Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 10 juli 2008 - Straatsburg

10. Quorum
CRE

De Voorzitter deelt mede dat hij, overeenkomstig artikel 149 van het Reglement, een verzoek om vaststelling van het quorum heeft ontvangen dat door 40 leden is ondertekend en dat betrekking heeft op de drie stemmingen van deze middag. Nadat hij heeft verwezen naar lid 4 van genoemd artikel stelt hij vast dat de indieners van het verzoek niet aanwezig zijn. Hij stelt derhalve de vraag of een dergelijk, schriftelijk ingediend verzoek wel ontvankelijk is wanneer de indieners afwezig zijn.

Het woord wordt gevoerd door Jo Leinen, Voorzitter van de Commissie AFCO, Bernd Posselt, Pierre Pribetich, Sarah Ludford, José Ribeiro e Castro, Ewa Tomaszewska, Esko Seppänen, Marios Matsakis, Zdzisław Zbigniew Podkański, Neena Gill en Jo Leinen die hun standpunt over dit lid van het Reglement preciseren, en Bernd Posselt over de woorden van laatstgenoemde.

Nadat de Voorzitter de diverse meningen heeft gehoord, deelt hij mede dat hij zich wenst te houden aan de parlementaire precedenten die gelden als jurisprudentie ten aanzien van de vaststelling van het quorum, en dat hij, in afwachting van de interpretatie van de commissie AFCO waaraan hij de kwestie heeft voorgelegd, als volgt zal handelen:

- het debat zal, zoals gepland, plaatsvinden;

- op het moment van stemming zal hij het Parlement raadplegen om na te gaan of ten minste 40 leden het verzoek om vaststelling van het quorum steunen. Indien dit het geval is, zal de stemming niet plaatsvinden en komen de ontwerpresoluties te vervallen (artikel 115, lid 6, van het Reglement); in het tegenovergestelde geval wordt het verzoek niet in aanmerking genomen en zullen de stemmingen gewoon plaatsvinden.

Juridische mededeling - Privacybeleid