Index 
Notulen
PDF 227kWORD 151k
Woensdag 9 juli 2008 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Jaarverslag 2007 van de ECB (debat)
 3.Coördinatie van socialezekerheidsstelsels: wijze van toepassing ***I - Coördinatie van socialezekerheidsstelsels: bijlage XI ***I - Uitbreiding van de bepalingen van Verordening (EG) nr. 883/2004 en Verordening (EG) nr. [...] tot onderdanen van derde landen die enkel door hun nationaliteit nog niet onder deze bepalingen vallen * (debat)
 4.Besluit inzake toepassing van de urgentieprocedure
 5.Stemmingen
  5.1.Jaarlijkse actieprogramma's voor Brazilië en Argentinië voor het jaar 2008 (stemming)
  5.2.Prioriteiten van de EU voor de 63ste zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  5.3.Wijziging van Richtlijn 2004/49/EG inzake de veiligheid op de communautaire spoorwegen ***II (stemming)
  5.4.Wijziging van Verordening (EG) nr. 881/2004 tot oprichting van een Europees Spoorwegbureau ***II (stemming)
  5.5.Regels voor de exploitatie van luchtdiensten in de Gemeenschap (herschikking) ***II (stemming)
  5.6.Programma tot modernisering van de Europese bedrijfs- en handelsstatistiek (MEETS) ***I (stemming)
  5.7.Batterijen en accu's alsook afgedankte batterijen en accu's ***I (stemming)
  5.8.Beperking van het op de markt brengen en het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten ***I (stemming)
  5.9.Voorwaarden voor toegang tot aardgastransmissienetten ***I (stemming)
  5.10.Interne markt voor aardgas ***I (stemming)
  5.11.Coördinatie van socialezekerheidsstelsels: wijze van toepassing ***I (stemming)
  5.12.Coördinatie van socialezekerheidsstelsels: bijlage XI ***I (stemming)
  5.13.Uitbreiding van de bepalingen van Verordening (EG) nr. 883/2004 en Verordening (EG) nr. [...] tot onderdanen van derde landen die enkel door hun nationaliteit nog niet onder deze bepalingen vallen * (stemming)
  5.14.Wijziging van artikel 29 van het Reglement (stemming)
  5.15.De taak van de nationale rechter binnen het Europees gerechtelijk apparaat (stemming)
  5.16.WTO-geschil Airbus/Boeing (stemming)
  5.17.Een Europees strategisch plan voor energietechnologie (stemming)
  5.18.Het antwoord van de EU op staatsinvesteringsfondsen (stemming)
  5.19.Een nieuwe stedelijke mobiliteitscultuur (stemming)
  5.20.Jaarverslag 2007 van de ECB (stemming)
 6.Besluit tot het uitroepen van 2011 tot het «Europees jaar van de vrijwilligers» (schriftelijke verklaring)
 7.Stemverklaringen
 8.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 9.Europese programma's voor navigatie per satelliet (Egnos en Galileo) ***I (ondertekening van de verordening)
 10.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 11.Situatie in China na de aardbeving en voor de Olympische Spelen (debat)
 12.Strategiedocument 2007 van de Commissie over de uitbreiding (debat)
 13.Welkomstwoord
 14.Strategiedocument 2007 van de Commissie over de uitbreiding (voortzetting van het debat)
 15.Palestijnse gevangenen in Israël (debat)
 16.Situatie in Zimbabwe (debat)
 17.Vragenuur (vragen aan de Commissie)
 18.Samenstelling commissies en delegaties
 19.Verzoek om opheffing van de immuniteit
 20.Ruimte en veiligheid (debat)
 21.Vangstmogelijkheden en financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de EG en Mauritanië * (debat)
 22.Gemeenschappelijke visuminstructies: biometrische identificatiemiddelen en visumaanvragen ***I (debat)
 23.Door de economische crisis getroffen vissersvloten van de EU (debat)
 24.Agenda van de volgende vergadering
 25.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Hans-Gert PÖTTERING
Voorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 09.05 uur geopend.


2. Jaarverslag 2007 van de ECB (debat)

Verslag over het jaarverslag van de ECB voor 2007 [2008/2107(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Olle Schmidt (A6-0241/2008)

Olle Schmidt leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Jean-Claude Trichet (President van de ECB) en Jean-Claude Juncker (voorzitter van de Eurogroep, lid van de Europese Raad).

Het woord wordt gevoerd door Thomas Mann, namens de PPE-DE-Fractie, Manuel António dos Santos, namens de PSE-Fractie, Wolf Klinz, namens de ALDE-Fractie, Claude Turmes, namens de Verts/ALE-Fractie, Johannes Blokland, namens de IND/DEM-Fractie, Sergej Kozlík, niet-ingeschrevene, José Manuel García-Margallo y Marfil, Pervenche Berès, Margarita Starkevičiūtė, Ryszard Czarnecki, Luca Romagnoli, Gay Mitchell en Ieke van den Burg.

VOORZITTER: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Daniel Dăianu, Othmar Karas, Benoît Hamon, Cornelis Visser, Christoph Konrad en Zuzana Roithová.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Ioannis Varvitsiotis, Ilda Figueiredo, Theodor Dumitru Stolojan, Margaritis Schinas, Piia-Noora Kauppi en Czesław Adam Siekierski.

Het woord wordt gevoerd door Jean-Claude Trichet, Jean-Claude Juncker en Olle Schmidt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.20 van de notulen van 09.07.2008.


3. Coördinatie van socialezekerheidsstelsels: wijze van toepassing ***I - Coördinatie van socialezekerheidsstelsels: bijlage XI ***I - Uitbreiding van de bepalingen van Verordening (EG) nr. 883/2004 en Verordening (EG) nr. [...] tot onderdanen van derde landen die enkel door hun nationaliteit nog niet onder deze bepalingen vallen * (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Parlement en de Raad tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels [COM(2006)0016 - C6-0037/2006 - 2006/0006(COD)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Jean Lambert (A6-0251/2008)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels, en tot vaststelling van de inhoud van bijlage XI [COM(2006)0007 - C6-0029/2006 - 2006/0008(COD)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Emine Bozkurt (A6-0229/2008)

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot uitbreiding van de bepalingen van Verordening (EG) nr. 883/2004 en Verordening (EG) nr. […] tot de onderdanen van derde landen die enkel door hun nationaliteit nog niet onder deze bepalingen vallen [COM(2007)0439 - C6-0289/2007 - 2007/0152(CNS)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Jean Lambert (A6-0209/2008)

Het woord wordt gevoerd door Vladimír Špidla (lid van de Commissie).

Jean Lambert leidt de verslagen in.

VOORZITTER: Martine ROURE
Ondervoorzitter

Emine Bozkurt leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Zuzana Roithová (rapporteur voor advies van de Commissie FEMM), Gabriele Stauner, namens de PPE-DE-Fractie, Jan Cremers, namens de PSE-Fractie, Ona Juknevičienė, namens de ALDE-Fractie, Ewa Tomaszewska, namens de UEN-Fractie, Dimitrios Papadimoulis, namens de GUE/NGL-Fractie, Derek Roland Clark, namens de IND/DEM-Fractie, Jim Allister, niet-ingeschrevene, Ria Oomen-Ruijten, Jan Andersson, Siiri Oviir, Andrzej Tomasz Zapałowski, Kyriacos Triantaphyllides, Edit Bauer, Gabriela Creţu, Zdzisław Zbigniew Podkański, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Proinsias De Rossa, Monica Maria Iacob-Ridzi en Joel Hasse Ferreira.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Zita Pleštinská.

Het woord wordt gevoerd door Vladimír Špidla, Jean Lambert en Emine Bozkurt.

Het woord wordt gevoerd door Robert Goebbels, die betreurt dat de Raad afwezig is.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.11 van de notulen van 09.07.2008, punt 5.12 van de notulen van 09.07.2008 en punt 5.13 van de notulen van 09.07.2008.


VOORZITTER: Edward McMILLAN-SCOTT
Ondervoorzitter

4. Besluit inzake toepassing van de urgentieprocedure

Verzoek van de Raad en de Commissie om toepassing van de urgentieprocedure (artikel 134 van het Reglement) voor:

- * het voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van een tijdelijke specifieke actie ter bevordering van de herstructurering van de door de economische crisis getroffen vissersvloten van de Europese Unie [COM(2008)0454 - C6-0270/2008 – 2008/0144(CNS)] - Commissie PECH

Het woord wordt gevoerd door Philippe Morillon (voorzitter van de Commissie PECH).

Het verzoek om urgentverklaring wordt ingewilligd.

Dit punt wordt opgenomen op de agenda van de huidige vergadering.

Termijn voor de indiening van amendementen: woensdag 09.07.2008, 15.00 uur.


5. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


5.1. Jaarlijkse actieprogramma's voor Brazilië en Argentinië voor het jaar 2008 (stemming)

Ontwerpresolutie B6-0336/2008

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2008)0338)


5.2. Prioriteiten van de EU voor de 63ste zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag betreffende een ontwerpaanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad betreffende de 63ste zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties [2008/2111(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Alexander Graf Lambsdorff (A6-0265/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

ONTWERPAANBEVELING

Geacht te zijn aangenomen (artikel 90, lid 4, van het Reglement) (P6_TA(2008)0339)


5.3. Wijziging van Richtlijn 2004/49/EG inzake de veiligheid op de communautaire spoorwegen ***II (stemming)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2004/49/EG inzake de veiligheid op de communautaire spoorwegen (Spoorwegveiligheidsrichtlijn) [16133/3/2007 - C6-0129/2008 - 2006/0272(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Paolo Costa (A6-0223/2008)

(Gekwalificeerde meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT VAN DE RAAD

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2008)0340)


5.4. Wijziging van Verordening (EG) nr. 881/2004 tot oprichting van een Europees Spoorwegbureau ***II (stemming)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 881/2004 tot oprichting van een Europees Spoorwegbureau (Spoorwegbureauverordening) [16138/3/2007 - C6-0131/2008 - 2006/0274(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Paolo Costa (A6-0210/2008)

(Gekwalificeerde meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT VAN DE RAAD

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2008)0341)


5.5. Regels voor de exploitatie van luchtdiensten in de Gemeenschap (herschikking) ***II (stemming)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het gemeenschappelijk standpunt door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van de luchtdiensten in de Gemeenschap (herschikking) [16160/4/2007 - C6-0176/2008 - 2006/0130(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Arūnas Degutis (A6-0264/2008)

(Gekwalificeerde meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT VAN DE RAAD

Goedgekeurd (P6_TA(2008)0342)


5.6. Programma tot modernisering van de Europese bedrijfs- en handelsstatistiek (MEETS) ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Parlement en de Raad betreffende een programma tot modernisering van de Europese bedrijfs- en handelsstatistiek (MEETS) [COM(2007)0433 - C6-0234/2007 - 2007/0156(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Christoph Konrad (A6-0240/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

Het woord wordt gevoerd door Christoph Konrad (rapporteur).

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2008)0343)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2008)0343)


5.7. Batterijen en accu's alsook afgedankte batterijen en accu's ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/66/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake batterijen en accu's, alsook afgedankte batterijen en accu’s, en met name van artikel 6, lid 2, inzake het op de markt brengen van batterijen en accu's [COM(2008)0211 - C6-0165/2008 - 2008/0081(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Johannes Blokland (A6-0244/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2008)0344)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2008)0344)


5.8. Beperking van het op de markt brengen en het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 76/769/EEG van de Raad wat betreft de beperking van het op de markt brengen en van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten 2 (2-methoxyethoxy)ethanol, 2-(2-butoxyethoxy)ethanol, methyleendifenyldiisocyanaat, cyclohexaan en ammoniumnitraat (wijziging van Richtlijn 76/769/EEG van de Raad) [COM(2007)0559 - C6-0327/2007 - 2007/0200(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Miroslav Ouzký (A6-0135/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2008)0345)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2008)0345)


5.9. Voorwaarden voor toegang tot aardgastransmissienetten ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1775/2005 betreffende de voorwaarden voor de toegang tot aardgastransmissienetten [COM(2007)0532 - C6-0319/2007 - 2007/0199(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Atanas Paparizov (A6-0253/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2008)0346)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2008)0346)


5.10. Interne markt voor aardgas ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2003/55/EG betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas [COM(2007)0529 - C6-0317/2007 - 2007/0196(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Romano Maria La Russa (A6-0257/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Het woord wordt gevoerd door Romano Maria La Russa (rapporteur).

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2008)0347)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2008)0347)


5.11. Coördinatie van socialezekerheidsstelsels: wijze van toepassing ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Parlement en de Raad tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels [COM(2006)0016 - C6-0037/2006 - 2006/0006(COD)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Jean Lambert (A6-0251/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2008)0348)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2008)0348)

Opmerkingen in het kader van de stemming:

Jan Cremers stelde, met steun van Jean Lambert (rapporteur), voor om de volgorde van de stemming over de amendementen 163 en 79 om te draaien. Het Parlement stemde met het voorstel in.


5.12. Coördinatie van socialezekerheidsstelsels: bijlage XI ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels, en tot vaststelling van de inhoud van bijlage XI [COM(2006)0007 - C6-0029/2006 - 2006/0008(COD)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Emine Bozkurt (A6-0229/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2008)0349)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2008)0349)


5.13. Uitbreiding van de bepalingen van Verordening (EG) nr. 883/2004 en Verordening (EG) nr. [...] tot onderdanen van derde landen die enkel door hun nationaliteit nog niet onder deze bepalingen vallen * (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot uitbreiding van de bepalingen van Verordening (EG) nr. 883/2004 en Verordening (EG) nr. […] tot de onderdanen van derde landen die enkel door hun nationaliteit nog niet onder deze bepalingen vallen [COM(2007)0439 - C6-0289/2007 - 2007/0152(CNS)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Jean Lambert (A6-0209/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2008)0350)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2008)0350)


5.14. Wijziging van artikel 29 van het Reglement (stemming)

Verslag tot wijziging van artikel 29 van het Reglement van het Europees Parlement betreffende de oprichting van fracties [2006/2201(REG)] - Commissie constitutionele zaken. Rapporteur: Richard Corbett (A6-0206/2008)

(Gekwalificeerde meerderheid voor de aanneming van amendementen, gewone meerderheid voor de goedkeuring van het ontwerpbesluit)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 14)

TEKST VAN HET REGLEMENT

Het woord wordt gevoerd door Bruno Gollnisch, die verzoekt om terugverwijzing van het verslag naar de commissie op basis van artikel 168, lid 2, van het Reglement, Daniel Hannan, die het verzoek ondersteunt, en Jo Leinen, voorzitter van de commissie AFCO, die zich hiertegen uitspreekt.

Het Parlement verwerpt het verzoek.

Aangenomen amendementen: Zie bijlage "Stemmingsuitslagen"

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P6_TA(2008)0351)

De nieuwe bepalingen worden van kracht op de eerste dag van de eerstvolgende vergaderperiode na de Europese verkiezingen van 2009.

Opmerkingen in het kader van de stemming:

Hanne Dahl, namens de IND/DEM-Fractie, die een mondeling amendement indiende op amendement 3 dat niet in aanmerking werd genomen, aangezien meer dan 40 leden zich hiertegen hadden uitgesproken..


5.15. De taak van de nationale rechter binnen het Europees gerechtelijk apparaat (stemming)

Verslag over de taak van de nationale rechter binnen het Europees gerechtelijk apparaat [2007/2027(INI)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Diana Wallis (A6-0224/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 15)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2008)0352)


5.16. WTO-geschil Airbus/Boeing (stemming)

Ontwerpresolutie B6-0334/2008

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 16)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2008)0353)


5.17. Een Europees strategisch plan voor energietechnologie (stemming)

Verslag over een Europees strategisch plan voor energietechnologie [2008/2005(INI)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Jerzy Buzek (A6-0255/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 17)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2008)0354)


5.18. Het antwoord van de EU op staatsinvesteringsfondsen (stemming)

Ontwerpresolutie B6-0304/2008

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 18)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2008)0355)


5.19. Een nieuwe stedelijke mobiliteitscultuur (stemming)

Verslag over een nieuwe stedelijke mobiliteitscultuur [2008/2041(INI)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Reinhard Rack (A6-0252/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 19)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2008)0356)


5.20. Jaarverslag 2007 van de ECB (stemming)

Verslag over het jaarverslag van de ECB voor 2007 [2008/2107(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Olle Schmidt (A6-0241/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 20)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2008)0357)


6. Besluit tot het uitroepen van 2011 tot het «Europees jaar van de vrijwilligers» (schriftelijke verklaring)

Schriftelijke verklaring 0030/2008 ingediend door de leden Marian Harkin, Gisela Kallenbach, Emmanouil Angelakas, Mieczysław Edmund Janowski en Joel Hasse Ferreira over het besluit tot het uitroepen van 2011 tot het “Europees jaar van de vrijwilligers" is door de meerderheid van de leden van het Parlement ondertekend en zal bijgevolg overeenkomstig artikel 116, lid 4, van het Reglement worden toegezonden aan degenen voor wie ze bestemd is en met vermelding van de namen van de ondertekenaars worden gepubliceerd in de aangenomen teksten van de vergadering van 02.09.2008.


7. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 163, lid 3, van het Reglement zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Arūnas Degutis - A6-0264/2008:
Laima Liucija Andrikienė en Zuzana Roithová

Verslag Miroslav Ouzký - A6-0135/2008:
Gyula Hegyi

Verslag Romano Maria La Russa - A6-0257/2008:
John Attard-Montalto, Oldřich Vlasák en Marco Cappato

Verslag Jean Lambert - A6-0251/2008:
Hubert Pirker

Verslag Emine Bozkurt - A6-0229/2008:
Frank Vanhecke en Hubert Pirker

Verslag Richard Corbett - A6-0206/2008:
Frank Vanhecke, Bruno Gollnisch, Philip Claeys, Daniel Hannan, Bogdan Pęk en Richard Corbett

Verslag Jerzy Buzek - A6-0255/2008:
Leopold Józef Rutowicz en Czesław Adam Siekierski


8. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op de website “Séance en direct”, "Résultats des votes (appels nominaux)/Result of votes (Roll-call votes)" en in de gedrukte versie van bijlage “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”.

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.


(De vergadering wordt om 13.15 uur onderbroken en om 15.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Hans-Gert PÖTTERING
Voorzitter

9. Europese programma's voor navigatie per satelliet (Egnos en Galileo) ***I (ondertekening van de verordening)

Hans-Gert Pöttering (Voorzitter) en Jean-Pierre Jouyet (fungerend voorzitter van de Raad) leggen korte verklaringen af.

Na Benita Ferrero-Waldner (lid van de Commissie), Angelika Niebler (voorzitter van de commissie ITRE) en Etelka Barsi-Pataky (rapporteur) te hebben verzocht zich bij hem te voegen, gaat de Voorzitter samen met Jean-Pierre Jouyet over tot de ondertekening van de verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voortzetting van de uitvoering van de Europese programma's voor navigatie per satelliet (Egnos en Galileo), die op 03.07.2008 door de Raad is aangenomen.


VOORZITTER: Gérard ONESTA
Ondervoorzitter

10. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


11. Situatie in China na de aardbeving en voor de Olympische Spelen (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Situatie in China na de aardbeving en voor de Olympische Spelen

Jean-Pierre Jouyet (fungerend voorzitter van de Raad) en Benita Ferrero-Waldner (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Georg Jarzembowski, namens de PPE-DE-Fractie, Libor Rouček, namens de PSE-Fractie, Marco Cappato, namens de ALDE-Fractie, Hanna Foltyn-Kubicka, namens de UEN-Fractie, Daniel Cohn-Bendit, namens de Verts/ALE-Fractie, Jiří Maštálka, namens de GUE/NGL-Fractie, Bastiaan Belder, namens de IND/DEM-Fractie, Edward McMillan-Scott, Robert Evans, Dirk Sterckx, Thomas Mann, Alexandra Dobolyi, Cornelis Visser en Bogdan Golik.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Nirj Deva, Marianne Mikko, David Hammerstein, José Ribeiro e Castro, Manolis Mavrommatis, Eva Lichtenberger, Colm Burke, Ana Maria Gomes en Czesław Adam Siekierski.

Het woord wordt gevoerd door Jean-Pierre Jouyet.

VOORZITTER: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Benita Ferrero-Waldner.

Ontwerpresoluties ingediend overeenkomstig artikel 103, lid 2 van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Marco Pannella, Marco Cappato en Jorgo Chatzimarkakis, namens de ALDE-Fractie, over de situatie in China na de aardbeving en voor de Olympische Spelen (B6-0338/2008),

- Pasqualina Napoletano, Hannes Swoboda en Alexandra Dobolyi, namens de PSE-Fractie, over de situatie in China na de aardbeving en voor de Olympische Spelen (B6-0340/2008),

- Adam Bielan, Ryszard Czarnecki en Konrad Szymański, namens de UEN-Fractie, over de situatie in China na de aardbeving en voor de Olympische Spelen (B6-0341/2008),

- Vittorio Agnoletto, namens de GUE/NGL-Fractie, over de situatie in China na de aardbeving en voor de Olympische Spelen (B6-0342/2008),

- Daniel Cohn-Bendit, Monica Frassoni, Hélène Flautre, Eva Lichtenberger, Milan Horáček, Raül Romeva i Rueda, Mikel Irujo Amezaga, Helga Trüpel en Bart Staes, namens de Verts/ALE-Fractie, over de situatie in China na de aardbeving en voor de Olympische spelen (B6-0346/2008).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.5 van de notulen van 10.07.2008.


12. Strategiedocument 2007 van de Commissie over de uitbreiding (debat)

Verslag over het strategiedocument 2007 van de Commissie over de uitbreiding [2007/2271(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Elmar Brok (A6-0266/2008)

Elmar Brok leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Jean-Pierre Jouyet (fungerend voorzitter van de Raad) en Olli Rehn (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Marian-Jean Marinescu, namens de PPE-DE-Fractie, Jan Marinus Wiersma, namens de PSE-Fractie, Bronisław Geremek, namens de ALDE-Fractie, Adam Bielan, namens de UEN-Fractie, Gisela Kallenbach, namens de Verts/ALE-Fractie, Erik Meijer, namens de GUE/NGL-Fractie, Georgios Georgiou, namens de IND/DEM-Fractie, Irena Belohorská, niet-ingeschrevene, Charles Tannock, Hannes Swoboda, István Szent-Iványi, Konrad Szymański, Adamos Adamou, Gerard Batten, Philip Claeys, Zbigniew Zaleski, Véronique De Keyser, Inese Vaidere, Doris Pack, Libor Rouček, Mirosław Mariusz Piotrowski, Ioannis Varvitsiotis, Adrian Severin, Anna Ibrisagic, Vural Öger, Francisco José Millán Mon, Luis Yañez-Barnuevo García en Hubert Pirker.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Roberta Alma Anastase, Ioan Mircea Paşcu, Andrew Duff, Nicolae Vlad Popa, Monika Beňová en Marios Matsakis.


13. Welkomstwoord

De Voorzitter verwelkomt namens het Parlement een delegatie van de republiek Zuid-Afrika, die wordt geleid door de heer Obed Bapela, voorzitter van de Commissie internationale betrekkingen, en die op de officiële tribune heeft plaatsgenomen.


14. Strategiedocument 2007 van de Commissie over de uitbreiding (voortzetting van het debat)

Verslag over het strategiedocument 2007 van de Commissie over de uitbreiding [2007/2271(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Elmar Brok (A6-0266/2008)

Het woord wordt gevoerd door Jean-Pierre Jouyet (fungerend voorzitter van de Raad), Olli Rehn (lid van de Commissie) (De Voorzitter gaat in op de noodzaak van een nieuwe regeling voor de “catch the eye”-procedure door het Bureau van het Parlement), en Elmar Brok (rapporteur).

VOORZITTER: Marek SIWIEC
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Proinsias De Rossa, over het verloop van de debatten.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.6 van de notulen van 10.07.2008.


15. Palestijnse gevangenen in Israël (debat)

Mondelinge vraag (O-0040/2008) van Luisa Morgantini, Hélène Flautre, Richard Howitt, Thijs Berman, Kyriacos Triantaphyllides, Proinsias De Rossa, Pasqualina Napoletano, Margrete Auken, Jean Lambert, Marios Matsakis, David Hammerstein, Jill Evans, Jamila Madeira, Eugenijus Maldeikis, Philippe Morillon, Chris Davies, Vincenzo Aita, Françoise Castex, Caroline Lucas, Antonio Masip Hidalgo, Alyn Smith, Ana Maria Gomes, Karin Scheele, Alain Hutchinson, Marco Cappato, John Bowis, Giovanni Berlinguer, Giusto Catania, Roberto Musacchio, Vittorio Agnoletto, Frieda Brepoels, Mauro Zani, Umberto Guidoni, Luigi Cocilovo, Linda McAvan, Alessandro Battilocchio, Nicholson of Winterbourne, Francis Wurtz, Tokia Saïfi, Edward McMillan-Scott, Emilio Menéndez del Valle, Ioannis Kasoulides, Véronique De Keyser, Kader Arif, Béatrice Patrie en Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, aan de Raad: Palestijnse gevangenen in Israëlische gevangenissen (B6-0166/2008)

Mondelinge vraag (O-0041/2008) van Luisa Morgantini, Hélène Flautre, Richard Howitt, Thijs Berman, Kyriacos Triantaphyllides, Proinsias De Rossa, Pasqualina Napoletano, Margrete Auken, Jean Lambert, Marios Matsakis, David Hammerstein, Jill Evans, Jamila Madeira, Eugenijus Maldeikis, Philippe Morillon, Chris Davies, Vincenzo Aita, Françoise Castex, Caroline Lucas, Antonio Masip Hidalgo, Alyn Smith, Ana Maria Gomes, Karin Scheele, Alain Hutchinson, Marco Cappato, John Bowis, Giovanni Berlinguer, Giusto Catania, Roberto Musacchio, Vittorio Agnoletto, Frieda Brepoels, Mauro Zani, Umberto Guidoni, Luigi Cocilovo, Linda McAvan, Alessandro Battilocchio, Nicholson of Winterbourne, Francis Wurtz, Tokia Saïfi, Edward McMillan-Scott, Emilio Menéndez del Valle, Ioannis Kasoulides, Véronique De Keyser, Kader Arif, Béatrice Patrie en Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, aan de Commissie: Palestijnse gevangenen in Israëlische gevangenissen (B6-0167/2008)

Luisa Morgantini licht de mondelinge vragen toe.

Jean-Pierre Jouyet (fungerend voorzitter van de Raad) beantwoordt de vraag (B6-0166/2008).

Benita Ferrero-Waldner (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag (B6-0167/2008).

Het woord wordt gevoerd door Charles Tannock, namens de PPE-DE-Fractie, Véronique De Keyser, namens de PSE-Fractie, Marios Matsakis, namens de ALDE-Fractie, Hélène Flautre, namens de Verts/ALE-Fractie, Kyriacos Triantaphyllides, namens de GUE/NGL-Fractie, Nickolay Mladenov, Richard Howitt, Frédérique Ries, Caroline Lucas, Chris Davies en Sarah Ludford.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door John Bowis, Ignasi Guardans Cambó, Frieda Brepoels, Bernard Lehideux en Antonio López-Istúriz White.

Het woord wordt gevoerd door Jean-Pierre Jouyet.

Aangezien de ingediende ontwerpresoluties nog niet beschikbaar zijn, zullen deze op een later tijdstip worden bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: volgende vergaderperiode.


16. Situatie in Zimbabwe (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Situatie in Zimbabwe

Jean-Pierre Jouyet (fungerend voorzitter van de Raad) en Louis Michel (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

VOORZITTER: Adam BIELAN
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Michael Gahler, namens de PPE-DE-Fractie, Alain Hutchinson, namens de PSE-Fractie, Fiona Hall, namens de ALDE-Fractie, Philip Claeys, niet-ingeschrevene, Geoffrey Van Orden, Glenys Kinnock, Eoin Ryan, namens de UEN-Fractie, en Josep Borrell Fontelles.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door José Ribeiro e Castro, Marios Matsakis, Ewa Tomaszewska, Czesław Adam Siekierski, Mairead McGuinness en Luís Queiró.

Het woord wordt gevoerd door Jean-Pierre Jouyet en Louis Michel.

Ontwerpresoluties ingediend overeenkomstig artikel 103, lid 2 van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Michael Gahler, Maria Martens en Geoffrey Van Orden, namens de PPE-DE-Fractie, Josep Borrell Fontelles, Ana Maria Gomes, Alain Hutchinson, Glenys Kinnock en Pasqualina Napoletano, namens de PSE-Fractie, Fiona Hall, Sarah Ludford, Johan Van Hecke, Thierry Cornillet en Elizabeth Lynne, namens de ALDE-Fractie, Konrad Szymański, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Mieczysław Edmund Janowski, Ewa Tomaszewska en Eoin Ryan, namens de UEN-Fractie, Frithjof Schmidt, namens de Verts/ALE-Fractie, over de situatie in Zimbabwe (B6-0347/2008),

- Gabriele Zimmer en Feleknas Uca, namens de GUE/NGL-Fractie, over de situatie in Zimbabwe (B6-0371/2008).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.7 van de notulen van 10.07.2008.


17. Vragenuur (vragen aan de Commissie)

Het Parlement behandelt een reeks vragen aan de Commissie (B6-0168/2008).

Eerste deel

Vraag 43 (Georgios Papastamkos): Prestaties van de auto-industrie op gebied van CO2.

Stavros Dimas (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Georgios Papastamkos, Reinhard Rack en Paul Rübig.

Vraag 44 (Johan Van Hecke): Biobrandstoffenbeleid.

Mariann Fischer Boel (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Johan Van Hecke, Jim Allister en Glyn Ford.

Vraag 45 (Paulo Casaca): Executie van de pleger van de aanslag op de Verenigde Naties.

Vladimír Špidla (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Paulo Casaca.

Tweede deel

Vraag 46 (Claude Moraes): Horizontale anti-discriminatierichtlijn.

Vladimír Špidla beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Claude Moraes en Syed Kamall.

Vraag 47 (Brian Crowley): Aanvullende pensioenen en mobiliteit in de EU.

Vladimír Špidla beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Brian Crowley en Reinhard Rack.

Vraag 48 (Robert Evans): Medische bijstand in de hele EU.

Vladimír Špidla beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Glyn Ford, die de auteur vervangt.

De vragen 49 t/m 54 zullen schriftelijk worden beantwoord.

Vraag 55 (Eoin Ryan): Rapportageverplichtingen voor kleine en middelgrote ondernemingen.

Günter Verheugen (vice-voorzitter van de Commissie) beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Eoin Ryan en Wiesław Stefan Kuc.

Vraag 56 (Colm Burke): De prijs van meststoffen.

Günter Verheugen beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Colm Burke en Mairead McGuinness.

Vraag 57 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): MKB-vriendelijk beleid.

Günter Verheugen beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Vraag 58 zal schriftelijk worden beantwoord.

Vraag 59 (Liam Aylward): Gezondheidscontrole GLB - voorgestelde versterking van modulatie.

Vraag 60 (Seán Ó Neachtain): GLB-betalingen.

Vraag 62 (Ioannis Gklavakis): "Gezondheidscontrole" van het gemeenschappelijk landbouwbeleid.

Vraag 65 (Stavros Arnaoutakis): Gemeenschappelijk landbouwbeleid: planning en toepassing ten faveure van kleine producenten.

Mariann Fischer Boel beantwoordt de vragen alsmede de aanvullende vragen van Liam Aylward, Seán Ó Neachtain, Ioannis Gklavakis en Wiesław Stefan Kuc.

De vragen 61, 63, 64 en 66 t/m 96 zullen schriftelijk worden beantwoord (zie Bijlage bij het Volledig verslag van de vergaderingen).

Het vragenuur aan de Commissie wordt gesloten.


(De vergadering wordt om 20.45 uur onderbroken en om 21.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Manuel António dos SANTOS
Ondervoorzitter

18. Samenstelling commissies en delegaties

De Voorzitter heeft van de PPE-DE, PSE en UEN-Fractie de volgende verzoeken om benoeming ontvangen:

Commissie AFET: Marcello Vernola

Commissie CONT: Ville Itälä

Commissie ECON:

Paolo Bartolozzi in de plaats van Gabriele Albertini

Sirpa Pietikäinen in de plaats van Piia-Noora Kauppi

Salvador Domingo Sanz Palacio in de plaats van Florencio Luque Aguilar

Commissie IMCO: Eija-Riitta Korhola in de plaats van Sirpa Pietikäinen

Commissie TRAN: Erminio Enzo Boso

Commissie REGI: Giorgio Carollo

Subcommissie mensenrechten: Sirpa Pietikäinen in de plaats van Eija-Riitta Korhola

Delegatie voor de betrekkingen met de Maghreblanden en de Unie van de Arabische Maghreb: Catiuscia Marini

Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Mexico: Erminio Enzo Boso

Delegatie voor de betrekkingen met Iran: Sirpa Pietikäinen

Delegatie voor de betrekkingen met de landen in Midden-Amerika: Paolo Bartolozzi in de plaats van Alfredo Antoniozzi

Delegatie voor de betrekkingen met de Raad van het Palestijnse Zelfbestuur: Urszula Gacek is geen gewoon lid meer.

Deze benoemingen worden geacht te zijn bekrachtigd, indien hiertegen vóór de goedkeuring van deze notulen geen bezwaar is gemaakt.


19. Verzoek om opheffing van de immuniteit

De bevoegde Tsjechische autoriteiten hebben een verzoek om opheffing van de parlementaire immuniteit van Miloslav Ransdorf ingediend.

Overeenkomstig artikel 6, lid 2, van het Reglement wordt dit verzoek verwezen naar de bevoegde commissie, te weten de Commissie JURI.


20. Ruimte en veiligheid (debat)

Verslag over ruimte en veiligheid [2008/2030(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Karl von Wogau (A6-0250/2008)

Karl von Wogau leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Günter Verheugen (vice-voorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Romana Jordan Cizelj (rapporteur voor advies van de Commissie ITRE), Anna Ibrisagic, namens de PPE-DE-Fractie, Ana Maria Gomes, namens de PSE-Fractie, Tobias Pflüger, namens de GUE/NGL-Fractie, Gerard Batten, namens de IND/DEM-Fractie, en Justas Vincas Paleckis.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Philippe Morillon en Marie Anne Isler Béguin.

Het woord wordt gevoerd door Günter Verheugen en Karl von Wogau.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.8 van de notulen van 10.07.2008.


21. Vangstmogelijkheden en financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de EG en Mauritanië * (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de sluiting van het Protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Islamitische Republiek Mauritanië voor de periode van 1 augustus 2008 tot en met 31 juli 2012 [COM(2008)0243 - C6-0199/2008 - 2008/0093(CNS)] - Commissie visserij. Rapporteur: Carmen Fraga Estévez (A6-0278/2008)

Het woord wordt gevoerd door Joe Borg (lid van de Commissie).

Carmen Fraga Estévez leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Cornelis Visser, namens de PPE-DE-Fractie, Rosa Miguélez Ramos, namens de PSE-Fractie, Marie Anne Isler Béguin, namens de Verts/ALE-Fractie, Jean-Claude Martinez, niet-ingeschrevene, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Joe Borg en Carmen Fraga Estévez.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.2 van de notulen van 10.07.2008.


22. Gemeenschappelijke visuminstructies: biometrische identificatiemiddelen en visumaanvragen ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de gemeenschappelijke visuminstructies aan de diplomatieke en consulaire beroepsposten in verband met de invoering van biometrische identificatiemiddelen, met inbegrip van bepalingen over de organisatie van de inontvangstneming en de behandeling van visumaanvragen [COM(2006)0269 - C6-0166/2006 - 2006/0088(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Sarah Ludford (A6-0459/2007)

Het woord wordt gevoerd door Jacques Barrot (vice-voorzitter van de Commissie).

VOORZITTER: Adam BIELAN
Ondervoorzitter

Sarah Ludford leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Ewa Klamt, namens de PPE-DE-Fractie, Martine Roure, namens de PSE-Fractie, Tatjana Ždanoka, namens de Verts/ALE-Fractie, Sylvia-Yvonne Kaufmann, namens de GUE/NGL-Fractie, en Carlos Coelho.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Avril Doyle.

Het woord wordt gevoerd door Jacques Barrot en Sarah Ludford.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.1 van de notulen van 10.07.2008.


23. Door de economische crisis getroffen vissersvloten van de EU (debat)

over het voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van een tijdelijke specifieke actie ter bevordering van de herstructurering van de door de economische crisis getroffen vissersvloten van de Europese Unie [COM(2008)0454 - C6-0270/2008 - 2008/0144(CNS)] - Commissie PECH

Het woord wordt gevoerd door Joe Borg (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Carmen Fraga Estévez, namens de PPE-DE-Fractie, Rosa Miguélez Ramos, namens de PSE-Fractie, Philippe Morillon, namens de ALDE-Fractie, Pedro Guerreiro, namens de GUE/NGL-Fractie, Jim Allister, niet-ingeschrevene, Paulo Casaca, Elspeth Attwooll, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Luis Manuel Capoulas Santos, Avril Doyle, Catherine Stihler, Mairead McGuinness en Colm Burke.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Avril Doyle en Catherine Stihler.

Het woord wordt gevoerd door Joe Borg.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.3 van de notulen van 10.07.2008.


24. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 409.330/OJJE).


25. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 23.45 uur gesloten.

Harald Rømer

Gérard Onesta

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Ondertekend door:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antinucci, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Badia i Cutchet, Baeva, Enrique Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Elmar Brok, Budreikaitė, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Busuttil, Buzek, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Cavada, Cederschiöld, Chatzimarkakis, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciani, Claeys, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Dührkop Dührkop, Andrew Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Locatelli, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Marinescu, Marini, Markov, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musumeci, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Navarro, Nechifor, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Oprea, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podimata, Podkański, Hans-Gert Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robusti, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Voggenhuber, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Juridische mededeling - Privacybeleid