Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/2614(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B6-0348/2008

Συζήτηση :

PV 10/07/2008 - 4

Ψηφοφορία :

PV 10/07/2008 - 5.4
CRE 10/07/2008 - 5.4
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0361

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 10 Ιουλίου 2008 - Στρασβούργο

4. Δημιουργία βάσης δεδομένων δακτυλικών αποτυπωμάτων των Ρομά στην Ιταλία (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί )

Η συζήτηση έγινε στις 07.07.2008 (σημείο 18 των Συνοπτικών Πρακτικών της 07.07.2008).

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 108, παράγραφος 5, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Jan Marinus Wiersma, Kristian Vigenin, Magda Kósáné Kovács, Claudio Fava, Gianni Pittella, Adrian Severin και Katalin Lévai, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Viktória Mohácsi, Marco Cappato, Sarah Ludford, Metin Kazak και Magor Imre Csibi, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Monica Frassoni, Elly de Groen-Kouwenhoven και Claude Turmes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Giusto Catania, Roberto Musacchio, Vittorio Agnoletto και Umberto Guidoni, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την απογραφή των τσιγγάνων Ρομά με βάση την εθνικότητα στην Ιταλία (B6-0348/2008)

- Roberta Angelilli, Cristiana Muscardini, Mario Borghezio, Mieczysław Edmund Janowski και Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, σχετικά με τη δημιουργία τράπεζας δεδομένων για τα δακτυλικά αποτυπώματα των Ρομά στην Ιταλία (B6-0354/2008)

Ψηφοφορία: σημείο 5.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.07.2008.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου