Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Onsdagen den 9 juli 2008 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.ECB:s årsrapport för 2007 (debatt)
 3.Samordning av socialförsäkringssystemen ***I - Samordning av socialförsäkringssystemen: bilaga XI ***I - Utvidgning av bestämmelserna i förordning (EG) nr 883/2004 till att gälla de tredjelandsmedborgare som inte omfattas av dessa bestämmelser * (debatt)
 4.Beslut om brådskande förfarande
 5.Omröstning
  
5.1.Årliga handlingsprogram för Brasilien och Argentina (2008) (omröstning)
  
5.2.Europaparlamentets rekommendation till rådet om EU:s prioriteringar inför den 63:e sessionen i FN:s generalförsamling (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.3.Ändring av direktiv 2004/49/EG om säkerhet på gemenskapens järnvägar ***II (omröstning)
  
5.4.Ändring av förordning (EG) nr 881/2004 om inrättande av en europeisk järnvägsbyrå ***II (omröstning)
  
5.5.Gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen (omarbetning) ***II (omröstning)
  
5.6.Program för modernisering av den europeiska företags- och handelsstatistiken (Meets-programmet) ***I (omröstning)
  
5.7.Batterier och ackumulatorer och förbrukade batterier och ackumulatorer ***I (omröstning)
  
5.8.Begränsning av användning och utsläppande på marknaden av vissa farliga ämnen och preparat (beredningar) ***I (omröstning)
  
5.9.Villkor för tillträde till naturgasöverföringsnäten ***I (omröstning)
  
5.10.Den inre marknaden för naturgas ***I (omröstning)
  
5.11.Samordning av socialförsäkringssystemen ***I (omröstning)
  
5.12.Samordning av socialförsäkringssystemen: bilaga XI ***I (omröstning)
  
5.13.Utvidgning av bestämmelserna i förordning (EG) nr 883/2004 till att gälla de tredjelandsmedborgare som inte omfattas av dessa bestämmelser * (omröstning)
  
5.14.Bildande av politiska grupper (ändring av artikel 29 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.15.Den nationelle domarens roll i det europeiska rättssystemet (omröstning)
  
5.16.WTO-tvisterna mellan Airbus och Boeing (omröstning)
  
5.17.En europeisk strategisk plan för energiteknik (omröstning)
  
5.18.EU:s hantering av statsägda förmögenhetsfonder (omröstning)
  
5.19.Mot en ny kultur för rörlighet i städer (omröstning)
  
5.20.ECB:s årsrapport för 2007 (omröstning)
 6.Utnämnande av år 2011 till europeiska året för volontärarbete (skriftlig förklaring)
 7.Röstförklaringar
 8.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 9.Europeiska satellitnavigeringsprogrammen (Egnos och Galileo) ***I (undertecknande av rättsakt)
 10.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 11.Situationen i Kina efter jordbävningen och inför de olympiska spelen (debatt)
 12.Kommissionens strategidokument för utvidgningen (debatt)
 13.Välkomsthälsning
 14.Kommissionens strategidokument för utvidgningen (fortsättning på debatten)
 15.Palestinska fångar i israeliska fängelser (debatt)
 16.Situationen i Zimbabwe (debatt)
 17.Frågestund (frågor till kommissionen)
 18.Utskottens och delegationernas sammansättning
 19.Begäran om upphävande av parlamentarisk immunitet
 20.Världsrymden och säkerheten (debatt)
 21.Fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan EG och Mauretanien * (debatt)
 22.Gemensamma konsulära instruktioner: biometriska kännetecken och visumansökningar ***I (debatt)
 23.Ekonomisk kris i EU:s fiskeflotta (debatt)
 24.Föredragningslista för nästa sammanträde
 25.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (197 kb) Närvarolista (65 kb)       
 
Protokoll (148 kb) Närvarolista (24 kb) Omröstningsresultat (471 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (1738 kb) 
 
Protokoll (223 kb) Närvarolista (65 kb) Omröstningsresultat (173 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (517 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy