Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 244kWORD 152k
Τετάρτη 9 Ιουλίου 2008 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Ετήσια έκθεση της ΕΚΤ για το 2007 (συζήτηση)
 3.Συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας ***I - Συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας: παράρτημα ΧΙ ***I - Επέκταση των διατάξεων των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 883/2004 και (ΕΚ) αριθ. […] στους υπηκόους τρίτων χωρών που δεν καλύπτονται ήδη από τις εν λόγω διατάξεις μόνον λόγω της ιθαγένειάς τους * (συζήτηση)
 4.Αποφάσεις επί του κατεπείγοντος
 5.Ώρα των ψηφοφοριών
  5.1.Ετήσια προγράμματα δράσης για την Βραζιλία και την Αργεντινή (2008) (ψηφοφορία)
  5.2.Προτεραιότητες της ΕΕ για την 63η σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  5.3.Τροποποίηση της οδηγίας 2004/49/ΕΚ για την ασφάλεια των κοινοτικών σιδηροδρόμων ***II (ψηφοφορία)
  5.4.Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2004 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων ***II (ψηφοφορία)
  5.5.Kοινοί κανόνες εκμετάλλευσης των αεροπορικών γραμμών στην Κοινότητα (αναδιατύπωση) ***II (ψηφοφορία)
  5.6.Πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των ευρωπαϊκών στατιστικών επιχειρήσεων και εμπορίου (MEETS) ***I (ψηφοφορία)
  5.7.Ηλεκτρικές στήλες, συσσωρευτές και τα απόβλητά τους ***I (ψηφοφορία)
  5.8.Περιορισμοί κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσης μερικών επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων ***I (ψηφοφορία)
  5.9.Όροι πρόσβασης στα δίκτυα μεταφοράς φυσικού αερίου ***I (ψηφοφορία)
  5.10.Εσωτερική αγορά φυσικού αερίου ***I (ψηφοφορία)
  5.11.Συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας ***I (ψηφοφορία)
  5.12.Συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας: παράρτημα ΧΙ ***I (ψηφοφορία)
  5.13.Επέκταση των διατάξεων των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 883/2004 και (ΕΚ) αριθ. […] στους υπηκόους τρίτων χωρών που δεν καλύπτονται ήδη από τις εν λόγω διατάξεις μόνον λόγω της ιθαγένειάς τους * (ψηφοφορία)
  5.14.Συγκρότηση των πολιτικών ομάδων (τροποποίηση του άρθρου 29 του Kανονισμού) (ψηφοφορία)
  5.15.Ο ρόλος του εθνικού δικαστή στο ευρωπαϊκό δικαστικό σύστημα (ψηφοφορία)
  5.16.Επίλυση των διαφορών Airbus/Boeing ενώπιον του ΠOΕ (ψηφοφορία)
  5.17.Ευρωπαϊκό στρατηγικό σχέδιο ενεργειακών τεχνολογιών (ψηφοφορία)
  5.18.H απάντηση της ΕΕ στην πρόκληση των Kρατικών Επενδυτικών Tαμείων (ψηφοφορία)
  5.19.Διαμόρφωση νέας παιδείας αστικής κινητικότητας (ψηφοφορία)
  5.20.Ετήσια έκθεση της ΕΚΤ για το 2007 (ψηφοφορία)
 6.Απόφαση να ανακηρυχθεί το 2011 «Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού» (γραπτή δήλωση)
 7.Αιτιολογήσεις ψήφου
 8.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 9.Ευρωπαϊκά προγράμματα δορυφορικής ραδιοπλοήγησης (EGNOS και Galileo) ***I (υπογραφή της πράξης)
 10.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 11.Η κατάσταση στην Kίνα μετά τον σεισμό και πριν από τους Oλυμπιακούς Αγώνες (συζήτηση)
 12.Έγγραφο της Επιτροπής για τη στρατηγική διεύρυνσης για το έτος 2007 (συζήτηση)
 13.Υποδοχή
 14.Έγγραφο της Επιτροπής για τη στρατηγική διεύρυνσης για το έτος 2007 (συνέχεια της συζήτησης)
 15.Παλαιστίνιοι κρατούμενοι στο Ισραήλ (συζήτηση)
 16.Η κατάσταση στη Ζιμπάμπουε (συζήτηση)
 17.Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς την Επιτροπή)
 18.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 19.Αίτηση άρσης βουλευτικής ασυλίας
 20.Το Διάστημα και η ασφάλεια (συζήτηση)
 21.Αλιευτικές δυνατότητες και χρηματική αντιπαροχή που προβλέπονται με την αλιευτική συμφωνία σύμπραξης ΕΚ/Μαυριτανίας * (συζήτηση)
 22.Κοινή Προξενική Εγκύκλιος: εισαγωγή βιομετρικών στοιχείων και θεωρήσεις εισόδου ***I (συζήτηση)
 23.Αλιευτικοί στόλοι της ΕΕ που έχουν πληγεί από την οικονομική κρίση (συζήτηση)
 24.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 25.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Hans-Gert PÖTTERING
Πρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.05 π.μ.


2. Ετήσια έκθεση της ΕΚΤ για το 2007 (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση της ΕΚΤ για το 2007 [2008/2107(INI)] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγητής: Olle Schmidt (A6-0241/2008)

Ο Olle Schmidt παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνουν οι Jean-Claude Trichet (Πρόεδρος της ΕΚΤ) και Jean-Claude Juncker (Πρόεδρος του Eurogroupe, μέλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου).

Παρεμβαίνουν οι Thomas Mann, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Manuel António dos Santos, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Wolf Klinz, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Claude Turmes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Johannes Blokland, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Sergej Kozlík, μη εγγεγραμμένος, José Manuel García-Margallo y Marfil, Pervenche Berès, Margarita Starkevičiūtė, Ryszard Czarnecki, Luca Romagnoli, Gay Mitchell και Ieke van den Burg.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ρόδη ΚΡΑΤΣΑ-ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Daniel Dăianu, Othmar Karas, Benoît Hamon, Cornelis Visser, Christoph Konrad και Zuzana Roithová.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, Ilda Figueiredo, Theodor Dumitru Stolojan, Μαργαρίτης Σχοινάς, Piia-Noora Kauppi και Czesław Adam Siekierski.

Παρεμβαίνουν οι Jean-Claude Trichet, Jean-Claude Juncker και Olle Schmidt.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.20 των Συνοπτικών Πρακτικών της 09.07.2008.


3. Συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας ***I - Συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας: παράρτημα ΧΙ ***I - Επέκταση των διατάξεων των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 883/2004 και (ΕΚ) αριθ. […] στους υπηκόους τρίτων χωρών που δεν καλύπτονται ήδη από τις εν λόγω διατάξεις μόνον λόγω της ιθαγένειάς τους * (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό της διαδικασίας εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 για το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης [COM(2006)0016 - C6-0037/2006 - 2006/0006(COD)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Jean Lambert (A6-0251/2008)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 883/2004 για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας και καθορίζει το περιεχόμενο του παραρτήματος XI [COM(2006)0007 - C6-0029/2006 - 2006/0008(COD)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Emine Bozkurt (A6-0229/2008)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την επέκταση των διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. […] στους υπηκόους τρίτων χωρών που δεν καλύπτονται ήδη από τις εν λόγω διατάξεις μόνον λόγω της ιθαγένειάς τους [COM(2007)0439 - C6-0289/2007 - 2007/0152(CNS)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Jean Lambert (A6-0209/2008)

Παρεμβαίνει ο Vladimír Špidla (Μέλος της Επιτροπής).

Ο Jean Lambert παρουσιάζει τις εκθέσεις του.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Martine ROURE
Αντιπρόεδρος

Η Emine Bozkurt παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνουν οι Zuzana Roithová (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής FEMM), Gabriele Stauner, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Jan Cremers, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Ona Juknevičienė, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Ewa Tomaszewska, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Δημήτριος Παπαδημούλης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Derek Roland Clark, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Jim Allister, μη εγγεγραμμένος, Ria Oomen-Ruijten, Jan Andersson, Siiri Oviir, Andrzej Tomasz Zapałowski, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Edit Bauer, Gabriela Creţu, Zdzisław Zbigniew Podkański, Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, Proinsias De Rossa, Monica Maria Iacob-Ridzi και Joel Hasse Ferreira.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" η Zita Pleštinská.

Παρεμβαίνουν οι Vladimír Špidla, Jean Lambert και Emine Bozkurt.

Παρεμβαίνει ο Robert Goebbels για να εκφράσει τη λύπη του για την απουσία του Συμβουλίου.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 09.07.2008, σημείο 5.12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 09.07.2008 και σημείο 5.13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 09.07.2008.


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Edward McMILLAN-SCOTT
Αντιπρόεδρος

4. Αποφάσεις επί του κατεπείγοντος

Αίτηση για κατεπείγουσα συζήτηση (άρθρο 134 του Κανονισμού) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή:

- * σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου όσον αφορά την ανάληψη ειδικής προσωρινής δράσης για την προώθηση της αναδιάρθρωσης των αλιευτικών στόλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν πληγεί από την οικονομική κρίση [COM(2008)0454 - C6-0270/2008 - 2008/0144(CNS)] επιτροπή PECH

Παρεμβαίνει ο Philippe Morillon (πρόεδρος της επιτροπής PECH).

Αποφασίζεται το κατεπείγον.

Αυτό το σημείο εγγράφεται στην ημερήσια διάταξη της τρέχουσας συνεδρίασης.

Η προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών στην ολομέλεια ορίζεται για τις Τετάρτη 09.07.2008 στις 3 μ.μ.


5. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί κανείς να τα συμβουλευθεί στο Europarl.


5.1. Ετήσια προγράμματα δράσης για την Βραζιλία και την Αργεντινή (2008) (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B6-0336/2008

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0338)


5.2. Προτεραιότητες της ΕΕ για την 63η σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση που περιέχει πρόταση σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο σχετικά με τις προτεραιότητες της ΕΕ για την 63η Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών [2008/2111(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Alexander Graf Lambsdorff (A6-0265/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ

Θεωρείται εγκριθείσα (άρθρο 90, παράγραφος 4 του Κανονισμού) (P6_TA(2008)0339)


5.3. Τροποποίηση της οδηγίας 2004/49/ΕΚ για την ασφάλεια των κοινοτικών σιδηροδρόμων ***II (ψηφοφορία)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 2004/49/ΕΚ για την ασφάλεια των κοινοτικών σιδηροδρόμων (οδηγία για την ασφάλεια των κοινοτικών σιδηροδρόμων) [16133/3/2007 - C6-0129/2008 - 2006/0272(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Paolo Costa (A6-0223/2008)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κηρύσσεται εγκριθείσα όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2008)0340)


5.4. Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2004 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων ***II (ψηφοφορία)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2004 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων (κανονισμός για τον Οργανισμό) [16138/3/2007 - C6-0131/2008 - 2006/0274(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Paolo Costa (A6-0210/2008)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κηρύσσεται εγκριθείσα όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2008)0341)


5.5. Kοινοί κανόνες εκμετάλλευσης των αεροπορικών γραμμών στην Κοινότητα (αναδιατύπωση) ***II (ψηφοφορία)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά κοινούς κανόνες εκμετάλλευσης των αεροπορικών υπηρεσιών στην Κοινότητα (αναδιατύπωση) [16160/4/2007 - C6-0176/2008 - 2006/0130(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Arūnas Degutis (A6-0264/2008)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κηρύσσεται εγκριθείσα (P6_TA(2008)0342)


5.6. Πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των ευρωπαϊκών στατιστικών επιχειρήσεων και εμπορίου (MEETS) ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των ευρωπαϊκών στατιστικών επιχειρήσεων και εμπορίου (MEETS) [COM(2007)0433 - C6-0234/2007 - 2007/0156(COD)] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγητής: Christoph Konrad (A6-0240/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

Παρεμβαίνει Christoph Konrad (εισηγητής).

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2008)0343)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0343)


5.7. Ηλεκτρικές στήλες, συσσωρευτές και τα απόβλητά τους ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών όσον αφορά τις διατάξεις του άρθρου 6, παράγραφος 2, για την τοποθέτηση ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών στην αγορά [COM(2008)0211 - C6-0165/2008 - 2008/0081(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Johannes Blokland (A6-0244/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2008)0344)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0344)


5.8. Περιορισμοί κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσης μερικών επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ όσον αφορά τους περιορισμούς κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσης μερικών επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων, 2-(2-μεθοξυαιθοξυ)αιθανόλης, 2-(2-βουτοξυαιθοξυ)αιθανόλης, διισοκυανικού μεθυλενοδιφαινυλίου, κυκλοεξανίου και νιτρικού αμμωνίου [COM(2007)0559 - C6-0327/2007 - 2007/0200(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Miroslav Ouzký (A6-0135/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2008)0345)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0345)


5.9. Όροι πρόσβασης στα δίκτυα μεταφοράς φυσικού αερίου ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1775/2005 περί όρων πρόσβασης στα δίκτυα μεταφοράς φυσικού αερίου [COM(2007)0532 - C6-0319/2007 - 2007/0199(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Atanas Paparizov (A6-0253/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2008)0346)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0346)


5.10. Εσωτερική αγορά φυσικού αερίου ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 2003/55/ΕΚ σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου [COM(2007)0529 - C6-0317/2007 - 2007/0196(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Romano Maria La Russa (A6-0257/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Παρεμβαίνει ο Romano Maria La Russa (εισηγητής).

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2008)0347)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0347)


5.11. Συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό της διαδικασίας εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 για το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης [COM(2006)0016 - C6-0037/2006 - 2006/0006(COD)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Jean Lambert (A6-0251/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 11)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2008)0348)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0348)

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

Ο Jan Cremers προτείνει, έχοντας την υποστήριξη της Jean Lambert (εισηγήτριας), να αντιστραφεί η σειρά των τροπολογιών 163 και 79. Το Σώμα εγκρίνει την πρόταση.


5.12. Συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας: παράρτημα ΧΙ ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 883/2004 για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας και καθορίζει το περιεχόμενο του παραρτήματος XI [COM(2006)0007 - C6-0029/2006 - 2006/0008(COD)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Emine Bozkurt (A6-0229/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 12)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2008)0349)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0349)


5.13. Επέκταση των διατάξεων των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 883/2004 και (ΕΚ) αριθ. […] στους υπηκόους τρίτων χωρών που δεν καλύπτονται ήδη από τις εν λόγω διατάξεις μόνον λόγω της ιθαγένειάς τους * (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την επέκταση των διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. […] στους υπηκόους τρίτων χωρών που δεν καλύπτονται ήδη από τις εν λόγω διατάξεις μόνον λόγω της ιθαγένειάς τους [COM(2007)0439 - C6-0289/2007 - 2007/0152(CNS)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Jean Lambert (A6-0209/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 13)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2008)0350)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0350)


5.14. Συγκρότηση των πολιτικών ομάδων (τροποποίηση του άρθρου 29 του Kανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 29 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - Συγκρότηση των πολιτικών ομάδων [2006/2201(REG)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Richard Corbett (A6-0206/2008)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία για την έγκριση των τροπολογιών, απαιτείται απλή πλειοψηφία για την έγκριση της πρότασης απόφασης)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 14)

ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Παρεμβαίνουν οι Bruno Gollnisch, ο οποίος ζητεί την αναπομπή σε επιτροπή της έκθεσης με βάση το άρθρο 168, παράγραφος 2 του Κανονισμού, Daniel Hannan, ο οποίος στηρίζει την αίτηση, και Jo Leinen, ως πρόεδρος της επιτροπής AFCO, ο οποίος αντιτίθεται.

Το Σώμα απορρίπτει το αίτημα αυτό.

Εγκριθείσες τροπολογίες: Βλ. παράρτημα Αποτελέσματα Ψηφοφοριών”

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0351)

Οι νέες διατάξεις θα τεθούν σε ισχύ την πρώτη ημέρα της πρώτης περιόδου συνόδου μετά τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2009.

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

Η Hanne Dahl, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, προτείνει προφορική τροπολογία στην τροπολογία 3, η οποία δεν κρατείται, διότι αντιτίθενται περισσότεροι από 40 βουλευτές στην εξέτασή της.


5.15. Ο ρόλος του εθνικού δικαστή στο ευρωπαϊκό δικαστικό σύστημα (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τον ρόλο του εθνικού δικαστή στο ευρωπαϊκό δικαστικό σύστημα [2007/2027(INI)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Diana Wallis (A6-0224/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 15)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0352)


5.16. Επίλυση των διαφορών Airbus/Boeing ενώπιον του ΠOΕ (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B6-0334/2008

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 16)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0353)


5.17. Ευρωπαϊκό στρατηγικό σχέδιο ενεργειακών τεχνολογιών (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με το ευρωπαϊκό στρατηγικό σχέδιο ενεργειακών τεχνολογιών [2008/2005(INI)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Jerzy Buzek (A6-0255/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 17)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0354)


5.18. H απάντηση της ΕΕ στην πρόκληση των Kρατικών Επενδυτικών Tαμείων (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B6-0304/2008

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 18)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0355)


5.19. Διαμόρφωση νέας παιδείας αστικής κινητικότητας (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τη διαμόρφωση νέας παιδείας αστικής κινητικότητας [2008/2041(INI)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Reinhard Rack (A6-0252/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 19)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0356)


5.20. Ετήσια έκθεση της ΕΚΤ για το 2007 (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση της ΕΚΤ για το 2007 [2008/2107(INI)] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγητής: Olle Schmidt (A6-0241/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 20)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0357)


6. Απόφαση να ανακηρυχθεί το 2011 «Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού» (γραπτή δήλωση)

Η δήλωση αριθ. 0030/2008 που κατέθεσαν οι βουλευτές Marian Harkin, Gisela Kallenbach, Εμμανουήλ Αγγελάκας, Mieczysław Edmund Janowski και Joel Hasse Ferreira σχετικά με την απόφαση να ανακηρυχθεί το 2011 "Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού" συγκέντρωσε τις υπογραφές της πλειοψηφίας των μελών που απαρτίζουν το Σώμα και επομένως, σύμφωνα με το άρθρο 116 , παράγραφος 4, του Κανονισμού, θα διαβιβασθεί στους αποδέκτες της και θα δημοσιευθεί, με μνεία των ονομάτων των προσυπογραφόντων, στα Κείμενα που Εγκρίθηκαν κατά τη συνεδρίαση της 02.09.2008.


7. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 163, παράγραφος 3, του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Arūnas Degutis - A6-0264/2008:
Laima Liucija Andrikienė και Zuzana Roithová

Έκθεση Miroslav Ouzký - A6-0135/2008:
Gyula Hegyi

Έκθεση Romano Maria La Russa - A6-0257/2008:
John Attard-Montalto, Oldřich Vlasák και Marco Cappato

Έκθεση Jean Lambert - A6-0251/2008:
Hubert Pirker

Έκθεση Emine Bozkurt - A6-0229/2008:
Frank Vanhecke και Hubert Pirker

Έκθεση Richard Corbett - A6-0206/2008:
Frank Vanhecke, Bruno Gollnisch, Philip Claeys, Daniel Hannan, Bogdan Pęk και Richard Corbett

Έκθεση Jerzy Buzek - A6-0255/2008:
Leopold Józef Rutowicz και Czesław Adam Siekierski


8. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου αναφέρονται στην ιστοθέση "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" και στην τυπωμένη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση στο Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 1.15 μ.μ και επαναλαμβάνεται στις 3 μ.μ.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Hans-Gert PÖTTERING
Πρόεδρος

9. Ευρωπαϊκά προγράμματα δορυφορικής ραδιοπλοήγησης (EGNOS και Galileo) ***I (υπογραφή της πράξης)

Ο Hans-Gert Pöttering (Πρόεδρος) και ο Jean-Pierre Jouyet (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) προβαίνουν σε σύντομες δηλώσεις.

Ο Πρόεδρος καλεί την Benita Ferrero-Waldner (Μέλος της Επιτροπής), την Angelika Niebler (πρόεδρο της Επιτροπής ITRE) και την Etelka Barsi-Pataky (εισηγήτρια) και από κοινού με τον Jean-Pierre Jouyet, προβαίνει στην υπογραφή του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη συνέχιση της εφαρμογής των ευρωπαϊκών προγραμμάτων δορυφορικής ραδιοπλοήγησης (EGNOS και Galileo), ο οποίος εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 03.07.2008.


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Gérard ONESTA
Αντιπρόεδρος

10. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


11. Η κατάσταση στην Kίνα μετά τον σεισμό και πριν από τους Oλυμπιακούς Αγώνες (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Η κατάσταση στην Kίνα μετά τον σεισμό και πριν από τους Oλυμπιακούς Αγώνες

Οι Jean-Pierre Jouyet (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Benita Ferrero-Waldner (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Georg Jarzembowski, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Libor Rouček, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Marco Cappato, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Hanna Foltyn-Kubicka, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Daniel Cohn-Bendit, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jiří Maštálka, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bastiaan Belder, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Edward McMillan-Scott, Robert Evans, Dirk Sterckx, Thomas Mann, Alexandra Dobolyi, Cornelis Visser και Bogdan Golik.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye"οι Nirj Deva, Marianne Mikko, David Hammerstein, José Ribeiro e Castro, Μανώλης Μαυρομμάτης, Eva Lichtenberger, Colm Burke, Ana Maria Gomes και Czesław Adam Siekierski.

Παρεμβαίνει ο Jean-Pierre Jouyet.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει η Benita Ferrero-Waldner.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Marco Pannella, Marco Cappato και Jorgo Chatzimarkakis, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την κατάσταση στην Κίνα μετά το σεισμό και πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες (B6-0338/2008),

- Pasqualina Napoletano, Hannes Swoboda και Alexandra Dobolyi, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, σχετικά με την κατάσταση στην Κίνα μετά τον σεισμό και πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες (B6-0340/2008),

- Adam Bielan, Ryszard Czarnecki και Konrad Szymański, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, σχετικά με την κατάσταση στην Κίνα μετά το σεισμό και πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες (B6-0341/2008),

- Vittorio Agnoletto, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την κατάσταση στην Κίνα μετά το σεισμό και πριν από τους Oλυμπιακούς Aγώνες (B6-0342/2008),

- Daniel Cohn-Bendit, Monica Frassoni, Hélène Flautre, Eva Lichtenberger, Milan Horáček, Raül Romeva i Rueda, Mikel Irujo Amezaga, Helga Trüpel και Bart Staes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την κατάσταση στην Κίνα μετά τον σεισμό και πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες (B6-0346/2008).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.07.2008.


12. Έγγραφο της Επιτροπής για τη στρατηγική διεύρυνσης για το έτος 2007 (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με το έγγραφο της Επιτροπής για τη στρατηγική διεύρυνσης για το έτος 2007 [2007/2271(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Elmar Brok (A6-0266/2008)

Ο Elmar Brok παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνουν οι Jean-Pierre Jouyet (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Olli Rehn (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Marian-Jean Marinescu, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Jan Marinus Wiersma, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Bronisław Geremek, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Adam Bielan, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Gisela Kallenbach, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Erik Meijer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Γεώργιος Γεωργίου, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Irena Belohorská, μη εγγεγραμμένη, Charles Tannock, Hannes Swoboda, István Szent-Iványi, Konrad Szymański, Αδάμος Αδάμου, Gerard Batten, Philip Claeys, Zbigniew Zaleski, Véronique De Keyser, Inese Vaidere, Doris Pack, Libor Rouček, Mirosław Mariusz Piotrowski, Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, Adrian Severin, Anna Ibrisagic, Vural Öger, Francisco José Millán Mon, Luis Yañez-Barnuevo García και Hubert Pirker.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye"οι Roberta Alma Anastase, Ioan Mircea Paşcu, Andrew Duff, Nicolae Vlad Popa, Monika Beňová και Μάριος Ματσάκης.


13. Υποδοχή

Ο Πρόεδρος καλωσορίζει, εξ ονόματος του Σώματος, αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου της Δημοκρατίας της Νοτίου Αφρικής υπό τον κ. Ομπέντ Μπαπέλα, πρόεδρο της επιτροπής διεθνών σχέσεων, που λαμβάνει θέση στο θεωρείο των επισήμων.


14. Έγγραφο της Επιτροπής για τη στρατηγική διεύρυνσης για το έτος 2007 (συνέχεια της συζήτησης)

Έκθεση σχετικά με το έγγραφο της Επιτροπής για τη στρατηγική διεύρυνσης για το έτος 2007 [2007/2271(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Elmar Brok (A6-0266/2008)

Παρεμβαίνουν οι Jean-Pierre Jouyet (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου), Olli Rehn (Μέλος της Επιτροπής) (Ο Πρόεδρος αναφέρεται στην ανάγκη νέας ρύθμισης της διαδικασίας «catch the eye» από το Προεδρείο του Κοινοβουλίου), και ο Elmar Brok (εισηγητής).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Marek SIWIEC
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει ο Proinsias De Rossa, σχετικά με τη διεξαγωγή των συζητήσεων.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.07.2008.


15. Παλαιστίνιοι κρατούμενοι στο Ισραήλ (συζήτηση)

Προφορική ερώτηση (O-0040/2008) που κατέθεσαν οι Luisa Morgantini, Hélène Flautre, Richard Howitt, Thijs Berman, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Proinsias De Rossa, Pasqualina Napoletano, Margrete Auken, Jean Lambert, Μάριος Ματσάκης, David Hammerstein, Jill Evans, Jamila Madeira, Eugenijus Maldeikis, Philippe Morillon, Chris Davies, Vincenzo Aita, Françoise Castex, Caroline Lucas, Antonio Masip Hidalgo, Alyn Smith, Ana Maria Gomes, Karin Scheele, Alain Hutchinson, Marco Cappato, John Bowis, Giovanni Berlinguer, Giusto Catania, Roberto Musacchio, Vittorio Agnoletto, Frieda Brepoels, Mauro Zani, Umberto Guidoni, Luigi Cocilovo, Linda McAvan, Alessandro Battilocchio, Nicholson of Winterbourne, Francis Wurtz, Tokia Saïfi, Edward McMillan-Scott, Emilio Menéndez del Valle, Ιωάννης Κασουλίδης, Véronique De Keyser, Kader Arif, Béatrice Patrie και Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, προς το Συμβούλιο: Παλαιστίνιοι κρατούμενοι σε ισραηλινές φυλακές (B6-0166/2008)

Προφορική ερώτηση (O-0041/2008) που κατέθεσαν οι Luisa Morgantini, Hélène Flautre, Richard Howitt, Thijs Berman, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Proinsias De Rossa, Pasqualina Napoletano, Margrete Auken, Jean Lambert, Μάριος Ματσάκης, David Hammerstein, Jill Evans, Jamila Madeira, Eugenijus Maldeikis, Philippe Morillon, Chris Davies, Vincenzo Aita, Françoise Castex, Caroline Lucas, Antonio Masip Hidalgo, Alyn Smith, Ana Maria Gomes, Karin Scheele, Alain Hutchinson, Marco Cappato, John Bowis, Giovanni Berlinguer, Giusto Catania, Roberto Musacchio, Vittorio Agnoletto, Frieda Brepoels, Mauro Zani, Umberto Guidoni, Luigi Cocilovo, Linda McAvan, Alessandro Battilocchio, Nicholson of Winterbourne, Francis Wurtz, Tokia Saïfi, Edward McMillan-Scott, Emilio Menéndez del Valle, Ιωάννης Κασουλίδης, Véronique De Keyser, Kader Arif, Béatrice Patrie και Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, προς την Επιτροπή: Παλαιστίνιοι κρατούμενοι σε ισραηλινές φυλακές (B6-0167/2008)

Η Luisa Morgantini αναπτύσσει τις προφορικές ερωτήσεις.

Ο Jean-Pierre Jouyet (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) απαντά στην ερώτηση B6-0166/2008.

Η Benita Ferrero-Waldner (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση B6-0167/2008.

Παρεμβαίνουν οι Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Véronique De Keyser, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Μάριος Ματσάκης, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Hélène Flautre, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Nickolay Mladenov, Richard Howitt, Frédérique Ries, Caroline Lucas, Chris Davies και Sarah Ludford.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι John Bowis, Ignasi Guardans Cambó, Frieda Brepoels, Bernard Lehideux και Antonio López-Istúriz White.

Παρεμβαίνει ο Jean-Pierre Jouyet.

Δεδομένου ότι οι προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί δεν διατίθενται ακόμη, θα ανακοινωθούν αργότερα.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: επόμενη περίοδος συνόδου.


16. Η κατάσταση στη Ζιμπάμπουε (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Η κατάσταση στη Ζιμπάμπουε

Οι Jean-Pierre Jouyet (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Louis Michel (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Adam BIELAN
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Michael Gahler, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Alain Hutchinson, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Fiona Hall, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Philip Claeys, μη εγγεγραμμένος, Geoffrey Van Orden, Glenys Kinnock, Eoin Ryan, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, και Josep Borrell Fontelles.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι José Ribeiro e Castro, Μάριος Ματσάκης, Ewa Tomaszewska, Czesław Adam Siekierski, Mairead McGuinness και Luís Queiró.

Παρεμβαίνουν οι Jean-Pierre Jouyet και Louis Michel.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Michael Gahler, Maria Martens και Geoffrey Van Orden, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Josep Borrell Fontelles, Ana Maria Gomes, Alain Hutchinson, Glenys Kinnock και Pasqualina Napoletano, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Fiona Hall, Sarah Ludford, Johan Van Hecke, Thierry Cornillet και Elizabeth Lynne, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Konrad Szymański, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Mieczysław Edmund Janowski, Ewa Tomaszewska και Eoin Ryan, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Frithjof Schmidt, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την κατάσταση στην Ζιμπάμπουε (B6-0347/2008),

- Gabriele Zimmer και Feleknas Uca, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την κατάσταση στην Ζιμπάμπουε (B6-0371/2008).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.07.2008.


17. Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς την Επιτροπή)

Το Σώμα εξετάζει μια σειρά ερωτήσεων προς την Επιτροπή (B6-0168/2008).

Πρώτο μέρος

Ερώτηση 43 (Γεωργίου Παπαστάμκου): Επιδόσεις αυτοκινητοβιομηχανίας σχετικά με τις εκπομπές CO2.

Ο Σταύρος Δήμας (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Γεωργίου Παπαστάμκου, Reinhard Rack και Paul Rübig.

Ερώτηση 44 (Johan Van Hecke): Πολιτική στον τομέα των βιοκαυσίμων.

Η Mariann Fischer Boel (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Johan Van Hecke, Jim Allister και Glyn Ford.

Ερώτηση 45 (Paulo Casaca): Eκτέλεση του αυτουργού της επίθεσης στα Ηνωμένα Έθνη.

Ο Vladimír Špidla (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση, καθώς και σε μία συμπληρωματική ερώτηση του Paulo Casaca.

Δεύτερο μέρος

Ερώτηση 46 (Claude Moraes): Οριζόντια Οδηγία κατά των διακρίσεων.

Ο Vladimír Špidla απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Claude Moraes και Syed Kamall.

Ερώτηση 47 (Brian Crowley): Επικουρικές συντάξεις και κινητικότητα στην ΕΕ.

Ο Vladimír Špidla απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Brian Crowley και Reinhard Rack.

Ερώτηση 48 (Robert Evans): Ιατρική περίθαλψη σε όλη την ΕΕ.

Ο Vladimír Špidla απαντά στην ερώτηση καθώς και σε συμπληρωματική ερώτηση του Glyn Ford, αναπλ..

Στις ερωτήσεις 49 έως 54 θα δοθούν γραπτές απαντήσεις.

Ερώτηση 55 (Eoin Ryan): Βάρος αναφοράς για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Ο Günter Verheugen (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Eoin Ryan και Wiesław Stefan Kuc.

Ερώτηση 56 (Colm Burke): Τιμές των λιπασμάτων.

Ο Günter Verheugen απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Colm Burke και Mairead McGuinness.

Ερώτηση 57 (Μαρίας Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου): Πολιτική φιλική προς τις μικρές επιχειρήσεις.

Ο Günter Verheugen απαντά στην ερώτηση, καθώς και σε μία συμπληρωματική ερώτηση της Μαρίας Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου.

Στην ερώτηση 58 θα δοθεί γραπτή απάντηση.

Ερώτηση 59 (Liam Aylward): Η προτεινόμενη αύξηση της διαφοροποίησης ως προς τους διαγνωστικούς ελέγχους της ΚΓΠ.

Ερώτηση 60 (Seán Ó Neachtain): Πληρωμές ΚΓΠ.

Ερώτηση 62 (Ιωάννη Γκλαβάκη): "Έλεγχος υγείας" (health check) της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

Ερώτηση 65 (Σταύρου Αρναουτάκη): Κοινή Γεωργική Πολιτική: σχεδιασμός και εφαρμογή υπέρ των μικρών παραγωγών.

Η Mariann Fischer Boel απαντά στις ερωτήσεις καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Liam Aylward, Seán Ó Neachtain, Ιωάννη Γκλαβάκη και Wiesław Stefan Kuc.

Στις ερωτήσεις 61, 63, 64, και 66 έως 96 θα δοθούν γραπτές απαντήσεις (Βλ. Παράρτημα στα Πλήρη Πρακτικά).

Η ώρα των ερωτήσεων προς την Επιτροπή περατώνεται.


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 8.45 μ.μ και επαναλαμβάνεται στις 9 μ.μ.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Manuel António dos SANTOS
Αντιπρόεδρος

18. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Ο Πρόεδρος έλαβε από τις ομάδες PPE-DE, PSE και PPE-DE, PSE τα ακόλουθα αιτήματα ορισμών:

επιτροπή AFET: Marcello Vernola

επιτροπή CONT: Ville Itälä

επιτροπή ECON:

Paolo Bartolozzi αντί Gabriele Albertini

Sirpa Pietikäinen αντί Piia-Noora Kauppi

Salvador Domingo Sanz Palacio αντί Florencio Luque Aguilar

επιτροπή IMCO: Eija-Riitta Korhola αντί Sirpa Pietikäinen

επιτροπή TRAN: Erminio Enzo Boso

επιτροπή REGI: Giorgio Carollo

Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: Sirpa Pietikäinen αντί Eija-Riitta Korhola

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες του Μαγκρέμπ και την ΄Ενωση του Αραβικού Μαγκρέμπ (συμπεριλαμβανομένης της Λιβύης): Catiuscia Marini

Αντιπροσωπεία στη μικτή κοινοβουλευτική επιτροπή ΕΕ-Μεξικού: Erminio Enzo Boso

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Ιράν: Sirpa Pietikäinen

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες της Κεντρικής Αμερικής: Paolo Bartolozzi αντί Alfredo Antoniozzi

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Παλαιστινιακό Νομοθετικό Συμβούλιο: Η Urszula Gacek δεν είναι πια τακτικό μέλος.

Oι ως άνω ορισμοί θα θεωρηθούν επικυρωθέντες εάν δεν υπάρξει αντίρρηση μέχρι να εγκριθούν τα παρόντα πρακτικά.


19. Αίτηση άρσης βουλευτικής ασυλίας

Οι αρμόδιες τσεχικές αρχές διαβίβασαν αίτηση για άρση της βουλευτικής ασυλίας του Miloslav Ransdorf.

Σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 2, του Κανονισμού, η αίτηση αυτή παραπέμπεται στην επιτροπή JURI.


20. Το Διάστημα και η ασφάλεια (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με το Διάστημα και την ασφάλεια [2008/2030(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Karl von Wogau (A6-0250/2008)

Ο Karl von Wogau παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Günter Verheugen (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Romana Jordan Cizelj (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής ITRE), Anna Ibrisagic, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Ana Maria Gomes, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Tobias Pflüger, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Gerard Batten, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, και Justas Vincas Paleckis.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye"οι Philippe Morillon και Marie Anne Isler Béguin

Παρεμβαίνουν οι Günter Verheugen και Karl von Wogau

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.07.2008.


21. Αλιευτικές δυνατότητες και χρηματική αντιπαροχή που προβλέπονται με την αλιευτική συμφωνία σύμπραξης ΕΚ/Μαυριτανίας * (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με τη σύναψη πρωτοκόλλου για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται με την αλιευτική συμφωνία σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ισλαμικής Δημοκρατίας της Μαυριτανίας για την περίοδο από 1ης Αυγούστου 2008 έως 31 Ιουλίου 2012 [COM(2008)0243 - C6-0199/2008 - 2008/0093(CNS)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγήτρια: Carmen Fraga Estévez (A6-0278/2008)

Παρεμβαίνει ο Joe Borg (Μέλος της Επιτροπής).

Η Carmen Fraga Estévez παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνουν οι Cornelis Visser, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Rosa Miguélez Ramos, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Marie Anne Isler Béguin, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jean-Claude Martinez, μη εγγεγραμμένος, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Joe Borg και Carmen Fraga Estévez.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.07.2008.


22. Κοινή Προξενική Εγκύκλιος: εισαγωγή βιομετρικών στοιχείων και θεωρήσεις εισόδου ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της Κοινής Προξενικής Εγκυκλίου περί θεωρήσεων εισόδου για τις διπλωματικές και τις έμμισθες προξενικές αρχές σε σχέση με την εισαγωγή των βιομετρικών στοιχείων, συμπεριλαμβανόμενων διατάξεων για την οργάνωση της παραλαβής και της διεκπεραίωσης των αιτήσεων θεώρησης [COM(2006)0269 - C6-0166/2006 - 2006/0088(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Sarah Ludford (A6-0459/2007)

Παρεμβαίνει ο Jacques Barrot (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Adam BIELAN
Αντιπρόεδρος

Η Sarah Ludford παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνουν οι Ewa Klamt, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Martine Roure, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Tatjana Ždanoka, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Sylvia-Yvonne Kaufmann, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, και Carlos Coelho.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye"η Avril Doyle.

Παρεμβαίνουν οι Jacques Barrot και Sarah Ludford.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.07.2008.


23. Αλιευτικοί στόλοι της ΕΕ που έχουν πληγεί από την οικονομική κρίση (συζήτηση)

Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με την ανάληψη ειδικής προσωρινής δράσης για την προώθηση της αναδιάρθρωσης των αλιευτικών στόλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν πληγεί από την οικονομική κρίση [COM(2008)0454 - C6-0270/2008 - 2008/0144(CNS)] - επιτροπή PECH

Παρεμβαίνει ο Joe Borg (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Carmen Fraga Estévez, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Rosa Miguélez Ramos, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Philippe Morillon, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Pedro Guerreiro, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jim Allister, μη εγγεγραμμένος, Paulo Casaca, Elspeth Attwooll, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Luis Manuel Capoulas Santos, Avril Doyle, Catherine Stihler, Mairead McGuinness και Colm Burke.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Avril Doyle και Catherine Stihler.

Παρεμβαίνει ο Joe Borg.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.07.2008.


24. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 409.330/OJJE).


25. Λήξη της συνεδρίασης

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 11.45 μ.μ.

Harald Rømer

Gérard Onesta

Γενικός Γραμματέας

Αντιπρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Υπέγραψαν:

Αδάμου, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Αγγελάκας, Angelilli, Antinucci, Arif, Αρναουτάκης, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Badia i Cutchet, Baeva, Enrique Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Μπατζελή, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Μποτόπουλος, Boursier, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Elmar Brok, Budreikaitė, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Busuttil, Buzek, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Cavada, Cederschiöld, Chatzimarkakis, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciani, Claeys, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, Degutis, Dehaene, De Keyser, Δημητρίου, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Δρούτσας, Duchoň, Dührkop Dührkop, Andrew Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Γεωργίου, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Γκλαβάκης, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Κασουλίδης, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Κοππά, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Λαμπρινίδης, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Locatelli, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Marinescu, Marini, Markov, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Ματσάκης, Μάτσης, Ματσούκα, Mauro, Μαυρομμάτης, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musumeci, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Navarro, Nechifor, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Oprea, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Παφίλης, Pagano, Paleckis, Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, Panayotov, Panzeri, Παπαδημούλης, Paparizov, Παπαστάμκος, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Ποδηματά, Podkański, Hans-Gert Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robusti, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schierhuber, Σχοινάς, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Τούσσας, Τρακατέλλης, Trautmann, Τριανταφυλλίδης, Trüpel, Turmes, Τζαμπάζη, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Βακάλης, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Βαρβιτσιώτης, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Voggenhuber, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου