Index 
Protokoll
PDF 214kWORD 151k
Torsdagen den 10 juli 2008 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Anslagsöverföringar
 3. Inkomna dokument
 4.Upprättande av en fingeravtrycksdatabas för romer i Italien (ingivna resolutionsförslag)
 5.Omröstning
  
5.1.Gemensamma konsulära instruktioner: biometriska kännetecken och visumansökningar ***I (omröstning)
  
5.2.Fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan EG och Mauretanien * (omröstning)
  
5.3.Ekonomisk kris i EU:s fiskeflotta * (omröstning)
  
5.4.Upprättande av en fingeravtrycksdatabas för romer i Italien (omröstning)
  
5.5.Situationen i Kina efter jordbävningen och inför de olympiska spelen (omröstning)
  
5.6.Kommissionens strategidokument för utvidgningen (omröstning)
  
5.7. Situationen i Zimbabwe
  
5.8.Världsrymden och säkerheten (omröstning)
 6.Röstförklaringar
 7.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 8.Presentation av programmet för det franska ordförandeskapet (debatt)
 9.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 10.Beslutförhet
 11.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  
11.1.Den förmodade förekomsten av massgravar i den del av Kashmir som administreras av Indien
  
11.2.Situationen i Bangladesh
  
11.3.Dödsstraffet, särskilt i fallet Troy Davis
 12.Beslutförhet (fortsättning)
 13.Omröstning
  
13.1.Den förmodade förekomsten av massgravar i den del av Kashmir som administreras av Indien (omröstning)
  
13.2.Situationen i Bangladesh (omröstning)
  
13.3.Dödsstraffet, särskilt i fallet Troy Davis (omröstning)
 14.Att fokusera mer på egenmakt åt ungdomar i EU:s politik (skriftlig förklaring)
 15.Samarbete i krissituationer för att finna försvunna barn (skriftlig förklaring)
 16.Meddelande om rådets gemensamma ståndpunkter
 17.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 18.Beslut om vissa dokument
 19.Skriftliga förklaringar för införande i registret (artikel 116 i arbetsordningen)
 20.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 21.Datum för nästa sammanträdesperiod
 22.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Martine ROURE
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.00.

°
° ° °

Talare: Daniel Cohn-Bendit yttrade sig om bestämmelserna för fotografering i kammaren i samband med besöket av Nicolas Sarkozy, rådets tjänstgörande ordförande; Astrid Lulling (kvestor) påpekade att vissa ledamöter till följd av de ökade säkerhetsåtgärderna i samband med detta besök hade haft svårt att ta sig in i parlamentets byggnader.


2. Anslagsöverföringar

Budgetutskottet hade behandlat kommissionens förslag till anslagsöverföring DEC 15/2008 (C6-0238/2008 - SEK(2008)0538).

Efter att ha tagit del av rådets yttrande hade utskottet beslutat att godkänna överföringen i dess helhet, i enlighet med artikel 24.3 i budgetförordningen av den 25.6.2002, såsom ändrad den 13.12.2006.

°
° ° °

Budgetutskottet hade behandlat kommissionens förslag till anslagsöverföring DEC 16/2008 (C6-0246/2008 - SEK(2008)0539).

Efter att ha tagit del av rådets yttrande hade utskottet beslutat att godkänna överföringen i dess helhet, i enlighet med artikel 24.3 i budgetförordningen av den 25.6.2002, såsom ändrad den 13.12.2006.


3.  Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av rådets beslut 2001/470/EG om inrättande av ett europeiskt rättsligt nätverk på privaträttens område (COM(2008)0380 - C6-0248/2008 - 2008/0122(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

JURI

- Utkast till Europaparlamentets, rådets, kommissionens, domstolens, revisionsrättens, Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs och Regionkommitténs beslut om organisationen och driften av Europeiska unionens publikationsbyrå (SEC(2008)2109 - C6-0256/2008 - 2008/2164(ACI))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFCO

rådgivande utskott :

CULT, BUDG, JURI, CONT

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om inrättandet av ett europeiskt företagsråd eller ett förfarande i gemenskapsföretag och grupper av gemenskapsföretag för information till och samråd med arbetstagare (omarbetning) (COM(2008)0419 - C6-0258/2008 - 2008/0141(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

EMPL

rådgivande utskott :

JURI

- Förslag till rådets förordning om införande av en tillfällig särskild åtgärd för att främja omstruktureringen av Europeiska unionens fiskeflotta som berörs av den ekonomiska krisen (COM(2008)0454 - C6-0270/2008 - 2008/0144(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

PECH

- Förslag till rådets beslut om utgifter inom veterinärområdet (kodifierad version) (COM(2008)0358 - C6-0271/2008 - 2008/0116(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

JURI

- Förslag till rådets förordning om tillämpningen av artikel 81.3 i fördraget på vissa kategorier av avtal och samordnade förfaranden inom luftfartssektorn (kodifierad version) (COM(2008)0367 - C6-0272/2008 - 2008/0124(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

JURI

- Förslag till rådets förordning om upprättande av en garantifond för åtgärder avseende tredjeland (kodifierad version) (COM(2008)0365 - C6-0273/2008 - 2008/0117(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

JURI

2) från ledamöterna

2.1) resolutionsförslag (artikel 113 i arbetsordningen)

- Marian Zlotea, Rareş-Lucian Niculescu och Flaviu Călin Rus. Förslag till resolution om inrättande av ett europeiskt institut för forskning om kommunismens brott (B6-0372/2008)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

CULT


4. Upprättande av en fingeravtrycksdatabas för romer i Italien (ingivna resolutionsförslag)

Debatten hölls den 07.07.2008 (punkt 18 i protokollet av den 07.07.2008).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 108.5 i arbetsordningen):

- Jan Marinus Wiersma, Kristian Vigenin, Magda Kósáné Kovács, Claudio Fava, Gianni Pittella, Adrian Severin och Katalin Lévai för PSE-gruppen, Viktória Mohácsi, Marco Cappato, Sarah Ludford, Metin Kazak och Magor Imre Csibi för ALDE-gruppen, Monica Frassoni, Elly de Groen-Kouwenhoven och Claude Turmes för Verts/ALE-gruppen, Giusto Catania, Roberto Musacchio, Vittorio Agnoletto och Umberto Guidoni för GUE/NGL-gruppen, om folkräkningen av romerna i Italien på grundval av etniskt ursprung (B6-0348/2008)

- Roberta Angelilli, Cristiana Muscardini, Mario Borghezio, Mieczysław Edmund Janowski och Ryszard Czarnecki för UEN-gruppen, om upprättande av en fingeravtrycksdatabas för romer i Italien (B6-0354/2008)

Omröstning: punkt 5.4 i protokollet av den 10.07.2008.


5. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på Europarl.


5.1. Gemensamma konsulära instruktioner: biometriska kännetecken och visumansökningar ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av de gemensamma konsulära anvisningarna angående viseringar till diplomatiska beskickningar och karriärkonsulat i samband med införandet av biometri samt bestämmelser om organiseringen av mottagandet och behandlingen av viseringsansökningar [KOM(2006)0269 - C6-0166/2006 - 2006/0088(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Sarah Ludford (A6-0459/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2008)0358)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P6_TA(2008)0358)


5.2. Fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan EG och Mauretanien * (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets förordning om ingående av protokollet om fastställande för perioden 1 augusti 2008–31 juli 2012 av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Islamiska republiken Mauretanien [KOM(2008)0243 - C6-0199/2008 - 2008/0093(CNS)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Carmen Fraga Estévez (A6-0278/2008)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2008)0359)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P6_TA(2008)0359)

Inlägg om omröstningen:

Avril Doyle lade fram ett muntligt ändringförslag till ändringsförslag 1; det muntliga ändringsförslaget beaktades.


5.3. Ekonomisk kris i EU:s fiskeflotta * (omröstning)

Förslag till rådets förordning om inrättande av åtgärder för att främja omstruktureringen av de delar av den europeiska fiskeflottan som har drabbats av den ekonomiska krisen [KOM(2008)0454 - C6-0270/2008 - 2008/0144(CNS)]

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

FÖRSLAG TILL FÖRORDNING

Godkändes (P6_TA(2008)0360)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P6_TA(2008)0360)


5.4. Upprättande av en fingeravtrycksdatabas för romer i Italien (omröstning)

Resolutionsförslag B6-0348/2008 och B6-0354/2008

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

RESOLUTIONSFÖRSLAG B6-0348/2008

Talare: Jacques Barrot (kommissionens vice ordförande).

Talare: Manfred Weber för PPE-DE-gruppen begärde med stöd av artikel 170.4 i arbetsordningen att omröstningen skulle skjutas upp till nästa sammanträdesperiod; Martin Schulz för PSE-gruppen, och Roberta Angelilli för UEN-gruppen yttrade sig om denna begäran.

Parlamentet förkastade denna begäran med EO (293 ja-röster, 316 nej-röster, 14 nedlagda röster).

Antogs (P6_TA(2008)0361)

(Resolutionsförslag B6-0354/2008 bortföll.)

Inlägg om omröstningen:

Marco Cappato lade fram ett muntligt ändringsförslag till ändringsförslag 10; det muntliga ändringsförslaget beaktades.

°
° ° °

Även Bárbara Dührkop Dührkop för PSE-gruppen, och Renate Weber för ALDE-gruppen hade undertecknat resolutionsförslaget B6-0348/2008.


5.5. Situationen i Kina efter jordbävningen och inför de olympiska spelen (omröstning)

Resolutionsförslag B6-0338/2008, B6-0340/2008, B6-0341/2008, B6-0342/2008 och B6-0346/2008

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

RESOLUTIONSFÖRSLAG RC-B6-0338/2008

(ersätter B6-0338/2008 och B6-0346/2008):

inlämnat av följande ledamöter:

Jorgo Chatzimarkakis, Marco Cappato och Marco Pannella för ALDE-gruppen,

Daniel Cohn-Bendit, Monica Frassoni, Eva Lichtenberger och Helga Trüpel för Verts/ALE-gruppen

Förkastades

RESOLUTIONSFÖRSLAG B6-0338/2008

Förkastades

RESOLUTIONSFÖRSLAG RC-B6-0340/2008

(ersätter B6-0340/2008 och B6-0341/2008):

inlämnat av följande ledamöter:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Laima Liucija Andrikienė, Cornelis Visser, Jas Gawronski, Thomas Mann, Urszula Gacek, Manolis Mavrommatis, Mario Mauro, Charles Tannock och Vito Bonsignore för PPE-DE-gruppen,

Pasqualina Napoletano och Hannes Swoboda för PSE-gruppen,

Adam Bielan, Ryszard Czarnecki och Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk för UEN-gruppen

Även Georg Jarzembowski för PPE-DE-gruppen, och Hanna Foltyn-Kubicka för UEN-gruppen, hade undertecknat det gemensamma resolutionsförslaget RC-B6-0340/2008.

Antogs (P6_TA(2008)0362)

(Resolutionsförslagen B6-0342/2008 och B6-0346/2008 bortföll.)

Inlägg om omröstningen:

Talmannen, som hade konstaterat att flera ledamöter ville att man skulle hålla en sammanslagen omröstning om ändringsförslagen 1-6 och 9-10 (RC-B6-0340/2008), lade fram detta förslag till kammaren, vilket kammaren godkände.

Vytautas Landsbergis lade fram ett muntligt ändringsförslag till punkt 8, vilket beaktades. Det muntliga ändringsförslaget förkastades.

Reinhard Rack yttrade sig om hur omröstningen förlöpte.

José Ribeiro e Castro yttrade sig om omröstningsresultatet.


5.6. Kommissionens strategidokument för utvidgningen (omröstning)

Betänkande om kommissionens strategidokument för utvidgningen [2007/2271(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Elmar Brok (A6-0266/2008)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P6_TA(2008)0363)


5.7.  Situationen i Zimbabwe

Resolutionsförslag B6-0347/2008 och B6-0371/2008

Även Thijs Berman för PSE-gruppen, hade undertecknat resolutionsförslaget B6-0347/2008.

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

RESOLUTIONSFÖRSLAG B6-0347/2008

Antogs (P6_TA(2008)0364)

(Resolutionsförslag B6-0371/2008 bortföll.)

Inlägg om omröstningen:

Michael Gahler lade fram ett muntligt ändringsförslag syftande till att införa en punkt 4a, vilket beaktades.


5.8. Världsrymden och säkerheten (omröstning)

Betänkande om världsrymden och säkerheten [2008/2030(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Karl von Wogau (A6-0250/2008)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P6_TA(2008)0365)


6. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 163.3 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Sarah Ludford - A6-0459/2007:
Daniel Hannan

°
° ° °

Talare: Bogusław Rogalski yttrade sig om dagens säkerhetsåtgärder vid parlamentet i Strasbourg.

°
° ° °

Ekonomisk kris i EU:s fiskeflotta (C6-0270/2008):
Syed Kamall

Upprättande av en fingeravtrycksdatabas för romer i Italien (B6-0348/2008):
Frank Vanhecke, Daniel Hannan och Reinhard Rack

Situationen i Kina efter jordbävningen och inför de olympiska spelen (RC-B6-0340/2008):
Zita Pleštinská, Bernd Posselt, Laima Liucija Andrikienė och Vytautas Landsbergis

Talare: Georg Jarzembowski yttrade sig om inlägget av Vytautas Landsbergis.

Betänkande Elmar Brok - A6-0266/2008:
Ryszard Czarnecki, Philip Claeys och Bernd Posselt

Situationen i Zimbabwe (B6-0347/2008):
Ryszard Czarnecki, Syed Kamall och Christopher Heaton-Harris

Betänkande Karl von Wogau - A6-0250/2008:
Syed Kamall

°
° ° °

Talare: Ewa Klamt yttrade sig om uppståndelsen i kammaren.


7. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på webbplatsen ”Séance en direct”, ”Results of votes (roll-call votes)/Résultats des votes (appels nominaux)” samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningarna med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på Europarl uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

°
° ° °

Zita Pleštinská hade låtit meddela att hennes omröstningsapparat inte hade fungerat vid omröstningen om det gemensamma resolutionsförslaget ”Situationen i Kina efter jordbävningen och inför de olympiska spelen” - RC-B6-0340/2008.

Christoph Konrad hade låtit meddela att han inte kunnat delta i de omröstningar som hållits före kl. 9.25.

ORDFÖRANDESKAP: Hans-Gert PÖTTERING
Talman


8. Presentation av programmet för det franska ordförandeskapet (debatt)

Uttalande av rådet: Presentation av programmet för det franska ordförandeskapet

Talmannen gjorde ett kort uttalande i vilket han hälsade den franske rådsordföranden, Nicolas Sarkozy, välkommen.

Nicolas Sarkozy gjorde ett uttalande.

Talare: José Manuel Barroso (kommissionens ordförande).

Talare: Joseph Daul för PPE-DE-gruppen, Martin Schulz för PSE-gruppen, Graham Watson för ALDE-gruppen, Cristiana Muscardini för UEN-gruppen, Daniel Cohn-Bendit för Verts/ALE-gruppen, Francis Wurtz för GUE/NGL-gruppen, Philippe de Villiers för IND/DEM-gruppen, Jean-Marie Le Pen, Nicolas Sarkozy, Philip Bushill-Matthews, Bernard Poignant, Nicolas Sarkozy, Marielle De Sarnez, Brian Crowley, Mikel Irujo Amezaga, Nigel Farage, Margie Sudre, Poul Nyrup Rasmussen, Silvana Koch-Mehrin, Adam Bielan, Werner Langen, Robert Goebbels, Jean-Marie Cavada, Jan Zahradil, Pasqualina Napoletano, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Harlem Désir, Jerzy Buzek, Enrique Barón Crespo, Stefano Zappalà, Zita Gurmai, Ioannis Varvitsiotis och Othmar Karas.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Genowefa Grabowska, Hartmut Nassauer, Marian Harkin, Jan Tadeusz Masiel, Gay Mitchell och Adrian Severin.

Talare: José Manuel Barroso, Nicolas Sarkozy, Martin Schulz och Nicolas Sarkozy.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


(Sammanträdet avbröts kl. 13.40 och återupptogs kl. 15.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Gérard ONESTA
Vice talman

9. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


10. Beslutförhet

Talmannen meddelade att 40 ledamöter i enlighet med artikel 149 i arbetsordningen hade ingett en begäran om fastställande av huruvida beslutförhet föreligger. Begäran avsåg de tre omröstningar som skulle äga rum på torsdagseftermiddagen. Talmannen konstaterade, med hänvisning till artikel 149.4, att de ledamöter som begärt fastställande av beslutförhet inte var närvarande. Han ifrågasatte därför om denna begäran var tillåtlig, då den hade inlämnats skriftligen av ledamöter som inte var närvarande.

Talare: Jo Leinen, ordförande i utskottet AFCO, Bernd Posselt, Pierre Pribetich, Sarah Ludford, José Ribeiro e Castro, Ewa Tomaszewska, Esko Seppänen, Marios Matsakis, Zdzisław Zbigniew Podkański, Neena Gill och Jo Leinen yttrade sig alla för att klargöra sina synpunkter i fråga om ovannämnda artikel i arbetsordningen; Bernd Posselt yttrade sig om det senaste inlägget av Jo Leinen.

Talmannen lyssnade till de olika synpunkterna och meddelade sedan att han avsåg att hålla sig till tidigare fall i parlamentet när det gällde fastställandet av beslutförhet och att han i avvaktan på en tolkning från utskottet AFCO, som han gett i uppdrag att behandla frågan, skulle handla enligt följande:

- Debatten skulle äga rum som planerat.

- Före omröstningen skulle han genom att rådfråga kammaren fastställa huruvida minst 40 ledamöter stödde begäran om fastställande av beslutförhet. Om så skulle vara fallet, skulle omröstningen om resolutionsförslagen inte äga rum och resolutionsförslagen bortfalla (artikel 115.6 i arbetsordningen). I motsatta fallet skulle ingen hänsyn tas till denna begäran och omröstningen skulle äga rum som vanligt.


11. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)

(För rubriker och författare till resolutionsförslagen, se punkt 3 i protokollet av den 08.07.2008).


11.1. Den förmodade förekomsten av massgravar i den del av Kashmir som administreras av Indien

Resolutionsförslag B6-0349/2008, B6-0355/2008, B6-0359/2008, B6-0362/2008, B6-0367/2008 och B6-0368/2008

Följande talare redogjorde för resolutionsförslagen: Marios Matsakis, Ryszard Czarnecki, vilken även bland annat yttrade sig om frågan om fastställandet av beslutförhet, Jean Lambert, Esko Seppänen, vilken först yttrade sig om talmannens tolkning av artikel 149 i arbetsordningen, samt Bernd Posselt.

Talare: Neena Gill för PSE-gruppen, Tunne Kelam för PPE-DE-gruppen, Sarah Ludford för ALDE-gruppen, och Leopold Józef Rutowicz för UEN-gruppen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Laima Liucija Andrikienė, Marios Matsakis, vilken yttrade sig om inlägget av Neena Gill, Zdzisław Zbigniew Podkański och Kathy Sinnott.

Talare: Olli Rehn (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 12.1 i protokollet av den 10.07.2008.


11.2. Situationen i Bangladesh

Resolutionsförslag B6-0356/2008, B6-0360/2008, B6-0361/2008, B6-0364/2008, B6-0365/2008 och B6-0366/2008

Ewa Tomaszewska, Jean Lambert, Marios Matsakis och Esko Seppänen redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Thomas Mann för PPE-DE-gruppen, Neena Gill för PSE-gruppen, Janusz Onyszkiewicz för ALDE-gruppen, Ryszard Czarnecki för UEN-gruppen, Eija-Riitta Korhola, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Leopold Józef Rutowicz, Filip Kaczmarek och Jo Leinen, vilken bland annat yttrade sig om huruvida de resolutionsförslag som för närvarande behandlades eventuellt skulle bortfalla.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Justas Vincas Paleckis, Marios Matsakis, vilken yttrade sig om inlägget av Neena Gill, samt Zdzisław Zbigniew Podkański (talmannen hänvisade till inlägget av Jo Leinen och meddelade att det var artikel 115.6 i arbetsordningen som skulle tillämpas i det aktuella fallet).

Talare: Olli Rehn (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 12.2 i protokollet av den 10.07.2008.


11.3. Dödsstraffet, särskilt i fallet Troy Davis

Resolutionsförslag B6-0350/2008, B6-0357/2008, B6-0358/2008, B6-0363/2008, B6-0369/2008 och B6-0370/2008

Marios Matsakis, Ryszard Czarnecki, Jean Lambert, Laima Liucija Andrikienė och Ana Maria Gomes redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Józef Pinior för PSE-gruppen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Dumitru Oprea, Janusz Onyszkiewicz, Ewa Tomaszewska och Maciej Marian Giertych.

Talare: Olli Rehn (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 12.3 i protokollet av den 10.07.2008.

°
° ° °

Talare: Neena Gill gjorde ett personligt uttalande till följd av inläggen av Marios Matsakis.


12. Beslutförhet (fortsättning)

Talmannen påminde om det förfarande som han nämnt vid inledningen av debatten (punkt 10 i protokollet av den 10.07.2008). Han konstaterade att endast fem av de ledamöter som undertecknat begäran var närvarande och att inga andra stödde den. Han beslutade därför att övergå till omröstningen om resolutionsförslagen om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer.


13. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på Europarl.


13.1. Den förmodade förekomsten av massgravar i den del av Kashmir som administreras av Indien (omröstning)

Resolutionsförslag B6-0349/2008, B6-0355/2008, B6-0359/2008, B6-0362/2008, B6-0367/2008 och B6-0368/2008

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

RESOLUTIONSFÖRSLAG RC-B6-0349/2008

(ersätter B6-0349/2008, B6-0355/2008, B6-0359/2008, B6-0362/2008, B6-0367/2008 och B6-0368/2008):

inlämnat av följande ledamöter:

James Elles, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Thomas Mann, Laima Liucija Andrikienė och Sajjad Karim för PPE-DE-gruppen,

Pasqualina Napoletano och Richard Howitt för PSE-gruppen,

Elizabeth Lynne, Sarah Ludford, Frédérique Ries och Marios Matsakis för ALDE-gruppen,

Adam Bielan, Ryszard Czarnecki och Konrad Szymański för UEN-gruppen,

Jean Lambert och Cem Özdemir för Verts/ALE-gruppen,

André Brie för GUE/NGL-gruppen

Antogs (P6_TA(2008)0366)


13.2. Situationen i Bangladesh (omröstning)

Resolutionsförslag B6-0356/2008, B6-0360/2008, B6-0361/2008, B6-0364/2008, B6-0365/2008 och B6-0366/2008

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

RESOLUTIONSFÖRSLAG RC-B6-0356/2008

(ersätter B6-0356/2008, B6-0360/2008, B6-0361/2008, B6-0364/2008, B6-0365/2008 och B6-0366/2008):

inlämnat av följande ledamöter:

Charles Tannock, Thomas Mann, Bernd Posselt och Eija-Riitta Korhola för PPE-DE-gruppen,

Pasqualina Napoletano och Robert Evans för PSE-gruppen,

Johan Van Hecke, Marios Matsakis, Renate Weber, Marielle De Sarnez, Mariela Velichkova Baeva och Frédérique Ries för ALDE-gruppen,

Jan Tadeusz Masiel, Ryszard Czarnecki, Ewa Tomaszewska, Wiesław Stefan Kuc och Mieczysław Edmund Janowski för UEN-gruppen,

Jean Lambert för Verts/ALE-gruppen,

Roberto Musacchio för GUE/NGL-gruppen

Antogs (P6_TA(2008)0367)

Inlägg om omröstningen:

Thomas Mann lade fram ett muntligt ändringsförslag till skäl K; det muntliga ändringsförslaget godkändes.


13.3. Dödsstraffet, särskilt i fallet Troy Davis (omröstning)

Resolutionsförslag B6-0350/2008, B6-0357/2008, B6-0358/2008, B6-0363/2008, B6-0369/2008 och B6-0370/2008

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

RESOLUTIONSFÖRSLAG RC-B6-0350/2008

(ersätter B6-0350/2008, B6-0357/2008, B6-0358/2008, B6-0363/2008, B6-0369/2008 och B6-0370/2008):

inlämnat av följande ledamöter:

Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola och Tadeusz Zwiefka för PPE-DE-gruppen,

Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes, Józef Pinior och Marianne Mikko för PSE-gruppen,

Marco Pannella, Marco Cappato, Frédérique Ries och Marios Matsakis för ALDE-gruppen,

Roberta Angelilli för UEN-gruppen,

Hélène Flautre, Monica Frassoni, Raül Romeva i Rueda, Milan Horáček, Kathalijne Maria Buitenweg, Pierre Jonckheer, Caroline Lucas och Claude Turmes för Verts/ALE-gruppen,

Vittorio Agnoletto för GUE/NGL-gruppen

Antogs (P6_TA(2008)0368)


14. Att fokusera mer på egenmakt åt ungdomar i EU:s politik (skriftlig förklaring)

Den skriftliga förklaringen nr 0033/2008 som ingivits av Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Marie-Hélène Descamps, Ramona Nicole Mănescu, Christa Prets och Bart Staes om att fokusera mer på egenmakt åt ungdomar i EU:s politik hade undertecknats av en majoritet av parlamentets ledamöter och skulle följaktligen, i enlighet med artikel 116.4 i arbetsordningen, översändas till mottagarna. Förklaringen skulle offentliggöras, tillsammans med namnen på undertecknarna, i dokumentet Antagna texter från sammanträdet, 2.9.2008.


15. Samarbete i krissituationer för att finna försvunna barn (skriftlig förklaring)

Den skriftliga förklaringen nr 0036/2008 som ingivits av Edward McMillan-Scott, Roberta Angelilli, Glenys Kinnock, Evelyne Gebhardt och Diana Wallis om samarbete i krissituationer för att finna försvunna barn hade undertecknats av en majoritet av parlamentets ledamöter och skulle följaktligen, i enlighet med artikel 116.4 i arbetsordningen, översändas till mottagarna. Förklaringen skulle offentliggöras, tillsammans med namnen på undertecknarna, i dokumentet Antagna texter från sammanträdet, 2.9.2008.


16. Meddelande om rådets gemensamma ståndpunkter

Talmannen tillkännagav, i enlighet med artikel 57.1 i arbetsordningen, mottagandet av rådets gemensamma ståndpunkt, skälen till antagandet av denna samt kommissionens ståndpunkt om följande dokument:

- Gemensam ståndpunkt antagen av rådet den 23 juni 2008 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om flygplatsavgifter (08332/2/2008 - C6-0259/2008 - 2007/0013(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

Den tidsfrist på tre månader som parlamentet har för att yttra sig började således löpa påföljande dag, den 11.07.2008.


17. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på webbplatsen ”Séance en direct”, ”Results of votes (roll-call votes)/Résultats des votes (appels nominaux)” samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningarna med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på Europarl uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

°
° ° °

Brigitte Fouré hade låtit meddela att hon inte kunnat delta i omröstningarna om resolutionsförslagen om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer.


18. Beslut om vissa dokument

Hänvisningar till utskott

utskottet REGI

- Stödsystem för jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken (KOM(2008)0306 [[01]] - C6-0240/2008 - 2008/0103(CNS))
hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI
rådgivande utskott: ENVI, BUDG, REGI

utskottet AGRI

- Information till konsumenterna om livsmedel* (KOM(2008)0040 - C6-0052/2008 - 2008/0028(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: AGRI, IMCO

utskottet ECON

- Bättre lagstiftning 2006 i enlighet med artikel 9 i protokollet om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna (2008/2045(INI))
hänvisat till ansvarigt utskott: JURI
rådgivande utskott: AFCO, ECON

utskottet TRAN

- Turismens inverkan i kustregionerna - De regionala utvecklingsaspekterna (2008/2132(INI))
hänvisat till ansvarigt utskott: REGI
rådgivande utskott: TRAN


19. Skriftliga förklaringar för införande i registret (artikel 116 i arbetsordningen)

Talmannen informerade parlamentet om antalet ledamöter som undertecknat följande skriftliga förklaringar (artikel 116.3 i arbetsordningen):

Nr

Från

Underskrifter

23/2008

Magor Imre Csibi, Fiona Hall, Dan Jørgensen, Péter Olajos, Cristian Silviu Buşoi

205

24/2008

Kathy Sinnott, Bastiaan Belder, Elly de Groen-Kouwenhoven, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Richard Howitt

208

25/2008

Luciana Sbarbati, Daniel Dăianu, Gianni Pittella, Anne Laperrouze, Manolis Mavrommatis

112

26/2008

Koenraad Dillen, Frank Vanhecke, Philip Claeys

22

27/2008

Mario Borghezio

32

28/2008

Patrick Gaubert

45

29/2008

Mario Mauro, Iles Braghetto, Cristina Gutiérrez-Cortines

155

30/2008

Marian Harkin, Gisela Kallenbach, Emmanouil Angelakas, Mieczysław Edmund Janowski, Joel Hasse Ferreira

451

31/2008

Slavi Binev, Dimitar Stoyanov, Desislav Chukolov

38

32/2008

Slavi Binev, Dimitar Stoyanov, Desislav Chukolov

42

33/2008

Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Marie-Hélène Descamps, Ramona Nicole Mănescu, Christa Prets, Bart Staes

427

34/2008

Christel Schaldemose, Linda McAvan, Arlene McCarthy, Heide Rühle, Åsa Westlund

125

35/2008

Othmar Karas, Edit Herczog, Wolf Klinz, Olle Schmidt, Alexander Radwan

299

36/2008

Edward McMillan-Scott, Roberta Angelilli, Glenys Kinnock, Evelyne Gebhardt, Diana Wallis

417

37/2008

Philip Claeys, Frank Vanhecke, Koenraad Dillen

13

38/2008

Anni Podimata, Dimitrios Papadimoulis, Rebecca Harms

57

39/2008

Urszula Krupa, Witold Tomczak

21

40/2008

Benoît Hamon, Sarah Ludford, Jan Marinus Wiersma, Alain Hutchinson, Pierre Pribetich

63

41/2008

Bogusław Rogalski

10

42/2008

Andreas Mölzer

19

43/2008

Tomáš Zatloukal, Eva Lichtenberger, Grażyna Staniszewska, Zita Pleštinská, Holger Krahmer

24

44/2008

Marianne Mikko, Christopher Beazley, Inese Vaidere, Zita Gurmai, Alexander Alvaro

317

45/2008

Yannick Vaugrenard, Maria Matsouka, Bernard Poignant, Alejandro Cercas, Harlem Désir

81

46/2008

Jean Louis Cottigny, Pierre Pribetich, Michel Rocard, Bronisław Geremek, Daniel Cohn-Bendit

77

47/2008

Elizabeth Lynne, Jamila Madeira, Frieda Brepoels

65

48/2008

Anna Záborská, Bernd Posselt, Francis Wurtz, Zita Gurmai, Marian Harkin

199

49/2008

Jana Bobošíková

22

50/2008

Marusya Ivanova Lyubcheva, Zita Gurmai, Diana Wallis, Eva-Britt Svensson, Anna Záborská

307

51/2008

Riccardo Ventre

18

52/2008

Adrian Severin

40

53/2008

Daniel Strož

15

54/2008

Ilda Figueiredo, Pedro Guerreiro

15

55/2008

Hanne Dahl, Carl Schlyter, Johannes Blokland

17

56/2008

Angelika Niebler, Stefano Zappalà, Patrizia Toia, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines

53

57/2008

Alexander Alvaro, Paulo Casaca, Jana Hybášková, Józef Pinior, Helga Trüpel

33

58/2008

Daniel Strož, Jiří Maštálka, Jaromír Kohlíček

14

59/2008

Rareş-Lucian Niculescu

10

60/2008

Urszula Krupa, Witold Tomczak

5

61/2008

Daciana Octavia Sârbu, Magor Imre Csibi

16

62/2008

Bruno Gollnisch

11

63/2008

Eluned Morgan, Robert Goebbels, Miloslav Ransdorf, Claude Turmes, Fiona Hall

45


20. Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden

Enligt artikel 172.2 i arbetsordningen ska protokollet från sammanträdet föreläggas kammaren för justering vid inledningen av nästföljande sammanträde.

Efter parlamentets godkännande ska de antagna texterna omedelbart översändas till behöriga instanser.


21. Datum för nästa sammanträdesperiod

Nästa sammanträdesperiod skulle äga rum den 01.09.200804.09.2008.


22. Avbrytande av sessionen

Talmannen förklarade Europaparlamentets session avbruten.

Sammanträdet avslutades kl. 16.45.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

Generalsekreterare

Talman


NÄRVAROLISTA

Följande skrev på:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Ayala Sender, Aylward, Badia i Cutchet, Baeva, Enrique Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, Berlato, Berman, Bielan, Birutis, Blokland, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Elmar Brok, Budreikaitė, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Busuttil, Buzek, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Claeys, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, David, Davies, De Blasio, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Andrew Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fiore, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Locatelli, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Marinescu, Markov, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Navarro, Nechifor, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Oprea, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Petre, Pflüger, Pietikäinen, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Pittella, Pleštinská, Podimata, Podkański, Hans-Gert Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Robusti, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Schaldemose, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Skinner, Škottová, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stavreva, Sterckx, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Sudre, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Takkula, Tannock, Tarand, Thomsen, Ţicău, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Turmes, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veraldi, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zimmer, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy