Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 9 Ιουλίου 2008 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Ετήσια έκθεση της ΕΚΤ για το 2007 (συζήτηση)
 3.Συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας ***I - Συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας: παράρτημα ΧΙ ***I - Επέκταση των διατάξεων των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 883/2004 και (ΕΚ) αριθ. […] στους υπηκόους τρίτων χωρών που δεν καλύπτονται ήδη από τις εν λόγω διατάξεις μόνον λόγω της ιθαγένειάς τους * (συζήτηση)
 4.Αποφάσεις επί του κατεπείγοντος
 5.Ώρα των ψηφοφοριών
  5.1.Ετήσια προγράμματα δράσης για την Βραζιλία και την Αργεντινή (2008) (ψηφοφορία)
  5.2.Προτεραιότητες της ΕΕ για την 63η σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  5.3.Τροποποίηση της οδηγίας 2004/49/ΕΚ για την ασφάλεια των κοινοτικών σιδηροδρόμων ***II (ψηφοφορία)
  5.4.Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2004 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων ***II (ψηφοφορία)
  5.5.Kοινοί κανόνες εκμετάλλευσης των αεροπορικών γραμμών στην Κοινότητα (αναδιατύπωση) ***II (ψηφοφορία)
  5.6.Πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των ευρωπαϊκών στατιστικών επιχειρήσεων και εμπορίου (MEETS) ***I (ψηφοφορία)
  5.7.Ηλεκτρικές στήλες, συσσωρευτές και τα απόβλητά τους ***I (ψηφοφορία)
  5.8.Περιορισμοί κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσης μερικών επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων ***I (ψηφοφορία)
  5.9.Όροι πρόσβασης στα δίκτυα μεταφοράς φυσικού αερίου ***I (ψηφοφορία)
  5.10.Εσωτερική αγορά φυσικού αερίου ***I (ψηφοφορία)
  5.11.Συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας ***I (ψηφοφορία)
  5.12.Συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας: παράρτημα ΧΙ ***I (ψηφοφορία)
  5.13.Επέκταση των διατάξεων των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 883/2004 και (ΕΚ) αριθ. […] στους υπηκόους τρίτων χωρών που δεν καλύπτονται ήδη από τις εν λόγω διατάξεις μόνον λόγω της ιθαγένειάς τους * (ψηφοφορία)
  5.14.Συγκρότηση των πολιτικών ομάδων (τροποποίηση του άρθρου 29 του Kανονισμού) (ψηφοφορία)
  5.15.Ο ρόλος του εθνικού δικαστή στο ευρωπαϊκό δικαστικό σύστημα (ψηφοφορία)
  5.16.Επίλυση των διαφορών Airbus/Boeing ενώπιον του ΠOΕ (ψηφοφορία)
  5.17.Ευρωπαϊκό στρατηγικό σχέδιο ενεργειακών τεχνολογιών (ψηφοφορία)
  5.18.H απάντηση της ΕΕ στην πρόκληση των Kρατικών Επενδυτικών Tαμείων (ψηφοφορία)
  5.19.Διαμόρφωση νέας παιδείας αστικής κινητικότητας (ψηφοφορία)
  5.20.Ετήσια έκθεση της ΕΚΤ για το 2007 (ψηφοφορία)
 6.Απόφαση να ανακηρυχθεί το 2011 «Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού» (γραπτή δήλωση)
 7.Αιτιολογήσεις ψήφου
 8.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 9.Ευρωπαϊκά προγράμματα δορυφορικής ραδιοπλοήγησης (EGNOS και Galileo) ***I (υπογραφή της πράξης)
 10.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 11.Η κατάσταση στην Kίνα μετά τον σεισμό και πριν από τους Oλυμπιακούς Αγώνες (συζήτηση)
 12.Έγγραφο της Επιτροπής για τη στρατηγική διεύρυνσης για το έτος 2007 (συζήτηση)
 13.Υποδοχή
 14.Έγγραφο της Επιτροπής για τη στρατηγική διεύρυνσης για το έτος 2007 (συνέχεια της συζήτησης)
 15.Παλαιστίνιοι κρατούμενοι στο Ισραήλ (συζήτηση)
 16.Η κατάσταση στη Ζιμπάμπουε (συζήτηση)
 17.Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς την Επιτροπή)
 18.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 19.Αίτηση άρσης βουλευτικής ασυλίας
 20.Το Διάστημα και η ασφάλεια (συζήτηση)
 21.Αλιευτικές δυνατότητες και χρηματική αντιπαροχή που προβλέπονται με την αλιευτική συμφωνία σύμπραξης ΕΚ/Μαυριτανίας * (συζήτηση)
 22.Κοινή Προξενική Εγκύκλιος: εισαγωγή βιομετρικών στοιχείων και θεωρήσεις εισόδου ***I (συζήτηση)
 23.Αλιευτικοί στόλοι της ΕΕ που έχουν πληγεί από την οικονομική κρίση (συζήτηση)
 24.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 25.Λήξη της συνεδρίασης
 Κατάσταση παρόντων
Συνοπτικά πρακτικά (219 kb) Κατάσταση παρόντων (65 kb)       
 
Συνοπτικά πρακτικά (152 kb) Κατάσταση παρόντων (24 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (577 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (1743 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (244 kb) Κατάσταση παρόντων (73 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (194 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (527 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου