Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/2598(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-0069/2008 (B6-0545/2008)

Συζήτηση :

PV 02/09/2008 - 17
CRE 02/09/2008 - 17

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου 2008 - Βρυξέλλες

17. Κλωνοποίηση ζώων για τον εφοδιασμό σε τρόφιμα (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Προφορική ερώτηση (O-0069/2008) που κατέθεσε ο Neil Parish, εξ ονόματος της Επιτροπής AGRI: Κλωνοποίηση ζώων για τον εφοδιασμό σε τρόφιμα (B6-0545/2008)

Ο Neil Parish (συντάκτης) αναπτύσσει την προφορική ερώτηση.

Η Ανδρούλα Βασιλείου (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην προφορική ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Agnes Schierhuber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Csaba Sándor Tabajdi, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Mojca Drčar Murko, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Janusz Wojciechowski, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, David Hammerstein, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Kartika Tamara Liotard, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jim Allister, μη εγγεγραμμένος, Czesław Adam Siekierski, Andrzej Tomasz Zapałowski, John Purvis και Mairead McGuinness.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" ο James Nicholson.

Παρεμβαίνει η Ανδρούλα Βασιλείου.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 108, παράγραφος 5, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Neil Parish, εξ ονόματος της Επιτροπής AGRI, σχετικά με την κλωνοποίηση ζώων για επισιτιστικούς σκοπούς (B6-0373/2008).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 03.09.2008.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου