Indekss 
Protokols
PDF 236kWORD 146k
Trešdiena, 2008. gada 9. jūlijs - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.ECB 2007. gada pārskats (debates)
 3.Sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšana - piemērošanas noteikumi ***I - Sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšana - XI pielikums ***I - Regulas (EK) Nr. 883/2004 un Regulas (EK) Nr. […] noteikumu attiecināšana arī uz tiem trešo valstu valstspiederīgiem, uz kuriem minētie noteikumi neattiecas tikai viņu valstspiederības dēļ * (debates)
 4.Lēmums par pieprasījumu piemērot steidzamības procedūru
 5.Balsošanas laiks
  
5.1.Gada rīcības programmas Brazīlijai 2008. gadam un Argentīnai 2008. gadam (balsošana)
  
5.2.ES prioritātes ANO Ģenerālās asamblejas 63. sesijai (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
5.3.Direktīvas 2004/49/EK par drošību Kopienas dzelzceļos grozīšana ***II (balsošana)
  
5.4.Regulas (EK) Nr. 881/2004 par Eiropas Dzelzceļa aģentūras izveidošanu grozīšana ***II (balsošana)
  
5.5.Noteikumi gaisa transporta pakalpojumu sniegšanai Kopienā (pārstrādāta versija) ***II (balsošana)
  
5.6.Eiropas uzņēmējdarbības un tirdzniecības statistikas modernizācijas (EUTSM) programma ***I (balsošana)
  
5.7.Baterijas un akumulatori un to atkritumi ***I (balsošana)
  
5.8.Dažu bīstamo vielu un to preparātu tirgū laišanas un lietošanas ierobežojumi ***I (balsošana)
  
5.9.Dabasgāzes pārvades tīklu piekļuves nosacījumi ***I (balsošana)
  
5.10.Dabasgāzes iekšējais tirgus ***I (balsošana)
  
5.11.Sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšana - piemērošanas noteikumi ***I (balsošana)
  
5.12.Sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšana - XI pielikums ***I (balsošana)
  
5.13.Regulas (EK) Nr. 883/2004 un Regulas (EK) Nr. […] noteikumu attiecināšana arī uz tiem trešo valstu valstspiederīgiem, uz kuriem minētie noteikumi neattiecas tikai viņu valstspiederības dēļ * (balsošana)
  
5.14.Reglamenta 29. panta "Politisko grupu izveidošana" grozīšana (balsošana)
  
5.15.Dalībvalstu tiesnešu loma Eiropas juridiskajā sistēmā (balsošana)
  
5.16.Airbus/Boeing strīds PTO (balsošana)
  
5.17.Eiropas energotehnoloģijas stratēģiskais plāns (balsošana)
  
5.18.ES rīcība attiecībā uz valsts ieguldījumu fondiem (balsošana)
  
5.19.Ceļā uz jaunu pilsētu mobilitātes kultūru (balsošana)
  
5.20.ECB 2007. gada pārskats (balsošana)
 6.Lēmums 2011. gadu pasludināt par Eiropas brīvprātīgā darba gadu (rakstiska deklarācija)
 7.Balsojumu skaidrojumi
 8.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 9.Eiropas satelītu radionavigācijas programmas (EGNOS un Galileo) ***I (tiesību akta parakstīšana)
 10.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 11.Situācija Ķīnā pēc zemestrīces un pirms Olimpiskajām spēlēm (debates)
 12.Komisijas 2007. gada stratēģijas dokuments attiecībā uz ES paplašināšanos (debates)
 13.Oficiāla sveikšana
 14.Komisijas 2007. gada stratēģijas dokuments attiecībā uz ES paplašināšanos (debašu turpināšana)
 15.Palestīniešu ieslodzītie Izraēlas cietumos (debates)
 16.Stāvoklis Zimbabvē (debates)
 17.Jautājumu laiks (jautājumi Komisijai)
 18.Komiteju un delegāciju sastāvs
 19.Pieprasījums atcelt deputāta imunitāti
 20.Kosmoss un drošība (debates)
 21.Eiropas Kopienas un Mauritānijas Zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumā paredzētās zvejas iespējas un finansiālais ieguldījums * (debates)
 22.Kopīgā konsulārā instrukcija: biometriskie identifikatori un vīzas pieprasījumi ***I (debates)
 23.Eiropas Savienības zvejas flotes, ko skārusi ekonomiskā krīze (debates)
 24.Nākamās sēdes darba kārtība
 25.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Hans-Gert PÖTTERING
Priekšsēdētājs

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.05.


2. ECB 2007. gada pārskats (debates)

Ziņojums par ECB 2007. gada pārskatu [2008/2107(INI)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Olle Schmidt (A6-0241/2008).

Olle Schmidt iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Jean-Claude Trichet (ECB prezidents) un Jean-Claude Juncker (Eirogrupas priekšsēdētājs, Eiropadomes loceklis).

Uzstājās Thomas Mann PPE-DE grupas vārdā, Manuel António dos Santos PSE grupas vārdā, Wolf Klinz ALDE grupas vārdā, Claude Turmes Verts/ALE grupas vārdā, Johannes Blokland IND/DEM grupas vārdā, Sergej Kozlík, pie grupām nepiederošs deputāts, José Manuel García-Margallo y Marfil, Pervenche Berès, Margarita Starkevičiūtė, Ryszard Czarnecki, Luca Romagnoli, Gay Mitchell un Ieke van den Burg.

SĒDI VADA: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Daniel Dăianu, Othmar Karas, Benoît Hamon, Cornelis Visser, Christoph Konrad un Zuzana Roithová.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Ioannis Varvitsiotis, Ilda Figueiredo, Theodor Dumitru Stolojan, Margaritis Schinas, Piia-Noora Kauppi un Czesław Adam Siekierski.

Uzstājās Jean-Claude Trichet, Jean-Claude Juncker un Olle Schmidt.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2008. gada 9. jūlija protokola 5.20. punkts.


3. Sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšana - piemērošanas noteikumi ***I - Sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšana - XI pielikums ***I - Regulas (EK) Nr. 883/2004 un Regulas (EK) Nr. […] noteikumu attiecināšana arī uz tiem trešo valstu valstspiederīgiem, uz kuriem minētie noteikumi neattiecas tikai viņu valstspiederības dēļ * (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko nosaka sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus Regulai (EK) Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu [COM(2006)0016 - C6-0037/2006 - 2006/0006(COD)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referente: Jean Lambert (A6-0251/2008).

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu un nosaka XI pielikuma saturu [COM(2006)0007 - C6-0029/2006 - 2006/0008(COD)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referente: Emine Bozkurt (A6-0229/2008).

Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko Regulas (EK) Nr. 883/2004 un Regulas (EK) Nr. […] noteikumus attiecina arī uz tiem trešo valstu valstspiederīgiem, uz kuriem minētie noteikumi neattiecas tikai viņu valstspiederības dēļ [COM(2007)0439 - C6-0289/2007 - 2007/0152(CNS)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referente: Jean Lambert (A6-0209/2008).

Uzstājās Vladimír Špidla (Komisijas loceklis).

Jean Lambert iepazīstināja ar saviem ziņojumiem.

SĒDI VADA: Martine ROURE
Priekšsēdētāja vietniece

Emine Bozkurt iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Zuzana Roithová (FEMM komitejas atzinuma sagatavotāja), Gabriele Stauner PPE-DE grupas vārdā, Jan Cremers PSE grupas vārdā, Ona Juknevičienė ALDE grupas vārdā, Ewa Tomaszewska UEN grupas vārdā, Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL grupas vārdā, Derek Roland Clark IND/DEM grupas vārdā, Jim Allister, pie grupām nepiederošs deputāts, Ria Oomen-Ruijten, Jan Andersson, Siiri Oviir, Andrzej Tomasz Zapałowski, Kyriacos Triantaphyllides, Edit Bauer, Gabriela Creţu, Zdzisław Zbigniew Podkański, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Proinsias De Rossa, Monica Maria Iacob-Ridzi un Joel Hasse Ferreira.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Zita Pleštinská.

Uzstājās Vladimír Špidla, Jean Lambert un Emine Bozkurt.

Uzstājās Robert Goebbels, lai paustu nožēlu par Padomes pārstāvju neierašanos.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2008. gada 9. jūlija protokola 5.11. punkts, 2008. gada 9. jūlija protokola 5.12. punkts un 2008. gada 9. jūlija protokola 5.13. punkts.


SĒDI VADA: Edward McMILLAN-SCOTT
Priekšsēdētāja vietnieks

4. Lēmums par pieprasījumu piemērot steidzamības procedūru

Padomes un Komisijas pieprasījums piemērot steidzamības procedūru (Reglamenta 134. pants):

- * par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko izveido īpašu pagaidu rīcību, lai veicinātu to Eiropas Savienības zvejas flošu reorganizāciju, kuras skārusi ekonomiskā krīze [COM(2008)0454 - C6-0270/2008 - 2008/0144(CNS)] - PECH komiteja.

Uzstājās Philippe Morillon (PECH komitejas priekšsēdētājs).

Steidzamības procedūras pieprasījumu apstiprināja.

Šis punkts ir iekļauts šīs sēdes darba kārtībā.

Termiņš grozījumu iesniegšanai plenārsēdē ir noteikts trešdien, 2008. gada 9. jūlijā plkst. 15.00.


5. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē „Europarl”.


5.1. Gada rīcības programmas Brazīlijai 2008. gadam un Argentīnai 2008. gadam (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B6-0336/2008.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 1. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2008)0338).


5.2. ES prioritātes ANO Ģenerālās asamblejas 63. sesijai (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Parlamenta ieteikumu Padomei par Eiropas Savienības prioritātēm ANO Ģenerālās asamblejas 63. sesijai [2008/2111(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Alexander Graf Lambsdorff (A6-0265/2008).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 2. punkts)

IETEIKUMA PRIEKŠLIKUMS

Uzskatāms par pieņemtu (Reglamenta 90. panta 4. punkts) (P6_TA(2008)0339).


5.3. Direktīvas 2004/49/EK par drošību Kopienas dzelzceļos grozīšana ***II (balsošana)

Ieteikums otrajam lasījumam attiecībā uz Kopējo nostāju, ko Padome pieņēma, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu, ar ko groza Padomes Direktīvu 2004/49/EK par drošību Kopienas dzelzceļos [16133/3/2007 - C6-0129/2008 - 2006/0272(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Paolo Costa (A6-0223/2008).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 3. punkts)

PADOMES KOPĒJĀ NOSTĀJA

Pasludināts par apstiprinātu ar grozījumiem (P6_TA(2008)0340).


5.4. Regulas (EK) Nr. 881/2004 par Eiropas Dzelzceļa aģentūras izveidošanu grozīšana ***II (balsošana)

Ieteikums otrajam lasījumam attiecībā uz Kopējo nostāju, ko Padome pieņēma, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 881/2004 par Eiropas Dzelzceļa aģentūras izveidošanu [16138/3/2007 - C6-0131/2008 - 2006/0274(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Paolo Costa (A6-0210/2008).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 4. punkts)

PADOMES KOPĒJĀ NOSTĀJA

Pasludināts par apstiprinātu ar grozījumiem (P6_TA(2008)0341).


5.5. Noteikumi gaisa transporta pakalpojumu sniegšanai Kopienā (pārstrādāta versija) ***II (balsošana)

Ieteikums otrajam lasījumam attiecībā uz Kopējo nostāju, ko Padome pieņēmusi nolūkā pieņemt Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par kopīgiem noteikumiem gaisa transporta pakalpojumu sniegšanai Kopienā (pārstrādāta versija) [16160/4/2007 - C6-0176/2008 - 2006/0130(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Arūnas Degutis (A6-0264/2008).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 5. punkts)

PADOMES KOPĒJĀ NOSTĀJA

Pasludināts par apstiprinātu (P6_TA(2008)0342).


5.6. Eiropas uzņēmējdarbības un tirdzniecības statistikas modernizācijas (EUTSM) programma ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas uzņēmējdarbības un tirdzniecības statistikas modernizācijas (EUTSM) programmu [COM(2007)0433 - C6-0234/2007 - 2007/0156(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Christoph Konrad (A6-0240/2008).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 6. punkts)

Uzstājās Christoph Konrad (referents).

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P6_TA(2008)0343).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P6_TA(2008)0343).


5.7. Baterijas un akumulatori un to atkritumi ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/66/EK par baterijām un akumulatoriem, un bateriju un akumulatoru atkritumiem attiecībā uz 6. panta 2. punktu par bateriju un akumulatoru laišanu tirgū [COM(2008)0211 - C6-0165/2008 - 2008/0081(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Johannes Blokland (A6-0244/2008).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 7. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P6_TA(2008)0344).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P6_TA(2008)0344).


5.8. Dažu bīstamo vielu un to preparātu tirgū laišanas un lietošanas ierobežojumi ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Padomes Direktīvas 76/769/EEK grozījumiem attiecībā uz dažu bīstamo vielu — 2 (2 metoksietoksi)etanola, 2 (2 butoksietoksi)etanola, metilēndifenildiizocianāta, cikloheksāna un amonija nitrāta — un to preparātu tirgū laišanas un lietošanas ierobežojumiem [COM(2007)0559 - C6-0327/2007 - 2007/0200(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Miroslav Ouzký (A6-0135/2008).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 8. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P6_TA(2008)0345).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P6_TA(2008)0345).


5.9. Dabasgāzes pārvades tīklu piekļuves nosacījumi ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1775/2005 par dabasgāzes pārvades tīklu piekļuves nosacījumiem [COM(2007)0532 - C6-0319/2007 - 2007/0199(COD)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Atanas Paparizov (A6-0253/2008).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 9. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P6_TA(2008)0346).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P6_TA(2008)0346).


5.10. Dabasgāzes iekšējais tirgus ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2003/55/EK par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz dabasgāzes iekšējo tirgu [COM(2007)0529 - C6-0317/2007 - 2007/0196(COD)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Romano Maria La Russa (A6-0257/2008).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 10. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Uzstājās Romano Maria La Russa (referents).

Apstiprināts ar grozījumiem (P6_TA(2008)0347).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P6_TA(2008)0347).


5.11. Sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšana - piemērošanas noteikumi ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko nosaka sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus Regulai (EK) Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu [COM(2006)0016 - C6-0037/2006 - 2006/0006(COD)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referente: Jean Lambert (A6-0251/2008).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 11. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P6_TA(2008)0348).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P6_TA(2008)0348).

Par balsojumu uzstājās:

Jan Cremers ar Jean Lambert (referente) atbalstu ierosināja balsošanas kārtībā mainīt vietām grozījumus Nr. 163 un Nr. 79. Parlaments priekšlikumu pieņēma.


5.12. Sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšana - XI pielikums ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu un nosaka XI pielikuma saturu [COM(2006)0007 - C6-0029/2006 - 2006/0008(COD)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referente: Emine Bozkurt (A6-0229/2008).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 12. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P6_TA(2008)0349).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P6_TA(2008)0349).


5.13. Regulas (EK) Nr. 883/2004 un Regulas (EK) Nr. […] noteikumu attiecināšana arī uz tiem trešo valstu valstspiederīgiem, uz kuriem minētie noteikumi neattiecas tikai viņu valstspiederības dēļ * (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko Regulas (EK) Nr. 883/2004 un Regulas (EK) Nr. […] noteikumus attiecina arī uz tiem trešo valstu valstspiederīgiem, uz kuriem minētie noteikumi neattiecas tikai viņu valstspiederības dēļ [COM(2007)0439 - C6-0289/2007 - 2007/0152(CNS)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referente: Jean Lambert (A6-0209/2008).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 13. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P6_TA(2008)0350).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P6_TA(2008)0350).


5.14. Reglamenta 29. panta "Politisko grupu izveidošana" grozīšana (balsošana)

Ziņojums par Reglamenta 29. panta "Politisko grupu izveidošana" grozīšanu [2006/2201(REG)] - Konstitucionālo jautājumu komiteja. Referents: Richard Corbett (A6-0206/2008).

(Grozījumu pieņemšanai ir nepieciešams kvalificēts vairākums, lēmuma priekšlikuma pieņemšanai – vienkāršs vairākums.)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 14. punkts)

REGLAMENTA TEKSTS

Uzstājās Bruno Gollnisch, kurš pieprasīja ziņojumu nodot atpakaļ komitejai, balstoties uz Reglamenta 168. panta 2. punktu, Daniel Hannan, kurš atbalstīja pieprasījumu, un AFCO komitejas priekšsēdētājs Jo Leinen, kurš iebilda pret to.

Parlaments šo pieprasījumu noraidīja.

Pieņemtie grozījumi: sk. pielikumu "Balsošanas rezultāti".

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2008)0351).

Jaunie noteikumi stāsies spēkā pirmās sesijas pirmajā dienā pēc Eiropas Parlamenta 2009. gada vēlēšanām.

Par balsojumu uzstājās:

Hanne Dahl IND/DEM grupas vārdā, kura ierosināja mutisku grozījumu grozījumam Nr. 3, kuru neiekļāva, jo vairāk nekā 40 deputātu iebilda pret tā ņemšanu vērā.


5.15. Dalībvalstu tiesnešu loma Eiropas juridiskajā sistēmā (balsošana)

Ziņojums par dalībvalstu tiesnešu lomu Eiropas juridiskajā sistēmā [2007/2027(INI)] - Juridiskā komiteja. Referente: Diana Wallis (A6-0224/2008).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 15. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2008)0352).


5.16. Airbus/Boeing strīds PTO (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B6-0334/2008

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 16. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2008)0353).


5.17. Eiropas energotehnoloģijas stratēģiskais plāns (balsošana)

Ziņojums par Eiropas energotehnoloģiju stratēģisko plānu [2008/2005(INI)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Jerzy Buzek (A6-0255/2008).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 17. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2008)0354).


5.18. ES rīcība attiecībā uz valsts ieguldījumu fondiem (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B6-0304/2008.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 18. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2008)0355).


5.19. Ceļā uz jaunu pilsētu mobilitātes kultūru (balsošana)

Ziņojums par "Ceļā uz jaunu pilsētu mobilitātes kultūru" [2008/2041(INI)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Reinhard Rack (A6-0252/2008).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 19. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2008)0356).


5.20. ECB 2007. gada pārskats (balsošana)

Ziņojums par ECB 2007. gada pārskatu [2008/2107(INI)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Olle Schmidt (A6-0241/2008).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 20. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2008)0357).


6. Lēmums 2011. gadu pasludināt par Eiropas brīvprātīgā darba gadu (rakstiska deklarācija)

Rakstisko deklarāciju 0030/2008 par to, lai 2011.gadu pasludinātu par Eiropas brīvprātīgā darba gadu, kuru iesniedza Marian Harkin, Gisela Kallenbach, Emmanouil Angelakas, Mieczysław Edmund Janowski un Joel Hasse Ferreira, parakstīja Parlamenta deputātu vairākums. Tādējādi saskaņā ar Reglamenta 116. panta 4. punktu to nosūtīs adresātiem un, norādot parakstītāju vārdus, publicēs 02.09.2008. sēdes protokolam pievienotajā pieņemto tekstu apkopojumā.


7. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 163. panta 3. punktu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Arūnas Degutis ziņojums - A6-0264/2008:
Laima Liucija Andrikienė un Zuzana Roithová.

Miroslav Ouzký ziņojums - A6-0135/2008:
Gyula Hegyi.

Romano Maria La Russa ziņojums - A6-0257/2008:
John Attard-Montalto, Oldřich Vlasák un Marco Cappato.

Jean Lambert ziņojums - A6-0251/2008:
Hubert Pirker.

Emine Bozkurt ziņojums - A6-0229/2008:
Frank Vanhecke un Hubert Pirker.

Richard Corbett ziņojums - A6-0206/2008:
Frank Vanhecke, Bruno Gollnisch, Philip Claeys, Daniel Hannan, Bogdan Pęk un Richard Corbett.

Jerzy Buzek ziņojums - A6-0255/2008:
Leopold Józef Rutowicz un Czesław Adam Siekierski.


8. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami vietnē “Séance en direct”, “Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta vietnē Europarl regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 13.15 un atsākta plkst. 15.00.)

SĒDI VADA: Hans-Gert PÖTTERING
Priekšsēdētājs

9. Eiropas satelītu radionavigācijas programmas (EGNOS un Galileo) ***I (tiesību akta parakstīšana)

Hans-Gert Pöttering (priekšsēdētājs) un Jean-Pierre Jouyet (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs) sniedza īsus paziņojumus.

Sēdes vadītājs, uzaicinājis Benita Ferrero-Waldner (Komisijas locekle), Angelika Niebler (ITRE komitejas priekšsēdētāja) un Etelka Barsi-Pataky (referente) viņam pievienoties, kopā ar Jean-Pierre Jouyet parakstīja Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par Eiropas satelītu radionavigācijas programmu (EGNOS un Galileo) turpmāku īstenošanu, kuru 2008. gada 3. jūlijā pieņēma Padome.


SĒDI VADA: Gérard ONESTA
Priekšsēdētāja vietnieks

10. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


11. Situācija Ķīnā pēc zemestrīces un pirms Olimpiskajām spēlēm (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Situācija Ķīnā pēc zemestrīces un pirms Olimpiskajām spēlēm.

Jean-Pierre Jouyet (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs) un Benita Ferrero-Waldner (Komisijas locekle) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Georg Jarzembowski PPE-DE grupas vārdā, Libor Rouček PSE grupas vārdā, Marco Cappato ALDE grupas vārdā, Hanna Foltyn-Kubicka UEN grupas vārdā, Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE grupas vārdā, Jiří Maštálka GUE/NGL grupas vārdā, Bastiaan Belder IND/DEM grupas vārdā, Edward McMillan-Scott, Robert Evans, Dirk Sterckx, Thomas Mann, Alexandra Dobolyi, Cornelis Visser un Bogdan Golik.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Nirj Deva, Marianne Mikko, David Hammerstein, José Ribeiro e Castro, Manolis Mavrommatis, Eva Lichtenberger, Colm Burke, Ana Maria Gomes un Czesław Adam Siekierski.

Uzstājās Jean-Pierre Jouyet.

SĒDI VADA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Benita Ferrero-Waldner.

Rezolūcijas priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 103. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- Marco Pannella, Marco Cappato un Jorgo Chatzimarkakis ALDE grupas vārdā - par situāciju Ķīnā pēc zemestrīces un pirms Olimpiskajām spēlēm (B6-0338/2008),

- Pasqualina Napoletano, Hannes Swoboda un Alexandra Dobolyi PSE grupas vārdā - par stāvokli Ķīnā pēc zemestrīces un pirms olimpiskajām spēlēm (B6-0340/2008),

- Adam Bielan, Ryszard Czarnecki un Konrad Szymański UEN grupas vārdā - par situāciju Ķīnā pēc zemestrīces un pirms Olimpiskajām spēlēm (B6-0341/2008),

- Vittorio Agnoletto GUE/NGL grupas vārdā - par situāciju Ķīnā pēc zemestrīces un pirms Olimpiskajām spēlēm (B6-0342/2008),

- Daniel Cohn-Bendit, Monica Frassoni, Hélène Flautre, Eva Lichtenberger, Milan Horáček, Raül Romeva i Rueda, Mikel Irujo Amezaga, Helga Trüpel un Bart Staes Verts/ALE grupas vārdā - par situāciju Ķīnā pēc zemestrīces un pirms Olimpiskajām spēlēm (B6-0346/2008).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2008. gada 10. jūlija protokola 5.5. punkts.


12. Komisijas 2007. gada stratēģijas dokuments attiecībā uz ES paplašināšanos (debates)

Ziņojums par Komisijas 2007. gada stratēģijas dokumentu attiecībā uz ES paplašināšanos [2007/2271(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Elmar Brok (A6-0266/2008).

Elmar Brok iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Jean-Pierre Jouyet (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs) un Olli Rehn (Komisijas loceklis).

Uzstājās Marian-Jean Marinescu PPE-DE grupas vārdā, Jan Marinus Wiersma PSE grupas vārdā, Bronisław Geremek ALDE grupas vārdā, Adam Bielan UEN grupas vārdā, Gisela Kallenbach Verts/ALE grupas vārdā, Erik Meijer GUE/NGL grupas vārdā, Georgios Georgiou IND/DEM grupas vārdā, Irena Belohorská, pie grupām nepiederoša deputāte, Charles Tannock, Hannes Swoboda, István Szent-Iványi, Konrad Szymański, Adamos Adamou, Gerard Batten, Philip Claeys, Zbigniew Zaleski, Véronique De Keyser, Inese Vaidere, Doris Pack, Libor Rouček, Mirosław Mariusz Piotrowski, Ioannis Varvitsiotis, Adrian Severin, Anna Ibrisagic, Vural Öger, Francisco José Millán Mon, Luis Yañez-Barnuevo García un Hubert Pirker.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Roberta Alma Anastase, Ioan Mircea Paşcu, Andrew Duff, Nicolae Vlad Popa, Monika Beňová un Marios Matsakis.


13. Oficiāla sveikšana

Sēdes vadītājs Parlamenta vārdā sveica Dienvidāfrikas Republikas parlamenta delegāciju, kuru vadīja Starptautisko attiecību komisijas priekšsēdētājs Obed Bapela un kura bija ieņēmusi vietu oficiālajiem viesiem paredzētajā balkonā.


14. Komisijas 2007. gada stratēģijas dokuments attiecībā uz ES paplašināšanos (debašu turpināšana)

Ziņojums par Komisijas 2007. gada stratēģijas dokumentu attiecībā uz ES paplašināšanos [2007/2271(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Elmar Brok (A6-0266/2008)

Uzstājās Jean-Pierre Jouyet (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs), Olli Rehn (Komisijas loceklis) (sēdes vadītājs, kurš norādīja uz to, ka Parlamenta Prezidijam ir jāpieņem jauni noteikumi par brīvā mikrofona procedūru), un Elmar Brok (referents).

SĒDI VADA: Marek SIWIEC
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Proinsias De Rossa par debašu norisi.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2008. gada 10. jūlija protokola 5.6. punkts.


15. Palestīniešu ieslodzītie Izraēlas cietumos (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-0040/2008) kuru uzdeva Luisa Morgantini, Hélène Flautre, Richard Howitt, Thijs Berman, Kyriacos Triantaphyllides, Proinsias De Rossa, Pasqualina Napoletano, Margrete Auken, Jean Lambert, Marios Matsakis, David Hammerstein, Jill Evans, Jamila Madeira, Eugenijus Maldeikis, Philippe Morillon, Chris Davies, Vincenzo Aita, Françoise Castex, Caroline Lucas, Antonio Masip Hidalgo, Alyn Smith, Ana Maria Gomes, Karin Scheele, Alain Hutchinson, Marco Cappato, John Bowis, Giovanni Berlinguer, Giusto Catania, Roberto Musacchio, Vittorio Agnoletto, Frieda Brepoels, Mauro Zani, Umberto Guidoni, Luigi Cocilovo, Linda McAvan, Alessandro Battilocchio, Nicholson of Winterbourne, Francis Wurtz, Tokia Saïfi, Edward McMillan-Scott, Emilio Menéndez del Valle, Ioannis Kasoulides, Véronique De Keyser, Kader Arif, Béatrice Patrie un Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Padomei - Palestīniešu ieslodzītie Izraēlas cietumos (B6-0166/2008).

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-0041/2008) kuru uzdeva Luisa Morgantini, Hélène Flautre, Richard Howitt, Thijs Berman, Kyriacos Triantaphyllides, Proinsias De Rossa, Pasqualina Napoletano, Margrete Auken, Jean Lambert, Marios Matsakis, David Hammerstein, Jill Evans, Jamila Madeira, Eugenijus Maldeikis, Philippe Morillon, Chris Davies, Vincenzo Aita, Françoise Castex, Caroline Lucas, Antonio Masip Hidalgo, Alyn Smith, Ana Maria Gomes, Karin Scheele, Alain Hutchinson, Marco Cappato, John Bowis, Giovanni Berlinguer, Giusto Catania, Roberto Musacchio, Vittorio Agnoletto, Frieda Brepoels, Mauro Zani, Umberto Guidoni, Luigi Cocilovo, Linda McAvan, Alessandro Battilocchio, Nicholson of Winterbourne, Francis Wurtz, Tokia Saïfi, Edward McMillan-Scott, Emilio Menéndez del Valle, Ioannis Kasoulides, Véronique De Keyser, Kader Arif, Béatrice Patrie un Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Komisijai - Palestīniešu ieslodzītie Izraēlas cietumos (B6-0167/2008).

Luisa Morgantini izvērsa jautājumus, uz kuriem jāatbild mutiski.

Jean-Pierre Jouyet (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs) atbildēja uz jautājumu B6-0166/2008.

Benita Ferrero-Waldner (Komisijas locekle) atbildēja uz jautājumu B6-0167/2008.

Uzstājās Charles Tannock PPE-DE grupas vārdā, Véronique De Keyser PSE grupas vārdā, Marios Matsakis ALDE grupas vārdā, Hélène Flautre Verts/ALE grupas vārdā, Kyriacos Triantaphyllides GUE/NGL grupas vārdā, Nickolay Mladenov, Richard Howitt, Frédérique Ries, Caroline Lucas, Chris Davies un Sarah Ludford.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās John Bowis, Ignasi Guardans Cambó, Frieda Brepoels, Bernard Lehideux un Antonio López-Istúriz White.

Uzstājās Jean-Pierre Jouyet.

Tā kā ierosinātie rezolūcijas priekšlikumi vēl nav pieejami, tos paziņos vēlāk.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: nākamajā sesijā.


16. Stāvoklis Zimbabvē (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Stāvoklis Zimbabvē.

Jean-Pierre Jouyet (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs) un Louis Michel (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumus.

SĒDI VADA: Adam BIELAN
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Michael Gahler PPE-DE grupas vārdā, Alain Hutchinson PSE grupas vārdā, Fiona Hall ALDE grupas vārdā, Philip Claeys, pie grupām nepiederošs deputāts, Geoffrey Van Orden, Glenys Kinnock, Eoin Ryan UEN grupas vārdā un Josep Borrell Fontelles.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās José Ribeiro e Castro, Marios Matsakis, Ewa Tomaszewska, Czesław Adam Siekierski, Mairead McGuinness un Luís Queiró.

Uzstājās Jean-Pierre Jouyet un Louis Michel.

Rezolūcijas priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 103. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- Michael Gahler, Maria Martens un Geoffrey Van Orden PPE-DE grupas vārdā, Josep Borrell Fontelles, Ana Maria Gomes, Alain Hutchinson, Glenys Kinnock un Pasqualina Napoletano PSE grupas vārdā, Fiona Hall, Sarah Ludford, Johan Van Hecke, Thierry Cornillet un Elizabeth Lynne ALDE grupas vārdā, Konrad Szymański, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Mieczysław Edmund Janowski, Ewa Tomaszewska un Eoin Ryan UEN grupas vārdā, Frithjof Schmidt Verts/ALE grupas vārdā - par situāciju Zimbabvē (B6-0347/2008),

- Gabriele Zimmer un Feleknas Uca GUE/NGL grupas vārdā - par stāvokli Zimbabvē (B6-0371/2008).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2008. gada 10. jūlija protokola 5.7. punkts.


17. Jautājumu laiks (jautājumi Komisijai)

Parlaments izskatīja vairākus jautājumus Komisijai (B6-0168/2008).

Pirmā daļa

Jautājums Nr. 43 (Georgios Papastamkos): Autonozares panākumi saistībā ar CO2 emisijām.

Stavros Dimas (Komisijas loceklis) atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Georgios Papastamkos, Reinhard Rack un Paul Rübig.

Jautājums Nr. 44 (Johan Van Hecke): Politika biodegvielu jautājumā.

Mariann Fischer Boel (Komisijas locekle) atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Johan Van Hecke, Jim Allister un Glyn Ford.

Jautājums Nr. 45 (Paulo Casaca): Uzbrukuma Apvienoto Nāciju Organizācijām izdarītāja sodīšana ar nāvi.

Vladimír Špidla (Komisijas loceklis) atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Paulo Casaca.

Otrā daļa

Jautājums Nr. 46 (Claude Moraes): Horizontālā pretdiskriminācijas direktīva.

Vladimír Špidla atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Claude Moraes un Syed Kamall.

Jautājums Nr. 47 (Brian Crowley): Papildu pensijas un mobilitāte Eiropas Savienībā.

Vladimír Špidla atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Brian Crowley un Reinhard Rack.

Jautājums Nr. 48 (Robert Evans): Medicīniskais atbalsts visā ES.

Vladimír Špidla atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Glyn Ford, aizstājot autoru.

Uz jautājumiem Nr. 49 līdz 54 sniegs rakstiskas atbildes.

Jautājums Nr. 55 (Eoin Ryan): Pārskatu sniegšanas slogs mazajiem un vidējiem uzņēmumiem.

Günter Verheugen (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks) atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Eoin Ryan un Wiesław Stefan Kuc.

Jautājums Nr. 56 (Colm Burke): Mēslojuma cena.

Günter Verheugen atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Colm Burke un Mairead McGuinness.

Jautājums Nr. 57 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Mazo uzņēmumu atbalstīšanas politika.

Günter Verheugen atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Uz jautājumu Nr. 58 sniegs rakstisku atbildi.

Jautājums Nr. 59 (Liam Aylward): Ierosinātais KLP „veselības pārbaudes” modulācijas palielinājums.

Jautājums Nr. 60 (Seán Ó Neachtain): KLP maksājumi.

Jautājums Nr. 62 (Ioannis Gklavakis): Kopējās lauksaimniecības politikas „veselības pārbaude”.

Jautājums Nr. 65 (Stavros Arnaoutakis): Kopējā lauksaimniecības politika – plānošana un piemērošana par labu mazajiem ražotājiem.

Mariann Fischer Boel atbildēja uz šiem jautājumiem, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Liam Aylward, Seán Ó Neachtain, Ioannis Gklavakis un Wiesław Stefan Kuc.

Uz jautājumiem Nr. 61, 63, 64 un no Nr. 66 līdz 96 sniegs rakstiskas atbildes (sk. debašu stenogrammas pielikumu).

Komisijai atvēlētais jautājumu laiks ir beidzies.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 20.45 un atsākta plkst. 21.00.)

SĒDI VADA: Manuel António dos SANTOS
Priekšsēdētāja vietnieks

18. Komiteju un delegāciju sastāvs

Priekšsēdētājs ir saņēmis PPE-DE, PSE un UEN grupu pieprasījumus iecelt amatā turpmāk minētos deputātus.

AFET komiteja: Marcello Vernola.

CONT komiteja: Ville Itälä.

ECON komiteja:

Paolo Bartolozzi aizstāj Gabriele Albertini.

Sirpa Pietikäinen aizstāj Piia-Noora Kauppi.

Salvador Domingo Sanz Palacio aizstāj Florencio Luque Aguilar.

IMCO komiteja: Eija-Riitta Korhola aizstāj Sirpa Pietikäinen.

TRAN komiteja: Erminio Enzo Boso.

REGI komiteja: Giorgio Carollo.

Cilvēktiesību apakškomiteja: Sirpa Pietikäinen aizstāj Eija-Riitta Korhola.

Delegācija attiecībām ar Magribas valstīm un Arābu Magribas Savienību (ieskaitot Lībiju): Catiuscia Marini.

Delegācija ES un Meksikas Apvienotajā parlamentārajā komitejā: Erminio Enzo Boso.

Delegācija attiecībām ar Irānu: Sirpa Pietikäinen.

Delegācija attiecībām ar Centrālamerikas valstīm: Paolo Bartolozzi aizstāj Alfredo Antoniozzi.

Delegācija attiecībām ar Palestīnas Likumdošanas padomi: Urszula Gacek vairs nav pilntiesīga komitejas locekle.

Šo iecelšanu uzskatīs par apstiprinātu, ja līdz šā protokola apstiprināšanai nebūs iesniegts neviens iebildums.


19. Pieprasījums atcelt deputāta imunitāti

Čehijas kompetentās iestādes ir nosūtījušas pieprasījumu atcelt Miloslav Ransdorf deputāta imunitāti.

Saskaņā ar Reglamenta 6. panta 2. punktu pieprasījums ir nodots atbildīgajai komitejai, proti, JURI komitejai.


20. Kosmoss un drošība (debates)

Ziņojums par Kosmosu un drošību [2008/2030(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Karl von Wogau (A6-0250/2008).

Karl von Wogau iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Günter Verheugen (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Uzstājās Romana Jordan Cizelj (ITRE komitejas atzinuma sagatavotāja), Anna Ibrisagic PPE-DE grupas vārdā, Ana Maria Gomes PSE grupas vārdā, Tobias Pflüger GUE/NGL grupas vārdā, Gerard Batten IND/DEM grupas vārdā un Justas Vincas Paleckis.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Philippe Morillon un Marie Anne Isler Béguin.

Uzstājās Günter Verheugen un Karl von Wogau.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2008. gada 10. jūlija protokola 5.8. punkts.


21. Eiropas Kopienas un Mauritānijas Zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumā paredzētās zvejas iespējas un finansiālais ieguldījums * (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai par tāda protokola noslēgšanu, ar kuru laika posmam no 2008. gada 1. augusta līdz 2012. gada 31. jūlijam nosaka Eiropas Kopienas un Mauritānijas Islāma Republikas Zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumā paredzētās zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu [COM(2008)0243 - C6-0199/2008 - 2008/0093(CNS)] - Zivsaimniecības komiteja. Referente: Carmen Fraga Estévez (A6-0278/2008).

Uzstājās Joe Borg (Komisijas loceklis).

Carmen Fraga Estévez iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Cornelis Visser PPE-DE grupas vārdā, Rosa Miguélez Ramos PSE grupas vārdā, Marie Anne Isler Béguin Verts/ALE grupas vārdā, Jean-Claude Martinez, pie grupām nepiederošs deputāts, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Joe Borg un Carmen Fraga Estévez.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2008. gada 10. jūlija protokola 5.2. punkts.


22. Kopīgā konsulārā instrukcija: biometriskie identifikatori un vīzas pieprasījumi ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Kopīgo konsulāro instrukciju diplomātiskajām pārstāvniecībām un konsulārajiem dienestiem attiecībā uz vīzām, nosakot biometrisko identifikatoru ieviešanu un paredzot arī noteikumus par vīzu pieteikumu pieņemšanu un apstrādi [COM(2006)0269 - C6-0166/2006 - 2006/0088(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Sarah Ludford (A6-0459/2007).

Uzstājās Jacques Barrot (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

SĒDI VADA: Adam BIELAN
Priekšsēdētāja vietnieks

Sarah Ludford iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Ewa Klamt PPE-DE grupas vārdā, Martine Roure PSE grupas vārdā, Tatjana Ždanoka Verts/ALE grupas vārdā, Sylvia-Yvonne Kaufmann GUE/NGL grupas vārdā un Carlos Coelho.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Avril Doyle.

Uzstājās Jacques Barrot un Sarah Ludford.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2008. gada 10. jūlija protokola 5.1. punkts.


23. Eiropas Savienības zvejas flotes, ko skārusi ekonomiskā krīze (debates)

Priekšlikums Padomes regulai, ar ko izveido pagaidu īpašu darbību ekonomikas krīzes skarto Eiropas Savienības zvejas flotu pārstrukturēšanas veicināšanai [COM(2008)0454 - C6-0270/2008 - 2008/0144(CNS)] - PECH komiteja.

Uzstājās Joe Borg (Komisijas loceklis).

Uzstājās Carmen Fraga Estévez PPE-DE grupas vārdā, Rosa Miguélez Ramos PSE grupas vārdā, Philippe Morillon ALDE grupas vārdā, Pedro Guerreiro GUE/NGL grupas vārdā, Jim Allister, pie grupām nepiederošs deputāts, Paulo Casaca, Elspeth Attwooll, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Luis Manuel Capoulas Santos, Avril Doyle, Catherine Stihler, Mairead McGuinness un Colm Burke.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Avril Doyle un Catherine Stihler.

Uzstājās Joe Borg.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2008. gada 10. jūlija protokola 5.3. punkts.


24. Nākamās sēdes darba kārtība

Tika noteikta nākamās dienas sēdes darba kārtība (dokuments Darba kārtība PE 409.330/OJJE).


25. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 23.45.

Harald Rømer

Gérard Onesta

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietnieks


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Parakstīja:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antinucci, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Badia i Cutchet, Baeva, Enrique Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Elmar Brok, Budreikaitė, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Busuttil, Buzek, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Cavada, Cederschiöld, Chatzimarkakis, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciani, Claeys, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Dührkop Dührkop, Andrew Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Locatelli, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Marinescu, Marini, Markov, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musumeci, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Navarro, Nechifor, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Oprea, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podimata, Podkański, Hans-Gert Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robusti, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Voggenhuber, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Juridisks paziņojums - Privātuma politika