Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2008/2099(INI)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A6-0305/2008

Debatten :

PV 02/09/2008 - 10
CRE 02/09/2008 - 10

Stemmingen :

PV 24/09/2008 - 8.2
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2008)0451

Notulen
Dinsdag 2 september 2008 - Brussel

10. Elektronische-communicatienetwerken en -diensten***I - Europese Autoriteit voor de elektronische-communicatiemarkt ***I - Ten volle profijt trekken van het digitale dividend in Europa: Een gemeenschappelijke aanpak voor het gebruik van het spectrum dat vrijkomt door de digitale omschakeling - Elektronische-communicatienetwerken en -diensten, bescherming van de persoonlijke levenssfeer en consumentenbescherming ***I (debat)
CRE

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Richtlijnen 2002/21/EG inzake een gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronische-communicatienetwerken en -diensten, 2002/19/EG inzake de toegang tot en interconnectie van elektronische-communicatienetwerken en bijbehorende faciliteiten en 2002/20/EG betreffende de machtiging voor elektronische-communicatienetwerken en -diensten [COM(2007)0697 - C6-0427/2007 - 2007/0247(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Catherine Trautmann (A6-0321/2008)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van de Europese Autoriteit voor de elektronische-communicatiemarkt [COM(2007)0699 - C6-0428/2007 - 2007/0249(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Pilar del Castillo Vera (A6-0316/2008)

Verslag over het ten volle profijt trekken van het digitale dividend in Europa: Een gemeenschappelijke aanpak voor het gebruik van het spectrum dat vrijkomt door de digitale omschakeling [2008/2099(INI)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Patrizia Toia (A6-0305/2008)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2002/22/EG inzake de universele dienst en gebruikersrechten met betrekking tot elektronische-communicatienetwerken en -diensten, Richtlijn 2002/58/EG betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie en Verordening (EG) nr. 2006/2004 betreffende samenwerking met betrekking tot consumentenbescherming [COM(2007)0698 - C6-0420/2007 - 2007/0248(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Malcolm Harbour (A6-0318/2008)

Het woord wordt gevoerd door Luc Chatel (fungerend voorzitter van de Raad), Eric Besson (fungerend voorzitter van de Raad) en Viviane Reding (lid van de Commissie).

VOORZITTER: Martine ROURE
Ondervoorzitter

Catherine Trautmann, Pilar del Castillo Vera, Patrizia Toia en Malcolm Harbour leiden hun verslagen in.

Het woord wordt gevoerd door Jutta Haug (rapporteur voor advies van de Commissie BUDG), Karsten Friedrich Hoppenstedt (rapporteur voor advies van de Commissie ECON), Gunnar Hökmark (rapporteur voor advies van de Commissie ECON), Robert Goebbels (rapporteur voor advies van de Commissie ECON), Sophia in 't Veld (rapporteur voor advies van de Commissie ECON), Reino Paasilinna (rapporteur voor advies van de Commissie ITRE), Marian Zlotea (rapporteur voor advies van de Commissie IMCO), Edit Herczog (rapporteur voor advies van de Commissie IMCO), Manolis Mavrommatis (rapporteur voor advies van de Commissie CULT), Cornelis Visser (rapporteur voor advies van de Commissie CULT), Gyula Hegyi (rapporteur voor advies van de Commissie CULT), Ignasi Guardans Cambó (rapporteur voor advies van de Commissie CULT), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (rapporteur voor advies van de Commissie JURI), Manuel Medina Ortega (rapporteur voor advies van de Commissie JURI), Alexander Alvaro (rapporteur voor advies van de Commissie LIBE), Angelika Niebler, namens de PPE-DE-Fractie, Erika Mann, namens de PSE-Fractie, Patrizia Toia, namens de ALDE-Fractie, Roberts Zīle, namens de UEN-Fractie, Rebecca Harms, namens de Verts/ALE-Fractie, Eva-Britt Svensson, namens de GUE/NGL-Fractie, Nils Lundgren, namens de IND/DEM-Fractie, Desislav Chukolov, niet-ingeschrevene, Paul Rübig, Silvia-Adriana Ţicău, Alexander Alvaro, Seán Ó Neachtain, David Hammerstein, Hanne Dahl, Jerzy Buzek, Eric Besson, Bernadette Vergnaud en Cristian Silviu Buşoi.

VOORZITTER: Diana WALLIS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Leopold Józef Rutowicz, Kathy Sinnott, Jacques Toubon, Evelyne Gebhardt, Erna Hennicot-Schoepges, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Zita Pleštinská en Stavros Lambrinidis.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Ruth Hieronymi, Katerina Batzeli, Dumitru Oprea, Arlene McCarthy en Pierre Pribetich.

Het woord wordt gevoerd door Luc Chatel, Viviane Reding, Catherine Trautmann, Pilar del Castillo Vera, Patrizia Toia en Malcolm Harbour.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: volgende vergaderperiode.

Juridische mededeling - Privacybeleid