Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 10. júla 2008 - Štrasburg

3. Predložené dokumenty

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

- Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení rozhodnutie Rady 2001/470/ES o vytvorení Európskej súdnej siete pre občianske a obchodné veci (COM(2008)0380 - C6-0248/2008 - 2008/0122(COD))

pridelené

gestorský :

LIBE

stanovisko :

JURI

- Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu, Rady, Komisie, Súdneho dvora, Dvora audítorov, Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru a Výboru regiónov o organizácii a činnosti Úradu pre vydávanie publikácií Európskej únie (SEC(2008)2109 - C6-0256/2008 - 2008/2164(ACI))

pridelené

gestorský :

AFCO

stanovisko :

CULT, BUDG, JURI, CONT

- Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o zriaďovaní Európskej zamestnaneckej rady alebo postupu v podnikoch s významom na úrovni Spoločenstva a v skupinách podnikov s významom na úrovni Spoločenstva na účely informovania zamestnancov a prerokovania s nimi (prepracovanie) (COM(2008)0419 - C6-0258/2008 - 2008/0141(COD))

pridelené

gestorský :

EMPL

stanovisko :

JURI

- Návrh nariadenia Rady, ktorým sa zavádza dočasné osobitné opatrenie na podporu reštrukturalizácie európskych rybárskych flotíl postihnutých hospodárskou krízou (COM(2008)0454 - C6-0270/2008 - 2008/0144(CNS))

pridelené

gestorský :

PECH

- Návrh rozhodnutia Rady o výdavkoch na veterinárnom úseku (kodifikované znenie) (COM(2008)0358 - C6-0271/2008 - 2008/0116(CNS))

pridelené

gestorský :

JURI

- Návrh nariadenia Rady o uplatňovaní článku 81 ods. 3 zmluvy na určité kategórie dohôd a zosúladených postupov v odvetví leteckej dopravy (kodifikované znenie) (COM(2008)0367 - C6-0272/2008 - 2008/0124(CNS))

pridelené

gestorský :

JURI

- Návrh nariadenia Rady, ktorým sa zriaďuje Garančný fond pre vonkajšie opatrenia (kodifikované znenie) (COM(2008)0365 - C6-0273/2008 - 2008/0117(CNS))

pridelené

gestorský :

JURI

2) poslancov

2.1) návrhy uznesení (čl. 113 rokovacieho poriadku)

- Marian Zlotea, Rareş-Lucian Niculescu a Flaviu Călin Rus. Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. Motion for a resolution on the setting up of a European institute for the investigation of Communist crimes (B6-0372/2008)

pridelené

gestorský :

LIBE

stanovisko :

CULT

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia