Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 10. juli 2008 - Strasbourg

3. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om ændring af Rådets beslutning 2001/470/EF om oprettelse af et europæisk retligt netværk på det civil- og handelsretlige område (KOM(2008)0380 - C6-0248/2008 - 2008/0122(COD))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

JURI

- Udkast til Europa-Parlamentets, Rådets, Kommissionens, Domstolens, Revisionsrettens, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs og Regionsudvalgets afgørelse om organisationen og driften af Kontoret for Den Europæiske Unions Publikationer (SEK(2008)2109 - C6-0256/2008 - 2008/2164(ACI))

henvist til:

kor.udv. :

AFCO

rådg.udv. :

CULT, BUDG, JURI, CONT

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv om indførelse af europæiske samarbejdsudvalg eller en procedure i fællesskabsvirksomheder og fællesskabskoncerner med henblik på at informere og høre arbejdstagerne (omarbejdning) (KOM(2008)0419 - C6-0258/2008 - 2008/0141(COD))

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

rådg.udv. :

JURI

- Forslag til Rådets forordning om et midlertidigt særligt initiativ til fremme af omstruktureringen af EF-fiskerflåderne, som er berørt af den økonomiske krise (KOM(2008)0454 - C6-0270/2008 - 2008/0144(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

PECH

- Forslag til Rådets beslutning om visse udgifter på veterinærområdet (kodificeret udgave) (KOM(2008)0358 - C6-0271/2008 - 2008/0116(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

JURI

- Forslag til Rådets forordning om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet praksis inden for luftfartssektoren (kodificeret udgave) (KOM(2008)0367 - C6-0272/2008 - 2008/0124(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

JURI

- Forslag til Rådets forordning om oprettelse af en garantifond for aktioner i forhold til tredjeland (kodificeret udgave) (KOM(2008)0365 - C6-0273/2008 - 2008/0117(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

JURI

2) fra medlemmerne

2.1) beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 113):

- Marian Zlotea, Rareş-Lucian Niculescu og Flaviu Călin Rus. Forslag til beslutning om oprettelse af et europæisk institut for forskning i kommunismens forbrydelser (B6-0372/2008)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

CULT

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik