Seznam 
Zápis
PDF 214kWORD 146k
Čtvrtek, 10. července 2008 - Štrasburk
1.Zahájení zasedání
 2.Převody prostředků
 3.Předložení dokumentů
 4.Vytváření databáze otisků prstů Romů žijících v Itálii (předložené návrhy usnesení)
 5.Hlasování
  
5.1.Společné konzulární pokyny: prvky biometrické identifikace a žádosti o víza ***I (hlasování)
  
5.2.Rybolovná práva a finanční příspěvek podle dohody mezi ES a Mauritáníi o partnerství v odvětví rybolovu * (hlasování)
  
5.3.Rybářská loďstva EU postižená hospodářskou krizí * (hlasování)
  
5.4.Vytváření databáze otisků prstů Romů žijících v Itálii (hlasování)
  
5.5.Situace v Číně po zemětřesení a před olympijskými hrami (hlasování)
  
5.6.Strategický dokument Komise pro rok 2007 o rozšíření (hlasování)
  
5.7. Situace v Zimbabwe
  
5.8.Vesmír a bezpečnost (hlasování)
 6.Vysvětlení hlasování
 7.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 8.Představení programu francouzského předsednictví (rozprava)
 9.Schválení zápisu z předchozího zasedání
 10.Usnášeníschopnost
 11.Rozprava o porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)
  
11.1.Údajná existence hromadných hrobů v části Kašmíru pod správou Indie
  
11.2.Situace v Bangladéši
  
11.3.Trest smrti, zejména případ Troye Davise
 12.Usnášeníschopnost (pokračování)
 13.Hlasování
  
13.1.Údajná existence hromadných hrobů v části Kašmíru pod správou Indie (hlasování)
  
13.2.Situace v Bangladéši (hlasování)
  
13.3.Trest smrti, zejména případ Troye Davise (hlasování)
 14.Zapojení mládeže do politik EU, jemuž je třeba věnovat zvýšenou pozornost (písemné prohlášení)
 15.Pohotovostní spolupráce při hledání pohřešovaných dětí (písemné prohlášení)
 16.Oznámení společných postojů Rady
 17.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 18.Rozhodnutí o určitých dokumentech
 19.Písemná prohlášení uložená v rejstříku (článek 116 jednacího řádu)
 20.Předání textů přijatých během zasedání
 21.Termíny příštích zasedání
 22.Přerušení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Martine ROURE
místopředsedkyně

1. Zahájení zasedání

Zasedání bylo zahájeno v 9:00.

°
° ° °

Vystoupili: Daniel Cohn-Bendit k opatřením týkajícím se pořizování fotografických snímků v jednacím sále u příležitosti návštěvy Nicolase Sarkozyho, úřadujícího předsedy Rady, a Astrid Lulling (kvestorka) k problémům, se kterými se poslanci setkali při vstupu do budov Parlamentu z důvodu zvýšených bezpečnostních opatření souvisejících s touto návštěvou.


2. Převody prostředků

Rozpočtový výbor projednal návrh na převod prostředků DEC 15/2008 Evropské komise (C6-0238/2008 - SEK(2008)0538 v konečném znění).

Poté, co se Rozpočtový výbor seznámil se stanoviskem Rady, schválil celý převod v souladu s čl. 24 odst. 3 finančního nařízení ze dne 25. června 2002 ve znění nařízení ze dne 13. prosince 2006.

°
° ° °

Rozpočtový výbor projednal návrh na převod prostředků DEC 16/2008 Evropské komise (C6-0246/2008 - SEK(2008)0539 v konečném znění).

Poté, co se Rozpočtový výbor seznámil se stanoviskem Rady, schválil celý převod v souladu s čl. 24 odst. 3 finančního nařízení ze dne 25. června 2002 ve znění nařízení ze dne 13. prosince 2006.


3. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) z Rady a Komise

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí Rady 2001/470/ES o zřízení Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci (KOM(2008)0380 - C6-0248/2008 - 2008/0122(COD))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

JURI

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu, Rady, Komise, Soudního dvora, Účetního dvora, Evropského hospodářského a sociálního výboru a Výboru regionů o organizaci a způsobu práce Úřadu pro úřední tisky Evropské unie (SEK(2008)2109 - C6-0256/2008 - 2008/2164(ACI))

předáno

příslušný výbor :

AFCO

stanovisko :

CULT, BUDG, JURI, CONT

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o zřízení evropské rady zaměstnanců nebo vytvoření postupu pro informování zaměstnanců a projednání se zaměstnanci v podnicích působících na území Společenství a skupinách podniků působících na území Společenství (přepracované znění) (KOM(2008)0419 - C6-0258/2008 - 2008/0141(COD))

předáno

příslušný výbor :

EMPL

stanovisko :

JURI

- Návrh nařízení Rady, kterým se zavádí dočasné zvláštní opatření s cílem podpořit restrukturalizaci rybářských loďstev Evropské unie postižených hospodářskou krizí (KOM(2008)0454 - C6-0270/2008 - 2008/0144(CNS))

předáno

příslušný výbor :

PECH

- Návrh rozhodnutí Rady o některých výdajích ve veterinární oblasti (kodifikované znění) (KOM(2008)0358 - C6-0271/2008 - 2008/0116(CNS))

předáno

příslušný výbor :

JURI

- Návrh nařízení Rady o použití čl. 81 odst. 3 Smlouvy na určité kategorie dohod a jednání ve vzájemné shodě v odvětví letecké dopravy (kodifikované znění) (KOM(2008)0367 - C6-0272/2008 - 2008/0124(CNS))

předáno

příslušný výbor :

JURI

- Návrh nařízení Rady, kterým se zřizuje Záruční fond pro vnější vztahy (kodifikované znění) (KOM(2008)0365 - C6-0273/2008 - 2008/0117(CNS))

předáno

příslušný výbor :

JURI

2) od poslanců

2.1) návrhy usnesení (článek 113 jednacího řádu)

- Marian Zlotea, Rareş-Lucian Niculescu a Flaviu Călin Rus: Návrh usnesení o vytvoření evropského ústavu pro vyšetřování zločinů komunismu (B6-0372/2008)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

CULT


4. Vytváření databáze otisků prstů Romů žijících v Itálii (předložené návrhy usnesení)

Rozprava se konala dne 7.7.2008 (bod 18 zápisu ze dne 07.07.2008).

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 108 odst. 5 jednacího řádu na ukončení rozpravy:

- Jan Marinus Wiersma, Kristian Vigenin, Magda Kósáné Kovács, Claudio Fava, Gianni Pittella, Adrian Severin a Katalin Lévai za skupinu PSE, Viktória Mohácsi, Marco Cappato, Sarah Ludford, Metin Kazak a Magor Imre Csibi za skupinu ALDE, Monica Frassoni, Elly de Groen-Kouwenhoven a Claude Turmes za skupinu Verts/ALE, Giusto Catania, Roberto Musacchio, Vittorio Agnoletto a Umberto Guidoni za skupinu GUE/NGL o soupisu romské komunity v Itálii na základě etnického původu (B6-0348/2008)

- Roberta Angelilli, Cristiana Muscardini, Mario Borghezio, Mieczysław Edmund Janowski a Ryszard Czarnecki za skupinu UEN o vytvoření databanky uchovávající otisky prstů Romů žijících v Itálii (B6-0354/2008)

Hlasování: bod 5.4 zápisu ze dne 10.07.2008.


5. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


5.1. Společné konzulární pokyny: prvky biometrické identifikace a žádosti o víza ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění Společná konzulární instrukce k vízům pro diplomatické mise a konzulární úřady v souvislosti se začleněním biometrických znaků, včetně ustanovení o organizaci přijímání a zpracování žádostí o víza [KOM(2006)0269 - C6-0166/2006 - 2006/0088(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Sarah Ludford (A6-0459/2007)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P6_TA(2008)0358)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P6_TA(2008)0358)


5.2. Rybolovná práva a finanční příspěvek podle dohody mezi ES a Mauritáníi o partnerství v odvětví rybolovu * (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Rady o uzavření Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Mauritánskou islámskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu na období ode dne 1. srpna 2008 do 31. července 2012 [KOM(2008)0243 - C6-0199/2008 - 2008/0093(CNS)] - Výbor pro rybolov. Zpravodajka: Carmen Fraga Estévez (A6-0278/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P6_TA(2008)0359)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P6_TA(2008)0359)

K hlasování vystoupili:

Avril Doyle předložila ústní pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu 1, který byl vzat v potaz.


5.3. Rybářská loďstva EU postižená hospodářskou krizí * (hlasování)

Návrh nařízení Rady, kterým se zavádí dočasné zvláštní opatření s cílem podpořit restrukturalizaci rybářských loďstev Evropské unie postižených hospodářskou krizí [KOM(2008)0454 - C6-0270/2008 - 2008/0144(CNS)]

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH NAŘÍZENÍ

schválen (P6_TA(2008)0360)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P6_TA(2008)0360)


5.4. Vytváření databáze otisků prstů Romů žijících v Itálii (hlasování)

Návrhy usnesení B6-0348/2008 a B6-0354/2008

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH USNESENÍ B6-0348/2008

Vystoupil Jacques Barrot (místopředseda Komise).

Vystoupili: Manfred Weber za skupinu PPE-DE s žádostí, aby bylo hlasování podle čl. 170 odst. 4 jednacího řádu odloženo na příští dílčí zasedání, k žádosti se vyjádřili Martin Schulz za skupinu PSE, a Roberta Angelilli za skupinu UEN.

Parlament žádost zamítl EH (293 pro, 316 proti, 14 zdržení se).

přijat (P6_TA(2008)0361)

(Návrh usnesení B6-0354/2008 se nebere v potaz.)

K hlasování vystoupili:

Marco Cappato předložil ústní pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu 10, který byl vzat v potaz.

°
° ° °

Bárbara Dührkop Dührkop za skupinu PSE, a Renate Weber za skupinu ALDE rovněž podepsaly návrh usnesení B6-0348/2008.


5.5. Situace v Číně po zemětřesení a před olympijskými hrami (hlasování)

Návrhy usnesení B6-0338/2008, B6-0340/2008, B6-0341/2008, B6-0342/2008 a B6-0346/2008

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH USNESENÍ RC-B6-0338/2008

(nahrazující B6-0338/2008 a B6-0346/2008):

předložen těmito poslanci:

Jorgo Chatzimarkakis, Marco Cappato a Marco Pannella za skupinu ALDE,

Daniel Cohn-Bendit, Monica Frassoni, Eva Lichtenberger a Helga Trüpel za skupinu Verts/ALE

zamítnut

NÁVRH USNESENÍ B6-0338/2008

zamítnut

NÁVRH USNESENÍ RC-B6-0340/2008

(nahrazující B6-0340/2008 a B6-0341/2008):

předložen těmito poslanci:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Laima Liucija Andrikienė, Cornelis Visser, Jas Gawronski, Thomas Mann, Urszula Gacek, Manolis Mavrommatis, Mario Mauro, Charles Tannock a Vito Bonsignore za skupinu PPE-DE,

Pasqualina Napoletano a Hannes Swoboda za skupinu PSE,

Adam Bielan, Ryszard Czarnecki a Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk za skupinu UEN

Georg Jarzembowski za skupinu PPE-DE, a Hanna Foltyn-Kubicka za skupinu UEN rovněž podepsali společný návrh usnesení RC-B6-0340/2008.

přijat (P6_TA(2008)0362)

(Návrhy usnesení B6-0342/2008 a B6-0346/2008 se neberou v potaz.)

K hlasování vystoupili:

Předsedkyně oznámila, že několik poslanců si přeje, aby se o pozměňovacích návrzích 1 až 6 a 9 až 10 (RC-B6-0340/2008) hlasovalo najednou, a předložila proto návrh shromáždění, které jej schválilo;

Vytautas Landsbergis předložil ústní pozměňovací návrh k bodu 8, který byl vzat v potaz.

Reinhard Rack k průběhu hlasování;

José Ribeiro e Castro k výsledku hlasování.


5.6. Strategický dokument Komise pro rok 2007 o rozšíření (hlasování)

Zpráva o strategickém dokumentu Komise pro rok 2007 o rozšíření [2007/2271(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Elmar Brok (A6-0266/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2008)0363)


5.7.  Situace v Zimbabwe

Návrhy usnesení B6-0347/2008 a B6-0371/2008

Thijs Berman za skupinu PSE rovněž podepsal návrh usnesení B6-0347/2008.

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH USNESENÍ B6-0347/2008

přijat (P6_TA(2008)0364)

(Návrh usnesení B6-0371/2008 se nebere v potaz.)

K hlasování vystoupili:

Michael Gahler předložil ústní pozměňovací návrh, kterým se vkládá nový bod 4a, který byl vzat v potaz;


5.8. Vesmír a bezpečnost (hlasování)

Zpráva o vesmíru a bezpečnosti [2008/2030(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Karl von Wogau (A6-0250/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2008)0365)


6. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu podle čl. 163 odst. 3 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

Zpráva Sarah Ludford - A6-0459/2007:
Daniel Hannan

°
° ° °

Vystoupil Bogusław Rogalski k bezpečnostním opatřením v Evropském parlamentu ve Štrasburku během dnešního zasedání.

°
° ° °

Rybářská loďstva EU postižená hospodářskou krizí (C6-0270/2008):
Syed Kamall

Vytváření databáze otisků prstů Romů žijících v Itálii (B6-0348/2008):
Frank Vanhecke, Daniel Hannan a Reinhard Rack

Situace v Číně po zemětřesení a před olympijskými hrami (RC-B6-0340/2008):
Zita Pleštinská, Bernd Posselt, Laima Liucija Andrikienė a Vytautas Landsbergis

Vystoupil Georg Jarzembowski k vystoupení, které učinil Vytautas Landsbergis.

Zpráva Elmar Brok - A6-0266/2008:
Ryszard Czarnecki, Philip Claeys a Bernd Posselt

Situace v Zimbabwe (B6-0347/2008):
Ryszard Czarnecki, Syed Kamall a Christopher Heaton-Harris

Zpráva Karl von Wogau - A6-0250/2008:
Syed Kamall

°
° ° °

Vystoupila Ewa Klamt k nepokoji, který vládne v jednacím sále.


7. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na stránkách „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)“. V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.

°
° ° °

Zita Pleštinská oznámila, že její hlasovací zařízení nefungovalo při hlasování o společném návrhu usnesení „Situace v Číně po zemětřesení a před olympijskými hrami“ - RC-B6-0340/2008.

Christoph Konrad oznámil, že se nemohl zúčastnit hlasování, která se konala před 9:25.


8. Představení programu francouzského předsednictví (rozprava)

Prohlášení Rady: Představení programu francouzského předsednictví

Předseda vystoupil s krátkým prohlášením, ve kterém přivítal úřadujícího francouzského předsedu Rady Nicolase Sarkozyho.

Nicolas Sarkozy učinil prohlášení.

Vystoupil José Manuel Barroso (předseda Komise).

Vystoupili: Joseph Daul za skupinu PPE-DE, Martin Schulz za skupinu PSE, Graham Watson za skupinu ALDE, Cristiana Muscardini za skupinu UEN, Daniel Cohn-Bendit za skupinu Verts/ALE, Francis Wurtz za skupinu GUE/NGL, Philippe de Villiers za skupinu IND/DEM, Jean-Marie Le Pen, Nicolas Sarkozy, Philip Bushill-Matthews, Bernard Poignant, Nicolas Sarkozy, Marielle De Sarnez, Brian Crowley, Mikel Irujo Amezaga, Nigel Farage, Margie Sudre, Poul Nyrup Rasmussen, Silvana Koch-Mehrin, Adam Bielan, Werner Langen, Robert Goebbels, Jean-Marie Cavada, Jan Zahradil, Pasqualina Napoletano, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Harlem Désir, Jerzy Buzek, Enrique Barón Crespo, Stefano Zappalà, Zita Gurmai, Ioannis Varvitsiotis a Othmar Karas.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Genowefa Grabowska, Hartmut Nassauer, Marian Harkin, Jan Tadeusz Masiel, Gay Mitchell a Adrian Severin.

Vystoupili: José Manuel Barroso, Nicolas Sarkozy, Martin Schulz a Nicolas Sarkozy.

Rozprava je uzavřena.


(Zasedání, které bylo přerušeno v 13:40, pokračovalo v 15:00.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Gérard ONESTA
místopředseda

9. Schválení zápisu z předchozího zasedání

Zápis z předchozího zasedání byl schválen.


10. Usnášeníschopnost

Předseda oznámil, že podle článku 149 jednacího řádu obdržel žádost o zjištění usnášeníschopnosti podepsanou 40 poslanci, která se týká třech odpoledních hlasování. Předseda s ohledem na odstavec 4 uvedeného článku konstatoval, že poslanci, kteří požádali o zjištění usnášeníschopnosti, nejsou přítomni v jednacím sále. Za těchto okolností předseda položil otázku, zda je tato žádost, jež byla předložena písemně, přípustná, jsou-li autoři žádosti nepřítomni.

Za účelem vyjádřit své stanovisko k tomuto odstavci jednacího řádu vystoupili: Jo Leinen, předseda výboru AFCO, Bernd Posselt, Pierre Pribetich, Sarah Ludford, José Ribeiro e Castro, Ewa Tomaszewska, Esko Seppänen, Marios Matsakis, Zdzisław Zbigniew Podkański, Neena Gill, Jo Leinen a Bernd Posselt k tomuto poslednímu vystoupení.

Předseda poté, co si vyslechl rozdílné názory, uvedl, že má v úmyslu se řídit předchozími rozhodnutími přijatými Parlamentem, neboť se jedná o odpovídající právní postup ve věci zjišťování usnášeníschopnosti, a že dokud výbor AFCO, kterému byla otázka postoupena, neposkytne svůj výklad, bude postupovat následovně:

- rozprava se bude řádně konat;

- před zahájením hlasování se předseda obrátí na shromáždění, aby zjistil, zda žádost o zjištění usnášeníschopnosti podporuje alespoň 40 poslanců. Pokud poslanci žádost podpoří, hlasování se nebude konat a návrhy usnesení nebudou brány v potaz (čl. 115 odst. 6 jednacího řádu); v opačném případě nebude žádost zohledněna a hlasování se bude řádně konat.


11. Rozprava o porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)

(Pokud jde o názvy a autory návrhů usnesení,viz bod 3 zápisu ze dne 08.07.2008)


11.1. Údajná existence hromadných hrobů v části Kašmíru pod správou Indie

Návrhy usnesení B6-0349/2008, B6-0355/2008, B6-0359/2008, B6-0362/2008, B6-0367/2008 a B6-0368/2008

S cílem uvést návrhy usnesení vystoupili Marios Matsakis, Ryszard Czarnecki, který rovněž vystoupil k otázce žádosti o zjištění usnášeníschopnosti, Jean Lambert, Esko Seppänen, jež se vyjádřil k výkladu článku 149, se kterým vystoupil předseda, a Bernd Posselt.

Vystoupili: Neena Gill za skupinu PSE, Tunne Kelam za skupinu PPE-DE, Sarah Ludford za skupinu ALDE, a Leopold Józef Rutowicz za skupinu UEN.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Laima Liucija Andrikienė, Marios Matsakis, k vystoupení, které učinila Neena Gill, Zdzisław Zbigniew Podkański a Kathy Sinnott.

Vystoupil Olli Rehn (člen Komise).

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: bod 12.1 zápisu ze dne 10.07.2008.


11.2. Situace v Bangladéši

Návrhy usnesení B6-0356/2008, B6-0360/2008, B6-0361/2008, B6-0364/2008, B6-0365/2008 a B6-0366/2008

Ewa Tomaszewska, Jean Lambert, Marios Matsakis a Esko Seppänen uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Thomas Mann za skupinu PPE-DE, Neena Gill za skupinu PSE, Janusz Onyszkiewicz za skupinu ALDE, Ryszard Czarnecki za skupinu UEN, Eija-Riitta Korhola, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Leopold Józef Rutowicz, Filip Kaczmarek a Jo Leinen, který se mimo jiné vyjádřil ke skutečnosti, že právě projednávaní návrhy nemusí být případně brány v potaz.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Justas Vincas Paleckis, Marios Matsakis se vyjádřil k vystoupení, které učinila Neena Gill, a Zdzisław Zbigniew Podkański (předseda s ohledem na vystoupení, které učinil Jo Leinen, oznámil, že se za stávajících okolností použije čl. 115 odst. 6 jednacího řádu).

Vystoupil Olli Rehn (člen Komise).

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: bod 12.2 zápisu ze dne 10.07.2008.


11.3. Trest smrti, zejména případ Troye Davise

Návrhy usnesení B6-0350/2008, B6-0357/2008, B6-0358/2008, B6-0363/2008, B6-0369/2008 a B6-0370/2008

Marios Matsakis, Ryszard Czarnecki, Jean Lambert, Laima Liucija Andrikienė a Ana Maria Gomes uvedli návrhy usnesení.

Vystoupil Józef Pinior za skupinu PSE.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Dumitru Oprea, Janusz Onyszkiewicz, Ewa Tomaszewska a Maciej Marian Giertych.

Vystoupil Olli Rehn (člen Komise).

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: bod 12.3 zápisu ze dne 10.07.2008.

°
° ° °

Vystoupila Neena Gill s osobním prohlášením k výrokům, které pronesl Marios Matsakis.


12. Usnášeníschopnost (pokračování)

Předseda upozornil na postup, který stanovil v úvodu rozpravy (bod 10 zápisu ze dne 10.07.2008). Konstatoval, že je přítomno pouze pět signatářů žádosti a že ji nepodpořil žádný jiný poslanec. Rozhodl proto, že se bude konat hlasování o návrzích usnesení o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu.


13. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


13.1. Údajná existence hromadných hrobů v části Kašmíru pod správou Indie (hlasování)

Návrhy usnesení B6-0349/2008, B6-0355/2008, B6-0359/2008, B6-0362/2008, B6-0367/2008 a B6-0368/2008

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH USNESENÍ RC-B6-0349/2008

(nahrazující B6-0349/2008, B6-0355/2008, B6-0359/2008, B6-0362/2008, B6-0367/2008 a B6-0368/2008):

předložen těmito poslanci:

James Elles, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Thomas Mann, Laima Liucija Andrikienė a Sajjad Karim za skupinu PPE-DE,

Pasqualina Napoletano a Richard Howitt za skupinu PSE,

Elizabeth Lynne, Sarah Ludford, Frédérique Ries a Marios Matsakis za skupinu ALDE,

Adam Bielan, Ryszard Czarnecki a Konrad Szymański za skupinu UEN,

Jean Lambert a Cem Özdemir za skupinu Verts/ALE,

André Brie za skupinu GUE/NGL

přijat (P6_TA(2008)0366)


13.2. Situace v Bangladéši (hlasování)

Návrh usnesení B6-0356/2008, B6-0360/2008, B6-0361/2008, B6-0364/2008, B6-0365/2008 a B6-0366/2008

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH USNESENÍ RC-B6-0356/2008

(nahrazující B6-0356/2008, B6-0360/2008, B6-0361/2008, B6-0364/2008, B6-0365/2008 a B6-0366/2008):

předložen těmito poslanci:

Charles Tannock, Thomas Mann, Bernd Posselt a Eija-Riitta Korhola za skupinu PPE-DE,

Pasqualina Napoletano a Robert Evans za skupinu PSE,

Johan Van Hecke, Marios Matsakis, Renate Weber, Marielle De Sarnez, Mariela Velichkova Baeva a Frédérique Ries za skupinu ALDE,

Jan Tadeusz Masiel, Ryszard Czarnecki, Ewa Tomaszewska, Wiesław Stefan Kuc a Mieczysław Edmund Janowski za skupinu UEN,

Jean Lambert za skupinu Verts/ALE,

Roberto Musacchio za skupinu GUE/NGL

přijat (P6_TA(2008)0367)

K hlasování vystoupili:

Thomas Mann předložil ústní pozměňovací návrh k bodu odůvodnění K, který byl vzat v potaz.


13.3. Trest smrti, zejména případ Troye Davise (hlasování)

Návrhy usnesení B6-0350/2008, B6-0357/2008, B6-0358/2008, B6-0363/2008, B6-0369/2008 a B6-0370/2008

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

NÁVRH USNESENÍ RC-B6-0350/2008

(nahrazující B6-0350/2008, B6-0357/2008, B6-0358/2008, B6-0363/2008, B6-0369/2008 a B6-0370/2008):

předložen těmito poslanci:

Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola a Tadeusz Zwiefka za skupinu PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes, Józef Pinior a Marianne Mikko za skupinu PSE,

Marco Pannella, Marco Cappato, Frédérique Ries a Marios Matsakis za skupinu ALDE,

Roberta Angelilli za skupinu UEN,

Hélène Flautre, Monica Frassoni, Raül Romeva i Rueda, Milan Horáček, Kathalijne Maria Buitenweg, Pierre Jonckheer, Caroline Lucas a Claude Turmes za skupinu Verts/ALE,

Vittorio Agnoletto za skupinu GUE/NGL

přijat (P6_TA(2008)0368)


14. Zapojení mládeže do politik EU, jemuž je třeba věnovat zvýšenou pozornost (písemné prohlášení)

Písemné prohlášení 0033/2008 o zapojení mládeže do politik EU, jemuž je třeba věnovat zvýšenou pozornost, které předložili Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Marie-Hélène Descamps, Ramona Nicole Mănescu, Christa Prets a Bart Staes, podepsala většina všech poslanců Parlamentu. Prohlášení bude následně podle čl. 116 odst. 4 jednacího řádu zasláno adresátům, kteří jsou v něm uvedeni, a zveřejněno spolu se jmény signatářů v textech přijatých na zasedání konaném dne 2. 9. 2008.


15. Pohotovostní spolupráce při hledání pohřešovaných dětí (písemné prohlášení)

Písemné prohlášení 0036/2008 o pohotovostní spolupráci při hledání pohřešovaných dětí, které předložili Edward McMillan-Scott, Roberta Angelilli, Glenys Kinnock, Evelyne Gebhardt a Diana Wallis, podepsala většina všech poslanců Parlamentu. Prohlášení bude následně podle čl. 116 odst. 4 jednacího řádu zasláno adresátům, kteří jsou v něm uvedeni, a zveřejněno spolu se jmény signatářů v textech přijatých na zasedání konaném dne 2. 9. 2008.


16. Oznámení společných postojů Rady

Předseda oznámil, že na základě čl. 57 odst. 1 jednacího řádu obdržel níže uvedený společný postoj Rady, odůvodnění jeho přijetí a postoj Komise k tomuto společnému postoji:

- Společný postoj přijatý Radou dne 23. června 2008 za účelem přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o letištních poplatcích (08332/2/2008 - C6-0259/2008 - 2007/0013(COD))
předáno příslušný výbor: TRAN

Tříměsíční lhůta poskytnutá Parlamentu k přijetí stanoviska začne plynout zítra, dne 11.7.2008.


17. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na stránkách „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)“. V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.

°
° ° °

Brigitte Fouré oznámila, že se nemohla zúčastnit hlasování o návrzích usnesení o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu.


18. Rozhodnutí o určitých dokumentech

Postoupeno výboru

výbor REGI

- Režimy podpor pro zemědělce v rámci SZP (COM(2008)0306 [[01]] - C6-0240/2008 - 2008/0103(CNS))
předáno příslušný výbor: AGRI
stanovisko: ENVI, BUDG, REGI

výbor AGRI

- Informování spotřebitelů o potravinách (COM(2008)0040 - C6-0052/2008 - 2008/0028(COD))
předáno příslušný výbor: ENVI
stanovisko: AGRI, IMCO

výbor ECON

- Zlepšení tvorby právních předpisů v roce 2006 podle článku 9 Protokolu o uplatňování zásad subsidiarity a proporcionality (2008/2045(INI))
předáno příslušný výbor: JURI
stanovisko: AFCO, ECON

výbor TRAN

- Vliv turismu v pobřežních oblastech - aspekty regionálního rozvoje (2008/2132(INI))
předáno příslušný výbor: REGI
stanovisko: TRAN


19. Písemná prohlášení uložená v rejstříku (článek 116 jednacího řádu)

Počet podpisů, které získala písemná prohlášení uložená v rejstříku (čl. 116 odst. 3 jednacího řádu):

Dokument č.

Autor

Podpisy

23/2008

Magor Imre Csibi, Fiona Hall, Dan Jørgensen, Péter Olajos, Cristian Silviu Buşoi

205

24/2008

Kathy Sinnott, Bastiaan Belder, Elly de Groen-Kouwenhoven, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Richard Howitt

208

25/2008

Luciana Sbarbati, Daniel Dăianu, Gianni Pittella, Anne Laperrouze, Manolis Mavrommatis

112

26/2008

Koenraad Dillen, Frank Vanhecke, Philip Claeys

22

27/2008

Mario Borghezio

32

28/2008

Patrick Gaubert

45

29/2008

Mario Mauro, Iles Braghetto, Cristina Gutiérrez-Cortines

155

30/2008

Marian Harkin, Gisela Kallenbach, Emmanouil Angelakas, Mieczysław Edmund Janowski, Joel Hasse Ferreira

451

31/2008

Slavi Binev, Dimitar Stoyanov, Desislav Chukolov

38

32/2008

Slavi Binev, Dimitar Stoyanov, Desislav Chukolov

42

33/2008

Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Marie-Hélène Descamps, Ramona Nicole Mănescu, Christa Prets, Bart Staes

427

34/2008

Christel Schaldemose, Linda McAvan, Arlene McCarthy, Heide Rühle, Åsa Westlund

125

35/2008

Othmar Karas, Edit Herczog, Wolf Klinz, Olle Schmidt, Alexander Radwan

299

36/2008

Edward McMillan-Scott, Roberta Angelilli, Glenys Kinnock, Evelyne Gebhardt, Diana Wallis

417

37/2008

Philip Claeys, Frank Vanhecke, Koenraad Dillen

13

38/2008

Anni Podimata, Dimitrios Papadimoulis, Rebecca Harms

57

39/2008

Urszula Krupa, Witold Tomczak

21

40/2008

Benoît Hamon, Sarah Ludford, Jan Marinus Wiersma, Alain Hutchinson, Pierre Pribetich

63

41/2008

Bogusław Rogalski

10

42/2008

Andreas Mölzer

19

43/2008

Tomáš Zatloukal, Eva Lichtenberger, Grażyna Staniszewska, Zita Pleštinská, Holger Krahmer

24

44/2008

Marianne Mikko, Christopher Beazley, Inese Vaidere, Zita Gurmai, Alexander Alvaro

317

45/2008

Yannick Vaugrenard, Maria Matsouka, Bernard Poignant, Alejandro Cercas, Harlem Désir

81

46/2008

Jean Louis Cottigny, Pierre Pribetich, Michel Rocard, Bronisław Geremek, Daniel Cohn-Bendit

77

47/2008

Elizabeth Lynne, Jamila Madeira, Frieda Brepoels

65

48/2008

Anna Záborská, Bernd Posselt, Francis Wurtz, Zita Gurmai, Marian Harkin

199

49/2008

Jana Bobošíková

22

50/2008

Marusya Ivanova Lyubcheva, Zita Gurmai, Diana Wallis, Eva-Britt Svensson, Anna Záborská

307

51/2008

Riccardo Ventre

18

52/2008

Adrian Severin

40

53/2008

Daniel Strož

15

54/2008

Ilda Figueiredo, Pedro Guerreiro

15

55/2008

Hanne Dahl, Carl Schlyter, Johannes Blokland

17

56/2008

Angelika Niebler, Stefano Zappalà, Patrizia Toia, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines

53

57/2008

Alexander Alvaro, Paulo Casaca, Jana Hybášková, Józef Pinior, Helga Trüpel

33

58/2008

Daniel Strož, Jiří Maštálka, Jaromír Kohlíček

14

59/2008

Rareş-Lucian Niculescu

10

60/2008

Urszula Krupa, Witold Tomczak

5

61/2008

Daciana Octavia Sârbu, Magor Imre Csibi

16

62/2008

Bruno Gollnisch

11

63/2008

Eluned Morgan, Robert Goebbels, Miloslav Ransdorf, Claude Turmes, Fiona Hall

45


20. Předání textů přijatých během zasedání

Podle čl. 172 odst. 2 jednacího řádu bude zápis z dnešního zasedání předložen Parlamentu ke schválení na začátku následujícího zasedání.

Se souhlasem Parlamentu budou přijaté texty ihned předány institucím a orgánům, které jsou v textech jmenovány.


21. Termíny příštích zasedání

Příští zasedání se budou konat od 1.9.2008 do 4.9.2008.


22. Přerušení zasedání

Zasedání Evropského parlamentu bylo přerušeno.

Zasedání skončilo v 16:45.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

generální tajemník

předseda


PREZENČNÍ LISTINA

Podpisy:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Ayala Sender, Aylward, Badia i Cutchet, Baeva, Enrique Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, Berlato, Berman, Bielan, Birutis, Blokland, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Elmar Brok, Budreikaitė, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Busuttil, Buzek, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Claeys, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, David, Davies, De Blasio, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Andrew Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fiore, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Locatelli, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Marinescu, Markov, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Navarro, Nechifor, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Oprea, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Petre, Pflüger, Pietikäinen, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Pittella, Pleštinská, Podimata, Podkański, Hans-Gert Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Robusti, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Schaldemose, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Skinner, Škottová, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stavreva, Sterckx, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Sudre, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Takkula, Tannock, Tarand, Thomsen, Ţicău, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Turmes, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veraldi, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zimmer, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Právní upozornění - Ochrana soukromí