Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου 2008 - Βρυξέλλες
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάθεση εγγράφωv
 3.Συζήτηση σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των κατατεθεισών προτάσεων ψηφίσματος)
 4.Kοινωνικό πακέτο (μέρος πρώτο) (συζήτηση)
 5.Ώρα των ψηφοφοριών
  
5.1.Πρόγραμμα "Νεολαία εν δράσει" (2007-2013) ***I (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.2.Πρόγραμμα "Πολιτισμός" (2007-2013) ***I (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.3.Πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες» (2007-2013) ***I (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.4.Πρόγραμμα δράσης στον τομέα της εκπαίδευσης και της διά βίου κατάρτισης ***I (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.5.Σύναψη του πρωτοκόλλου της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΚ/Ουζμπεκιστάν, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην ΕΕ * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.6.Σύναψη του πρωτοκόλλου της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΚ/Κιργιζιστάν, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην ΕΕ * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.7.Σύναψη του πρωτοκόλλου της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΚ/Τατζικιστάν, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην ΕΕ * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.8.Ευθύνη του Μαυροβουνίου για τα μακροπρόθεσμα δάνεια που χορηγήθηκαν στη Σερβία και Μαυροβούνιο (πρώην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας) * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.9.Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.10.Αλιευτική συμφωνία του Νοτίου Ινδικού Ωκεανού * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.11.Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2008 (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.12.Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.13.Εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης των αποφάσεων * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.14.Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης των παράκτιων περιοχών της Ευρώπης (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.15.Χρήση του Συστήματος Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) στο πλαίσιο του κώδικα συνόρων του Σένγκεν ***I (ψηφοφορία)
  
5.16.Ενίσχυση της Eurojust και τροποποίηση της απόφασης 2002/187/ΔΕΥ * (ψηφοφορία)
  
5.17.Αξιολόγηση του συστήματος του Δουβλίνου (ψηφοφορία)
  
5.18.Ζητήματα που αφορούν την ασφάλιση αυτοκινήτων (ψηφοφορία)
  
5.19.Συντονισμένη στρατηγική με σκοπό τη βελτίωση της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής (ψηφοφορία)
 6.Αιτιολογήσεις ψήφου
 7.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 8.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 9.Παρουσίαση από το Συμβούλιο του σχεδίου γενικού προϋπολογισμού – Οικονομικό έτος 2009
 10.Δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών***I - Ευρωπαϊκή αρχή για την αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών ***I - Να επωφεληθούμε πλήρως από το ψηφιακό μέρισμα στην Ευρώπη: κοινή προσέγγιση για τη χρήση του φάσματος που απελευθερώνεται από την ψηφιακή μετάβαση - Δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, προστασία της ιδιωτικής ζωής και προστασία των καταναλωτών ***I (συζήτηση)
 11.Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο)
 12.Συνέχεια που δόθηκε σε αίτηση υπεράσπισης της ασυλίας
 13.Ειδική έκθεση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή μετά το σχέδιο σύστασης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την καταγγελία 3453/2005/GG (συζήτηση)
 14.Ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών - 2008 (συζήτηση)
 15.ENISA (Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών) (συζήτηση)
 16.Αντίκτυπος του μάρκετινγκ και της διαφήμισης στην ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών (συζήτηση)
 17.Κλωνοποίηση ζώων για τον εφοδιασμό σε τρόφιμα (συζήτηση)
 18.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 19.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (239 kb) Κατάσταση παρόντων (64 kb)       
 
Συνοπτικά πρακτικά (168 kb) Κατάσταση παρόντων (24 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (247 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (982 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (248 kb) Κατάσταση παρόντων (72 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (153 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (360 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου