Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/2107(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0241/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0241/2008

Συζήτηση :

PV 09/07/2008 - 2
CRE 09/07/2008 - 2

Ψηφοφορία :

PV 09/07/2008 - 5.20
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0357

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 9 Ιουλίου 2008 - Στρασβούργο

2. Ετήσια έκθεση της ΕΚΤ για το 2007 (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση της ΕΚΤ για το 2007 [2008/2107(INI)] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγητής: Olle Schmidt (A6-0241/2008)

Ο Olle Schmidt παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνουν οι Jean-Claude Trichet (Πρόεδρος της ΕΚΤ) και Jean-Claude Juncker (Πρόεδρος του Eurogroupe, μέλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου).

Παρεμβαίνουν οι Thomas Mann, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Manuel António dos Santos, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Wolf Klinz, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Claude Turmes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Johannes Blokland, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Sergej Kozlík, μη εγγεγραμμένος, José Manuel García-Margallo y Marfil, Pervenche Berès, Margarita Starkevičiūtė, Ryszard Czarnecki, Luca Romagnoli, Gay Mitchell και Ieke van den Burg.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ρόδη ΚΡΑΤΣΑ-ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Daniel Dăianu, Othmar Karas, Benoît Hamon, Cornelis Visser, Christoph Konrad και Zuzana Roithová.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, Ilda Figueiredo, Theodor Dumitru Stolojan, Μαργαρίτης Σχοινάς, Piia-Noora Kauppi και Czesław Adam Siekierski.

Παρεμβαίνουν οι Jean-Claude Trichet, Jean-Claude Juncker και Olle Schmidt.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.20 των Συνοπτικών Πρακτικών της 09.07.2008.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου