Seznam 
Zápis
PDF 224kWORD 141k
Středa, 9. července 2008 - Štrasburk
1.Zahájení zasedání
 2.Výroční zpráva ECB za rok 2007 (rozprava)
 3.Koordinace systémů sociálního zabezpečení: změny ***I – Koordinace systémů sociálního zabezpečení: příloha XI ***I – Rozšíření ustanovení nařízení (ES) č.883/2004 a (ES) č. […] na státní příslušníky třetích zemí, na které se tato nařízení dosud nevztahují pouze z důvodu jejich státní příslušnosti * (rozprava)
 4.Rozhodnutí o naléhavém postupu
 5.Hlasování
  
5.1.Roční akční programy pro Brazílii a Argentinu (2008) (hlasování)
  
5.2.Priority EU pro 63. zasedání Valného shromáždění OSN (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
5.3.Změna směrnice 2004/49/ES o bezpečnosti železnic Společenství ***II (hlasování)
  
5.4.Změna nařízení (ES) č. 881/2004 o zřízení Evropské agentury pro železnice ***II (hlasování)
  
5.5.Společná pravidla pro provozování leteckých služeb ve Společenství (přepracovné znění) ***II (hlasování)
  
5.6.Program pro modernizaci evropských statistik v oblasti podniků a obchodu (MEETS) ***I (hlasování)
  
5.7.Baterie a akumulátory a odpady z nich ***I (hlasování)
  
5.8.Omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků ***I (hlasování)
  
5.9.Podmínky přístupu k plynárenským přepravním soustavám ***I (hlasování)
  
5.10.Vnitřní trh se zemním plynem ***I (hlasování)
  
5.11.Koordinace systémů sociálního zabezpečení: změny ***I (hlasování)
  
5.12.Koordinace systémů sociálního zabezpečení: příloha XI ***I (hlasování)
  
5.13.Rozšíření ustanovení nařízení (ES) č.883/2004 a (ES) č. […] na státní příslušníky třetích zemí, na které se tato nařízení dosud nevztahují pouze z důvodu jejich státní příslušnosti * (hlasování)
  
5.14.Změna článku 29 jednacího řádu: Vytváření politických skupin (hlasování)
  
5.15.Úloha národního soudce v evropském soudním systému (hlasování)
  
5.16.Spor Airbus/Boeing před WTO (hlasování)
  
5.17.Evropský strategický plán pro energetické technologie (hlasování)
  
5.18.Reakce Evropské unie na problematiku státních investičních fondů (hlasování)
  
5.19.Na cestě k nové kultuře městské mobility (hlasování)
  
5.20.Výroční zpráva ECB za rok 2007 (hlasování)
 6.Vyhlášení roku 2011 Evropským rokem dobrovolné činnosti (písemné prohlášení)
 7.Vysvětlení hlasování
 8.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 9.Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o dalším provádění evropských programů družicové navigace (EGNOS a Galileo) ***I (podepsání aktu)
 10.Schválení zápisu z předchozího zasedání
 11.Situace v Číně po zemětřesení a před olympijskými hrami (rozprava)
 12.Strategický dokument Komise pro rok 2007 o rozšíření (rozprava)
 13.Přivítání
 14.Strategický dokument Komise pro rok 2007 o rozšíření (pokračování rozpravy)
 15.Palestinští vězni v Izreali (rozprava)
 16.Situace v Zimbabwe (rozprava)
 17.Doba vyhrazená pro otázky (Komise)
 18.Členství ve výborech a delegacích
 19.Žádost o zbavení poslanecké imunity
 20.Vesmír a bezpečnost (rozprava)
 21.Rybolovná práva a finanční příspěvek podle dohody mezi ES a Mauritáníi o partnerství v odvětví rybolovu * (rozprava)
 22.Společné konzulární pokyny: prvky biometrické identifikace a žádosti o víza ***I (rozprava)
 23.Rybářská loďstva EU postižená hospodářskou krizí (rozprava)
 24.Pořad jednání příštího zasedání
 25.Ukončení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Hans-Gert PÖTTERING
předseda

1. Zahájení zasedání

Zasedání bylo zahájeno v 9:05.


2. Výroční zpráva ECB za rok 2007 (rozprava)

Zpráva o výroční zprávě ECB za rok 2007 [2008/2107(INI)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Olle Schmidt (A6-0241/2008)

Olle Schmidt uvedl zprávu.

Vystoupili: Jean-Claude Trichet (prezident ECB) a Jean-Claude Juncker (předseda Euroskupiny, člen Evropské rady).

Vystoupili: Thomas Mann za skupinu PPE-DE, Manuel António dos Santos za skupinu PSE, Wolf Klinz za skupinu ALDE, Claude Turmes za skupinu Verts/ALE, Johannes Blokland za skupinu IND/DEM, Sergej Kozlík nezařazený, José Manuel García-Margallo y Marfil, Pervenche Berès, Margarita Starkevičiūtė, Ryszard Czarnecki, Luca Romagnoli, Gay Mitchell a Ieke van den Burg.

PŘEDSEDNICTVÍ: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
místopředsedkyně

Vystoupili: Daniel Dăianu, Othmar Karas, Benoît Hamon, Cornelis Visser, Christoph Konrad a Zuzana Roithová.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Ioannis Varvitsiotis, Ilda Figueiredo, Theodor Dumitru Stolojan, Margaritis Schinas, Piia-Noora Kauppi a Czesław Adam Siekierski.

Vystoupili: Jean-Claude Trichet, Jean-Claude Juncker a Olle Schmidt.

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: bod 5.20 zápisu ze dne 09.07.2008.


3. Koordinace systémů sociálního zabezpečení: změny ***I – Koordinace systémů sociálního zabezpečení: příloha XI ***I – Rozšíření ustanovení nařízení (ES) č.883/2004 a (ES) č. […] na státní příslušníky třetích zemí, na které se tato nařízení dosud nevztahují pouze z důvodu jejich státní příslušnosti * (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení [KOM(2006)0016 - C6-0037/2006 - 2006/0006(COD)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodajka: Jean Lambert (A6-0251/2008)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a kterým se stanovuje obsah přílohy XI [KOM(2006)0007 - C6-0029/2006 - 2006/0008(COD)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodajka: Emine Bozkurt (A6-0229/2008)

Zpráva o návrhu nařízení Rady, kterým se rozšiřuje působnost nařízení (ES) č. 883/2004 a nařízení (ES) č. […] na státní příslušníky třetích zemí, na které se tato nařízení dosud nevztahují pouze z důvodu jejich státní příslušnosti [KOM(2007)0439 - C6-0289/2007 - 2007/0152(CNS)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodajka: Jean Lambert (A6-0209/2008)

Vystoupil Vladimír Špidla (člen Komise).

Jean Lambert uvedla zprávy.

PŘEDSEDNICTVÍ: Martine ROURE
místopředsedkyně

Emine Bozkurt uvedla zprávu.

Vystoupili: Zuzana Roithová (navrhovatelka výboru FEMM), Gabriele Stauner za skupinu PPE-DE, Jan Cremers za skupinu PSE, Ona Juknevičienė za skupinu ALDE, Ewa Tomaszewska za skupinu UEN, Dimitrios Papadimoulis za skupinu GUE/NGL, Derek Roland Clark za skupinu IND/DEM, Jim Allister nezařazený, Ria Oomen-Ruijten, Jan Andersson, Siiri Oviir, Andrzej Tomasz Zapałowski, Kyriacos Triantaphyllides, Edit Bauer, Gabriela Creţu, Zdzisław Zbigniew Podkański, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Proinsias De Rossa, Monica Maria Iacob-Ridzi a Joel Hasse Ferreira.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupila Zita Pleštinská.

Vystoupili: Vladimír Špidla, Jean Lambert a Emine Bozkurt.

Vystoupil Robert Goebbels, aby vyjádřil politování nad nepřítomností Rady.

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: bod 5.11 zápisu ze dne 09.07.2008, bod 5.12 zápisu ze dne 09.07.2008 a bod 5.13 zápisu ze dne 09.07.2008.


PŘEDSEDNICTVÍ: Edward McMILLAN-SCOTT
místopředseda

4. Rozhodnutí o naléhavém postupu

Žádost Rady a Komise o použití naléhavého postupu (článek 134 jednacího řádu):

- * Návrh nařízení Rady, kterým se zavádí dočasné zvláštní opatření s cílem podpořit restrukturalizaci rybářských loďstev Evropské unie postižených hospodářskou krizí [KOM(2008)0454 - C6-0270/2008 – 2008/0144(CNS)] - výbor PECH

Vystoupil Philippe Morillon (předseda výboru PECH).

Žádost o naléhavý postup byla schválena.

Bod je zařazen na pořad jednání tohoto dílčího zasedání.

Lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů k projednání na zasedání je stanovena na středu 9. 7. 2008 v 15:00.


5. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


5.1. Roční akční programy pro Brazílii a Argentinu (2008) (hlasování)

Návrh usnesení B6-0336/2008

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2008)0338)


5.2. Priority EU pro 63. zasedání Valného shromáždění OSN (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva obsahující doporučení Evropského parlamentu Radě ohledně priorit Evropské unie pro 63. zasedání Valného shromáždění OSN [2008/2111(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Alexander Graf Lambsdorff (A6-0265/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH DOPORUČENÍ

Prohlášená za přijatou (čl. 90 odst. 4 jednacího řádu) (P6_TA(2008)0339)


5.3. Změna směrnice 2004/49/ES o bezpečnosti železnic Společenství ***II (hlasování)

Doporučení pro druhé čtení týkající se společného postoje Rady k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2004/49/ES o bezpečnosti železnic Společenství (směrnice o bezpečnosti železnic) [16133/3/2007 - C6-0129/2008 - 2006/0272(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Paolo Costa (A6-0223/2008)

(potřebná kvalifikovaná většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

SPOLEČNÝ POSTOJ RADY

prohlášen za schválený v pozměněném znění (P6_TA(2008)0340)


5.4. Změna nařízení (ES) č. 881/2004 o zřízení Evropské agentury pro železnice ***II (hlasování)

Doporučení pro druhé čtení týkající se společného postoje Rady k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 881/2004 o zřízení Evropské agentury pro železnice (nařízení zřizující agenturu) [16138/3/2007 - C6-0131/2008 - 2006/0274(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Paolo Costa (A6-0210/2008)

(potřebná kvalifikovaná většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

SPOLEČNÝ POSTOJ RADY

prohlášen za schválený v pozměněném znění (P6_TA(2008)0341)


5.5. Společná pravidla pro provozování leteckých služeb ve Společenství (přepracovné znění) ***II (hlasování)

Doporučení pro druhé čtení týkající se společného postoje Rady k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb ve Společenství (přepracovné znění) [16160/4/2007 - C6-0176/2008 - 2006/0130(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Arūnas Degutis (A6-0264/2008)

(potřebná kvalifikovaná většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

SPOLEČNÝ POSTOJ RADY

prohlášen za schválený (P6_TA(2008)0342)


5.6. Program pro modernizaci evropských statistik v oblasti podniků a obchodu (MEETS) ***I (hlasování)

Zpráva týkající se návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o programu modernizace evropské statistiky podnikání a obchodu (MEETS) [KOM(2007)0433 - C6-0234/2007 - 2007/0156(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Christoph Konrad (A6-0240/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

Vystoupil Christoph Konrad (zpravodaj).

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P6_TA(2008)0343)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P6_TA(2008)0343)


5.7. Baterie a akumulátory a odpady z nich ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech, pokud jde o čl. 6 odst. 2 o uvádění baterií a akumulátorů na trh [KOM(2008)0211 - C6-0165/2008 - 2008/0081(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Johannes Blokland (A6-0244/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P6_TA(2008)0344)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P6_TA(2008)0344)


5.8. Omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění směrnice Rady 76/769/EHS, pokud jde o omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků (2-(2-methoxyethoxy)ethanol, 2-(2-butoxyethoxy)ethanol, methylendifenyldiisokyanát, cyklohexan a dusičnan amonný) [KOM(2007)0559 - C6-0327/2007 - 2007/0200(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Miroslav Ouzký (A6-0135/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P6_TA(2008)0345)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P6_TA(2008)0345)


5.9. Podmínky přístupu k plynárenským přepravním soustavám ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1775/2005 o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám [KOM(2007)0532 - C6-0319/2007 - 2007/0199(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Atanas Paparizov (A6-0253/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P6_TA(2008)0346)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P6_TA(2008)0346)


5.10. Vnitřní trh se zemním plynem ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/55/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem [KOM(2007)0529 - C6-0317/2007 - 2007/0196(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Romano Maria La Russa (A6-0257/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH KOMISE

Vystoupil Romano Maria La Russa (zpravodaj).

schválen v pozměněném znění (P6_TA(2008)0347)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P6_TA(2008)0347)


5.11. Koordinace systémů sociálního zabezpečení: změny ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení [KOM(2006)0016 - C6-0037/2006 - 2006/0006(COD)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodajka: Jean Lambert (A6-0251/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P6_TA(2008)0348)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P6_TA(2008)0348)

K hlasování vystoupili:

Jan Cremers, kterého podpořila Jean Lambert (zpravodajka), navrhl zaměnit pořadí hlasování o pozměňovacích návrzích 163 a 79. Parlament žádost schválil.


5.12. Koordinace systémů sociálního zabezpečení: příloha XI ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a kterým se stanovuje obsah přílohy XI [KOM(2006)0007 - C6-0029/2006 - 2006/0008(COD)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodajka: Emine Bozkurt (A6-0229/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P6_TA(2008)0349)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P6_TA(2008)0349)


5.13. Rozšíření ustanovení nařízení (ES) č.883/2004 a (ES) č. […] na státní příslušníky třetích zemí, na které se tato nařízení dosud nevztahují pouze z důvodu jejich státní příslušnosti * (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Rady, kterým se rozšiřuje působnost nařízení (ES) č. 883/2004 a nařízení (ES) č. […] na státní příslušníky třetích zemí, na které se tato nařízení dosud nevztahují pouze z důvodu jejich státní příslušnosti [KOM(2007)0439 - C6-0289/2007 - 2007/0152(CNS)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodajka: Jean Lambert (A6-0209/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 13)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P6_TA(2008)0350)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P6_TA(2008)0350)


5.14. Změna článku 29 jednacího řádu: Vytváření politických skupin (hlasování)

Zpráva o změně článku 29 jednacího řádu: Vytváření politických skupin [2006/2201(REG)] - Výbor pro ústavní záležitosti. Zpravodaj: Richard Corbett (A6-0206/2008)

(Pro schválení pozměňovacích návrhů požadována kvalifikovaná většina, pro schválení návrhu rozhodnutí požadována jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 14)

ZNĚNÍ JEDNACÍHO ŘÁDU

Vystoupili: Bruno Gollnisch s žádostí, aby byla zpráva podle čl. 168 odst. 2 jednacího řádu vrácena výboru, Daniel Hannan, který žádost podpořil, a Jo Leinen, předseda výboru AFCO, který se vyslovil proti žádosti.

Parlament žádost zamítl.

přijaté pozměňovací návrhy: příloha „Výsledky hlasování“

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P6_TA(2008)0351)

Nová ustanovení vstoupí v platnost první den prvního dílčího zasedání, které se bude konat po volbách do Evropského parlamentu v roce 2009.

K hlasování vystoupili:

Hanne Dahl za skupinu IND/DEM předložila ústní pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu 3, který nebyl vzat v potaz, protože se proti jeho přijetí vyslovila více než 40 poslanců.


5.15. Úloha národního soudce v evropském soudním systému (hlasování)

Zpráva o úloze národního soudce v evropském soudním systému [2007/2027(INI)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Diana Wallis (A6-0224/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 15)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2008)0352)


5.16. Spor Airbus/Boeing před WTO (hlasování)

Návrh usnesení B6-0334/2008

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 16)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2008)0353)


5.17. Evropský strategický plán pro energetické technologie (hlasování)

Zpráva o evropském strategickém plánu pro energetické technologie [2008/2005(INI)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Jerzy Buzek (A6-0255/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 17)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2008)0354)


5.18. Reakce Evropské unie na problematiku státních investičních fondů (hlasování)

Návrh usnesení B6-0304/2008

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 18)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2008)0355)


5.19. Na cestě k nové kultuře městské mobility (hlasování)

Zpráva o cestě k nové kultuře městské mobility [2008/2041(INI)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Reinhard Rack (A6-0252/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 19)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2008)0356)


5.20. Výroční zpráva ECB za rok 2007 (hlasování)

Zpráva o výroční zprávě ECB za rok 2007 [2008/2107(INI)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Olle Schmidt (A6-0241/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 20)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2008)0357)


6. Vyhlášení roku 2011 Evropským rokem dobrovolné činnosti (písemné prohlášení)

Písemné prohlášení 0030/2008 o vyhlášení roku 2011 Evropským rokem dobrovolné činnosti, které předložili Marian Harkin, Gisela Kallenbach, Emmanouil Angelakas, Mieczysław Edmund Janowski a Joel Hasse Ferreira, podepsala většina všech poslanců Parlamentu. Prohlášení bude následně podle čl. 116 odst. 4 jednacího řádu zasláno adresátům, kteří jsou v něm uvedeni, a zveřejněno spolu se jmény signatářů v textech přijatých na zasedání konaném dne 2.9.2008.


7. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu podle čl. 163 odst. 3 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

Zpráva Arūnas Degutis - A6-0264/2008:
Laima Liucija Andrikienė a Zuzana Roithová

Zpráva Miroslav Ouzký - A6-0135/2008:
Gyula Hegyi

Zpráva Romano Maria La Russa - A6-0257/2008:
John Attard-Montalto, Oldřich Vlasák a Marco Cappato

Zpráva Jean Lambert - A6-0251/2008:
Hubert Pirker

Zpráva Emine Bozkurt - A6-0229/2008:
Frank Vanhecke a Hubert Pirker

Zpráva Richard Corbett - A6-0206/2008:
Frank Vanhecke, Bruno Gollnisch, Philip Claeys, Daniel Hannan, Bogdan Pęk a Richard Corbett

Zpráva Jerzy Buzek - A6-0255/2008:
Leopold Józef Rutowicz a Czesław Adam Siekierski


8. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na stránkách „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)“. V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


(Zasedání, které bylo přerušeno v 13:15, pokračovalo v 15:00.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Hans-Gert PÖTTERING
předseda

9. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o dalším provádění evropských programů družicové navigace (EGNOS a Galileo) ***I (podepsání aktu)

Hans-Gert Pöttering (předseda) a Jean-Pierre Jouyet (úřadující předseda Rady) vystoupili s krátkým prohlášením.

Benita Ferrero-Waldner (členka Komise), Angelika Niebler (předsedkyně výboru ITRE) a Etelka Barsi-Pataky (zpravodajka) se připojily k předsedovi, který společně s Jeanem-Pierrem Jouyetem podepsal nařízení Evropského parlamentu a Rady o dalším provádění evropských programů družicové navigace (EGNOS a Galileo), které dne 3. 7. 2008 schválila Rada.


PŘEDSEDNICTVÍ: Gérard ONESTA
místopředseda

10. Schválení zápisu z předchozího zasedání

Zápis z předchozího zasedání byl schválen.


11. Situace v Číně po zemětřesení a před olympijskými hrami (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Situace v Číně po zemětřesení a před olympijskými hrami

Jean-Pierre Jouyet (úřadující předseda Rady) a Benita Ferrero-Waldner (členka Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Georg Jarzembowski za skupinu PPE-DE, Libor Rouček za skupinu PSE, Marco Cappato za skupinu ALDE, Hanna Foltyn-Kubicka za skupinu UEN, Daniel Cohn-Bendit za skupinu Verts/ALE, Jiří Maštálka za skupinu GUE/NGL, Bastiaan Belder za skupinu IND/DEM, Edward McMillan-Scott, Robert Evans, Dirk Sterckx, Thomas Mann, Alexandra Dobolyi, Cornelis Visser a Bogdan Golik.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Nirj Deva, Marianne Mikko, David Hammerstein, José Ribeiro e Castro, Manolis Mavrommatis, Eva Lichtenberger, Colm Burke, Ana Maria Gomes a Czesław Adam Siekierski.

Vystoupil Jean-Pierre Jouyet.

PŘEDSEDNICTVÍ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
místopředseda

Vystoupila Benita Ferrero-Waldner.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 103 odst. 2 jednacího řádu na ukončení rozpravy:

- Marco Pannella, Marco Cappato a Jorgo Chatzimarkakis za skupinu ALDE o situaci v Číně po zemětřesení a před olympijskými hrami (B6-0338/2008),

- Pasqualina Napoletano, Hannes Swoboda a Alexandra Dobolyi za skupinu PSE o situaci v Číně po zemětřesení a před konáním olympijských her (B6-0340/2008),

- Adam Bielan, Ryszard Czarnecki a Konrad Szymański za skupinu UEN o situaci v Číně po zemětřesení a před olympijskými hrami (B6-0341/2008),

- Vittorio Agnoletto za skupinu GUE/NGL o situaci v Číně po zemětřesení a před olympijskými hrami (B6-0342/2008),

- Daniel Cohn-Bendit, Monica Frassoni, Hélène Flautre, Eva Lichtenberger, Milan Horáček, Raül Romeva i Rueda, Mikel Irujo Amezaga, Helga Trüpel a Bart Staes za skupinu Verts/ALE o situaci v Číně po zemětřesení a před olympijskými hrami (B6-0346/2008).

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: bod 5.5 zápisu ze dne 10.07.2008.


12. Strategický dokument Komise pro rok 2007 o rozšíření (rozprava)

Zpráva o strategickém dokumentu Komise pro rok 2007 o rozšíření [2007/2271(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Elmar Brok (A6-0266/2008)

Elmar Brok uvedl zprávu.

Vystoupili: Jean-Pierre Jouyet (úřadující předseda Rady) a Olli Rehn (člen Komise).

Vystoupili: Marian-Jean Marinescu za skupinu PPE-DE, Jan Marinus Wiersma za skupinu PSE, Bronisław Geremek za skupinu ALDE, Adam Bielan za skupinu UEN, Gisela Kallenbach za skupinu Verts/ALE, Erik Meijer za skupinu GUE/NGL, Georgios Georgiou za skupinu IND/DEM, Irena Belohorská nezařazená, Charles Tannock, Hannes Swoboda, István Szent-Iványi, Konrad Szymański, Adamos Adamou, Gerard Batten, Philip Claeys, Zbigniew Zaleski, Véronique De Keyser, Inese Vaidere, Doris Pack, Libor Rouček, Mirosław Mariusz Piotrowski, Ioannis Varvitsiotis, Adrian Severin, Anna Ibrisagic, Vural Öger, Francisco José Millán Mon, Luis Yañez-Barnuevo García a Hubert Pirker.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Roberta Alma Anastase, Ioan Mircea Paşcu, Andrew Duff, Nicolae Vlad Popa, Monika Beňová a Marios Matsakis.


13. Přivítání

Předseda jménem Parlamentu přivítal členy delegace parlamentu Jihoafrické republiky, kterou vede pan Obed Bapela, předseda výboru pro mezinárodní vztahy. Členové delegace byli usazeni na vyhrazená místa na galerii pro hosty.


14. Strategický dokument Komise pro rok 2007 o rozšíření (pokračování rozpravy)

Zpráva o strategickém dokumentu Komise pro rok 2007 o rozšíření [2007/2271(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Elmar Brok (A6-0266/2008)

Vystoupili: Jean-Pierre Jouyet (úřadující předseda Rady), Olli Rehn (člen Komise) (předseda připomněl, že je třeba, aby předsednictvo Parlamentu přijalo nové předpisy týkající se postupu „catch the eye“), a Elmar Brok (zpravodaj).

PŘEDSEDNICTVÍ: Marek SIWIEC
místopředseda

Vystoupil Proinsias De Rossa k průběhu rozpravy.

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: bod 5.6 zápisu ze dne 10.07.2008.


15. Palestinští vězni v Izreali (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-0040/2008), kterou pokládají Luisa Morgantini, Hélène Flautre, Richard Howitt, Thijs Berman, Kyriacos Triantaphyllides, Proinsias De Rossa, Pasqualina Napoletano, Margrete Auken, Jean Lambert, Marios Matsakis, David Hammerstein, Jill Evans, Jamila Madeira, Eugenijus Maldeikis, Philippe Morillon, Chris Davies, Vincenzo Aita, Françoise Castex, Caroline Lucas, Antonio Masip Hidalgo, Alyn Smith, Ana Maria Gomes, Karin Scheele, Alain Hutchinson, Marco Cappato, John Bowis, Giovanni Berlinguer, Giusto Catania, Roberto Musacchio, Vittorio Agnoletto, Frieda Brepoels, Mauro Zani, Umberto Guidoni, Luigi Cocilovo, Linda McAvan, Alessandro Battilocchio, Nicholson of Winterbourne, Francis Wurtz, Tokia Saïfi, Edward McMillan-Scott, Emilio Menéndez del Valle, Ioannis Kasoulides, Véronique De Keyser, Kader Arif, Béatrice Patrie a Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Radě: Palestinci zadržovaní v izraelských vězeních (B6-0166/2008)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-0041/2008), kterou pokládají Luisa Morgantini, Hélène Flautre, Richard Howitt, Thijs Berman, Kyriacos Triantaphyllides, Proinsias De Rossa, Pasqualina Napoletano, Margrete Auken, Jean Lambert, Marios Matsakis, David Hammerstein, Jill Evans, Jamila Madeira, Eugenijus Maldeikis, Philippe Morillon, Chris Davies, Vincenzo Aita, Françoise Castex, Caroline Lucas, Antonio Masip Hidalgo, Alyn Smith, Ana Maria Gomes, Karin Scheele, Alain Hutchinson, Marco Cappato, John Bowis, Giovanni Berlinguer, Giusto Catania, Roberto Musacchio, Vittorio Agnoletto, Frieda Brepoels, Mauro Zani, Umberto Guidoni, Luigi Cocilovo, Linda McAvan, Alessandro Battilocchio, Nicholson of Winterbourne, Francis Wurtz, Tokia Saïfi, Edward McMillan-Scott, Emilio Menéndez del Valle, Ioannis Kasoulides, Véronique De Keyser, Kader Arif, Béatrice Patrie a Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Komisi: Palestinci zadržovaní v izraelských vězeních (B6-0167/2008)

Luisa Morgantini rozvinula otázky k ústnímu zodpovězení.

Jean-Pierre Jouyet (úřadující předseda Rady) odpověděl na otázku B6-0166/2008.

Benita Ferrero-Waldner (členka Komise) odpověděla na otázku B6-0167/2008.

Vystoupili: Charles Tannock za skupinu PPE-DE, Véronique De Keyser za skupinu PSE, Marios Matsakis za skupinu ALDE, Hélène Flautre za skupinu Verts/ALE, Kyriacos Triantaphyllides za skupinu GUE/NGL, Nickolay Mladenov, Richard Howitt, Frédérique Ries, Caroline Lucas, Chris Davies a Sarah Ludford.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: John Bowis, Ignasi Guardans Cambó, Frieda Brepoels, Bernard Lehideux a Antonio López-Istúriz White.

Vystoupil Jean-Pierre Jouyet.

Předložené návrhy usnesení nebyly k dispozici, budou proto oznámeny později.

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: příští dílčí zasedání.


16. Situace v Zimbabwe (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Situace v Zimbabwe

Jean-Pierre Jouyet (úřadující předseda Rady) a Louis Michel (člen Komise) učinili prohlášení.

PŘEDSEDNICTVÍ: Adam BIELAN
místopředseda

Vystoupili: Michael Gahler za skupinu PPE-DE, Alain Hutchinson za skupinu PSE, Fiona Hall za skupinu ALDE, Philip Claeys nezařazený, Geoffrey Van Orden, Glenys Kinnock, Eoin Ryan za skupinu UEN, a Josep Borrell Fontelles.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: José Ribeiro e Castro, Marios Matsakis, Ewa Tomaszewska, Czesław Adam Siekierski, Mairead McGuinness a Luís Queiró.

Vystoupili: Jean-Pierre Jouyet a Louis Michel.

Vystoupil Eoin Ryan o organizaci doby vyhrazené pro otázky.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 103 odst. 2 jednacího řádu na ukončení rozpravy:

- Michael Gahler, Maria Martens a Geoffrey Van Orden za skupinu PPE-DE, Josep Borrell Fontelles, Ana Maria Gomes, Alain Hutchinson, Glenys Kinnock a Pasqualina Napoletano za skupinu PSE, Fiona Hall, Sarah Ludford, Johan Van Hecke, Thierry Cornillet a Elizabeth Lynne za skupinu ALDE, Konrad Szymański, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Mieczysław Edmund Janowski, Ewa Tomaszewska a Eoin Ryan za skupinu UEN, Frithjof Schmidt za skupinu Verts/ALE o situaci v Zimbabwe (B6-0347/2008),

- Gabriele Zimmer a Feleknas Uca za skupinu GUE/NGL o situaci v Zimbabwe (B6-0371/2008).

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: bod 5.7 zápisu ze dne 10.07.2008.


17. Doba vyhrazená pro otázky (Komise)

Parlament projednal řadu otázek Komisi (B6-0168/2008).

První část

Otázka 43 (Georgios Papastamkos): Výsledky automobilového průmyslu v oblasti emisí CO2.

Otázka a a doplňující otázky: Georgios Papastamkos, Reinhard Rack a Paul Rübig. Odpověď: Stavros Dimas (člen Komise).

Otázka 44 (Johan Van Hecke): Politika v oblasti biopaliv.

Otázka a a doplňující otázky: Johan Van Hecke, Jim Allister a Glyn Ford. Odpověď: Mariann Fischer Boel (členka Komise).

Otázka 45 (Paulo Casaca): Poprava skutečného pachatele atentátu proti sídlu OSN.

Otázka a doplňující otázka: Paulo Casaca. Odpověď: Vladimír Špidla (člen Komise).

Druhá část

Otázka 46 (Claude Moraes): Horizontální směrnice proti diskriminaci.

Otázka a a doplňující otázky: Claude Moraes a Syed Kamall. Odpověď: Vladimír Špidla.

Otázka 47 (Brian Crowley): Nároky na penzijní připojištění a mobilita v rámci Evropské unie.

Otázka a a doplňující otázky: Brian Crowley a Reinhard Rack. Odpověď: Vladimír Špidla.

Otázka 48 (Robert Evans): Lékařská pomoc v rámci celé EU.

Otázka a doplňující otázka: Glyn Ford, zástupce autora. Odpověď: Vladimír Špidla.

Autoři otázek 49 54 obdrží písemné odpovědi.

Otázka 55 (Eoin Ryan): Náklady podniků spojené se shromažďováním informací.

Otázka a a doplňující otázky: Eoin Ryan a Wiesław Stefan Kuc. Odpověď: Günter Verheugen (místopředseda Komise).

Otázka 56 (Colm Burke): Ceny hnojiv.

Otázka a a doplňující otázky: Colm Burke a Mairead McGuinness. Odpověď: Günter Verheugen.

Otázka 57 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Politika ve prospěch malých podniků.

Otázka a doplňující otázka: Marie Panayotopoulos-Cassiotou. Odpověď: Günter Verheugen.

Autor otázky 58 obdrží písemnou odpověď.

Otázka 59 (Liam Aylward): Návrh na zvýšení povinného odlišení, pokud jde o kontrolu stavu SZP.

Otázka 60 (Seán Ó Neachtain): Platby SZP.

Otázka 62 (Ioannis Gklavakis): Potravinová krize a SZP.

Otázka 65 (Stavros Arnaoutakis): Kontrola stavu SZP.

Otázky a doplňující otázky: Liam Aylward, Seán Ó Neachtain, Ioannis Gklavakis a Wiesław Stefan Kuc. Odpověď: Mariann Fischer Boel.

Autoři otázek 61, 63, 64 a 66 až 96 obdrží písemné odpovědi (viz příloha doslovného záznamu).

Doba vyhrazená pro otázky na Komisi skončila.


(Zasedání, které bylo přerušeno v 20:45, pokračovalo v 21:00.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Manuel António dos SANTOS
místopředseda

18. Členství ve výborech a delegacích

Předseda obdržel od skupin PPE-DE, PSE a UEN následující žádosti o jmenování:

výbor AFET: Marcello Vernola

výbor CONT: Ville Itälä

výbor ECON:

Paolo Bartolozzi, kterým je nahrazen Gabriele Albertini

Sirpa Pietikäinen, kterou je nahrazena Piia-Noora Kauppi

Salvador Domingo Sanz Palacio, kterým je nahrazen Florencio Luque Aguilar

výbor IMCO: Eija-Riitta Korhola, kterou je nahrazena Sirpa Pietikäinen

výbor TRAN: Erminio Enzo Boso

výbor REGI: Giorgio Carollo

podvýbor pro lidská práva: Sirpa Pietikäinen, kterou je nahrazena Eija-Riitta Korhola

Delegace pro vztahy se zeměmi Maghrebu a Arabskou maghrebskou unií (včetně Libye): Catiuscia Marini

Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Mexiko: Erminio Enzo Boso

Delegace pro vztahy s Íránem: Sirpa Pietikäinen

Delegace pro vztahy se zeměmi Střední Ameriky: Paolo Bartolozzi, kterým je nahrazen Alfredo Antoniozzi

Delegace pro vztahy s Palestinskou legislativní radou: Urszula Gacek již není stálou členkou.

Pokud do schválení zápisu z tohoto dílčího zasedání nebudou předloženy žádné námitky, budou tato jmenování považována za schválená.


19. Žádost o zbavení poslanecké imunity

Příslušné české orgány předaly žádost o zbavení poslanecké imunity Miloslava Ransdorfa.

Podle čl. 6 odst. 2 jednacího řádu byla žádost postoupena výboru JURI jako příslušnému výboru.


20. Vesmír a bezpečnost (rozprava)

Zpráva o vesmíru a bezpečnosti [2008/2030(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Karl von Wogau (A6-0250/2008)

Karl von Wogau uvedl zprávu.

Vystoupil Günter Verheugen (místopředseda Komise).

Vystoupili: Romana Jordan Cizelj (navrhovatelka výboru ITRE), Anna Ibrisagic za skupinu PPE-DE, Ana Maria Gomes za skupinu PSE, Tobias Pflüger za skupinu GUE/NGL, Gerard Batten za skupinu IND/DEM, a Justas Vincas Paleckis.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Philippe Morillon a Marie Anne Isler Béguin

Vystoupili: Günter Verheugen a Karl von Wogau.

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: bod 5.8 zápisu ze dne 10.07.2008.


21. Rybolovná práva a finanční příspěvek podle dohody mezi ES a Mauritáníi o partnerství v odvětví rybolovu * (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Rady o uzavření Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Mauritánskou islámskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu na období ode dne 1. srpna 2008 do 31. července 2012 [KOM(2008)0243 - C6-0199/2008 - 2008/0093(CNS)] - Výbor pro rybolov. Zpravodajka: Carmen Fraga Estévez (A6-0278/2008)

Vystoupil Joe Borg (člen Komise).

Carmen Fraga Estévez uvedla zprávu.

Vystoupili: Cornelis Visser za skupinu PPE-DE, Rosa Miguélez Ramos za skupinu PSE, Marie Anne Isler Béguin za skupinu Verts/ALE, Jean-Claude Martinez nezařazený, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Joe Borg a Carmen Fraga Estévez.

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: bod 5.2 zápisu ze dne 10.07.2008.


22. Společné konzulární pokyny: prvky biometrické identifikace a žádosti o víza ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění Společná konzulární instrukce k vízům pro diplomatické mise a konzulární úřady v souvislosti se začleněním biometrických znaků, včetně ustanovení o organizaci přijímání a zpracování žádostí o víza [KOM(2006)0269 - C6-0166/2006 - 2006/0088(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Sarah Ludford (A6-0459/2007)

Vystoupil Jacques Barrot (místopředseda Komise).

PŘEDSEDNICTVÍ: Adam BIELAN
místopředseda

Sarah Ludford uvedla zprávu.

Vystoupili: Ewa Klamt za skupinu PPE-DE, Martine Roure za skupinu PSE, Tatjana Ždanoka za skupinu Verts/ALE, Sylvia-Yvonne Kaufmann za skupinu GUE/NGL, a Carlos Coelho.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupila Avril Doyle.

Vystoupili: Jacques Barrot a Sarah Ludford.

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: bod 5.1 zápisu ze dne 10.07.2008.


23. Rybářská loďstva EU postižená hospodářskou krizí (rozprava)

Návrh nařízení Rady, kterým se zavádí dočasné zvláštní opatření s cílem podpořit restrukturalizaci rybářských loďstev Evropské unie postižených hospodářskou krizí [KOM(2008)0454 - C6-0270/2008 - 2008/0144(CNS)] - výbor PECH

Vystoupil Joe Borg (člen Komise).

Vystoupili: Carmen Fraga Estévez za skupinu PPE-DE, Rosa Miguélez Ramos za skupinu PSE, Philippe Morillon za skupinu ALDE, Pedro Guerreiro za skupinu GUE/NGL, Jim Allister nezařazený, Paulo Casaca, Elspeth Attwooll, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Luis Manuel Capoulas Santos, Avril Doyle, Catherine Stihler, Mairead McGuinness a Colm Burke.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupily: Avril Doyle a Catherine Stihler.

Vystoupil Joe Borg.

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: bod 5.3 zápisu ze dne 10.07.2008.


24. Pořad jednání příštího zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 409.330/OJJE)


25. Ukončení zasedání

Zasedání skončilo v 23:45.

Harald Rømer

Gérard Onesta

generální tajemník

místopředseda


PREZENČNÍ LISTINA

Podpisy:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antinucci, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Badia i Cutchet, Baeva, Enrique Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Elmar Brok, Budreikaitė, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Busuttil, Buzek, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Cavada, Cederschiöld, Chatzimarkakis, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciani, Claeys, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Dührkop Dührkop, Andrew Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Locatelli, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Marinescu, Marini, Markov, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musumeci, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Navarro, Nechifor, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Oprea, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podimata, Podkański, Hans-Gert Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robusti, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Voggenhuber, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Právní upozornění - Ochrana soukromí