Zoznam 
Zápisnica
PDF 223kWORD 142k
Streda, 9. júla 2008 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Výročná správa ECB za rok 2007 (rozprava)
 3.Koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia ***I - Koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia: príloha XI ***I - Rozšírenie ustanovení nariadenia (ES) č. 883/2004 na štátnych príslušníkov tretích krajín, na ktorých sa doteraz tieto ustanovenia nevzťahovali * (rozprava)
 4.Hlasovanie o žiadosti o naliehavý postup
 5.Hlasovanie
  
5.1.Ročné akčné programy pre Brazíliu a Argentínu (2008) (hlasovanie)
  
5.2.Priority EÚ pre 63. zasadanie Valného zhromaždenia OSN (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
5.3.Zmena a doplnenie smernice 2004/49/ES o bezpečnosti železníc Spoločenstva ***II (hlasovanie)
  
5.4.Zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 881/2004, ktorým sa ustanovuje Európska železničná agentúra ***II (hlasovanie)
  
5.5.Spoločné pravidlá prevádzky leteckých služieb (prepracované znenie) ***II (hlasovanie)
  
5.6.Program modernizácie európskej podnikovej a obchodnej štatistiky (MEETS) ***I (hlasovanie)
  
5.7.Batérie a akumulátory a odpad z nich ***I (hlasovanie)
  
5.8.Obmedzenia uvádzania na trh a používania niektorých nebezpečných látok a prípravkov ***I (hlasovanie)
  
5.9.Podmienky prístupu do prepravných sietí pre zemný plyn ***I (hlasovanie)
  
5.10.Vnútorný trh so zemným plynom ***I (hlasovanie)
  
5.11.Koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia ***I (hlasovanie)
  
5.12.Koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia: príloha XI ***I (hlasovanie)
  
5.13.Rozšírenie ustanovení nariadenia (ES) č. 883/2004 na štátnych príslušníkov tretích krajín, na ktorých sa doteraz tieto ustanovenia nevzťahovali * (hlasovanie)
  
5.14.Utváranie politických skupín (zmena a doplnenie článku 29 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
5.15.Úloha národných sudcov v európskom súdnom systéme (hlasovanie)
  
5.16.Spory týkajúce sa spoločností Airbus a Boeing, ktorými sa zaoberá Svetová obchodná organizácia (WTO) (hlasovanie)
  
5.17.Európsky strategický plán energetických technológií (hlasovanie)
  
5.18.Reakcia EÚ na situáciu v oblasti štátnych investičných fondov (hlasovanie)
  
5.19.Za novú kultúru mestskej mobility (hlasovanie)
  
5.20.Výročná správa ECB za rok 2007 (hlasovanie)
 6.Rozhodnutie vyhlásiť rok 2011 za «Európsky rok dobrovoľníckej práce» (písomné vyhlásenie)
 7.Vysvetlenia hlasovania
 8.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 9.Európske programy satelitnej rádiovej navigácie (EGNOS a Galileo) ***I (podpísanie aktu)
 10.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 11.Situácia v Číne po zemetrasení a pred olympijskými hrami (rozprava)
 12.Strategický dokument Komisie o rozšírení (2007) (rozprava)
 13.Oficiálne privítanie
 14.Strategický dokument Komisie o rozšírení (2007) (pokračovanie rozpravy)
 15.Palestínski väzni v Izraeli (rozprava)
 16.Situácia v Zimbabwe (rozprava)
 17.Hodina otázok (pre Komisiu)
 18.Zloženie výborov a delegácií
 19.Žiadosť o zbavenie poslaneckej imunity
 20.Kozmický priestor a bezpečnosť (rozprava)
 21.Možnosti rybolovu a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi ES a Mauritániou * (rozprava)
 22.Zavedenie vízového informačného systému ***I (rozprava)
 23.Rybárska flotila EÚ postihnutá hospodárskou krízou (rozprava)
 24.Program rokovania na nasledujúci deň
 25.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Hans-Gert PÖTTERING
predseda

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 09.05 h.


2. Výročná správa ECB za rok 2007 (rozprava)

Správa Výročná správa Európskej centrálnej banky za rok 2007 [2008/2107(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca Olle Schmidt (A6-0241/2008)

Olle Schmidt uviedol správu.

V rozprave vystúpili: Jean-Claude Trichet (prezident ECB) a Jean-Claude Juncker (predseda euroskupiny, člen Európskej rady).

Vystúpili títo poslanci: Thomas Mann za skupinu PPE-DE, Manuel António dos Santos za skupinu PSE, Wolf Klinz za skupinu ALDE, Claude Turmes za skupinu Verts/ALE, Johannes Blokland za skupinu IND/DEM, Sergej Kozlík nezávislý poslanec, José Manuel García-Margallo y Marfil, Pervenche Berès, Margarita Starkevičiūtė, Ryszard Czarnecki, Luca Romagnoli, Gay Mitchell a Ieke van den Burg.

PREDSEDNÍCTVO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Daniel Dăianu, Othmar Karas, Benoît Hamon, Cornelis Visser, Christoph Konrad a Zuzana Roithová.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Ioannis Varvitsiotis, Ilda Figueiredo, Theodor Dumitru Stolojan, Margaritis Schinas, Piia-Noora Kauppi a Czesław Adam Siekierski.

V rozprave vystúpili: Jean-Claude Trichet, Jean-Claude Juncker a Olle Schmidt.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.20 zápisnice zo dňa 09.07.2008.


3. Koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia ***I - Koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia: príloha XI ***I - Rozšírenie ustanovení nariadenia (ES) č. 883/2004 na štátnych príslušníkov tretích krajín, na ktorých sa doteraz tieto ustanovenia nevzťahovali * (rozprava)

Správa Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje postup na vykonávanie nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia [COM(2006)0016 - C6-0037/2006 - 2006/0006(COD)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajkyňa Jean Lambert (A6-0251/2008)

Správa Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia a určuje sa obsah prílohy XI [COM(2006)0007 - C6-0029/2006 - 2006/0008(COD)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajkyňa Emine Bozkurt (A6-0229/2008)

Správa Návrh nariadenia Rady, ktorým sa rozširujú ustanovenia nariadenia (ES) č. 883/2004 a nariadenia (ES) č. […] na štátnych príslušníkov tretích krajín, na ktorých sa doteraz tieto ustanovenia nevzťahujú výhradne z dôvodu ich štátnej príslušnosti [COM(2007)0439 - C6-0289/2007 - 2007/0152(CNS)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajkyňa Jean Lambert (A6-0209/2008)

V rozprave vystúpil Vladimír Špidla (člen Komisie).

Jean Lambert uviedla správy.

PREDSEDNÍCTVO: Martine ROURE
podpredsedníčka

Emine Bozkurt uviedla správu.

Vystúpili títo poslanci: Zuzana Roithová (spravodajkyňa výboru FEMM požiadaného o stanovisko), Gabriele Stauner za skupinu PPE-DE, Jan Cremers za skupinu PSE, Ona Juknevičienė za skupinu ALDE, Ewa Tomaszewska za skupinu UEN, Dimitrios Papadimoulis za skupinu GUE/NGL, Derek Roland Clark za skupinu IND/DEM, Jim Allister nezávislý poslanec, Ria Oomen-Ruijten, Jan Andersson, Siiri Oviir, Andrzej Tomasz Zapałowski, Kyriacos Triantaphyllides, Edit Bauer, Gabriela Creţu, Zdzisław Zbigniew Podkański, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Proinsias De Rossa, Monica Maria Iacob-Ridzi a Joel Hasse Ferreira.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpila Zita Pleštinská.

V rozprave vystúpili: Vladimír Špidla, Jean Lambert a Emine Bozkurt.

V rozprave vystúpil Robert Goebbels, aby vyjadril poľutovanie nad neúčasťou Rady.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.11 zápisnice zo dňa 09.07.2008, bod 5.12 zápisnice zo dňa 09.07.2008 a bod 5.13 zápisnice zo dňa 09.07.2008.


PREDSEDNÍCTVO: Edward McMILLAN-SCOTT
podpredseda

4. Hlasovanie o žiadosti o naliehavý postup

Žiadosť Rady a Komisie o uplatnenie naliehavého postupu (článok 134 rokovacieho poriadku) v prípade tohto dokumentu:

- * Návrh nariadenia Rady, ktorým sa zavádza dočasné osobitné opatrenie na podporu reštrukturalizácie európskych rybárskych flotíl postihnutých hospodárskou krízou [COM(2008)0454 - C6-0270/2008 - 2008/0144(CNS)] - výbor PECH

V rozprave vystúpil Philippe Morillon (predseda výboru PECH).

Žiadosť o naliehavý postup bola schválená.

Tento bod bude zaradený do programu prebiehajúcej schôdze.

Lehota na predloženie návrhov pre plenárnu schôdzu je: streda 9. 7. 2008 o 15.00 h.


5. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


5.1. Ročné akčné programy pre Brazíliu a Argentínu (2008) (hlasovanie)

návrh uznesenia B6-0336/2008

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2008)0338)


5.2. Priority EÚ pre 63. zasadanie Valného zhromaždenia OSN (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa Návrh odporúčania Európskeho parlamentu Rade o prioritách Európskej únie pre 63. zasadanie Valného zhromaždenia OSN [2008/2111(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca Alexander Graf Lambsdorff (A6-0265/2008)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH ODPORÚČANIA

Vyhlásený za prijatý (článok 90 ods. 4 rokovacieho poriadku) (P6_TA(2008)0339)


5.3. Zmena a doplnenie smernice 2004/49/ES o bezpečnosti železníc Spoločenstva ***II (hlasovanie)

Odporúčanie do druhého čítania Spoločná pozícia prijatá Radou na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2004/49/ES o bezpečnosti železníc Spoločenstva (smernica o bezpečnosti železníc) [16133/3/2007 - C6-0129/2008 - 2006/0272(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca Paolo Costa (A6-0223/2008)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

SPOLOČNÁ POZÍCIA RADY

Vyhlásený za schválený v znení zmien a doplnení (P6_TA(2008)0340)


5.4. Zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 881/2004, ktorým sa ustanovuje Európska železničná agentúra ***II (hlasovanie)

Odporúčanie do druhého čítania Spoločná pozícia prijatá Radou na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 881/2004, ktorým sa ustanovuje Európska železničná agentúra (nariadenie o agentúre) [16138/3/2007 - C6-0131/2008 - 2006/0274(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca Paolo Costa (A6-0210/2008)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

SPOLOČNÁ POZÍCIA RADY

Vyhlásený za schválený v znení zmien a doplnení (P6_TA(2008)0341)


5.5. Spoločné pravidlá prevádzky leteckých služieb (prepracované znenie) ***II (hlasovanie)

Odporúčanie do druhého čítania Spoločná pozícia prijatá Radou na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách prevádzky leteckých služieb v Spoločenstve (prepracované znenie) [16160/4/2007 - C6-0176/2008 - 2006/0130(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca Arūnas Degutis (A6-0264/2008)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

SPOLOČNÁ POZÍCIA RADY

Vyhlásený za schválený (P6_TA(2008)0342)


5.6. Program modernizácie európskej podnikovej a obchodnej štatistiky (MEETS) ***I (hlasovanie)

Správa Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o Programe modernizácie európskej podnikovej a obchodnej štatistiky (MEETS) [COM(2007)0433 - C6-0234/2007 - 2007/0156(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca Christoph Konrad (A6-0240/2008)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

V rozprave vystúpil Christoph Konrad (spravodajca).

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P6_TA(2008)0343)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2008)0343)


5.7. Batérie a akumulátory a odpad z nich ***I (hlasovanie)

Správa Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch, pokiaľ ide o článok 6 ods. 2 o uvádzaní batérií a akumulátorov na trh [COM(2008)0211 - C6-0165/2008 - 2008/0081(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca Johannes Blokland (A6-0244/2008)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P6_TA(2008)0344)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2008)0344)


5.8. Obmedzenia uvádzania na trh a používania niektorých nebezpečných látok a prípravkov ***I (hlasovanie)

Správa Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa smernica Rady 76/769/EHS, pokiaľ ide o obmedzenia uvádzania na trh a používania niektorých nebezpečných látok a prípravkov 2-(2-metoxyetoxy)etanolu, 2-(2-butoxyetoxy)etanolu, metyléndifenyl diizokyanátu, cyklohexánu a dusičnanu amónneho (zmena a doplnenie smernice Rady 76/769/EHS) [COM(2007)0559 - C6-0327/2007 - 2007/0200(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca Miroslav Ouzký (A6-0135/2008)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P6_TA(2008)0345)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2008)0345)


5.9. Podmienky prístupu do prepravných sietí pre zemný plyn ***I (hlasovanie)

Správa Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1775/2005 o podmienkach prístupu do prepravných sietí pre zemný plyn [COM(2007)0532 - C6-0319/2007 - 2007/0199(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca Atanas Paparizov (A6-0253/2008)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P6_TA(2008)0346)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2008)0346)


5.10. Vnútorný trh so zemným plynom ***I (hlasovanie)

Správa Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/55/ES o spoločných pravidlách pre vnútorný trh so zemným plynom [COM(2007)0529 - C6-0317/2007 - 2007/0196(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca Romano Maria La Russa (A6-0257/2008)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH KOMISIE

V rozprave vystúpil Romano Maria La Russa (spravodajca).

Schválený v znení zmien a doplnení (P6_TA(2008)0347)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2008)0347)


5.11. Koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia ***I (hlasovanie)

Správa Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje postup na vykonávanie nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia [COM(2006)0016 - C6-0037/2006 - 2006/0006(COD)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajkyňa Jean Lambert (A6-0251/2008)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P6_TA(2008)0348)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2008)0348)

Vystúpili ohľadne hlasovania:

Jan Cremers navrhol s podporou Jean Lambertovej (spravodajkyne), aby sa prehodilo poradie hlasovania o PDN č. 163 a č. 79. Parlament návrh schválil.


5.12. Koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia: príloha XI ***I (hlasovanie)

Správa Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia a určuje sa obsah prílohy XI [COM(2006)0007 - C6-0029/2006 - 2006/0008(COD)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajkyňa Emine Bozkurt (A6-0229/2008)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 12)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P6_TA(2008)0349)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2008)0349)


5.13. Rozšírenie ustanovení nariadenia (ES) č. 883/2004 na štátnych príslušníkov tretích krajín, na ktorých sa doteraz tieto ustanovenia nevzťahovali * (hlasovanie)

Správa Návrh nariadenia Rady, ktorým sa rozširujú ustanovenia nariadenia (ES) č. 883/2004 a nariadenia (ES) č. […] na štátnych príslušníkov tretích krajín, na ktorých sa doteraz tieto ustanovenia nevzťahujú výhradne z dôvodu ich štátnej príslušnosti [COM(2007)0439 - C6-0289/2007 - 2007/0152(CNS)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajkyňa Jean Lambert (A6-0209/2008)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 13)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P6_TA(2008)0350)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2008)0350)


5.14. Utváranie politických skupín (zmena a doplnenie článku 29 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa Zmena a doplnenie článku 29 rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu - Utváranie politických skupín [2006/2201(REG)] - Výbor pre ústavné veci. Spravodajca Richard Corbett (A6-0206/2008)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina na prijatie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, potrebná jednoduchá väčšina na schválenie návrhu rozhodnutia)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 14)

TEXT ROKOVACIEHO PORIADKU

Vystúpili títo poslanci: Bruno Gollnisch so žiadosťou, aby sa na základe článku 168 ods. 2 rokovacieho poriadku správa vrátila späť výboru, Daniel Hannan, aby podporil túto žiadosť, a Jo Leinen v mene predsedu výboru AFCO, ktorý sa postavil proti tejto žiadosti.

Parlament žiadosť zamietol.

Prijaté pozmeňujúce/doplňujúce návrhy: príloha „Výsledky hlasovania“

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P6_TA(2008)0351)

Nové ustanovenia nadobudnú účinnosť prvým dňom prvej schôdze, ktorá sa uskutoční po európskych voľbách v roku 2009.

Vystúpili ohľadne hlasovania:

Hanne Dahl za skupinu IND/DEM preniesla ústny PDN k PDN 3, ktorý nebol schválený, pretože sa proti jeho schváleniu vyslovilo viac ako 40 poslancov.


5.15. Úloha národných sudcov v európskom súdnom systéme (hlasovanie)

Správa Úloha národných sudcov v európskom súdnom systéme [2007/2027(INI)] - Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa Diana Wallis (A6-0224/2008)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 15)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2008)0352)


5.16. Spory týkajúce sa spoločností Airbus a Boeing, ktorými sa zaoberá Svetová obchodná organizácia (WTO) (hlasovanie)

návrh uznesenia B6-0334/2008

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 16)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2008)0353)


5.17. Európsky strategický plán energetických technológií (hlasovanie)

Správa Európsky strategický plán energetických technológií [2008/2005(INI)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca Jerzy Buzek (A6-0255/2008)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 17)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2008)0354)


5.18. Reakcia EÚ na situáciu v oblasti štátnych investičných fondov (hlasovanie)

návrh uznesenia B6-0304/2008

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 18)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2008)0355)


5.19. Za novú kultúru mestskej mobility (hlasovanie)

Správa Za novú kultúru mestskej mobility [2008/2041(INI)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca Reinhard Rack (A6-0252/2008)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 19)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2008)0356)


5.20. Výročná správa ECB za rok 2007 (hlasovanie)

Správa Výročná správa Európskej centrálnej banky za rok 2007 [2008/2107(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca Olle Schmidt (A6-0241/2008)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 20)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2008)0357)


6. Rozhodnutie vyhlásiť rok 2011 za «Európsky rok dobrovoľníckej práce» (písomné vyhlásenie)

Písomné vyhlásenie 0030/2008, ktoré predložili poslanci Marian Harkin, Gisela Kallenbach, Emmanouil Angelakas, Mieczysław Edmund Janowski a Joel Hasse Ferreira o rozhodnutí vyhlásiť rok 2011 za „Európsky rok dobrovoľníckej práce“, podpísala väčšina všetkých poslancov Parlamentu. Toto vyhlásenie sa následne v súlade s článkom 116 ods. 4 rokovacieho poriadku postúpi adresátom a s uvedením mien podpísaných poslancov uverejní v prijatých textoch zo schôdze z 2. 9. 2008.


7. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa čl. 163 ods. 3 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Arūnas Degutis - A6-0264/2008:
Laima Liucija Andrikienė a Zuzana Roithová

Správa: Miroslav Ouzký - A6-0135/2008:
Gyula Hegyi

Správa: Romano Maria La Russa - A6-0257/2008:
John Attard-Montalto, Oldřich Vlasák a Marco Cappato

Správa: Jean Lambert - A6-0251/2008:
Hubert Pirker

Správa: Emine Bozkurt - A6-0229/2008:
Frank Vanhecke a Hubert Pirker

Správa: Richard Corbett - A6-0206/2008:
Frank Vanhecke, Bruno Gollnisch, Philip Claeys, Daniel Hannan, Bogdan Pęk a Richard Corbett

Správa: Jerzy Buzek - A6-0255/2008:
Leopold Józef Rutowicz a Czesław Adam Siekierski


8. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


(Rokovanie bolo prerušené o 13.15 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 15.00 h)

PREDSEDNÍCTVO: Hans-Gert PÖTTERING

predseda

9. Európske programy satelitnej rádiovej navigácie (EGNOS a Galileo) ***I (podpísanie aktu)

Hans-Gert Pöttering (predseda) a Jean-Pierre Jouyet (úradujúci predseda Rady) vystúpili s krátkym vyhlásením.

Predseda potom, ako vyzval Benitu Ferrero-Waldnerovú (členku Komisie), Angeliku Nieblerovú (predsedníčku výboru ITRE) a Etelku Barsi-Patakyovú (spravodajkyňu), aby sa k nemu pripojili, pristúpil spoločne s Jean-Pierrom Jouyetom k podpísaniu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o pokračovaní implementácie európskych programov satelitnej rádiovej navigácie (EGNOS a Galileo), ktoré Rada prijala 3. 7. 2008.


PREDSEDNÍCTVO: Gérard ONESTA
podpredseda

10. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


11. Situácia v Číne po zemetrasení a pred olympijskými hrami (rozprava)

Vyhlásenia Komisie a Rady: Situácia v Číne po zemetrasení a pred olympijskými hrami

Jean-Pierre Jouyet (úradujúci predseda Rady) a Benita Ferrero-Waldner (členka Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Georg Jarzembowski za skupinu PPE-DE, Libor Rouček za skupinu PSE, Marco Cappato za skupinu ALDE, Hanna Foltyn-Kubicka za skupinu UEN, Daniel Cohn-Bendit za skupinu Verts/ALE, Jiří Maštálka za skupinu GUE/NGL, Bastiaan Belder za skupinu IND/DEM, Edward McMillan-Scott, Robert Evans, Dirk Sterckx, Thomas Mann, Alexandra Dobolyi, Cornelis Visser a Bogdan Golik.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Nirj Deva, Marianne Mikko, David Hammerstein, José Ribeiro e Castro, Manolis Mavrommatis, Eva Lichtenberger, Colm Burke, Ana Maria Gomes a Czesław Adam Siekierski.

V rozprave vystúpil Jean-Pierre Jouyet.

PREDSEDNÍCTVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
podpredseda

V rozprave vystúpila Benita Ferrero-Waldner.

Návrhy uznesení podané podľa čl. 103 ods.2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Marco Pannella, Marco Cappato a Jorgo Chatzimarkakis za skupinu ALDE o situácii v Číne po zemetrasení a pred olympijskými hrami (B6-0338/2008),

- Pasqualina Napoletano, Hannes Swoboda a Alexandra Dobolyi za skupinu PSE o situácii v Číne po zemetrasení a pred olympijskými hrami (B6-0340/2008),

- Adam Bielan, Ryszard Czarnecki a Konrad Szymański za skupinu UEN o situácii v Číne po zemetrasení a pred olympijskými hrami (B6-0341/2008),

- Vittorio Agnoletto za skupinu GUE/NGL o situácii v Číne po zemetrasení a pred olympijskými hrami (B6-0342/2008),

- Daniel Cohn-Bendit, Monica Frassoni, Hélène Flautre, Eva Lichtenberger, Milan Horáček, Raül Romeva i Rueda, Mikel Irujo Amezaga, Helga Trüpel a Bart Staes za skupinu Verts/ALE o situácii v Číne po zemetrasení a pred olympijskými hrami (B6-0346/2008).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.5 zápisnice zo dňa 10.07.2008.


12. Strategický dokument Komisie o rozšírení (2007) (rozprava)

Správa Strategický dokument Komisie o rozšírení z roku 2007 [2007/2271(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca Elmar Brok (A6-0266/2008)

Elmar Brok uviedol správu.

V rozprave vystúpili: Jean-Pierre Jouyet (úradujúci predseda Rady) a Olli Rehn (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Marian-Jean Marinescu za skupinu PPE-DE, Jan Marinus Wiersma za skupinu PSE, Bronisław Geremek za skupinu ALDE, Adam Bielan za skupinu UEN, Gisela Kallenbach za skupinu Verts/ALE, Erik Meijer za skupinu GUE/NGL, Georgios Georgiou za skupinu IND/DEM, Irena Belohorská nezávislá poslankyňa, Charles Tannock, Hannes Swoboda, István Szent-Iványi, Konrad Szymański, Adamos Adamou, Gerard Batten, Philip Claeys, Zbigniew Zaleski, Véronique De Keyser, Inese Vaidere, Doris Pack, Libor Rouček, Mirosław Mariusz Piotrowski, Ioannis Varvitsiotis, Adrian Severin, Anna Ibrisagic, Vural Öger, Francisco José Millán Mon, Luis Yañez-Barnuevo García a Hubert Pirker.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Roberta Alma Anastase, Ioan Mircea Paşcu, Andrew Duff, Nicolae Vlad Popa, Monika Beňová a Marios Matsakis.


13. Oficiálne privítanie

Predseda privítal v mene Parlamentu členov delegácie z parlamentu Juhoafrickej republiky čele s predsedom výboru pre medzinárodné vzťahy Obedom Bapelom, ktorá bola usadená na čestnej galérii.


14. Strategický dokument Komisie o rozšírení (2007) (pokračovanie rozpravy)

Správa Strategický dokument Komisie o rozšírení z roku 2007 [2007/2271(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca Elmar Brok (A6-0266/2008)

V rozprave vystúpili: Jean-Pierre Jouyet (úradujúci predseda Rady), Olli Rehn (člen Komisie) (predseda pripomenul potrebu novej právnej úpravy postupu «catch the eye» predsedníctvom Parlamentu), a Elmar Brok (spravodajca).

PREDSEDNÍCTVO: Marek SIWIEC
podpredseda

V rozprave vystúpil Proinsias De Rossa k jej priebehu.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.6 zápisnice zo dňa 10.07.2008.


15. Palestínski väzni v Izraeli (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-0040/2008), ktorú položili Luisa Morgantini, Hélène Flautre, Richard Howitt, Thijs Berman, Kyriacos Triantaphyllides, Proinsias De Rossa, Pasqualina Napoletano, Margrete Auken, Jean Lambert, Marios Matsakis, David Hammerstein, Jill Evans, Jamila Madeira, Eugenijus Maldeikis, Philippe Morillon, Chris Davies, Vincenzo Aita, Françoise Castex, Caroline Lucas, Antonio Masip Hidalgo, Alyn Smith, Ana Maria Gomes, Karin Scheele, Alain Hutchinson, Marco Cappato, John Bowis, Giovanni Berlinguer, Giusto Catania, Roberto Musacchio, Vittorio Agnoletto, Frieda Brepoels, Mauro Zani, Umberto Guidoni, Luigi Cocilovo, Linda McAvan, Alessandro Battilocchio, Nicholson of Winterbourne, Francis Wurtz, Tokia Saïfi, Edward McMillan-Scott, Emilio Menéndez del Valle, Ioannis Kasoulides, Véronique De Keyser, Kader Arif, Béatrice Patrie a Rodi Kratsa-Tsagaropoulou pre Radu: Palestínski väzni v izraelských väzniciach (B6-0166/2008)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-0041/2008), ktorú položili Luisa Morgantini, Hélène Flautre, Richard Howitt, Thijs Berman, Kyriacos Triantaphyllides, Proinsias De Rossa, Pasqualina Napoletano, Margrete Auken, Jean Lambert, Marios Matsakis, David Hammerstein, Jill Evans, Jamila Madeira, Eugenijus Maldeikis, Philippe Morillon, Chris Davies, Vincenzo Aita, Françoise Castex, Caroline Lucas, Antonio Masip Hidalgo, Alyn Smith, Ana Maria Gomes, Karin Scheele, Alain Hutchinson, Marco Cappato, John Bowis, Giovanni Berlinguer, Giusto Catania, Roberto Musacchio, Vittorio Agnoletto, Frieda Brepoels, Mauro Zani, Umberto Guidoni, Luigi Cocilovo, Linda McAvan, Alessandro Battilocchio, Nicholson of Winterbourne, Francis Wurtz, Tokia Saïfi, Edward McMillan-Scott, Emilio Menéndez del Valle, Ioannis Kasoulides, Véronique De Keyser, Kader Arif, Béatrice Patrie a Rodi Kratsa-Tsagaropoulou pre Komisiu: Palestínski väzni v izraelských väzniciach (B6-0167/2008)

Luisa Morgantini rozvinula otázky na ústne zodpovedanie.

Jean-Pierre Jouyet (úradujúci predseda Rady) odpovedal na otázku B6-0166/2008.

Benita Ferrero-Waldner (členka Komisie) odpovedala na otázku B6-0167/2008.

Vystúpili títo poslanci: Charles Tannock za skupinu PPE-DE, Véronique De Keyser za skupinu PSE, Marios Matsakis za skupinu ALDE, Hélène Flautre za skupinu Verts/ALE, Kyriacos Triantaphyllides za skupinu GUE/NGL, Nickolay Mladenov, Richard Howitt, Frédérique Ries, Caroline Lucas, Chris Davies a Sarah Ludford.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili John Bowis, Ignasi Guardans Cambó, Frieda Brepoels, Bernard Lehideux a Antonio López-Istúriz White.

V rozprave vystúpil Jean-Pierre Jouyet.

Predložené návrhy uznesení ešte neboli k dispozícii, preto budú oznámené neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: na nasledujúcej schôdzi.


16. Situácia v Zimbabwe (rozprava)

Vyhlásenia Komisie a Rady: Situácia v Zimbabwe

Jean-Pierre Jouyet (úradujúci predseda Rady) a Louis Michel (člen Komisie) vystúpili s vyhlásením.

PREDSEDNÍCTVO: Adam BIELAN
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Michael Gahler za skupinu PPE-DE, Alain Hutchinson za skupinu PSE, Fiona Hall za skupinu ALDE, Philip Claeys nezávislý poslanec, Geoffrey Van Orden, Glenys Kinnock, Eoin Ryan za skupinu UEN a Josep Borrell Fontelles.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili José Ribeiro e Castro, Marios Matsakis, Ewa Tomaszewska, Czesław Adam Siekierski, Mairead McGuinness a Luís Queiró.

V rozprave vystúpili: Jean-Pierre Jouyet a Louis Michel.

Návrhy uznesení podané podľa čl. 103 ods.2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Michael Gahler, Maria Martens a Geoffrey Van Orden za skupinu PPE-DE, Josep Borrell Fontelles, Ana Maria Gomes, Alain Hutchinson, Glenys Kinnock a Pasqualina Napoletano za skupinu PSE, Fiona Hall, Sarah Ludford, Johan Van Hecke, Thierry Cornillet a Elizabeth Lynne za skupinu ALDE, Konrad Szymański, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Mieczysław Edmund Janowski, Ewa Tomaszewska a Eoin Ryan za skupinu UEN, Frithjof Schmidt za skupinu Verts/ALE, o situácii v Zimbabwe (B6-0347/2008),

- Gabriele Zimmer a Feleknas Uca za skupinu GUE/NGL, o situácii v Zimbabwe (B6-0371/2008).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.7 zápisnice zo dňa 10.07.2008.


17. Hodina otázok (pre Komisiu)

Parlament posúdil skupinu otázok adresovaných Komisii. (B6-0168/2008).

Prvá časť

Otázka č. 43 (Georgios Papastamkos): Výkonnosť automobilového priemyslu z hľadiska emisií CO2

Stavros Dimas (člen Komisie) odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Georgios Papastamkos, Reinhard Rack a Paul Rübig.

Otázka č. 44 (Johan Van Hecke): Politika týkajúca sa biopalív

Mariann Fischer Boel (členka Komisie) odpovedala na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Johan Van Hecke, Jim Allister a Glyn Ford.

Otázka č. 45 (Paulo Casaca): Poprava páchateľa atentátu na budovu OSN

Vladimír Špidla (člen Komisie) odpovedal na otázku a doplňujúce otázky, ktoré položil Paulo Casaca.

Druhá časť

Otázka č. 46 (Claude Moraes): Horizontálna smernica o boji proti diskriminácii

Vladimír Špidla odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Claude Moraes a Syed Kamall.

Otázka č. 47 (Brian Crowley): Doplnkové dôchodky a mobilita v rámci EÚ

Vladimír Špidla odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Brian Crowley a Reinhard Rack.

Otázka č. 48 (Robert Evans): Lekárska starostlivosť v EÚ

Vladimír Špidla odpovedal na otázku a na doplňujúcu otázku, ktorú položil Glyn Ford v zastúpení autora.

Otázky 49 až 54 budú zodpovedané písomne.

Otázka č. 55 (Eoin Ryan): Náklady podnikov spojené s zhromažďovaním údajov

Günter Verheugen (podpredseda Komisie) odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Eoin Ryan a Wiesław Stefan Kuc.

Otázka č. 56 (Colm Burke): Ceny hnojív

Günter Verheugen odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Colm Burke a Mairead McGuinness.

Otázka č. 57 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Politika v prospech malých podnikov

Günter Verheugen odpovedal na otázku a doplňujúce otázky, ktoré položila Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Otázka 58 bude zodpovedaná písomne.

Otázka č. 59 (Liam Aylward): Navrhované zvýšenie modulácie z hľadiska kontroly stavu SPP

Otázka č. 60 (Seán Ó Neachtain): Platby SPP

Otázka č. 62 (Ioannis Gklavakis): Kontrola stavu SPP

Otázka č. 65 (Stavros Arnaoutakis): Spoločná poľnohospodárska politika: plánovanie a vykonávanie v prospech malých výrobcov

Mariann Fischer Boel odpovedala na otázky, ako aj na doplňujúce otázky, ktoré položil Liam Aylward, Seán Ó Neachtain, Ioannis Gklavakis a Wiesław Stefan Kuc.

Otázky 61, 63, 64 a 66 až 96 budú zodpovedané písomne (pozri prílohu doslovného záznamu).

Hodina otázok pre Komisiu sa skončila.


(Rokovanie bolo prerušené o 20.45 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 21.00 h)

PREDSEDNÍCTVO: Manuel António dos SANTOS
podpredseda

18. Zloženie výborov a delegácií

Predseda dostal od skupín PPE-DE, PSE a UEN tieto žiadosti o menovania:

výbor AFET: Marcello Vernola

výbor CONT: Ville Itälä

výbor ECON:

Paolo Bartolozzi namiesto Gabrieleho Albertiniho

Sirpa Pietikäinen namiesto Piia-Noory Kauppiovej

Salvador Domingo Sanz Palacio namiesto Florencia Luqueho Aguilara

výbor IMCO: Eija-Riitta Korhola namiesto Sirpy Pietikäinenovej

výbor TRAN: Erminio Enzo Boso

výbor REGI: Giorgio Carollo

podvýbor pre ľudské práva: Sirpa Pietikäinen namiesto Eija-Riitty Korholovej

Delegácia pre vzťahy s krajinami Magrebu a s Arabskou magrebskou úniou (vrátane Líbye): Catiuscia Marini

Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ - Mexiko: Erminio Enzo Boso

Delegácia pre vzťahy s Iránom: Sirpa Pietikäinen

Delegácia pre vzťahy s krajinami strednej Ameriky: Paolo Bartolozzi namiesto Alfreda Antoniozziho

Delegácia pre vzťahy s Palestínskou legislatívnou radou: Urszula Gacek už nie je menovanou členkou.

Ak do schválenia tejto zápisnice nebudú predložené žiadne námietky, tieto menovania budú považované za schválené.


19. Žiadosť o zbavenie poslaneckej imunity

Príslušné české orgány podali žiadosť o zbavenie poslaneckej imunity Miloslava Ransdorfa.

V súlade s čl. 6 ods. 2 rokovacieho poriadku bola žiadosť pridelená gestorskému výboru, t.j. výboru JURI.


20. Kozmický priestor a bezpečnosť (rozprava)

Správa Kozmický priestor a bezpečnosť [2008/2030(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca Karl von Wogau (A6-0250/2008)

Karl von Wogau uviedol správu.

V rozprave vystúpil Günter Verheugen (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Romana Jordan Cizelj (spravodajkyňa výboru ITRE požiadaného o stanovisko), Anna Ibrisagic za skupinu PPE-DE, Ana Maria Gomes za skupinu PSE, Tobias Pflüger za skupinu GUE/NGL, Gerard Batten za skupinu IND/DEM a Justas Vincas Paleckis.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Philippe Morillon a Marie Anne Isler Béguin.

V rozprave vystúpili: Günter Verheugen a Karl von Wogau.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.8 zápisnice zo dňa 10.07.2008.


21. Možnosti rybolovu a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi ES a Mauritániou * (rozprava)

Správa Návrh nariadenia Rady o uzatvorení protokolu, ktorým sa stanovujú možnosti rybolovu a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Mauritánskou islamskou republikou na obdobie od 1. augusta 2008 do 31. júla 2012 [COM(2008)0243 - C6-0199/2008 - 2008/0093(CNS)] - Výbor pre rybné hospodárstvo. Spravodajkyňa Carmen Fraga Estévez (A6-0278/2008)

V rozprave vystúpil Joe Borg (člen Komisie).

Carmen Fraga Estévez uviedla správu.

Vystúpili títo poslanci: Cornelis Visser za skupinu PPE-DE, Rosa Miguélez Ramos za skupinu PSE, Marie Anne Isler Béguin za skupinu Verts/ALE, Jean-Claude Martinez nezávislý poslanec, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Joe Borg a Carmen Fraga Estévez.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.2 zápisnice zo dňa 10.07.2008.


22. Zavedenie vízového informačného systému ***I (rozprava)

Správa Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia a dopĺňajú Spoločné konzulárne pokyny týkajúce sa víz pre diplomatické misie a konzulárne úrady, pokiaľ ide o zavedenie biometrických identifikačných znakov vrátane ustanovení o organizácii prijímania a spracúvania žiadostí o víza [COM(2006)0269 - C6-0166/2006 - 2006/0088(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa Sarah Ludford (A6-0459/2007)

V rozprave vystúpil Jacques Barrot (podpredseda Komisie).

PREDSEDNÍCTVO: Adam BIELAN
podpredseda

Sarah Ludford uviedla správu.

Vystúpili títo poslanci: Ewa Klamt za skupinu PPE-DE, Martine Roure za skupinu PSE, Tatjana Ždanoka za skupinu Verts/ALE, Sylvia-Yvonne Kaufmann za skupinu GUE/NGL a Carlos Coelho.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpil Avril Doyle.

V rozprave vystúpili: Jacques Barrot a Sarah Ludford.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.1 zápisnice zo dňa 10.07.2008.


23. Rybárska flotila EÚ postihnutá hospodárskou krízou (rozprava)

Návrh nariadenia Rady, ktorým sa zavádza dočasné osobitné opatrenie na podporu reštrukturalizácie európskych rybárskych flotíl postihnutých hospodárskou krízou [COM(2008)0454 - C6-0270/2008 - 2008/0144(CNS)] - výbor PECH

V rozprave vystúpil Joe Borg (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Carmen Fraga Estévez za skupinu PPE-DE, Rosa Miguélez Ramos za skupinu PSE, Philippe Morillon za skupinu ALDE, Pedro Guerreiro za skupinu GUE/NGL, Jim Allister nezávislý poslanec, Paulo Casaca, Elspeth Attwooll, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Luis Manuel Capoulas Santos, Avril Doyle, Catherine Stihler, Mairead McGuinness a Colm Burke.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Avril Doyle a Catherine Stihler.

V rozprave vystúpil: Joe Borg.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.3 zápisnice zo dňa 10.07.2008.


24. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument "Program rokovania" PE 409.330/OJJE).


25. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 23.45 h.

Harald Rømer

Gérard Onesta

generálny tajomník

podpredseda


PREZENČNÁ LISTINA

Podpísali sa:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antinucci, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Badia i Cutchet, Baeva, Enrique Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Elmar Brok, Budreikaitė, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Busuttil, Buzek, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Cavada, Cederschiöld, Chatzimarkakis, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciani, Claeys, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Dührkop Dührkop, Andrew Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Locatelli, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Marinescu, Marini, Markov, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musumeci, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Navarro, Nechifor, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Oprea, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podimata, Podkański, Hans-Gert Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robusti, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Voggenhuber, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia