Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 10 juli 2008 - Strasbourg

3.  Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av rådets beslut 2001/470/EG om inrättande av ett europeiskt rättsligt nätverk på privaträttens område (COM(2008)0380 - C6-0248/2008 - 2008/0122(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

JURI

- Utkast till Europaparlamentets, rådets, kommissionens, domstolens, revisionsrättens, Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs och Regionkommitténs beslut om organisationen och driften av Europeiska unionens publikationsbyrå (SEC(2008)2109 - C6-0256/2008 - 2008/2164(ACI))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFCO

rådgivande utskott :

CULT, BUDG, JURI, CONT

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om inrättandet av ett europeiskt företagsråd eller ett förfarande i gemenskapsföretag och grupper av gemenskapsföretag för information till och samråd med arbetstagare (omarbetning) (COM(2008)0419 - C6-0258/2008 - 2008/0141(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

EMPL

rådgivande utskott :

JURI

- Förslag till rådets förordning om införande av en tillfällig särskild åtgärd för att främja omstruktureringen av Europeiska unionens fiskeflotta som berörs av den ekonomiska krisen (COM(2008)0454 - C6-0270/2008 - 2008/0144(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

PECH

- Förslag till rådets beslut om utgifter inom veterinärområdet (kodifierad version) (COM(2008)0358 - C6-0271/2008 - 2008/0116(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

JURI

- Förslag till rådets förordning om tillämpningen av artikel 81.3 i fördraget på vissa kategorier av avtal och samordnade förfaranden inom luftfartssektorn (kodifierad version) (COM(2008)0367 - C6-0272/2008 - 2008/0124(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

JURI

- Förslag till rådets förordning om upprättande av en garantifond för åtgärder avseende tredjeland (kodifierad version) (COM(2008)0365 - C6-0273/2008 - 2008/0117(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

JURI

2) från ledamöterna

2.1) resolutionsförslag (artikel 113 i arbetsordningen)

- Marian Zlotea, Rareş-Lucian Niculescu och Flaviu Călin Rus. Förslag till resolution om inrättande av ett europeiskt institut för forskning om kommunismens brott (B6-0372/2008)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

CULT

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy