Indeks 
Protokół
PDF 253kWORD 168k
Wtorek, 8 lipca 2008 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Składanie dokumentów
 3.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)
 4.Oddziaływanie środowiskowe planowanego gazociągu bałtyckiego, mającego łączyć Rosję i Niemcy (debata)
 5.Stabilizacja sytuacji w Afganistanie: wyzwania dla UE i wspólnoty międzynarodowej (debata)
 6.Zmiana dyrektywy 2003/87/WE w celu uwzględnienia działalności lotniczej w systemie handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie ***II (debata)
 7.Kalendarz budżetowy
 8.Głosowanie
  
8.1.Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.2.Systemy wsparcia w ramach WPR * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.3.Minimalne wymagania w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny użytkowania sprzętu roboczego (druga dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (wersja skodyfikowana) ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.4.Ochrona dzikiego ptactwa (dostosowanie do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą) ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.5.Wspólny system podatku od wartości dodanej * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.6.Protokół dotyczący strategicznej oceny środowiska do Konwencji EKG ONZ z Espoo o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.7.Przystąpienie Liechtensteinu do umowy UE/WE/Szwajcaria dotyczącej włączenia Szwajcarii we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.8.Określanie państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o udzielenie azylu złożonego w państwie członkowskim, w Szwajcarii lub w Liechtensteinie * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.9.Protokół między WE, Szwajcarią i Liechtensteinem do umowy WE-Szwajcaria dotyczącej określania państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o udzielenie azylu złożonego w państwie członkowskim, Szwajcarii lub Liechtensteinie *(art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.10.Numeracja wiz * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.11.Odnowienie umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między WE a Indiami * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.12.Wniosek o uchylenie immunitetu poselskiego Witolda Tomczaka (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.13.Ochrona uprawnień Parlamentu Europejskiego przed sądami krajowymi (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.14.Zatwierdzanie Komisji (zmiana Regulaminu) (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.15.Jednolita procedura wydawania zezwoleń na stosowanie dodatków do żywności, enzymów spożywczych i środków aromatyzujących ***II (głosowanie)
  
8.16.Dodatki do żywności ***II (głosowanie)
  
8.17.Środki aromatyzujące i niektóre składniki żywności o właściwościach aromatyzujących ***II (głosowanie)
  
8.18.Enzymy spożywcze ***II (głosowanie)
  
8.19.Zmiana dyrektywy 2003/87/WE w celu uwzględnienia działalności lotniczej w systemie handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie ***II (głosowanie)
  
8.20.Prace na posiedzeniach plenarnych oraz sprawozdania z własnej inicjatywy (zmiana Regulaminu) (głosowanie)
  
8.21.Budżet 2009: pierwsze refleksje dotyczące mandatu do postępowania pojednawczego w związku z WPB 2009 (głosowanie)
  
8.22.Oddziaływanie środowiskowe planowanego gazociągu bałtyckiego, mającego łączyć Rosję i Niemcy (głosowanie)
  
8.23.Stabilizacja sytuacji w Afganistanie: wyzwania dla UE i wspólnoty międzynarodowej (głosowanie)
 9.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 10.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 11.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia
 12.Warunki dostępu do sieci przesyłowych gazu naturalnego ***I - Wewnętrzny rynek gazu ziemnego ***I - Europejski strategiczny plan w dziedzinie technologii energetycznych (debata)
 13.Odpowiedź UE na wyzwania związane z państwowymi funduszami inwestycyjnymi (debata)
 14.Tura pytań (pytania do Rady)
 15.Wniosek o tryb pilny
 16.Zmiana dyrektywy 2004/49/WE w sprawie bezpieczeństwa kolei wspólnotowych ***II - Zmiana rozporządzenia (WE) nr 881/2004 ustanawiającego Europejską Agencję Kolejową ***II (debata)
 17.Wspólne zasady świadczenia usług lotniczych we Wspólnocie (przekształcenie) ***II (debata)
 18.W kierunku nowej kultury mobilności w mieście (debata)
 19.Wymagania techniczne i procedury administracyjne mające zastosowanie do komercyjnego transportu lotniczego (zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 3922/1991) (debata)
 20.Porządek obrad następnego posiedzenia
 21.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Hans-Gert PÖTTERING
Przewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 9.00.

Głos zabrał Carl Schlyter, który zwrócił się z pytaniem, czy organizacja, która przygotowała wystawę w pomieszczeniach Parlamentu, uzyskała ponadto zezwolenie na umieszczenie na podłodze naklejek (Przewodniczący odpowiedział, że sprawa ta zostanie zbadana).


2. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 16/2008 - Sekcja III - Komisja (SEC(2008)0539 - C6-0246/2008 - 2008/2162(GBD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1234/2007 ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych w zakresie norm handlowych odnoszących się do mięsa drobiowego (COM(2008)0336 - C6-0247/2008 - 2008/0108(CNS))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

AGRI

opinia :

ENVI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 549/2004, (WE) nr 550/2004, (WE) nr 551/2004 oraz (WE) nr 552/2004 w celu poprawienia skuteczności działania i zrównoważonego rozwoju europejskiego systemu lotnictwa (COM(2008)0388 - C6-0250/2008 - 2008/0127(COD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

TRAN

opinia :

ITRE

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 216/2008 w zakresie lotnisk, zarządzania ruchem lotniczym i służb żeglugi powietrznej oraz uchylającego dyrektywę 2006/23/WE (COM(2008)0390 - C6-0251/2008 - 2008/0128(COD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

TRAN

opinia :

EMPL, ITRE

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 17/2008 - Sekcja III - Komisja (SEC(2008)1953 - C6-0252/2008 - 2008/2163(GBD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 18/2008 - Sekcja III - Komisja (SEC(2008)1954 - C6-0253/2008 - 2008/2165(GBD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek dotyczący decyzji Rady i Komisji w sprawie zawarcia protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tadżykistanu, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej (COM(2007)0143 - C6-0254/2008 - 2007/0050(CNS))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

AFET

opinia :

INTA

- Wniosek dotyczący decyzji Rady i Komisji w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi z jednej strony, a Bośnią i Hercegowiną z drugiej strony (08225/2008 - C6-0255/2008 - 2008/0073(AVC))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

AFET

opinia :

INTA


3. Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)

Zgodnie z art. 115 Regulaminu następujący posłowie lub grupy polityczne złożyli wniosek o przeprowadzenie takiej debaty nad następującymi projektami rezolucji:

I. Domniemane istnienie zbiorowych grobów w części Kaszmiru kontrolowanej przez Indie

- Elizabeth Lynne, Marios Matsakis, Sarah Ludford i Frédérique Ries w imieniu grupy ALDE, w sprawie Kaszmiru (B6-0349/2008)

- Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Ewa Tomaszewska i Konrad Szymański w imieniu grupy UEN, w sprawie domniemanego istnienia zbiorowych grobów w części Kaszmiru kontrolowanej przez Indie (B6-0355/2008)

- Cem Özdemir, Jean Lambert, Raül Romeva i Rueda i Hélène Flautre w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie istnienia zbiorowych grobów w części Kaszmiru kontrolowanej przez Indie (B6-0359/2008)

- André Brie w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie domniemanego istnienia zbiorowych grobów w części Kaszmiru kontrolowanej przez Indie (B6-0362/2008)

- James Elles, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Thomas Mann, Laima Liucija Andrikienė i Sajjad Karim w imieniu grupy PPE-DE, w sprawie domniemanego istnienia zbiorowych grobów w części Kaszmiru kontrolowanej przez Indie (B6-0367/2008)

- Pasqualina Napoletano i Richard Howitt w imieniu grupy PSE, w sprawie domniemanego istnienia zbiorowych grobów w części Kaszmiru kontrolowanej przez Indie (B6-0368/2007)

II. Sytuacja w Bangladeszu

- Jan Tadeusz Masiel, Konrad Szymański, Wiesław Stefan Kuc, Ewa Tomaszewska, Mieczysław Edmund Janowski, Hanna Foltyn-Kubicka i Adam Bielan w imieniu grupy UEN, w sprawie Bangladeszu (B6-0356/2008)

- Jean Lambert w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie Bangladeszu (B6-0360/2008)

- Johan Van Hecke, Marios Matsakis, Renate Weber, Marielle De Sarnez, Mariela Velichkova Baeva i Frédérique Ries w imieniu grupy ALDE, w sprawie masowych aresztowań w Bangladeszu (B6-0361/2008)

- Roberto Musacchio w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie Bangladeszu (B6-0364/2008)

- Charles Tannock, Britta Thomsen, Bernd Posselt i Eija-Riitta Korhola w imieniu grupy PPE-DE, w sprawie sytuacji w Bangladeszu (B6-0365/2008)

- Pasqualina Napoletano i Robert Evans w imieniu grupy PSE, w sprawie sytuacji w Bangladeszu (B6-0366/2008)

III. Kara śmierci, w szczególności przypadek Troy Davis

- Marco Pannella, Marco Cappato, Marios Matsakis i Frédérique Ries w imieniu grupy ALDE, w sprawie kary śmierci, w szczególności przypadku Troya Davisa (B6-0350/2008)

- Ryszard Czarnecki w imieniu grupy UEN, w sprawie kary śmierci, w szczególności przypadku Troya Davisa (B6-0357/2008)

- Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Milan Horáček, Kathalijne Maria Buitenweg, Pierre Jonckheer, Caroline Lucas, Claude Turmes i Monica Frassoni w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie kary śmierci, w szczególności przypadku Troya Davisa (B6-0358/2008)

- Vittorio Agnoletto w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie kary śmierci, w szczególności przypadku Troya Davisa (B6-0363/2008)

- Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt i Eija-Riitta Korhola w imieniu grupy PPE-DE, w sprawie kary śmierci, w szczególności przypadku Troya Davisa (B6-0369/2008)

- Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes, Józef Pinior i Marianne Mikko w imieniu grupy PSE, w sprawie kary śmierci, w szczególności przypadku Troya Davisa (B6-0370/2008)

Czas wystąpień przyznany zostanie zgodnie z art. 142 Regulaminu.


4. Oddziaływanie środowiskowe planowanego gazociągu bałtyckiego, mającego łączyć Rosję i Niemcy (debata)

Sprawozdanie w sprawie oddziaływania środowiskowego planowanego gazociągu bałtyckiego, mającego łączyć Rosję i Niemcy (petycje nr 0614/2007 i nr 0952/2007) [2007/2118(INI)] - Komisja Petycji. Sprawozdawca: Marcin Libicki (A6-0225/2008)

Marcin Libicki przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Stavros Dimas (członek Komisji).

Głos zabrali: Christopher Beazley (sprawozdawca komisji opiniodawczej AFET), Andres Tarand (sprawozdawca komisji opiniodawczej ITRE), Rihards Pīks w imieniu grupy PPE-DE, Lasse Lehtinen w imieniu grupy PSE, Diana Wallis w imieniu grupy ALDE, David Hammerstein w imieniu grupy Verts/ALE, Eva-Britt Svensson w imieniu grupy GUE/NGL, Sylwester Chruszcz niezrzeszony, András Gyürk, Proinsias De Rossa, Henrik Lax, Helmuth Markov, Ria Oomen-Ruijten, Victor Boştinaru, Johannes Lebech, Urszula Gacek, Vural Öger, Grażyna Staniszewska, Vytautas Landsbergis, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg i Adam Bielan.

PRZEWODNICTWO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Wiceprzewodniczący

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Tunne Kelam, Danutė Budreikaitė, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Carl Schlyter, Laima Liucija Andrikienė, Marios Matsakis, Konrad Szymański, Árpád Duka-Zólyomi, Olle Schmidt i Ville Itälä.

Głos zabrali: Stavros Dimas i Marcin Libicki.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.22 protokołu z dnia 08.07.2008.


5. Stabilizacja sytuacji w Afganistanie: wyzwania dla UE i wspólnoty międzynarodowej (debata)

Sprawozdanie w sprawie stabilizacji sytuacji w Afganistanie: wyzwania dla UE i wspólnoty międzynarodowej [2007/2208(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: André Brie (A6-0269/2008)

André Brie przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrali: Jean-Pierre Jouyet (urzędujący przewodniczący Rady) i Benita Ferrero-Waldner (członkini Komisji).

Głos zabrali: Carlo Fatuzzo w imieniu grupy PPE-DE, Ana Maria Gomes w imieniu grupy PSE, Samuli Pohjamo w imieniu grupy ALDE, Konrad Szymański w imieniu grupy UEN, Angelika Beer w imieniu grupy Verts/ALE, Vittorio Agnoletto w imieniu grupy GUE/NGL, Bastiaan Belder w imieniu grupy IND/DEM, Koenraad Dillen niezrzeszony, Nickolay Mladenov, Libor Rouček, Gerard Batten, Slavi Binev, Robert Evans i Emilio Menéndez del Valle.

PRZEWODNICTWO: Luisa MORGANTINI
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrał Vural Öger.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Anna Ibrisagic, Miroslav Mikolášik, Dragoş Florin David, Geoffrey Van Orden, Vytautas Landsbergis i Czesław Adam Siekierski.

Głos zabrali: Jean-Pierre Jouyet, Benita Ferrero-Waldner i André Brie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.23 protokołu z dnia 08.07.2008.


6. Zmiana dyrektywy 2003/87/WE w celu uwzględnienia działalności lotniczej w systemie handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie ***II (debata)

Zalecenie do drugiego czytania dotyczące wspólnego stanowiska przyjętego przez Radę mającego na celu przyjęcie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2003/87/WE w celu uwzględnienia działalności lotniczej w systemie handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie [05058/3/2008 - C6-0177/2008 - 2006/0304(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Peter Liese (A6-0220/2008)

Głos zabrali: Nathalie Kosciusko-Morizet (urzędująca przewodnicząca Rady) i Stavros Dimas (członek Komisji).

Peter Liese przedstawił zalecenie do drugiego czytania.

Głos zabrali: Georg Jarzembowski w imieniu grupy PPE-DE, Matthias Groote w imieniu grupy PSE, Holger Krahmer w imieniu grupy ALDE, Roberts Zīle w imieniu grupy UEN, Caroline Lucas w imieniu grupy Verts/ALE, Jens Holm w imieniu grupy GUE/NGL, Johannes Blokland w imieniu grupy IND/DEM, Françoise Grossetête, Linda McAvan, Urszula Krupa, Aldis Kušķis, Paulo Casaca, Eija-Riitta Korhola i Avril Doyle.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: John Purvis, Saïd El Khadraoui, Mieczysław Edmund Janowski, Ilda Figueiredo i Marian-Jean Marinescu.

Głos zabrali: Nathalie Kosciusko-Morizet, Stavros Dimas i Peter Liese.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.19 protokołu z dnia 08.07.2008.


PRZEWODNICTWO: Alejo VIDAL-QUADRAS
Wiceprzewodniczący

7. Kalendarz budżetowy

W porozumieniu z Komisją Budżetową Przewodniczący poinformował, że terminy składania projektów poprawek i projektów zmian do pierwszego czytania budżetu ogólnego na rok 2009 wyznaczono na następujące dni:

- dla komisji parlamentarnych i posłów (co najmniej 40 posłów): środa 10.09.2008 o godz. 12.00

- dla grup politycznych: środa 17.09.2008 o godz. 12.00.


8. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


8.1. Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1638/2006 określające przepisy ogólne w sprawie ustanowienia Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa [COM(2008)0308 - C6-0200/2008 - 2008/0095(COD)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0271/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 1)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2008)0315)


8.2. Systemy wsparcia w ramach WPR * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników [COM(2008)0247 - C6-0208/2008 - 2008/0088(CNS)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca: Neil Parish (A6-0270/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 2)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2008)0316)


8.3. Minimalne wymagania w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny użytkowania sprzętu roboczego (druga dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (wersja skodyfikowana) ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie zmienionego wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny użytkowania sprzętu roboczego przez pracowników podczas pracy (druga dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (wersja ujednolicona) [COM(2008)0111 - C6-0127/2008 - 2006/0214(COD)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0290/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 3)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2008)0317)


8.4. Ochrona dzikiego ptactwa (dostosowanie do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą) ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 79/409/EWG w sprawie ochrony dzikiego ptactwa w zakresie uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji [COM(2008)0105 - C6-0088/2008 - 2008/0038(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Miroslav Ouzký (A6-0259/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 4)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2008)0318)


8.5. Wspólny system podatku od wartości dodanej * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej niektóre przepisy dyrektywy 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej [COM(2007)0677 - C6-0433/2007 - 2007/0238(CNS)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Dariusz Rosati (A6-0232/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 5)

WNIOSEK KOMISJI, POPRAWKI i PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2008)0319)


8.6. Protokół dotyczący strategicznej oceny środowiska do Konwencji EKG ONZ z Espoo o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zatwierdzenia, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, Protokołu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do Konwencji EKG ONZ o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym sporządzonej w Espoo w 1991 r. [COM(2008)0132 - C6-0161/2008 - 2008/0052(CNS)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Bogusław Sonik (A6-0221/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 6)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2008)0320)


8.7. Przystąpienie Liechtensteinu do umowy UE/WE/Szwajcaria dotyczącej włączenia Szwajcarii we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej Protokołu między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu o przystąpieniu Księstwa Liechtensteinu do Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen [COM(2006)0752 - C6-0089/2008 - 2006/0251(CNS)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Ewa Klamt (A6-0246/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 7)

WNIOSEK KOMISJI, POPRAWKI i PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2008)0321)


8.8. Określanie państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o udzielenie azylu złożonego w państwie członkowskim, w Szwajcarii lub w Liechtensteinie * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu między Wspólnotą Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu o przystąpieniu Księstwa Liechtensteinu do Umowy między Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej kryteriów i mechanizmów umożliwiających określanie państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o udzielenie azylu złożonego w państwie członkowskim lub w Szwajcarii [COM(2006)0754 - C6-0090/2008 - 2006/0252(CNS)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Ewa Klamt (A6-0247/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 8)

WNIOSEK KOMISJI, POPRAWKI i PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2008)0322)


8.9. Protokół między WE, Szwajcarią i Liechtensteinem do umowy WE-Szwajcaria dotyczącej określania państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o udzielenie azylu złożonego w państwie członkowskim, Szwajcarii lub Liechtensteinie *(art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu między Wspólnotą Europejską, Szwajcarią i Liechtensteinem do Umowy między Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej kryteriów i mechanizmów umożliwiających określanie państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o udzielenie azylu złożonego w państwie członkowskim, Szwajcarii lub Liechtensteinie [COM(2006)0753 - C6-0091/2008 - 2006/0257(CNS)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Ewa Klamt (A6-0261/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 9)

WNIOSEK KOMISJI, POPRAWKI i PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2008)0323)


8.10. Numeracja wiz * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1683/95 ustanawiające jednolity formularz wizowy w odniesieniu do systemu numeracji wiz [COM(2008)0188 - C6-0187/2008 - 2008/0074(CNS)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Gérard Deprez (A6-0268/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 10)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2008)0324)


8.11. Odnowienie umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między WE a Indiami * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia umowy odnawiającej Umowę w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Republiki Indii [16681/2007 - C6-0073/2008 - 2007/0207(CNS)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Christian Ehler (A6-0254/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 11)

PROJEKT RADY, POPRAWKI i PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2008)0325)


8.12. Wniosek o uchylenie immunitetu poselskiego Witolda Tomczaka (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie uchylenia immunitetu poselskiego Witolda Tomczaka [2008/2078(IMM)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Diana Wallis (A6-0277/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 12)

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2008)0326)


8.13. Ochrona uprawnień Parlamentu Europejskiego przed sądami krajowymi (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie ochrony uprawnień Parlamentu Europejskiego przed sądami krajowymi [2007/2205(INI)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Giuseppe Gargani (A6-0222/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 13)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2008)0327)


8.14. Zatwierdzanie Komisji (zmiana Regulaminu) (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie zatwierdzania Komisji (zmiana Regulaminu) [2007/2128(REG)] - Komisja Spraw Konstytucyjnych. Sprawozdawca: Andrew Duff (A6-0198/2008)

(Wymagana większość kwalifikowana)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 14)

TEKST REGULAMINU, POPRAWKI i PROJEKT DECYZJI

Głos zabrał Stavros Dimas (członek Komisji).

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2008)0328)

Nowe przepisy wejdą w życie w pierwszym dniu kolejnego posiedzenia plenarnego.


8.15. Jednolita procedura wydawania zezwoleń na stosowanie dodatków do żywności, enzymów spożywczych i środków aromatyzujących ***II (głosowanie)

Zalecenie do drugiego czytania w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego jednolitą procedurę wydawania zezwoleń na stosowanie dodatków do żywności, enzymów spożywczych i środków aromatyzujących [16673/2/2007 - C6-0138/2008 - 2006/0143(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Åsa Westlund (A6-0179/2008)

(Wymagana większość kwalifikowana)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 15)

WSPÓLNE STANOWISKO RADY

Ogłoszono zatwierdzenie w formie poprawionej (P6_TA(2008)0329)


8.16. Dodatki do żywności ***II (głosowanie)

Zalecenie do drugiego czytania w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dodatków do żywności [16675/2/2007 - C6-0141/2008 - 2006/0145(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Åsa Westlund (A6-0180/2008)

(Wymagana większość kwalifikowana)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 16)

WSPÓLNE STANOWISKO RADY

Ogłoszono zatwierdzenie w formie poprawionej (P6_TA(2008)0330)


8.17. Środki aromatyzujące i niektóre składniki żywności o właściwościach aromatyzujących ***II (głosowanie)

Zalecenie do drugiego czytania w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków aromatyzujących i niektórych składników żywności o właściwościach aromatyzujących do użycia w oraz na środkach spożywczych oraz zmieniającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 1576/89 i (EWG) nr 1601/91, rozporządzenie (WE) nr 2232/96 i dyrektywę 2000/13/WE [16677/3/2007 - C6-0139/2008 - 2006/0147(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Mojca Drčar Murko (A6-0177/2008)

(Wymagana większość kwalifikowana)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 17)

WSPÓLNE STANOWISKO RADY

Ogłoszono zatwierdzenie w formie poprawionej (P6_TA(2008)0331)


8.18. Enzymy spożywcze ***II (głosowanie)

Zalecenie do drugiego czytania w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie enzymów spożywczych i zmieniającego dyrektywę Rady 83/417/EWG, rozporządzenie Rady (WE) nr 1493/1999, dyrektywę 2000/13/WE, dyrektywę Rady 2001/112/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 258/97 [16676/1/2007 - C6-0140/2008 - 2006/0144(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Avril Doyle (A6-0176/2008)

(Wymagana większość kwalifikowana)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 18)

WSPÓLNE STANOWISKO RADY

Głos zabrała Avril Doyle (sprawozdawczyni).

Ogłoszono zatwierdzenie w formie poprawionej (P6_TA(2008)0332)


8.19. Zmiana dyrektywy 2003/87/WE w celu uwzględnienia działalności lotniczej w systemie handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie ***II (głosowanie)

Zalecenie do drugiego czytania w sprawie wspólnego stanowiska przyjętego przez Radę mającego na celu przyjęcie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2003/87/WE w celu uwzględnienia działalności lotniczej w systemie handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie [05058/3/2008 - C6-0177/2008 - 2006/0304(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Peter Liese (A6-0220/2008)

(Wymagana większość kwalifikowana)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 19)

WSPÓLNE STANOWISKO RADY

Ogłoszono zatwierdzenie w formie poprawionej (P6_TA(2008)0333)


8.20. Prace na posiedzeniach plenarnych oraz sprawozdania z własnej inicjatywy (zmiana Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie do drugiego czytania w sprawie zmiany Regulaminu Parlamentu Europejskiego w świetle wniosków zgłoszonych przez grupę roboczą ds. reformy parlamentarnej, dotyczących prac na posiedzeniach plenarnych oraz sprawozdań z własnej inicjatywy [2007/2272(REG)] - Komisja Spraw Konstytucyjnych. Sprawozdawca: Richard Corbett (A6-0197/2008)

(do przyjęcia poprawek wymagana większość kwalifikowana, do przyjęcia wniosku w sprawie decyzji wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 20)

TEKST REGULAMINU

Poprawki przyjęte: załącznik Wyniki głosowania

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto (P6_TA(2008)0334)

Nowe przepisy wejdą w życie w pierwszym dniu kolejnego posiedzenia plenarnego, z wyjątkiem pkt. 2 i 3 nowego załącznika II a, które wejdą w życie w pierwszym dniu kadencji rozpoczynającej się w lipcu 2009 r.


8.21. Budżet 2009: pierwsze refleksje dotyczące mandatu do postępowania pojednawczego w związku z WPB 2009 (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie procedury budżetowej 2009: pierwsze refleksje dotyczące wstępnego projektu budżetu na rok 2009 r. oraz mandatu do postępowania pojednawczego
Sekcja III - Komisja [2008/2025(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Jutta Haug (A6-0262/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 21)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2008)0335)


8.22. Oddziaływanie środowiskowe planowanego gazociągu bałtyckiego, mającego łączyć Rosję i Niemcy (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie oddziaływania środowiskowego planowanego gazociągu bałtyckiego, mającego łączyć Rosję i Niemcy (petycje nr 0614/2007 i nr 0952/2007) [2007/2118(INI)] - Komisja Petycji. Sprawozdawca: Marcin Libicki (A6-0225/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 22)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2008)0336)

W związku z głosowaniem głos zabrali:

Dirk Sterckx zwrócił uwagę na wadliwe wyświetlanie wyników głosowania na ekranach, a Justas Vincas Paleckis zwrócił się do Przewodniczącego z wnioskiem o ustne podawanie wyników głosowania z dokładną liczbą głosów (po głosowaniu nad poprawką 50 Przewodniczący przerwał na kilka minut głosowanie, aby umożliwić rozwiązanie problemu przez służby techniczne);

Graham Booth zabrał głos w sprawie procedury głosowania nad poprawką 49;

Marcin Libicki (sprawozdawca) i Werner Langen zabrali głos w sprawie wyświetlania wyników glosowania;

Christopher Beazley zwrócił się z wnioskiem o głosowanie podzielone nad poprawką 30 (Przewodniczący stwierdził brak sprzeciwu);

Andres Tarand zaproponował poprawkę ustną do poprawki 37, która została przyjęta.

Marcin Libicki złożył oświadczenie po głosowaniu.


8.23. Stabilizacja sytuacji w Afganistanie: wyzwania dla UE i wspólnoty międzynarodowej (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie stabilizacji sytuacji w Afganistanie: wyzwania dla UE i wspólnoty międzynarodowej [2007/2208(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: André Brie (A6-0269/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 23)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2008)0337)

W związku z głosowaniem głos zabrali:

Przed głosowaniem Przewodniczący podał do wiadomości, że sprawozdawca usunął swoje nazwisko z tego sprawozdania.

André Brie zaproponował poprawkę ustną mającą na celu dodanie ust. 3a, która została przyjęta.


9. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania:

Pisemne wyjaśnienia złożone zgodnie z art. 163 ust. 3 Regulaminu zamieszczone zostaną w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie Åsa Westlund - A6-0179/2008, Sprawozdanie Åsa Westlund - A6-0180/2008, Sprawozdanie Mojca Drčar Murko - A6-0177/2008 Sprawozdanie Avril Doyle - A6-0176/2008

Hiltrud Breyer w imieniu grupy Verts/ALE

Sprawozdanie Åsa Westlund - A6-0180/2008

Neena Gill i Czesław Adam Siekierski

Sprawozdanie Mojca Drčar Murko - A6-0177/2008

Miroslav Mikolášik

Sprawozdanie Avril Doyle - A6-0176/2008

Miroslav Mikolášik

Sprawozdanie Peter Liese - A6-0220/2008

Péter Olajos, Zuzana Roithová i Christoph Konrad

Sprawozdanie Richard Corbett - A6-0197/2008

David Sumberg, Bernd Posselt, Philip Claeys, Frank Vanhecke, Christopher Heaton-Harris i Syed Kamall

Sprawozdanie Jutta Haug - A6-0262/2008

David Sumberg i Christopher Heaton-Harris

Sprawozdanie Marcin Libicki - A6-0225/2008

Laima Liucija Andrikienė, Victor Boştinaru, Zuzana Roithová, Leopold Józef Rutowicz, Bogusław Rogalski, Czesław Adam Siekierski, Bernd Posselt i Rainer Wieland

Sprawozdanie André Brie - A6-0269/2008

David Sumberg, Eoin Ryan w imieniu grupy UEN, Carlo Fatuzzo, Bernd Posselt i Christopher Heaton-Harris


10. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Korekty do głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Séance en direct, Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes) oraz w wersji drukowanej załącznika Wyniki głosowania imiennego.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie uaktualniana maksymalnie przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt do głosowania i zamiaru głosowania zostanie zamknięta w celu jej przetłumaczenia i opublikowania w Dzienniku Urzędowym.

°
° ° °

Vasco Graça Moura poinformował, że jego stanowisko do głosowania nie zadziałało w czasie głosowania nad sprawozdaniem Jacek Saryusz-Wolski - A6-0271/2008.

Gianni Pittella poinformował, że jego stanowisko do głosowania nie zadziałało w czasie głosowania nad sprawozdaniem Dariusz Rosati - A6-0232/2008.

Magor Imre Csibi poinformował, że jego stanowisko do głosowania nie zadziałało w czasie głosowania nad sprawozdaniem Åsa Westlund - A6-0180/2008.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 13.55 i wznowione o 15.05.)

PRZEWODNICTWO: Edward McMILLAN-SCOTT
Wiceprzewodniczący

11. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


12. Warunki dostępu do sieci przesyłowych gazu naturalnego ***I - Wewnętrzny rynek gazu ziemnego ***I - Europejski strategiczny plan w dziedzinie technologii energetycznych (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1775/2005 w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego [COM(2007)0532 - C6-0319/2007 - 2007/0199(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Atanas Paparizov (A6-0253/2008)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2003/55/WE dotyczącą wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego [COM(2007)0529 - C6-0317/2007 - 2007/0196(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Romano Maria La Russa (A6-0257/2008)

Sprawozdanie w sprawie europejski ego strategicznego planu w dziedzinie technologii energetycznych [2008/2005(INI)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Jerzy Buzek (A6-0255/2008)

Głos zabrali: Nathalie Kosciusko-Morizet (urzędująca przewodnicząca Rady), Andris Piebalgs (członek Komisji) i Janez Potočnik (członek Komisji).

Atanas Paparizov, Romano Maria La Russa i Jerzy Buzek przedstawili swoje sprawozdania.

Głos zabrali: Christian Ehler (sprawozdawca komisji opiniodawczej ECON), Inés Ayala Sender (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ENVI), Bernhard Rapkay (sprawozdawca komisji opiniodawczej ECON), Emmanouil Angelakas (sprawozdawca komisji opiniodawczej IMCO), Toine Manders (sprawozdawca komisji opiniodawczej IMCO), Herbert Reul w imieniu grupy PPE-DE, Hannes Swoboda w imieniu grupy PSE, Danutė Budreikaitė w imieniu grupy ALDE, Roberts Zīle w imieniu grupy UEN, Claude Turmes w imieniu grupy Verts/ALE, Esko Seppänen w imieniu grupy GUE/NGL, Derek Roland Clark w imieniu grupy IND/DEM, i Luca Romagnoli niezrzeszony.

PRZEWODNICTWO: Adam BIELAN
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Alejo Vidal-Quadras, Teresa Riera Madurell, Adina-Ioana Vălean, Dariusz Maciej Grabowski, Rebecca Harms, Miloslav Ransdorf, Jana Bobošíková, Paul Rübig, Reino Paasilinna, Anne Laperrouze, Liam Aylward, Jacky Hénin, Romana Jordan Cizelj, Šarūnas Birutis, Guntars Krasts, Ilda Figueiredo, Gunnar Hökmark, Catherine Trautmann, Vladko Todorov Panayotov, Nathalie Kosciusko-Morizet, Jan Březina, Adam Gierek, Lena Ek, Roberta Alma Anastase, Giovanna Corda, Anni Podimata, Pierre Pribetich i Silvia-Adriana Ţicău.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Dragoş Florin David, Andrzej Jan Szejna, Ioan Mircea Paşcu, Theodor Dumitru Stolojan, Czesław Adam Siekierski, Inés Ayala Sender i Paul Rübig.

Głos zabrał Andris Piebalgs.

PRZEWODNICTWO: Mechtild ROTHE
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Atanas Paparizov, Romano Maria La Russa i Jerzy Buzek.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.9 protokołu z dnia 09.07.2008, pkt 5.10 protokołu z dnia 09.07.2008 i pkt 5.17 protokołu z dnia 09.07.2008.


13. Odpowiedź UE na wyzwania związane z państwowymi funduszami inwestycyjnymi (debata)

Pytanie ustne (O-0067/2008) zadane przez Pervenche Berès, w imieniu komisji ECON, do Rady: Odpowiedź UE na wyzwania związane z państwowymi funduszami inwestycyjnymi (B6-0164/2008)

Pytanie ustne (O-0068/2008) zadane przez Pervenche Berès, w imieniu komisji ECON, do Komisji: Odpowiedź UE na wyzwania związane z państwowymi funduszami inwestycyjnymi (B6-0165/2008)

Pervenche Berès zadała pytania ustne.

Anne-Marie Idrac (urzędująca przewodnicząca Rady) odpowiedziała na pytanie B6-0164/2008.

Günter Verheugen (wiceprzewodniczący Komisji) odpowiedział na pytanie B6-0165/2008.

Głos zabrali: Piia-Noora Kauppi w imieniu grupy PPE-DE, Elisa Ferreira w imieniu grupy PSE, Wolf Klinz w imieniu grupy ALDE, Cornelis Visser, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, José Manuel García-Margallo y Marfil, Ieke van den Burg i Harald Ettl.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: John Purvis, Zsolt László Becsey, Margarita Starkevičiūtė i Ieke van den Burg.

Głos zabrali: Anne-Marie Idrac i Günter Verheugen.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 108 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Pervenche Berès, w imieniu komisji ECON, w sprawie państwowych funduszy majątkowych (B6-0304/2008)

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.18 protokołu z dnia 09.07.2008.


PRZEWODNICTWO: Manuel António dos SANTOS
Wiceprzewodniczący

14. Tura pytań (pytania do Rady)

Parlament rozpatrzył pytania do przedłożenia Radzie (B6-0168/2008).

Pytanie 1 (Claude Moraes): Dyrektywa horyzontalna przeciw wszelkiej dyskryminacji.

Jean-Pierre Jouyet (urzędujący przewodniczący Rady) udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Claude Moraes, Elizabeth Lynne i Jörg Leichtfried.

Pytanie 2 (Marian Harkin): Priorytety francuskiej prezydencji.

Jean-Pierre Jouyet udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające, które skierowała Marian Harkin.

Pytania 3 i 4 zostały wycofane.

Pytanie 5 (Brian Crowley): Zaniechanie dążenia do celu Unii Europejskiej dotyczącego ustalenia udziału biopaliw we wszystkich paliwach na poziomie 10%.

Jean-Pierre Jouyet udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Brian Crowley, Josu Ortuondo Larrea i Mairead McGuinness.

Pytanie 6 (Liam Aylward): Drugi cel tysiąclecia na rzecz rozwoju i konwencji MOP w sprawie pracy dzieci.

Jean-Pierre Jouyet udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające, które skierował Liam Aylward.

Pytanie 7 (Seán Ó Neachtain): Wprowadzanie biur ds. odzyskiwania mienia.

Jean-Pierre Jouyet udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Seán Ó Neachtain, Reinhard Rack i Avril Doyle.

Pytanie 8 (Eoin Ryan): Wczesne ostrzeganie na poziomie europejskim dotyczące porwań dzieci.

Jean-Pierre Jouyet udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Eoin Ryan, Reinhard Rack i Christopher Heaton-Harris.

Pytanie 9 (Manuel Medina Ortega): Projekty związane z „szerszym sąsiedztwem”.

Jean-Pierre Jouyet udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające, które skierował Manuel Medina Ortega.

Pytanie 10 (Robert Evans): Sri Lanka

Jean-Pierre Jouyet udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Robert Evans i Avril Doyle.

Pytanie 11 (Avril Doyle): Priorytety Rady w zakresie środków dotyczących klimatu.

Jean-Pierre Jouyet udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Avril Doyle i Robert Evans.

Pytania od 12 do 36 oraz od 38 do 42 zostaną rozpatrzone na piśmie (patrz załącznik pełnego sprawozdania z obrad).

Pytanie 37 nie zostało dopuszczone, ponieważ figuruje ono już w porządku obrad niniejszej sesji.

Tura pytań do Rady została zamknięta.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 19.00 i wznowione o 21.00.)

PRZEWODNICTWO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Wiceprzewodnicząca

15. Wniosek o tryb pilny

Wniosek Rady i Komisji o przeprowadzenie debaty w trybie pilnym (art.134 Regulaminu) nad:

- wnioskiem w sprawie rozporządzenia ustanawiającego tymczasowe szczególne działanie mające na celu wspieranie restrukturyzacji flot rybackich Unii Europejskiej dotkniętych kryzysem gospodarczym (COM(2008)0454 - C6-0270/2008 - 2008/0144 (CNS))

Uzasadnienie wniosku o tryb pilny:

tryb pilny umotywowany jest potrzebą przyjęcia przepisów mających na celu dostosowanie wspólnotowego sektora rybołówstwa w aktualnym kontekście wzrostu cen paliw w celu zapewnienia w tym sektorze trwałych warunków społecznych i gospodarczych.

Parlament podejmie decyzję w sprawie wniosku o zastosowanie trybu pilnego w następnym dniu sesji o godz. 12.


16. Zmiana dyrektywy 2004/49/WE w sprawie bezpieczeństwa kolei wspólnotowych ***II - Zmiana rozporządzenia (WE) nr 881/2004 ustanawiającego Europejską Agencję Kolejową ***II (debata)

Zalecenie do drugiego czytania w sprawie wspólnego stanowiska przyjętego przez Radę w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 2004/49/WE w sprawie bezpieczeństwa kolei wspólnotowych [16133/3/2007 - C6-0129/2008 - 2006/0272(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Paolo Costa (A6-0223/2008)

Zalecenie do drugiego czytania dotyczące wspólnego stanowiska przyjętego przez Radę w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 881/2004 ustanawiające Europejską Agencję Kolejową [16138/3/2007 - C6-0131/2008 - 2006/0274(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Paolo Costa (A6-0210/2008)

Paolo Costa przedstawił zalecenia do drugiego czytania.

Głos zabrał Antonio Tajani (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Georg Jarzembowski w imieniu grupy PPE-DE, Brian Simpson w imieniu grupy PSE, Erik Meijer w imieniu grupy GUE/NGL, Reinhard Rack, Gilles Savary, Jaromír Kohlíček, Silvia-Adriana Ţicău i Bogusław Liberadzki.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Czesław Adam Siekierski, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk i Jörg Leichtfried.

Głos zabrali: Antonio Tajani i Paolo Costa.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.3 protokołu z dnia 09.07.2008 i pkt 5.4 protokołu z dnia 09.07.2008.


17. Wspólne zasady świadczenia usług lotniczych we Wspólnocie (przekształcenie) ***II (debata)

Zalecenie do drugiego czytania w sprawie wspólnego stanowiska przyjętego przez Radę w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne zasady świadczenia usług lotniczych we Wspólnocie (przekształcenie) [16160/4/2007 - C6-0176/2008 - 2006/0130(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Arūnas Degutis (A6-0264/2008)

Arūnas Degutis przedstawił zalecenie do drugiego czytania.

Głos zabrał Antonio Tajani (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Elisabeth Jeggle w imieniu grupy PPE-DE, Ulrich Stockmann w imieniu grupy PSE, Seán Ó Neachtain w imieniu grupy UEN, Jaromír Kohlíček w imieniu grupy GUE/NGL, Brian Simpson, Luís Queiró i Jörg Leichtfried.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Laima Liucija Andrikienė, Saïd El Khadraoui, Reinhard Rack, Mieczysław Edmund Janowski i Silvia-Adriana Ţicău.

Głos zabrali: Antonio Tajani i Arūnas Degutis.

Głos zabrała Zuzana Roithová, która podkreśliła, że chciała przemówić zgodnie z procedurą pytań z sali (Przewodnicząca odpowiedziała jej, że ponieważ pięciu posłów zabrało już głos zgodnie z tą procedurą, należało kontynuować debatę).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.5 protokołu z dnia 09.07.2008.


18. W kierunku nowej kultury mobilności w mieście (debata)

Sprawozdanie w sprawie zielonej księgi zatytułowanej „W kierunku nowej kultury mobilności w mieście” [2008/2041(INI)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Reinhard Rack (A6-0252/2008)

Reinhard Rack przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Antonio Tajani (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Justas Vincas Paleckis (sprawozdawca komisji opiniodawczej ENVI), Jan Olbrycht (sprawozdawca komisji opiniodawczej REGI), Markus Ferber w imieniu grupy PPE-DE, Saïd El Khadraoui w imieniu grupy PSE, Jean Marie Beaupuy w imieniu grupy ALDE, Michael Cramer w imieniu grupy Verts/ALE, Johannes Blokland w imieniu grupy IND/DEM, Marian-Jean Marinescu, Inés Ayala Sender i Renate Sommer.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Zita Pleštinská, Pierre Pribetich, Zuzana Roithová, Silvia-Adriana Ţicău i Inés Ayala Sender.

Głos zabrali: Antonio Tajani i Reinhard Rack.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.19 protokołu z dnia 09.07.2008.


19. Wymagania techniczne i procedury administracyjne mające zastosowanie do komercyjnego transportu lotniczego (zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 3922/1991) (debata)

Pytanie ustne (O-0075/2008) zadane przez Evę Lichtenberger, w imieniu komisji TRAN, do Komisji: wymagania techniczne i procedury administracyjne mające zastosowanie do komercyjnego transportu lotniczego (UE OPS) / wykorzystanie systemów zabezpieczających dzieci (OPS 1.730) (B6-0169/2008).

Eva Lichtenberger zadała pytanie ustne.

Antonio Tajani (wiceprzewodniczący Komisji) odpowiedział na pytanie ustne

Głos zabrali: Georg Jarzembowski w imieniu grupy PPE-DE, Ulrich Stockmann w imieniu grupy PSE, i Eva Lichtenberger w imieniu grupy Verts/ALE.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Reinhard Rack i Michael Cramer.

Głos zabrał Antonio Tajani.

Debata została zamknięta.


20. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalony został porządek obrad posiedzenia w kolejnym dniu (dokument Porządek obrad” PE 409.330/OJME).


21. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 23.20.

Harald Rømer

Gérard Onesta

Sekretarz Generalny

Wiceprzewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Podpisali:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antinucci, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Enrique Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Boursier, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Elmar Brok, Budreikaitė, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Buzek, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciani, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Corlăţean, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Dührkop Dührkop, Andrew Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fiore, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Locatelli, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Marinescu, Marini, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musumeci, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nechifor, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Oprea, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podimata, Podkański, Hans-Gert Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Nicolae Vlad Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robusti, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zanicchi, Zapałowski, Zappalà, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności