Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 10 lipca 2008 r. - Strasburg

3. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję Rady nr 2001/470/WE ustanawiającą europejską sieć sądową w sprawach cywilnych i handlowych (COM(2008)0380 - C6-0248/2008 - 2008/0122(COD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

JURI

- Projekt decyzji Parlamentu Europejskiego, Rady, Komisji, Trybunału Sprawiedliwości, Trybunału Obrachunkowego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie organizacji i działania Urzędu Publikacji Unii Europejskiej (SEC(2008)2109 - C6-0256/2008 - 2008/2164(ACI))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

AFCO

opinia :

CULT, BUDG, JURI, CONT

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia europejskiej rady zakładowej lub trybu informowania pracowników i konsultowania się z nimi w przedsiębiorstwach lub w grupach przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym - (Przekształcenie) (COM(2008)0419 - C6-0258/2008 - 2008/0141(COD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

EMPL

opinia :

JURI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady ustanawiającego tymczasowe szczególne działanie mające na celu wspieranie restrukturyzacji flot rybackich Unii Europejskiej dotkniętych kryzysem gospodarczym (COM(2008)0454 - C6-0270/2008 - 2008/0144(CNS))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

PECH

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (wersja ujednolicona) (COM(2008)0358 - C6-0271/2008 - 2008/0116(CNS))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

JURI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie stosowania art. 81 ust. 3 Traktatu do pewnych kategorii porozumień i praktyk uzgodnionych w sektorze transportu lotniczego (wersja ujednolicona) (COM(2008)0367 - C6-0272/2008 - 2008/0124(CNS))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

JURI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady ustanawiającego Fundusz Gwarancyjny dla działań zewnętrznych (wersja ujednolicona) (COM(2008)0365 - C6-0273/2008 - 2008/0117(CNS))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

JURI

2) przez posłów

2.1) projekty rezolucji (art. 113 Regulaminu)

- Marian Zlotea, Rareş-Lucian Niculescu i Flaviu Călin Rus. Projekt rezolucji w sprawie ustanowienia Europejskiego Instytutu Badań nad Zbrodniami Komunizmu (B6-0372/2008)

odesłany

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

CULT

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności