Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Teisipäev, 2. september 2008 - Brüssel
 1.Istungi algus
 2.Esitatud dokumendid
 3.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)
 4.Sotsiaalpakett (esimene osa) (arutelu)
 5.Hääletused
  
5.1.Programm "Aktiivsed noored" (2007-2013) ***I (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
5.2.Programm "Kultuur" (2007-2013) ***I (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
5.3.Programm "Kodanike Euroopa" (2007–2013) ***I (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
5.4.Tegevusprogramm elukestva õppe alal ***I (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
5.5.EÜ ja Usbekistani vahelise partnerlus- ja koostöölepingu protokoll * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
5.6.EÜ ja Kirgiisi Vabariigi vahelise partnerlus- ja koostöölepingu protokoll * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
5.7.EÜ ja Tadžikistani vahelise partnerlus- ja koostöölepingu protokoll * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
5.8.Montenegro kohustus Serbiale ja Montenegrole (endine Jugoslaavia Liitvabariik) antud pikaajaliste laenude eest * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
5.9.Mahepõllumajanduslik tootmine ning mahepõllumajanduslike toodete märgistamine * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
5.10.India ookeani lõunaosa kalanduskokkulepe * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
5.11.Paranduseelarve nr 5/2008 projekt (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
5.12.Euroopa õigusalase koostöö võrgustik * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
5.13.Vastastikuse tunnustamise põhimõtte kohaldamine kriminaalasjades tehtud otsuste suhtes * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
5.14.Kalandus ja akvakultuur seoses Euroopa rannikualade integreeritud majandamisega (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
5.15.Viisainfosüsteemi (VIS) kasutamine Schengeni piirieeskirjade raames ***I (hääletus)
  
5.16.Eurojusti tugevdamine ja otsuse 2002/187/JSK muutmine * (hääletus)
  
5.17.Dublini süsteemi hindamisaruanne (hääletus)
  
5.18.Teatavad liikluskindlustusega seotud küsimused (hääletus)
  
5.19.Maksupettuste vastase võitluse tõhustamise kooskõlastatud strateegia (hääletus)
 6.Selgitused hääletuse kohta
 7.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 8.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 9.Üldeelarve projekti esitamine nõukogu poolt – 2009. aasta eelarve
 10.Elektroonilised sidevõrgud ja -teenused***I - Euroopa Elektroonilise Side Turu Amet ***I - Kuidas digitaalset dividendi Euroopas täielikult ära kasutada: ühine lähenemisviis digitaalringhäälingule üleminekuga vabaneva spektriosa kasutamisel - Elektroonilised sidevõrgud ja -teenused, eraelu puutumatuse kaitse ja tarbijakaitse ***I (arutelu)
 11.Infotund (küsimused nõukogule)
 12.Puutumatuse kaitsmise taotluse järelmeetmed
 13.Euroopa Ombudsmani eriaruanne Euroopa Parlamendile seoses kaebuse 3453/2005/GG raames Euroopa Komisjonile esitatava soovituse projektiga (arutelu)
 14.Sooline võrdõiguslikkus - 2008 (arutelu)
 15.Euroopa Võrgu- ja Teabeturbeamet (ENISA) (arutelu)
 16.Turunduse ja reklaami mõju soolisele võrdõiguslikkusele (arutelu)
 17.Loomade toiduks kloonimine (arutelu)
 18.Järgmise istungi päevakord
 19.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (208 kb) Kohalolijate nimekiri (64 kb)       
 
Protokoll (156 kb) Kohalolijate nimekiri (24 kb) Hääletustulemused (218 kb) Nimelise hääletuse tulemused (971 kb) 
 
Protokoll (219 kb) Kohalolijate nimekiri (64 kb) Hääletustulemused (131 kb) Nimelise hääletuse tulemused (351 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika