Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 212kWORD 152k
Torstai 10. heinäkuuta 2008 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Määrärahojen siirrot
 3.Vastaanotetut asiakirjat
 4.Romanien sormenjälkitietokannan perustaminen Italiassa (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 5.Äänestykset
  
5.1.Yhteinen konsuliohjeisto: biometriset tunnisteet ja viisumihakemukset ***I (äänestys)
  
5.2.EY:n ja Mauritanian kalastuskumppanuussopimuksessa määrätyt kalastusmahdollisuudet ja taloudellinen korvaus * (äänestys)
  
5.3.Talouskriisin vaikutukset EU:n kalastuslaivastoon * (äänestys)
  
5.4.Romanien sormenjälkitietokannan perustaminen Italiassa (äänestys)
  
5.5.Kiinan tilanne maanjäristyksen jälkeen ja ennen olympiakisoja (äänestys)
  
5.6.Komission vuoden 2007 laajentumisstrategia-asiakirja (äänestys)
  
5.7. Zimbabwen tilanne
  
5.8.Avaruus ja turvallisuus (äänestys)
 6.Äänestysselitykset
 7.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 8.Ranskan puheenjohtajuuskauden ohjelma (keskustelu)
 9.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 10.Parlamentin päätösvaltaisuuden toteaminen
 11.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)
  
11.1.Epäilyt joukkohautojen olemassaolosta Intian hallinnoimassa Kašmirin osassa
  
11.2.Bangladeshin tilanne
  
11.3.Kuolemantuomio ja erityisesti Troy Davisin tapaus
 12.Parlamentin päätösvaltaisuuden toteaminen (jatkoa)
 13.Äänestykset
  
13.1.Epäilyt joukkohautojen olemassaolosta Intian hallinnoimassa Kašmirin osassa (äänestys)
  
13.2.Bangladeshin tilanne (äänestys)
  
13.3.Kuolemantuomio ja erityisesti Troy Davisin tapaus (äänestys)
 14.Nuorison vastuullistamisen tehostaminen EU:n politiikassa (kirjallinen kannanotto)
 15.Kadonneiden lasten löytämistä koskeva kiireellinen yhteistyö (kirjallinen kannanotto)
 16.Ilmoitus neuvoston toimittamista yhteisistä kannoista
 17.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 18.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset
 19.Luetteloon kirjatut kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 116 artikla)
 20.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 21.Seuraavien istuntojen aikataulu
 22.Istuntokauden keskeyttäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
varapuhemies Martine ROURE

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.00.

°
° ° °

Puheenvuorot: Daniel Cohn-Bendit kuvien ottamiseen istuntosalissa neuvoston puheenjohtajan Nicolas Sarkozyn vierailun johdosta sovellettavista määräyksistä, ja Astrid Lulling (kvestori) jäsenten kyseisen vierailun vuoksi toteutettujen tehostettujen turvatoimien takia kohtaamista vaikeuksista pääsyssä parlamentin rakennuksiin.


2. Määrärahojen siirrot

Budjettivaliokunta käsitteli komission määrärahasiirtoesitystä DEC 15/2008 (C6-0238/2008 - SEC(2008)0538 lopullinen).

Neuvoston lausunnon saatuaan budjettivaliokunta päätti 25. kesäkuuta 2002 annetun varainhoitoasetuksen, sellaisena kun se on muutettuna 13. joulukuuta 2006, 24 artiklan 3 kohdan mukaisesti hyväksyä siirron kokonaisuudessaan.

°
° ° °

Budjettivaliokunta käsitteli komission määrärahasiirtoesitystä DEC 16/2008 (C6-0246/2008 - SEC(2008)0539 lopullinen).

Neuvoston lausunnon saatuaan budjettivaliokunta päätti 25. kesäkuuta 2002 annetun varainhoitoasetuksen, sellaisena kun se on muutettuna 13. joulukuuta 2006, 24 artiklan 3 kohdan mukaisesti hyväksyä siirron kokonaisuudessaan.


3. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu

1) neuvostolta ja komissiolta:

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellisen verkoston perustamisesta tehdyn neuvoston päätöksen 2001/470/EY muuttamisesta (KOM(2008)0380 - C6-0248/2008 - 2008/0122(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

JURI

- Luonnos Euroopan parlamentin, neuvoston, komission, yhteisöjen tuomioistuimen, tilintarkastustuomioistuimen, Euroopan talous- ja sosiaalikomitean ja alueiden komitean päätökseksi Euroopan unionin virallisten julkaisujen toimiston organisaatiosta ja toiminnasta (SEC(2008)2109 - C6-0256/2008 - 2008/2164(ACI))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFCO

lausuntoa varten:

CULT, BUDG, JURI, CONT

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi eurooppalaisen yritysneuvoston perustamisesta tai työntekijöiden tiedottamis- ja kuulemismenettelyn käyttöönottamisesta yhteisönlaajuisissa yrityksissä tai yritysryhmissä (Uudelleenlaatiminen) (KOM(2008)0419 - C6-0258/2008 - 2008/0141(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

lausuntoa varten:

JURI

- Ehdotus neuvoston asetukseksi talouskriisistä kärsivien Euroopan unionin kalastuslaivastojen rakenneuudistuksen tukemiseksi toteutettavasta väliaikaisesta erityistoimesta (KOM(2008)0454 - C6-0270/2008 - 2008/0144(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

PECH

- Ehdotus neuvoston päätökseksi tietyistä eläinlääkintäalan kustannuksista (Kodifioitu toisinto) (KOM(2008)0358 - C6-0271/2008 - 2008/0116(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

JURI

- Ehdotus neuvoston asetukseksi perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdan soveltamisesta lentoliikenteen alan sopimusten ja yhdenmukaistettujen menettelytapojen ryhmiin (Kodifioitu toisinto) (KOM(2008)0367 - C6-0272/2008 - 2008/0124(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

JURI

- Ehdotus neuvoston asetukseksi (EY, Euratom) takuurahaston perustamisesta ulkosuhteisiin liittyville hankkeille (Kodifioitu toisinto) (KOM(2008)0365 - C6-0273/2008 - 2008/0117(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

JURI

2) jäseniltä:

2.1) päätöslauselmaesitykset (työjärjestyksen 113 artikla):

- Marian Zlotea, Rareş-Lucian Niculescu ja Flaviu Călin Rus. Päätöslauselmaesitys eurooppalaisen instituutin perustamisesta kommunismin rikosten tutkimiseksi (B6-0372/2008)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

CULT


4. Romanien sormenjälkitietokannan perustaminen Italiassa (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Keskustelu käytiin 7.7.2008 (istunnon pöytäkirja 7.7.2008, kohta 18).

Työjärjestyksen 108 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Jan Marinus Wiersma, Kristian Vigenin, Magda Kósáné Kovács, Claudio Fava, Gianni Pittella, Adrian Severin ja Katalin Lévai PSE-ryhmän puolesta, Viktória Mohácsi, Marco Cappato, Sarah Ludford, Metin Kazak ja Magor Imre Csibi ALDE-ryhmän puolesta, Monica Frassoni, Elly de Groen-Kouwenhoven ja Claude Turmes Verts/ALE-ryhmän puolesta, Giusto Catania, Roberto Musacchio, Vittorio Agnoletto ja Umberto Guidoni GUE/NGL-ryhmän puolesta etnisyyteen perustuvasta romanien väestönlaskennasta Italiassa (B6-0348/2008)

- Roberta Angelilli, Cristiana Muscardini, Mario Borghezio, Mieczysław Edmund Janowski ja Ryszard Czarnecki UEN-ryhmän puolesta Romanien sormenjälkitietokannan perustamisesta Italiassa (B6-0354/2008).

Äänestys: istunnon pöytäkirja 10.7.2008, kohta 5.4.


5. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


5.1. Yhteinen konsuliohjeisto: biometriset tunnisteet ja viisumihakemukset ***I (äänestys)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi diplomaatti- ja konsuliedustustoille annetun yhteisen konsuliohjeiston muuttamisesta biometristen tunnisteiden käyttöönoton ja viisumihakemusten vastaanoton ja käsittelyn järjestämistä koskevien määräysten osalta [KOM(2006)0269 - C6-0166/2006 - 2006/0088(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Sarah Ludford (A6-0459/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P6_TA(2008)0358)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P6_TA(2008)0358)


5.2. EY:n ja Mauritanian kalastuskumppanuussopimuksessa määrätyt kalastusmahdollisuudet ja taloudellinen korvaus * (äänestys)

Mietintö: Ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan yhteisön ja Mauritanian islamilaisen tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista 1 päivän elokuuta 2008 ja 31 päivän heinäkuuta 2012 väliseksi ajaksi koskevan pöytäkirjan tekemisestä [KOM(2008)0243 - C6-0199/2008 - 2008/0093(CNS)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Carmen Fraga Estévez (A6-0278/2008)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P6_TA(2008)0359)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P6_TA(2008)0359)

Äänestystä koskevat puheenvuorot:

Avril Doyle esitti tarkistukseen 1 suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.


5.3. Talouskriisin vaikutukset EU:n kalastuslaivastoon * (äänestys)

Ehdotus neuvoston asetukseksi talouskriisistä kärsivien Euroopan unionin kalastuslaivastojen rakenneuudistuksen tukemiseksi toteutettavasta väliaikaisesta erityistoimesta [KOM(2008)0454 - C6-0270/2008 - 2008/0144(CNS)]

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

EHDOTUS ASETUKSEKSI

Hyväksyttiin (P6_TA(2008)0360)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P6_TA(2008)0360)


5.4. Romanien sormenjälkitietokannan perustaminen Italiassa (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B6-0348/2008 ja B6-0354/2008

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B6-0348/2008

Jacques Barrot (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Manfred Weber, joka pyysi PPE-DE-ryhmän puolesta työjärjestyksen 170 artiklan 4 kohdan perusteella äänestyksen lykkäämistä seuraavaan istuntojaksoon, ja sen jälkeen Martin Schulz PSE-ryhmän puolesta ja Roberta Angelilli UEN-ryhmän puolesta kyseisestä pyynnöstä.

Parlamentti hylkäsi pyynnön KÄ:ssä (293 puolesta, 316 vastaan, 14 tyhjää).

Hyväksyttiin (P6_TA(2008)0361)

(Päätöslauselmaesitys B6-0354/2008 raukesi.)

Äänestystä koskevat puheenvuorot:

Marco Cappato esitti tarkistukseen 10 suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.

°
° ° °

Myös Bárbara Dührkop Dührkop PSE-ryhmän puolesta ja Renate Weber ALDE-ryhmän puolesta allekirjoittivat päätöslauselmaesityksen B6-0348/2008.


5.5. Kiinan tilanne maanjäristyksen jälkeen ja ennen olympiakisoja (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B6-0338/2008, B6-0340/2008, B6-0341/2008, B6-0342/2008 ja B6-0346/2008

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B6-0338/2008

(korvaa päätöslauselmaesitykset B6-0338/2008 ja B6-0346/2008):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Jorgo Chatzimarkakis, Marco Cappato ja Marco Pannella ALDE-ryhmän puolesta,

Daniel Cohn-Bendit, Monica Frassoni, Eva Lichtenberger ja Helga Trüpel Verts/ALE-ryhmän puolesta

Hylättiin

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B6-0338/2008

Hylättiin

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B6-0340/2008

(korvaa päätöslauselmaesitykset B6-0340/2008 ja B6-0341/2008):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Laima Liucija Andrikienė, Cornelis Visser, Jas Gawronski, Thomas Mann, Urszula Gacek, Manolis Mavrommatis, Mario Mauro, Charles Tannock ja Vito Bonsignore PPE-DE-ryhmän puolesta,

Pasqualina Napoletano ja Hannes Swoboda PSE-ryhmän puolesta,

Adam Bielan, Ryszard Czarnecki ja Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk UEN-ryhmän puolesta

Myös Georg Jarzembowski PPE-DE-ryhmän puolesta ja Hanna Foltyn-Kubicka UEN-ryhmän puolesta allekirjoittivat yhteisen päätöslauselmaesityksen RC-B6-0340/2008.

Hyväksyttiin (P6_TA(2008)0362)

(Päätöslauselmaesitykset B6-0342/2008 ja B6-0346/2008 raukesivat.)

Äänestystä koskevat puheenvuorot:

Koska puhemies totesi useiden jäsenten halunneen, että tarkistuksista 1 - 6 ja 9 - 10 (RC-B6-0340/2008) äänestetään yhtenä ryhmänä, hän esitti asiasta ehdotuksen parlamentille, joka hyväksyi sen;

Vytautas Landsbergis esitti 8 kohtaan suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.

Reinhard Rack äänestyksen kulusta;

José Ribeiro e Castro äänestystuloksesta.


5.6. Komission vuoden 2007 laajentumisstrategia-asiakirja (äänestys)

Mietintö: Komission vuoden 2007 laajentumisstrategia-asiakirja [2007/2271(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Elmar Brok (A6-0266/2008)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2008)0363)


5.7.  Zimbabwen tilanne

Päätöslauselmaesitykset B6-0347/2008 ja B6-0371/2008

Myös Thijs Berman PSE-ryhmän puolesta allekirjoitti päätöslauselmaesityksen B6-0347/2008.

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B6-0347/2008

Hyväksyttiin (P6_TA(2008)0364)

(Päätöslauselmaesitys B6-0371/2008 raukesi.)

Äänestystä koskevat puheenvuorot:

Michael Gahler esitti suullisen tarkistuksen, jolla tekstiin sisällytettiin uusi 4 a kohta ja joka hyväksyttiin.


5.8. Avaruus ja turvallisuus (äänestys)

Mietintö: Avaruus ja turvallisuus [2008/2030(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Karl von Wogau (A6-0250/2008)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2008)0365)


6. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 163 artiklan 3 kohdan mukaiset kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö: Sarah Ludford - A6-0459/2007:
Daniel Hannan

°
° ° °

Bogusław Rogalski käytti puheenvuoron tämänpäiväisistä turvatoimista Euroopan parlamentissa Strasbourgissa.

°
° ° °

Talouskriisistä kärsivät EU:n kalastuslaivastot (C6-0270/2008):
Syed Kamall

Romanien sormenjälkitietokannan perustaminen Italiassa (B6-0348/2008):
Frank Vanhecke, Daniel Hannan ja Reinhard Rack

Kiinan tilanne maanjäristyksen jälkeen ja ennen olympiakisoja (RC-B6-0340/2008):
Zita Pleštinská, Bernd Posselt, Laima Liucija Andrikienė ja Vytautas Landsbergis

Georg Jarzembowski käytti puheenvuoron Vytautas Landsbergisin puheenvuoron johdosta.

Mietintö: Elmar Brok - A6-0266/2008:
Ryszard Czarnecki, Philip Claeys ja Bernd Posselt

Zimbabwen tilanne (B6-0347/2008):
Ryszard Czarnecki, Syed Kamall ja Christopher Heaton-Harris

Mietintö: Karl von Wogau - A6-0250/2008:
Syed Kamall

°
° ° °

Ewa Klamt käytti puheenvuoron kommentoiden istuntosalissa ilmennyttä hälinää.


7. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä verkkosivulla "Séance en direct" kohdassa "Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (roll-call votes)" sekä liitteen "Nimenhuutoäänestysten tulokset" painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.

°
° ° °

Zita Pleštinská ilmoitti, että hänen äänestyskoneensa ei toiminut äänestettäessä yhteisestä päätöslauselmaesityksestä "Kiinan tilanne maanjäristyksen jälkeen ja ennen olympiakisoja" - RC-B6-0340/2008.

Christoph Konrad ilmoitti, ettei hän ollut voinut osallistua ennen klo 9.25 toimitettuihin äänestyksiin.

Puhetta johti
puhemies Hans-Gert PÖTTERING


8. Ranskan puheenjohtajuuskauden ohjelma (keskustelu)

Neuvoston julkilausuma: Ranskan puheenjohtajuuskauden ohjelma

Puhemies piti lyhyen puheen, jossa hän toivotti tervetulleeksi neuvoston puheenjohtajan Nicolas Sarkozyn.

Nicolas Sarkozy antoi julkilausuman.

José Manuel Barroso (komission puheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Joseph Daul PPE-DE-ryhmän puolesta, Martin Schulz PSE-ryhmän puolesta, Graham Watson ALDE-ryhmän puolesta, Cristiana Muscardini UEN-ryhmän puolesta, Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE-ryhmän puolesta, Francis Wurtz GUE/NGL-ryhmän puolesta, Philippe de Villiers IND/DEM-ryhmän puolesta, Jean-Marie Le Pen, Nicolas Sarkozy, Philip Bushill-Matthews, Bernard Poignant, Nicolas Sarkozy, Marielle De Sarnez, Brian Crowley, Mikel Irujo Amezaga, Nigel Farage, Margie Sudre, Poul Nyrup Rasmussen, Silvana Koch-Mehrin, Adam Bielan, Werner Langen, Robert Goebbels, Jean-Marie Cavada, Jan Zahradil, Pasqualina Napoletano, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Harlem Désir, Jerzy Buzek, Enrique Barón Crespo, Stefano Zappalà, Zita Gurmai, Ioannis Varvitsiotis ja Othmar Karas.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Genowefa Grabowska, Hartmut Nassauer, Marian Harkin, Jan Tadeusz Masiel, Gay Mitchell ja Adrian Severin.

Puheenvuorot: José Manuel Barroso, Nicolas Sarkozy, Martin Schulz ja Nicolas Sarkozy.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


(Istunto keskeytettiin klo 13.40 ja sitä jatkettiin klo 15.00.)

Puhetta johti
varapuhemies Gérard ONESTA

9. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


10. Parlamentin päätösvaltaisuuden toteaminen

Puhemies ilmoitti vastaanottaneensa työjärjestyksen 149 artiklan mukaisen, 40 jäsenen allekirjoittaman pyynnön parlamentin päätösvaltaisuuden toteamiseksi. Kyseinen pyyntö koski tämän iltapäivän kolmea äänestystä. Puhemies totesi kyseisen artiklan 4 kohtaan viitaten, että päätösvaltaisuuden toteamista pyytäneet jäsenet eivät olleet istuntosalissa. Hän pohti kyseisen kirjallisesti esitetyn pyynnön hyväksyttävyyttä tilanteessa, jossa sen esittäjät eivät olleet paikalla.

Puheenvuorot: Jo Leinen, AFCO-valiokunnan puheenjohtaja, Bernd Posselt, Pierre Pribetich, Sarah Ludford, José Ribeiro e Castro, Ewa Tomaszewska, Esko Seppänen, Marios Matsakis, Zdzisław Zbigniew Podkański, Neena Gill ja Jo Leinen, jotka täsmensivät kantaansa työjärjestyksen kyseiseen kohtaan, sekä Bernd Posselt, joka kommentoi Leinenin puheenvuoroa.

Puhemies ilmoitti eri näkemyksiä kuultuaan aikovansa seurata parlamentin aikaisemmin noudattamia menettelyjä, jotka ovat rinnastettavissa oikeuskäytäntöön päätösvaltaisuuden toteamista koskevassa asiassa, ja ilmoitti toimivansa jäljempänä esitetyllä tavalla odotettaessa, että AFCO-valiokunta, jolle puhemies oli esittänyt kyseistä asiaa koskevan kysymyksen, antaa asiasta tulkintansa:

- keskustelu käydään suunnitellusti;

- äänestystä toimitettaessa puhemies kysyy parlamentilta, kannattaako vähintään 40 jäsentä pyyntöä parlamentin päätösvaltaisuuden toteamiseksi. Jos näin on, äänestystä ei toimiteta, ja päätöslauselmaesitykset raukeavat (työjärjestyksen 115 artiklan 6 kohta). Päinvastaisessa tapauksessa pyyntöä ei hyväksytä ja äänestykset toimitetaan normaalisti.


11. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)

(Päätöslauselmaesitysten aiheiden ja laatijoiden osalta katso istunnon pöytäkirja 8.7.2008, kohta 3)


11.1. Epäilyt joukkohautojen olemassaolosta Intian hallinnoimassa Kašmirin osassa

Päätöslauselmaesitykset B6-0349/2008, B6-0355/2008, B6-0359/2008, B6-0362/2008, B6-0367/2008 ja B6-0368/2008

Puheenvuorot: päätöslauselmaesitysten esittelemiseksi Marios Matsakis, Ryszard Czarnecki, joista viimeksi mainittu käsitteli lisäksi päätösvaltaisuuden toteamista koskevaa asiaa, Jean Lambert, Esko Seppänen, joka käsitteli ensin puhemiehen tulkintaa työjärjestyksen 149 artiklasta, sekä Bernd Posselt.

Puheenvuorot: Neena Gill PSE-ryhmän puolesta, Tunne Kelam PPE-DE-ryhmän puolesta, Sarah Ludford ALDE-ryhmän puolesta ja Leopold Józef Rutowicz UEN-ryhmän puolesta.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Laima Liucija Andrikienė, Marios Matsakis, joka kommentoi Neena Gillin puheenvuoroa, Zdzisław Zbigniew Podkański ja Kathy Sinnott.

Olli Rehn (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 10.7.2008, kohta 12.1.


11.2. Bangladeshin tilanne

Päätöslauselmaesitykset B6-0356/2008, B6-0360/2008, B6-0361/2008, B6-0364/2008, B6-0365/2008 ja B6-0366/2008

Ewa Tomaszewska, Jean Lambert, Marios Matsakis ja Esko Seppänen esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Thomas Mann PPE-DE-ryhmän puolesta, Neena Gill PSE-ryhmän puolesta, Janusz Onyszkiewicz ALDE-ryhmän puolesta, Ryszard Czarnecki UEN-ryhmän puolesta, Eija-Riitta Korhola, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Leopold Józef Rutowicz, Filip Kaczmarek ja Jo Leinen, joka käsitteli muun muassa sitä mahdollisuutta, että kyseiset päätöslauselmaesitykset saattaisivat raueta.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Justas Vincas Paleckis, Marios Matsakis, joka kommentoi Neena Gillin puheenvuoroa, ja Zdzisław Zbigniew Podkański (puhemies totesi Jo Leinenin puheenvuoroon viitaten, että asiassa sovelletaan työjärjestyksen 115 artiklan 6 kohtaa).

Olli Rehn (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 10.7.2008, kohta 12.2.


11.3. Kuolemantuomio ja erityisesti Troy Davisin tapaus

Päätöslauselmaesitykset B6-0350/2008, B6-0357/2008, B6-0358/2008, B6-0363/2008, B6-0369/2008 ja B6-0370/2008

Marios Matsakis, Ryszard Czarnecki, Jean Lambert, Laima Liucija Andrikienė ja Ana Maria Gomes esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Józef Pinior käytti puheenvuoron PSE-ryhmän puolesta.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Dumitru Oprea, Janusz Onyszkiewicz, Ewa Tomaszewska ja Maciej Marian Giertych.

Olli Rehn (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 10.7.2008, kohta 12.3.

°
° ° °

Neena Gill käytti puheenvuoron esittääkseen henkilökohtaisen huomautuksen Marios Matsakisin puheenvuorojen johdosta.


12. Parlamentin päätösvaltaisuuden toteaminen (jatkoa)

Puhemies muistutti menettelystä, jonka hän oli ottanut esille keskustelun alussa (istunnon pöytäkirja 10.7.2008, kohta 10). Hän totesi, että vain viisi pyynnön allekirjoittanutta jäsentä oli läsnä ja että kukaan muu jäsenistä ei kannattanut pyyntöä. Hän päätti näin ollen toimittaa äänestyksen ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskeviin tapauksiin liittyvistä päätöslauselmaesityksistä.


13. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


13.1. Epäilyt joukkohautojen olemassaolosta Intian hallinnoimassa Kašmirin osassa (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B6-0349/2008, B6-0355/2008, B6-0359/2008, B6-0362/2008, B6-0367/2008 ja B6-0368/2008

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B6-0349/2008

(korvaa päätöslauselmaesitykset B6-0349/2008, B6-0355/2008, B6-0359/2008, B6-0362/2008, B6-0367/2008 ja B6-0368/2008):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

James Elles, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Thomas Mann, Laima Liucija Andrikienė ja Sajjad Karim PPE-DE-ryhmän puolesta,

Pasqualina Napoletano ja Richard Howitt PSE-ryhmän puolesta,

Elizabeth Lynne, Sarah Ludford, Frédérique Ries ja Marios Matsakis ALDE-ryhmän puolesta,

Adam Bielan, Ryszard Czarnecki ja Konrad Szymański UEN-ryhmän puolesta,

Jean Lambert ja Cem Özdemir Verts/ALE-ryhmän puolesta,

André Brie GUE/NGL-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P6_TA(2008)0366)


13.2. Bangladeshin tilanne (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B6-0356/2008, B6-0360/2008, B6-0361/2008, B6-0364/2008, B6-0365/2008 ja B6-0366/2008

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B6-0356/2008

(korvaa päätöslauselmaesitykset B6-0356/2008, B6-0360/2008, B6-0361/2008, B6-0364/2008, B6-0365/2008 ja B6-0366/2008):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Charles Tannock, Thomas Mann, Bernd Posselt ja Eija-Riitta Korhola PPE-DE-ryhmän puolesta,

Pasqualina Napoletano ja Robert Evans PSE-ryhmän puolesta,

Johan Van Hecke, Marios Matsakis, Renate Weber, Marielle De Sarnez, Mariela Velichkova Baeva ja Frédérique Ries ALDE-ryhmän puolesta,

Jan Tadeusz Masiel, Ryszard Czarnecki, Ewa Tomaszewska, Wiesław Stefan Kuc ja Mieczysław Edmund Janowski UEN-ryhmän puolesta,

Jean Lambert Verts/ALE-ryhmän puolesta,

Roberto Musacchio GUE/NGL-ryhmän puolesta

Hyväksyttiin (P6_TA(2008)0367)

Äänestystä koskevat puheenvuorot:

Thomas Mann esitti johdanto-osan K kappaleeseen suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.


13.3. Kuolemantuomio ja erityisesti Troy Davisin tapaus (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B6-0350/2008, B6-0357/2008, B6-0358/2008, B6-0363/2008, B6-0369/2008 ja B6-0370/2008

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B6-0350/2008

(korvaa päätöslauselmaesitykset B6-0350/2008, B6-0357/2008, B6-0358/2008, B6-0363/2008, B6-0369/2008 ja B6-0370/2008):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola ja Tadeusz Zwiefka PPE-DE-ryhmän puolesta,

Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes, Józef Pinior ja Marianne Mikko PSE-ryhmän puolesta,

Marco Pannella, Marco Cappato, Frédérique Ries ja Marios Matsakis ALDE-ryhmän puolesta,

Roberta Angelilli UEN-ryhmän puolesta,

Hélène Flautre, Monica Frassoni, Raül Romeva i Rueda, Milan Horáček, Kathalijne Maria Buitenweg, Pierre Jonckheer, Caroline Lucas ja Claude Turmes Verts/ALE-ryhmän puolesta,

Vittorio Agnoletto GUE/NGL-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P6_TA(2008)0368)


14. Nuorison vastuullistamisen tehostaminen EU:n politiikassa (kirjallinen kannanotto)

Kirjallinen kannanotto 0033/2008 aiheesta nuorison vastuullistamisen tehostaminen EU:n politiikassa, jonka Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Marie-Hélène Descamps, Ramona Nicole Mănescu, Christa Prets ja Bart Staes ovat jättäneet käsiteltäväksi, on saanut parlamentin jäsenten enemmistön allekirjoitukset. Kannanotto toimitetaan näin ollen työjärjestyksen 116 artiklan 4 kohdan mukaisesti kannanotossa mainituille tahoille liitteenään allekirjoittajien nimet, ja se julkaistaan 2.9.2008 pidettävän istunnon hyväksytyissä teksteissä.


15. Kadonneiden lasten löytämistä koskeva kiireellinen yhteistyö (kirjallinen kannanotto)

Kirjallinen kannanotto 0036/2008 aiheesta kadonneiden lasten löytämistä koskeva kiireellinen yhteistyö, jonka Edward McMillan-Scott, Roberta Angelilli, Glenys Kinnock, Evelyne Gebhardt ja Diana Wallis ovat jättäneet käsiteltäväksi, on saanut parlamentin jäsenten enemmistön allekirjoitukset. Kannanotto toimitetaan näin ollen työjärjestyksen 116 artiklan 4 kohdan mukaisesti kannanotossa mainituille tahoille liitteenään allekirjoittajien nimet, ja se julkaistaan 2.9.2008 pidettävän istunnon hyväksytyissä teksteissä.


16. Ilmoitus neuvoston toimittamista yhteisistä kannoista

Puhemies ilmoitti työjärjestyksen 57 artiklan 1 kohdan mukaisesti vastaanottaneensa seuraavan neuvoston yhteisen kannan, sen vahvistamiseen johtaneet perusteet ja komission kannan:

- Neuvoston 23. kesäkuuta 2008 vahvistama yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi lentoasemamaksuista (08332/2/2008 - C6-0259/2008 - 2007/0013(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN

Kolmen kuukauden määräaika, jonka kuluessa parlamentti antaa lausuntonsa, alkaa näin ollen huomisesta 11.7.2008.


17. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä verkkosivulla "Séance en direct" kohdassa "Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (roll-call votes)" sekä liitteen "Nimenhuutoäänestysten tulokset" painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.

°
° ° °

Brigitte Fouré ilmoitti, että hän ei voinut osallistua ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskeviin tapauksiin liittyvistä päätöslauselmaesityksistä toimitettuihin äänestyksiin.


18. Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset

Valiokuntaan lähettäminen

REGI-valiokunta

- Viljelijöille YKP:n mukaisesti maksettavien tukien järjestelmät (KOM(2008)0306 [[01]] - C6-0240/2008 - 2008/0103(CNS))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI
lausuntoa varten: ENVI, BUDG, REGI

AGRI-valiokunta

- Elintarvikkeita koskevien tietojen antaminen kuluttajille (KOM(2008)0040 - C6-0052/2008 - 2008/0028(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: AGRI, IMCO

ECON-valiokunta

- Parempi säädöskäytäntö 2006 toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden soveltamista koskevan pöytäkirjan 9 artiklan mukaisesti (2008/2045(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: JURI
lausuntoa varten: AFCO, ECON

TRAN-valiokunta

- Matkailun vaikutusten alueellisen kehityksen näkökohdat rannikkoseuduilla (2008/2132(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: REGI
lausuntoa varten: TRAN


19. Luetteloon kirjatut kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 116 artikla)

Luetteloon kirjattujen kirjallisten kannanottojen saamien allekirjoitusten lukumäärä (työjärjestyksen 116 artiklan 3 kohta):

Asiakirjan numero

Laatija

Allekirjoituksia

23/2008

Magor Imre Csibi, Fiona Hall, Dan Jørgensen, Péter Olajos, Cristian Silviu Buşoi

205

24/2008

Kathy Sinnott, Bastiaan Belder, Elly de Groen-Kouwenhoven, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Richard Howitt

208

25/2008

Luciana Sbarbati, Daniel Dăianu, Gianni Pittella, Anne Laperrouze, Manolis Mavrommatis

112

26/2008

Koenraad Dillen, Frank Vanhecke, Philip Claeys

22

27/2008

Mario Borghezio

32

28/2008

Patrick Gaubert

45

29/2008

Mario Mauro, Iles Braghetto, Cristina Gutiérrez-Cortines

155

30/2008

Marian Harkin, Gisela Kallenbach, Emmanouil Angelakas, Mieczysław Edmund Janowski, Joel Hasse Ferreira

451

31/2008

Slavi Binev, Dimitar Stoyanov, Desislav Chukolov

38

32/2008

Slavi Binev, Dimitar Stoyanov, Desislav Chukolov

42

33/2008

Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Marie-Hélène Descamps, Ramona Nicole Mănescu, Christa Prets, Bart Staes

427

34/2008

Christel Schaldemose, Linda McAvan, Arlene McCarthy, Heide Rühle, Åsa Westlund

125

35/2008

Othmar Karas, Edit Herczog, Wolf Klinz, Olle Schmidt, Alexander Radwan

299

36/2008

Edward McMillan-Scott, Roberta Angelilli, Glenys Kinnock, Evelyne Gebhardt, Diana Wallis

417

37/2008

Philip Claeys, Frank Vanhecke, Koenraad Dillen

13

38/2008

Anni Podimata, Dimitrios Papadimoulis, Rebecca Harms

57

39/2008

Urszula Krupa, Witold Tomczak

21

40/2008

Benoît Hamon, Sarah Ludford, Jan Marinus Wiersma, Alain Hutchinson, Pierre Pribetich

63

41/2008

Bogusław Rogalski

10

42/2008

Andreas Mölzer

19

43/2008

Tomáš Zatloukal, Eva Lichtenberger, Grażyna Staniszewska, Zita Pleštinská, Holger Krahmer

24

44/2008

Marianne Mikko, Christopher Beazley, Inese Vaidere, Zita Gurmai, Alexander Alvaro

317

45/2008

Yannick Vaugrenard, Maria Matsouka, Bernard Poignant, Alejandro Cercas, Harlem Désir

81

46/2008

Jean Louis Cottigny, Pierre Pribetich, Michel Rocard, Bronisław Geremek, Daniel Cohn-Bendit

77

47/2008

Elizabeth Lynne, Jamila Madeira, Frieda Brepoels

65

48/2008

Anna Záborská, Bernd Posselt, Francis Wurtz, Zita Gurmai, Marian Harkin

199

49/2008

Jana Bobošíková

22

50/2008

Marusya Ivanova Lyubcheva, Zita Gurmai, Diana Wallis, Eva-Britt Svensson, Anna Záborská

307

51/2008

Riccardo Ventre

18

52/2008

Adrian Severin

40

53/2008

Daniel Strož

15

54/2008

Ilda Figueiredo, Pedro Guerreiro

15

55/2008

Hanne Dahl, Carl Schlyter, Johannes Blokland

17

56/2008

Angelika Niebler, Stefano Zappalà, Patrizia Toia, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines

53

57/2008

Alexander Alvaro, Paulo Casaca, Jana Hybášková, Józef Pinior, Helga Trüpel

33

58/2008

Daniel Strož, Jiří Maštálka, Jaromír Kohlíček

14

59/2008

Rareş-Lucian Niculescu

10

60/2008

Urszula Krupa, Witold Tomczak

5

61/2008

Daciana Octavia Sârbu, Magor Imre Csibi

16

62/2008

Bruno Gollnisch

11

63/2008

Eluned Morgan, Robert Goebbels, Miloslav Ransdorf, Claude Turmes, Fiona Hall

45


20. Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen

Työjärjestyksen 172 artiklan 2 kohdan mukaisesti tämän istunnon pöytäkirja annetaan parlamentin hyväksyttäväksi seuraavan istunnon alussa.

Hyväksytyt tekstit toimitetaan parlamentin hyväksynnällä asianomaisille tahoille.


21. Seuraavien istuntojen aikataulu

Seuraavat istunnot pidetään 1.9.2008 - 4.9.2008.


22. Istuntokauden keskeyttäminen

Euroopan parlamentin istuntokausi julistettiin keskeytetyksi.

Istunto päättyi klo 16.45.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

pääsihteeri

puhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Allekirjoittaneet:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Ayala Sender, Aylward, Badia i Cutchet, Baeva, Enrique Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, Berlato, Berman, Bielan, Birutis, Blokland, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Elmar Brok, Budreikaitė, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Busuttil, Buzek, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Claeys, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, David, Davies, De Blasio, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Andrew Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fiore, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Locatelli, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Marinescu, Markov, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Navarro, Nechifor, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Oprea, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Petre, Pflüger, Pietikäinen, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Pittella, Pleštinská, Podimata, Podkański, Hans-Gert Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Robusti, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Schaldemose, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Skinner, Škottová, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stavreva, Sterckx, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Sudre, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Takkula, Tannock, Tarand, Thomsen, Ţicău, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Turmes, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veraldi, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zimmer, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö