Index 
Protokoll
PDF 243kWORD 169k
Tisdagen den 8 juli 2008 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument
 3.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av ingivna resolutionsförslag)
 4.Miljökonsekvenser av den gasledning som planeras i Östersjön (debatt)
 5.Afghanistans stabilisering: utmaningar för EU och det internationella samfundet (debatt)
 6.Ändring av direktiv 2003/87/EG för att integrera luftfartsverksamheten i gemenskapssystemet för handel med utsläppsrätter för växthusgaser ***II (debatt)
 7.Budgetkalender
 8.Omröstning
  
8.1.Europeiskt grannskaps- och partnerskapsinstrument ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.2.System för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.3.Minimikrav för säkerhet och hälsa vid arbetstagares användning av arbetsutrustning i arbetet (andra särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) (kodifierad version) ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.4.Bevarande av vilda fåglar (anpassning till det föreskrivande förfarandet med kontroll) ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.5.Gemensamt system för mervärdesskatt * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.6.Protokoll om strategisk miljöbedömning till UNECE:s konvention om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang som undertecknades i Esbo 1991 * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.7.Liechtensteins anslutning till avtalet EU/EG/Schweiz om Schweiz associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.8.Liechtensteins anslutning till avtalet EG/Schweiz om att fastställa vilken stat som skall ansvara för handläggningen av en asylansökan som görs i en medlemsstat eller i Schweiz * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.9.Protokoll mellan EG, Schweiz och Liechtenstein till avtalet EG/Schweiz för att fastställa vilken stat som skall ansvara för handläggningen av en asylansökan som görs i en medlemsstat eller i Schweiz eller Liechtenstein *(artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.10.Numrering av viseringar * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.11.Förnyande av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Indiens regering * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.12.Begäran om upphävande av Witold Tomczaks immunitet (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.13.Försvaret av Europaparlamentets rättigheter inför nationella domstolar (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.14.Godkännande av kommissionen (ändringar i parlamentets arbetsordning) (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.15.Enhetligt förfarande för godkännande av livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer och livsmedelsaromer ***II (omröstning)
  
8.16.Livsmedelstillsatser ***II (omröstning)
  
8.17.Aromer och livsmedelsingredienser med aromgivande egenskaper ***II (omröstning)
  
8.18.Livsmedelsenzymer ***II (omröstning)
  
8.19.Ändring av direktiv 2003/87/EG för att integrera luftfartsverksamheten i gemenskapssystemet för handel med utsläppsrätter för växthusgaser ***II (omröstning)
  
8.20.Arbetet i kammaren och användningen av initiativbetänkanden (ändring av arbetsordningen) (omröstning)
  
8.21.2009 års budget: Första synpunkterna på det preliminära förslaget till budget för 2009 och mandatet för medlingen (omröstning)
  
8.22.Miljökonsekvenser av den gasledning som planeras i Östersjön (omröstning)
  
8.23.Afghanistans stabilisering: utmaningar för EU och det internationella samfundet (omröstning)
 9.Röstförklaringar
 10.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 11.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 12.Villkor för tillträde till naturgasöverföringsnäten ***I - Den inre marknaden för naturgas ***I - En europeisk strategisk plan för energiteknik (debatt)
 13.EU:s hantering av statsägda förmögenhetsfonder (debatt)
 14.Frågestund (frågor till rådet)
 15.Begäran om brådskande förfarande
 16.Ändring av direktiv 2004/49/EG om säkerhet på gemenskapens järnvägar ***II - Ändring av förordning (EG) nr 881/2004 om inrättande av en europeisk järnvägsbyrå ***II (debatt)
 17.Gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen (omarbetning) ***II (debatt)
 18.Mot en ny kultur för rörlighet i städer (debatt)
 19.Tekniska krav och administrativa förfaranden inom området civil luftfart (EU OPS) och användningen av fasthållningsanordningar för barn (OPS 1.730) (debatt)
 20.Föredragningslista för nästa sammanträde
 21.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Hans-Gert PÖTTERING
Talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.00.

Talare: Carl Schlyter frågade om den organisation som hade fått tillstånd att anordna en utställning i parlamentets lokaler även hade fått tillstånd att sätta klisterlappar på golvet i byggnaden (talmannen svarade att detta skulle undersökas).


2. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Förslag till anslagsöverföring DEC16/2008 - Avsnitt III - Kommissionen (SEK(2008)0539 - C6-0246/2008 - 2008/2162(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1234/2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna, vad gäller handelsnormerna för fjäderfäkött (KOM(2008)0336 - C6-0247/2008 - 2008/0108(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AGRI

rådgivande utskott :

ENVI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) om ändring av förordningarna (EG) nr 549/2004, (EG) nr 550/2004, (EG) nr 551/2004 och (EG) nr 552/2004 i syfte att förbättra det europeiska luftfartssystemets kvalitet och hållbarhet (KOM(2008)0388 - C6-0250/2008 - 2008/0127(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

TRAN

rådgivande utskott :

ITRE

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 216/2008 inom området flygplatser, flygledningstjänst och flygtrafiktjänster och om upphävande av rådets direktiv 2006/23/EG (KOM(2008)0390 - C6-0251/2008 - 2008/0128(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

TRAN

rådgivande utskott :

EMPL, ITRE

- Förslag till anslagsöverföring DEC 17/2008 - Avsnitt III - Kommissionen (SEK(2008)1953 - C6-0252/2008 - 2008/2163(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 18/2008 - Avsnitt III - Kommissionen (SEK(2008)1954 - C6-0253/2008 - 2008/2165(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till rådets och kommissionens beslut om ingående av protokollet till avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Tadzjikistan, å andra sidan, med anledning av Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen (KOM(2007)0143 - C6-0254/2008 - 2007/0050(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

rådgivande utskott :

INTA

- Rådets och kommissionens förslag till beslut om ingående av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Bosnien och Hercegovina, å andra sidan (08225/2008 - C6-0255/2008 - 2008/0073(AVC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

rådgivande utskott :

INTA


3. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av ingivna resolutionsförslag)

Nedanstående ledamöter eller politiska grupper hade, i enlighet med artikel 115 i arbetsordningen, begärt en debatt om följande resolutionsförslag:

I. Den förmodade förekomsten av massgravar i den del av Kashmir som administreras av Indien

- Elizabeth Lynne, Marios Matsakis, Sarah Ludford och Frédérique Ries för ALDE-gruppen, om Kashmir (B6-0349/2008)

- Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Ewa Tomaszewska och Konrad Szymański för UEN-gruppen, om den förmodade förekomsten av massgravar i den del av Kashmir som administreras av Indien (B6-0355/2008)

- Cem Özdemir, Jean Lambert, Raül Romeva i Rueda och Hélène Flautre för Verts/ALE-gruppen, om den förmodade förekomsten av massgravar i den del av Kashmir som administreras av Indien (B6-0359/2008)

- André Brie för GUE/NGL-gruppen, om den förmodade förekomsten av massgravar i den del av Kashmir som administreras av Indien (B6-0362/2008)

- James Elles, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Thomas Mann, Laima Liucija Andrikienė och Sajjad Karim för PPE-DE-gruppen, om den förmodade förekomsten av massgravar i den del av Kashmir som administreras av Indien (B-0367/2008)

- Pasqualina Napoletano och Richard Howitt för PSE-gruppen, om den förmodade förekomsten av massgravar i den del av Kashmir som administreras av Indien (B6-0368/2007)

II. Situationen i Bangladesh

- Jan Tadeusz Masiel, Konrad Szymański, Wiesław Stefan Kuc, Ewa Tomaszewska, Mieczysław Edmund Janowski, Hanna Foltyn-Kubicka och Adam Bielan för UEN-gruppen, om Bangladesh (B6-0356/2008)

- Jean Lambert för Verts/ALE-gruppen, om Bangladesh (B6-0360/2008)

- Johan Van Hecke, Marios Matsakis, Renate Weber, Marielle De Sarnez, Mariela Velichkova Baeva och Frédérique Ries för ALDE-gruppen, om massgripanden i Bangladesh (B6-0361/2008)

- Roberto Musacchio för GUE/NGL-gruppen, om Bangladesh (B6-0364/2008)

- Charles Tannock, Britta Thomsen, Bernd Posselt och Eija-Riitta Korhola för PPE-DE-gruppen, om situationen i Bangladesh (B6-0365/2008)

- Pasqualina Napoletano och Robert Evans för PSE-gruppen, om situationen i Bangladesh (B6-0366/2008)

III. Dödsstraffet, särskilt i fallet Troy Davis

- Marco Pannella, Marco Cappato, Marios Matsakis och Frédérique Ries för ALDE-gruppen, om dödsstraffet, särskilt i fallet Troy Davis (B6-0350/2008)

- Ryszard Czarnecki för UEN-gruppen, om dödsstraffet, särskilt i fallet Troy Davis (B6-0357/2008)

- Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Milan Horáček, Kathalijne Maria Buitenweg, Pierre Jonckheer, Caroline Lucas, Claude Turmes och Monica Frassoni för Verts/ALE-gruppen, om dödsstraffet, särskilt i fallet Troy Davis (B6-0358/2008)

- Vittorio Agnoletto för GUE/NGL-gruppen, om dödsstraffet, särskilt i fallet Troy Davis (B6-0363/2008)

- Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt och Eija-Riitta Korhola för PPE-DE-gruppen, om dödsstraffet, särskilt i fallet Troy Davis (B6-0369/2008)

- Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes, Józef Pinior och Marianne Mikko för PSE-gruppen, om dödsstraffet, särskilt i fallet Troy Davis (B6-0370/2008)

Talartiden fördelas i enlighet med artikel 142 i arbetsordningen.


4. Miljökonsekvenser av den gasledning som planeras i Östersjön (debatt)

Betänkande om miljökonsekvenserna av den planerade gasledningen i Östersjön mellan Ryssland och Tyskland (framställningarna 0614/2007och 0952/2007) [2007/2118(INI)] - Utskottet för framställningar. Föredragande: Marcin Libicki (A6-0225/2008)

Marcin Libicki redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Stavros Dimas (ledamot av kommissionen).

Talare: Christopher Beazley (föredragande av yttrande från utskottet AFET), Andres Tarand (föredragande av yttrande från utskottet ITRE), Rihards Pīks för PPE-DE-gruppen, Lasse Lehtinen för PSE-gruppen, Diana Wallis för ALDE-gruppen, David Hammerstein för Verts/ALE-gruppen, Eva-Britt Svensson för GUE/NGL-gruppen, Sylwester Chruszcz, grupplös, András Gyürk, Proinsias De Rossa, Henrik Lax, Helmuth Markov, Ria Oomen-Ruijten, Victor Boştinaru, Johannes Lebech, Urszula Gacek, Vural Öger, Grażyna Staniszewska, Vytautas Landsbergis, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg och Adam Bielan.

ORDFÖRANDESKAP: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vice talman

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Tunne Kelam, Danutė Budreikaitė, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Carl Schlyter, Laima Liucija Andrikienė, Marios Matsakis, Konrad Szymański, Árpád Duka-Zólyomi, Olle Schmidt och Ville Itälä.

Talare: Stavros Dimas och Marcin Libicki.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.22 i protokollet av den 08.07.2008.


5. Afghanistans stabilisering: utmaningar för EU och det internationella samfundet (debatt)

Betänkande om stabiliseringen av Afghanistan: utmaningar för EU och världssamfundet [2007/2208(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: André Brie (A6-0269/2008)

André Brie redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Jean-Pierre Jouyet (rådets tjänstgörande ordförande) och Benita Ferrero-Waldner (ledamot av kommissionen).

Talare: Carlo Fatuzzo för PPE-DE-gruppen, Ana Maria Gomes för PSE-gruppen, Samuli Pohjamo för ALDE-gruppen, Konrad Szymański för UEN-gruppen, Angelika Beer för Verts/ALE-gruppen, Vittorio Agnoletto för GUE/NGL-gruppen, Bastiaan Belder för IND/DEM-gruppen, Koenraad Dillen, grupplös, Nickolay Mladenov, Libor Rouček, Gerard Batten, Slavi Binev, Robert Evans och Emilio Menéndez del Valle.

ORDFÖRANDESKAP: Luisa MORGANTINI
Vice talman

Talare: Vural Öger.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Anna Ibrisagic, Miroslav Mikolášik, Dragoş Florin David, Geoffrey Van Orden, Vytautas Landsbergis och Czesław Adam Siekierski.

Talare: Jean-Pierre Jouyet, Benita Ferrero-Waldner och André Brie.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.23 i protokollet av den 08.07.2008.


6. Ändring av direktiv 2003/87/EG för att integrera luftfartsverksamheten i gemenskapssystemet för handel med utsläppsrätter för växthusgaser ***II (debatt)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/87/EG så att luftfartsverksamhet införs i systemet för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen [05058/3/2008 - C6-0177/2008 - 2006/0304(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Peter Liese (A6-0220/2008)

Talare: Nathalie Kosciusko-Morizet (rådets tjänstgörande ordförande) och Stavros Dimas (ledamot av kommissionen).

Peter Liese redogjorde för andrabehandlingsrekommendationen.

Talare: Georg Jarzembowski för PPE-DE-gruppen, Matthias Groote för PSE-gruppen, Holger Krahmer för ALDE-gruppen, Roberts Zīle för UEN-gruppen, Caroline Lucas för Verts/ALE-gruppen, Jens Holm för GUE/NGL-gruppen, Johannes Blokland för IND/DEM-gruppen, Françoise Grossetête, Linda McAvan, Urszula Krupa, Aldis Kušķis, Paulo Casaca, Eija-Riitta Korhola och Avril Doyle.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": John Purvis, Saïd El Khadraoui, Mieczysław Edmund Janowski, Ilda Figueiredo och Marian-Jean Marinescu.

Talare: Nathalie Kosciusko-Morizet, Stavros Dimas och Peter Liese.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.19 i protokollet av den 08.07.2008.


ORDFÖRANDESKAP: Alejo VIDAL-QUADRAS
Vice talman

7. Budgetkalender

Talmannen meddelade att tidsfristerna för inlämnande av förslag till ändringar och ändringsförslag inför första behandlingen av den allmänna budgeten för budgetåret 2009, efter en överenskommelse med budgetutskottet, hade fastställts enligt följande:

- för utskotten och ledamöterna (minst 40 ledamöter): onsdagen den 10 september 2008 kl. 12.00,

- för de politiska grupperna: onsdagen den 17 september 2008 kl. 12.00.


8. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på Europarl.


8.1. Europeiskt grannskaps- och partnerskapsinstrument ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1638/2006 om fastställande av allmänna bestämmelser för upprättandet av ett europeiskt grannskaps- och partnerskapsinstrument [KOM(2008)0308 - C6-0200/2008 - 2008/0095(COD)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0271/2008)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2008)0315)


8.2. System för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare [KOM(2008)0247 - C6-0208/2008 - 2008/0088(CNS)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Neil Parish (A6-0270/2008)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2008)0316)


8.3. Minimikrav för säkerhet och hälsa vid arbetstagares användning av arbetsutrustning i arbetet (andra särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) (kodifierad version) ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om det ändrade förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om minimikrav för säkerhet och hälsa vid arbetstagares användning av arbetsutrustning i arbetet (andra särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) (kodifierad version) [KOM(2008)0111 - C6-0127/2008 - 2006/0214(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0290/2008)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2008)0317)


8.4. Bevarande av vilda fåglar (anpassning till det föreskrivande förfarandet med kontroll) ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av kommissionens genomförandebefogenheter enligt rådets direktiv 79/409/EEG om bevarande av vilda fåglar [KOM(2008)0105 - C6-0088/2008 - 2008/0038(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Miroslav Ouzký (A6-0259/2008)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2008)0318)


8.5. Gemensamt system för mervärdesskatt * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt [KOM(2007)0677 - C6-0433/2007 - 2007/0238(CNS)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Dariusz Rosati (A6-0232/2008)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG, ÄNDRINGSFÖRSLAG och FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2008)0319)


8.6. Protokoll om strategisk miljöbedömning till UNECE:s konvention om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang som undertecknades i Esbo 1991 * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets beslut om godkännande på Europeiska gemenskapens vägnar av protokollet om strategiska miljöbedömningar till FN/ECE:s Esbokonvention från 1991 om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang [KOM(2008)0132 - C6-0161/2008 - 2008/0052(CNS)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Bogusław Sonik (A6-0221/2008)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2008)0320)


8.7. Liechtensteins anslutning till avtalet EU/EG/Schweiz om Schweiz associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets beslut om ingående på Europeiska gemenskapens vägnar av protokollet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen, Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein om Furstendömet Liechtensteins anslutning till avtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket [KOM(2006)0752 - C6-0089/2008 - 2006/0251(CNS)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Ewa Klamt (A6-0246/2008)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG, ÄNDRINGSFÖRSLAG och FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2008)0321)


8.8. Liechtensteins anslutning till avtalet EG/Schweiz om att fastställa vilken stat som skall ansvara för handläggningen av en asylansökan som görs i en medlemsstat eller i Schweiz * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets beslut om ingående av ett protokoll mellan Europeiska gemenskapen, Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein om Furstendömet Liechtensteins anslutning till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om kriterier och mekanismer för att fastställa vilken stat som ska ansvara för handläggningen av en asylansökan som görs i en medlemsstat eller i Schweiz [KOM(2006)0754 - C6-0090/2008 - 2006/0252(CNS)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Ewa Klamt (A6-0247/2008)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG, ÄNDRINGSFÖRSLAG och FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2008)0322)


8.9. Protokoll mellan EG, Schweiz och Liechtenstein till avtalet EG/Schweiz för att fastställa vilken stat som skall ansvara för handläggningen av en asylansökan som görs i en medlemsstat eller i Schweiz eller Liechtenstein *(artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets beslut om ingående av ett protokoll mellan Europeiska gemenskapen, Schweiz och Liechtenstein till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om kriterier och mekanismer för att fastställa vilken stat som ska ansvara för handläggningen av en asylansökan som görs i en medlemsstat eller i Schweiz eller Liechtenstein [KOM(2006)0753 - C6-0091/2008 - 2006/0257(CNS)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Ewa Klamt (A6-0261/2008)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG, ÄNDRINGSFÖRSLAG och FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2008)0323)


8.10. Numrering av viseringar * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1683/95 om en enhetlig utformning av visumhandlingar när det gäller numrering av viseringar [KOM(2008)0188 - C6-0187/2008 - 2008/0074(CNS)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Gérard Deprez (A6-0268/2008)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2008)0324)


8.11. Förnyande av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Indiens regering * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om utkastet till rådets beslut om ingående av ett avtal om förnyande av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Indiens regering [16681/2007 - C6-0073/2008 - 2007/0207(CNS)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Christian Ehler (A6-0254/2008)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

RÅDETS FÖRSLAG, ÄNDRINGSFÖRSLAG och FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2008)0325)


8.12. Begäran om upphävande av Witold Tomczaks immunitet (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om begäran om upphävande av Witold Tomczaks immunitet [2008/2078(IMM)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Diana Wallis (A6-0277/2008)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2008)0326)


8.13. Försvaret av Europaparlamentets rättigheter inför nationella domstolar (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om skydd av Europaparlamentets rättigheter i nationella domstolar [2007/2205(INI)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Giuseppe Gargani (A6-0222/2008)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2008)0327)


8.14. Godkännande av kommissionen (ändringar i parlamentets arbetsordning) (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om att ändra Europaparlamentets arbetsordning i fråga om godkännande av kommissionen [2007/2128(REG)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Andrew Duff (A6-0198/2008)

(Kvalificerad majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 14)

TEXT I ARBETSORDNINGEN, ÄNDRINGSFÖRSLAG och FÖRSLAG TILL BESLUT

Talare: Stavros Dimas (ledamot av kommissionen).

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2008)0328)

De nya bestämmelserna kommer att träda i kraft den första dagen under nästa sammanträdesperiod.


8.15. Enhetligt förfarande för godkännande av livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer och livsmedelsaromer ***II (omröstning)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av ett enhetligt förfarande för godkännande av livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer och livsmedelsaromer [16673/2/2007 - C6-0138/2008 - 2006/0143(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Åsa Westlund (A6-0179/2008)

(Kvalificerad majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 15)

RÅDETS GEMENSAMMA STÅNDPUNKT

Förklarades godkänt såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2008)0329)


8.16. Livsmedelstillsatser ***II (omröstning)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om livsmedelstillsatser [16675/2/2007 - C6-0141/2008 - 2006/0145(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Åsa Westlund (A6-0180/2008)

(Kvalificerad majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 16)

RÅDETS GEMENSAMMA STÅNDPUNKT

Förklarades godkänt såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2008)0330)


8.17. Aromer och livsmedelsingredienser med aromgivande egenskaper ***II (omröstning)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om aromer och vissa livsmedelsingredienser med aromgivande egenskaper för användning i och på livsmedel och om ändring av rådets förordningar (EEG) nr 1576/89 och (EEG) nr 1601/91, förordning (EG) nr 2232/96 samt direktiv 2000/13/EG [16677/3/2007 - C6-0139/2008 - 2006/0147(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Mojca Drčar Murko (A6-0177/2008)

(Kvalificerad majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 17)

RÅDETS GEMENSAMMA STÅNDPUNKT

Förklarades godkänt såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2008)0331)


8.18. Livsmedelsenzymer ***II (omröstning)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om livsmedelsenzymer och om ändring av rådets direktiv 83/417/EEG, rådets förordning (EG) nr 1493/1999, direktiv 2000/13/EG, rådets direktiv 2001/112/EG samt förordning (EG) nr 258/97 [16676/1/2007 - C6-0140/2008 - 2006/0144(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Avril Doyle (A6-0176/2008)

(Kvalificerad majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 18)

RÅDETS GEMENSAMMA STÅNDPUNKT

Talare: Avril Doyle (föredragande).

Förklarades godkänt såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2008)0332)


8.19. Ändring av direktiv 2003/87/EG för att integrera luftfartsverksamheten i gemenskapssystemet för handel med utsläppsrätter för växthusgaser ***II (omröstning)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/87/EG så att luftfartsverksamhet införs i systemet för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen [05058/3/2008 - C6-0177/2008 - 2006/0304(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Peter Liese (A6-0220/2008)

(Kvalificerad majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 19)

RÅDETS GEMENSAMMA STÅNDPUNKT

Förklarades godkänt såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2008)0333)


8.20. Arbetet i kammaren och användningen av initiativbetänkanden (ändring av arbetsordningen) (omröstning)

Andrabehandlingsrekommendation om ändring av Europaparlamentets arbetsordning mot bakgrund av de förslag som arbetsgruppen för en reform av parlamentets arbetsmetoder har lagt fram när det gäller arbetet i kammaren och användningen av initiativbetänkanden [2007/2272(REG)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Richard Corbett (A6-0197/2008)

(Kvalificerad majoritet erfordrades för antagande av ändringsförslagen; enkel majoritet erfordrades för antagande av förslaget till beslut)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 20)

TEXT I ARBETSORDNINGEN

Antagna ändringsförslag: se bilagan ”Omröstningsresultat”

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P6_TA(2008)0334)

De nya bestämmelserna kommer att träda i kraft den första dagen under nästa sammanträdesperiod. Detta gäller dock inte punkterna 2 och 3 i den nya bilaga IIa, som träder i kraft den första dagen av den valperiod som inleds i juli 2009.


8.21. 2009 års budget: Första synpunkterna på det preliminära förslaget till budget för 2009 och mandatet för medlingen (omröstning)

Betänkande om 2009 års budget: Första synpunkterna på det preliminära förslaget till budget för 2009 och mandatet för medlingen - Avsnitt III - kommissionen [2008/2025(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Jutta Haug (A6-0262/2008)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 21)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P6_TA(2008)0335)


8.22. Miljökonsekvenser av den gasledning som planeras i Östersjön (omröstning)

Betänkande om miljökonsekvenserna av den planerade gasledningen i Östersjön mellan Ryssland och Tyskland (framställningarna 0614/2007och 0952/2007) [2007/2118(INI)] - Utskottet för framställningar. Föredragande: Marcin Libicki (A6-0225/2008)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 22)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P6_TA(2008)0336)

Inlägg om omröstningen:

Dirk Sterckx påpekade att det omröstningsresultat som visats på skärmarna varit felaktigt; Justas Vincas Paleckis bad att talmannen skulle läsa upp resultatsiffrorna (efter omröstningen om ändringsförslag 50 avbröt talmannen omröstningen en kort stund för att teknikerna skulle kunna lösa detta problem).

Graham Booth yttrade sig förfarandet för omröstningen om ändringsförslag 49.

Marcin Libicki (föredragande) och Werner Langen yttrade sig om hur omröstningsresultatet visats.

Christopher Beazley begärde delad omröstning om ändringsförslag 30 (talmannen konstaterade att ingen motsatte sig detta).

Andres Tarand lade fram ett muntligt ändringsförslag till ändringsförslag 37; det muntliga ändringsförslaget beaktades.

Marcin Libicki gjorde ett uttalande efter omröstningen.


8.23. Afghanistans stabilisering: utmaningar för EU och det internationella samfundet (omröstning)

Betänkande om stabiliseringen av Afghanistan: utmaningar för EU och världssamfundet [2007/2208(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: André Brie (A6-0269/2008)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 23)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P6_TA(2008)0337)

Inlägg om omröstningen:

Före omröstningen meddelade talmannen att föredraganden hade dragit tillbaka sitt namn från detta betänkande.

André Brie lade fram ett muntligt ändringsförslag i syfte att införa en punkt 3a; det muntliga ändringsförslaget beaktades.


9. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 163.3 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Åsa Westlund - A6-0179/2008, Betänkande Åsa Westlund - A6-0180/2008, Betänkande Mojca Drčar Murko - A6-0177/2008 Betänkande Avril Doyle - A6-0176/2008

Hiltrud Breyer för Verts/ALE-gruppen

Betänkande Åsa Westlund - A6-0180/2008

Neena Gill och Czesław Adam Siekierski

Betänkande Mojca Drčar Murko - A6-0177/2008

Miroslav Mikolášik

Betänkande Avril Doyle - A6-0176/2008

Miroslav Mikolášik

Betänkande Peter Liese - A6-0220/2008

Péter Olajos, Zuzana Roithová och Christoph Konrad

Betänkande Richard Corbett - A6-0197/2008

David Sumberg, Bernd Posselt, Philip Claeys, Frank Vanhecke, Christopher Heaton-Harris och Syed Kamall

Betänkande Jutta Haug - A6-0262/2008

David Sumberg och Christopher Heaton-Harris

Betänkande Marcin Libicki - A6-0225/2008

Laima Liucija Andrikienė, Victor Boştinaru, Zuzana Roithová, Leopold Józef Rutowicz, Bogusław Rogalski, Czesław Adam Siekierski, Bernd Posselt och Rainer Wieland

Betänkande André Brie - A6-0269/2008

David Sumberg, Eoin Ryan för UEN-gruppen, Carlo Fatuzzo, Bernd Posselt och Christopher Heaton-Harris


10. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på webbplatsen ”Séance en direct”, ”Results of votes (roll-call votes)/Résultats des votes (appels nominaux)” samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningarna med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på Europarl uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

°
° ° °

Vasco Graça Moura hade låtit meddela att hans omröstningsapparat inte hade fungerat vid omröstningen om betänkandet av Jacek Saryusz-Wolski - A6-0271/2008.

Gianni Pittella hade låtit meddela att hans omröstningsapparat inte hade fungerat vid omröstningen om betänkandet av Dariusz Rosati - A6-0232/2008.

Magor Imre Csibi hade låtit meddela att hans omröstningsapparat inte hade fungerat vid omröstningen om betänkandet av Åsa Westlund - A6-0180/2008.


(Sammanträdet avbröts kl. 13.55 och återupptogs kl. 15.05.)

ORDFÖRANDESKAP: Edward McMILLAN-SCOTT
Vice talman

11. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


12. Villkor för tillträde till naturgasöverföringsnäten ***I - Den inre marknaden för naturgas ***I - En europeisk strategisk plan för energiteknik (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1775/2005 om villkor för tillträde till naturgasöverföringsnäten [KOM(2007)0532 - C6-0319/2007 - 2007/0199(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Atanas Paparizov (A6-0253/2008)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/55/EG om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas [KOM(2007)0529 - C6-0317/2007 - 2007/0196(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Romano Maria La Russa (A6-0257/2008)

Betänkande om den europeiska strategiska planen för energiteknik [2008/2005(INI)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Jerzy Buzek (A6-0255/2008)

Talare: Nathalie Kosciusko-Morizet (rådets tjänstgörande ordförande), Andris Piebalgs (ledamot av kommissionen) och Janez Potočnik (ledamot av kommissionen).

Atanas Paparizov, Romano Maria La Russa och Jerzy Buzek Redogjorde för betänkandena:

Talare: Christian Ehler (föredragande av yttrande från utskottet ECON), Inés Ayala Sender (föredragande av yttrande från utskottet ENVI), Bernhard Rapkay (föredragande av yttrande från utskottet ECON), Emmanouil Angelakas (föredragande av yttrande från utskottet IMCO), Toine Manders (föredragande av yttrande från utskottet IMCO), Herbert Reul för PPE-DE-gruppen, Hannes Swoboda för PSE-gruppen, Danutė Budreikaitė för ALDE-gruppen, Roberts Zīle för UEN-gruppen, Claude Turmes för Verts/ALE-gruppen, Esko Seppänen för GUE/NGL-gruppen, Derek Roland Clark för IND/DEM-gruppen, och Luca Romagnoli, grupplös.

ORDFÖRANDESKAP: Adam BIELAN
Vice talman

Talare: Alejo Vidal-Quadras, Teresa Riera Madurell, Adina-Ioana Vălean, Dariusz Maciej Grabowski, Rebecca Harms, Miloslav Ransdorf, Jana Bobošíková, Paul Rübig, Reino Paasilinna, Anne Laperrouze, Liam Aylward, Jacky Hénin, Romana Jordan Cizelj, Šarūnas Birutis, Guntars Krasts, Ilda Figueiredo, Gunnar Hökmark, Catherine Trautmann, Vladko Todorov Panayotov, Nathalie Kosciusko-Morizet, Jan Březina, Adam Gierek, Lena Ek, Roberta Alma Anastase, Giovanna Corda, Anni Podimata, Pierre Pribetich och Silvia-Adriana Ţicău.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Dragoş Florin David, Andrzej Jan Szejna, Ioan Mircea Paşcu, Theodor Dumitru Stolojan, Czesław Adam Siekierski, Inés Ayala Sender och Paul Rübig.

Talare: Andris Piebalgs.

ORDFÖRANDESKAP: Mechtild ROTHE
Vice talman

Talare: Atanas Paparizov, Romano Maria La Russa och Jerzy Buzek.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.9 i protokollet av den 09.07.2008, punkt 5.10 i protokollet av den 09.07.2008 och punkt 5.17 i protokollet av den 09.07.2008.


13. EU:s hantering av statsägda förmögenhetsfonder (debatt)

Muntlig fråga (O-0067/2008) från Pervenche Berès, för utskottet ECON, till rådet: EU:s hantering av statsägda förmögenhetsfonder (B6-0164/2008)

Muntlig fråga (O-0068/2008) från Pervenche Berès, för utskottet ECON, till kommissionen: EU:s hantering av nationella placeringsfonder (B6-0165/2008)

Pervenche Berès utvecklade de muntliga frågorna.

Anne-Marie Idrac (rådets tjänstgörande ordförande) besvarade frågan B6-0164/2008.

Günter Verheugen (kommissionens vice ordförande) besvarade frågan B6-0165/2008.

Talare: Piia-Noora Kauppi för PPE-DE-gruppen, Elisa Ferreira för PSE-gruppen, Wolf Klinz för ALDE-gruppen, Cornelis Visser, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, José Manuel García-Margallo y Marfil, Ieke van den Burg och Harald Ettl.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": John Purvis, Zsolt László Becsey, Margarita Starkevičiūtė och Ieke van den Burg.

Talare: Anne-Marie Idrac och Günter Verheugen.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 108.5 i arbetsordningen):

- Pervenche Berès, för utskottet ECON, om nationella placeringsfonder (B6-0304/2008)

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.18 i protokollet av den 09.07.2008.


ORDFÖRANDESKAP: Manuel António dos SANTOS
Vice talman

14. Frågestund (frågor till rådet)

Parlamentet behandlade en rad frågor till rådet (B6-0168/2008).

Fråga 1 (Claude Moraes): Övergripande antidiskrimineringsdirektiv.

Jean-Pierre Jouyet (rådets tjänstgörande ordförande) besvarade frågan samt följdfrågor från Claude Moraes, Elizabeth Lynne och Jörg Leichtfried.

Fråga 2 (Marian Harkin): Det franska ordförandeskapets prioriteringar.

Jean-Pierre Jouyet besvarade frågan samt en följdfråga från Marian Harkin.

Frågorna 3 och 4 hade dragits tillbaka.

Fråga 5 (Brian Crowley): Slopande av EU:s tioprocentsmål för biobränslen.

Jean-Pierre Jouyet besvarade frågan samt följdfrågor från Brian Crowley, Josu Ortuondo Larrea och Mairead McGuinness.

Fråga 6 (Liam Aylward): Millennieutvecklingsmål 2 och ILO:s konventioner om barnarbete.

Jean-Pierre Jouyet besvarade frågan samt en följdfråga från Liam Aylward.

Fråga 7 (Seán Ó Neachtain): Inrättande av kontor för återvinning av tillgångar.

Jean-Pierre Jouyet besvarade frågan samt följdfrågor från Seán Ó Neachtain, Reinhard Rack och Avril Doyle.

Fråga 8 (Eoin Ryan): Effektivt alarmsystem för hela EU i samband med bortförda barn.

Jean-Pierre Jouyet besvarade frågan samt följdfrågor från Eoin Ryan, Reinhard Rack och Christopher Heaton-Harris.

Fråga 9 (Manuel Medina Ortega): Projekt som rör ett "utvidgat grannskap".

Jean-Pierre Jouyet besvarade frågan samt en följdfråga från Manuel Medina Ortega.

Fråga 10 (Robert Evans): Sri Lanka.

Jean-Pierre Jouyet besvarade frågan samt följdfrågor från Robert Evans och Avril Doyle.

Fråga 11 (Avril Doyle): Rådets prioriteringar för klimatpaketet.

Jean-Pierre Jouyet besvarade frågan samt följdfrågor från Avril Doyle och Robert Evans.

Frågorna 12-36 och 38-42, som på grund av tidsbrist inte hade besvarats, skulle erhålla skriftliga svar (se bilagan till det fullständiga förhandlingsreferatet).

Fråga 37 behandlades inte, eftersom ämnet redan förekom på föredragningslistan för innevarande sammanträdesperiod.

Talmannen förklarade frågestunden med frågor till rådet avslutad.


(Sammanträdet avbröts kl. 19.00 och återupptogs kl. 21.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Vice talman

15. Begäran om brådskande förfarande

Begäran från rådet och kommissionen om tillämpning av brådskande förfarande (artikel 134 i arbetsordningen) på:

- Förslag till rådets förordning om införande av en tillfällig särskild åtgärd för att främja omstruktureringen av Europeiska unionens fiskeflotta som berörs av den ekonomiska krisen (KOM(2008)0454 - C6-0270/2008 - 2008/0144 (CNS))

Motivering till begäran om brådskande förfarande:

Tillämpningen av brådskande förfarande motiveras av behovet att anta åtgärder för att anpassa gemenskapens fiskesektor till den aktuella situationen med stigande bränslepriser i syfte att säkerställa hållbara sociala och ekonomiska förhållanden för sektorn.

Parlamentet skulle fatta beslut om eventuell tillämpning av brådskande förfarande vid onsdagens omröstning kl. 12.00.


16. Ändring av direktiv 2004/49/EG om säkerhet på gemenskapens järnvägar ***II - Ändring av förordning (EG) nr 881/2004 om inrättande av en europeisk järnvägsbyrå ***II (debatt)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2004/49/EG om säkerhet på gemenskapens järnvägar (järnvägssäkerhetsdirektivet) [16133/3/2007 - C6-0129/2008 - 2006/0272(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Paolo Costa (A6-0223/2008)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 881/2004 om inrättande av en europeisk järnvägsbyrå (järnvägsbyråförordningen) [16138/3/2007 - C6-0131/2008 - 2006/0274(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Paolo Costa (A6-0210/2008)

Paolo Costa redogjorde för andrabehandlingsrekommendationerna.

Talare: Antonio Tajani (kommissionens vice ordförande).

Talare: Georg Jarzembowski för PPE-DE-gruppen, Brian Simpson för PSE-gruppen, Erik Meijer för GUE/NGL-gruppen, Reinhard Rack, Gilles Savary, Jaromír Kohlíček, Silvia-Adriana Ţicău och Bogusław Liberadzki.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Czesław Adam Siekierski, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk och Jörg Leichtfried.

Talare: Antonio Tajani och Paolo Costa.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.3 i protokollet av den 09.07.2008 och punkt 5.4 i protokollet av den 09.07.2008.


17. Gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen (omarbetning) ***II (debatt)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen (omarbetning) [16160/4/2007 - C6-0176/2008 - 2006/0130(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Arūnas Degutis (A6-0264/2008)

Arūnas Degutis redogjorde för andrabehandlingsrekommendationen.

Talare: Antonio Tajani (kommissionens vice ordförande).

Talare: Elisabeth Jeggle för PPE-DE-gruppen, Ulrich Stockmann för PSE-gruppen, Seán Ó Neachtain för UEN-gruppen, Jaromír Kohlíček för GUE/NGL-gruppen, Brian Simpson, Luís Queiró och Jörg Leichtfried.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Laima Liucija Andrikienė, Saïd El Khadraoui, Reinhard Rack, Mieczysław Edmund Janowski och Silvia-Adriana Ţicău.

Talare: Antonio Tajani och Arūnas Degutis.

Talare: Zuzana Roithová betonade att hon hade velat göra ett inlägg i enlighet med förfarandet ”catch the eye” (talamannen svarade att eftersom fem ledamöter redan hade fått ordet enligt detta förfarande var man tvungen att fortsätta med debatten).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.5 i protokollet av den 09.07.2008.


18. Mot en ny kultur för rörlighet i städer (debatt)

Betänkande om temat "Mot en ny kultur för rörlighet i städer" [2008/2041(INI)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Reinhard Rack (A6-0252/2008)

Reinhard Rack redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Antonio Tajani (kommissionens vice ordförande).

Talare: Justas Vincas Paleckis (föredragande av yttrande från utskottet ENVI), Jan Olbrycht (föredragande av yttrande från utskottet REGI), Markus Ferber för PPE-DE-gruppen, Saïd El Khadraoui för PSE-gruppen, Jean Marie Beaupuy för ALDE-gruppen, Michael Cramer för Verts/ALE-gruppen, Johannes Blokland för IND/DEM-gruppen, Marian-Jean Marinescu, Inés Ayala Sender och Renate Sommer.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Zita Pleštinská, Pierre Pribetich, Zuzana Roithová, Silvia-Adriana Ţicău och Inés Ayala Sender

Talare: Antonio Tajani och Reinhard Rack.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.19 i protokollet av den 09.07.2008.


19. Tekniska krav och administrativa förfaranden inom området civil luftfart (EU OPS) och användningen av fasthållningsanordningar för barn (OPS 1.730) (debatt)

Muntlig fråga (O-0075/2008) från Eva Lichtenberger, för utskottet TRAN, till kommissionen: Tekniska krav och administrativa förfaranden inom området civil luftfart (EU OPS) och användningen av fasthållningsanordningar för barn (OPS 1.730) (B6-0169/2008).

Eva Lichtenberger utvecklade den muntliga frågan.

Antonio Tajani (kommissionens vice ordförande) besvarade den muntliga frågan.

Talare: Georg Jarzembowski för PPE-DE-gruppen, Ulrich Stockmann för PSE-gruppen, och Eva Lichtenberger för Verts/ALE-gruppen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Reinhard Rack och Michael Cramer.

Talare: Antonio Tajani.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


20. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 409.330/OJME).


21. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 23.20.

Harald Rømer

Gérard Onesta

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Följande skrev på:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antinucci, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Enrique Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Boursier, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Elmar Brok, Budreikaitė, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Buzek, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Robsahm, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciani, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Corlăţean, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Dührkop Dührkop, Andrew Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fiore, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Locatelli, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Marinescu, Marini, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musumeci, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nechifor, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Oprea, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podimata, Podkański, Hans-Gert Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Nicolae Vlad Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robusti, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zanicchi, Zapałowski, Zappalà, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy