Index 
Notulen
PDF 217kWORD 153k
Donderdag 10 juli 2008 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Kredietoverschrijvingen
 3.Ingekomen stukken
 4.Aanleggen van databank met vingerafdrukken van Roma in Italië (ingediende ontwerpresoluties)
 5.Stemmingen
  5.1.Gemeenschappelijke visuminstructies: biometrische identificatiemiddelen en visumaanvragen ***I (stemming)
  5.2.Vangstmogelijkheden en financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de EG en Mauritanië * (stemming)
  5.3.Door de economische crisis getroffen vissersvloten van de EU * (stemming)
  5.4.Aanleggen van databank met vingerafdrukken van Roma in Italië (stemming)
  5.5.Situatie in China na de aardbeving en voor de Olympische Spelen (stemming)
  5.6.Strategiedocument 2007 van de Commissie over de uitbreiding (stemming)
  5.7. Situatie in Zimbabwe
  5.8.Ruimte en veiligheid (stemming)
 6.Stemverklaringen
 7.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 8.Voorstelling van het programma van het Franse voorzitterschap (debat)
 9.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 10.Quorum
 11.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  11.1.Vermoedelijk bestaan van massagraven in het door India bestuurde deel van Kasjmier
  11.2.Situatie in Bangladesh
  11.3.Doodstraf, met name de zaak van Troy Davis
 12.Quorum (vervolg)
 13.Stemmingen
  13.1.Vermoedelijk bestaan van massagraven in het door India bestuurde deel van Kasjmier (stemming)
  13.2.Situatie in Bangladesh (stemming)
  13.3.Doodstraf, met name de zaak van Troy Davis (stemming)
 14.Zelfverwezenlijking van de jeugd in het beleid van de Europese Unie (schriftelijke verklaring)
 15.Noodprocedures voor samenwerking bij het terugvinden van vermiste kinderen (schriftelijke verklaring)
 16.Mededeling van gemeenschappelijke standpunten van de Raad
 17.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 18.Besluiten inzake bepaalde documenten
 19.In het register ingeschreven schriftelijke verklaringen (artikel 116 van het Reglement)
 20.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 21.Rooster van de volgende vergaderingen
 22.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Martine ROURE
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 09.00 uur geopend.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Daniel Cohn-Bendit over de voorschriften inzake opnames in de grote vergaderzaal ter gelegenheid van het bezoek van Nicolas Sarkozy, fungerend voorzitter van de Raad, en Astrid Lulling (quaestor) over de problemen die sommige leden bij de toegang tot de gebouwen van het Parlement hebben ondervonden en die verband hielden met de striktere veiligheidsmaatregelen naar aanleiding van dit bezoek.


2. Kredietoverschrijvingen

De Begrotingscommissie heeft het voorstel tot kredietoverschrijving DEC 15/2008 van de Commissie (C6-0238/2008 - SEC(2008)0538 def.) behandeld.

Na kennis te hebben genomen van het advies van de Raad heeft zij haar goedkeuring gehecht aan de overschrijving in haar geheel, overeenkomstig artikel 24, lid 3, van het Financieel Reglement van 25 juni 2002, als gewijzigd op 13 december 2006.

°
° ° °

De Begrotingscommissie heeft het voorstel tot kredietoverschrijving DEC 16/2008 van de Commissie (C6-0246/2008 - SEC(2008)0539 def.) behandeld.

Na kennis te hebben genomen van het advies van de Raad heeft zij haar goedkeuring gehecht aan de overschrijving in haar geheel, overeenkomstig artikel 24, lid 3, van het Financieel Reglement van 25 juni 2002, als gewijzigd op 13 december 2006.


3. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Voorstel voor een Beschikking van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Beschikking 2001/470/EG van de Raad betreffende de oprichting van een Europees justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken (COM(2008)0380 - C6-0248/2008 - 2008/0122(COD))

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

JURI

- Ontwerpbesluit van het Europees Parlement, de Raad, de Commissie, het Hof van Justitie, de Rekenkamer, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's betreffende de organisatie en de werking van het Bureau voor publicaties van de Europese Unie (SEC(2008)2109 - C6-0256/2008 - 2008/2164(ACI))

verwezen naar

ten principale :

AFCO

advies :

CULT, BUDG, JURI, CONT

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de instelling van een Europese ondernemingsraad of van een procedure in ondernemingen of concerns met een communautaire dimensie ter informatie en raadpleging van de werknemers (herschikking) (COM(2008)0419 - C6-0258/2008 - 2008/0141(COD))

verwezen naar

ten principale :

EMPL

advies :

JURI

- Voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van een tijdelijke specifieke actie ter bevordering van de herstructurering van de door de economische crisis getroffen vissersvloten van de Europese Unie (COM(2008)0454 - C6-0270/2008 - 2008/0144(CNS))

verwezen naar

ten principale :

PECH

- Voorstel voor een beschikking van de Raad betreffende bepaalde uitgaven op veterinair gebied (Gecodificeerde versie) (COM(2008)0358 - C6-0271/2008 - 2008/0116(CNS))

verwezen naar

ten principale :

JURI

- Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de toepassing van artikel 81, lid 3, van het Verdrag op bepaalde groepen overeenkomsten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen in de sector van het luchtvervoer (gecodificeerde versie) (COM(2008)0367 - C6-0272/2008 - 2008/0124(CNS))

verwezen naar

ten principale :

JURI

- Voorstel voor een verordening van de Raad tot instelling van een Garantiefonds (gecodificeerde versie) (COM(2008)0365 - C6-0273/2008 - 2008/0117(CNS))

verwezen naar

ten principale :

JURI

2) van de leden

2.1) ontwerpresoluties (artikel 113 van het Reglement)

- Marian Zlotea, Rareş-Lucian Niculescu en Flaviu Călin Rus. Ontwerpresolutie over oprichting van een Europees Instituut voor onderzoek naar de misdaden van het communisme (B6-0372/2008)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

CULT


4. Aanleggen van databank met vingerafdrukken van Roma in Italië (ingediende ontwerpresoluties)

Het debat heeft op 07.07.2008 plaatsgevonden (punt 18 van de notulen van 07.07.2008).

Ontwerpresoluties ingediend overeenkomstig artikel 108, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Jan Marinus Wiersma, Kristian Vigenin, Magda Kósáné Kovács, Claudio Fava, Gianni Pittella, Adrian Severin en Katalin Lévai, namens de PSE-Fractie, Viktória Mohácsi, Marco Cappato, Sarah Ludford, Metin Kazak en Magor Imre Csibi, namens de ALDE-Fractie, Monica Frassoni, Elly de Groen-Kouwenhoven en Claude Turmes, namens de Verts/ALE-Fractie, Giusto Catania, Roberto Musacchio, Vittorio Agnoletto en Umberto Guidoni, namens de GUE/NGL-Fractie, over de telling van de Roma op grond van etniciteit in Italië (B6-0348/2008)

- Roberta Angelilli, Cristiana Muscardini, Mario Borghezio, Mieczysław Edmund Janowski en Ryszard Czarnecki, namens de UEN-Fractie, over het opzetten van een gegevensbestand met vingerafdrukken van Roma in Italië (B6-0354/2008)

Stemming: punt 5.4 van de notulen van 10.07.2008.


5. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


5.1. Gemeenschappelijke visuminstructies: biometrische identificatiemiddelen en visumaanvragen ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de gemeenschappelijke visuminstructies aan de diplomatieke en consulaire beroepsposten in verband met de invoering van biometrische identificatiemiddelen, met inbegrip van bepalingen over de organisatie van de inontvangstneming en de behandeling van visumaanvragen [COM(2006)0269 - C6-0166/2006 - 2006/0088(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Sarah Ludford (A6-0459/2007)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2008)0358)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2008)0358)


5.2. Vangstmogelijkheden en financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de EG en Mauritanië * (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de sluiting van het Protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Islamitische Republiek Mauritanië voor de periode van 1 augustus 2008 tot en met 31 juli 2012 [COM(2008)0243 - C6-0199/2008 - 2008/0093(CNS)] - Commissie visserij. Rapporteur: Carmen Fraga Estévez (A6-0278/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2008)0359)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2008)0359)

Opmerkingen in het kader van de stemming:

Avril Doyle diende een mondeling amendement in op amendement 1, dat in aanmerking werd genomen.


5.3. Door de economische crisis getroffen vissersvloten van de EU * (stemming)

over het voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van een tijdelijke specifieke actie ter bevordering van de herstructurering van de door de economische crisis getroffen vissersvloten van de Europese Unie [COM(2008)0454 - C6-0270/2008 - 2008/0144(CNS)]

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

VOORSTEL VOOR EEN VERORDENING

Goedgekeurd (P6_TA(2008)0360)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2008)0360)


5.4. Aanleggen van databank met vingerafdrukken van Roma in Italië (stemming)

Ontwerpresoluties B6-0348/2008 en B6-0354/2008

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

ONTWERPRESOLUTIE B6-0348/2008

Het woord wordt gevoerd door Jacques Barrot (vice-voorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Manfred Weber, namens de PPE-DE-Fractie, die op grond van artikel 170, lid 4, van het Reglement vraagt om uitstel van de stemming tot de volgende vergaderperiode, en vervolgens over dit verzoek, Martin Schulz, namens de PSE-Fractie, en Roberta Angelilli, namens de UEN-Fractie.

Bij ES (293 vóór, 316 tegen, 14 onthoudingen) verwerpt het Parlement het verzoek.

Aangenomen (P6_TA(2008)0361)

(Ontwerpresolutie B6-0354/2008 komt te vervallen.)

Opmerkingen in het kader van de stemming:

Marco Cappato diende een mondeling amendement in op amendement 10, dat in aanmerking werd genomen.

°
° ° °

Bárbara Dührkop Dührkop, namens de PSE-Fractie, en Renate Weber, namens de ALDE-Fractie, hebben ontwerpresolutie B6-0348/2008 medeondertekend.


5.5. Situatie in China na de aardbeving en voor de Olympische Spelen (stemming)

Ontwerpresoluties B6-0338/2008, B6-0340/2008, B6-0341/2008, B6-0342/2008 en B6-0346/2008

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

ONTWERPRESOLUTIE RC-B6-0338/2008

(ter vervanging van B6-0338/2008 en B6-0346/2008):

ingediend door de volgende leden:

Jorgo Chatzimarkakis, Marco Cappato en Marco Pannella, namens de ALDE-Fractie,

Daniel Cohn-Bendit, Monica Frassoni, Eva Lichtenberger en Helga Trüpel, namens de Verts/ALE-Fractie

Verworpen

ONTWERPRESOLUTIE B6-0338/2008

Verworpen

ONTWERPRESOLUTIE RC-B6-0340/2008

(ter vervanging van B6-0340/2008 en B6-0341/2008):

ingediend door de volgende leden:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Laima Liucija Andrikienė, Cornelis Visser, Jas Gawronski, Thomas Mann, Urszula Gacek, Manolis Mavrommatis, Mario Mauro, Charles Tannock en Vito Bonsignore, namens de PPE-DE-Fractie,

Pasqualina Napoletano en Hannes Swoboda, namens de PSE-Fractie,

Adam Bielan, Ryszard Czarnecki en Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, namens de UEN-Fractie

Georg Jarzembowski, namens de PPE-DE-Fractie, en Hanna Foltyn-Kubicka, namens de UEN-Fractie, hebben gemeenschappelijke ontwerpresolutie RC-B6-0340/2008 medeondertekend.

Aangenomen (P6_TA(2008)0362)

(Ontwerpresoluties B6-0342/2008 en B6-0346/2008 komen te vervallen.)

Opmerkingen in het kader van de stemming:

Aangezien de Voorzitter vaststelde dat meerdere leden de amendementen 1 t/m 6 en 9 en 10 (RC-B6-0340/2008) en bloc in stemming wilden brengen, legde zij het voorstel aan het Parlement voor, dat dit voorstel in aanmerking heeft genomen;

Vytautas Landsbergis diende een mondeling amendement in op paragraaf 8, dat in aanmerking werd genomen.

Reinhard Rack over het verloop van de stemming;

José Ribeiro e Castro over de uitslag van de stemming.


5.6. Strategiedocument 2007 van de Commissie over de uitbreiding (stemming)

Verslag over het strategiedocument 2007 van de Commissie over de uitbreiding [2007/2271(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Elmar Brok (A6-0266/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2008)0363)


5.7.  Situatie in Zimbabwe

Ontwerpresoluties B6-0347/2008 en B6-0371/2008

Thijs Berman, namens de PSE-Fractie, heeft ontwerpresolutie B6-0347/2008 medeondertekend.

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

ONTWERPRESOLUTIE B6-0347/2008

Aangenomen (P6_TA(2008)0364)

(Ontwerpresolutie B6-0371/2008 komt te vervallen.)

Opmerkingen in het kader van de stemming:

Michael Gahler diende een mondeling amendement in strekkende tot inlassing van een nieuwe paragraaf 4 bis, dat in aanmerking werd genomen;


5.8. Ruimte en veiligheid (stemming)

Verslag over ruimte en veiligheid [2008/2030(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Karl von Wogau (A6-0250/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2008)0365)


6. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 163, lid 3, van het Reglement zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Sarah Ludford - A6-0459/2007:
Daniel Hannan

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Bogusław Rogalski over de veiligheidsmaatregelen in het Europees Parlement in Straatsburg hedenochtend.

°
° ° °

Door de economische crisis getroffen vissersvloten van de EU (C6-0270/2008):
Syed Kamall

Aanleggen van databank met vingerafdrukken van Roma in Italië (B6-0348/2008):
Frank Vanhecke, Daniel Hannan en Reinhard Rack

Situatie in China na de aardbeving en voor de Olympische Spelen (RC-B6-0340/2008):
Zita Pleštinská, Bernd Posselt, Laima Liucija Andrikienė en Vytautas Landsbergis

Het woord wordt gevoerd door Georg Jarzembowski over de woorden van Vytautas Landsbergis.

Verslag Elmar Brok - A6-0266/2008:
Ryszard Czarnecki, Philip Claeys en Bernd Posselt

Situatie in Zimbabwe (B6-0347/2008):
Ryszard Czarnecki, Syed Kamall en Christopher Heaton-Harris

Verslag Karl von Wogau - A6-0250/2008:
Syed Kamall

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Ewa Klamt over de onrust die in de grote vergaderzaal heerst.


7. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op de website “Séance en direct”, "Résultats des votes (appels nominaux)/Result of votes (Roll-call votes)" en in de gedrukte versie van bijlage “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”.

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.

°
° ° °

Zita Pleštinská heeft laten weten dat haar stemapparaat niet werkte bij de stemming over de gezamenlijke ontwerpresolutie «Situatie in China na de aardbeving en voor de Olympische Spelen» - RC-B6-0340/2008.

Christoph Konrad heeft laten weten dat hij niet kon deelnemen aan de stemmingen die vóór 9.25 uur hebben plaatsgevonden.

VOORZITTER: Hans-Gert PÖTTERING
Voorzitter


8. Voorstelling van het programma van het Franse voorzitterschap (debat)

Verklaring van de Raad: Voorstelling van het programma van het Franse voorzitterschap

De Voorzitter houdt een korte rede waarin hij Nicolas Sarkozy, de Franse fungerend voorzitter van de Raad, welkom heet

Nicolas Sarkozy legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door José Manuel Barroso (voorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Joseph Daul, namens de PPE-DE-Fractie, Martin Schulz, namens de PSE-Fractie, Graham Watson, namens de ALDE-Fractie, Cristiana Muscardini, namens de UEN-Fractie, Daniel Cohn-Bendit, namens de Verts/ALE-Fractie, Francis Wurtz, namens de GUE/NGL-Fractie, Philippe de Villiers, namens de IND/DEM-Fractie, Jean-Marie Le Pen, Nicolas Sarkozy, Philip Bushill-Matthews, Bernard Poignant, Nicolas Sarkozy, Marielle De Sarnez, Brian Crowley, Mikel Irujo Amezaga, Nigel Farage, Margie Sudre, Poul Nyrup Rasmussen, Silvana Koch-Mehrin, Adam Bielan, Werner Langen, Robert Goebbels, Jean-Marie Cavada, Jan Zahradil, Pasqualina Napoletano, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Harlem Désir, Jerzy Buzek, Enrique Barón Crespo, Stefano Zappalà, Zita Gurmai, Ioannis Varvitsiotis en Othmar Karas.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Genowefa Grabowska, Hartmut Nassauer, Marian Harkin, Jan Tadeusz Masiel, Gay Mitchell en Adrian Severin.

Het woord wordt gevoerd door José Manuel Barroso, Nicolas Sarkozy, Martin Schulz en Nicolas Sarkozy.

Het debat wordt gesloten.


(De vergadering wordt om 13.40 uur onderbroken en om 15.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Gérard ONESTA
Ondervoorzitter

9. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


10. Quorum

De Voorzitter deelt mede dat hij, overeenkomstig artikel 149 van het Reglement, een verzoek om vaststelling van het quorum heeft ontvangen dat door 40 leden is ondertekend en dat betrekking heeft op de drie stemmingen van deze middag. Nadat hij heeft verwezen naar lid 4 van genoemd artikel stelt hij vast dat de indieners van het verzoek niet aanwezig zijn. Hij stelt derhalve de vraag of een dergelijk, schriftelijk ingediend verzoek wel ontvankelijk is wanneer de indieners afwezig zijn.

Het woord wordt gevoerd door Jo Leinen, Voorzitter van de Commissie AFCO, Bernd Posselt, Pierre Pribetich, Sarah Ludford, José Ribeiro e Castro, Ewa Tomaszewska, Esko Seppänen, Marios Matsakis, Zdzisław Zbigniew Podkański, Neena Gill en Jo Leinen die hun standpunt over dit lid van het Reglement preciseren, en Bernd Posselt over de woorden van laatstgenoemde.

Nadat de Voorzitter de diverse meningen heeft gehoord, deelt hij mede dat hij zich wenst te houden aan de parlementaire precedenten die gelden als jurisprudentie ten aanzien van de vaststelling van het quorum, en dat hij, in afwachting van de interpretatie van de commissie AFCO waaraan hij de kwestie heeft voorgelegd, als volgt zal handelen:

- het debat zal, zoals gepland, plaatsvinden;

- op het moment van stemming zal hij het Parlement raadplegen om na te gaan of ten minste 40 leden het verzoek om vaststelling van het quorum steunen. Indien dit het geval is, zal de stemming niet plaatsvinden en komen de ontwerpresoluties te vervallen (artikel 115, lid 6, van het Reglement); in het tegenovergestelde geval wordt het verzoek niet in aanmerking genomen en zullen de stemmingen gewoon plaatsvinden.


11. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)

(Zie punt 3 van de notulen van 08.07.2008 voor de titels en indieners van de ontwerpresoluties)


11.1. Vermoedelijk bestaan van massagraven in het door India bestuurde deel van Kasjmier

Ontwerpresoluties B6-0349/2008, B6-0355/2008, B6-0359/2008, B6-0362/2008, B6-0367/2008 en B6-0368/2008

Marios Matsakis, Ryszard Czarnecki, laatstgenoemde tevens over de kwestie van de vaststelling van het quorum, Jean Lambert, Esko Seppänen, eerst over de interpretatie door de Voorzitter van artikel 149 van het Reglement, en Bernd Posselt lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Neena Gill, namens de PSE-Fractie, Tunne Kelam, namens de PPE-DE-Fractie, Sarah Ludford, namens de ALDE-Fractie, en Leopold Józef Rutowicz, namens de UEN-Fractie.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Laima Liucija Andrikienė, Marios Matsakis, laatstgenoemde over de woorden van Neena Gill, Zdzisław Zbigniew Podkański en Kathy Sinnott.

Het woord wordt gevoerd door Olli Rehn (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 12.1 van de notulen van 10.07.2008.


11.2. Situatie in Bangladesh

Ontwerpresoluties B6-0356/2008, B6-0360/2008, B6-0361/2008, B6-0364/2008, B6-0365/2008 en B6-0366/2008

Ewa Tomaszewska, Jean Lambert, Marios Matsakis en Esko Seppänen lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Thomas Mann, namens de PPE-DE-Fractie, Neena Gill, namens de PSE-Fractie, Janusz Onyszkiewicz, namens de ALDE-Fractie, Ryszard Czarnecki, namens de UEN-Fractie, Eija-Riitta Korhola, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Leopold Józef Rutowicz, Filip Kaczmarek en Jo Leinen, laatstgenoemde tevens over het eventueel vervallen van de ontwerpresoluties die thans worden behandeld.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Justas Vincas Paleckis, Marios Matsakis, laatstgenoemde over de opmerkingen van Neena Gill, en Zdzisław Zbigniew Podkański (De Voorzitter, die verwijst naar de woorden van Jo Leinen, deelt mede dat in onderhavig geval artikel 115, lid 6, van het Reglement van toepassing is).

Het woord wordt gevoerd door Olli Rehn (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 12.2 van de notulen van 10.07.2008.


11.3. Doodstraf, met name de zaak van Troy Davis

Ontwerpresoluties B6-0350/2008, B6-0357/2008, B6-0358/2008, B6-0363/2008, B6-0369/2008 en B6-0370/2008

Marios Matsakis, Ryszard Czarnecki, Jean Lambert, Laima Liucija Andrikienė en Ana Maria Gomes lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Józef Pinior, namens de PSE-Fractie.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Dumitru Oprea, Janusz Onyszkiewicz, Ewa Tomaszewska en Maciej Marian Giertych.

Het woord wordt gevoerd door Olli Rehn (lid van de Commissie)

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 12.3 van de notulen van 10.07.2008.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Neena Gill voor een persoonlijk feit naar aanleiding van de woorden van Marios Matsakis.


12. Quorum (vervolg)

De Voorzitter wijst andermaal op de procedure die hij bij de opening van het debat heeft vermeld (punt 10 van de notulen van 10.07.2008). Hij stelt vast dat slechts vijf van de indieners van het verzoek aanwezig zijn en dat geen enkel ander lid dit verzoek steunt. Derhalve besluit hij tot stemming over te gaan over de ontwerpresoluties over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat.


13. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


13.1. Vermoedelijk bestaan van massagraven in het door India bestuurde deel van Kasjmier (stemming)

Ontwerpresoluties B6-0349/2008, B6-0355/2008, B6-0359/2008, B6-0362/2008, B6-0367/2008 en B6-0368/2008

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

ONTWERPRESOLUTIE RC-B6-0349/2008

(ter vervanging van B6-0349/2008, B6-0355/2008, B6-0359/2008, B6-0362/2008, B6-0367/2008 en B6-0368/2008):

ingediend door de volgende leden:

James Elles, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Thomas Mann, Laima Liucija Andrikienė en Sajjad Karim, namens de PPE-DE-Fractie,

Pasqualina Napoletano en Richard Howitt, namens de PSE-Fractie,

Elizabeth Lynne, Sarah Ludford, Frédérique Ries en Marios Matsakis, namens de ALDE-Fractie,

Adam Bielan, Ryszard Czarnecki en Konrad Szymański, namens de UEN-Fractie,

Jean Lambert en Cem Özdemir, namens de Verts/ALE-Fractie,

André Brie, namens de GUE/NGL-Fractie

Aangenomen (P6_TA(2008)0366)


13.2. Situatie in Bangladesh (stemming)

Ontwerpresolutie B6-0356/2008, B6-0360/2008, B6-0361/2008, B6-0364/2008, B6-0365/2008 en B6-0366/2008

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

ONTWERPRESOLUTIE RC-B6-0356/2008

(ter vervanging van B6-0356/2008, B6-0360/2008, B6-0361/2008, B6-0364/2008, B6-0365/2008 en B6-0366/2008):

ingediend door de volgende leden:

Charles Tannock, Thomas Mann, Bernd Posselt en Eija-Riitta Korhola, namens de PPE-DE-Fractie,

Pasqualina Napoletano en Robert Evans, namens de PSE-Fractie,

Johan Van Hecke, Marios Matsakis, Renate Weber, Marielle De Sarnez, Mariela Velichkova Baeva en Frédérique Ries, namens de ALDE-Fractie,

Jan Tadeusz Masiel, Ryszard Czarnecki, Ewa Tomaszewska, Wiesław Stefan Kuc en Mieczysław Edmund Janowski, namens de UEN-Fractie,

Jean Lambert, namens de Verts/ALE-Fractie,

Roberto Musacchio, namens de GUE/NGL-Fractie

Aangenomen (P6_TA(2008)0367)

Opmerkingen in het kader van de stemming:

Thomas Mann diende een mondeling amendement in op overweging K, dat in aanmerking werd genomen.


13.3. Doodstraf, met name de zaak van Troy Davis (stemming)

Ontwerpresoluties B6-0350/2008, B6-0357/2008, B6-0358/2008, B6-0363/2008, B6-0369/2008 en B6-0370/2008

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

ONTWERPRESOLUTIE RC-B6-0350/2008

(ter vervanging van B6-0350/2008, B6-0357/2008, B6-0358/2008, B6-0363/2008, B6-0369/2008 en B6-0370/2008):

ingediend door de volgende leden:

Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola en Tadeusz Zwiefka, namens de PPE-DE-Fractie,

Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes, Józef Pinior en Marianne Mikko, namens de PSE-Fractie,

Marco Pannella, Marco Cappato, Frédérique Ries en Marios Matsakis, namens de ALDE-Fractie,

Roberta Angelilli, namens de UEN-Fractie,

Hélène Flautre, Monica Frassoni, Raül Romeva i Rueda, Milan Horáček, Kathalijne Maria Buitenweg, Pierre Jonckheer, Caroline Lucas en Claude Turmes, namens de Verts/ALE-Fractie,

Vittorio Agnoletto, namens de GUE/NGL-Fractie

Aangenomen (P6_TA(2008)0368)


14. Zelfverwezenlijking van de jeugd in het beleid van de Europese Unie (schriftelijke verklaring)

Schriftelijke verklaring 0033/2008 ingediend door de leden Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Marie-Hélène Descamps, Ramona Nicole Mănescu, Christa Prets en Bart Staes over aandacht voor zelfverwezenlijking van de jeugd in het beleid van de Europese Unie is door de meerderheid van de leden van het Parlement ondertekend en zal bijgevolg overeenkomstig artikel 116, lid 4, van het Reglement worden toegezonden aan degenen voor wie ze bestemd is en met vermelding van de namen van de ondertekenaars worden gepubliceerd in de aangenomen teksten van de vergadering van 02.09.2008.


15. Noodprocedures voor samenwerking bij het terugvinden van vermiste kinderen (schriftelijke verklaring)

Schriftelijke verklaring 0036/2008 ingediend door de leden Edward McMillan-Scott, Roberta Angelilli, Glenys Kinnock, Evelyne Gebhardt en Diana Wallis over noodprocedures voor samenwerking bij het terugvinden van vermiste kinderen is door de meerderheid van de leden van het Parlement ondertekend en zal bijgevolg overeenkomstig artikel 116, lid 4, van het Reglement worden toegezonden aan degenen voor wie ze bestemd is en met vermelding van de namen van de ondertekenaars worden gepubliceerd in de aangenomen teksten van de vergadering van 02.09.2008.


16. Mededeling van gemeenschappelijke standpunten van de Raad

De Voorzitter deelt op grond van artikel 57, lid 1, van het Reglement mede het volgende gemeenschappelijk standpunt van de Raad te hebben ontvangen, alsmede de redenen die de Raad hebben geleid tot het vaststellen van dit gemeenschappelijk standpunt, en het standpunt van de Commissie inzake:

- Gemeenschappelijk standpunt door de Raad aangenomen op 23 juni 2008 met het oog op de aanneming van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake luchthavengelden (08332/2/2008 - C6-0259/2008 - 2007/0013(COD))
verwezen naar ten principale: TRAN

De termijn van drie maanden waarover het Parlement beschikt om zich uit te spreken, gaat bijgevolg morgen, 11.07.2008, in.


17. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op de website “Séance en direct”, "Résultats des votes (appels nominaux)/Result of votes (Roll-call votes)" en in de gedrukte versie van bijlage “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”.

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.

°
° ° °

Brigitte Fouré heeft laten weten dat zij niet heeft kunnen deelnemen aan de stemmingen over de ontwerpresoluties over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat.


18. Besluiten inzake bepaalde documenten

Aanwijzing commissies

Commissie REGI

- Steunregelingen voor landbouwers in het kader van het GLB (COM(2008)0306 [[01]] - C6-0240/2008 - 2008/0103(CNS))
verwezen naar ten principale: AGRI
advies: ENVI, BUDG, REGI

Commissie AGRI

- Voorlichting van de consument inzake levensmiddelen (COM(2008)0040 - C6-0052/2008 - 2008/0028(COD))
verwezen naar ten principale: ENVI
advies: AGRI, IMCO

Commissie ECON

- De wetgeving verbeteren 2006 overeenkomstig artikel 9 van het Protocol betreffende de toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid (2008/2045(INI))
verwezen naar ten principale: JURI
advies: AFCO, ECON

Commissie TRAN

- De regionale ontwikkeling betreffende aspecten van het tourisme in de kustgebieden (2008/2132(INI))
verwezen naar ten principale: REGI
advies: TRAN


19. In het register ingeschreven schriftelijke verklaringen (artikel 116 van het Reglement)

Aantal handtekeningen onder de in het register ingeschreven verklaringen (artikel 116, lid 3, van het Reglement):

Documentnr.

Auteur

Handtekeningen

23/2008

Magor Imre Csibi, Fiona Hall, Dan Jørgensen, Péter Olajos, Cristian Silviu Buşoi

205

24/2008

Kathy Sinnott, Bastiaan Belder, Elly de Groen-Kouwenhoven, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Richard Howitt

208

25/2008

Luciana Sbarbati, Daniel Dăianu, Gianni Pittella, Anne Laperrouze, Manolis Mavrommatis

112

26/2008

Koenraad Dillen, Frank Vanhecke, Philip Claeys

22

27/2008

Mario Borghezio

32

28/2008

Patrick Gaubert

45

29/2008

Mario Mauro, Iles Braghetto, Cristina Gutiérrez-Cortines

155

30/2008

Marian Harkin, Gisela Kallenbach, Emmanouil Angelakas, Mieczysław Edmund Janowski, Joel Hasse Ferreira

451

31/2008

Slavi Binev, Dimitar Stoyanov, Desislav Chukolov

38

32/2008

Slavi Binev, Dimitar Stoyanov, Desislav Chukolov

42

33/2008

Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Marie-Hélène Descamps, Ramona Nicole Mănescu, Christa Prets, Bart Staes

427

34/2008

Christel Schaldemose, Linda McAvan, Arlene McCarthy, Heide Rühle, Åsa Westlund

125

35/2008

Othmar Karas, Edit Herczog, Wolf Klinz, Olle Schmidt, Alexander Radwan

299

36/2008

Edward McMillan-Scott, Roberta Angelilli, Glenys Kinnock, Evelyne Gebhardt, Diana Wallis

417

37/2008

Philip Claeys, Frank Vanhecke, Koenraad Dillen

13

38/2008

Anni Podimata, Dimitrios Papadimoulis, Rebecca Harms

57

39/2008

Urszula Krupa, Witold Tomczak

21

40/2008

Benoît Hamon, Sarah Ludford, Jan Marinus Wiersma, Alain Hutchinson, Pierre Pribetich

63

41/2008

Bogusław Rogalski

10

42/2008

Andreas Mölzer

19

43/2008

Tomáš Zatloukal, Eva Lichtenberger, Grażyna Staniszewska, Zita Pleštinská, Holger Krahmer

24

44/2008

Marianne Mikko, Christopher Beazley, Inese Vaidere, Zita Gurmai, Alexander Alvaro

317

45/2008

Yannick Vaugrenard, Maria Matsouka, Bernard Poignant, Alejandro Cercas, Harlem Désir

81

46/2008

Jean Louis Cottigny, Pierre Pribetich, Michel Rocard, Bronisław Geremek, Daniel Cohn-Bendit

77

47/2008

Elizabeth Lynne, Jamila Madeira, Frieda Brepoels

65

48/2008

Anna Záborská, Bernd Posselt, Francis Wurtz, Zita Gurmai, Marian Harkin

199

49/2008

Jana Bobošíková

22

50/2008

Marusya Ivanova Lyubcheva, Zita Gurmai, Diana Wallis, Eva-Britt Svensson, Anna Záborská

307

51/2008

Riccardo Ventre

18

52/2008

Adrian Severin

40

53/2008

Daniel Strož

15

54/2008

Ilda Figueiredo, Pedro Guerreiro

15

55/2008

Hanne Dahl, Carl Schlyter, Johannes Blokland

17

56/2008

Angelika Niebler, Stefano Zappalà, Patrizia Toia, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines

53

57/2008

Alexander Alvaro, Paulo Casaca, Jana Hybášková, Józef Pinior, Helga Trüpel

33

58/2008

Daniel Strož, Jiří Maštálka, Jaromír Kohlíček

14

59/2008

Rareş-Lucian Niculescu

10

60/2008

Urszula Krupa, Witold Tomczak

5

61/2008

Daciana Octavia Sârbu, Magor Imre Csibi

16

62/2008

Bruno Gollnisch

11

63/2008

Eluned Morgan, Robert Goebbels, Miloslav Ransdorf, Claude Turmes, Fiona Hall

45


20. Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten

Overeenkomstig artikel 172, lid 2, van het Reglement zullen de notulen van de huidige vergadering aan het begin van de volgende vergadering aan het Parlement ter goedkeuring worden voorgelegd.

Met instemming van het Parlement zullen de aangenomen teksten reeds thans worden toegezonden aan degenen voor wie zij bestemd zijn.


21. Rooster van de volgende vergaderingen

De volgende vergaderingen vinden plaats van 01.09.2008 t/m 04.09.2008.


22. Onderbreking van de zitting

De zitting van het Europees Parlement wordt onderbroken.

De vergadering wordt om 16.45 uur gesloten.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

Secretaris-generaal

Voorzitter


PRESENTIELIJST

Ondertekend door:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Ayala Sender, Aylward, Badia i Cutchet, Baeva, Enrique Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, Berlato, Berman, Bielan, Birutis, Blokland, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Elmar Brok, Budreikaitė, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Busuttil, Buzek, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Robsahm, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Claeys, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, David, Davies, De Blasio, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Andrew Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fiore, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Locatelli, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Marinescu, Markov, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Navarro, Nechifor, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Oprea, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Petre, Pflüger, Pietikäinen, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Pittella, Pleštinská, Podimata, Podkański, Hans-Gert Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Robusti, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Schaldemose, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Skinner, Škottová, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stavreva, Sterckx, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Sudre, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Takkula, Tannock, Tarand, Thomsen, Ţicău, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Turmes, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veraldi, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zimmer, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Juridische mededeling - Privacybeleid