Показалец 
Протокол
PDF 248kWORD 156k
Сряда, 9 юли 2008 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Годишен доклад на ЕЦБ за 2007 г. (разискване)
 3.Координация на системите за социална сигурност: ред за прилагане ***I - Координация на системите за социална сигурност: Приложение XI ***I - Разширяване на приложното поле на разпоредбите на Регламенти (ЕО) № 883/2004 и (ЕО) № […] по отношение на гражданите на трети страни, които все още не са субект на тези разпоредби единствено на основание на тяхното гражданство * (разискване)
 4.Решение за неотложна процедура
 5.Време за гласуване
  
5.1.Годишни програми за действие за Бразилия и Аржентина за 2008 г. (гласуване)
  
5.2.Препоръка на Европейския парламент до Съвета относно приоритетите на ЕС за 63-ата сесия на Общото събрание на ООН (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.3.Изменение на Директива 2004/49/ЕО относно безопасността на железопътния транспорт в Общността ***II (гласуване)
  
5.4.Изменение на Регламент (ЕО) № 881/2004 за създаване на Европейска железопътна агенция ***II (гласуване)
  
5.5.Общи правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността (преработка) ***II (гласуване)
  
5.6.Програма за модернизиране на европейската статистика за предприятията и търговията ***I (гласуване)
  
5.7.Батерии и акумулатори и техните отпадъци ***I (гласуване)
  
5.8.Ограничения за предлагането на пазара и употребата на някои опасни вещества и препарати ***I (гласуване)
  
5.9.Условия за достъп до газопреносни мрежи ***I (гласуване)
  
5.10.Вътрешен пазар на природен газ ***I (гласуване)
  
5.11.Координация на системите за социална сигурност: ред за прилагане ***I (гласуване)
  
5.12.Координация на системите за социална сигурност: Приложение XI ***I (гласуване)
  
5.13.Разширяване на приложното поле на разпоредбите на Регламенти (ЕО) № 883/2004 и (ЕО) № […] по отношение на гражданите на трети страни, които все още не са субект на тези разпоредби единствено на основание на тяхното гражданство * (гласуване)
  
5.14.Образуване на политически групи (изменение на член 29 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.15.Ролята на националния съдия в европейската съдебна система (гласуване)
  
5.16.Спорове в СТО, засягащи "Еърбъс" и "Боинг" (гласуване)
  
5.17.Европейски стратегически план за енергийните технологии (гласуване)
  
5.18.Отговорът на ЕС на предизвикателството на "държавните инвестиционни фондове" ("суверенни фондове") (гласуване)
  
5.19.Към нова култура за градска мобилност (гласуване)
  
5.20.Годишен доклад на ЕЦБ за 2007 г. (гласуване)
 6.Решение за обявяване на 2011 г. за Европейска година на доброволчеството (писмена декларация)
 7.Обяснениe на вот
 8.Поправки на вот и намерения за гласуване
 9.Европейски програми за спътникова радионавигация (EGNOS и „Галилео“) ***I (подписване на акт)
 10.Одобряване на протокола от предишното заседание
 11.Положението в Китай след земетресението и преди Олимпийските игри (разискване)
 12.Стратегически документ на Комисията относно разширяването на ЕС - 2007 г. (разискване)
 13.Приветствие с добре дошли
 14.Стратегически документ на Комисията относно разширяването на ЕС - 2007 г. (продължeние на разискването)
 15.Палестински затворници в израелски затвори (разискване)
 16.Положението в Зимбабве (разискване)
 17.Време за въпроси (въпроси към Комисията)
 18.Състав на комисиите и делегациите
 19.Искане за снемане на парламентарен имунитет
 20.Космосът и сигурността (разискване)
 21.Риболовни възможности и финансово участие, предвидени в Споразумението за партньорско сътрудничество в областта на рибарството между ЕО и Мавритания * (разискване)
 22.Общи консулски инструкции относно визите за дипломатически и консулски представителства във връзка с въвеждането на биометрични данни, включително разпоредби за организиране на приемането и обработването на заявления за визи ***I (разискване)
 23.Риболовни флоти на Европейския съюз, засегнати от икономическата криза (разискване)
 24.Дневен ред на следващото заседание
 25.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПРОТОКОЛ

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Hans-Gert PÖTTERING
Председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието бе открито в 9.05 ч.


2. Годишен доклад на ЕЦБ за 2007 г. (разискване)

Доклад относно годишния доклад на ЕЦБ за 2007 г. [2008/2107(INI)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Olle Schmidt (A6-0241/2008)

Olle Schmidt представи доклада.

Изказаха се: Jean-Claude Trichet (президент на ЕЦБ) и Jean-Claude Juncker (председател на еврогрупата, член на Европейския съвет).

Изказаха се: Thomas Mann, от името на групата PPE-DE, Manuel António dos Santos, от името на групата PSE, Wolf Klinz, от името на групата ALDE, Claude Turmes, от името на групата Verts/ALE, Johannes Blokland, от името на групата IND/DEM, Sergej Kozlík, независим член на ЕП, José Manuel García-Margallo y Marfil, Pervenche Berès, Margarita Starkevičiūtė, Ryszard Czarnecki, Luca Romagnoli, Gay Mitchell и Ieke van den Burg.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Заместник-председател

Изказаха се: Daniel Dăianu, Othmar Karas, Benoît Hamon, Cornelis Visser, Christoph Konrad и Zuzana Roithová.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Ioannis Varvitsiotis, Ilda Figueiredo, Theodor Dumitru Stolojan, Margaritis Schinas, Piia-Noora Kauppi и Czesław Adam Siekierski.

Изказаха се: Jean-Claude Trichet, Jean-Claude Juncker и Olle Schmidt.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.20 от протокола от 09.07.2008.


3. Координация на системите за социална сигурност: ред за прилагане ***I - Координация на системите за социална сигурност: Приложение XI ***I - Разширяване на приложното поле на разпоредбите на Регламенти (ЕО) № 883/2004 и (ЕО) № […] по отношение на гражданите на трети страни, които все още не са субект на тези разпоредби единствено на основание на тяхното гражданство * (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на реда за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социално осигуряване [COM(2006)0016 - C6-0037/2006 - 2006/0006(COD)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Jean Lambert (A6-0251/2008)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социално осигуряване и за определяне на съдържанието на Приложение XI [COM(2006)0007 - C6-0029/2006 - 2006/0008(COD)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Emine Bozkurt (A6-0229/2008)

Доклад относно предложението за Регламент на Съвета за разширяване на приложното поле на разпоредбите на Регламент (ЕО) № 883/2004 и на Регламент (ЕО) № […] по отношение на гражданите на трети страни, които все още не са субект на тези разпоредби единствено на основание на тяхното гражданство [COM(2007)0439 - C6-0289/2007 - 2007/0152(CNS)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Jean Lambert (A6-0209/2008)

Изказа се Vladimír Špidla (член на Комисията).

Jean Lambert представи своите доклади.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Martine ROURE
Заместник-председател

Emine Bozkurt представи доклада.

Изказаха се: Zuzana Roithová (докладчик по становището на комисията FEMM), Gabriele Stauner, от името на групата PPE-DE, Jan Cremers, от името на групата PSE, Ona Juknevičienė, от името на групата ALDE, Ewa Tomaszewska, от името на групата UEN, Dimitrios Papadimoulis, от името на групата GUE/NGL, Derek Roland Clark, от името на групата IND/DEM, Jim Allister, независим член на ЕП, Ria Oomen-Ruijten, Jan Andersson, Siiri Oviir, Andrzej Tomasz Zapałowski, Kyriacos Triantaphyllides, Edit Bauer, Gabriela Creţu, Zdzisław Zbigniew Podkański, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Proinsias De Rossa, Monica Maria Iacob-Ridzi и Joel Hasse Ferreira.

Изказа се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“) Zita Pleštinská.

Изказаха се: Vladimír Špidla, Jean Lambert и Emine Bozkurt.

Изказа се Robert Goebbels, който изрази съжаление относно отсъствието на представители на Съвета.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.11 от протокола от 09.07.2008, точка 5.12 от протокола от 09.07.2008 и точка 5.13 от протокола от 09.07.2008.


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Edward McMILLAN-SCOTT
Заместник-председател

4. Решение за неотложна процедура

Искане за прилагане на неотложна процедура (член 134 от правилника) от страна на Съвета и Комисията към:

- * Предложение за регламент на Съвета за установяване на временно специфично действие с оглед насърчаване на преструктурирането на риболовните флоти на Европейския съюз, засегнати от икономическата криза [COM(2008)0454 - C6-0270/2008 - 2008/0144(CNS)] - комисия PECH

Изказа се Philippe Morillon (председател на комисията PECH).

Искането за неотложна процедура е прието.

Тази точка е вписана в дневния ред на настоящото заседание.

Установеният срок за внасяне на изменения за пленарното заседание е сряда 09.07.2008 до 15.00 ч..


5. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


5.1. Годишни програми за действие за Бразилия и Аржентина за 2008 г. (гласуване)

Предложение за резолюция B6-0336/2008

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2008)0338)


5.2. Препоръка на Европейския парламент до Съвета относно приоритетите на ЕС за 63-ата сесия на Общото събрание на ООН (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад съдържащa предложение за препоръка на Европейския парламент до Съвета относно приоритетите на ЕС за 63-та сесия на Общото събрание на ООН [2008/2111(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Alexander Graf Lambsdorff (A6-0265/2008)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРЕПОРЪКА

Счита се за прието (член 90, параграф 4 от правилника) (P6_TA(2008)0339)


5.3. Изменение на Директива 2004/49/ЕО относно безопасността на железопътния транспорт в Общността ***II (гласуване)

Препоръка за второ четене относно общата позиция на Съвета с оглед приемане на директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2004/49/ЕО относно безопасността на железопътния транспорт в Общността (Директива за безопасността на железниците) [16133/3/2007 - C6-0129/2008 - 2006/0272(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Paolo Costa (A6-0223/2008)

(Квалифицирано мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ОБЩА ПОЗИЦИЯ НА СЪВЕТА

обявено за одобрено във вида, в който е изменено (P6_TA(2008)0340)


5.4. Изменение на Регламент (ЕО) № 881/2004 за създаване на Европейска железопътна агенция ***II (гласуване)

Препоръка за второ четене относно общата позиция на Съвета с оглед приемане на регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 881/2004 за създаване на Европейска железопътна агенция (Регламент за създаване на Агенция) [16138/3/2007 - C6-0131/2008 - 2006/0274(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Paolo Costa (A6-0210/2008)

(Квалифицирано мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ОБЩА ПОЗИЦИЯ НА СЪВЕТА

обявено за одобрено във вида, в който е изменено (P6_TA(2008)0341)


5.5. Общи правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността (преработка) ***II (гласуване)

Препоръка за второ четене относно общата позиция на Съвета с оглед приемане на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общи правила за извършване на въздухоплавателни транспортни услуги в Общността (преработка) [16160/4/2007 - C6-0176/2008 - 2006/0130(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Arūnas Degutis (A6-0264/2008)

(Квалифицирано мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ОБЩА ПОЗИЦИЯ НА СЪВЕТА

обявено за одобрено (P6_TA(2008)0342)


5.6. Програма за модернизиране на европейската статистика за предприятията и търговията ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно Програма за модернизиране на европейските статистики за предприятията и търговията (MEETS) [COM(2007)0433 - C6-0234/2007 - 2007/0156(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Christoph Konrad (A6-0240/2008)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

Изказа се Christoph Konrad (докладчик).

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P6_TA(2008)0343)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2008)0343)


5.7. Батерии и акумулатори и техните отпадъци ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2006/66/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори и по-специално на член 6, параграф 2 за пускането на пазара на батерии и акумулатори [COM(2008)0211 - C6-0165/2008 - 2008/0081(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Johannes Blokland (A6-0244/2008)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P6_TA(2008)0344)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2008)0344)


5.8. Ограничения за предлагането на пазара и употребата на някои опасни вещества и препарати ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 76/769/ЕИО на Съвета за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно ограниченията за пускането на пазара и употребата на някои опасни вещества и препарати: 2-(2-метоксиетокси)етанол, 2-(2-бутоксиетокси)етанол, метилендифенил диизоцианат, циклохексан и амониев нитрат [COM(2007)0559 - C6-0327/2007 - 2007/0200(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Miroslav Ouzký (A6-0135/2008)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P6_TA(2008)0345)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2008)0345)


5.9. Условия за достъп до газопреносни мрежи ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1775/2005 относно условия за достъп до газопреносни мрежи [COM(2007)0532 - C6-0319/2007 - 2007/0199(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Атанас Папаризов (A6-0253/2008)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P6_TA(2008)0346)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2008)0346)


5.10. Вътрешен пазар на природен газ ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2003/55/ЕО относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ [COM(2007)0529 - C6-0317/2007 - 2007/0196(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Romano Maria La Russa (A6-0257/2008)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Изказа се Romano Maria La Russa (докладчик).

одобрено във вида, в който е изменено (P6_TA(2008)0347)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2008)0347)


5.11. Координация на системите за социална сигурност: ред за прилагане ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на реда за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социално осигуряване [COM(2006)0016 - C6-0037/2006 - 2006/0006(COD)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Jean Lambert (A6-0251/2008)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P6_TA(2008)0348)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2008)0348)

Изказвания във връзка с гласуването:

Jan Cremers, с подкрепата на Jean Lambert (докладчик), предложи да се извърши намеса в поредността на гласуване на изменения 163 и 79. Парламентът одобри предложението.


5.12. Координация на системите за социална сигурност: Приложение XI ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социално осигуряване и за определяне на съдържанието на Приложение XI [COM(2006)0007 - C6-0029/2006 - 2006/0008(COD)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Emine Bozkurt (A6-0229/2008)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P6_TA(2008)0349)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2008)0349)


5.13. Разширяване на приложното поле на разпоредбите на Регламенти (ЕО) № 883/2004 и (ЕО) № […] по отношение на гражданите на трети страни, които все още не са субект на тези разпоредби единствено на основание на тяхното гражданство * (гласуване)

Доклад относно предложението за Регламент на Съвета за разширяване на приложното поле на разпоредбите на Регламент (ЕО) № 883/2004 и на Регламент (ЕО) № […] по отношение на гражданите на трети страни, които все още не са субект на тези разпоредби единствено на основание на тяхното гражданство [COM(2007)0439 - C6-0289/2007 - 2007/0152(CNS)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Jean Lambert (A6-0209/2008)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 13)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P6_TA(2008)0350)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2008)0350)


5.14. Образуване на политически групи (изменение на член 29 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно изменение на член 29 от Правилника за дейността на Европейския парламент - Образуване на политически групи [2006/2201(REG)] - Комисия по конституционни въпроси. Докладчик: Richard Corbett (A6-0206/2008)

(За приемане на измененията е необходимо квалифицирано мнозинство, а за одобряването на предложението за решение – обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 14)

ТЕКСТ ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

Изказаха се: Bruno Gollnisch, който поиска връщане на доклада обратно в комисия съгласно член 168, параграф 2 от правилника, Daniel Hannan, който подкрепи искането, и Jo Leinen към председателя на комисията AFCO, който се противопостави.

Парламентът отхвърли искането.

Приети предложения за изменения: приложение „Резултати от гласувания“

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се (P6_TA(2008)0351)

Новите разпоредби влизат в сила на първия ден от месечната сесия, следваща изборите за ЕП през 2009 г.

Изказвания във връзка с гласуването:

Hanne Dahl, от името на групата IND/DEM, предложи устно изменение на изменение 3, което не беше прието, тъй като повече от 40 членове на ЕП се противопоставиха на неговото вземане под внимание.


5.15. Ролята на националния съдия в европейската съдебна система (гласуване)

Доклад относно ролята на националния съдия в европейската съдебна система [2007/2027(INI)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Diana Wallis (A6-0224/2008)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 15)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2008)0352)


5.16. Спорове в СТО, засягащи "Еърбъс" и "Боинг" (гласуване)

Предложение за резолюция B6-0334/2008

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 16)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2008)0353)


5.17. Европейски стратегически план за енергийните технологии (гласуване)

Доклад относно Европейски стратегически план за енергийните технологии [2008/2005(INI)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Jerzy Buzek (A6-0255/2008)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 17)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2008)0354)


5.18. Отговорът на ЕС на предизвикателството на "държавните инвестиционни фондове" ("суверенни фондове") (гласуване)

Предложение за резолюция B6-0304/2008

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 18)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2008)0355)


5.19. Към нова култура за градска мобилност (гласуване)

Доклад относно „Към нова култура за градска мобилност“ [2008/2041(INI)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Reinhard Rack (A6-0252/2008)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 19)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2008)0356)


5.20. Годишен доклад на ЕЦБ за 2007 г. (гласуване)

Доклад относно годишния доклад на ЕЦБ за 2007 г. [2008/2107(INI)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Olle Schmidt (A6-0241/2008)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 20)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2008)0357)


6. Решение за обявяване на 2011 г. за Европейска година на доброволчеството (писмена декларация)

Декларация 0030/2008, внесена от членовете на Парламента Marian Harkin, Gisela Kallenbach, Emmanouil Angelakas, Mieczysław Edmund Janowski и Joel Hasse Ferreira, за обявяване на 2011 г. за Европейска година на доброволчеството, е подписана от мнозинството от членовете на Парламента и следователно, в съответствие с член 116, параграф 4 от Правилника за дейността, ще бъде предадена на съответните адресати и ще бъде публикувана с имената на подписалите я в Приетите текстове от заседанието на 02.09.2008 г.


7. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения, по смисъла на член 163, параграф 3 от Правилника за дейността, се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Доклад Arūnas Degutis - A6-0264/2008:
Laima Liucija Andrikienė и Zuzana Roithová

Доклад Miroslav Ouzký - A6-0135/2008:
Gyula Hegyi

Доклад Romano Maria La Russa - A6-0257/2008:
John Attard-Montalto, Oldřich Vlasák и Marco Cappato

Доклад Jean Lambert - A6-0251/2008:
Hubert Pirker

Доклад Emine Bozkurt - A6-0229/2008:
Frank Vanhecke и Hubert Pirker

Доклад Richard Corbett - A6-0206/2008:
Frank Vanhecke, Bruno Gollnisch, Philip Claeys, Daniel Hannan, Bogdan Pęk и Richard Corbett

Доклад Jerzy Buzek - A6-0255/2008:
Leopold Józef Rutowicz и Czesław Adam Siekierski


8. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)", както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.


(Заседанието, прекъснато в 13.15 ч., бе възобновено в 15.00 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Hans-Gert PÖTTERING
Председател

9. Европейски програми за спътникова радионавигация (EGNOS и „Галилео“) ***I (подписване на акт)

Hans-Gert Pöttering (председател) и Jean-Pierre Jouyet (действащ председател на Съвета) направиха кратки изявления.

След като покани Benita Ferrero-Waldner (член на Комисията), Angelika Niebler (председател на комисията ITRE) и Etelka Barsi-Pataky (докладчик) да се присъединят към него, Председателят, заедно с Jean-Pierre Jouyet, пристъпи към подписването на Регламент на Европейския парламент и на Съвета за продължаване на изпълнението на европейските програми за спътникова радионавигация (EGNOS и „Галилео“), приет на 03.07.2008 г. от Съвета.


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Gérard ONESTA
Заместник-председател

10. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание бе одобрен.


11. Положението в Китай след земетресението и преди Олимпийските игри (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Положението в Китай след земетресението и преди Олимпийските игри

Jean-Pierre Jouyet (действащ председател на Съвета) и Benita Ferrero-Waldner (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Georg Jarzembowski, от името на групата PPE-DE, Libor Rouček, от името на групата PSE, Marco Cappato, от името на групата ALDE, Hanna Foltyn-Kubicka, от името на групата UEN, Daniel Cohn-Bendit, от името на групата Verts/ALE, Jiří Maštálka, от името на групата GUE/NGL, Bastiaan Belder, от името на групата IND/DEM, Edward McMillan-Scott, Robert Evans, Dirk Sterckx, Thomas Mann, Alexandra Dobolyi, Cornelis Visser и Bogdan Golik.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Nirj Deva, Marianne Mikko, David Hammerstein, José Ribeiro e Castro, Manolis Mavrommatis, Eva Lichtenberger, Colm Burke, Ana Maria Gomes и Czesław Adam Siekierski.

Изказа се Jean-Pierre Jouyet.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Заместник-председател

Изказа се Benita Ferrero-Waldner.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 103, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Marco Pannella, Marco Cappato и Jorgo Chatzimarkakis, от името на групата ALDE, относно ситуацията в Китай след земетресението и преди Олимпийските игри (B6-0338/2008),

- Pasqualina Napoletano, Hannes Swoboda и Alexandra Dobolyi, от името на групата PSE, относно положението в Китай след земетресението и преди олимпийските игри (B6-0340/2008),

- Adam Bielan, Ryszard Czarnecki и Konrad Szymański, от името на групата UEN, относно положението в Китай след земетресението и преди Олимпийските игри (B6-0341/2008),

- Vittorio Agnoletto, от името на групата GUE/NGL, относно ситуацията в Китай след земетресението и преди Олимпийските игри (B6-0342/2008),

- Daniel Cohn-Bendit, Monica Frassoni, Hélène Flautre, Eva Lichtenberger, Milan Horáček, Raül Romeva i Rueda, Mikel Irujo Amezaga, Helga Trüpel и Bart Staes, от името на групата Verts/ALE, относно положението в Китай след земетресението и преди Олимпийските игри (B6-0346/2008).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.5 от протокола от 10.07.2008.


12. Стратегически документ на Комисията относно разширяването на ЕС - 2007 г. (разискване)

Доклад относно стратегическия документ на Комисията относно разширяването - 2007 г. [2007/2271(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Elmar Brok (A6-0266/2008)

Elmar Brok представи доклада.

Изказаха се: Jean-Pierre Jouyet (действащ председател на Съвета) и Olli Rehn (член на Комисията).

Изказаха се: Marian-Jean Marinescu, от името на групата PPE-DE, Jan Marinus Wiersma, от името на групата PSE, Bronisław Geremek, от името на групата ALDE, Adam Bielan, от името на групата UEN, Gisela Kallenbach, от името на групата Verts/ALE, Erik Meijer, от името на групата GUE/NGL, Georgios Georgiou, от името на групата IND/DEM, Irena Belohorská, независим член на ЕП, Charles Tannock, Hannes Swoboda, István Szent-Iványi, Konrad Szymański, Adamos Adamou, Gerard Batten, Philip Claeys, Zbigniew Zaleski, Véronique De Keyser, Inese Vaidere, Doris Pack, Libor Rouček, Mirosław Mariusz Piotrowski, Ioannis Varvitsiotis, Adrian Severin, Anna Ibrisagic, Vural Öger, Francisco José Millán Mon, Luis Yañez-Barnuevo García и Hubert Pirker.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Roberta Alma Anastase, Ioan Mircea Paşcu, Andrew Duff, Nicolae Vlad Popa, Monika Beňová и Marios Matsakis.


13. Приветствие с добре дошли

От името на Парламента, Председателят приветства с добре дошли членовете на делегацията на Парламента на Южноафриканската република, водена от Obed Bapela, председател на комисията по международни отношения, и делегацията зае мястото си на официалната трибуна.


14. Стратегически документ на Комисията относно разширяването на ЕС - 2007 г. (продължeние на разискването)

Доклад относно стратегическия документ на Комисията относно разширяването - 2007 г. [2007/2271(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Elmar Brok (A6-0266/2008)

Изказаха се: Jean-Pierre Jouyet (действащ председател на Съвета), Olli Rehn (член на Комисията) (Председателят изтъкна необходимостта от ново регламентиране на процедурата «catch the eye» от страна на Бюрото на Парламента), и Elmar Brok (докладчик).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Marek SIWIEC
Заместник-председател

Изказа се Proinsias De Rossa, относно протичането на разискванията.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.6 от протокола от 10.07.2008.


15. Палестински затворници в израелски затвори (разискване)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-0040/2008) зададен от Luisa Morgantini, Hélène Flautre, Richard Howitt, Thijs Berman, Kyriacos Triantaphyllides, Proinsias De Rossa, Pasqualina Napoletano, Margrete Auken, Jean Lambert, Marios Matsakis, David Hammerstein, Jill Evans, Jamila Madeira, Eugenijus Maldeikis, Philippe Morillon, Chris Davies, Vincenzo Aita, Françoise Castex, Caroline Lucas, Antonio Masip Hidalgo, Alyn Smith, Ana Maria Gomes, Karin Scheele, Alain Hutchinson, Marco Cappato, John Bowis, Giovanni Berlinguer, Giusto Catania, Roberto Musacchio, Vittorio Agnoletto, Frieda Brepoels, Mauro Zani, Umberto Guidoni, Luigi Cocilovo, Linda McAvan, Alessandro Battilocchio, Nicholson of Winterbourne, Francis Wurtz, Tokia Saïfi, Edward McMillan-Scott, Emilio Menéndez del Valle, Ioannis Kasoulides, Véronique De Keyser, Kader Arif, Béatrice Patrie и Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, към Съвета: Палестински затворници в израелски затвори (B6-0166/2008)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-0041/2008) зададен от Luisa Morgantini, Hélène Flautre, Richard Howitt, Thijs Berman, Kyriacos Triantaphyllides, Proinsias De Rossa, Pasqualina Napoletano, Margrete Auken, Jean Lambert, Marios Matsakis, David Hammerstein, Jill Evans, Jamila Madeira, Eugenijus Maldeikis, Philippe Morillon, Chris Davies, Vincenzo Aita, Françoise Castex, Caroline Lucas, Antonio Masip Hidalgo, Alyn Smith, Ana Maria Gomes, Karin Scheele, Alain Hutchinson, Marco Cappato, John Bowis, Giovanni Berlinguer, Giusto Catania, Roberto Musacchio, Vittorio Agnoletto, Frieda Brepoels, Mauro Zani, Umberto Guidoni, Luigi Cocilovo, Linda McAvan, Alessandro Battilocchio, Nicholson of Winterbourne, Francis Wurtz, Tokia Saïfi, Edward McMillan-Scott, Emilio Menéndez del Valle, Ioannis Kasoulides, Véronique De Keyser, Kader Arif, Béatrice Patrie и Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, към Комисията: Палестински затворници в израелски затвори (B6-0167/2008)

Luisa Morgantini разви въпросите, изискващи устен отговор.

Jean-Pierre Jouyet (действащ председател на Съвета) отговори на въпроса B6-0166/2008.

Benita Ferrero-Waldner (член на Комисията) отговори на въпроса B6-0167/2008.

Изказаха се: Charles Tannock, от името на групата PPE-DE, Véronique De Keyser, от името на групата PSE, Marios Matsakis, от името на групата ALDE, Hélène Flautre, от името на групата Verts/ALE, Kyriacos Triantaphyllides, от името на групата GUE/NGL, Николай Младенов, Richard Howitt, Frédérique Ries, Caroline Lucas, Chris Davies и Sarah Ludford.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): John Bowis, Ignasi Guardans Cambó, Frieda Brepoels, Bernard Lehideux и Antonio López-Istúriz White.

Изказа се Jean-Pierre Jouyet.

Тъй като предложенията за резолюции все още не са на разположение, те ще бъдат обявени впоследствие.

Разискването приключи.

Гласуване: следваща месечна сесия.


16. Положението в Зимбабве (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Положението в Зимбабве

Jean-Pierre Jouyet (действащ председател на Съвета) и Louis Michel (член на Комисията) направиха изявления.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Adam BIELAN
Заместник-председател

Изказаха се: Michael Gahler, от името на групата PPE-DE, Alain Hutchinson, от името на групата PSE, Fiona Hall, от името на групата ALDE, Philip Claeys, независим член на ЕП, Geoffrey Van Orden, Glenys Kinnock, Eoin Ryan, от името на групата UEN, и Josep Borrell Fontelles.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): José Ribeiro e Castro, Marios Matsakis, Ewa Tomaszewska, Czesław Adam Siekierski, Mairead McGuinness и Luís Queiró.

Изказаха се: Jean-Pierre Jouyet и Louis Michel.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 103, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Michael Gahler, Maria Martens и Geoffrey Van Orden, от името на групата PPE-DE, Josep Borrell Fontelles, Ana Maria Gomes, Alain Hutchinson, Glenys Kinnock и Pasqualina Napoletano, от името на групата PSE, Fiona Hall, Sarah Ludford, Johan Van Hecke, Thierry Cornillet и Elizabeth Lynne, от името на групата ALDE, Konrad Szymański, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Mieczysław Edmund Janowski, Ewa Tomaszewska и Eoin Ryan, от името на групата UEN, Frithjof Schmidt, от името на групата Verts/ALE, относно положението в Зимбабве (B6-0347/2008),

- Gabriele Zimmer и Feleknas Uca, от името на групата GUE/NGL, относно положението в Зимбабве (B6-0371/2008).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.7 от протокола от 10.07.2008.


17. Време за въпроси (въпроси към Комисията)

Парламентът разгледа серия от въпроси към Комисията (B6-0168/2008).

Първа част

Въпрос 43 (Georgios Papastamkos): Ефективност на автомобилната индустрия по отношение на емисиите на СО2.

Stavros Dimas (член на Комисията) отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Georgios Papastamkos, Reinhard Rack и Paul Rübig.

Въпрос 44 (Johan Van Hecke): Политика за биогоривата.

Mariann Fischer Boel (член на Комисията) отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Johan Van Hecke, Jim Allister и Glyn Ford.

Въпрос 45 (Paulo Casaca): Екзекутиране на фактическия извършител на атентата срещу Обединените нации.

Vladimír Špidla (член на Комисията) отговори на въпроса, както и на един уточняващ въпрос, зададен от Paulo Casaca.

Втора част

Въпрос 46 (Claude Moraes): Хоризонтална директива срещу дискриминацията.

Vladimír Špidla отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Claude Moraes и Syed Kamall.

Въпрос 47 (Brian Crowley): Право на допълнително пенсионно осигуряване и мобилност в рамките на Европейския съюз.

Vladimír Špidla отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Brian Crowley и Reinhard Rack.

Въпрос 48 (Robert Evans): Медицинска помощ в целия ЕС.

Vladimír Špidla отговори на въпроса, както и на допълнителен въпрос на Glyn Ford, в качеството на заместник на автора.

Въпроси 49 до 54 ще получат писмен отговор.

Въпрос 55 (Eoin Ryan): Бремето, което представлява задължението за уведомление за предприятията.

Günter Verheugen (заместник-председател на Комисията ) отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Eoin Ryan и Wiesław Stefan Kuc.

Въпрос 56 (Colm Burke): Цени на торовете.

Günter Verheugen отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Colm Burke и Mairead McGuinness.

Въпрос 57 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Политика, облагодетелстваща малките предприятия.

Günter Verheugen отговори на въпроса, както и на един уточняващ въпрос, зададен от Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Въпросът 58 ще получи писмен отговор.

Въпрос 59 (Liam Aylward): Предложение за увеличаване на модулацията във връзка със здравния преглед на ОСП.

Въпрос 60 (Seán Ó Neachtain): Плащания в ОСП.

Въпрос 62 (Ioannis Gklavakis): Здравен преглед на общата селскостопанска политика.

Въпрос 65 (Stavros Arnaoutakis): Обща селскостопанска политика: планиране и прилагане на мерките в полза на малките производители.

Mariann Fischer Boel отговори на въпросите, както и на уточняващите въпроси, зададени от Liam Aylward, Seán Ó Neachtain, Ioannis Gklavakis и Wiesław Stefan Kuc.

Въпроси 61, 63, 64, и 66 до 96 ще получат писмен отговор (вж. Приложение към пълните стенографски протоколи).

Времето за въпроси към Комисията приключи.


(Заседанието, прекъснато в 20.45 ч., бе възобновено в 21.00 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Manuel António dos SANTOS
Заместник-председател

18. Състав на комисиите и делегациите

Председателят получи от групите PPE-DE, PSE и UEN следните искания за назначаване:

комисия AFET: Marcello Vernola

комисия CONT: Ville Itälä

комисия ECON:

Paolo Bartolozzi на мястото на Gabriele Albertini

Sirpa Pietikäinen на мястото на Piia-Noora Kauppi

Salvador Domingo Sanz Palacio на мястото на Florencio Luque Aguilar

комисия IMCO: Eija-Riitta Korhola на мястото на Sirpa Pietikäinen

комисия TRAN: Erminio Enzo Boso

комисия REGI: Giorgio Carollo

Подкомисия по права на човека: Sirpa Pietikäinen на мястото на Eija-Riitta Korhola

Делегация за връзки със страните от Магреба и Съюза на арабския Магреб: Catiuscia Marini

Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Мексико: Erminio Enzo Boso

Делегация за връзки с Иран: Sirpa Pietikäinen

Делегация за връзки със страните от Централна Америка: Paolo Bartolozzi на мястото на Alfredo Antoniozzi

Делегация за връзки с Палестинския законодателен съвет: Urszula Gacek вече не е пълноправен член.

Горепосочените назначения се считат за утвърдени, ако не са оспорени преди одобряването на настоящия протокол.


19. Искане за снемане на парламентарен имунитет

Чешките компетентни органи представят искане за снемане на парламентарния имунитет на Miloslav Ransdorf.

В съответствие с член 6, параграф 2 от Правилника за дейността, искането се отнася до компетентата комисия и по-специално комисията JURI.


20. Космосът и сигурността (разискване)

Доклад относно космоса и сигурността [2008/2030(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Karl von Wogau (A6-0250/2008)

Karl von Wogau представи доклада.

Изказа се Günter Verheugen (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се: Romana Jordan Cizelj (докладчик по становището на комисията ITRE), Anna Ibrisagic, от името на групата PPE-DE, Ana Maria Gomes, от името на групата PSE, Tobias Pflüger, от името на групата GUE/NGL, Gerard Batten, от името на групата IND/DEM, и Justas Vincas Paleckis.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Philippe Morillon и Marie Anne Isler Béguin

Изказаха се: Günter Verheugen и Karl von Wogau

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.8 от протокола от 10.07.2008.


21. Риболовни възможности и финансово участие, предвидени в Споразумението за партньорско сътрудничество в областта на рибарството между ЕО и Мавритания * (разискване)

Доклад относно предложение за регламент на Съвета относно сключването на протокол, определящ риболовните възможности и финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорско сътрудничество в областта на рибарството между Европейската общност и Ислямска република Мавритания, за периода от 1 август 2008 г. до 31 юли 2012 г. [COM(2008)0243 - C6-0199/2008 - 2008/0093(CNS)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Carmen Fraga Estévez (A6-0278/2008)

Изказа се Joe Borg (член на Комисията).

Carmen Fraga Estévez представи доклада.

Изказаха се: Cornelis Visser, от името на групата PPE-DE, Rosa Miguélez Ramos, от името на групата PSE, Marie Anne Isler Béguin, от името на групата Verts/ALE, Jean-Claude Martinez, независим член на ЕП, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Joe Borg и Carmen Fraga Estévez.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.2 от протокола от 10.07.2008.


22. Общи консулски инструкции относно визите за дипломатически и консулски представителства във връзка с въвеждането на биометрични данни, включително разпоредби за организиране на приемането и обработването на заявления за визи ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Общите консулски инструкции относно визите за дипломатически и консулски представителства във връзка с въвеждането на биометрични данни, включително разпоредби за организиране на приемането и обработването на заявления за визи [COM(2006)0269 - C6-0166/2006 - 2006/0088(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Sarah Ludford (A6-0459/2007)

Изказа се Jacques Barrot (заместник-председател на Комисията ).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Adam BIELAN
Заместник-председател

Sarah Ludford представи доклада.

Изказаха се: Ewa Klamt, от името на групата PPE-DE, Martine Roure, от името на групата PSE, Tatjana Ždanoka, от името на групата Verts/ALE, Sylvia-Yvonne Kaufmann, от името на групата GUE/NGL, и Carlos Coelho.

Изказа се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“) Avril Doyle.

Изказаха се: Jacques Barrot и Sarah Ludford.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.1 от протокола от 10.07.2008.


23. Риболовни флоти на Европейския съюз, засегнати от икономическата криза (разискване)

Предложение за регламент на Съвета за установяване на временно специфично действие с оглед насърчаване на преструктурирането на риболовните флоти на Европейския съюз, засегнати от икономическата криза [COM(2008)0454 - C6-0270/2008 - 2008/0144(CNS)] - комисия PECH

Изказа се Joe Borg (член на Комисията).

Изказаха се: Carmen Fraga Estévez, от името на групата PPE-DE, Rosa Miguélez Ramos, от името на групата PSE, Philippe Morillon, от името на групата ALDE, Pedro Guerreiro, от името на групата GUE/NGL, Jim Allister, независим член на ЕП, Paulo Casaca, Elspeth Attwooll, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Luis Manuel Capoulas Santos, Avril Doyle, Catherine Stihler, Mairead McGuinness и Colm Burke.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Avril Doyle и Catherine Stihler.

Изказа се Joe Borg.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.3 от протокола от 10.07.2008.


24. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание бе определен (документ „Дневен ред“ PE 409.330/OJJE).


25. Закриване на заседанието

Заседанието бе закрито в 23.45 ч.

Harald Rømer

Gérard Onesta

генерален секретар

заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Подписали:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antinucci, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Badia i Cutchet, Баева, Enrique Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Бинев, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Elmar Brok, Budreikaitė, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Busuttil, Buzek, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Cavada, Cederschiöld, Chatzimarkakis, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Чуколов, Ciani, Claeys, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Dührkop Dührkop, Andrew Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hughes, Hutchinson, Хюсменова, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Йотова, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Желева, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Казак, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Кирилов, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Locatelli, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Luque Aguilar, Lynne, Любчева, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Marinescu, Marini, Markov, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Младенов, Mölzer, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musumeci, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Navarro, Nechifor, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Oprea, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Панайотов, Panzeri, Papadimoulis, Папаризов, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podimata, Podkański, Hans-Gert Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Раева, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robusti, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Ставрева, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Стоянов, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Уручев, Vaidere, Vakalis, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Вигенин, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Voggenhuber, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Ždanoka, Здравкова, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Правна информация - Политика за поверителност