Indeks 
Protokół
PDF 217kWORD 150k
Czwartek, 10 lipca 2008 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Przesunięcie środków
 3.Składanie dokumentów
 4.Stworzenie we Włoszech bazy danych cyfrowych odcisków palców Romów (złożone projekty rezolucji)
 5.Głosowanie
  
5.1.Wspólne Instrukcje Konsularne: identyfikatory biometryczne i wnioski wizowe ***I (głosowanie)
  
5.2.Umowa o partnerstwie w sprawie połowów WE/Islamska Republika Mauretańska na okres od 1 sierpnia 2008 r. do 31 lipca 2012 r. * (głosowanie)
  
5.3.Floty rybackie UE dotknięte kryzysem ekonomicznym * (głosowanie)
  
5.4.Stworzenie we Włoszech bazy danych cyfrowych odcisków palców Romów (głosowanie)
  
5.5.Sytuacja w Chinach po trzęsieniu ziemi i przed igrzyskami olimpijskimi (głosowanie)
  
5.6.Dokument Komisji dotyczący strategii rozszerzenia w roku 2007 (głosowanie)
  
5.7. Sytuacja w Zimbabwe
  
5.8.Przestrzeń kosmiczna i bezpieczeństwo (głosowanie)
 6.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 7.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 8.Prezentacja programu prezydencji francuskiej (debata)
 9.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia
 10.Quorum
 11.Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)
  
11.1.Domniemane istnienie zbiorowych grobów w części Kaszmiru kontrolowanej przez Indie
  
11.2.Sytuacja w Bangladeszu
  
11.3.Kara śmierci, w szczególności przypadek Troy Davis
 12.Kworum (ciąg dalszy)
 13.Głosowanie
  
13.1.Domniemane istnienie zbiorowych grobów w części Kaszmiru kontrolowanej przez Indie (głosowanie)
  
13.2.Sytuacja w Bangladeszu (głosowanie)
  
13.3.Kara śmierci, w szczególności przypadek Troy Davis (głosowanie)
 14.Zwracanie polityce UE większej uwagi na upodmiotowienie młodzieży (pisemne oświadczenie)
 15.Nadzwyczajna współpraca przy odnajdowaniu zaginionych dzieci (pisemne oświadczenie)
 16.Informacja o wspólnych stanowiskach Rady
 17.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 18.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 19.Oświadczenia pisemne wpisane do rejestru (art. 116 Regulaminu)
 20.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia
 21.Kalendarz następnych posiedzeń
 22.Przerwa w obradach
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Martine ROURE
Wiceprzewodnicząca

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 9.00.

°
° ° °

Głos zabrali: Daniel Cohn-Bendit w sprawie postanowień dotyczących fotografowania i filmowania w sali posiedzeń plenarnych w czasie wizyty Nicolasa Sarkozy'ego, urzędującego Przewodniczącego Rady, oraz Astrid Lulling (kwestor) w sprawie napotkanych przez posłów trudności z dostępem do budynków Parlamentu z powodu wmocnionych środków bezpieczeństwa w związku z tą wizytą.


2. Przesunięcie środków

Komisja Budżetowa rozpatrzyła wniosek Komisji Europejskiej (C6-0238/2008 - SEC(2008)0538 wersja ostateczna) w sprawie przesunięcia środków DEC 15/2008.

Po zapoznaniu się z opinią Rady wyraziła zgodę na przesunięcie środków w całości zgodnie z art. 24 ust. 3 rozporządzenia finansowego z dnia 25.06.2002 r. zmienionego 13.12.2006 r.

°
° ° °

Komisja Budżetowa rozpatrzyła wniosek Komisji Europejskiej (C6-0246/2008 - SEC(2008)0539 wersja ostateczna) w sprawie przesunięcia środków DEC 16/2008.

Po zapoznaniu się z opinią Rady wyraziła zgodę na przesunięcie środków w całości zgodnie z art. 24 ust. 3 rozporządzenia finansowego z dnia 25.06.2002 r. zmienionego 13.12.2006 r.


3. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję Rady nr 2001/470/WE ustanawiającą europejską sieć sądową w sprawach cywilnych i handlowych (COM(2008)0380 - C6-0248/2008 - 2008/0122(COD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

JURI

- Projekt decyzji Parlamentu Europejskiego, Rady, Komisji, Trybunału Sprawiedliwości, Trybunału Obrachunkowego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie organizacji i działania Urzędu Publikacji Unii Europejskiej (SEC(2008)2109 - C6-0256/2008 - 2008/2164(ACI))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

AFCO

opinia :

CULT, BUDG, JURI, CONT

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia europejskiej rady zakładowej lub trybu informowania pracowników i konsultowania się z nimi w przedsiębiorstwach lub w grupach przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym - (Przekształcenie) (COM(2008)0419 - C6-0258/2008 - 2008/0141(COD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

EMPL

opinia :

JURI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady ustanawiającego tymczasowe szczególne działanie mające na celu wspieranie restrukturyzacji flot rybackich Unii Europejskiej dotkniętych kryzysem gospodarczym (COM(2008)0454 - C6-0270/2008 - 2008/0144(CNS))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

PECH

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (wersja ujednolicona) (COM(2008)0358 - C6-0271/2008 - 2008/0116(CNS))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

JURI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie stosowania art. 81 ust. 3 Traktatu do pewnych kategorii porozumień i praktyk uzgodnionych w sektorze transportu lotniczego (wersja ujednolicona) (COM(2008)0367 - C6-0272/2008 - 2008/0124(CNS))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

JURI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady ustanawiającego Fundusz Gwarancyjny dla działań zewnętrznych (wersja ujednolicona) (COM(2008)0365 - C6-0273/2008 - 2008/0117(CNS))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

JURI

2) przez posłów

2.1) projekty rezolucji (art. 113 Regulaminu)

- Marian Zlotea, Rareş-Lucian Niculescu i Flaviu Călin Rus. Projekt rezolucji w sprawie ustanowienia Europejskiego Instytutu Badań nad Zbrodniami Komunizmu (B6-0372/2008)

odesłany

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

CULT


4. Stworzenie we Włoszech bazy danych cyfrowych odcisków palców Romów (złożone projekty rezolucji)

Debata odbyła się dnia 07.07.2008 (pkt 18 protokołu z dnia 07.07.2008).

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 108 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Jan Marinus Wiersma, Kristian Vigenin, Magda Kósáné Kovács, Claudio Fava, Gianni Pittella, Adrian Severin i Katalin Lévai w imieniu grupy PSE, Viktória Mohácsi, Marco Cappato, Sarah Ludford, Metin Kazak i Magor Imre Csibi w imieniu grupy ALDE, Monica Frassoni, Elly de Groen-Kouwenhoven i Claude Turmes w imieniu grupy Verts/ALE, Giusto Catania, Roberto Musacchio, Vittorio Agnoletto i Umberto Guidoni w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie spisu Romów we Włoszech w oparciu o pochodzenie etniczne (B6-0348/2008)

- Roberta Angelilli, Cristiana Muscardini, Mario Borghezio, Mieczysław Edmund Janowski i Ryszard Czarnecki w imieniu grupy UEN, w sprawie utworzenia bazy danych odcisków palców pobieranych od Romów we Włoszech (B6-0354/2008)

Głosowanie: pkt 5.4 protokołu z dnia 10.07.2008.


5. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


5.1. Wspólne Instrukcje Konsularne: identyfikatory biometryczne i wnioski wizowe ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego Wspólne Instrukcje Konsularne dla misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych dotyczące wiz w związku z wprowadzeniem technologii biometrycznych, łącznie z przepisami dotyczącymi organizacji przyjmowania i rozpatrywania wniosków wizowych [COM(2006)0269 - C6-0166/2006 - 2006/0088(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Sarah Ludford (A6-0459/2007)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 1)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA(2008)0358)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2008)0358)


5.2. Umowa o partnerstwie w sprawie połowów WE/Islamska Republika Mauretańska na okres od 1 sierpnia 2008 r. do 31 lipca 2012 r. * (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie zawarcia Protokołu ustalającego, na okres od dnia 1 sierpnia 2008 r. do dnia 31 lipca 2012 r., wielkości dopuszczalne połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Islamską Republiką Mauretańską [COM(2008)0243 - C6-0199/2008 - 2008/0093(CNS)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: Carmen Fraga Estévez (A6-0278/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 2)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA(2008)0359)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2008)0359)

W związku z głosowaniem głos zabrali:

Avril Doyle zaproponowała poprawkę ustną do poprawki 1, która została przyjęta.


5.3. Floty rybackie UE dotknięte kryzysem ekonomicznym * (głosowanie)

Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady ustanawiającego tymczasowe działanie specjalne mające na celu wsparcie restrukturyzacji flot rybackich Unii Europejskiej dotkniętych kryzysem ekonomicznym [COM(2008)0454 - C6-0270/2008 - 2008/0144(CNS)]

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 3)

PROJEKT ROZPORZĄDZENIA

Zatwierdzono (P6_TA(2008)0360)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2008)0360)


5.4. Stworzenie we Włoszech bazy danych cyfrowych odcisków palców Romów (głosowanie)

Projekty rezolucji B6-0348/2008 i B6-0354/2008

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 4)

PROJEKT REZOLUCJI B6-0348/2008

Głos zabrał Jacques Barrot (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Manfred Weber w imieniu grupy PPE-DE, który zwrócił się, na podstawie art. 170 ust. 4 Regulaminu, z wnioskiem o odroczenie głosowania do następnej sesji, a następnie w sprawie tego wniosku Martin Schulz w imieniu grupy PSE i Roberta Angelilli w imieniu grupy UEN.

W GE (przy 293 głosach za, 316 przeciw, 14 wstrzymujących się), Parlament odrzucił wniosek.

Przyjęto (P6_TA(2008)0361)

(Wniosek w sprawie rezolucji B6-0354/2008 stał się bezprzedmiotowy.)

W związku z głosowaniem głos zabrali:

Marco Cappato zaproponował poprawkę ustną do poprawki 10, która została przyjęta.

°
° ° °

Bárbara Dührkop Dührkop w imieniu grupy PSE i Renate Weber w imieniu grupy ALDE również podpisały projekt rezolucji B6-0348/2008.


5.5. Sytuacja w Chinach po trzęsieniu ziemi i przed igrzyskami olimpijskimi (głosowanie)

Projekty rezolucji B6-0338/2008, B6-0340/2008, B6-0341/2008, B6-0342/2008 i B6-0346/2008

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 5)

PROJEKT REZOLUCJI RC-B6-0338/2008

(zastępujący B6-0338/2008 i B6-0346/2008):

złożony przez następujących posłów:

Jorgo Chatzimarkakis, Marco Cappato i Marco Pannella w imieniu grupy ALDE,

Daniel Cohn-Bendit, Monica Frassoni, Eva Lichtenberger i Helga Trüpel w imieniu grupy Verts/ALE

Odrzucony

PROJEKT REZOLUCJI B6-0338/2008

Odrzucony

PROJEKT REZOLUCJI RC-B6-0340/2008

(zastępujący B6-0340/2008 i B6-0341/2008):

złożony przez następujących posłów:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Laima Liucija Andrikienė, Cornelis Visser, Jas Gawronski, Thomas Mann, Urszula Gacek, Manolis Mavrommatis, Mario Mauro, Charles Tannock i Vito Bonsignore w imieniu grupy PPE-DE,

Pasqualina Napoletano i Hannes Swoboda w imieniu grupy PSE,

Adam Bielan, Ryszard Czarnecki i Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk w imieniu grupy UEN

Georg Jarzembowski w imieniu grupy PPE-DE i Hanna Foltyn-Kubicka w imieniu grupy UEN również podpisali wspólny projekt rezolucji RC-B6-0340/2008.

Przyjęto (P6_TA(2008)0362)

(Wnioski w sprawie rezolucji B6-0342/2008 i B6-0346/2008 stały się bezprzedmiotowe.)

W związku z głosowaniem głos zabrali:

Po stwierdzeniu przez Przewodniczącą, że niektórzy posłowie pragną, by nad poprawkami 1-6 i 9-10 (RC-B6-0340/2008) głosować łącznie, poddała ona tę propozycję pod głosowanie zgromadzenia, które ją przyjęło;

Vytautas Landsbergis zaproponował poprawkę ustną do poprawki 8, która została przyjęta.

Reinhard Rack w sprawie przebiegu głosowania;

José Ribeiro e Castro w sprawie wyniku głosowania.


5.6. Dokument Komisji dotyczący strategii rozszerzenia w roku 2007 (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie dokumentu Komisji dotyczącego strategii rozszerzenia w roku 2007 [2007/2271(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Elmar Brok (A6-0266/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 6)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2008)0363)


5.7.  Sytuacja w Zimbabwe

Projekty rezolucji B6-0347/2008 i B6-0371/2008

Thijs Berman w imieniu grupy PSE również podpisał projekt rezolucji B6-0347/2008.

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 7)

PROJEKT REZOLUCJI B6-0347/2008

Przyjęto (P6_TA(2008)0364)

(Wniosek w sprawie rezolucji B6-0371/2008 stał się bezprzedmiotowy.)

W związku z głosowaniem głos zabrali:

Michael Gahler zaproponował poprawkę ustną polegającą na włączeniu nowego ustępu 4a, która została przyjęta.


5.8. Przestrzeń kosmiczna i bezpieczeństwo (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie przestrzeni kosmicznej i bezpieczeństwa [2008/2030(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Karl von Wogau (A6-0250/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 8)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2008)0365)


6. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania:

Pisemne wyjaśnienia złożone zgodnie z art. 163 ust. 3 Regulaminu zamieszczone zostaną w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie Sarah Ludford - A6-0459/2007:
Daniel Hannan

°
° ° °

Głos zabrał Bogusław Rogalskiw sprawie środków bezpieczeństwa powziętych w tym dniu w Parlamencie Europejskim w Strasburgu.

°
° ° °

Floty rybackie UE dotknięte kryzysem ekonomicznym (C6-0270/2008):
Syed Kamall

Stworzenie we Włoszech bazy danych cyfrowych odcisków palców Romów (B6-0348/2008):
Frank Vanhecke, Daniel Hannan i Reinhard Rack

Sytuacja w Chinach po trzęsieniu ziemi i przed igrzyskami olimpijskimi (RC-B6-0340/2008):
Zita Pleštinská, Bernd Posselt, Laima Liucija Andrikienė i Vytautas Landsbergis

Głos zabrał Georg Jarzembowski w związku z wystąpieniem Vytautasa Landsbergisa.

Sprawozdanie Elmar Brok - A6-0266/2008:
Ryszard Czarnecki, Philip Claeys i Bernd Posselt

Sytuacja w Zimbabwe (B6-0347/2008):
Ryszard Czarnecki, Syed Kamall i Christopher Heaton-Harris

Sprawozdanie Karl von Wogau - A6-0250/2008:
Syed Kamall

°
° ° °

Głos zabrała Ewa Klamt w sprawie poruszenia panującego w sali posiedzeń plenarnych.


7. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Korekty do głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Séance en direct, Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes) oraz w wersji drukowanej załącznika Wyniki głosowania imiennego.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie uaktualniana maksymalnie przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt do głosowania i zamiaru głosowania zostanie zamknięta w celu jej przetłumaczenia i opublikowania w Dzienniku Urzędowym.

°
° ° °

Zita Pleštinská poinformowała, że jej stanowisko do głosowania nie zadziałało w czasie głosowania nad wspólnym projektem rezolucji Sytuacja w Chinach po trzęsieniu ziemi i przed igrzyskami olimpijskimi - RC-B6-0340/2008.

Christoph Konrad poinformował, że nie uczestniczył w głosowaniach, które odbyły się przed godz. 9.25.

PRZEWODNICTWO: Hans-Gert PÖTTERING
Przewodniczący


8. Prezentacja programu prezydencji francuskiej (debata)

Oświadczenie Rady: Prezentacja programu prezydencji francuskiej

Przewodniczący wygłosił krótkie przemówienie, w którym powitał urzędującego Przewodniczącego Rady w ramach prezydencji francuskiej, Nicolasa Sarkozy'ego.

Nicolas Sarkozy złożył oświadczenie.

Głos zabrał José Manuel Barroso (Przewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Joseph Daul w imieniu grupy PPE-DE, Martin Schulz w imieniu grupy PSE, Graham Watson w imieniu grupy ALDE, Cristiana Muscardini w imieniu grupy UEN, Daniel Cohn-Bendit w imieniu grupy Verts/ALE, Francis Wurtz w imieniu grupy GUE/NGL, Philippe de Villiers w imieniu grupy IND/DEM, Jean-Marie Le Pen, Nicolas Sarkozy, Philip Bushill-Matthews, Bernard Poignant, Nicolas Sarkozy, Marielle De Sarnez, Brian Crowley, Mikel Irujo Amezaga, Nigel Farage, Margie Sudre, Poul Nyrup Rasmussen, Silvana Koch-Mehrin, Adam Bielan, Werner Langen, Robert Goebbels, Jean-Marie Cavada, Jan Zahradil, Pasqualina Napoletano, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Harlem Désir, Jerzy Buzek, Enrique Barón Crespo, Stefano Zappalà, Zita Gurmai, Ioannis Varvitsiotis i Othmar Karas.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Genowefa Grabowska, Hartmut Nassauer, Marian Harkin, Jan Tadeusz Masiel, Gay Mitchell i Adrian Severin.

Głos zabrali: José Manuel Barroso, Nicolas Sarkozy, Martin Schulz i Nicolas Sarkozy.

Debata została zamknięta.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 13.40 i wznowione o 15.00.)

PRZEWODNICTWO: Gérard ONESTA
Wiceprzewodniczący

9. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


10. Quorum

Przewodniczący poinformował, iż otrzymał, zgodnie z art. 149 Regulaminu, złożony przez 40 posłów wniosek o stwierdzenie kworum, dotyczący trzech popołudniowych głosowań. Stwierdził, po odniesieniu się do ust. 4 wspomnianego artykułu, że posłowie, którzy wnioskowali o stwierdzenie kworum nie są obecni na sali obrad. Zadał w związku z tym pytanie o dopuszczalność tego wniosku, złożonego na piśmie, w sytuacji gdy jego autorzy są nieobecni.

Głos zabrali: w celu określenia swojego stanowiska w sprawie wspomnianego ustępu Regulaminu, Jo Leinen, przewodniczący Komisji AFCO, Bernd Posselt, Pierre Pribetich, Sarah Ludford, José Ribeiro e Castro, Ewa Tomaszewska, Esko Seppänen, Marios Matsakis, Zdzisław Zbigniew Podkański, Neena Gill, Jo Leinen i Bernd Posselt, ktory zabrał głos w sprawie wypowiedzi przedmówcy.

Po wysłuchaniu tych różnych opinii Przewodniczący podał, że zamierza postąpić zgodnie z dotychczasową praktyką parlamentarną, mająca wartość wykładni w zakresie stwierdzania kworum, oraz że w oczekiwaniu na interpretację prawną ze strony komisji AFCO, do której zwrócił się o wydanie opinii w tej kwestii, postępowanie będzie następujące:

- debata odbędzie się zgodnie z planem;

- w momencie głosowania Przewodniczący zwróci się do zgromadzenia celem ustalenia, czy przynajmniej 40 posłów popiera wniosek o stwierdzenie kworum. Jeżeli wniosek uzyska poparcie, głosowanie się nie odbędzie, a projekty rezolucji zostaną uznane za bezprzedmiotowe (art. 115 ust. 6 Regulaminu); w przypadku gdy wniosek nie uzyska poparcia, nie zostanie on przyjęty, a głosowanie odbędzie się zgodnie z planem.


11. Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)

(Tytuły i autorzy projektów rezolucji figurują w pkt 3 protokołu z dnia 08.07.2008)


11.1. Domniemane istnienie zbiorowych grobów w części Kaszmiru kontrolowanej przez Indie

Projekty rezolucji B6-0349/2008, B6-0355/2008, B6-0359/2008, B6-0362/2008, B6-0367/2008 i B6-0368/2008

W celu przedstawienia projektów rezolucji głos zabrali Marios Matsakis i Ryszard Czarnecki, który zabrał ponadto głos w kwestii stwierdzenia kworum, Jean Lambert, Esko Seppänen, na wstępie w kwestii wykładni art. 149 Regulaminu podanej przez Przewodniczącego, jak również Bernd Posselt.

Głos zabrali: Neena Gill w imieniu grupy PSE, Tunne Kelam w imieniu grupy PPE-DE, Sarah Ludford w imieniu grupy ALDE, i Leopold Józef Rutowicz w imieniu grupy UEN.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Laima Liucija Andrikienė, , który zabrał głos w sprawie wypowiedzi Neeny Gill, Zdzisława Zbigniewa Podkańskiego i Kathy Sinnott.

Głos zabrał Olli Rehn (członek Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 12.1 protokołu z dnia 10.07.2008.


11.2. Sytuacja w Bangladeszu

Projekty rezolucji B6-0356/2008, B6-0360/2008, B6-0361/2008, B6-0364/2008, B6-0365/2008 i B6-0366/2008

Ewa Tomaszewska, Jean Lambert, Marios Matsakis i Esko Seppänen przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Thomas Mann w imieniu grupy PPE-DE, Neena Gill w imieniu grupy PSE, Janusz Onyszkiewicz w imieniu grupy ALDE, Ryszard Czarnecki w imieniu grupy UEN, Eija-Riitta Korhola, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Leopold Józef Rutowicz, Filip Kaczmarek i Jo Leinen, który wypowiedział się również w kwestii ewentualnej bezprzedmiotowości aktualnie rozpatrywanych wniosków w sprawie rezolucji.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Justas Vincas Paleckis, Marios Matsakis, który zabrał głos w sprawie wystąpienia Neeny Gill, oraz Zdzisław Zbigniew Podkański (Przewodniczący, który odnosząc się do wystąpienia Jo Leinena, wskazał, że w tym przypadku zastosowanie ma art. 115 ust. 6 Regulaminu).

Głos zabrał Olli Rehn (członek Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 12.2 protokołu z dnia 10.07.2008.


11.3. Kara śmierci, w szczególności przypadek Troy Davis

Projekty rezolucji B6-0350/2008, B6-0357/2008, B6-0358/2008, B6-0363/2008, B6-0369/2008 i B6-0370/2008

Marios Matsakis, Ryszard Czarnecki, Jean Lambert, Laima Liucija Andrikienė i Ana Maria Gomes przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrał Józef Pinior w imieniu grupy PSE.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Dumitru Oprea, Janusz Onyszkiewicz, Ewa Tomaszewska i Maciej Marian Giertych.

Głos zabrał Olli Rehn (członek Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 12.3 protokołu z dnia 10.07.2008.

°
° ° °

Głos zabrała Neena Gill, która złożyła oświadczenie osobiste odnoszące się do wystąpień Mariosa Matsakisa.


12. Kworum (ciąg dalszy)

Przewodniczący przypomniał procedurę, do której odwołał się w momencie otwarcia debaty (pkt 10 protokołu z dnia 10.07.2008). Stwierdził, że jedynie pięciu posłów, którzy wnioskowali o stwierdzenie kworum, jest obecnych na sali oraz że żaden inny poseł nie popiera wniosku. W związku z tym Przewodniczący podjął decyzję o przystąpieniu do głosowania nad projektami rezolucji w sprawie przypadków łamania praw człowieka, pogwałcenia demokracji i zasad państwa prawa.


13. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


13.1. Domniemane istnienie zbiorowych grobów w części Kaszmiru kontrolowanej przez Indie (głosowanie)

Projekty rezolucji B6-0349/2008, B6-0355/2008, B6-0359/2008, B6-0362/2008, B6-0367/2008 i B6-0368/2008

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 9)

PROJEKT REZOLUCJI RC-B6-0349/2008

(zastępujący B6-0349/2008, B6-0355/2008, B6-0359/2008, B6-0362/2008, B6-0367/2008 i B6-0368/2008):

złożony przez następujących posłów:

James Elles, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Thomas Mann, Laima Liucija Andrikienė i Sajjad Karim w imieniu grupy PPE-DE,

Pasqualina Napoletano i Richard Howitt w imieniu grupy PSE,

Elizabeth Lynne, Sarah Ludford, Frédérique Ries i Marios Matsakis w imieniu grupy ALDE,

Adam Bielan, Ryszard Czarnecki i Konrad Szymański w imieniu grupy UEN,

Jean Lambert i Cem Özdemir w imieniu grupy Verts/ALE,

André Brie w imieniu grupy GUE/NGL

Przyjęto (P6_TA(2008)0366)


13.2. Sytuacja w Bangladeszu (głosowanie)

Projekt rezolucji B6-0356/2008, B6-0360/2008, B6-0361/2008, B6-0364/2008, B6-0365/2008 i B6-0366/2008

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 10)

PROJEKT REZOLUCJI RC-B6-0356/2008

(zastępujący B6-0356/2008, B6-0360/2008, B6-0361/2008, B6-0364/2008, B6-0365/2008 i B6-0366/2008):

złożony przez następujących posłów:

Charles Tannock, Thomas Mann, Bernd Posselt i Eija-Riitta Korhola w imieniu grupy PPE-DE,

Pasqualina Napoletano i Robert Evans w imieniu grupy PSE,

Johan Van Hecke, Marios Matsakis, Renate Weber, Marielle De Sarnez, Mariela Velichkova Baeva i Frédérique Ries w imieniu grupy ALDE,

Jan Tadeusz Masiel, Ryszard Czarnecki, Ewa Tomaszewska, Wiesław Stefan Kuc i Mieczysław Edmund Janowski w imieniu grupy UEN,

Jean Lambert w imieniu grupy Verts/ALE,

Roberto Musacchio w imieniu grupy GUE/NGL

Przyjęto (P6_TA(2008)0367)

W związku z głosowaniem głos zabrali:

Thomas Mann przedstawił poprawkę ustną do punktu K preambuły, która została przyjęta.


13.3. Kara śmierci, w szczególności przypadek Troy Davis (głosowanie)

Projekty rezolucji B6-0350/2008, B6-0357/2008, B6-0358/2008, B6-0363/2008, B6-0369/2008 i B6-0370/2008

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 11)

PROJEKT REZOLUCJI RC-B6-0350/2008

(zastępujący B6-0350/2008, B6-0357/2008, B6-0358/2008, B6-0363/2008, B6-0369/2008 i B6-0370/2008):

złożony przez następujących posłów:

Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola i Tadeusz Zwiefka w imieniu grupy PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes, Józef Pinior i Marianne Mikko w imieniu grupy PSE,

Marco Pannella, Marco Cappato, Frédérique Ries i Marios Matsakis w imieniu grupy ALDE,

Roberta Angelilli w imieniu grupy UEN,

Hélène Flautre, Monica Frassoni, Raül Romeva i Rueda, Milan Horáček, Kathalijne Maria Buitenweg, Pierre Jonckheer, Caroline Lucas i Claude Turmes w imieniu grupy Verts/ALE,

Vittorio Agnoletto w imieniu grupy GUE/NGL

Przyjęto (P6_TA(2008)0368)


14. Zwracanie polityce UE większej uwagi na upodmiotowienie młodzieży (pisemne oświadczenie)

Oświadczenie pisemne 0033/2008 złożone przez posłów: Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Marie-Hélène Descamps, Ramona Nicole Mănescu, Christa Prets i Bart Staes w sprawie zwracania polityce UE większej uwagi na upodmiotowienie młodzieży uzyskało podpisy większości posłów do PE, w związku z tym, zgodnie z art. 116 ust. 4 Regulaminu zostanie przekazane adresatom i opublikowane, ze wskazaniem nazwisk sygnatariuszy, w tekstach przyjętych w protokole z obrad z 02.09.2008.


15. Nadzwyczajna współpraca przy odnajdowaniu zaginionych dzieci (pisemne oświadczenie)

Oświadczenie pisemne 0036/2008 złożone przez posłów: Edward McMillan-Scott, Roberta Angelilli, Glenys Kinnock, Evelyne Gebhardt i Diana Wallis w sprawie nadzwyczajnej współpracy przy odnajdowaniu zaginionych dzieci uzyskało podpisy większości posłów do PE, w związku z tym, zgodnie z art. 116 ust. 4 Regulaminu zostanie przekazane adresatom i opublikowane, ze wskazaniem nazwisk sygnatariuszy, w tekstach przyjętych w protokole z obrad z 02.09.2008.


16. Informacja o wspólnych stanowiskach Rady

Przewodniczący poinformował, zgodnie z art. 57 ust. 1 Regulaminu, o otrzymaniu następującego wspólnego stanowiska Rady, wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi powodów jego przyjęcia, oraz stanowiska Komisji na temat:

- Wspólne stanowisko przyjęte przez Radę w dniu 23 czerwca 2008 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie opłat lotniskowych (08332/2/2008 - C6-0259/2008 - 2007/0013(COD))
odesłany komisja przedm. właśc.: TRAN

Trzymiesięczny termin, jaki Parlament ma na określenie swojego stanowiska, zaczyna biec jutro, 11.07.2008.


17. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Korekty do głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Séance en direct, Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes) oraz w wersji drukowanej załącznika Wyniki głosowania imiennego.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie uaktualniana maksymalnie przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt do głosowania i zamiaru głosowania zostanie zamknięta w celu jej przetłumaczenia i opublikowania w Dzienniku Urzędowym.

°
° ° °

Brigitte Fouré poinformowała, że nie mogła uczestniczyć w głosowaniach nad projektami rezolucji w sprawie przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa.


18. Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

Przydzielenie komisjom

komisja REGI

- Systemy wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach WPR (COM(2008)0306 [[01]] - C6-0240/2008 - 2008/0103(CNS))
odesłany komisja przedm. właśc.: AGRI
opinia: ENVI, BUDG, REGI

komisja AGRI

- Przekazywanie konsumentom informacji na temat żywności (COM(2008)0040 - C6-0052/2008 - 2008/0028(COD))
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI
opinia: AGRI, IMCO

komisja ECON

- „Lepsze stanowienie prawa 2006” zgodnie z art. 9 Protokołu w sprawie stosowania zasady pomocniczości i proporcjonalności (2008/2045(INI))
odesłany komisja przedm. właśc.: JURI
opinia: AFCO, ECON

komisja TRAN

- Wpływ turystyki w regionach przybrzeżnych na rozwój regionalny (2008/2132(INI))
odesłany komisja przedm. właśc.: REGI
opinia: TRAN


19. Oświadczenia pisemne wpisane do rejestru (art. 116 Regulaminu)

Liczba podpisów zebranych pod pisemnymi oświadczeniami wpisanymi do rejestru (art. 116 ust. 3 Regulaminu):

Numer dokumentu

Autor

Podpisy

23/2008

Magor Imre Csibi, Fiona Hall, Dan Jørgensen, Péter Olajos, Cristian Silviu Buşoi

205

24/2008

Kathy Sinnott, Bastiaan Belder, Elly de Groen-Kouwenhoven, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Richard Howitt

208

25/2008

Luciana Sbarbati, Daniel Dăianu, Gianni Pittella, Anne Laperrouze, Manolis Mavrommatis

112

26/2008

Koenraad Dillen, Frank Vanhecke, Philip Claeys

22

27/2008

Mario Borghezio

32

28/2008

Patrick Gaubert

45

29/2008

Mario Mauro, Iles Braghetto, Cristina Gutiérrez-Cortines

155

30/2008

Marian Harkin, Gisela Kallenbach, Emmanouil Angelakas, Mieczysław Edmund Janowski, Joel Hasse Ferreira

451

31/2008

Slavi Binev, Dimitar Stoyanov, Desislav Chukolov

38

32/2008

Slavi Binev, Dimitar Stoyanov, Desislav Chukolov

42

33/2008

Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Marie-Hélène Descamps, Ramona Nicole Mănescu, Christa Prets, Bart Staes

427

34/2008

Christel Schaldemose, Linda McAvan, Arlene McCarthy, Heide Rühle, Åsa Westlund

125

35/2008

Othmar Karas, Edit Herczog, Wolf Klinz, Olle Schmidt, Alexander Radwan

299

36/2008

Edward McMillan-Scott, Roberta Angelilli, Glenys Kinnock, Evelyne Gebhardt, Diana Wallis

417

37/2008

Philip Claeys, Frank Vanhecke, Koenraad Dillen

13

38/2008

Anni Podimata, Dimitrios Papadimoulis, Rebecca Harms

57

39/2008

Urszula Krupa, Witold Tomczak

21

40/2008

Benoît Hamon, Sarah Ludford, Jan Marinus Wiersma, Alain Hutchinson, Pierre Pribetich

63

41/2008

Bogusław Rogalski

10

42/2008

Andreas Mölzer

19

43/2008

Tomáš Zatloukal, Eva Lichtenberger, Grażyna Staniszewska, Zita Pleštinská, Holger Krahmer

24

44/2008

Marianne Mikko, Christopher Beazley, Inese Vaidere, Zita Gurmai, Alexander Alvaro

317

45/2008

Yannick Vaugrenard, Maria Matsouka, Bernard Poignant, Alejandro Cercas, Harlem Désir

81

46/2008

Jean Louis Cottigny, Pierre Pribetich, Michel Rocard, Bronisław Geremek, Daniel Cohn-Bendit

77

47/2008

Elizabeth Lynne, Jamila Madeira, Frieda Brepoels

65

48/2008

Anna Záborská, Bernd Posselt, Francis Wurtz, Zita Gurmai, Marian Harkin

199

49/2008

Jana Bobošíková

22

50/2008

Marusya Ivanova Lyubcheva, Zita Gurmai, Diana Wallis, Eva-Britt Svensson, Anna Záborská

307

51/2008

Riccardo Ventre

18

52/2008

Adrian Severin

40

53/2008

Daniel Strož

15

54/2008

Ilda Figueiredo, Pedro Guerreiro

15

55/2008

Hanne Dahl, Carl Schlyter, Johannes Blokland

17

56/2008

Angelika Niebler, Stefano Zappalà, Patrizia Toia, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines

53

57/2008

Alexander Alvaro, Paulo Casaca, Jana Hybášková, Józef Pinior, Helga Trüpel

33

58/2008

Daniel Strož, Jiří Maštálka, Jaromír Kohlíček

14

59/2008

Rareş-Lucian Niculescu

10

60/2008

Urszula Krupa, Witold Tomczak

5

61/2008

Daciana Octavia Sârbu, Magor Imre Csibi

16

62/2008

Bruno Gollnisch

11

63/2008

Eluned Morgan, Robert Goebbels, Miloslav Ransdorf, Claude Turmes, Fiona Hall

45


20. Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia

Zgodnie z art. 172 ust. 2 Regulaminu, protokół niniejszego posiedzenia zostanie poddany pod głosowanie Parlamentu na początku następnego posiedzenia.

Za zgodą Parlamentu przyjęte akty zostaną przekazane instytucjom, do których są skierowane.


21. Kalendarz następnych posiedzeń

Następne posiedzenia odbędą się w dniach od 01.09.2008 do 04.09.2008.


22. Przerwa w obradach

Nastąpiła przerwa w obradach Parlamentu Europejskiego.

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 16.45.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

Sekretarz Generalny

Przewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Podpisali:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Ayala Sender, Aylward, Badia i Cutchet, Baeva, Enrique Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, Berlato, Berman, Bielan, Birutis, Blokland, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Elmar Brok, Budreikaitė, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Busuttil, Buzek, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Robsahm, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Claeys, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, David, Davies, De Blasio, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Andrew Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fiore, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Locatelli, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Marinescu, Markov, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Navarro, Nechifor, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Oprea, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Petre, Pflüger, Pietikäinen, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Pittella, Pleštinská, Podimata, Podkański, Hans-Gert Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Robusti, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Schaldemose, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Skinner, Škottová, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stavreva, Sterckx, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Sudre, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Takkula, Tannock, Tarand, Thomsen, Ţicău, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Turmes, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veraldi, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zimmer, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności