Kazalo 
Zapisnik
PDF 205kWORD 144k
Četrtek, 10. julij 2008 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Prerazporeditev sredstev
 3.Predložitev dokumentov
 4.Vzpostavitev baze podatkov s prstnimi odtisi Romov v Italiji (vloženi predlogi resolucij)
 5.Čas glasovanja
  
5.1.Skupna konzularna navodila: biometrični podatki in vloge za izdajo vizuma ***I (glasovanje)
  
5.2.Ribolovne možnosti in finančni prispevek v skladu s Sporazumom o partnerstvu v ribiškem sektorju med ES in Mavretanijo * (glasovanje)
  
5.3.Ribiške flote EU, ki jih je prizadela gospodarska kriza * (glasovanje)
  
5.4.Vzpostavitev baze podatkov s prstnimi odtisi Romov v Italiji (glasovanje)
  
5.5.Razmere na Kitajskem po potresu in pred olimpijskimi igrami (glasovanje)
  
5.6.Strateški dokument Komisije o širitvi 2007 (glasovanje)
  
5.7. Razmere v Zimbabveju
  
5.8.Vesolje in varnost (glasovanje)
 6.Obrazložitve glasovanja
 7.Popravki in namere glasovanja
 8.Predstavitev programa francoskega predsedstva (razprava)
 9.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 10.Sklepčnost
 11.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)
  
11.1.Domneven obstoj množičnih grobišč v delu Kašmirja, ki ga upravlja Indija
  
11.2.Razmere v Bangladešu
  
11.3.Smrtna kazen, zlasti primer Troya Davisa
 12.Sklepčnost (nadaljevanje)
 13.Čas glasovanja
  
13.1.Domneven obstoj množičnih grobišč v delu Kašmirja, ki ga upravlja Indija (glasovanje)
  
13.2.Razmere v Bangladešu (glasovanje)
  
13.3.Smrtna kazen, zlasti primer Troya Davisa (glasovanje)
 14.Posvečanje več pozornosti krepitvi vloge mladine v politikah Evropske unije (pisna izjava)
 15.Urgentno sodelovanje pri vračanju pogrešanih otrok (pisna izjava)
 16.Predložitev skupnih stališč Sveta
 17.Popravki in namere glasovanja
 18.Sklepi o določenih dokumentih
 19.Pisne izjave v registru (člen 116 Poslovnika)
 20.Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji
 21.Datum naslednjih sej
 22.Prekinitev zasedanja
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Martine ROURE
podpredsednica

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 09.00.

°
° ° °

Govorila sta Daniel Cohn-Bendit o določbah v zvezi s fotografiranjem v sejni dvorani ob obisku Nicolasa Sarkozyja, predsedujočega Svetu, in Astrid Lulling (kvestorica) o težavah poslancev pri dostopu do stavb Parlamenta, povezanih z dodatnimi varnostnimi ukrepi zaradi tega obiska.


2. Prerazporeditev sredstev

Odbor za proračun je obravnaval predlog Evropske komisije DEC 15/2008 za prerazporeditev proračunskih sredstev (C6-0238/2008 - SEC(2008)0538 final).

Po seznanitvi z mnenjem Sveta je odbor v skladu s členom 24(3) Finančne uredbe z dne 25. junija 2002, spremenjene 13. decembra 2006, prerazporeditev v celoti odobril.

°
° ° °

Odbor za proračun je obravnaval predlog Evropske komisije DEC 16/2008 za prerazporeditev proračunskih sredstev (C6-0246/2008 - SEC(2008)0539 final).

Po seznanitvi z mnenjem Sveta je odbor v skladu s členom 24(3) Finančne uredbe z dne 25. junija 2002, spremenjene 13. decembra 2006, prerazporeditev v celoti odobril.


3. Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente

1) od Sveta in Komisije

- Predlog Odločbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Odločbe Sveta 2001/470/ES o ustanovitvi Evropske pravosodne mreže v civilnih in gospodarskih zadevah (COM(2008)0380 - C6-0248/2008 - 2008/0122(COD))

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

JURI

- Osnutek Sklepa Evropskega parlamenta, Sveta, Komisije, Sodišča Evropskih skupnosti, Računskega Sodišča, Evropskega ekonomsko-socialnega odbora in Odbora regij o organizaciji in delovanju Urada za uradne publikacije Evropske unije (SEC(2008)2109 - C6-0256/2008 - 2008/2164(ACI))

posredovano

pristojni :

AFCO

mnenje :

CULT, BUDG, JURI, CONT

- Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Evropskega sveta delavcev ali uvedbi postopka obveščanja in posvetovanja z delavci v družbah ali povezanih družbah na območju Skupnosti - (prenovitev) (COM(2008)0419 - C6-0258/2008 - 2008/0141(COD))

posredovano

pristojni :

EMPL

mnenje :

JURI

- Predlog Uredbe Sveta o uvedbi začasnega posebnega ukrepa za spodbujanje prestrukturiranja ribiških flot Evropske unije, ki jih je prizadela gospodarska kriza (COM(2008)0454 - C6-0270/2008 - 2008/0144(CNS))

posredovano

pristojni :

PECH

- Predlog Odločbe Sveta o odhodkih na področju veterine (kodificirana različica) (COM(2008)0358 - C6-0271/2008 - 2008/0116(CNS))

posredovano

pristojni :

JURI

- Predlog Uredbe Sveta o uporabi člena 81(3) Pogodbe za nekatere kategorije sporazumov in usklajenih ravnanj v sektorju zračnega prevoza (kodificirana različica) (COM(2008)0367 - C6-0272/2008 - 2008/0124(CNS))

posredovano

pristojni :

JURI

- Predlog Uredbe Sveta o ustanovitvi Jamstvenega sklada za zunanje ukrepe (kodificirana različica) (COM(2008)0365 - C6-0273/2008 - 2008/0117(CNS))

posredovano

pristojni :

JURI

2) od poslancev Parlamenta

2.1) predlogi resolucij (člen 113 Poslovnika)

- Marian Zlotea, Rareş-Lucian Niculescu in Flaviu Călin Rus. Predlog resolucije o ustanovitvi evropskega inštituta za preiskave komunističnih zločinov (B6-0372/2008)

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

CULT


4. Vzpostavitev baze podatkov s prstnimi odtisi Romov v Italiji (vloženi predlogi resolucij)

Razprava je potekala 7.7.2008 (točka 18 zapisnika z dne 07.07.2008).

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom 108(5) Poslovnika zaključi razprava:

- Jan Marinus Wiersma, Kristian Vigenin, Magda Kósáné Kovács, Claudio Fava, Gianni Pittella, Adrian Severin in Katalin Lévai v imenu skupine PSE, Viktória Mohácsi, Marco Cappato, Sarah Ludford, Metin Kazak in Magor Imre Csibi v imenu skupine ALDE, Monica Frassoni, Elly de Groen-Kouwenhoven in Claude Turmes v imenu skupine Verts/ALE, Giusto Catania, Roberto Musacchio, Vittorio Agnoletto in Umberto Guidoni v imenu skupine GUE/NGL, o popisu Romov v Italiji na podlagi etnične pripadnosti (B6-0348/2008)

- Roberta Angelilli, Cristiana Muscardini, Mario Borghezio, Mieczysław Edmund Janowski in Ryszard Czarnecki v imenu skupine UEN, o oblikovanju podatkovne baze s prstnimi odtisi Romov v Italiji (B6-0354/2008)

Glasovanje: točka 5.4 zapisnika z dne 10.07.2008.


5. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom “Izid glasovanj”.

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


5.1. Skupna konzularna navodila: biometrični podatki in vloge za izdajo vizuma ***I (glasovanje)

Poročilo: Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Skupnih konzularnih navodil o vizumih za diplomatska in konzularna predstavništva glede uvedbe biometričnih podatkov, vključno z določbami o organizaciji sprejema in obravnavanja vlog za izdajo vizuma [COM(2006)0269 - C6-0166/2006 - 2006/0088(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Sarah Ludford (A6-0459/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

PREDLOG KOMISIJE

Odobren v spremenjeni različici (P6_TA(2008)0358)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2008)0358)


5.2. Ribolovne možnosti in finančni prispevek v skladu s Sporazumom o partnerstvu v ribiškem sektorju med ES in Mavretanijo * (glasovanje)

Poročilo: Predlog Uredbe Sveta o sklenitvi Protokola o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka v skladu s Sporazumom o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Islamsko republiko Mavretanijo za obdobje od 1. avgusta 2008 do 31. julija 2012 [COM(2008)0243 - C6-0199/2008 - 2008/0093(CNS)] - Odbor za ribištvo. Poročevalka: Carmen Fraga Estévez (A6-0278/2008)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

PREDLOG KOMISIJE

Odobren v spremenjeni različici (P6_TA(2008)0359)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2008)0359)

Priglasitve v zvezi z glasovanjem:

Avril Doyle je podala ustni predlog spremembe k predlogu spremembe 1, ki je bil upoštevan.


5.3. Ribiške flote EU, ki jih je prizadela gospodarska kriza * (glasovanje)

Predlog Uredbe Sveta o ustanovitvi začasnega posebnega ukrepa za spodbujanje obnove ribiških flot Evropske unije, ki jih je prizadela gospodarska kriza [COM(2008)0454 - C6-0270/2008 - 2008/0144(CNS)]

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

PREDLOG UREDBE

Odobreno (P6_TA(2008)0360)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2008)0360)


5.4. Vzpostavitev baze podatkov s prstnimi odtisi Romov v Italiji (glasovanje)

Predloga resolucij B6-0348/2008 in B6-0354/2008

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

PREDLOG RESOLUCIJE B6-0348/2008

Govoril je Jacques Barrot (podpredsednik Komisije).

Govorili so Manfred Weber v imenu skupine PPE-DE, ki je na podlagi člena 170(4) Poslovnika predlagal preložitev glasovanja na naslednje delno zasedanje, potem pa, o tej zahtevi, Martin Schulz v imenu skupine PSE, in Roberta Angelilli v imenu skupine UEN.

Parlament je zavrnil zahtevo (EG) (293 glasov za, 316 glasov proti, 14 vzdržani).

Sprejeto (P6_TA(2008)0361)

(Predlog resolucije B6-0354/2008 je brezpredmeten.)

Priglasitve v zvezi z glasovanjem:

Marco Cappato je podal ustni predlog spremembe k predlogu spremembe 10, ki je bil upoštevan.

°
° ° °

Bárbara Dührkop Dührkop v imenu skupine PSE, in Renate Weber v imenu skupine ALDE, sta prav tako podpisnici predloga resolucije B6-0348/2008.


5.5. Razmere na Kitajskem po potresu in pred olimpijskimi igrami (glasovanje)

Predlogi resolucij B6-0338/2008, B6-0340/2008, B6-0341/2008, B6-0342/2008 in B6-0346/2008

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG RESOLUCIJE RC-B6-0338/2008

(ki nadomešča B6-0338/2008 in B6-0346/2008):

predložen s strani naslednjih poslancev:

Jorgo Chatzimarkakis, Marco Cappato in Marco Pannella v imenu skupine ALDE,

Daniel Cohn-Bendit, Monica Frassoni, Eva Lichtenberger in Helga Trüpel v imenu skupine Verts/ALE

Zavrnjeno

PREDLOG RESOLUCIJE B6-0338/2008

Zavrnjeno

PREDLOG RESOLUCIJE RC-B6-0340/2008

(ki nadomešča B6-0340/2008 in B6-0341/2008):

predložen s strani naslednjih poslancev:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Laima Liucija Andrikienė, Cornelis Visser, Jas Gawronski, Thomas Mann, Urszula Gacek, Manolis Mavrommatis, Mario Mauro, Charles Tannock in Vito Bonsignore v imenu skupine PPE-DE,

Pasqualina Napoletano in Hannes Swoboda v imenu skupine PSE,

Adam Bielan, Ryszard Czarnecki in Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk v imenu skupine UEN

Georg Jarzembowski v imenu skupine PPE-DE, in Hanna Foltyn-Kubicka v imenu skupine UEN, sta prav tako podpisnika skupnega predloga resolucije RC-B6-0340/2008.

Sprejeto (P6_TA(2008)0362)

(Predlogi resolucij B6-0342/2008 in B6-0346/2008 so brezpredmetni.)

Priglasitve v zvezi z glasovanjem:

predsednica, ki je ugotovila, da želi več poslancev o predlogih sprememb 1 do 6 in 9 do 10 (RC-B6-0340/2008) glasovati po sklopih, je zadevo predložila poslancem v sejni dvorani, ki so predlog podprli;

Vytautas Landsbergis je podal ustni predlog spremembe k odstavku 8, ki je bil upoštevan.

Reinhard Rack o poteku glasovanja;

José Ribeiro e Castro o izidu glasovanja.


5.6. Strateški dokument Komisije o širitvi 2007 (glasovanje)

Poročilo: Strateški dokument Komisije o širitvi 2007 [2007/2271(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Elmar Brok (A6-0266/2008)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2008)0363)


5.7.  Razmere v Zimbabveju

Predlogi resolucij B6-0347/2008 in B6-0371/2008

Thijs Berman, v imenu skupine PSE, je prav tako podpisnik predloga resolucije B6-0347/2008.

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG RESOLUCIJE B6-0347/2008

Sprejeto (P6_TA(2008)0364)

(Predlog resolucije B6-0371/2008 je brezpredmeten.)

Priglasitve v zvezi z glasovanjem:

Michael Gahler je podal ustni predlog spremembe, s katerim bi vstavili nov odstavek 4 a, ki je bil upoštevan;


5.8. Vesolje in varnost (glasovanje)

Poročilo: Vesolje in varnost [2008/2030(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Karl von Wogau (A6-0250/2008)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2008)0365)


6. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 163(3) Poslovnika so vsebovane v dobesednem zapisu seje.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Poročilo: Sarah Ludford - A6-0459/2007:
Daniel Hannan

°
° ° °

Govoril je Bogusław Rogalski o današnjih varnostnih ukrepih v Evropskem parlamentu v Strasbourgu.

°
° ° °

Ribiške flote EU, ki jih je prizadela gospodarska kriza (C6-0270/2008):
Syed Kamall

Vzpostavitev baze podatkov s prstnimi odtisi Romov v Italiji (B6-0348/2008):
Frank Vanhecke, Daniel Hannan in Reinhard Rack

Razmere na Kitajskem po potresu in pred olimpijskimi igrami (RC-B6-0340/2008):
Zita Pleštinská, Bernd Posselt, Laima Liucija Andrikienė in Vytautas Landsbergis

Govoril je Georg Jarzembowski po govoru Vytautasa Landsbergisa.

Poročilo: Elmar Brok - A6-0266/2008:
Ryszard Czarnecki, Philip Claeys in Bernd Posselt

Razmere v Zimbabveju (B6-0347/2008):
Ryszard Czarnecki, Syed Kamall in Christopher Heaton-Harris

Poročilo: Karl von Wogau - A6-0250/2008:
Syed Kamall

°
° ° °

Govorila je Ewa Klamt o nemiru v sejni dvorani.


7. Popravki in namere glasovanja

Popravki in namere glasovanj se nahajajo na spletni strani "Séance en direct" (informacije o zasedanju), na povezavi "Results of votes (roll-call votes)" in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronsko inačico na spletni strani Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Seznam popravkov in namer glasovanj bo nato zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.

°
° ° °

Zita Pleštinská je sporočila, da njena volilna naprava med glasovanjem o skupnem predlogu resolucije «Razmere na Kitajskem po potresu in pred olimpijskimi igrami» - RC-B6-0340/2008 ni delovala.

Christoph Konrad je sporočil, da ni mogel sodelovati pri glasovanjih, ki so potekala pred 9 h 25.

PREDSEDSTVO: Hans-Gert PÖTTERING
predsednik


8. Predstavitev programa francoskega predsedstva (razprava)

Izjava Sveta: Predstavitev programa francoskega predsedstva

Predsednik je v kratkem govoru zaželel dobrodošlico francoskemu predsedujočemu Svetu, Nicolasu Sarkozyju.

Nicolas Sarkozy je podal izjavo.

Govoril je José Manuel Barroso (predsednik Komisije).

Govorili so Joseph Daul v imenu skupine PPE-DE, Martin Schulz v imenu skupine PSE, Graham Watson v imenu skupine ALDE, Cristiana Muscardini v imenu skupine UEN, Daniel Cohn-Bendit v imenu skupine Verts/ALE, Francis Wurtz v imenu skupine GUE/NGL, Philippe de Villiers v imenu skupine IND/DEM, Jean-Marie Le Pen, Nicolas Sarkozy, Philip Bushill-Matthews, Bernard Poignant, Nicolas Sarkozy, Marielle De Sarnez, Brian Crowley, Mikel Irujo Amezaga, Nigel Farage, Margie Sudre, Poul Nyrup Rasmussen, Silvana Koch-Mehrin, Adam Bielan, Werner Langen, Robert Goebbels, Jean-Marie Cavada, Jan Zahradil, Pasqualina Napoletano, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Harlem Désir, Jerzy Buzek, Enrique Barón Crespo, Stefano Zappalà, Zita Gurmai, Ioannis Varvitsiotis in Othmar Karas.

Po postopku "catch the eye" so govorili Genowefa Grabowska, Hartmut Nassauer, Marian Harkin, Jan Tadeusz Masiel, Gay Mitchell in Adrian Severin.

Govorili so José Manuel Barroso, Nicolas Sarkozy, Martin Schulz in Nicolas Sarkozy.

Razprava se je zaključila.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 13.40,
se je nadaljevala ob 15.00.)

PREDSEDSTVO: Gérard ONESTA
podpredsednik

9. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


10. Sklepčnost

Predsednik je razglasil, da je v skladu s členom 149 Poslovnika prejel zahtevo za ugotavljanje sklepčnosti, ki jo je podpisalo 40 poslancev, zahteva pa se je nanašala na tri glasovanja tega popoldneva. Po pregledu odstavka 4 omenjenega člena je ugotovil, da avtorji zahteve niso prisotni. Zato je podvomil o dopustnosti takšne zahteve, ki je bila vložena pisno, njeni avtorji pa so odsotni.

Govorili so, da bi natančneje opredelili svoje mnenje o tem odstavku Poslovnika, Jo Leinen, predsednik odbora AFCO, Bernd Posselt, Pierre Pribetich, Sarah Ludford, José Ribeiro e Castro, Ewa Tomaszewska, Esko Seppänen, Marios Matsakis, Zdzisław Zbigniew Podkański, Neena Gill, Jo Leinen in Bernd Posselt o tem zadnjem govoru.

Predsednik je po teh različnih mnenjih sporočil, da se namerava držati parlamentarnega precedensa, ki ima na področju ugotavljanja sklepčnosti veljavo sodne prakse, ter da bo med čakanjem na odgovor odbora AFCO, ki bo obravnaval to vprašanje, nadaljeval tako:

- razprava bo potekala, kot je bilo predvideno;

- pred glasovanjem bo pozval poslance v sejni dvorani, če najmanj 40 poslancev podpira zahtevo po ugotavljanju sklepčnosti. Če bo tako, glasovanja ne bo, predlogi resolucij pa bodo brezpredmetni (člen115(6) Poslovnika); v nasprotnem primeru zahteva ne bo upoštevana in glasovanja bodo potekala normalno.


11. Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)

(Za naslove in avtorje predlogov resolucij glej točka 3 zapisnika z dne 08.07.2008)


11.1. Domneven obstoj množičnih grobišč v delu Kašmirja, ki ga upravlja Indija

Predlogi resolucij B6-0349/2008, B6-0355/2008, B6-0359/2008, B6-0362/2008, B6-0367/2008 in B6-0368/2008

Govorili so Marios Matsakis, Ryszard Czarnecki, ta poleg tega še o vprašanju ugotavljanja sklepčnosti, Jean Lambert, Esko Seppänen, najprej o razlagi člena149 Poslovnika, ki jo je podal predsednik, in Bernd Posselt, da bi predstavili predloge resolucij.

Govorili so Neena Gill v imenu skupine PSE, Tunne Kelam v imenu skupine PPE-DE, Sarah Ludford v imenu skupine ALDE, in Leopold Józef Rutowicz v imenu skupine UEN.

Po postopku "catch the eye" so govorili Laima Liucija Andrikienė, Marios Matsakis, ta o govoru Neene Gill, Zdzisław Zbigniew Podkański in Kathy Sinnott.

Govoril je Olli Rehn (član Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 12.1 zapisnika z dne 10.07.2008.


11.2. Razmere v Bangladešu

Predlogi resolucij B6-0356/2008, B6-0360/2008, B6-0361/2008, B6-0364/2008, B6-0365/2008 in B6-0366/2008

Ewa Tomaszewska, Jean Lambert, Marios Matsakis in Esko Seppänen so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Thomas Mann v imenu skupine PPE-DE, Neena Gill v imenu skupine PSE, Janusz Onyszkiewicz v imenu skupine ALDE, Ryszard Czarnecki v imenu skupine UEN, Eija-Riitta Korhola, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Leopold Józef Rutowicz, Filip Kaczmarek in Jo Leinen, zadnji poleg tega o morebitni brezpredmetnosti predlogov resolucij, ki so trenutno v obravnavi.

Po postopku "catch the eye" so govorili Justas Vincas Paleckis, Marios Matsakis, ta o govoru Neene Gill, in Zdzisław Zbigniew Podkański (predsednik, ki se je nanašal na govor Joja Leinena, je povedal, da se v tem primeru uporablja člen 115(6) Poslovnika).

Govoril je Olli Rehn (član Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 12.2 zapisnika z dne 10.07.2008.


11.3. Smrtna kazen, zlasti primer Troya Davisa

Predlogi resolucij B6-0350/2008, B6-0357/2008, B6-0358/2008, B6-0363/2008, B6-0369/2008 in B6-0370/2008

Marios Matsakis, Ryszard Czarnecki, Jean Lambert, Laima Liucija Andrikienė in Ana Maria Gomes so predstavili predloge resolucij.

Govoril je Józef Pinior v imenu skupine PSE.

Po postopku "catch the eye" so govorili Dumitru Oprea, Janusz Onyszkiewicz, Ewa Tomaszewska in Maciej Marian Giertych.

Govoril je Olli Rehn (član Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 12.3 zapisnika z dne 10.07.2008.

°
° ° °

Govorila je Neena Gill o osebni zadevi po govorih Mariosa Matsakisa.


12. Sklepčnost (nadaljevanje)

Predsednik je spomnil na postopek, ki ga je omenil na začetku razprave (točka 10 zapisnika z dne 10.07.2008). Ugotovil je, da je navzočih le pet podpisnikov zahteve in da te ne podpira noben drug poslanec, zato se je odločil, da se začne glasovanje o predlogih resolucij o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države.


13. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom “Izid glasovanj”.

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


13.1. Domneven obstoj množičnih grobišč v delu Kašmirja, ki ga upravlja Indija (glasovanje)

Predlogi resolucij B6-0349/2008, B6-0355/2008, B6-0359/2008, B6-0362/2008, B6-0367/2008 in B6-0368/2008

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

PREDLOG RESOLUCIJE RC-B6-0349/2008

(ki nadomešča B6-0349/2008, B6-0355/2008, B6-0359/2008, B6-0362/2008, B6-0367/2008 in B6-0368/2008):

predložen s strani naslednjih poslancev:

James Elles, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Thomas Mann, Laima Liucija Andrikienė in Sajjad Karim v imenu skupine PPE-DE,

Pasqualina Napoletano in Richard Howitt v imenu skupine PSE,

Elizabeth Lynne, Sarah Ludford, Frédérique Ries in Marios Matsakis v imenu skupine ALDE,

Adam Bielan, Ryszard Czarnecki in Konrad Szymański v imenu skupine UEN,

Jean Lambert in Cem Özdemir v imenu skupine Verts/ALE,

André Brie v imenu skupine GUE/NGL

Sprejeto (P6_TA(2008)0366)


13.2. Razmere v Bangladešu (glasovanje)

Predlog resolucije B6-0356/2008, B6-0360/2008, B6-0361/2008, B6-0364/2008, B6-0365/2008 in B6-0366/2008

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

PREDLOG RESOLUCIJE RC-B6-0356/2008

(ki nadomešča B6-0356/2008, B6-0360/2008, B6-0361/2008, B6-0364/2008, B6-0365/2008 in B6-0366/2008):

predložen s strani naslednjih poslancev:

Charles Tannock, Thomas Mann, Bernd Posselt in Eija-Riitta Korhola v imenu skupine PPE-DE,

Pasqualina Napoletano in Robert Evans v imenu skupine PSE,

Johan Van Hecke, Marios Matsakis, Renate Weber, Marielle De Sarnez, Mariela Velichkova Baeva in Frédérique Ries v imenu skupine ALDE,

Jan Tadeusz Masiel, Ryszard Czarnecki, Ewa Tomaszewska, Wiesław Stefan Kuc in Mieczysław Edmund Janowski v imenu skupine UEN,

Jean Lambert v imenu skupine Verts/ALE,

Roberto Musacchio v imenu skupine GUE/NGL

Sprejeto (P6_TA(2008)0367)

Priglasitve v zvezi z glasovanjem:

Thomas Mann je predstavil ustni predlog spremembe uvodne izjave K, ki je bil sprejet.


13.3. Smrtna kazen, zlasti primer Troya Davisa (glasovanje)

Predlogi resolucij B6-0350/2008, B6-0357/2008, B6-0358/2008, B6-0363/2008, B6-0369/2008 in B6-0370/2008

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

PREDLOG RESOLUCIJE RC-B6-0350/2008

(ki nadomešča B6-0350/2008, B6-0357/2008, B6-0358/2008, B6-0363/2008, B6-0369/2008 in B6-0370/2008):

predložen s strani naslednjih poslancev:

Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola in Tadeusz Zwiefka v imenu skupine PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes, Józef Pinior in Marianne Mikko v imenu skupine PSE,

Marco Pannella, Marco Cappato, Frédérique Ries in Marios Matsakis v imenu skupine ALDE,

Roberta Angelilli v imenu skupine UEN,

Hélène Flautre, Monica Frassoni, Raül Romeva i Rueda, Milan Horáček, Kathalijne Maria Buitenweg, Pierre Jonckheer, Caroline Lucas in Claude Turmes v imenu skupine Verts/ALE,

Vittorio Agnoletto v imenu skupine GUE/NGL

Sprejeto (P6_TA(2008)0368)


14. Posvečanje več pozornosti krepitvi vloge mladine v politikah Evropske unije (pisna izjava)

Pisno izjavo 0033/2008, ki so jo vložili poslanci Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Marie-Hélène Descamps, Ramona Nicole Mănescu, Christa Prets in Bart Staes o posvečanju več pozornosti krepitvi vloge mladine v politikah Evropske unije, je podpisala večina poslancev v Parlamentu in bo zato v skladu s členom 116(4) Poslovnika posredovana naslovnikom in objavljena skupaj z imeni podpisnikov v Sprejetih besedilih seje z dne 2.9.2008.


15. Urgentno sodelovanje pri vračanju pogrešanih otrok (pisna izjava)

Pisno izjavo 0036/2008, ki so jo vložili poslanci Edward McMillan-Scott, Roberta Angelilli, Glenys Kinnock, Evelyne Gebhardt in Diana Wallis o urgentnem sodelovanju pri vračanju pogrešanih otrok, je podpisala večina poslancev v Parlamentu in bo zato v skladu s členom 116(4) Poslovnika posredovana naslovnikom in objavljena skupaj z imeni podpisnikov v Sprejetih besedilih seje z dne 2.9.2008.


16. Predložitev skupnih stališč Sveta

Predsednik je v skladu s členom 57(1) Poslovnika sporočil, da je od Sveta prejel naslednje skupno stališče, skupaj z obrazložitvijo za njegovo sprejetje, in stališče Komisije:

- Skupno Stališče Sveta z dne 23. junija 2008 z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o letaliških pristojbinah (08332/2/2008 - C6-0259/2008 - 2007/0013(COD))
posredovano pristojni: TRAN

Trimesečni rok, ki ga ima Parlament na razpolago, torej začne teči naslednji dan, 11.7.2008.


17. Popravki in namere glasovanja

Popravki in namere glasovanj se nahajajo na spletni strani "Séance en direct" (informacije o zasedanju), na povezavi "Results of votes (roll-call votes)" in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronsko inačico na spletni strani Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Seznam popravkov in namer glasovanj bo nato zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.

°
° ° °

Brigitte Fouré je sporočila, da ni mogla sodelovati pri glasovanju predlogih resolucij v primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države.


18. Sklepi o določenih dokumentih

Napotitev na odbore

odbor REGI

- Sheme podpor za kmete v okviru skupne kmetijske politike (COM(2008)0306 [[01]] - C6-0240/2008 - 2008/0103(CNS))
posredovano pristojni: AGRI
mnenje: ENVI, BUDG, REGI

odbor AGRI

- Obveščanje potrošnikov o živilih (COM(2008)0040 - C6-0052/2008 - 2008/0028(COD))
posredovano pristojni: ENVI
mnenje: AGRI, IMCO

odbor ECON

- Boljša priprava zakonodaje 2006 v skladu s členom 9 Protokola o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti (2008/2045(INI))
posredovano pristojni: JURI
mnenje: AFCO, ECON

odbor TRAN

- Regionalnorazvojni vidiki vplivov turizma v obalnih območjih (2008/2132(INI))
posredovano pristojni: REGI
mnenje: TRAN


19. Pisne izjave v registru (člen 116 Poslovnika)

Število podpisov, ki so jih pridobile naslednje, v registru zabeležene izjave (člen 116(3) Poslovnika):

Št. dokumenta

Vlagatelji

Podpisi

23/2008

Magor Imre Csibi, Fiona Hall, Dan Jørgensen, Péter Olajos, Cristian Silviu Buşoi

205

24/2008

Kathy Sinnott, Bastiaan Belder, Elly de Groen-Kouwenhoven, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Richard Howitt

208

25/2008

Luciana Sbarbati, Daniel Dăianu, Gianni Pittella, Anne Laperrouze, Manolis Mavrommatis

112

26/2008

Koenraad Dillen, Frank Vanhecke, Philip Claeys

22

27/2008

Mario Borghezio

32

28/2008

Patrick Gaubert

45

29/2008

Mario Mauro, Iles Braghetto, Cristina Gutiérrez-Cortines

155

30/2008

Marian Harkin, Gisela Kallenbach, Emmanouil Angelakas, Mieczysław Edmund Janowski, Joel Hasse Ferreira

451

31/2008

Slavi Binev, Dimitar Stoyanov, Desislav Chukolov

38

32/2008

Slavi Binev, Dimitar Stoyanov, Desislav Chukolov

42

33/2008

Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Marie-Hélène Descamps, Ramona Nicole Mănescu, Christa Prets, Bart Staes

427

34/2008

Christel Schaldemose, Linda McAvan, Arlene McCarthy, Heide Rühle, Åsa Westlund

125

35/2008

Othmar Karas, Edit Herczog, Wolf Klinz, Olle Schmidt, Alexander Radwan

299

36/2008

Edward McMillan-Scott, Roberta Angelilli, Glenys Kinnock, Evelyne Gebhardt, Diana Wallis

417

37/2008

Philip Claeys, Frank Vanhecke, Koenraad Dillen

13

38/2008

Anni Podimata, Dimitrios Papadimoulis, Rebecca Harms

57

39/2008

Urszula Krupa, Witold Tomczak

21

40/2008

Benoît Hamon, Sarah Ludford, Jan Marinus Wiersma, Alain Hutchinson, Pierre Pribetich

63

41/2008

Bogusław Rogalski

10

42/2008

Andreas Mölzer

19

43/2008

Tomáš Zatloukal, Eva Lichtenberger, Grażyna Staniszewska, Zita Pleštinská, Holger Krahmer

24

44/2008

Marianne Mikko, Christopher Beazley, Inese Vaidere, Zita Gurmai, Alexander Alvaro

317

45/2008

Yannick Vaugrenard, Maria Matsouka, Bernard Poignant, Alejandro Cercas, Harlem Désir

81

46/2008

Jean Louis Cottigny, Pierre Pribetich, Michel Rocard, Bronisław Geremek, Daniel Cohn-Bendit

77

47/2008

Elizabeth Lynne, Jamila Madeira, Frieda Brepoels

65

48/2008

Anna Záborská, Bernd Posselt, Francis Wurtz, Zita Gurmai, Marian Harkin

199

49/2008

Jana Bobošíková

22

50/2008

Marusya Ivanova Lyubcheva, Zita Gurmai, Diana Wallis, Eva-Britt Svensson, Anna Záborská

307

51/2008

Riccardo Ventre

18

52/2008

Adrian Severin

40

53/2008

Daniel Strož

15

54/2008

Ilda Figueiredo, Pedro Guerreiro

15

55/2008

Hanne Dahl, Carl Schlyter, Johannes Blokland

17

56/2008

Angelika Niebler, Stefano Zappalà, Patrizia Toia, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines

53

57/2008

Alexander Alvaro, Paulo Casaca, Jana Hybášková, Józef Pinior, Helga Trüpel

33

58/2008

Daniel Strož, Jiří Maštálka, Jaromír Kohlíček

14

59/2008

Rareş-Lucian Niculescu

10

60/2008

Urszula Krupa, Witold Tomczak

5

61/2008

Daciana Octavia Sârbu, Magor Imre Csibi

16

62/2008

Bruno Gollnisch

11

63/2008

Eluned Morgan, Robert Goebbels, Miloslav Ransdorf, Claude Turmes, Fiona Hall

45


20. Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji

V skladu s členom 172(2) Poslovnika bo zapisnik te seje predložen v sprejetje Parlamentu na naslednji seji.

Sprejeta besedila bodo s privolitvijo Parlamenta nemudoma posredovana naslovnikom.


21. Datum naslednjih sej

Naslednje seje bodo potekale od 1.9.2008 do 4.9.2008.


22. Prekinitev zasedanja

Zasedanje Parlamenta je prekinjeno.

Seja se je zaključila ob 16.45.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

generalni sekretar

predsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Podpisali so se:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Ayala Sender, Aylward, Badia i Cutchet, Baeva, Enrique Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, Berlato, Berman, Bielan, Birutis, Blokland, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Elmar Brok, Budreikaitė, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Busuttil, Buzek, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Robsahm, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Claeys, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, David, Davies, De Blasio, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Andrew Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fiore, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Locatelli, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Marinescu, Markov, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Navarro, Nechifor, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Oprea, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Petre, Pflüger, Pietikäinen, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Pittella, Pleštinská, Podimata, Podkański, Hans-Gert Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Robusti, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Schaldemose, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Skinner, Škottová, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stavreva, Sterckx, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Sudre, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Takkula, Tannock, Tarand, Thomsen, Ţicău, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Turmes, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veraldi, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zimmer, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov