslag Avril Doyle - A6-0176/2008

Miroslav Mikolášik

Verslag Peter Liese - A6-0220/2008

Péter Olajos, Zuzana Roithová en Christoph Konrad

Verslag Richard Corbett - A6-0197/2008

David Sumberg, Bernd Posselt, Philip Claeys, Frank Vanhecke, Christopher Heaton-Harris en Syed Kamall

Verslag Jutta Haug - A6-0262/2008

David Sumberg en Christopher Heaton-Harris

Verslag Marcin Libicki - A6-0225/2008

Laima Liucija Andrikienė, Victor Boştinaru, Zuzana Roithová, Leopold Józef Rutowicz, Bogusław Rogalski, Czesław Adam Siekierski, Bernd Posselt en Rainer Wieland

Verslag André Brie - A6-0269/2008

David Sumberg, Eoin Ryan, namens de UEN-Fractie, Carlo Fatuzzo, Bernd Posselt en Christopher Heaton-Harris


10. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op de website “Séance en direct”, "Résultats des votes (appels nominaux)/Result of votes (Roll-call votes)" en in de gedrukte versie van bijlage “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”.

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.

°
° ° °

Vasco Graça Moura heeft laten weten dat zijn stemapparaat niet werkte bij de stemming over het verslag Jacek Saryusz-Wolski - A6-0271/2008.

Gianni Pittella heeft laten weten dat zijn stemapparaat niet werkte bij de stemming over het verslag Dariusz Rosati - A6-0232/2008.

Magor Imre Csibi heeft laten weten dat zijn stemapparaat niet werkte bij de stemming over het verslag Åsa Westlund - A6-0180/2008.


(De vergadering wordt om 13.55 uur onderbroken en om 15.05 uur hervat.)

VOORZITTER: Edward McMILLAN-SCOTT
Ondervoorzitter

11. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


12. Voorwaarden voor toegang tot aardgastransmissienetten ***I - Interne markt voor aardgas ***I - Een Europees strategisch plan voor energietechnologie (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1775/2005 betreffende de voorwaarden voor de toegang tot aardgastransmissienetten [COM(2007)0532 - C6-0319/2007 - 2007/0199(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Atanas Paparizov (A6-0253/2008)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2003/55/EG betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas [COM(2007)0529 - C6-0317/2007 - 2007/0196(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Romano Maria La Russa (A6-0257/2008)

Verslag over een Europees strategisch plan voor energietechnologie [2008/2005(INI)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Jerzy Buzek (A6-0255/2008)

Het woord wordt gevoerd door Nathalie Kosciusko-Morizet (fungerend voorzitter van de Raad), Andris Piebalgs (lid van de Commissie) en Janez Potočnik (lid van de Commissie).

Atanas Paparizov, Romano Maria La Russa en Jerzy Buzek leiden de verslagen in

Het woord wordt gevoerd door Christian Ehler (rapporteur voor advies van de Commissie ECON), Inés Ayala Sender (rapporteur voor advies van de Commissie ENVI), Bernhard Rapkay (rapporteur voor advies van de Commissie ECON), Emmanouil Angelakas (rapporteur voor advies van de Commissie IMCO), Toine Manders (rapporteur voor advies van de Commissie IMCO), Herbert Reul, namens de PPE-DE-Fractie, Hannes Swoboda, namens de PSE-Fractie, Danutė Budreikaitė, namens de ALDE-Fractie, Roberts Zīle, namens de UEN-Fractie, Claude Turmes, namens de Verts/ALE-Fractie, Esko Seppänen, namens de GUE/NGL-Fractie, Derek Roland Clark, namens de IND/DEM-Fractie, en Luca Romagnoli, niet-ingeschrevene.

VOORZITTER: Adam BIELAN
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Alejo Vidal-Quadras, Teresa Riera Madurell, Adina-Ioana Vălean, Dariusz Maciej Grabowski, Rebecca Harms, Miloslav Ransdorf, Jana Bobošíková, Paul Rübig, Reino Paasilinna, Anne Laperrouze, Liam Aylward, Jacky Hénin, Romana Jordan Cizelj, Šarūnas Birutis, Guntars Krasts, Ilda Figueiredo, Gunnar Hökmark, Catherine Trautmann, Vladko Todorov Panayotov, Nathalie Kosciusko-Morizet, Jan Březina, Adam Gierek, Lena Ek, Roberta Alma Anastase, Giovanna Corda, Anni Podimata, Pierre Pribetich en Silvia-Adriana Ţicău.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Dragoş Florin David, Andrzej Jan Szejna, Ioan Mircea Paşcu, Theodor Dumitru Stolojan, Czesław Adam Siekierski, Inés Ayala Sender en Paul Rübig.

Het woord wordt gevoerd door Andris Piebalgs.

VOORZITTER: Mechtild ROTHE
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Atanas Paparizov, Romano Maria La Russa en Jerzy Buzek.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.9 van de notulen van 09.07.2008, punt 5.10 van de notulen van 09.07.2008 en punt 5.17 van de notulen van 09.07.2008.


13. Het antwoord van de EU op staatsinvesteringsfondsen (debat)

Mondelinge vraag (O-0067/2008) van Pervenche Berès, namens de Commissie ECON, aan de Raad: Het antwoord van de EU op staatsinvesteringsfondsen (B6-0164/2008)

Mondelinge vraag (O-0068/2008) van Pervenche Berès, namens de Commissie ECON, aan de Commissie: Het antwoord van de EU op staatsinvesteringsfondsen (B6-0165/2008)

Pervenche Berès licht de mondelinge vragen toe.

Anne-Marie Idrac (fungerend voorzitter van de Raad) beantwoordt de vraag (B6-0164/2008).

Günter Verheugen (vice-voorzitter van de Commissie) beantwoordt de vraag (B6-0165/2008).

Het woord wordt gevoerd door Piia-Noora Kauppi, namens de PPE-DE-Fractie, Elisa Ferreira, namens de PSE-Fractie, Wolf Klinz, namens de ALDE-Fractie, Cornelis Visser, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, José Manuel García-Margallo y Marfil, Ieke van den Burg en Harald Ettl.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door John Purvis, Zsolt László Becsey, Margarita Starkevičiūtė en Ieke van den Burg.

Het woord wordt gevoerd door Anne-Marie Idrac en Günter Verheugen.

Ontwerpresolutie ingediend overeenkomstig artikel 108, lid 5 van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Pervenche Berès, namens de Commissie ECON, over staatsinvesteringsfondsen (B6-0304/2008)

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.18 van de notulen van 09.07.2008.


VOORZITTER: Manuel António dos SANTOS
Ondervoorzitter

14. Vragenuur (vragen aan de Raad)

Het Parlement behandelt een reeks vragen aan de Raad (B6-0168/2008).

Vraag 1 (Claude Moraes): Horizontale antidiscriminatierichtlijn.

Jean-Pierre Jouyet (fungerend voorzitter van de Raad) beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Claude Moraes, Elizabeth Lynne en Jörg Leichtfried.

Vraag 2 (Marian Harkin): Frans voorzitterschap - Prioriteiten.

Jean-Pierre Jouyet beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Marian Harkin.

De vragen 3 en 4 zijn ingetrokken.

Vraag 5 (Brian Crowley): Afzien van EU-streefcijfer van 10% biobrandstof.

Jean-Pierre Jouyet beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Brian Crowley, Josu Ortuondo Larrea en Mairead McGuinness.

Vraag 6 (Liam Aylward): Tweede millenniumdoelstelling voor ontwikkeling en IAO-conventies over kinderarbeid.

Jean-Pierre Jouyet beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Liam Aylward.

Vraag 7 (Seán Ó Neachtain): Oprichting van bureaus belast met inbeslagname van activa.

Jean-Pierre Jouyet beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Seán Ó Neachtain, Reinhard Rack en Avril Doyle.

Vraag 8 (Eoin Ryan): Waarschuwingssysteem voor de ontvoering van kinderen in de hele EU.

Jean-Pierre Jouyet beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Eoin Ryan, Reinhard Rack en Christopher Heaton-Harris.

Vraag 9 (Manuel Medina Ortega): Projecten in verband met het "grote nabuurschap".

Jean-Pierre Jouyet beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Manuel Medina Ortega.

Vraag 10 (Robert Evans): Sri Lanka.

Jean-Pierre Jouyet beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Robert Evans en Avril Doyle.

Vraag 11 (Avril Doyle): Prioriteiten van de Raad met betrekking tot het klimaatpakket.

Jean-Pierre Jouyet beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Avril Doyle en Robert Evans.

De vragen 12 t/m 36 en 38 t/m 42 zullen schriftelijk worden beantwoord (zie Bijlage bij het Volledig verslag van de vergadering).

Vraag 37 wordt niet behandeld, aangezien het desbetreffende onderwerp reeds op de agenda van deze vergaderperiode staat.

Het vragenuur aan de Raad wordt gesloten.


(De vergadering wordt om 19.00 uur onderbroken en om 21.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Ondervoorzitter

15. Verzoek om urgentverklaring

Verzoek van de Raad en de Commissie om toepassing van de urgentieprocedure (artikel 134 van het Reglement) voor:

- Voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van een specifieke tijdelijke actie ter bevordering van de herstructurering van de door de economische crisis getroffen Europese vissersvloten (COM(2008)0454 - C6-0270/2008 - 2008/0144 (CNS))

Motivering van het verzoek om urgentverklaring:

De urgentverklaring wordt gemotiveerd door de noodzaak om maatregelen goed te keuren ter aanpassing van de communautaire visserijsector in de huidige context van de verhoging van de brandstoffenprijzen, ten einde voor de sector duurzame sociale en economische voorwaarden te creëren.

Het Parlement zal zich morgen om 12.00 uur over de urgentverklaring uitspreken.


16. Wijziging van Richtlijn 2004/49/EG inzake de veiligheid op de communautaire spoorwegen ***II - Wijziging van Verordening (EG) nr. 881/2004 tot oprichting van een Europees Spoorwegbureau ***II (debat)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2004/49/EG inzake de veiligheid op de communautaire spoorwegen (Spoorwegveiligheidsrichtlijn) [16133/3/2007 - C6-0129/2008 - 2006/0272(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Paolo Costa (A6-0223/2008)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 881/2004 tot oprichting van een Europees Spoorwegbureau (Spoorwegbureauverordening) [16138/3/2007 - C6-0131/2008 - 2006/0274(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Paolo Costa (A6-0210/2008)

Paolo Costa licht de aanbevelingen voor de tweede lezing toe.

Het woord wordt gevoerd door Antonio Tajani (vice-voorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Georg Jarzembowski, namens de PPE-DE-Fractie, Brian Simpson, namens de PSE-Fractie, Erik Meijer, namens de GUE/NGL-Fractie, Reinhard Rack, Gilles Savary, Jaromír Kohlíček, Silvia-Adriana Ţicău en Bogusław Liberadzki.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Czesław Adam Siekierski, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk en Jörg Leichtfried.

Het woord wordt gevoerd door Antonio Tajani en Paolo Costa.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.3 van de notulen van 09.07.2008 en punt 5.4 van de notulen van 09.07.2008.


17. Regels voor de exploitatie van luchtdiensten in de Gemeenschap (herschikking) ***II (debat)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het gemeenschappelijk standpunt door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van de luchtdiensten in de Gemeenschap (herschikking) [16160/4/2007 - C6-0176/2008 - 2006/0130(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Arūnas Degutis (A6-0264/2008)

Arūnas Degutis licht de aanbeveling voor de tweede lezing toe.

Het woord wordt gevoerd door Antonio Tajani (vice-voorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Elisabeth Jeggle, namens de PPE-DE-Fractie, Ulrich Stockmann, namens de PSE-Fractie, Seán Ó Neachtain, namens de UEN-Fractie, Jaromír Kohlíček, namens de GUE/NGL-Fractie, Brian Simpson, Luís Queiró en Jörg Leichtfried.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Laima Liucija Andrikienė, Saïd El Khadraoui, Reinhard Rack, Mieczysław Edmund Janowski en Silvia-Adriana Ţicău.

Het woord wordt gevoerd door Antonio Tajani en Arūnas Degutis.

Het woord wordt gevoerd door Zuzana Roithová, die onderstreept dat zij het woord wilde voeren volgens de “catch the eye”-procedure(de Voorzitter antwoordt dat, aangezien vijf leden in het kader van deze procedure reeds het woord hadden genomen, het debat moest worden voortgezet).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.5 van de notulen van 09.07.2008.


18. Een nieuwe stedelijke mobiliteitscultuur (debat)

Verslag over een nieuwe stedelijke mobiliteitscultuur [2008/2041(INI)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Reinhard Rack (A6-0252/2008)

Reinhard Rack leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Antonio Tajani (vice-voorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Justas Vincas Paleckis (rapporteur voor advies van de Commissie ENVI), Jan Olbrycht (rapporteur voor advies van de Commissie REGI), Markus Ferber, namens de PPE-DE-Fractie, Saïd El Khadraoui, namens de PSE-Fractie, Jean Marie Beaupuy, namens de ALDE-Fractie, Michael Cramer, namens de Verts/ALE-Fractie, Johannes Blokland, namens de IND/DEM-Fractie, Marian-Jean Marinescu, Inés Ayala Sender en Renate Sommer.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Zita Pleštinská, Pierre Pribetich, Zuzana Roithová, Silvia-Adriana Ţicău en Inés Ayala Sender

Het woord wordt gevoerd door Antonio Tajani en Reinhard Rack.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.19 van de notulen van 09.07.2008.


19. Technische voorschriften en administratieve procedures voor het commercieel vervoer per vliegtuig (EU-OPS) / Gebruik van veiligheidssystemen voor kinderen (OPS 1.730) (debat)

Mondelinge vraag (O-0075/2008) van Eva Lichtenberger, namens de Commissie TRAN, aan de Commissie: Technische voorschriften en administratieve procedures voor het commercieel vervoer per vliegtuig (EU-OPS)/Gebruik van veiligheidssystemen voor kinderen (OPS 1.730) (B6-0169/2008).

Eva Lichtenberger licht de mondelinge vraag toe.

Antonio Tajani (vice-voorzitter van de Commissie) beantwoordt de vraag

Het woord wordt gevoerd door Georg Jarzembowski, namens de PPE-DE-Fractie, Ulrich Stockmann, namens de PSE-Fractie, en Eva Lichtenberger, namens de Verts/ALE-Fractie.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Reinhard Rack en Michael Cramer.

Het woord wordt gevoerd door Antonio Tajani.

Het debat wordt gesloten.


20. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 409.330/OJME).


21. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 23.20 uur gesloten.

Harald Rømer

Gérard Onesta

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Ondertekend door:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antinucci, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Enrique Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Boursier, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Elmar Brok, Budreikaitė, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Buzek, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciani, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Corlăţean, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Dührkop Dührkop, Andrew Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fiore, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Locatelli, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Marinescu, Marini, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musumeci, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nechifor, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Oprea, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podimata, Podkański, Hans-Gert Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Nicolae Vlad Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robusti, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zanicchi, Zapałowski, Zappalà, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Juridische mededeling - Privacybeleid