Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου 2008 - Βρυξέλλες

2. Κατάθεση εγγράφωv

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή των δικαιωμάτων των ασθενών στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη (COM(2008)0414 - C6-0257/2008 - 2008/0142(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

FEMM, EMPL, ITRE, JURI, ECON, IMCO

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 19/2008 - Τμήμα III – Επιτροπή (N6-0007/2008 - C6-0274/2008 - 2008/2167(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την υπογραφή συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για τη συνεργασία όσον αφορά την κανονιστική ρύθμιση της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας (10972/2007 - C6-0275/2008 - 2007/0111(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας :

TRAN

- Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Kοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί τροποποίησης της οδηγίας 1999/62/ΕΚ περί επιβολής τελών στα βαρέα φορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούν ορισμένα έργα υποδομής (COM(2008)0436 - C6-0276/2008 - 2008/0147(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

TRAN

γνωμοδότηση :

ENVI, ITRE

- Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού για συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα (COM(2008)0399 - C6-0277/2008 - 2008/0151(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

ITRE, JURI

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί της εκούσιας συμμετοχής οργανισμών σε κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS) (COM(2008)0402 - C6-0278/2008 - 2008/0154(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

ITRE, IMCO

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί συστήματος κοινοτικού οικολογικού σήματος (COM(2008)0401 - C6-0279/2008 - 2008/0152(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

ITRE, IMCO

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση διευκόλυνσης για την ταχεία αντιμετώπιση των διογκούμενων τιμών των τροφίμων στις αναπτυσσόμενες χώρες (COM(2008)0450 - C6-0280/2008 - 2008/0149(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

DEVE

γνωμοδότηση :

AFET, AGRI, BUDG, INTA

- Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/116/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διάρκεια προστασίας του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και ορισμένων συγγενικών δικαιωμάτων (COM(2008)0464 - C6-0281/2008 - 2008/0157(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

JURI

γνωμοδότηση :

CULT, ITRE, IMCO

- Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου περί διατήρησης των αλιευτικών πόρων μέσω τεχνικών μέτρων (COM(2008)0324 - C6-0282/2008 - 2008/0112(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας :

PECH

γνωμοδότηση :

ENVI

- Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου περί του καταστατικού της ευρωπαϊκής ιδιωτικής εταιρίας (COM(2008)0396 - C6-0283/2008 - 2008/0130(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας :

JURI

γνωμοδότηση :

ECON

- Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) (COM(2008)0458 - C6-0287/2008 - 2008/0153(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

γνωμοδότηση :

JURI

- Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου σχετικά με τις φορολογικές απαλλαγές που εφαρμόζονται στις οριστικές εισόδους, από κράτος μέλος, προσωπικών ειδών που ανήκουν σε ιδιώτες (Κωδικοποιημένη έκδοση) (COM(2008)0376 - C6-0290/2008 - 2008/0120(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας :

JURI

- Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης των προσώπων ανεξαρτήτως θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού (COM(2008)0426 - C6-0291/2008 - 2008/0140(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

FEMM, CULT, EMPL, IMCO, ENVI

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός, και της κυβέρνησης της Νέας Ζηλανδίας, αφετέρου (COM(2008)0170 - C6-0292/2008 - 2008/0066(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

γνωμοδότηση :

AFET

- Πρόταση απόφασης - πλαισίου του Συμβουλίου σχετικά με το ευρωπαϊκό ένταλμα συγκέντρωσης αποδεικτικών στοιχείων (ΕΕΣΑΣ) για τη συγκέντρωση αντικειμένων, εγγράφων και δεδομένων με σκοπό τη χρησιμοποίησή τους στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών (13076/2007 - C6-0293/2008 - 2003/0270(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

JURI

- Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5 για το οικονομικό έτος 2008 το οποίο καταρτίσθηκε από το Συμβούλιο στις 22 Ιουλίου 2008 (11571/2008 - C6-0294/2008 - 2008/2161(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου