Indeks 
Protokol
PDF 221kWORD 143k
Onsdag den 9. juli 2008 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.ECB's årsberetning for 2007 (forhandling)
 3.Sociale sikringsordninger og tredjelandsstatsborgere ***I - Koordinering af de sociale sikringsordninger: Bilag XI ***I - Sociale sikringsordninger og tredjelandsstatsborgere * (forhandling)
 4.Afgørelse om uopsættelighed
 5.Afstemningstid
  5.1.Årlige handlingsprogrammer for Brasilien og for Argentina for 2008 (afstemning)
  5.2.EU's prioriteringer på FN's 63. generalforsamling (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  5.3.Ændring af direktiv 2004/49/EF om jernbanesikkerhed i EU ***II (afstemning)
  5.4.Ændring af forordning (EF) nr. 881/2004 om oprettelse af et europæisk jernbaneagentur ***II (afstemning)
  5.5.Fælles regler for driften af lufttrafiktjenester i Fællesskabet (omarbejdning) ***II (afstemning)
  5.6.Modernisering af den europæiske erhvervs- og handelsstatistik (Meets) ***I (afstemning)
  5.7.Batterier og akkumulatorer ***I (afstemning)
  5.8.Markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater ***I (afstemning)
  5.9.Betingelserne for adgang til naturgastransmissionsnet ***I (afstemning)
  5.10.Det indre marked for naturgas ***I (afstemning)
  5.11.Sociale sikringsordninger og tredjelandsstatsborgere ***I (afstemning)
  5.12.Koordinering af de sociale sikringsordninger: Bilag XI ***I (afstemning)
  5.13.Sociale sikringsordninger og tredjelandsstatsborgere * (afstemning)
  5.14.Dannelse af politiske grupper (ændring af forretningsordenen) (afstemning)
  5.15.De nationale dommeres rolle i det europæiske domstolssystem (afstemning)
  5.16.Tvisterne Airbus/Boeing i WTO (afstemning)
  5.17.Den strategiske energiteknologiplan for EU (afstemning)
  5.18.Statsejede investeringsfonde (afstemning)
  5.19.En ny kultur for mobilitet i byer (afstemning)
  5.20.ECB's årsberetning for 2007 (afstemning)
 6.2011 som det europæiske år for frivilligt arbejde (skriftlig erklæring)
 7.Stemmeforklaringer
 8.Stemmerettelser og -intentioner
 9.De europæiske satellitbaserede radionavigationsprogrammer (EGNOS et Galileo) ***I (underskrivelse af retsakten)
 10.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 11.Situationen i Kina efter jordskælvet og før De Olympiske Lege (forhandling)
 12.Kommissionens udvidelsesstrategidokument 2007 (forhandling)
 13.Velkomstord
 14.Kommissionens udvidelsesstrategidokument 2007 (fortsat forhandling)
 15.Palæstinensiske fanger i Israel (forhandling)
 16.Situationen i Zimbabwe (forhandling)
 17.Spørgetid (spørgsmål til Kommissionen)
 18.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 19.Anmodning om ophævelse af parlamentarisk immunitet
 20.Rummet og sikkerhed (forhandling)
 21.Fiskerimuligheder og finansiel modydelse i fiskeripartnerskabsaftalen mellem EF og Mauretanien * (forhandling)
 22.Behandling af visumansøgninger ***I (forhandling)
 23.Omstrukturering af EF-fiskerflåden (forhandling)
 24.Dagsorden for næste møde
 25.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Hans-Gert PÖTTERING
formand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.05.


2. ECB's årsberetning for 2007 (forhandling)

Betænkning: Den Europæiske Centralbanks årsberetning for 2007 [2008/2107(INI)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Olle Schmidt (A6-0241/2008)

Olle Schmidt forelagde sin betænkning.

Talere: Jean-Claude Trichet (formand for ECB) og Jean-Claude Juncker (formand for Eurogruppen, medlem af Det Europæiske Råd).

Talere: Thomas Mann for PPE-DE-Gruppen, Manuel António dos Santos for PSE-Gruppen, Wolf Klinz for ALDE-Gruppen, Claude Turmes for Verts/ALE-Gruppen, Johannes Blokland for IND/DEM-Gruppen, Sergej Kozlík løsgænger, José Manuel García-Margallo y Marfil, Pervenche Berès, Margarita Starkevičiūtė, Ryszard Czarnecki, Luca Romagnoli, Gay Mitchell og Ieke van den Burg.

FORSÆDE: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
næstformand

Talere: Daniel Dăianu, Othmar Karas, Benoît Hamon, Cornelis Visser, Christoph Konrad og Zuzana Roithová.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Ioannis Varvitsiotis, Ilda Figueiredo, Theodor Dumitru Stolojan, Margaritis Schinas, Piia-Noora Kauppi og Czesław Adam Siekierski.

Talere: Jean-Claude Trichet, Jean-Claude Juncker og Olle Schmidt.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.20 i protokollen af 09.07.2008.


3. Sociale sikringsordninger og tredjelandsstatsborgere ***I - Koordinering af de sociale sikringsordninger: Bilag XI ***I - Sociale sikringsordninger og tredjelandsstatsborgere * (forhandling)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om de nærmere regler til gennemførelse af forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger [KOM(2006)0016 - C6-0037/2006 - 2006/0006(COD)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Jean Lambert (A6-0251/2008)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger og fastlæggelse af indholdet i bilag XI [KOM(2006)0007 - C6-0029/2006 - 2006/0008(COD)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Emine Bozkurt (A6-0229/2008)

Betænkning: Forslag til Rådets forordning om udvidelse af bestemmelserne i forordning (EF) nr. 883/2004 og forordning (EF) nr. […] til at omfatte tredjelandsstatsborgere, som ikke allerede er omfattet af disse bestemmelser udelukkende på grund af deres nationalitet [KOM(2007)0439 - C6-0289/2007 - 2007/0152(CNS)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Jean Lambert (A6-0209/2008)

Vladimír Špidla (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Jean Lambert forelagde sine betænkninger.

FORSÆDE: Martine ROURE
næstformand

Emine Bozkurt forelagde sin betænkning.

Talere: Zuzana Roithová (ordfører for udtalelse fra FEMM), Gabriele Stauner for PPE-DE-Gruppen, Jan Cremers for PSE-Gruppen, Ona Juknevičienė for ALDE-Gruppen, Ewa Tomaszewska for UEN-Gruppen, Dimitrios Papadimoulis for GUE/NGL-Gruppen, Derek Roland Clark for IND/DEM-Gruppen, Jim Allister løsgænger, Ria Oomen-Ruijten, Jan Andersson, Siiri Oviir, Andrzej Tomasz Zapałowski, Kyriacos Triantaphyllides, Edit Bauer, Gabriela Creţu, Zdzisław Zbigniew Podkański, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Proinsias De Rossa, Monica Maria Iacob-Ridzi og Joel Hasse Ferreira.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Zita Pleštinská.

Talere: Vladimír Špidla, Jean Lambert og Emine Bozkurt.

Robert Goebbels tog ordet og beklagede, at Rådet ikke var til stede.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.11 i protokollen af 09.07.2008, punkt 5.12 i protokollen af 09.07.2008 og punkt 5.13 i protokollen af 09.07.2008.


FORSÆDE: Edward McMILLAN-SCOTT
næstformand

4. Afgørelse om uopsættelighed

Anmodning fra Kommissionen og Rådet om uopsættelig forhandling (forretningsordenens artikel 134) i forbindelse med:

- * Forslag til Rådets forordning om iværksættelse af en midlertidig særaktion med henblik på at fremme restrukturering af Den Europæiske Unions kriseramte fiskerflåde [KOM(2008)0454 - C6-0270/2008 - 2008/0144(CNS)] - PECH

Philippe Morillon (formand for PECH)tog ordet.

Anmodningen om uopsættelig forhandling blev godkendt.

Dette punkt blev opført på dagsordenen for dette møde.

Fristen for indgivelse af ændringsforslag blev fastsat til den onsdag 09.07.2008 kl. 15.00.


5. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


5.1. Årlige handlingsprogrammer for Brasilien og for Argentina for 2008 (afstemning)

Forslag til beslutning B6-0336/2008

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2008)0338).


5.2. EU's prioriteringer på FN's 63. generalforsamling (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Europa-Parlamentets henstilling til Rådet om EU's prioriteringer på FN's 63. generalforsamling [2008/2111(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Alexander Graf Lambsdorff (A6-0265/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FORSLAG TIL HENSTILLING

Anset for vedtaget (forretningsordnens artikel 90, stk. 4) (P6_TA(2008)0339).


5.3. Ændring af direktiv 2004/49/EF om jernbanesikkerhed i EU ***II (afstemning)

Indstilling ved andenbehandling: Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2004/49/EF om jernbanesikkerhed i EU [16133/3/2007 - C6-0129/2008 - 2006/0272(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Paolo Costa (A6-0223/2008)

(Kvalificeret flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

RÅDETS FÆLLES HOLDNING

Erklæret godkendt som ændret (P6_TA(2008)0340).


5.4. Ændring af forordning (EF) nr. 881/2004 om oprettelse af et europæisk jernbaneagentur ***II (afstemning)

Indstilling ved andenbehandling: Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 881/2004 om oprettelse af et europæisk jernbaneagentur [16138/3/2007 - C6-0131/2008 - 2006/0274(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Paolo Costa (A6-0210/2008)

(Kvalificeret flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

RÅDETS FÆLLES HOLDNING

Erklæret godkendt som ændret (P6_TA(2008)0341).


5.5. Fælles regler for driften af lufttrafiktjenester i Fællesskabet (omarbejdning) ***II (afstemning)

Indstilling ved andenbehandling: Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles regler for driften af lufttrafiktjenester i Fællesskabet (omarbejdning) [16160/4/2007 - C6-0176/2008 - 2006/0130(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Arūnas Degutis (A6-0264/2008)

(Kvalificeret flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

RÅDETS FÆLLES HOLDNING

Erklæret godkendt (P6_TA(2008)0342).


5.6. Modernisering af den europæiske erhvervs- og handelsstatistik (Meets) ***I (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om et program for modernisering af den europæiske erhvervs- og handelsstatistik (Meets) [KOM(2007)0433 - C6-0234/2007 - 2007/0156(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Christoph Konrad (A6-0240/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

Christoph Konrad (ordfører) tog ordet.

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P6_TA(2008)0343)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2008)0343).


5.7. Batterier og akkumulatorer ***I (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/66/EF om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer, for så vidt angår artikel 6, stk. 2, vedrørende markedsføring af batterier og akkumulatorer [KOM(2008)0211 - C6-0165/2008 - 2008/0081(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Johannes Blokland (A6-0244/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P6_TA(2008)0344)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2008)0344).


5.8. Markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater ***I (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om ændring af Rådets direktiv 76/769/EØF om begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater for så vidt angår 2-(2-methoxyethoxy)ethanol, 2-(2-butoxyethoxy)ethanol, methylendiphenyldiisocyanat, cyclohexan og ammoniumnitrat [KOM(2007)0559 - C6-0327/2007 - 2007/0200(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Miroslav Ouzký (A6-0135/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P6_TA(2008)0345)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2008)0345).


5.9. Betingelserne for adgang til naturgastransmissionsnet ***I (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1775/2005 om betingelserne for adgang til naturgastransmissionsnet [KOM(2007)0532 - C6-0319/2007 - 2007/0199(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Atanas Paparizov (A6-0253/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P6_TA(2008)0346)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2008)0346).


5.10. Det indre marked for naturgas ***I (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2003/55/EF om fælles regler for det indre marked for naturgas [KOM(2007)0529 - C6-0317/2007 - 2007/0196(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Romano Maria La Russa (A6-0257/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Romano Maria La Russa (ordfører) tog ordet.

Godkendt som ændret (P6_TA(2008)0347)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2008)0347).


5.11. Sociale sikringsordninger og tredjelandsstatsborgere ***I (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om de nærmere regler til gennemførelse af forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger [KOM(2006)0016 - C6-0037/2006 - 2006/0006(COD)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Jean Lambert (A6-0251/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P6_TA(2008)0348)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2008)0348).

Indlæg til afstemningen:

Jan Cremers foreslog med støtte fra Jean Lambert (ordfører) at bytte om på afstemningsrækkefølgen af ændringsforslag 163 og 79. Parlamentet godkendte dette forslag.


5.12. Koordinering af de sociale sikringsordninger: Bilag XI ***I (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger og fastlæggelse af indholdet i bilag XI [KOM(2006)0007 - C6-0029/2006 - 2006/0008(COD)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Emine Bozkurt (A6-0229/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P6_TA(2008)0349)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2008)0349).


5.13. Sociale sikringsordninger og tredjelandsstatsborgere * (afstemning)

Betænkning: Forslag til Rådets forordning om udvidelse af bestemmelserne i forordning (EF) nr. 883/2004 og forordning (EF) nr. […] til at omfatte tredjelandsstatsborgere, som ikke allerede er omfattet af disse bestemmelser udelukkende på grund af deres nationalitet [KOM(2007)0439 - C6-0289/2007 - 2007/0152(CNS)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Jean Lambert (A6-0209/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 13)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P6_TA(2008)0350)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2008)0350).


5.14. Dannelse af politiske grupper (ændring af forretningsordenen) (afstemning)

Betænkning: Ændring af forretningsordenens artikel 29: Dannelse af politiske grupper [2006/2201(REG)] - Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. Ordfører: Richard Corbett (A6-0206/2008)

(Kvalificeret flertal påkrævet for vedtagelse af ændringsforslagene, simpelt flertal påkrævet for vedtagelse af forslaget til afgørelse)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 14)

FORRETNINGSORDENENS TEKST

Talere: Bruno Gollnisch, som anmodede om henvisning af betænkningen til fornyet udvalgsbehandling på grundlag af forretningsordenens artikel 168, stk. 2. Daniel Hannan, som støttede anmodningen, og Jo Leinen (formand for AFCO), som modsatte sig dette.

Parlamentet forkastede denne anmodning.

Vedtagne ændringsforslag: bilaget ”Afstemningsresultater”

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P6_TA(2008)0351)

De nye bestemmelser ville træde i kraft den første dag i den første mødeperiode efter valget til Europa-Parlamentet i 2009.

Indlæg til afstemningen:

Hanne Dahl for IND/DEM-Gruppen havde stillet et mundtligt ændringsforslag til ændringsforslag 3, som ikke var blevet godtaget, da mere end 40 medlemmer havde modsat sig, at det blev taget i betragtning.


5.15. De nationale dommeres rolle i det europæiske domstolssystem (afstemning)

Betænkning: De nationale dommeres rolle i det europæiske domstolssystem [2007/2027(INI)] - Retsudvalget. Ordfører: Diana Wallis (A6-0224/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 15)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2008)0352).


5.16. Tvisterne Airbus/Boeing i WTO (afstemning)

Forslag til beslutning B6-0334/2008

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 16)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2008)0353).


5.17. Den strategiske energiteknologiplan for EU (afstemning)

Betænkning: Den strategiske energiteknologiplan for EU [2008/2005(INI)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Jerzy Buzek (A6-0255/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 17)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2008)0354).


5.18. Statsejede investeringsfonde (afstemning)

Forslag til beslutning B6-0304/2008

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 18)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2008)0355).


5.19. En ny kultur for mobilitet i byer (afstemning)

Betænkning: På vej mod en ny kultur for mobilitet i byer [2008/2041(INI)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Reinhard Rack (A6-0252/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 19)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2008)0356).


5.20. ECB's årsberetning for 2007 (afstemning)

Betænkning: Den Europæiske Centralbanks årsberetning for 2007 [2008/2107(INI)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Olle Schmidt (A6-0241/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 20)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2008)0357)


6. 2011 som det europæiske år for frivilligt arbejde (skriftlig erklæring)

Skriftlig erklæring 0030/2008 indgivet af Marian Harkin, Gisela Kallenbach, Emmanouil Angelakas, Mieczysław Edmund Janowski og Joel Hasse Ferreira om 2011 som det europæiske år for frivilligt arbejde var blevet underskrevet af et flertal af Parlamentets medlemmer og ville således, jf. forretningsordenens artikel 116, stk. 4, blive sendt til de anførte institutioner og offentliggjort med angivelse af underskrivernes navne i de vedtagne tekster fra mødet den 02.09.2008.


7. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 163, stk. 3, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: Arūnas Degutis - A6-0264/2008:
Laima Liucija Andrikienė og Zuzana Roithová

Betænkning: Miroslav Ouzký - A6-0135/2008:
Gyula Hegyi

Betænkning: Romano Maria La Russa - A6-0257/2008:
John Attard-Montalto, Oldřich Vlasák og Marco Cappato

Betænkning: Jean Lambert - A6-0251/2008:
Hubert Pirker

Betænkning: Emine Bozkurt - A6-0229/2008:
Frank Vanhecke og Hubert Pirker

Betænkning: Richard Corbett - A6-0206/2008:
Frank Vanhecke, Bruno Gollnisch, Philip Claeys, Daniel Hannan, Bogdan Pęk og Richard Corbett

Betænkning: Jerzy Buzek - A6-0255/2008:
Leopold Józef Rutowicz og Czesław Adam Siekierski.


8. Stemmerettelser og -intentioner

”Stemmerettelser og -intentioner” findes på websiden ”Séance en direct”, ”Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)” og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst 2 uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.


(Mødet udsat kl. 13.15 og genoptaget kl. 15.00)

FORSÆDE: Hans-Gert PÖTTERING
formand

9. De europæiske satellitbaserede radionavigationsprogrammer (EGNOS et Galileo) ***I (underskrivelse af retsakten)

Hans-Gert Pöttering (formand) og Jean-Pierre Jouyet (formand for Rådet) afgav korte erklæringer.

Efter at have bedt Benita Ferrero-Waldner (medlem af Kommissionen), Angelika Niebler (formand for ITRE) og Etelka Barsi-Pataky (ordfører) om at slutte sig til ham underskrev formanden sammen med Jean-Pierre Jouyet Europa-Parlamentets og Rådets forordning om den videre gennemførelse af de europæiske satellitbaserede radionavigationsprogrammer (EGNOS og Galileo), som Rådet havde vedtaget den 03.07.2008.


FORSÆDE: Gérard ONESTA
næstformand

10. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


11. Situationen i Kina efter jordskælvet og før De Olympiske Lege (forhandling)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Situationen i Kina efter jordskælvet og før De Olympiske Lege

Jean-Pierre Jouyet (formand for Rådet) og Benita Ferrero-Waldner (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Georg Jarzembowski for PPE-DE-Gruppen, Libor Rouček for PSE-Gruppen, Marco Cappato for ALDE-Gruppen, Hanna Foltyn-Kubicka for UEN-Gruppen, Daniel Cohn-Bendit for Verts/ALE-Gruppen, Jiří Maštálka for GUE/NGL-Gruppen, Bastiaan Belder for IND/DEM-Gruppen, Edward McMillan-Scott, Robert Evans, Dirk Sterckx, Thomas Mann, Alexandra Dobolyi, Cornelis Visser og Bogdan Golik.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Nirj Deva, Marianne Mikko, David Hammerstein, José Ribeiro e Castro, Manolis Mavrommatis, Eva Lichtenberger, Colm Burke, Ana Maria Gomes og Czesław Adam Siekierski.

Jean-Pierre Jouyet tog ordet.

FORSÆDE: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
næstformand

Benita Ferrero-Waldner tog ordet.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 103, stk. 2):

- Marco Pannella, Marco Cappato og Jorgo Chatzimarkakis for ALDE-Gruppen om situationen i Kina efter jordskælvet og før De Olympiske Lege (B6-0338/2008)

- Pasqualina Napoletano, Hannes Swoboda og Alexandra Dobolyi for PSE-Gruppen om situationen i Kina efter jordskælvet og før De Olympiske Lege (B6-0340/2008)

- Adam Bielan, Ryszard Czarnecki og Konrad Szymański for UEN-Gruppen, om situationen i Kina efter jordskælvet og før De Olympiske Lege (B6-0341/2008)

- Vittorio Agnoletto for GUE/NGL-Gruppen om situationen i Kina efter jordskælvet og før De Olympiske Lege (B6-0342/2008)

- Daniel Cohn-Bendit, Monica Frassoni, Hélène Flautre, Eva Lichtenberger, Milan Horáček, Raül Romeva i Rueda, Mikel Irujo Amezaga, Helga Trüpel og Bart Staes for Verts/ALE-Gruppen om situationen i Kina efter jordskælvet og før De Olympiske Lege (B6-0346/2008).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.5 i protokollen af 10.07.2008.


12. Kommissionens udvidelsesstrategidokument 2007 (forhandling)

Betænkning: Kommissionens udvidelsesstrategidokument 2007 [2007/2271(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Elmar Brok (A6-0266/2008)

Elmar Brok forelagde sin betænkning.

Talere: Jean-Pierre Jouyet (formand for Rådet) og Olli Rehn (medlem af Kommissionen).

Talere: Marian-Jean Marinescu for PPE-DE-Gruppen, Jan Marinus Wiersma for PSE-Gruppen, Bronisław Geremek for ALDE-Gruppen, Adam Bielan for UEN-Gruppen, Gisela Kallenbach for Verts/ALE-Gruppen, Erik Meijer for GUE/NGL-Gruppen, Georgios Georgiou for IND/DEM-Gruppen, Irena Belohorská løsgænger, Charles Tannock, Hannes Swoboda, István Szent-Iványi, Konrad Szymański, Adamos Adamou, Gerard Batten, Philip Claeys, Zbigniew Zaleski, Véronique De Keyser, Inese Vaidere, Doris Pack, Libor Rouček, Mirosław Mariusz Piotrowski, Ioannis Varvitsiotis, Adrian Severin, Anna Ibrisagic, Vural Öger, Francisco José Millán Mon, Luis Yañez-Barnuevo García og Hubert Pirker.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Roberta Alma Anastase, Ioan Mircea Paşcu, Andrew Duff, Nicolae Vlad Popa, Monika Beňová og Marios Matsakis.


13. Velkomstord

Formanden bød på Parlamentets vegne velkommen til en delegation fra Den Sydafrikanske Republiks parlament under ledelse af Obed Bapela, formand for udvalget for internationale forbindelser, som havde taget plads i den officielle loge.


14. Kommissionens udvidelsesstrategidokument 2007 (fortsat forhandling)

Betænkning: Kommissionens udvidelsesstrategidokument 2007 [2007/2271(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Elmar Brok (A6-0266/2008)

Talere: Jean-Pierre Jouyet (formand for Rådet), Olli Rehn (medlem af Kommissionen). (Formanden henviste til, at der var behov for en ny catch-the-eye-procedure fra Parlamentets Præsidium), og Elmar Brok (ordfører).

FORSÆDE: Marek SIWIEC
næstformand

Proinsias De Rossa tog ordet til afviklingen af forhandlingerne.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.6 i protokollen af 10.07.2008.


15. Palæstinensiske fanger i Israel (forhandling)

Mundtlig forespørgsel (O-0040/2008) af Luisa Morgantini, Hélène Flautre, Richard Howitt, Thijs Berman, Kyriacos Triantaphyllides, Proinsias De Rossa, Pasqualina Napoletano, Margrete Auken, Jean Lambert, Marios Matsakis, David Hammerstein, Jill Evans, Jamila Madeira, Eugenijus Maldeikis, Philippe Morillon, Chris Davies, Vincenzo Aita, Françoise Castex, Caroline Lucas, Antonio Masip Hidalgo, Alyn Smith, Ana Maria Gomes, Karin Scheele, Alain Hutchinson, Marco Cappato, John Bowis, Giovanni Berlinguer, Giusto Catania, Roberto Musacchio, Vittorio Agnoletto, Frieda Brepoels, Mauro Zani, Umberto Guidoni, Luigi Cocilovo, Linda McAvan, Alessandro Battilocchio, Nicholson of Winterbourne, Francis Wurtz, Tokia Saïfi, Edward McMillan-Scott, Emilio Menéndez del Valle, Ioannis Kasoulides, Véronique De Keyser, Kader Arif, Béatrice Patrie og Rodi Kratsa-Tsagaropoulou til Rådet: Palæstinensiske fanger i israelske fængsler (B6-0166/2008)

Mundtlig forespørgsel (O-0041/2008) af Luisa Morgantini, Hélène Flautre, Richard Howitt, Thijs Berman, Kyriacos Triantaphyllides, Proinsias De Rossa, Pasqualina Napoletano, Margrete Auken, Jean Lambert, Marios Matsakis, David Hammerstein, Jill Evans, Jamila Madeira, Eugenijus Maldeikis, Philippe Morillon, Chris Davies, Vincenzo Aita, Françoise Castex, Caroline Lucas, Antonio Masip Hidalgo, Alyn Smith, Ana Maria Gomes, Karin Scheele, Alain Hutchinson, Marco Cappato, John Bowis, Giovanni Berlinguer, Giusto Catania, Roberto Musacchio, Vittorio Agnoletto, Frieda Brepoels, Mauro Zani, Umberto Guidoni, Luigi Cocilovo, Linda McAvan, Alessandro Battilocchio, Nicholson of Winterbourne, Francis Wurtz, Tokia Saïfi, Edward McMillan-Scott, Emilio Menéndez del Valle, Ioannis Kasoulides, Véronique De Keyser, Kader Arif, Béatrice Patrie og Rodi Kratsa-Tsagaropoulou til Kommissionen: Palæstinensiske fanger i israelske fængsler (B6-0167/2008)

Luisa Morgantini begrundede de mundtlige forespørgsler.

Jean-Pierre Jouyet (formand for Rådet) besvarede forespørgsel B6-0166/2008.

Benita Ferrero-Waldner (medlem af Kommissionen) besvarede forespørgsel B6-0167/2008.

Talere: Charles Tannock for PPE-DE-Gruppen, Véronique De Keyser for PSE-Gruppen, Marios Matsakis for ALDE-Gruppen, Hélène Flautre for Verts/ALE-Gruppen, Kyriacos Triantaphyllides for GUE/NGL-Gruppen, Nickolay Mladenov, Richard Howitt, Frédérique Ries, Caroline Lucas, Chris Davies og Sarah Ludford.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: John Bowis, Ignasi Guardans Cambó, Frieda Brepoels, Bernard Lehideux og Antonio López-Istúriz White.

Jean-Pierre Jouyet tog ordet.

Da de indgivne beslutningsforslag endnu ikke forelå, ville de blive meddelt senere.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: næste mødeperiode.


16. Situationen i Zimbabwe (forhandling)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Situationen i Zimbabwe

Jean-Pierre Jouyet (formand for Rådet) og Louis Michel (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

FORSÆDE: Adam BIELAN
næstformand

Talere: Michael Gahler for PPE-DE-Gruppen, Alain Hutchinson for PSE-Gruppen, Fiona Hall for ALDE-Gruppen, Philip Claeys løsgænger, Geoffrey Van Orden, Glenys Kinnock, Eoin Ryan for UEN-Gruppen, og Josep Borrell Fontelles.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: José Ribeiro e Castro, Marios Matsakis, Ewa Tomaszewska, Czesław Adam Siekierski, Mairead McGuinness og Luís Queiró.

Talere: Jean-Pierre Jouyet og Louis Michel.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 103, stk. 2):

- Michael Gahler, Maria Martens og Geoffrey Van Orden for PPE-DE-Gruppen, Josep Borrell Fontelles, Ana Maria Gomes, Alain Hutchinson, Glenys Kinnock og Pasqualina Napoletano for PSE-Gruppen, Fiona Hall, Sarah Ludford, Johan Van Hecke, Thierry Cornillet og Elizabeth Lynne for ALDE-Gruppen, Konrad Szymański, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Mieczysław Edmund Janowski, Ewa Tomaszewska og Eoin Ryan for UEN-Gruppen, Frithjof Schmidt for Verts/ALE-Gruppen om situationen i Zimbabwe (B6-0347/2008)

- Gabriele Zimmer og Feleknas Uca for GUE/NGL-Gruppen om situationen i Zimbabwe (B6-0371/2008).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.7 i protokollen af 10.07.2008.


17. Spørgetid (spørgsmål til Kommissionen)

Parlamentet behandlede en række spørgsmål til Kommissionen (B6-0168/2008).

Første del

Spørgsmål nr. 43 (Georgios Papastamkos): Automobilindustriens resultater, hvad angår CO2-emissioner.

Stavros Dimas (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Georgios Papastamkos, Reinhard Rack og Paul Rübig.

Spørgsmål nr. 44 (Johan Van Hecke): Politikken vedrørende biobrændstoffer.

Mariann Fischer Boel (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Johan Van Hecke, Jim Allister og Glyn Ford.

Spørgsmål nr. 45 (Paulo Casaca): Henrettelse af den egentlige gerningsmand til angrebet på FN.

Vladimír Špidla (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Paulo Casaca.

Anden del

Spørgsmål nr. 46 (Claude Moraes): Det horisontale antidiskriminationsdirektiv.

Vladimír Špidla besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Claude Moraes og Syed Kamall.

Spørgsmål nr. 47 (Brian Crowley): Supplerende pensioner og mobilitet inden for EU.

Vladimír Špidla besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Brian Crowley og Reinhard Rack.

Spørgsmål nr. 48 (Robert Evans): Lægehjælp i EU.

Vladimír Špidla besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Glyn Ford for stilleren.

Spørgsmål nr. 49 til 54 ville blive besvaret skriftligt.

Spørgsmål nr. 55 (Eoin Ryan): Små og mellemstore virksomheders indberetningsbyrde.

Günter Verheugen (næstformand i Kommissionen) besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Eoin Ryan og Wiesław Stefan Kuc.

Spørgsmål nr. 56 (Colm Burke): Prisen på gødning.

Günter Verheugen besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Colm Burke og Mairead McGuinness.

Spørgsmål nr. 57 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): En politik til fordel for de små virksomheder.

Günter Verheugen besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Spørgsmål nr. 58 ville blive besvaret skriftligt.

Spørgsmål nr. 59 (Liam Aylward): Forslag om forhøjelse af gradueringen i forbindelse med sundhedstjekket af den fælles landbrugspolitik.

Spørgsmål nr. 60 (Seán Ó Neachtain): Betalinger i medfør af den fælles landbrugspolitik.

Spørgsmål nr. 62 (Ioannis Gklavakis): "Helbredsundersøgelse" af den fælles landbrugspolitik.

Spørgsmål nr. 65 (Stavros Arnaoutakis): Den fælles landbrugspolitik: Planlægning og gennemførelse til fordel for de små producenter.

Mariann Fischer Boel besvarede spørgsmålene samt tillægsspørgsmål af Liam Aylward, Seán Ó Neachtain, Ioannis Gklavakis og Wiesław Stefan Kuc.

Spørgsmål 61, 63, 64 og 66 til 96 ville blive besvaret skriftligt (se bilaget til det fuldstændige forhandlingsreferat).

Formanden erklærede spørgetiden til Kommissionen for afsluttet.


(Mødet udsat kl. 20.45 og genoptaget kl. 21.00)

FORSÆDE: Manuel António dos SANTOS
næstformand

18. Udvalgenes og delegationernes sammensætning

Formanden havde fra PPE-DE, PSE-Gruppen og UEN-Gruppen modtaget følgende anmodninger om udnævnelser:

AFET: Marcello Vernola

CONT: Ville Itälä

ECON:

Paolo Bartolozzi i stedet for Gabriele Albertini

Sirpa Pietikäinen i stedet for Piia-Noora Kauppi

Salvador Domingo Sanz Palacio i stedet for Florencio Luque Aguilar

IMCO: Eija-Riitta Korhola i stedet for Sirpa Pietikäinen

TRAN: Erminio Enzo Boso

REGI: Giorgio Carollo

Underudvalget om Menneskerettigheder: Sirpa Pietikäinen i stedet for Eija-Riitta Korhola

Delegationen for Forbindelserne med Maghreb-landene og Den Arabiske Maghreb-Union (inkl. Libyen): Catiuscia Marini

Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Mexico: Erminio Enzo Boso

Delegationen for Forbindelserne med Iran: Sirpa Pietikäinen

Delegationen for Forbindelserne med Landene i Mellemamerika: Paolo Bartolozzi i stedet for Alfredo Antoniozzi

Delegationen for Forbindelserne med Det Palæstinensiske Lovgivende Råd: Urszula Gacek var ikke længere fast medlem.

Disse udnævnelser ville blive betragtet som godkendt, medmindre der blev gjort indsigelse inden godkendelsen af denne protokol.


19. Anmodning om ophævelse af parlamentarisk immunitet

De kompetente tjekkiske myndigheder havde fremsendt en anmodning om ophævelse af den parlamentariske immunitet for Miloslav Ransdorf.

Denne anmodning var i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 6, stk. 2, blevet henvist til det kompetente udvalg, JURI.


20. Rummet og sikkerhed (forhandling)

Betænkning: Rummet og sikkerhed [2008/2030(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Karl von Wogau (A6-0250/2008)

Karl von Wogau forelagde sin betænkning.

Günter Verheugen (næstformand i Kommissionen) tog ordet.

Talere: Romana Jordan Cizelj (ordfører for udtalelse fra ITRE ), Anna Ibrisagic for PPE-DE-Gruppen, Ana Maria Gomes for PSE-Gruppen, Tobias Pflüger for GUE/NGL-Gruppen, Gerard Batten for IND/DEM-Gruppen, og Justas Vincas Paleckis.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Philippe Morillon og Marie Anne Isler Béguin.

Talere: Günter Verheugen og Karl von Wogau.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.8 i protokollen af 10.07.2008.


21. Fiskerimuligheder og finansiel modydelse i fiskeripartnerskabsaftalen mellem EF og Mauretanien * (forhandling)

Betænkning: Forslag til Rådets forordning om indgåelse af en protokol om de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er fastsat i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Islamiske Republik Mauretanien, for perioden 1. august 2008 - 31. juli 2012 [KOM(2008)0243 - C6-0199/2008 - 2008/0093(CNS)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Carmen Fraga Estévez (A6-0278/2008)

Joe Borg (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Carmen Fraga Estévez forelagde sin betænkning.

Talere: Cornelis Visser for PPE-DE-Gruppen, Rosa Miguélez Ramos for PSE-Gruppen, Marie Anne Isler Béguin for Verts/ALE-Gruppen, Jean-Claude Martinez løsgænger, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Joe Borg og Carmen Fraga Estévez.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.2 i protokollen af 10.07.2008.


22. Behandling af visumansøgninger ***I (forhandling)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af de fælles konsulære instrukser til de diplomatiske og konsulære repræsentationer med hensyn til indførelse af biometriske identifikatorer, herunder bestemmelser om organisering af modtagelsen og behandlingen af visumansøgninger [KOM(2006)0269 - C6-0166/2006 - 2006/0088(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Sarah Ludford (A6-0459/2007)

Jacques Barrot (næstformand i Kommissionen) tog ordet.

FORSÆDE: Adam BIELAN
næstformand

Sarah Ludford forelagde sin betænkning.

Talere: Ewa Klamt for PPE-DE-Gruppen, Martine Roure for PSE-Gruppen, Tatjana Ždanoka for Verts/ALE-Gruppen, Sylvia-Yvonne Kaufmann for GUE/NGL-Gruppen, og Carlos Coelho.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Avril Doyle.

Talere: Jacques Barrot og Sarah Ludford.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.1 i protokollen af 10.07.2008.


23. Omstrukturering af EF-fiskerflåden (forhandling)

Forslag til Rådets forordning om et midlertidigt særligt initiativ til fremme af omstruktureringen af EF-fiskerflåderne, som er berørt af den økonomiske krise [KOM(2008)0454 - C6-0270/2008 - 2008/0144(CNS)] - PECH

Joe Borg (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Carmen Fraga Estévez for PPE-DE-Gruppen, Rosa Miguélez Ramos for PSE-Gruppen, Philippe Morillon for ALDE-Gruppen, Pedro Guerreiro for GUE/NGL-Gruppen, Jim Allister løsgænger, Paulo Casaca, Elspeth Attwooll, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Luis Manuel Capoulas Santos, Avril Doyle, Catherine Stihler, Mairead McGuinness og Colm Burke.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Avril Doyle og Catherine Stihler.

Joe Borg tog ordet .

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.3 i protokollen af 10.07.2008.


24. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 409.330/OJJE).


25. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 23.45.

Harald Rømer

Gérard Onesta

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Følgende skrev under:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antinucci, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Badia i Cutchet, Baeva, Enrique Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Elmar Brok, Budreikaitė, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Busuttil, Buzek, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Cavada, Cederschiöld, Chatzimarkakis, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciani, Claeys, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Dührkop Dührkop, Andrew Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Locatelli, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Marinescu, Marini, Markov, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musumeci, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Navarro, Nechifor, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Oprea, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podimata, Podkański, Hans-Gert Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robusti, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Voggenhuber, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik