Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Kolmapäev, 9. juuli 2008 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.EKP 2007. aasta aruanne (arutelu)
 3.Sotsiaalkindlustussüsteemide kooskõlastamine ***I - Sotsiaalkindlustussüsteemide kooskõlastamine: XI lisa ***I - Määruse (EÜ) nr 883/2004 kohaldamisala laiendamine kolmandate riikide kodanikele, keda need sätted ei hõlma * (arutelu)
 4.Otsus kiirmenetluse kohta
 5.Hääletused
  
5.1.Iga-aastased tegevusprogrammid Brasiiliale ja Argentinale (2008) (hääletus)
  
5.2.ELi prioriteedid ÜRO Peaassamblee 63. istungjärguks (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
5.3.Ühenduse raudteede ohutuse direktiivi 2004/49/EÜ muutmine ***II (hääletus)
  
5.4.Määruse (EÜ) nr 881/2004 (millega asutatakse Euroopa Raudteeagentuur) muutmine ***II (hääletus)
  
5.5.Lennuteenuste osutamist käsitlevad ühiseeskirjad (uuesti sõnastamine) ***II (hääletus)
  
5.6.Euroopa ettevõtlus- ja kaubandusstatistika kaasajastamise programm (MEETS) ***I (hääletus)
  
5.7.Patareid ja akud ning patarei- ja akujäätmed ***I (hääletus)
  
5.8.Teatavate ohtlike ainete ja valmististe turustamise ja kasutamise piirangud ***I (hääletus)
  
5.9.Maagaasiedastusvõrkudele juurdepääsu tingimused ***I (hääletus)
  
5.10.Maagaasi siseturg ***I (hääletus)
  
5.11.Sotsiaalkindlustussüsteemide kooskõlastamine ***I (hääletus)
  
5.12.Sotsiaalkindlustussüsteemide kooskõlastamine: XI lisa ***I (hääletus)
  
5.13.Määruse (EÜ) nr 883/2004 kohaldamisala laiendamine kolmandate riikide kodanikele, keda need sätted ei hõlma * (hääletus)
  
5.14.Parlamendi kodukorra artikli 29 (Fraktsioonide moodustamine) muutmine (hääletus)
  
5.15.Riiklike kohtunike roll Euroopa kohtusüsteemis (hääletus)
  
5.16.Airbus/Boeing kaubandusvaidlused WTOs (hääletus)
  
5.17.Euroopa energiatehnoloogia strateegiline kava (hääletus)
  
5.18.ELi vastus riiklike investeerimisfondide esitatud väljakutsele (hääletus)
  
5.19.Uued suunad linnalise liikumiskeskkonna arendamisel (hääletus)
  
5.20.EKP 2007. aasta aruanne (hääletus)
 6.Otsus kuulutada aasta 2011 vabatahtliku töö Euroopa teema-aastaks (kirjalik deklaratsioon)
 7.Selgitused hääletuse kohta
 8.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 9.Euroopa satelliitraadionavigatsiooni programmid (EGNOS ja Galileo)***I (akti allkirjastamine)
 10.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 11.Olukord Hiinas pärast maavärinat ja enne olümpiamänge (arutelu)
 12.Komisjoni laienemisstrateegia dokument (arutelu)
 13.Tervitus
 14.Komisjoni laienemisstrateegia dokument (arutelu jätkamine)
 15.Palestiina kinnipeetavad Iisraeli vanglates (arutelu)
 16.Olukord Zimbabwes (arutelu)
 17.Infotund (küsimused komisjonile)
 18.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 19.Parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus
 20.Kosmos ja julgeolek (arutelu)
 21.EÜ ja Mauritaania vahelise kalandusalase partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus * (arutelu)
 22.Viisasid käsitlevad ühised konsulaarjuhised: biomeetria ja viisataotlused ***I (arutelu)
 23.Majanduskriisist mõjutatud Euroopa kalalaevastik (arutelu)
 24.Järgmise istungi päevakord
 25.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (193 kb) Kohalolijate nimekiri (65 kb)       
 
Protokoll (141 kb) Kohalolijate nimekiri (24 kb) Hääletustulemused (482 kb) Nimelise hääletuse tulemused (1728 kb) 
 
Protokoll (214 kb) Kohalolijate nimekiri (65 kb) Hääletustulemused (178 kb) Nimelise hääletuse tulemused (516 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika