Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου 2008 - Βρυξέλλες

3. Συζήτηση σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των κατατεθεισών προτάσεων ψηφίσματος)

Οι εξής βουλευτές ή πολιτικές ομάδες υποβάλλουν αιτήματα όσον αφορά τη διοργάνωση σχετικής συζήτησης, σύμφωνα με το άρθρο 115 του Κανονισμού, για τις ακόλουθες προτάσεις ψηφίσματος:

I. Πραξικόπημα στην Μαυριτανία

- Pasqualina Napoletano, Marie-Arlette Carlotti και Alain Hutchinson, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, σχετικά με το πραξικόπημα στη Μαυριτανία (B6-0386/2008)

- Colm Burke, Charles Tannock, Urszula Gacek, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Carlos José Iturgaiz Angulo και Laima Liucija Andrikienė, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, σχετικά με το πραξικόπημα στη Μαυριτανία (B6-0392/2008)

- Thierry Cornillet, Μάριος Ματσάκης και Renate Weber, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με το πραξικόπημα στη Μαυριτανία (B6-0397/2008)

- Luisa Morgantini, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με το πραξικόπημα στη Μαυριτανία (B6-0398/2008)

- Marie Anne Isler Béguin και Hélène Flautre, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με το πραξικόπημα στη Μαυριτανία (B6-0408/2008)

- Ģirts Valdis Kristovskis, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Ewa Tomaszewska, Hanna Foltyn-Kubicka, Adam Bielan και Mieczysław Edmund Janowski, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, σχετικά με το πραξικόπημα στη Μαυριτανία (B6-0409/2008)

II. Εκτελέσεις δι'απαγχονισμού στο Ιράν

- Pasqualina Napoletano, Hannes Swoboda, Christa Prets και Paulo Casaca, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, σχετικά με τις εκτελέσεις δι' απαγχονισμού στο Ιράν (B6-0389/2008)

- Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Urszula Gacek, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola και Tunne Kelam, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, σχετικά με τις εκτελέσεις δι' απαγχονισμού στο Ιράν (B6-0394/2008)

- Μάριος Ματσάκης, Marco Cappato και Frédérique Ries, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τις εκτελέσεις δι' απαγχονισμού στο Ιράν (B6-0400/2008)

- Tobias Pflüger, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τη θανατική ποινή στο Ιράν (B6-0401/2008)

- Angelika Beer, Raül Romeva i Rueda και Monica Frassoni, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τη θανατική ποινή στο Ιράν (B6-0403/2008)

- Cristiana Muscardini, Angelika Beer, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Ewa Tomaszewska και Mieczysław Edmund Janowski, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, σχετικά με τις εκτελέσεις στο Ιράν (B6-0404/2008)

III. Δολοφονίες αλμπίνων στην Τανζανία   

- Pasqualina Napoletano, Josep Borrell Fontelles και Alain Hutchinson, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, σχετικά με τις δολοφονίες αλμπίνων στην Τανζανία (B6-0387/2008)

- Ryszard Czarnecki, Jan Tadeusz Masiel, Adam Bielan, Ewa Tomaszewska, Konrad Szymański, Mieczysław Edmund Janowski και Hanna Foltyn-Kubicka, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, σχετικά με τις δολοφονίες αλμπίνων στην Τανζανία (B6-0390/2008)

- Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola και Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, σχετικά με τις δολοφονίες αλμπίνων στην Τανζανία (B6-0391/2008)

- Μάριος Ματσάκης και Renate Weber, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την κατάσταση των αλμπίνων στην Τανζανία (B6-0405/2008)

- Vittorio Agnoletto, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τις δολοφονίες αλμπίνων στην Τανζανία (B6-0406/2008)

- Margrete Auken, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τις δολοφονίες αλμπίνων στην Τανζανία (B6-0407/2008).

Ο χρόνος αγόρευσης κατανέμεται σύμφωνα με το άρθρο 142 του Κανονισμού.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου