Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/0025(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0276/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0276/2008

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 02/09/2008 - 5.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0372

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου 2008 - Βρυξέλλες

5.4. Πρόγραμμα δράσης στον τομέα της εκπαίδευσης και της διά βίου κατάρτισης ***I (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 1720/2006/ΕΚ για τη θέσπιση προγράμματος δράσης στον τομέα της δια βίου μάθησης [COM(2008)0061 - C6-0064/2008 - 2008/0025(COD)] - Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. Εισηγήτρια: Κατερίνα Μπατζελή (A6-0276/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ και ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2008)0372)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου