Kazalo 
Zapisnik
PDF 239kWORD 160k
Torek, 8. julij 2008 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2. Predložitev dokumentov
 3.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (vloženi predlogi resolucij)
 4.Okoljski vpliv načrtovanega plinovoda skozi Baltiško morje, ki naj bi povezal Rusijo in Nemčijo (razprava)
 5.Stabilizacija Afganistana: izzivi za EU in mednarodno skupnost (razprava)
 6.Sprememba Direktive 2003/87/ES zaradi vključitve letalskih dejavnosti v sistem za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti ***II (razprava)
 7.Proračunski koledar
 8.Čas glasovanja
  
8.1.Splošne določbe o ustanovitvi Evropskega instrumenta sosedstva in partnerstva ***I (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
8.2.Sheme podpor v okviru SKP * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
8.3.Minimalne varnostne in zdravstvene zahteve za uporabo delovne opreme (druga posebna direktiva v smislu člena 16(1) Direktive 89/391/EGS) (kodificirana različica) ***I (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
8.4.Ohranjanje prosto živečih ptic (prilagoditev regulativnemu postopku s pregledom) ***I (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
8.5.Skupni sistem davka na dodano vrednost * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
8.6.Protokol o strateški okoljski presoji k leta 1991 sprejeti Konvenciji UN/ECE iz Espooja o presoji čezmejnih vplivov na okolje * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
8.7.Pristop Lihtenštajna k Sporazumu EU/ES/Švica o pridružitvi Švice k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
8.8.Pristop Lihtenštajna k Sporazumu med ES in Švico o določitvi države, odgovorne za obravnavo prošnje za azil, vložene v državi članici ali v Švici * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
8.9.Protokol med ES, Švico in Lihtenštajnom k Sporazumu med ES in Švico o merilih in mehanizmih za določitev države, odgovorne za obravnavo prošnje za azil, vložene v državi članici, v Švici ali Lihtenštajnu *(člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
8.10.Številčenje vizumov * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
8.11.Sporazum o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju ES-Indija * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
8.12.Zahteva za odvzem poslanske imunitete Witoldu Tomczaku (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
8.13.Zaščita posebnih pravic Evropskega parlamenta pred nacionalnimi sodišči (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
8.14.Potrditev Komisije (sprememba Poslovnika) (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
8.15.Skupni postopek odobritve za aditive za živila, encime za živila in arome za živila ***II (glasovanje)
  
8.16.Aditivi za živila ***II (glasovanje)
  
8.17.Arome in nekatere sestavine živil z aromatičnimi lastnostmi ***II (glasovanje)
  
8.18.Encimi za živila ***II (glasovanje)
  
8.19.Sprememba Direktive 2003/87/ES zaradi vključitve letalskih dejavnosti v sistem za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti ***II (glasovanje)
  
8.20.Delo na plenarnih zasedanjih in samoiniciativna poročila (sprememba Poslovnika) (glasovanje)
  
8.21.Proračun 2009: prvi premisleki o PPP za leto 2009 in mandat za usklajevanje (glasovanje)
  
8.22.Okoljski vpliv načrtovanega plinovoda skozi Baltiško morje, ki naj bi povezal Rusijo in Nemčijo (glasovanje)
  
8.23.Stabilizacija Afganistana: izzivi za EU in mednarodno skupnost (glasovanje)
 9.Obrazložitve glasovanja
 10.Popravki in namere glasovanja
 11.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 12.Pogoji za dostop do prenosnih omrežij zemeljskega plina ***I - Notranji trg z zemeljskim plinom ***I - Evropski strateški načrt za energetsko tehnologijo (razprava)
 13.Odgovor EU na izziv državnih premoženjskih skladov (razprava)
 14.Čas za vprašanja (vprašanja Svetu)
 15.Zahteva za nujni postopek
 16.Spremembe Direktive 2004/49/ES o varnosti na železnicah Skupnosti ***II - Spremembe Uredbe (ES) št. 881/2004 o ustanovitvi Evropske železniške agencije ***II (razprava)
 17.Pravila za opravljanje zračnih prevozov v Skupnosti (prenovitev) ***II (razprava)
 18.Nova kultura mobilnosti v mestih (razprava)
 19.Tehnični predpisi in upravni postopki, ki se uporabljajo za komercialni letalski prevoz (sprememba Uredbe (EGS) št. 3922/1991) (razprava)
 20.Dnevni red naslednje seje
 21.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Hans-Gert PÖTTERING
predsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 09.00.

Govoril je Carl Schlyter, ki je vprašal, ali je organizacija, ki je pripravila razstavo v prostorih Parlamenta, pridobila tudi dovoljenje za lepljenje samolepilnih lističev po tleh stavbe (predsednik mu je odgovoril, da bo vprašanje proučeno).


2.  Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente

1) od Sveta in Komisije

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 16/2008 - Oddelek III - Komisija (SEC(2008)0539 - C6-0246/2008 - 2008/2162(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog Uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1234/2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov glede tržnih standardov za perutninsko meso (COM(2008)0336 - C6-0247/2008 - 2008/0108(CNS))

posredovano

pristojni :

AGRI

mnenje :

ENVI

- Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembah uredb (ES) št. 549/2004, (ES) št. 550/2004, (ES) št. 551/2004 in (ES) št. 552/2004 z namenom izboljšanja delovanja in trajnosti evropskega letalskega sistema (COM(2008)0388 - C6-0250/2008 - 2008/0127(COD))

posredovano

pristojni :

TRAN

mnenje :

ITRE

- Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 216/2008 v zvezi z letališči, upravljanjem zračnega prometa in navigacijskimi službami zračnega prometa ter o razveljavitvi Direktive Sveta 2006/23/ES (COM(2008)0390 - C6-0251/2008 - 2008/0128(COD))

posredovano

pristojni :

TRAN

mnenje :

EMPL, ITRE

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 17/2008 - Oddelek III - Komisija (SEC(2008)1953 - C6-0252/2008 - 2008/2163(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 18/2008 - Oddelek III - Komisija (SEC(2008)1954 - C6-0253/2008 - 2008/2165(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog Sklepa Sveta in Komisije o sklenitvi Protokola k Sporazumu o partnerstvu in sodelovanju med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Republiko Tadžikistan na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Bolgarije in Romunije k Evropski uniji (COM(2007)0143 - C6-0254/2008 - 2007/0050(CNS))

posredovano

pristojni :

AFET

mnenje :

INTA

- Predlog Sklepa Sveta in Komisije o sklenitvi Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Bosno in Hercegovino na drugi strani (08225/2008 - C6-0255/2008 - 2008/0073(AVC))

posredovano

pristojni :

AFET

mnenje :

INTA


3. Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (vloženi predlogi resolucij)

Naslednji poslanci ali politične skupine so v skladu s členom 115 Poslovnika zahtevali razpravo o predlogu resolucije:

I. Domneven obstoj množičnih grobišč v delu Kašmirja, ki ga upravlja Indija

- Elizabeth Lynne, Marios Matsakis, Sarah Ludford in Frédérique Ries v imenu skupine ALDE, o Kašmirju (B6-0349/2008)

- Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Ewa Tomaszewska in Konrad Szymański v imenu skupine UEN, o domnevnem obstoju množičnih grobišč v delu Kašmirja, ki ga upravlja Indija (B6-0355/2008)

- Cem Özdemir, Jean Lambert, Raül Romeva i Rueda in Hélène Flautre v imenu skupine Verts/ALE, o obstoju množičnih grobišč v delu Kašmirja, ki ga upravlja Indija (B6-0359/2008)

- André Brie v imenu skupine GUE/NGL, o domnevnem obstoju množičnih grobišč v delu Kašmirja, ki ga upravlja Indija (B6-0362/2008)

- James Elles, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Thomas Mann, Laima Liucija Andrikienė in Sajjad Karim v imenu skupine PPE-DE, o domnevnem obstoju množičnih grobišč v delu Kašmirja, ki ga upravlja Indija (B6-0367/2008)

- Pasqualina Napoletano in Richard Howitt v imenu skupine PSE, o domnevnem obstoju množičnih grobišč v delu Kašmirja, ki ga upravlja Indija (B6-0368/2007)

II. Razmere v Bangladešu

- Jan Tadeusz Masiel, Konrad Szymański, Wiesław Stefan Kuc, Ewa Tomaszewska, Mieczysław Edmund Janowski, Hanna Foltyn-Kubicka in Adam Bielan v imenu skupine UEN, o Bangladešu (B6-0356/2008)

- Jean Lambert v imenu skupine Verts/ALE, o Bangladešu (B6-0360/2008)

- Johan Van Hecke, Marios Matsakis, Renate Weber, Marielle De Sarnez, Mariela Velichkova Baeva in Frédérique Ries v imenu skupine ALDE, o množičnih aretacijah v Bangladešu (B6-0361/2008)

- Roberto Musacchio v imenu skupine GUE/NGL, o Bangladešu (B6-0364/2008)

- Charles Tannock, Britta Thomsen, Bernd Posselt in Eija-Riitta Korhola v imenu skupine PPE-DE, o razmerah v Bangladešu (B6-0365/2008)

- Pasqualina Napoletano in Robert Evans v imenu skupine PSE, o razmerah v Bangladešu (B6-0366/2008)

III. Smrtna kazen, zlasti primer Troya Davisa

- Marco Pannella, Marco Cappato, Marios Matsakis in Frédérique Ries v imenu skupine ALDE, o smrtni kazni – primer Troya Davisa (B6-0350/2008)

- Ryszard Czarnecki v imenu skupine UEN, o smrtni kazni, zlasti primeru Troya Davisa (B6-0357/2008)

- Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Milan Horáček, Kathalijne Maria Buitenweg, Pierre Jonckheer, Caroline Lucas, Claude Turmes in Monica Frassoni v imenu skupine Verts/ALE, o smrtni kazni, zlasti primeru Troya Davisa (B6-0358/2008)

- Vittorio Agnoletto v imenu skupine GUE/NGL, o smrtni kazni, zlasti primeru Troya Davisa (B6-0363/2008)

- Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt in Eija-Riitta Korhola v imenu skupine PPE-DE, o smrtni kazni, zlasti primeru Troya Davisa (B6-0369/2008)

- Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes, Józef Pinior in Marianne Mikko v imenu skupine PSE, o smrtni kazni, zlasti primeru Troya Davisa (B6-0370/2008)

Čas za govor se razdeli v skladu s členom 142 Poslovnika.


4. Okoljski vpliv načrtovanega plinovoda skozi Baltiško morje, ki naj bi povezal Rusijo in Nemčijo (razprava)

Poročilo: Okoljski vpliv načrtovanega plinovoda skozi Baltiško morje, ki naj bi povezal Rusijo in Nemčijo (peticiji 0614/2007 in 0952/2007) [2007/2118(INI)] - Odbor za peticije. Poročevalec: Marcin Libicki (A6-0225/2008)

Marcin Libicki je predstavil poročilo.

Govoril je Stavros Dimas (član Komisije).

Govorili so Christopher Beazley (pripravljalec mnenja odbora AFET), Andres Tarand (pripravljalec mnenja odbora ITRE), Rihards Pīks v imenu skupine PPE-DE, Lasse Lehtinen v imenu skupine PSE, Diana Wallis v imenu skupine ALDE, David Hammerstein v imenu skupine Verts/ALE, Eva-Britt Svensson v imenu skupine GUE/NGL, Sylwester Chruszcz samostojni poslanec, András Gyürk, Proinsias De Rossa, Henrik Lax, Helmuth Markov, Ria Oomen-Ruijten, Victor Boştinaru, Johannes Lebech, Urszula Gacek, Vural Öger, Grażyna Staniszewska, Vytautas Landsbergis, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg in Adam Bielan.

PREDSEDSTVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
podpredsednik

Po postopku "catch the eye" so govorili Tunne Kelam, Danutė Budreikaitė, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Carl Schlyter, Laima Liucija Andrikienė, Marios Matsakis, Konrad Szymański, Árpád Duka-Zólyomi, Olle Schmidt in Ville Itälä.

Govorila sta Stavros Dimas in Marcin Libicki.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.22 zapisnika z dne 08.07.2008.


5. Stabilizacija Afganistana: izzivi za EU in mednarodno skupnost (razprava)

Poročilo: Stabilizacija Afganistana: izzivi za EU in mednarodno skupnost [2007/2208(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: André Brie (A6-0269/2008)

André Brie je predstavil poročilo.

Govorila sta Jean-Pierre Jouyet (predsedujoči Svetu) in Benita Ferrero-Waldner (članica Komisije).

Govorili so Carlo Fatuzzo v imenu skupine PPE-DE, Ana Maria Gomes v imenu skupine PSE, Samuli Pohjamo v imenu skupine ALDE, Konrad Szymański v imenu skupine UEN, Angelika Beer v imenu skupine Verts/ALE, Vittorio Agnoletto v imenu skupine GUE/NGL, Bastiaan Belder v imenu skupine IND/DEM, Koenraad Dillen samostojni poslanec, Nickolay Mladenov, Libor Rouček, Gerard Batten, Slavi Binev, Robert Evans in Emilio Menéndez del Valle.

PREDSEDSTVO: Luisa MORGANTINI
podpredsednica

Govoril je Vural Öger.

Po postopku "catch the eye" so govorili Anna Ibrisagic, Miroslav Mikolášik, Dragoş Florin David, Geoffrey Van Orden, Vytautas Landsbergis in Czesław Adam Siekierski.

Govorili so Jean-Pierre Jouyet, Benita Ferrero-Waldner in André Brie.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.23 zapisnika z dne 08.07.2008.


6. Sprememba Direktive 2003/87/ES zaradi vključitve letalskih dejavnosti v sistem za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti ***II (razprava)

Priporočilo za drugo obravnavo: Skupno stališče Sveta z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2003/87/ES zaradi vključitve letalskih dejavnosti v sistem za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti [05058/3/2008 - C6-0177/2008 - 2006/0304(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Peter Liese (A6-0220/2008)

Govorila sta Nathalie Kosciusko-Morizet (predsedujoča Svetu) in Stavros Dimas (član Komisije).

Peter Liese je predstavil priporočilo za drugo obravnavo.

Govorili so Georg Jarzembowski v imenu skupine PPE-DE, Matthias Groote v imenu skupine PSE, Holger Krahmer v imenu skupine ALDE, Roberts Zīle v imenu skupine UEN, Caroline Lucas v imenu skupine Verts/ALE, Jens Holm v imenu skupine GUE/NGL, Johannes Blokland v imenu skupine IND/DEM, Françoise Grossetête, Linda McAvan, Urszula Krupa, Aldis Kušķis, Paulo Casaca, Eija-Riitta Korhola in Avril Doyle.

Po postopku "catch the eye" so govorili John Purvis, Saïd El Khadraoui, Mieczysław Edmund Janowski, Ilda Figueiredo in Marian-Jean Marinescu.

Govorili so Nathalie Kosciusko-Morizet, Stavros Dimas in Peter Liese.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.19 zapisnika z dne 08.07.2008.


PREDSEDSTVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
podpredsednik

7. Proračunski koledar

Predsednik je sporočil, da so bili v soglasju z odborom za proračun določeni naslednji roki za predložitev osnutkov dopolnitev in predlogov sprememb za prvo obravnavo splošnega proračuna za proračunsko leto 2009:

- za parlamentarne odbore in poslance (najmanj 40 poslancev): sreda, 10.9.2008, ob 12.00

- za politične skupine; sreda, 17.9.2008, ob 12.00.


8. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom “Izid glasovanj”.

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


8.1. Splošne določbe o ustanovitvi Evropskega instrumenta sosedstva in partnerstva ***I (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1638/2006 o splošnih določbah o ustanovitvi Evropskega instrumenta sosedstva in partnerstva [COM(2008)0308 - C6-0200/2008 - 2008/0095(COD)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0271/2008)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2008)0315)


8.2. Sheme podpor v okviru SKP * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Predlog Uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1782/2003 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru skupne kmetijske politike in uvedbi nekaterih shem podpore za kmete [COM(2008)0247 - C6-0208/2008 - 2008/0088(CNS)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalec: Neil Parish (A6-0270/2008)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2008)0316)


8.3. Minimalne varnostne in zdravstvene zahteve za uporabo delovne opreme (druga posebna direktiva v smislu člena 16(1) Direktive 89/391/EGS) (kodificirana različica) ***I (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o minimalnih varnostnih in zdravstvenih zahtevah za uporabo delovne opreme delavcev pri delu (druga posebna direktiva v smislu člena 16(1) Direktive 89/391/EGS) (kodificirana različica) [COM(2008)0111 - C6-0127/2008 - 2006/0214(COD)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalka: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0290/2008)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2008)0317)


8.4. Ohranjanje prosto živečih ptic (prilagoditev regulativnemu postopku s pregledom) ***I (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 79/409/EGS o ohranjanju prosto živečih ptic, glede Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil [COM(2008)0105 - C6-0088/2008 - 2008/0038(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Miroslav Ouzký (A6-0259/2008)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2008)0318)


8.5. Skupni sistem davka na dodano vrednost * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Predlog Direktive Sveta o spremembi nekaterih določb Direktive 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost [COM(2007)0677 - C6-0433/2007 - 2007/0238(CNS)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Dariusz Rosati (A6-0232/2008)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG KOMISIJE, PREDLOGI SPREMEMB in OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2008)0319)


8.6. Protokol o strateški okoljski presoji k leta 1991 sprejeti Konvenciji UN/ECE iz Espooja o presoji čezmejnih vplivov na okolje * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Predlog Sklepa Sveta o odobritvi Protokola o strateški presoji vplivov na okolje h Konvenciji UN/ECE iz Espooja iz leta 1991 o presoji čezmejnih vplivov na okolje v imenu Evropske skupnosti [COM(2008)0132 - C6-0161/2008 - 2008/0052(CNS)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Bogusław Sonik (A6-0221/2008)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2008)0320)


8.7. Pristop Lihtenštajna k Sporazumu EU/ES/Švica o pridružitvi Švice k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Predlog Sklepa Sveta o sklenitvi v imenu Evropske skupnosti Protokola med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo, Švicarsko konfederacijo in Kneževino Lihtenštajn o pristopu Kneževine Lihtenštajn k Sporazumu med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o pridružitvi Švicarske konfederacije k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda [COM(2006)0752 - C6-0089/2008 - 2006/0251(CNS)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Ewa Klamt (A6-0246/2008)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG KOMISIJE, PREDLOGI SPREMEMB in OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2008)0321)


8.8. Pristop Lihtenštajna k Sporazumu med ES in Švico o določitvi države, odgovorne za obravnavo prošnje za azil, vložene v državi članici ali v Švici * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Predlog Sklepa Sveta o sklenitvi Protokola med Evropsko skupnostjo, Švicarsko konfederacijo in Kneževino Lihtenštajn o pristopu Kneževine Lihtenštajn k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o merilih in mehanizmih za določitev države, odgovorne za obravnavo prošnje za azil, vložene v državi članici ali v Švici [COM(2006)0754 - C6-0090/2008 - 2006/0252(CNS)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Ewa Klamt (A6-0247/2008)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG KOMISIJE, PREDLOGI SPREMEMB in OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2008)0322)


8.9. Protokol med ES, Švico in Lihtenštajnom k Sporazumu med ES in Švico o merilih in mehanizmih za določitev države, odgovorne za obravnavo prošnje za azil, vložene v državi članici, v Švici ali Lihtenštajnu *(člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Predlog Sklepa Sveta o sklenitvi Protokola med Evropsko skupnostjo, Švico in Lihtenštajnom k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o merilih in mehanizmih za določitev države, odgovorne za obravnavo prošnje za azil, vložene v državi članici, v Švici ali Lihtenštajnu [COM(2006)0753 - C6-0091/2008 - 2006/0257(CNS)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Ewa Klamt (A6-0261/2008)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

PREDLOG KOMISIJE, PREDLOGI SPREMEMB in OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2008)0323)


8.10. Številčenje vizumov * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Predlog Uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1683/95 o enotni obliki za vizume, kar zadeva številčenje vizumov [COM(2008)0188 - C6-0187/2008 - 2008/0074(CNS)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Gérard Deprez (A6-0268/2008)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2008)0324)


8.11. Sporazum o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju ES-Indija * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Osnutek Sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o podaljšanju Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko skupnostjo in vlado Republike Indije [16681/2007 - C6-0073/2008 - 2007/0207(CNS)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: Christian Ehler (A6-0254/2008)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

PREDLOG SVETA, PREDLOGI SPREMEMB in OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2008)0325)


8.12. Zahteva za odvzem poslanske imunitete Witoldu Tomczaku (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Zahteva za odvzem poslanske imunitete Witoldu Tomczaku [2008/2078(IMM)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalka: Diana Wallis (A6-0277/2008)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2008)0326)


8.13. Zaščita posebnih pravic Evropskega parlamenta pred nacionalnimi sodišči (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Zaščita posebnih pravic Evropskega parlamenta pred nacionalnimi sodišči [2007/2205(INI)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Giuseppe Gargani (A6-0222/2008)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 13)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2008)0327)


8.14. Potrditev Komisije (sprememba Poslovnika) (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Sprememba Poslovnika Parlamenta v zvezi s potrditvijo Komisije [2007/2128(REG)] - Odbor za ustavne zadeve. Poročevalec: Andrew Duff (A6-0198/2008)

(potrebna kvalificirana večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 14)

BESEDILO POSLOVNIKA, PREDLOGI SPREMEMB in PREDLOG SKLEPA

Govoril je Stavros Dimas (član Komisije).

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2008)0328)

Nove določbe bodo začele veljati prvi dan naslednjega delnega zasedanja.


8.15. Skupni postopek odobritve za aditive za živila, encime za živila in arome za živila ***II (glasovanje)

Priporočilo za drugo obravnavo: Skupno stališče Sveta glede sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi skupnega postopka odobritve za aditive za živila, živilske encime in arome za živila [16673/2/2007 - C6-0138/2008 - 2006/0143(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Åsa Westlund (A6-0179/2008)

(potrebna kvalificirana večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 15)

SKUPNO STALIŠČE SVETA

Razglašen kot odobren v spremenjeni obliki (P6_TA(2008)0329)


8.16. Aditivi za živila ***II (glasovanje)

Priporočilo za drugo obravnavo: Skupno stališče Sveta glede sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o aditivih za živila [16675/2/2007 - C6-0141/2008 - 2006/0145(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Åsa Westlund (A6-0180/2008)

(potrebna kvalificirana večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 16)

SKUPNO STALIŠČE SVETA

Razglašen kot odobren v spremenjeni obliki (P6_TA(2008)0330)


8.17. Arome in nekatere sestavine živil z aromatičnimi lastnostmi ***II (glasovanje)

Priporočilo za drugo obravnavo: Skupno stališče Sveta z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o aromah in nekaterih sestavinah živil z aromatičnimi lastnostmi za uporabo v in na živilih ter spremembi uredb Sveta (EGS) št. 1576/89 in (EGS) št. 1601/91 ter Uredbe (ES) št. 2232/96 in Direktive 2000/13/ES [16677/3/2007 - C6-0139/2008 - 2006/0147(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Mojca Drčar Murko (A6-0177/2008)

(potrebna kvalificirana večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 17)

SKUPNO STALIŠČE SVETA

Razglašen kot odobren v spremenjeni obliki (P6_TA(2008)0331)


8.18. Encimi za živila ***II (glasovanje)

Priporočilo za drugo obravnavo: Skupno stališče Sveta z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o encimih za živila in spremembi Direktive Sveta 83/417/EGS, Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999, Direktive 2000/13/ES, Direktive Sveta 2001/112/ES in Uredbe (ES) št. 258/97 [16676/1/2007 - C6-0140/2008 - 2006/0144(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Avril Doyle (A6-0176/2008)

(potrebna kvalificirana večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 18)

SKUPNO STALIŠČE SVETA

Govorila je Avril Doyle (poročevalka).

Razglašen kot odobren v spremenjeni obliki (P6_TA(2008)0332)


8.19. Sprememba Direktive 2003/87/ES zaradi vključitve letalskih dejavnosti v sistem za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti ***II (glasovanje)

Priporočilo za drugo obravnavo: Skupno stališče Sveta z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2003/87/ES zaradi vključitve letalskih dejavnosti v sistem za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti [05058/3/2008 - C6-0177/2008 - 2006/0304(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Peter Liese (A6-0220/2008)

(potrebna kvalificirana večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 19)

SKUPNO STALIŠČE SVETA

Razglašen kot odobren v spremenjeni obliki (P6_TA(2008)0333)


8.20. Delo na plenarnih zasedanjih in samoiniciativna poročila (sprememba Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo za drugo obravnavo: Sprememba Poslovnika Parlamenta glede na predloge delovne skupine za parlamentarno reformo v zvezi z delom na plenarnih zasedanjih in samoiniciativnimi poročili [2007/2272(REG)] - Odbor za ustavne zadeve. Poročevalec: Richard Corbett (A6-0197/2008)

(Za sprejetje predlogov sprememb je potrebna kvalificirana večina, za sprejetje predloga sklepa pa navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 20)

BESEDILO POSLOVNIKA

Sprejeti predlogi sprememb: glej prilogo «Izidi glasovanj»

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P6_TA(2008)0334)

Nove določbe bodo začele veljati prvi dan naslednjega delnega zasedanja, razen točk 2 in 3 nove priloge II a, ki bosta začeli veljati prvi dan mandata, ki se začne julija 2009.


8.21. Proračun 2009: prvi premisleki o PPP za leto 2009 in mandat za usklajevanje (glasovanje)

Poročilo: Proračun 2009: prvi premisleki o predhodnem predlogu proračuna za leto 2009 in mandat za usklajevanje
Oddelek III – Komisija [2008/2025(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalka: Jutta Haug (A6-0262/2008)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 21)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2008)0335)


8.22. Okoljski vpliv načrtovanega plinovoda skozi Baltiško morje, ki naj bi povezal Rusijo in Nemčijo (glasovanje)

Poročilo: Okoljski vpliv načrtovanega plinovoda skozi Baltiško morje, ki naj bi povezal Rusijo in Nemčijo (peticiji 0614/2007 in 0952/2007) [2007/2118(INI)] - Odbor za peticije. Poročevalec: Marcin Libicki (A6-0225/2008)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 22)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2008)0336)

Priglasitve v zvezi z glasovanjem:

Dirk Sterckx je poudaril, da ekrani nepravilno prikazujejo izide glasovanj, Justas Vincas Paleckis pa je od predsednika zahteval, naj prebere izide v številkah (po glasovanju o predlogu spremembe 50 je predsednik za nekaj trenutkov prekinil glasovanje, da bi tehnična služba lahko odpravila težavo);

Graham Booth o postopku glasovanja o predlogu spremembe 49;

Marcin Libicki (poročevalec) in Werner Langen o prikazu izidov glasovanj;

Christopher Beazley je zahteval glasovanje po delih o predlogu spremembe 30 (predsednik je ugotovil, da ni bilo ugovorov);

Andres Tarand je predstavil ustni predlog spremembe k predlogu spremembe 37, ki je bil upoštevan;

Marcin Libicki je podal izjavo po glasovanju.


8.23. Stabilizacija Afganistana: izzivi za EU in mednarodno skupnost (glasovanje)

Poročilo: Stabilizacija Afganistana: izzivi za EU in mednarodno skupnost [2007/2208(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: André Brie (A6-0269/2008)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 23)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2008)0337)

Priglasitve v zvezi z glasovanjem:

Pred glasovanjem je predsednik sporočil, da je poročevalec umaknil svoje ime s poročila.

André Brie je predstavil ustni predlog spremembe, da se vstavi odstavek 3 a, ki je bil upoštevan.


9. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 163(3) Poslovnika so vsebovane v dobesednem zapisu seje.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Poročilo: Åsa Westlund - A6-0179/2008, Poročilo: Åsa Westlund - A6-0180/2008, Poročilo: Mojca Drčar Murko - A6-0177/2008 Poročilo: Avril Doyle - A6-0176/2008

Hiltrud Breyer v imenu skupine Verts/ALE

Poročilo: Åsa Westlund - A6-0180/2008

Neena Gill in Czesław Adam Siekierski

Poročilo: Mojca Drčar Murko - A6-0177/2008

Miroslav Mikolášik

Poročilo: Avril Doyle - A6-0176/2008

Miroslav Mikolášik

Poročilo: Peter Liese - A6-0220/2008

Péter Olajos, Zuzana Roithová in Christoph Konrad

Poročilo: Richard Corbett - A6-0197/2008

David Sumberg, Bernd Posselt, Philip Claeys, Frank Vanhecke, Christopher Heaton-Harris in Syed Kamall

Poročilo: Jutta Haug - A6-0262/2008

David Sumberg in Christopher Heaton-Harris

Poročilo: Marcin Libicki - A6-0225/2008

Laima Liucija Andrikienė, Victor Boştinaru, Zuzana Roithová, Leopold Józef Rutowicz, Bogusław Rogalski, Czesław Adam Siekierski, Bernd Posselt in Rainer Wieland

Poročilo: André Brie - A6-0269/2008

David Sumberg, Eoin Ryan v imenu skupine UEN, Carlo Fatuzzo, Bernd Posselt in Christopher Heaton-Harris


10. Popravki in namere glasovanja

Popravki in namere glasovanj se nahajajo na spletni strani "Séance en direct" (informacije o zasedanju), na povezavi "Results of votes (roll-call votes)" in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronsko inačico na spletni strani Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Seznam popravkov in namer glasovanj bo nato zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.

°
° ° °

Vasco Graça Moura je sporočil, da njegova volilna naprava med glasovanjem o poročilu Jaceka Saryusz-Wolskega - A6-0271/2008 ni delovala.

Gianni Pittella je sporočil, da njegova volilna naprava med glasovanjem o poročilu Dariusza Rosatija - A6-0232/2008 ni delovala.

Magor Imre Csibi je sporočil, da njegova volilna naprava med glasovanjem o poročilu Åse Westlund - A6-0180/2008 ni delovala.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 13.55,
se je nadaljevala ob 15.05.)

PREDSEDSTVO: Edward McMILLAN-SCOTT
podpredsednik

11. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


12. Pogoji za dostop do prenosnih omrežij zemeljskega plina ***I - Notranji trg z zemeljskim plinom ***I - Evropski strateški načrt za energetsko tehnologijo (razprava)

Poročilo: Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1775/2005 o pogojih za dostop do prenosnih omrežij zemeljskega plina [COM(2007)0532 - C6-0319/2007 - 2007/0199(COD)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: Atanas Paparizov (A6-0253/2008)

Poročilo: Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2003/55/ES o skupnih pravilih notranjega trga z zemeljskim plinom [COM(2007)0529 - C6-0317/2007 - 2007/0196(COD)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: Romano Maria La Russa (A6-0257/2008)

Poročilo: Evropski strateški načrt za energetsko tehnologijo [2008/2005(INI)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: Jerzy Buzek (A6-0255/2008)

Govorili so Nathalie Kosciusko-Morizet (predsedujoča Svetu), Andris Piebalgs (član Komisije) in Janez Potočnik (član Komisije).

Atanas Paparizov, Romano Maria La Russa in Jerzy Buzek so predstavili poročila

Govorili so Christian Ehler (pripravljalec mnenja odbora ECON), Inés Ayala Sender (pripravljalka mnenja odbora ENVI), Bernhard Rapkay (pripravljalec mnenja odbora ECON), Emmanouil Angelakas (pripravljalec mnenja odbora IMCO), Toine Manders (pripravljalec mnenja odbora IMCO), Herbert Reul v imenu skupine PPE-DE, Hannes Swoboda v imenu skupine PSE, Danutė Budreikaitė v imenu skupine ALDE, Roberts Zīle v imenu skupine UEN, Claude Turmes v imenu skupine Verts/ALE, Esko Seppänen v imenu skupine GUE/NGL, Derek Roland Clark v imenu skupine IND/DEM, in Luca Romagnoli samostojni poslanec.

PREDSEDSTVO: Adam BIELAN
podpredsednik

Govorili so Alejo Vidal-Quadras, Teresa Riera Madurell, Adina-Ioana Vălean, Dariusz Maciej Grabowski, Rebecca Harms, Miloslav Ransdorf, Jana Bobošíková, Paul Rübig, Reino Paasilinna, Anne Laperrouze, Liam Aylward, Jacky Hénin, Romana Jordan Cizelj, Šarūnas Birutis, Guntars Krasts, Ilda Figueiredo, Gunnar Hökmark, Catherine Trautmann, Vladko Todorov Panayotov, Nathalie Kosciusko-Morizet, Jan Březina, Adam Gierek, Lena Ek, Roberta Alma Anastase, Giovanna Corda, Anni Podimata, Pierre Pribetich in Silvia-Adriana Ţicău.

Po postopku "catch the eye" so govorili Dragoş Florin David, Andrzej Jan Szejna, Ioan Mircea Paşcu, Theodor Dumitru Stolojan, Czesław Adam Siekierski, Inés Ayala Sender in Paul Rübig.

Govoril je Andris Piebalgs.

PREDSEDSTVO: Mechtild ROTHE
podpredsednica

Govorili so Atanas Paparizov, Romano Maria La Russa in Jerzy Buzek.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 5.9 zapisnika z dne 09.07.2008, točka 5.10 zapisnika z dne 09.07.2008 in točka 5.17 zapisnika z dne 09.07.2008.


13. Odgovor EU na izziv državnih premoženjskih skladov (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-0067/2008) ki ga je postavila Pervenche Berès, v imenu odbora ECON, Svetu: Odgovor EU na izziv državnih premoženjskih skladov (B6-0164/2008)

Vprašanje za ustni odgovor (O-0068/2008) ki ga je postavila Pervenche Berès, v imenu odbora ECON, Komisiji: Odgovor EU na izziv državnih premoženjskih skladov (B6-0165/2008)

Pervenche Berès je predstavila vprašanja za ustni odgovor.

Anne-Marie Idrac (predsedujoča Svetu) je odgovorila na vprašanje B6-0164/2008.

Günter Verheugen (podpredsednik Komisije) je odgovoril na vprašanje B6-0165/2008.

Govorili so Piia-Noora Kauppi v imenu skupine PPE-DE, Elisa Ferreira v imenu skupine PSE, Wolf Klinz v imenu skupine ALDE, Cornelis Visser, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, José Manuel García-Margallo y Marfil, Ieke van den Burg in Harald Ettl.

Po postopku "catch the eye" so govorili John Purvis, Zsolt László Becsey, Margarita Starkevičiūtė in Ieke van den Burg.

Govorila sta Anne-Marie Idrac in Günter Verheugen.

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom 108(5) Poslovnika zaključi razprava:

- Pervenche Berès, v imenu odbora ECON, o državnih premoženjskih skladih (B6-0304/2008)

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 5.18 zapisnika z dne 09.07.2008.


PREDSEDSTVO: Manuel António dos SANTOS
podpredsednik

14. Čas za vprašanja (vprašanja Svetu)

Parlament je obravnaval vrsto vprašanj Svetu (B6-0168/2008).

Vprašanje 1 (Claude Moraes): Horizontalna protidiskriminacijska direktiva.

Jean-Pierre Jouyet (predsedujoči Svetu) je odgovoril na vprašanje in dodatna vprašanja, ki so jih postavili Claude Moraes, Elizabeth Lynne in Jörg Leichtfried.

Vprašanje 2 (Marian Harkin): Prednostne naloge francoskega predsedstva.

Jean-Pierre Jouyet je odgovoril na vprašanje in dodatno vprašanje, ki ju je postavil Marian Harkin.

Vprašanja 3 in 4 sta bila umaknjena.

Vprašanje 5 (Brian Crowley): Opustitev cilja EU o 10-odstotnem deležu biogoriva.

Jean-Pierre Jouyet je odgovoril na vprašanje in dodatna vprašanja, ki so jih postavili Brian Crowley, Josu Ortuondo Larrea in Mairead McGuinness.

Vprašanje 6 (Liam Aylward):

Jean-Pierre Jouyet je odgovoril na vprašanje in dodatno vprašanje, ki ju je postavil Liam Aylward.

Vprašanje 7 (Seán Ó Neachtain): Vzpostavitev uradov za zaseg premoženja.

Jean-Pierre Jouyet je odgovoril na vprašanje in dodatna vprašanja, ki so jih postavili Seán Ó Neachtain, Reinhard Rack in Avril Doyle.

Vprašanje 8 (Eoin Ryan): Vseevropski sistem hitrega obveščanja o ugrabitvah otrok.

Jean-Pierre Jouyet je odgovoril na vprašanje in dodatna vprašanja, ki so jih postavili Eoin Ryan, Reinhard Rack in Christopher Heaton-Harris.

Vprašanje 9 (Manuel Medina Ortega): Projekti, povezani z "razširjenim sosedstvom".

Jean-Pierre Jouyet je odgovoril na vprašanje in dodatno vprašanje, ki ju je postavil Manuel Medina Ortega.

Vprašanje 10 (Robert Evans): Šrilanka.

Jean-Pierre Jouyet je odgovoril na vprašanje in dodatna vprašanja, ki sta jih postavila Robert Evans in Avril Doyle.

Vprašanje 11 (Avril Doyle): Prednostne naloge Sveta v zvezi s podnebnim paketom.

Jean-Pierre Jouyet je odgovoril na vprašanje in dodatna vprašanja, ki sta jih postavila Avril Doyle in Robert Evans.

Na vprašanja od 12 do 36 in od 38 do 42 bo odgovorjeno pisno (glej Prilogo k Dobesednemu zapisu seje).

Vprašanje 37 ni bilo obravnavano, ker se je nanašalo na zadevo, ki je že bila na dnevnem redu tega zasedanja.

Čas za vprašanja Svetu se je zaključil.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 19.00,
se je nadaljevala ob 21.00.)

PREDSEDSTVO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
podpredsednica

15. Zahteva za nujni postopek

Zahteva Sveta in Komisije za obravnavo po nujnem postopku (člen 134 Poslovnika):

- Predlog Uredbe Sveta o uvedbi začasnega posebnega ukrepa za spodbujanje prestrukturiranja ribiških flot Evropske unije, ki jih je prizadela gospodarska kriza (COM(2008)0454 - C6-0270/2008 - 2008/0144 (CNS))

Obrazložitev zahteve za nujni postopek:

Nujni postopek je na mestu zaradi potrebe po sprejetju ukrepov za prilagoditev ribiškega sektorja Skupnosti na aktualno situacijo rastočih cen goriv, da bi zagotovili družbeno in gospodarsko trajnostne razmere v sektorju.

Parlament bo o zahtevi za nujni postopek odločal jutri ob 12.00.


16. Spremembe Direktive 2004/49/ES o varnosti na železnicah Skupnosti ***II - Spremembe Uredbe (ES) št. 881/2004 o ustanovitvi Evropske železniške agencije ***II (razprava)

Priporočilo za drugo obravnavo: Skupno stališče Sveta z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembah Direktive 2004/49/ES o varnosti na železnicah Skupnosti (Direktiva o varnosti na železnicah) [16133/3/2007 - C6-0129/2008 - 2006/0272(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Paolo Costa (A6-0223/2008)

Priporočilo za drugo obravnavo: Skupno stališče Sveta z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembah Uredbe (ES) št. 881/2004 o ustanovitvi Evropske železniške agencije (Uredba o Agenciji) [16138/3/2007 - C6-0131/2008 - 2006/0274(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Paolo Costa (A6-0210/2008)

Paolo Costa je predstavil priporočila za drugo obravnavo.

Govoril je Antonio Tajani (podpredsednik Komisije).

Govorili so Georg Jarzembowski v imenu skupine PPE-DE, Brian Simpson v imenu skupine PSE, Erik Meijer v imenu skupine GUE/NGL, Reinhard Rack, Gilles Savary, Jaromír Kohlíček, Silvia-Adriana Ţicău in Bogusław Liberadzki.

Po postopku "catch the eye" so govorili Czesław Adam Siekierski, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk in Jörg Leichtfried.

Govorila sta Antonio Tajani in Paolo Costa.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 5.3 zapisnika z dne 09.07.2008 in točka 5.4 zapisnika z dne 09.07.2008.


17. Pravila za opravljanje zračnih prevozov v Skupnosti (prenovitev) ***II (razprava)

Priporočilo za drugo obravnavo: Skupno stališče Sveta z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih za opravljanje zračnih prevozov v Skupnosti (prenovitev) [16160/4/2007 - C6-0176/2008 - 2006/0130(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Arūnas Degutis (A6-0264/2008)

Arūnas Degutis je predstavil priporočilo za drugo obravnavo.

Govoril je Antonio Tajani (podpredsednik Komisije).

Govorili so Elisabeth Jeggle v imenu skupine PPE-DE, Ulrich Stockmann v imenu skupine PSE, Seán Ó Neachtain v imenu skupine UEN, Jaromír Kohlíček v imenu skupine GUE/NGL, Brian Simpson, Luís Queiró in Jörg Leichtfried.

Po postopku "catch the eye" so govorili Laima Liucija Andrikienė, Saïd El Khadraoui, Reinhard Rack, Mieczysław Edmund Janowski in Silvia-Adriana Ţicău.

Govorila sta Antonio Tajani in Arūnas Degutis.

Govorila je Zuzana Roithová, ki je poudarila, da je želela govoriti po postopku "catch the eye" (predsednica ji je odgovorila, da je po tem postopku že govorilo pet poslancev in da je treba nadaljevati z razpravo).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 5.5 zapisnika z dne 09.07.2008.


18. Nova kultura mobilnosti v mestih (razprava)

Poročilo: O temi "Za novo kulturo mobilnosti v mestih" [2008/2041(INI)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Reinhard Rack (A6-0252/2008)

Reinhard Rack je predstavil poročilo.

Govoril je Antonio Tajani (podpredsednik Komisije).

Govorili so Justas Vincas Paleckis (pripravljalec mnenja odbora ENVI), Jan Olbrycht (pripravljalec mnenja odbora REGI), Markus Ferber v imenu skupine PPE-DE, Saïd El Khadraoui v imenu skupine PSE, Jean Marie Beaupuy v imenu skupine ALDE, Michael Cramer v imenu skupine Verts/ALE, Johannes Blokland v imenu skupine IND/DEM, Marian-Jean Marinescu, Inés Ayala Sender in Renate Sommer.

Po postopku "catch the eye" so govorili Zita Pleštinská, Pierre Pribetich, Zuzana Roithová, Silvia-Adriana Ţicău in Inés Ayala Sender

Govorila sta Antonio Tajani in Reinhard Rack.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 5.19 zapisnika z dne 09.07.2008.


19. Tehnični predpisi in upravni postopki, ki se uporabljajo za komercialni letalski prevoz (sprememba Uredbe (EGS) št. 3922/1991) (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-0075/2008) ki ga je postavila Eva Lichtenberger, v imenu odbora TRAN, Komisiji: Tehnični predpisi in upravni postopki, ki se uporabljajo za komercialni letalski prevoz (EU-OPS)/uporaba varnostnih zadrževalnih sistemov za otroke (OPS 1.730) (B6-0169/2008).

Eva Lichtenberger je predstavila vprašanje za ustni odgovor.

Antonio Tajani (podpredsednik Komisije) je odgovoril na vprašanje za ustni odgovor

Govorili so Georg Jarzembowski v imenu skupine PPE-DE, Ulrich Stockmann v imenu skupine PSE, in Eva Lichtenberger v imenu skupine Verts/ALE.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Reinhard Rack in Michael Cramer.

Govoril je Antonio Tajani.

Razprava se je zaključila.


20. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 409.330/OJME).


21. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 23.20.

Harald Rømer

Gérard Onesta

generalni sekretar

podpredsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Podpisali so se:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antinucci, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Enrique Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Boursier, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Elmar Brok, Budreikaitė, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Buzek, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciani, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Corlăţean, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Dührkop Dührkop, Andrew Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fiore, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Locatelli, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Marinescu, Marini, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musumeci, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nechifor, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Oprea, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podimata, Podkański, Hans-Gert Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Nicolae Vlad Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robusti, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zanicchi, Zapałowski, Zappalà, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov