Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/0029(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0275/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0275/2008

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 02/09/2008 - 5.3
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0371

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου 2008 - Βρυξέλλες

5.3. Πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες» (2007-2013) ***I (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 1904/2006/ΕΚ για τη θέσπιση του προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες» για την περίοδο 2007-2013 με σκοπό την προώθηση της ενεργού συμμετοχής του ευρωπαίου πολίτη στα κοινά [COM(2008)0059 - C6-0060/2008 - 2008/0029(COD)] - Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. Εισηγήτρια: Κατερίνα Μπατζελή (A6-0275/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ και ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2008)0371)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου