Rodyklė 
Protokolas
PDF 224kWORD 145k
Trečiadienis, 2008 m. liepos 9 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.2007 m. ECB metinė ataskaita (diskusijos)
 3.Socialinės apsaugos sistemų koordinavimas. Įgyvendinimo priemonės ***I - Socialinės apsaugos sistemų koordinavimas. XI priedas ***I - Reglamento (EB) Nr. 883/2004 ir Reglamento (EB) Nr. [...] nuostatų taikymo trečiųjų šalių piliečiams, kuriems jos dar netaikomos dėl jų pilietybės, išplėtimas * (diskusijos)
 4.Balsavimas dėl prašymo taikyti skubos tvarką
 5.Balsuoti skirtas laikas
  
5.1.Metinės veiksmų programos Brazilijai ir Argentinai (2008 m.) (balsavimas)
  
5.2.ES prioritetiniai klausimai JT Generalinės Asamblėjos 63-ojoje sesijoje (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
5.3.Direktyvos 2004/49/EB dėl saugos Bendrijos geležinkeliuose pakeitimas ***II (balsavimas)
  
5.4.Reglamento (EB) Nr. 881/2004, įsteigiančio Europos geležinkelio agentūrą, pakeitimas ***II (balsavimas)
  
5.5.Oro susisiekimo paslaugų teikimo bendrosios taisyklės (nauja redakcija) ***II (balsavimas)
  
5.6.Europos įmonių ir prekybos statistikos modernizavimo (EĮPSM) programa ***I (balsavimas)
  
5.7.Baterijos, akumuliatoriai ir jų atliekos ***I (balsavimas)
  
5.8.Tam tikrų pavojingų medžiagų ir preparatų pardavimo ir naudojimo ribojimas ***I (balsavimas)
  
5.9.Teisės naudotis gamtinių dujų perdavimo tinklais sąlygos ***I (balsavimas)
  
5.10.Gamtinių dujų vidaus rinka ***I (balsavimas)
  
5.11.Socialinės apsaugos sistemų koordinavimas. Įgyvendinimo priemonės ***I (balsavimas)
  
5.12.Socialinės apsaugos sistemų koordinavimas. XI priedas ***I (balsavimas)
  
5.13.Reglamento (EB) Nr. 883/2004 ir Reglamento (EB) Nr. [...] nuostatų taikymo trečiųjų šalių piliečiams, kuriems jos dar netaikomos dėl jų pilietybės, išplėtimas * (balsavimas)
  
5.14.Darbo tvarkos taisyklių 29 straipsnio („Frakcijų kūrimas“) pakeitimas (balsavimas)
  
5.15.Nacionalinių teisėjų vaidmuo Europos teisminėje sistemoje (balsavimas)
  
5.16.Bendrovių „Airbus“ ir „Boeing“ ginčai PPO (balsavimas)
  
5.17.Europos strateginis energetikos technologijų planas (balsavimas)
  
5.18.ES atsakas i nepriklausomų turto fondų problemą (balsavimas)
  
5.19.Nauja judumo mieste kultūra (balsavimas)
  
5.20.2007 m. ECB metinė ataskaita (balsavimas)
 6.Sprendimas 2011 metus paskelbti savanoriškos veiklos metais (rašytinis pareiškimas)
 7.Paaiškinimai dėl balsavimo
 8.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 9.Europos palydovinės navigacijos programos (EGNOS ir Galileo)***I (pasirašymas)
 10.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 11.Padėtis Kinijoje po žemės drebėjimo ir prieš olimpines žaidynes (diskusijos)
 12.2007 m. Komisijos strateginis dokumentas dėl plėtros (diskusijos)
 13.Oficialus pasveikinimas
 14.2007 m. Komisijos strateginis dokumentas dėl plėtros (diskusijų tęsinys)
 15.Palestiniečiai, kalintys Izraelio kalėjimuose (diskusijos)
 16.Padėtis Zimbabvėje (diskusijos)
 17.Klausimų valanda (klausimai Komisijai)
 18.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 19.Prašymas atšaukti Parlamento nario imunitetą
 20.Kosminė erdvė ir saugumas (diskusijos)
 21.EB ir Mauritanijos žvejybos partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas * (diskusijos)
 22.Bendrosios konsulinės instrukcijos: biometriniai duomenys ir prašymai išduoti vizą ***I (diskusijos)
 23.Ekonominės krizės paveiktas ES žvejybos laivynas (diskusijos)
 24.Kito posėdžio darbotvarkė
 25.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Hans-Gert PÖTTERING

Pirmininkas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.05 val.


2. 2007 m. ECB metinė ataskaita (diskusijos)

Pranešimas dėl 2007 m. ECB metinės ataskaitos [2008/2107(INI)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Olle Schmidt (A6-0241/2008)

Olle Schmidt pristatė pranešimą.

Kalbėjo: Jean-Claude Trichet (ECB pirmininkas) ir Jean-Claude Juncker (Eurogrupės pirmininkas, Europos Vadovų Tarybos narys).

Kalbėjo: Thomas Mann PPE-DE frakcijos vardu, Manuel António dos Santos PSE frakcijos vardu, Wolf Klinz ALDE frakcijos vardu, Claude Turmes Verts/ALE frakcijos vardu, Johannes Blokland IND/DEM frakcijos vardu, Sergej Kozlík , nepriklausomas Parlamento narys, José Manuel García-Margallo y Marfil, Pervenche Berès, Margarita Starkevičiūtė, Ryszard Czarnecki, Luca Romagnoli, Gay Mitchell ir Ieke van den Burg.

PIRMININKAVO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Daniel Dăianu, Othmar Karas, Benoît Hamon, Cornelis Visser, Christoph Konrad ir Zuzana Roithová.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Ioannis Varvitsiotis, Ilda Figueiredo, Theodor Dumitru Stolojan, Margaritis Schinas, Piia-Noora Kauppi ir Czesław Adam Siekierski.

Kalbėjo: Jean-Claude Trichet, Jean-Claude Juncker ir Olle Schmidt.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 5.20 protokolo 09.07.2008.


3. Socialinės apsaugos sistemų koordinavimas. Įgyvendinimo priemonės ***I - Socialinės apsaugos sistemų koordinavimas. XI priedas ***I - Reglamento (EB) Nr. 883/2004 ir Reglamento (EB) Nr. [...] nuostatų taikymo trečiųjų šalių piliečiams, kuriems jos dar netaikomos dėl jų pilietybės, išplėtimas * (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, nustatančio Reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo įgyvendinimo tvarką [COM(2006)0016 - C6-0037/2006 - 2006/0006(COD)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėja: Jean Lambert (A6-0251/2008)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo ir nustatančio XI priedo turinį [COM(2006)0007 - C6-0029/2006 - 2006/0008(COD)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėja: Emine Bozkurt (A6-0229/2008)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, išplečiančio Reglamento (EB) Nr. 883/2004 ir Reglamento (EB) Nr. [...] nuostatų taikymą trečiųjų šalių piliečiams, kuriems jos dar netaikomos dėl jų pilietybės [COM(2007)0439 - C6-0289/2007 - 2007/0152(CNS)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėja: Jean Lambert (A6-0209/2008)

Kalbėjo Vladimír Špidla (Komisijos narys).

Jean Lambert pristatė savo pranešimus.

PIRMININKAVO: Martine ROURE
Pirmininko pavaduotoja

Emine Bozkurt pristatė pranešimą.

Kalbėjo: Zuzana Roithová (FEMM komiteto nuomonės referentas), Gabriele Stauner PPE-DE frakcijos vardu, Jan Cremers PSE frakcijos vardu, Ona Juknevičienė ALDE frakcijos vardu, Ewa Tomaszewska UEN frakcijos vardu, Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL frakcijos vardu, Derek Roland Clark IND/DEM frakcijos vardu, Jim Allister , nepriklausomas Parlamento narys, Ria Oomen-Ruijten, Jan Andersson, Siiri Oviir, Andrzej Tomasz Zapałowski, Kyriacos Triantaphyllides, Edit Bauer, Gabriela Creţu, Zdzisław Zbigniew Podkański, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Proinsias De Rossa, Monica Maria Iacob-Ridzi ir Joel Hasse Ferreira.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Zita Pleštinská.

Kalbėjo: Vladimír Špidla, Jean Lambert ir Emine Bozkurt.

Kalbėjo Robert Goebbels, kuris apgailestavo, kad nedalyvavo Tarybos atstovai.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 5.11 protokolo 09.07.2008, punktas 5.12 protokolo 09.07.2008 ir punktas 5.13 protokolo 09.07.2008.


PIRMININKAVO: Edward McMILLAN-SCOTT
Pirmininko pavaduotojas

4. Balsavimas dėl prašymo taikyti skubos tvarką

Taryba ir Komisija prašo taikyti skubos tvarkos procedūrą(pagal 134 Darbo tvarkos taisyklių straipsnį):

- * Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento, kuriuo siekiama nustatyti specialiąsias laikinąsias priemones, kuriomis skatinamas Europos Sąjungos žuvininkystės sektorius, kurį veikia ekonominė krizė (COM(2008)0454 - C6-0270/2008 - 2008/0144 (CNS))

Kalbėjo Philippe Morillon (PECH komiteto pirmininkas).

Prašymas taikyti skubos tvarką patenkintas.

Šis punktas įtrauktas į šio plenarinio posėdžio darbotvarkę.

Terminas pateikti pakeitimus plenarinei sesijai yra 2008 07 09, trečiadienis, 15.00 valanda.


5. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai ir balsavimai dėl atskirų teksto ar straipsnio dalių ir t. t.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


5.1. Metinės veiksmų programos Brazilijai ir Argentinai (2008 m.) (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B6-0336/2008

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2008)0338)


5.2. ES prioritetiniai klausimai JT Generalinės Asamblėjos 63-ojoje sesijoje (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas Europos Parlamento rekomendacija Tarybai dėl ES prioritetinių klausimų, kurie turėtų būti svarstomi Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 63-osios sesijos metu [2008/2111(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Alexander Graf Lambsdorff (A6-0265/2008)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

PASIŪLYMAS DĖL REKOMENDACIJOS

Priimtas (pagal Darbo tvarkos taisyklių 90 straipsnio 4 dalį) (P6_TA(2008)0339)


5.3. Direktyvos 2004/49/EB dėl saugos Bendrijos geležinkeliuose pakeitimas ***II (balsavimas)

Rekomendacija dėl antrojo svarstymo dėl Tarybos bendrosios pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, iš dalies keičiančią Direktyvą 2004/49/EB dėl saugos Bendrijos geležinkeliuose [16133/3/2007 - C6-0129/2008 - 2006/0272(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Paolo Costa (A6-0223/2008)

(Reikalinga kvalifikuota dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

BENDROJI TARYBOS POZICIJA

Paskelbtas patvirtintu su pakeitimais (P6_TA(2008)0340)


5.4. Reglamento (EB) Nr. 881/2004, įsteigiančio Europos geležinkelio agentūrą, pakeitimas ***II (balsavimas)

Rekomendacija dėl antrojo svarstymo dėl Tarybos bendrosios pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 881/2004, įsteigiantį Europos geležinkelio agentūrą (Agentūros reglamentas) [16138/3/2007 - C6-0131/2008 - 2006/0274(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Paolo Costa (A6-0210/2008)

(Reikalinga kvalifikuota dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

BENDROJI TARYBOS POZICIJA

Paskelbtas patvirtintu su pakeitimais (P6_TA(2008)0341)


5.5. Oro susisiekimo paslaugų teikimo bendrosios taisyklės (nauja redakcija) ***II (balsavimas)

Rekomendacija dėl antrojo svarstymo dėl Tarybos bendrosiosi pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl oro susisiekimo paslaugų teikimo Bendrijoje bendrųjų taisyklių (nauja redakcija) [16160/4/2007 - C6-0176/2008 - 2006/0130(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Arūnas Degutis (A6-0264/2008)

(Reikalinga kvalifikuota dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

BENDROJI TARYBOS POZICIJA

Paskelbtas patvirtintu (P6_TA(2008)0342)


5.6. Europos įmonių ir prekybos statistikos modernizavimo (EĮPSM) programa ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos įmonių ir prekybos statistikos modernizavimo (EĮPSM) programos [COM(2007)0433 - C6-0234/2007 - 2007/0156(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Christoph Konrad (A6-0240/2008)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

Kalbėjo Christoph Konrad (pranešėjas).

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P6_TA(2008)0343)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P6_TA(2008)0343)


5.7. Baterijos, akumuliatoriai ir jų atliekos ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/66/EB dėl baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų 6 straipsnio 2 dalies nuostatas, susijusias su baterijų ir akumuliatorių pateikimu į rinką [COM(2008)0211 - C6-0165/2008 - 2008/0081(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Johannes Blokland (A6-0244/2008)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P6_TA(2008)0344)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P6_TA(2008)0344)


5.8. Tam tikrų pavojingų medžiagų ir preparatų pardavimo ir naudojimo ribojimas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, iš dalies keičiančio Tarybos direktyvą 76/769/EEB dėl tam tikrų pavojingų medžiagų ir preparatų 2-(2-metoksietoksi)etanolio, 2-(2-butoksietoksi)etanolio, metilendifenil diizocianato, cikloheksano ir amonio nitrato pardavimo ir naudojimo ribojimų [COM(2007)0559 - C6-0327/2007 - 2007/0200(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Miroslav Ouzký (A6-0135/2008)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P6_TA(2008)0345)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P6_TA(2008)0345)


5.9. Teisės naudotis gamtinių dujų perdavimo tinklais sąlygos ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1775/2005 dėl teisės naudotis gamtinių dujų perdavimo tinklais sąlygų [COM(2007)0532 - C6-0319/2007 - 2007/0199(COD)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Atanas Paparizov (A6-0253/2008)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P6_TA(2008)0346)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P6_TA(2008)0346)


5.10. Gamtinių dujų vidaus rinka ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvą 2003/55/EB dėl gamtinių dujų vidaus rinkos bendrųjų taisyklių [COM(2007)0529 - C6-0317/2007 - 2007/0196(COD)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Romano Maria La Russa (A6-0257/2008)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Kalbėjo Romano Maria La Russa (pranešėjas).

Patvirtintas su pakeitimais (P6_TA(2008)0347)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P6_TA(2008)0347)


5.11. Socialinės apsaugos sistemų koordinavimas. Įgyvendinimo priemonės ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, nustatančio Reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo įgyvendinimo tvarką [COM(2006)0016 - C6-0037/2006 - 2006/0006(COD)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėja: Jean Lambert (A6-0251/2008)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P6_TA(2008)0348)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P6_TA(2008)0348)

Kalbėjo dėl balsavimo:

Jan Cremers pasiūlė ir jį palaikė Jean Lambert (pranešėjas), pertraukti balsavimo dėl 136 ir 79 pakeitimų tvarką. Parlamentas tam pritarė.


5.12. Socialinės apsaugos sistemų koordinavimas. XI priedas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo ir nustatančio XI priedo turinį [COM(2006)0007 - C6-0029/2006 - 2006/0008(COD)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėja: Emine Bozkurt (A6-0229/2008)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P6_TA(2008)0349)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P6_TA(2008)0349)


5.13. Reglamento (EB) Nr. 883/2004 ir Reglamento (EB) Nr. [...] nuostatų taikymo trečiųjų šalių piliečiams, kuriems jos dar netaikomos dėl jų pilietybės, išplėtimas * (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, išplečiančio Reglamento (EB) Nr. 883/2004 ir Reglamento (EB) Nr. [...] nuostatų taikymą trečiųjų šalių piliečiams, kuriems jos dar netaikomos dėl jų pilietybės [COM(2007)0439 - C6-0289/2007 - 2007/0152(CNS)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėja: Jean Lambert (A6-0209/2008)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 13)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P6_TA(2008)0350)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P6_TA(2008)0350)


5.14. Darbo tvarkos taisyklių 29 straipsnio („Frakcijų kūrimas“) pakeitimas (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 29 straipsnio „Frakcijų kūrimas“ pakeitimo [2006/2201(REG)] - Konstitucinių reikalų komitetas. Pranešėjas: Richard Corbett (A6-0206/2008)

(Pakeitimų priėmimui būtina kvalifikuota balsų dauguma; pasiūlymui dėl sprendimo priėmimui būtina paprastoji balsų daugumą)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 14)

DARBO TVARKOS TAISYKLIŲ TEKSTAS

Kalbėjo: Bruno Gollnisch, kuris paprašė grąžinti pranešimą komitetui vadovaujantis Darbo tvarkos168 straipsnio 2 dalimi, Daniel Hannan, kuris parėmė šį prašymą, ir AFCO komiteto pirmininkas Jo Leinen, kuris su šiuo prašymu nesutiko.

Parlamentas atmetė šį prašymą.

Priimti pakeitimai: žr. priedą „Balsavimo rezultatai“.

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P6_TA(2008)0351)

Naujos nuostatos įsigalios po 2009 m. rinkimų, pirmąją naujosios plenarinės sesijos dieną.

Kalbėjo dėl balsavimo:

Hanne Dahl IND/DEM frakcijos vardu pasiūlė žodinį 3 pakeitimo pakeitimą, bet jis nebuvo priimtas, nes daugiau kaip 40 narių tam prieštaravo.


5.15. Nacionalinių teisėjų vaidmuo Europos teisminėje sistemoje (balsavimas)

Pranešimas dėl nacionalinių teisėjų vaidmens Europos teisminėje sistemoje [2007/2027(INI)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja: Diana Wallis (A6-0224/2008)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 15)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2008)0352)


5.16. Bendrovių „Airbus“ ir „Boeing“ ginčai PPO (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B6-0334/2008

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 16)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2008)0353)


5.17. Europos strateginis energetikos technologijų planas (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos strateginio energetikos technologijų plano [2008/2005(INI)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Jerzy Buzek (A6-0255/2008)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 17)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2008)0354)


5.18. ES atsakas i nepriklausomų turto fondų problemą (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B6-0304/2008

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 18)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2008)0355)


5.19. Nauja judumo mieste kultūra (balsavimas)

Pranešimas dėl naujos judumo mieste kultūros [2008/2041(INI)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Reinhard Rack (A6-0252/2008)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 19)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2008)0356)


5.20. 2007 m. ECB metinė ataskaita (balsavimas)

Pranešimas dėl 2007 m. ECB metinės ataskaitos [2008/2107(INI)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Olle Schmidt (A6-0241/2008)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 20)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2008)0357)


6. Sprendimas 2011 metus paskelbti savanoriškos veiklos metais (rašytinis pareiškimas)

Parlamento narių Marian Harkin, Gisela Kallenbach, Emmanouil Angelakas, Mieczysław Edmund Janowski ir Joel Hasse Ferreira pateiktą pareiškimą 0030/2008 dėl 2011 metų paskelbimo Europos savanoriškais veiklos metais pasirašė dauguma visų Parlamento narių. Todėl, remiantis Darbo tvarkos taisyklių 116 straipsnio 4 dalimi, jis bus perduotas adresatams ir paskelbtas kartu su pasirašiusiųjų pavardėmis 2008 09 02 posėdžio Priimtuose tekstuose.


7. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnio 3 dalį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašomi į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pranešimas: Arūnas Degutis - A6-0264/2008:
Laima Liucija Andrikienė ir Zuzana Roithová

Pranešimas: Miroslav Ouzký - A6-0135/2008:
Gyula Hegyi

Pranešimas: Romano Maria La Russa - A6-0257/2008:
John Attard-Montalto, Oldřich Vlasák ir Marco Cappato

Pranešimas: Jean Lambert - A6-0251/2008:
Hubert Pirker

Pranešimas: Emine Bozkurt - A6-0229/2008:
Frank Vanhecke ir Hubert Pirker

Pranešimas: Richard Corbett - A6-0206/2008:
Frank Vanhecke, Bruno Gollnisch, Philip Claeys, Daniel Hannan, Bogdan Pęk ir Richard Corbett

Pranešimas: Jerzy Buzek - A6-0255/2008:
Leopold Józef Rutowicz ir Czesław Adam Siekierski


8. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami tinklalapio „Séance en direct“ dalyje Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


(Posėdis sustabdytas 13.15 val. ir atnaujintas 15.00 val.)

PIRMININKAVO: Hans-Gert PÖTTERING

Pirmininkas

9. Europos palydovinės navigacijos programos (EGNOS ir Galileo)***I (pasirašymas)

Hans-Gert Pöttering (Pirmininkas ) ir Jean-Pierre Jouyet (einantis Tarybos Pirmininko pareigas) pateikė trumpas kalbas

Po to, kai buvo pakviesta Benita Ferrero-Waldner (Komisijos narė), Angelika Niebler (ITRE komiteto pirmininkė) ir Etelka Barsi-Pataky (pranešėja) Pirmininkas kartu su Jean-Pierre Jouyet, pasirašė Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl tolesnio Europos palydovinės navigacijos programų (EGNOS ir Galileo) įgyvendinimo, kurį Taryba priėmė 2008 m. liepos 3 d.


PIRMININKAVO: Gérard ONESTA
Pirmininko pavaduotojas

10. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


11. Padėtis Kinijoje po žemės drebėjimo ir prieš olimpines žaidynes (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Padėtis Kinijoje po žemės drebėjimo ir prieš olimpines žaidynes

Jean-Pierre Jouyet (einantis Tarybos Pirmininko pareigas) ir Benita Ferrero-Waldner (Komisijos narė) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Georg Jarzembowski PPE-DE frakcijos vardu, Libor Rouček PSE frakcijos vardu, Marco Cappato ALDE frakcijos vardu, Hanna Foltyn-Kubicka UEN frakcijos vardu, Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE frakcijos vardu, Jiří Maštálka GUE/NGL frakcijos vardu, Bastiaan Belder IND/DEM frakcijos vardu, Edward McMillan-Scott, Robert Evans, Dirk Sterckx, Thomas Mann, Alexandra Dobolyi, Cornelis Visser ir Bogdan Golik.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Nirj Deva, Marianne Mikko, David Hammerstein, José Ribeiro e Castro, Manolis Mavrommatis, Eva Lichtenberger, Colm Burke, Ana Maria Gomes ir Czesław Adam Siekierski.

Kalbėjo Jean-Pierre Jouyet.

PIRMININKAVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Benita Ferrero-Waldner.

Pasiūlymai dėl rezoliucijos, pateikti remiantis Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Marco Pannella, Marco Cappato ir Jorgo Chatzimarkakis ALDE frakcijos vardu, dėl padėties Kinijoje po žemės drebėjimo ir prieš olimpines žaidynes (B6-0338/2008),

- Pasqualina Napoletano, Hannes Swoboda ir Alexandra Dobolyi PSE frakcijos vardu, dėl padėties Kinijoje po žemės drebėjimo ir prieš olimpines žaidynes (B6-0340/2008),

- Adam Bielan, Ryszard Czarnecki ir Konrad Szymański UEN frakcijos vardu, dėl padėties Kinijoje po žemės drebėjimo, prieš Olimpines žaidynes (B6-0341/2008),

- Vittorio Agnoletto GUE/NGL frakcijos vardu, dėl padėties Kinijoje po žemės drebėjimo ir prieš Olimpines žaidynes (B6-0342/2008),

- Daniel Cohn-Bendit, Monica Frassoni, Hélène Flautre, Eva Lichtenberger, Milan Horáček, Raül Romeva i Rueda, Mikel Irujo Amezaga, Helga Trüpel ir Bart Staes Verts/ALE frakcijos vardu, dėl padėties Kinijoje po žemės drebėjimo, prieš Olimpines žaidynes (B6-0346/2008).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 5.5 protokolo 10.07.2008.


12. 2007 m. Komisijos strateginis dokumentas dėl plėtros (diskusijos)

Pranešimas dėl 2007 m. Komisijos strateginio dokumento dėl plėtros [2007/2271(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Elmar Brok (A6-0266/2008)

Elmar Brok pristatė pranešimą.

Kalbėjo: Jean-Pierre Jouyet (einantis Tarybos Pirmininko pareigas) ir Olli Rehn (Komisijos narys).

Kalbėjo: Marian-Jean Marinescu PPE-DE frakcijos vardu, Jan Marinus Wiersma PSE frakcijos vardu, Bronisław Geremek ALDE frakcijos vardu, Adam Bielan UEN frakcijos vardu, Gisela Kallenbach Verts/ALE frakcijos vardu, Erik Meijer GUE/NGL frakcijos vardu, Georgios Georgiou IND/DEM frakcijos vardu, Irena Belohorská , nepriklausoma Parlamento narė, Charles Tannock, Hannes Swoboda, István Szent-Iványi, Konrad Szymański, Adamos Adamou, Gerard Batten, Philip Claeys, Zbigniew Zaleski, Véronique De Keyser, Inese Vaidere, Doris Pack, Libor Rouček, Mirosław Mariusz Piotrowski, Ioannis Varvitsiotis, Adrian Severin, Anna Ibrisagic, Vural Öger, Francisco José Millán Mon, Luis Yañez-Barnuevo García ir Hubert Pirker.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Roberta Alma Anastase, Ioan Mircea Paşcu, Andrew Duff, Nicolae Vlad Popa, Monika Beňová ir Marios Matsakis.


13. Oficialus pasveikinimas

Pirmininkas Parlamento vardu pasveikino oficialioje galerijoje sėdin K. Obed Bapela, tarptautinių ryšių komiteto pirmininką ir jo vadovaujamos delegacijos narius iš Pietų Afrikos Respublikos parlamento.


14. 2007 m. Komisijos strateginis dokumentas dėl plėtros (diskusijų tęsinys)

Pranešimas dėl 2007 m. Komisijos strateginio dokumento dėl plėtros [2007/2271(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Elmar Brok (A6-0266/2008)

Kalbėjo: Jean-Pierre Jouyet (einantis Tarybos Pirmininko pareigas), Olli Rehn (Komisijos narys) (Pirmininkas pastebėjo, kad Parlamento biuras turėtų peržiūrėti „Prašau žodžio“ procedūrą) ir Elmar Brok (pranešėjas).

PIRMININKAVO: Marek SIWIEC
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Proinsias De Rossa dėl diskusijų vykdymo.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 5.6 protokolo 10.07.2008.


15. Palestiniečiai, kalintys Izraelio kalėjimuose (diskusijos)

Žodinis klausimas (O-0040/2008) kurį uždavė Luisa Morgantini, Hélène Flautre, Richard Howitt, Thijs Berman, Kyriacos Triantaphyllides, Proinsias De Rossa, Pasqualina Napoletano, Margrete Auken, Jean Lambert, Marios Matsakis, David Hammerstein, Jill Evans, Jamila Madeira, Eugenijus Maldeikis, Philippe Morillon, Chris Davies, Vincenzo Aita, Françoise Castex, Caroline Lucas, Antonio Masip Hidalgo, Alyn Smith, Ana Maria Gomes, Karin Scheele, Alain Hutchinson, Marco Cappato, John Bowis, Giovanni Berlinguer, Giusto Catania, Roberto Musacchio, Vittorio Agnoletto, Frieda Brepoels, Mauro Zani, Umberto Guidoni, Luigi Cocilovo, Linda McAvan, Alessandro Battilocchio, Nicholson of Winterbourne, Francis Wurtz, Tokia Saïfi, Edward McMillan-Scott, Emilio Menéndez del Valle, Ioannis Kasoulides, Véronique De Keyser, Kader Arif, Béatrice Patrie ir Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Tarybai: Palestiniečiai, kalintys Izraelio kalėjimuose (B6-0166/2008)

Žodinis klausimas (O-0041/2008) kurį uždavė Luisa Morgantini, Hélène Flautre, Richard Howitt, Thijs Berman, Kyriacos Triantaphyllides, Proinsias De Rossa, Pasqualina Napoletano, Margrete Auken, Jean Lambert, Marios Matsakis, David Hammerstein, Jill Evans, Jamila Madeira, Eugenijus Maldeikis, Philippe Morillon, Chris Davies, Vincenzo Aita, Françoise Castex, Caroline Lucas, Antonio Masip Hidalgo, Alyn Smith, Ana Maria Gomes, Karin Scheele, Alain Hutchinson, Marco Cappato, John Bowis, Giovanni Berlinguer, Giusto Catania, Roberto Musacchio, Vittorio Agnoletto, Frieda Brepoels, Mauro Zani, Umberto Guidoni, Luigi Cocilovo, Linda McAvan, Alessandro Battilocchio, Nicholson of Winterbourne, Francis Wurtz, Tokia Saïfi, Edward McMillan-Scott, Emilio Menéndez del Valle, Ioannis Kasoulides, Véronique De Keyser, Kader Arif, Béatrice Patrie ir Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Komisijai: Palestiniečiai, kalintys Izraelio kalėjimuose (B6-0167/2008)

Luisa Morgantini pateikė žodinius klausimus.

Jean-Pierre Jouyet (einantis Tarybos Pirmininko pareigas) atsakė į klausimą B6-0166/2008.

Benita Ferrero-Waldner (Komisijos narė) atsakė į klausimą B6-0167/2008.

Kalbėjo: Charles Tannock PPE-DE frakcijos vardu, Véronique De Keyser PSE frakcijos vardu, Marios Matsakis ALDE frakcijos vardu, Hélène Flautre Verts/ALE frakcijos vardu, Kyriacos Triantaphyllides GUE/NGL frakcijos vardu, Nickolay Mladenov, Richard Howitt, Frédérique Ries, Caroline Lucas, Chris Davies ir Sarah Ludford.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: John Bowis, Ignasi Guardans Cambó, Frieda Brepoels, Bernard Lehideux ir Antonio López-Istúriz White.

Kalbėjo Jean-Pierre Jouyet.

Su pateiktais pasiūlymais dėl rezoliucijos dar nebuvo galima susipažinti; jie bus paskelbti vėliau.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: kitos mėnesinės sesijos laikotarpiu.


16. Padėtis Zimbabvėje (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Padėtis Zimbabvėje

Jean-Pierre Jouyet (einantis Tarybos Pirmininko pareigas) ir Louis Michel (Komisijos narys) padarė pareiškimus.

PIRMININKAVO: Adam BIELAN
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Michael Gahler PPE-DE frakcijos vardu, Alain Hutchinson PSE frakcijos vardu, Fiona Hall ALDE frakcijos vardu, Philip Claeys , nepriklausomas Parlamento narys, Geoffrey Van Orden, Glenys Kinnock, Eoin Ryan UEN frakcijos vardu, ir Josep Borrell Fontelles.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: José Ribeiro e Castro, Marios Matsakis, Ewa Tomaszewska, Czesław Adam Siekierski, Mairead McGuinness ir Luís Queiró.

Kalbėjo: Jean-Pierre Jouyet ir Louis Michel.

Pasiūlymai dėl rezoliucijos, pateikti remiantis Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Michael Gahler, Maria Martens ir Geoffrey Van Orden PPE-DE frakcijos vardu, Josep Borrell Fontelles, Ana Maria Gomes, Alain Hutchinson, Glenys Kinnock ir Pasqualina Napoletano PSE frakcijos vardu, Fiona Hall, Sarah Ludford, Johan Van Hecke, Thierry Cornillet ir Elizabeth Lynne ALDE frakcijos vardu, Konrad Szymański, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Mieczysław Edmund Janowski, Ewa Tomaszewska ir Eoin Ryan UEN frakcijos vardu, Frithjof Schmidt Verts/ALE frakcijos vardu, dėl padėties Zimbabvėje (B6-0347/2008),

- Gabriele Zimmer ir Feleknas Uca GUE/NGL frakcijos vardu, dėl padėties Zimbabvėje (B6-0371/2008).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 5.7 protokolo 10.07.2008.


17. Klausimų valanda (klausimai Komisijai)

Parlamentas svarstė klausimus Komisijai (B6-0168/2008).

Pirma dalis

Klausimas 43 (Georgios Papastamkos): Automobilių pramonės veikla, atsižvelgiant į CO2 išmetimus.

Stavros Dimas (Komisijos narys) atsakė į klausimą ir į Georgios Papastamkos, Reinhard Rack ir Paul Rübig papildomus klausimus.

Klausimas 44 (Johan Van Hecke): Politika dėl biokuro.

Mariann Fischer Boel (Komisijos narė) atsakė į klausimą ir į Johan Van Hecke, Jim Allister ir Glyn Ford papildomus klausimus.

Klausimas 45 (Paulo Casaca): Bausmė, taikyta kaltininkui dėl išpuolio prieš Jungtines Tautas.

Vladimír Špidla (Komisijos narys) atsakė į klausimą ir į Paulo Casaca papildomą klausimą.

Antra dalis

Klausimas 46 (Claude Moraes): Kovos su diskriminacija horizontalioji direktyva.

Vladimír Špidla atsakė į klausimą ir į Claude Moraes ir Syed Kamall papildomus klausimus.

Klausimas 47 (Brian Crowley): Papildomos senatvės pensijos ir judumas ES.

Vladimír Špidla atsakė į klausimą ir į Brian Crowley ir Reinhard Rack papildomus klausimus.

Klausimas 48 (Robert Evans): Medicinos pagalba ES.

Vladimír Špidla atsakė į klausimą ir į papildomą Glyn Ford, pavaduojantis autorių klausimą.

Į klausimus nuo 49 iki 54 bus atsakyta raštu.

Klausimas 55 (Eoin Ryan): Našta, užkrauta MVĮ.

Günter Verheugen (Komisijos Pirmininko pavaduotojas) atsakė į klausimą ir į Eoin Ryan ir Wiesław Stefan Kuc papildomus klausimus.

Klausimas 56 (Colm Burke): Trąšų kainos.

Günter Verheugen atsakė į klausimą ir į Colm Burke ir Mairead McGuinness papildomus klausimus.

Klausimas 57 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Politika, pirmenybę suteikianti mažoms įmonėms.

Günter Verheugen atsakė į klausimą ir į Marie Panayotopoulos-Cassiotou papildomą klausimą.

Į 58 klausimą bus atsakyta raštu.

Klausimas 59 (Liam Aylward): Siūlomas moduliacijos padidinimas, atsižvelgiant į BŽŪP peržiūrėjimą.

Klausimas 60 (Seán Ó Neachtain): BŽŪP mokėjimai.

Klausimas 62 (Ioannis Gklavakis): Bendrosios žemės ūkio politikos stovio peržiūra.

Klausimas 65 (Stavros Arnaoutakis): BŽŪP: planavimas ir taikymas, suteikiant pirmenybę smulkiesiems gamintojams.

Mariann Fischer Boel atsakė į klausimus ir į Liam Aylward, Seán Ó Neachtain, Ioannis Gklavakis ir Wiesław Stefan Kuc papildomus klausimus.

Į 61, 63, 64, ir 66 - 96 klausimus bus pateikti atsakymai raštu (žr. Protokolo priedą).

Klausimų Komisijai valanda baigta.


(Posėdis sustabdytas 20.45 val. ir atnaujintas 21.00 val.)

PIRMININKAVO: Manuel António dos SANTOS
Pirmininko pavaduotojas

18. Komitetų ir delegacijų sudėtis

Pirmininkas gavo šiuos PPE-DE, PSE ir UEN frakcijų prašymus dėl paskyrimų:

AFET komitetas: Marcello Vernola

CONT komitetas: Ville Itälä

ECON komitetas:

Paolo Bartolozzi vietoj Gabriele Albertini

Sirpa Pietikäinen vietoj Piia-Noora Kauppi

Salvador Domingo Sanz Palacio vietoj Florencio Luque Aguilar

IMCO komitetas: Eija-Riitta Korhola vietoj Sirpa Pietikäinen

TRAN komitetas: Erminio Enzo Boso

REGI komitetas: Giorgio Carollo

Žmogaus teisių pakomitetis: Sirpa Pietikäinen vietoj Eija-Riitta Korhola

Delegacija ryšiams su Magrebo šalimis ir Arabų Magrebo Sąjunga: Catiuscia Marini

Delegacija ES ir Meksikos jungtiniame parlamentiniame komitete: Erminio Enzo Boso

Delegacija ryšiams su Iranu: Sirpa Pietikäinen

Delegacija ryšiams su Centrinės Amerikos šalimis: Paolo Bartolozzi vietoj Alfredo Antoniozzi

Delegacija ryšiams su Palestinos Įstatymų Leidybos Taryba: Urszula Gacek nėra nuolatinė narė.

Šie paskyrimai bus laikomi patvirtintais, jei iki protokolo patvirtinimo nebus pateikta prieštaravimų.


19. Prašymas atšaukti Parlamento nario imunitetą

Čekijos kompetentingos institucijos perdavė prašymą atšaukti Miloslav Ransdorf Parlamento nario imunitetą.

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 6 straipsnio 2 dalimi, prašymas buvo perduotas atsakingam JURI komitetui.


20. Kosminė erdvė ir saugumas (diskusijos)

Pranešimas dėl kosminės erdvės ir saugumo [2008/2030(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Karl von Wogau (A6-0250/2008)

Karl von Wogau pristatė pranešimą.

Kalbėjo Günter Verheugen (Komisijos Pirmininko pavaduotojas).

Kalbėjo: Romana Jordan Cizelj (ITRE komiteto nuomonės referentas), Anna Ibrisagic PPE-DE frakcijos vardu, Ana Maria Gomes PSE frakcijos vardu, Tobias Pflüger GUE/NGL frakcijos vardu, Gerard Batten IND/DEM frakcijos vardu, ir Justas Vincas Paleckis.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Philippe Morillon ir Marie Anne Isler Béguin

Kalbėjo: Günter Verheugen ir Karl von Wogau

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 5.8 protokolo 10.07.2008.


21. EB ir Mauritanijos žvejybos partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas * (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl protokolo, kuriuo nustatomos Europos bendrijos ir Mauritanijos Islamo Respublikos žvejybos partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, taikomo nuo 2008 m. rugpjūčio 1 d. iki 2012 m. liepos 31 d., sudarymo [COM(2008)0243 - C6-0199/2008 - 2008/0093(CNS)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėja: Carmen Fraga Estévez (A6-0278/2008)

Kalbėjo Joe Borg (Komisijos narys).

Carmen Fraga Estévez pristatė pranešimą.

Kalbėjo: Cornelis Visser PPE-DE frakcijos vardu, Rosa Miguélez Ramos PSE frakcijos vardu, Marie Anne Isler Béguin Verts/ALE frakcijos vardu, Jean-Claude Martinez , nepriklausomas Parlamento narys, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Joe Borg ir Carmen Fraga Estévez.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 5.2 protokolo 10.07.2008.


22. Bendrosios konsulinės instrukcijos: biometriniai duomenys ir prašymai išduoti vizą ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pranešimo dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio diplomatinėms atstovybėms ir konsulinėms įstaigoms skirtas bendrąsias konsulines instrukcijas dėl vizų atsižvelgiant į biometrinių duomenų įdiegimą, įskaitant nuostatas dėl prašymų išduoti vizą priėmimo ir nagrinėjimo organizavimo [COM(2006)0269 - C6-0166/2006 - 2006/0088(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Sarah Ludford (A6-0459/2007)

Kalbėjo Jacques Barrot (Komisijos Pirmininko pavaduotojas).

PIRMININKAVO: Adam BIELAN
Pirmininko pavaduotojas

Sarah Ludford pristatė pranešimą.

Kalbėjo: Ewa Klamt PPE-DE frakcijos vardu, Martine Roure PSE frakcijos vardu, Tatjana Ždanoka Verts/ALE frakcijos vardu, Sylvia-Yvonne Kaufmann GUE/NGL frakcijos vardu, ir Carlos Coelho.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Avril Doyle.

Kalbėjo: Jacques Barrot ir Sarah Ludford.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 5.1 protokolo 10.07.2008.


23. Ekonominės krizės paveiktas ES žvejybos laivynas (diskusijos)

Pasiūlymas dė Tarybos reglamento, nustatančio laikinus specialiuosius veiksmus dėl ekonominės krizės paveikto Europos Sąjungos žvejybos laivyno restruktūrizavimo skatinimo [COM(2008)0454 - C6-0270/2008 - 2008/0144(CNS)] - PECH komitetas

Kalbėjo Joe Borg (Komisijos narys).

Kalbėjo: Carmen Fraga Estévez PPE-DE frakcijos vardu, Rosa Miguélez Ramos PSE frakcijos vardu, Philippe Morillon ALDE frakcijos vardu, Pedro Guerreiro GUE/NGL frakcijos vardu, Jim Allister , nepriklausomas Parlamento narys, Paulo Casaca, Elspeth Attwooll, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Luis Manuel Capoulas Santos, Avril Doyle, Catherine Stihler, Mairead McGuinness ir Colm Burke.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Avril Doyle ir Catherine Stihler.

Kalbėjo: Joe Borg.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 5.3 protokolo 10.07.2008.


24. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 409.330/OJJE).


25. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 23.45 val.

Harald Rømer

Gérard Onesta

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotojas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Pasirašė:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antinucci, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Busuttil, Buzek, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Robsahm, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Cavada, Cederschiöld, Chatzimarkakis, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciani, Claeys, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Locatelli, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Marinescu, Marini, Markov, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musumeci, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Navarro, Nechifor, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Oprea, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robusti, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Voggenhuber, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Teisinė informacija - Privatumo politika