Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/0088(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0459/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0459/2007

Συζήτηση :

PV 09/07/2008 - 22
CRE 09/07/2008 - 22

Ψηφοφορία :

PV 10/07/2008 - 5.1
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0358

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 9 Ιουλίου 2008 - Στρασβούργο

22. Κοινή Προξενική Εγκύκλιος: εισαγωγή βιομετρικών στοιχείων και θεωρήσεις εισόδου ***I (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της Κοινής Προξενικής Εγκυκλίου περί θεωρήσεων εισόδου για τις διπλωματικές και τις έμμισθες προξενικές αρχές σε σχέση με την εισαγωγή των βιομετρικών στοιχείων, συμπεριλαμβανόμενων διατάξεων για την οργάνωση της παραλαβής και της διεκπεραίωσης των αιτήσεων θεώρησης [COM(2006)0269 - C6-0166/2006 - 2006/0088(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Sarah Ludford (A6-0459/2007)

Παρεμβαίνει ο Jacques Barrot (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Adam BIELAN
Αντιπρόεδρος

Η Sarah Ludford παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνουν οι Ewa Klamt, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Martine Roure, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Tatjana Ždanoka, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Sylvia-Yvonne Kaufmann, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, και Carlos Coelho.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye"η Avril Doyle.

Παρεμβαίνουν οι Jacques Barrot και Sarah Ludford.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.07.2008.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου