Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 10 юли 2008 г. - Страсбург

3.  Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от Съвета и Комисията

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение 2001/470/ЕО на Съвета за създаване на Европейска съдебна мрежа по граждански и търговски дела (COM(2008)0380 - C6-0248/2008 - 2008/0122(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

JURI

- Проект на решение на Европейския парламент, Съвета, Комисията, Съда на Eвропейските общности, Сметната палата, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно организацията и работата на Службата за публикации на Европейския съюз (SEC(2008)2109 - C6-0256/2008 - 2008/2164(ACI))

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFCO

подпомагаща :

CULT, BUDG, JURI, CONT

- Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за създаване на европейски работнически съвет или на процедура за информиране и консултации с работниците и служителите в предприятия с общностно измерение и групи предприятия с общностно измерение (преработена версия) (COM(2008)0419 - C6-0258/2008 - 2008/0141(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

подпомагаща :

JURI

- Предложение за регламент на Съвета за въвеждане на временно конкретно действие с цел поощряване на преструктурирането на риболовните флоти на Европейския съюз, засегнати от икономическата криза (COM(2008)0454 - C6-0270/2008 - 2008/0144(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

PECH

- Предложение за решение на Съвета относно разходите във ветеринарната област (Кодифицирана версия) (COM(2008)0358 - C6-0271/2008 - 2008/0116(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

JURI

- Предложение за регламент на Съвета относно прилагането на член 81, параграф 3 от Договора за някои категории споразумения и съгласувани практики в областта на въздушните превози (Кодифицирана версия) (COM(2008)0367 - C6-0272/2008 - 2008/0124(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

JURI

- Предложение за регламент на Съвета относно създаване на Гаранционен фонд за външни дейности (Кодифицирана версия) (COM(2008)0365 - C6-0273/2008 - 2008/0117(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

JURI

2) от членове на Парламента

2.1) предложения за резолюция (член 113 от Правилника за дейността)

- Marian Zlotea, Rareş-Lucian Niculescu Flaviu Călin Rus. Предложение за резолюция за създаване на Европейски институт за разследване на престъпленията по времето на комунизма (B6-0372/2008)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

CULT

Правна информация - Политика за поверителност