Показалец 
Протокол
PDF 253kWORD 169k
Вторник, 2 септември 2008 г. - Брюксел
1.Откриване на заседанието
 2.Внесени документи
 3.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)
 4.Социален пакет (първа част) (разискване)
 5.Време за гласуване
  
5.1.Създаване на програма „Младежта в действие“ (2007–2013 г.) ***I (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.2.Създаване на програма „Култура“ (2007–2013 г.) ***I (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.3.Насърчаване на активното европейско гражданство (2007–2013 г.) ***I (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.4.Програма за действие за обучение през целия живот ***I (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.5.Сключване на протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество между ЕО и Узбекистан, като се има предвид присъединяването към ЕС на България и Румъния * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.6.Сключване на Протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество ЕО-Киргизстан, за да се вземе предвид присъединяването на България и Румъния към Европейския съюз * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.7.Сключване на протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество ЕО-Таджикистан, за да се вземе предвид присъединяването на България и Румъния към ЕС * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.8.Отговорността на Черна гора във връзка с дългосрочните заеми, отпуснати на Република Сърбия и Черна гора (бивша Федерална република Югославия) * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.9.Изменение на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.10.Сключване от името на Европейската общност на Споразумението за риболов в южен Индийски океан * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.11.Проект на коригиращ бюджет № 5/2008 на Европейския съюз за финансовата 2008 г. (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.12.Европейска съдебна мрежа * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.13.Прилагане на принцип за взаимно признаване на съдебни решения по наказателни дела * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.14.Рибарство и аквакултури в рамките на интегрираното управление на крайбрежните зони в Европа (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.15.Използване на Визовата информационна система (ВИС) съгласно Кодекса на шенгенските граници ***I (гласуване)
  
5.16.Укрепване на Евроюст * (гласуване)
  
5.17.Оценка на Дъблинската система (гласуване)
  
5.18.Някои въпроси, свързани с автомобилното застраховане (гласуване)
  
5.19.Координирана стратегия за засилване на борбата с данъчните измами (гласуване)
 6.Обяснениe на вот
 7.Поправки на вот и намерения за гласуване
 8.Одобряване на протокола от предишното заседание
 9.Представяне от Съвета на общия проектобюджет – Финансовата 2009 г.
 10.Електронни съобщителни мрежи и услуги***I - Създаване на Европейски орган за пазара на електронни съобщения ***I - Пълноценно използване на предимствата от цифровия дивидент в Европа: общ подход към използването на радиочестотния спектър, освободен при преминаване към цифрово радиоразпръскване - Електронни съобщителни мрежи и услуги: защита на правото на неприкосновеност на личния живот и защита на потребителите ***I (разискване)
 11.Време за въпроси (въпроси към Съвета)
 12.Последващи действия след искане за защита на имунитет
 13.Специален доклад на Европейския омбудсман вследствие на проектопрепоръката към Европейската комисия в жалба 3453/2005/GG (разискване)
 14.Равенство между жените и мъжете — 2008 г. (разискване)
 15.Европейска агенция за мрежова и информационна сигурност (ENISA) (разискване)
 16.Влияние на маркетинга и рекламите върху равенството между жените и мъжете (разискване)
 17.Клонирането на животни с цел снабдяване с храни (разискване)
 18.Дневен ред на следващото заседание
 19.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Заместник-председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието бе открито в 9.05 ч.


2. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от Съвета и Комисията

- Предложение за директива на Европейския Парламент и на Съвета за прилагането на правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване (COM(2008)0414 - C6-0257/2008 - 2008/0142(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

FEMM, EMPL, ITRE, JURI, ECON, IMCO

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 19/2008 - Раздел III - Комисия (N6-0007/2008 - C6-0274/2008 - 2008/2167(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за решение на Съвета относно подписването на споразумение между Европейската общност и Съединените американски щати относно сътрудничеството в областта на регламентиране на безопасността на гражданското въздухоплаване (10972/2007 - C6-0275/2008 - 2007/0111(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

TRAN

- Предложение за директива на Европейския парламент и Съвета за изменение на Директива 1999/62/EО относно заплащането на такси от тежкотоварни автомобили за ползване на определени инфраструктури (COM(2008)0436 - C6-0276/2008 - 2008/0147(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

TRAN

подпомагаща :

ENVI, ITRE

- Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продукти, свързани с енергопотреблението (COM(2008)0399 - C6-0277/2008 - 2008/0151(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

ITRE, JURI

- Предложение за регламент на Европейския парламент и Съвета относно доброволното участие на организации в Схема на Общността по управление на околната среда и одитиране (EMAS) (COM(2008)0402 - C6-0278/2008 - 2008/0154(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

ITRE, IMCO

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Схема на Общността за екомаркировка (COM(2008)0401 - C6-0279/2008 - 2008/0152(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

ITRE, IMCO

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на инструмент за бързи ответни мерки във връзка с покачващите се цени на храните в развиващите се страни (COM(2008)0450 - C6-0280/2008 - 2008/0149(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

DEVE

подпомагаща :

AFET, AGRI, BUDG, INTA

- Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2006/116/EО на Европейския парламент и на Съвета за срока за закрила на авторското право и някои сродни права (COM(2008)0464 - C6-0281/2008 - 2008/0157(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

JURI

подпомагаща :

CULT, ITRE, IMCO

- Предложение за регламент на Съвета относно опазването на рибните ресурси посредством технически мерки (COM(2008)0324 - C6-0282/2008 - 2008/0112(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

PECH

подпомагаща :

ENVI

- Предложение за регламент на Съвета относно статута на Европейското частно дружество (COM(2008)0396 - C6-0283/2008 - 2008/0130(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

JURI

подпомагаща :

ECON

- Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) (COM(2008)0458 - C6-0287/2008 - 2008/0153(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

подпомагаща :

JURI

- Предложение за директива на Съвета за освобождаване от данъчно облагане при окончателно въвеждане на имуществото на физически лица от една от държавите-членки (Кодифицирана версия) (COM(2008)0376 - C6-0290/2008 - 2008/0120(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

JURI

- Предложение за директива на Съвета за прилагане на принципа на равно третиране на лицата без оглед на религиозна принадлежност или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация (COM(2008)0426 - C6-0291/2008 - 2008/0140(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

FEMM, CULT, EMPL, IMCO, ENVI

- Предложение за решение на Съвета за сключването от името на Европейската общност на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейската общност, от една страна, и правителството на Нова Зеландия, от друга страна (COM(2008)0170 - C6-0292/2008 - 2008/0066(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

подпомагаща :

AFET

- Предложение за рамково решение на Съвета относно Европейската заповед за предаване на доказателства с цел получаването на предмети, документи и данни, които да се използват в производства с наказателен характер (13076/2007 - C6-0293/2008 - 2003/0270(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

JURI

- Проект за коригиращ бюджет № 5 за финансовата 2008 година, утвърден от Съвета на 22 юли 2008 г. (11571/2008 - C6-0294/2008 - 2008/2161(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG


3. Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)

Долупосочените членове на Парламента или политически групи са внесли искания за провеждането на такива разисквания, на основание член 115 от Правилника за дейността, по следните предложения за резолюции:

I. Държавен преврат в Мавритания

- Pasqualina Napoletano, Marie-Arlette Carlotti и Alain Hutchinson, от името на групата PSE, относно държавния преврат в Мавритания (B6-0386/2008)

- Colm Burke, Charles Tannock, Urszula Gacek, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Carlos José Iturgaiz Angulo и Laima Liucija Andrikienė, от името на групата PPE-DE, относно държавния преврат в Мавритания (B6-0392/2008)

- Thierry Cornillet, Marios Matsakis и Renate Weber, от името на групата ALDE, относно държавния преврат в Мавритания (B6-0397/2008)

- Luisa Morgantini, от името на групата GUE/NGL, относно държавния преврат в Мавритания (B6-0398/2008)

- Marie Anne Isler Béguin и Hélène Flautre, от името на групата Verts/ALE, относно държавния преврат в Мавритания (B6-0408/2008)

- Ģirts Valdis Kristovskis, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Ewa Tomaszewska, Hanna Foltyn-Kubicka, Adam Bielan и Mieczysław Edmund Janowski, от името на групата UEN, относно държавния преврат в Мавритания (B6-0409/2008)

II. Обесвания в Иран

- Pasqualina Napoletano, Hannes Swoboda, Christa Prets и Paulo Casaca, от името на групата PSE, относно изпълнение на смъртни присъди чрез обесване в Иран (B6-0389/2008)

- Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Urszula Gacek, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola и Tunne Kelam, от името на групата PPE-DE, относно изпълнение на смъртни присъди чрез обесване в Иран (B6-0394/2008)

- Marios Matsakis, Marco Cappato и Frédérique Ries, от името на групата ALDE, относно изпълнение на смъртни присъди чрез обесване в Иран (B6-0400/2008)

- Tobias Pflüger, от името на групата GUE/NGL, относно смъртното наказание в Иран (B6-0401/2008)

- Angelika Beer, Raül Romeva i Rueda и Monica Frassoni, от името на групата Verts/ALE, относно смъртното наказание в Иран (B6-0403/2008)

- Cristiana Muscardini, Angelika Beer, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Ewa Tomaszewska и Mieczysław Edmund Janowski, от името на групата UEN, относно екзекуциите в Иран (B6-0404/2008)

III. Убийства на албиноси в Танзания   

- Pasqualina Napoletano, Josep Borrell Fontelles и Alain Hutchinson, от името на групата PSE, относно убийствата на албиноси в Танзания (B6-0387/2008)

- Ryszard Czarnecki, Jan Tadeusz Masiel, Adam Bielan, Ewa Tomaszewska, Konrad Szymański, Mieczysław Edmund Janowski и Hanna Foltyn-Kubicka, от името на групата UEN, относно убийствата на албиноси в Танзания (B6-0390/2008)

- Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola и Charles Tannock, от името на групата PPE-DE, относно убийствата на албиноси в Танзания (B6-0391/2008)

- Marios Matsakis и Renate Weber, от името на групата ALDE, относно убийствата на албиноси в Танзания (B6-0405/2008)

- Vittorio Agnoletto, от името на групата GUE/NGL, относно убийствата на албиноси в Танзания (B6-0406/2008)

- Margrete Auken, от името на групата Verts/ALE, относно убийствата на албиноси в Танзания (B6-0407/2008).

Времето за изказвания се разпределя в съответствие с член 142 от Правилника за дейността.


4. Социален пакет (първа част) (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Социален пакет (първа част)

Vladimír Špidla (член на Комисията) и Xavier Bertrand (действащ председател на Съвета) направиха изявления.

Изказаха се: Joseph Daul, от името на групата PPE-DE, Martin Schulz, от името на групата PSE, Graham Watson, от името на групата ALDE, Jan Tadeusz Masiel, от името на групата UEN, Jean Lambert, от името на групата Verts/ALE, Gabriele Zimmer, от името на групата GUE/NGL, Derek Roland Clark, от името на групата IND/DEM, Carl Lang, независим член на ЕП, и Thomas Mann.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Manuel António dos SANTOS
Заместник-председател

Изказаха се: Harlem Désir, Bernard Lehideux, Ryszard Czarnecki, Elisabeth Schroedter, Dimitrios Papadimoulis, Hanne Dahl, Andreas Mölzer, Philip Bushill-Matthews, Magda Kósáné Kovács, Gérard Deprez, Wojciech Roszkowski, Tatjana Ždanoka, Jacky Hénin, Nils Lundgren, Jana Bobošíková, Juan Andrés Naranjo Escobar, Stephen Hughes, Ona Juknevičienė, Ewa Tomaszewska, Ilda Figueiredo, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Alejandro Cercas, Sophia in 't Veld, Kyriacos Triantaphyllides, Anja Weisgerber, Anne Van Lancker, Elizabeth Lynne, Georgios Toussas, Manfred Weber и Andrzej Jan Szejna.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Gérard ONESTA
Заместник-председател

Изказаха се: Jean Marie Beaupuy, Peter Liese, Evangelia Tzampazi, Viktória Mohácsi, Iva Zanicchi, Jan Cremers, Evelyne Gebhardt, Gabriela Creţu, Donata Gottardi, Richard Falbr и Karin Jöns.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Monica Maria Iacob-Ridzi, Proinsias De Rossa, Mieczysław Edmund Janowski, Maria Petre, Jan Andersson и Richard Corbett.

Изказаха се: Xavier Bertrand и Vladimír Špidla.

Тъй като предложенията за резолюции все още не са на разположение, те ще бъдат обявени впоследствие.

Разискването приключи.

Гласуване: следваща месечна сесия.

(Заседанието, прекъснато в 11.40 ч. , в очакване на времето за гласуване, бе възобновено в 12.00 ч.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Edward McMILLAN-SCOTT
Заместник-председател

Изказа се Димитър Стоянов, който осъди начина, по който, според него, българската полиция се е отнесла към него на 30.07.2008 и отправи искане към Парламента да приеме позиция по този въпрос (Председателят му отговори, че компетентите органи ще бъдат сезирани).

5. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


5.1. Създаване на програма „Младежта в действие“ (2007–2013 г.) ***I (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение № 1719/2006/ЕО за създаване на програма „Младежта в действие“ за периода 2007–2013 г. [COM(2008)0056 - C6-0057/2008 - 2008/0023(COD)] - Комисия по култура и образование. Докладчик: Katerina Batzeli (A6-0274/2008)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

Katerina Batzeli (докладчик) направи изказване по тези доклади (A6-0274/2008, A6-0273/2008, A6-0275/2008 и A6-0276/2008) в съответствие с член 131, параграф 4 от Правилника за дейността.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА, ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ и ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P6_TA(2008)0369)


5.2. Създаване на програма „Култура“ (2007–2013 г.) ***I (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение № 1855/2006/EО относно създаване на програма „Култура“ (2007–2013 г.) [COM(2008)0057 - C6-0058/2008 - 2008/0024(COD)] - Комисия по култура и образование. Докладчик: Katerina Batzeli (A6-0273/2008)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА, ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ и ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P6_TA(2008)0370)


5.3. Насърчаване на активното европейско гражданство (2007–2013 г.) ***I (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение № 1904/2006/ЕО относно създаване на програмата „Европа за гражданите“ за периода 2007–2013 г. за насърчаване на активното европейско гражданство [COM(2008)0059 - C6-0060/2008 - 2008/0029(COD)] - Комисия по култура и образование. Докладчик: Katerina Batzeli (A6-0275/2008)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА, ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ и ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P6_TA(2008)0371)


5.4. Програма за действие за обучение през целия живот ***I (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение № 1720/2006/ЕО за създаване на Програма за действие за обучение през целия живот [COM(2008)0061 - C6-0064/2008 - 2008/0025(COD)] - Комисия по култура и образование. Докладчик: Katerina Batzeli (A6-0276/2008)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА, ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ и ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P6_TA(2008)0372)


5.5. Сключване на протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество между ЕО и Узбекистан, като се има предвид присъединяването към ЕС на България и Румъния * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Съвета и на Комисията относно сключване на Протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейските общности и техните държави-членки от една страна и Република Узбекистан от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз [COM(2007)0117 - C6-0213/2008 - 2007/0044(CNS)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0306/2008)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P6_TA(2008)0373)


5.6. Сключване на Протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество ЕО-Киргизстан, за да се вземе предвид присъединяването на България и Румъния към Европейския съюз * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Съвета и на Комисията относно сключване на Протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейските общности и техните държави-членки от една страна и Република Киргизстан, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз [COM(2007)0133 - C6-0228/2008 - 2007/0047(CNS)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0307/2008)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P6_TA(2008)0374)


5.7. Сключване на протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество ЕО-Таджикистан, за да се вземе предвид присъединяването на България и Румъния към ЕС * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Съвета и на Комисията относно сключване на Протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейските общности и техните държави-членки от една страна и Република Таджикистан от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз [COM(2007)0143 - C6-0254/2008 - 2007/0050(CNS)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0320/2008)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P6_TA(2008)0375)


5.8. Отговорността на Черна гора във връзка с дългосрочните заеми, отпуснати на Република Сърбия и Черна гора (бивша Федерална република Югославия) * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Съвета за откриване на самостоятелно задължение на Черна Гора и пропорционално намаляване на задължението на Сърбия във връзка с дългосрочните заеми, отпуснати от Общността на Държавния съюз на Сърбия и Черна гора (бившата Съюзна република Югославия) съгласно Решения 2001/549/ЕО и 2002/882/ЕО на Съвета [COM(2008)0228 - C6-0221/2008 - 2008/0086(CNS)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Helmuth Markov (A6-0281/2008)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P6_TA(2008)0376)


5.9. Изменение на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 834/2007 относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти [COM(2008)0314 - C6-0219/2008 - 2008/0097(CNS)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Neil Parish (A6-0311/2008)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P6_TA(2008)0377)


5.10. Сключване от името на Европейската общност на Споразумението за риболов в южен Индийски океан * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Съвета относно сключването от името на Европейската общност на Споразумението за риболов в южен Индийски океан [COM(2007)0831 - C6-0047/2008 - 2007/0285(CNS)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Philippe Morillon (A6-0315/2008)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ и ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P6_TA(2008)0378)


5.11. Проект на коригиращ бюджет № 5/2008 на Европейския съюз за финансовата 2008 г. (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно проект на коригиращ бюджет № 5/2008 на Европейския съюз за финансовата 2008 г. [11571/2008 – C6 0294/2008 – 2008/2161(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Kyösti Virrankoski (A6-0328/2008)

(Квалифицирано мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P6_TA(2008)0379)


5.12. Европейска съдебна мрежа * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно инициативата на Република Словения, Република Франция, Чешката република, Кралство Швеция, Кралство Испания, Кралство Белгия, Република Полша, Република Италия, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, Словашката република, Република Естония, Република Австрия и Португалската република с оглед приемането на Решение на Съвета относно Европейската съдебна мрежа [5620/2008 - C6-0074/2008 - 2008/0802(CNS)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A6-0292/2008)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)

ИНИЦИАТИВА, ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ и ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P6_TA(2008)0380)


5.13. Прилагане на принцип за взаимно признаване на съдебни решения по наказателни дела * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно инициативата на Република Словения, Френската република, Чешката република, Кралство Швеция, Словашката република, Обединеното кралство и Федерална република Германия с оглед приемането на Рамково решение на Съвета относно изпълнението на задочно постановени решения и за изменение на Рамково решение 2002/584/ПВР на Съвета относно европейската заповед за арест и процедурите за предаване между държавите-членки, Рамково решение 2005/214/ПВР на Съвета относно прилагането на принципа за взаимно признаване на финансови санкции, Рамково решение 2006/783/ПВР на Съвета за прилагане на принципа за взаимно признаване на решения за конфискация и Рамково решение 2008/.../ПВР от … относно прилагането на принципа за взаимно признаване на съдебни решения по наказателни дела, с които се налагат наказания лишаване от свобода или мерки, изискващи лишаване от свобода, за целите на тяхното изпълнение в Европейския съюз [05598/2008 - C6-0075/2008 - 2008/0803(CNS)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Armando França (A6-0285/2008)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 13)

Armando França (докладчик) направи изказване въз основа на член 131, параграф 4 от Правилника за дейността.

ИНИЦИАТИВА, ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ и ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P6_TA(2008)0381)


5.14. Рибарство и аквакултури в рамките на интегрираното управление на крайбрежните зони в Европа (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно рибарството и аквакултурите в рамките на интегрираното управление на крайбрежните зони в Европа [2008/2014(INI)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Ioannis Gklavakis (A6-0286/2008)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 14)

Ioannis Gklavakis (докладчик) направи изказване въз основа на член 131, параграф 4 от Правилника за дейността.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P6_TA(2008)0382)


5.15. Използване на Визовата информационна система (ВИС) съгласно Кодекса на шенгенските граници ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 562/2006 по отношение на използването на Визовата информационна система (ВИС) съгласно Кодекса на шенгенските граници [COM(2008)0101 - C6-0086/2008 - 2008/0041(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Mihael Brejc (A6-0208/2008)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 15)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P6_TA(2008)0383)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2008)0383)


5.16. Укрепване на Евроюст * (гласуване)

Доклад относно инициативата на Кралство Белгия, Чешката република, Република Естония, Кралство Испания, Френската република, Италианската република, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Република Словения, Словашката република и Кралство Швеция с оглед на приемане на решение на Съвета за укрепване на Евроюст и за изменение на Решение 2002/187/ПВР [05613/2008 - C6-0076/2008 - 2008/0804(CNS)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Renate Weber (A6-0293/2008)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 16)

ИНИЦИАТИВА

одобрено във вида, в който е изменено (P6_TA(2008)0384)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2008)0384)

Изказвания във връзка с гласуването:

Evelyne Gebhardt, от името на групата PSE, направи устно предложение за изменение на изменение 19, което бе одобрено.


5.17. Оценка на Дъблинската система (гласуване)

Доклад относно оценката на дъблинската система [2007/2262(INI)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Jean Lambert (A6-0287/2008)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 17)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2008)0385)


5.18. Някои въпроси, свързани с автомобилното застраховане (гласуване)

Доклад относно някои въпроси, свързани с автомобилното застраховане [2007/2258(INI)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Николай Младенов (A6-0249/2008)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 18)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2008)0386)


5.19. Координирана стратегия за засилване на борбата с данъчните измами (гласуване)

Доклад относно координирана стратегия за засилване на борбата с данъчните измами [2008/2033(INI)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Sharon Bowles (A6-0312/2008)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 19)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2008)0387)


6. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения, по смисъла на член 163, параграф 3 от Правилника за дейността, се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Доклад Sylvia-Yvonne Kaufmann - A6-0292/2008:

Hubert Pirker

Доклад Armando França - A6-0285/2008:

Hubert Pirker

Доклад Mihael Brejc - A6-0208/2008:

Hubert Pirker, Frank Vanhecke, Daniel Hannan

Доклад Renate Weber - A6-0293/2008:

Hubert Pirker

Доклад Jean Lambert - A6-0287/2008, Доклад Sharon Bowles - A6-0312/2008:

David Sumberg

Доклад Jean Lambert - A6-0287/2008:

Frank Vanhecke, Philip Claeys

Доклад Sharon Bowles - A6-0312/2008:

Christoph Konrad, Ivo Strejček, Astrid Lulling, Avril Doyle

Доклад Sylvia-Yvonne Kaufmann - A6-0292/2008/

Frank Vanhecke


7. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)", както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.

°
° ° °

Peter Baco и Konstantinos Droutsas съобщиха, че апаратите им за гласуване не са функционирали по време на гласуването по докладите A6-0274/2008, A6-0273/2008, A6-0275/2008 и A6-0276/2008.


(Заседанието, прекъснато в 12.50 ч., бе възобновено в 15.00 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Hans-Gert PÖTTERING
Председател

8. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание бе одобрен.


9. Представяне от Съвета на общия проектобюджет – Финансовата 2009 г.

Éric Woerth (действащ председател на Съвета) направи представянето.

Изказаха се: Jutta Haug (докладчик по общия бюджет за 2009 г. - раздел ІІІ), Janusz Lewandowski (докладчик по общия бюджет за 2009 г.- други раздели), Kyösti Virrankoski (заместник-председател на комисията BUDG), Dalia Grybauskaitė (член на Комисията) и Éric Woerth.

Точката е приключена.


10. Електронни съобщителни мрежи и услуги***I - Създаване на Европейски орган за пазара на електронни съобщения ***I - Пълноценно използване на предимствата от цифровия дивидент в Европа: общ подход към използването на радиочестотния спектър, освободен при преминаване към цифрово радиоразпръскване - Електронни съобщителни мрежи и услуги: защита на правото на неприкосновеност на личния живот и защита на потребителите ***I (разискване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2002/21/ЕО относно общата регулаторна рамка за електронните съобщителни мрежи и услуги, 2002/19/ЕО относно достъпа до електронни съобщителни мрежи и тяхната инфраструктура и взаимосвързаността между тях и 2002/20/ЕО относно разрешението на електронните съобщителни мрежи и услуги [COM(2007)0697 - C6-0427/2007 - 2007/0247(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Catherine Trautmann (A6-0321/2008)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейския орган за пазара на електронни съобщения [COM(2007)0699 - C6-0428/2007 - 2007/0249(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Pilar del Castillo Vera (A6-0316/2008)

Доклад относно пълноценното използване на предимствата от цифровия дивидент в Европа: общ подход към използването на радиочестотния спектър, освободен при преминаване към цифрово радиоразпръскване [2008/2099(INI)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Patrizia Toia (A6-0305/2008)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2002/22/ЕО относно универсалната услуга и правата на потребителите във връзка с електронните съобщителни мрежи и услуги, Директива 2002/58/ЕО относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации и Регламент (ЕО) № 2006/2004 за сътрудничество в областта на защита на потребителите [COM(2007)0698 - C6-0420/2007 - 2007/0248(COD)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Malcolm Harbour (A6-0318/2008)

Изказаха се: Luc Chatel (действащ председател на Съвета), Eric Besson (действащ председател на Съвета) и Viviane Reding (член на Комисията).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Martine ROURE
Заместник-председател

Catherine Trautmann, Pilar del Castillo Vera, Patrizia Toia и Malcolm Harbour представиха докладите.

Изказаха се: Jutta Haug (докладчик по становището на комисията BUDG), Karsten Friedrich Hoppenstedt (докладчик по становището на комисията ECON), Gunnar Hökmark (докладчик по становището на комисията ECON), Robert Goebbels (докладчик по становището на комисията ECON), Sophia in 't Veld (докладчик по становището на комисията ECON), Reino Paasilinna (докладчик по становището на комисията ITRE), Marian Zlotea (докладчик по становището на комисията IMCO), Edit Herczog (докладчик по становището на комисията IMCO), Manolis Mavrommatis (докладчик по становището на комисията CULT), Cornelis Visser (докладчик по становището на комисията CULT), Gyula Hegyi (докладчик по становището на комисията CULT), Ignasi Guardans Cambó (докладчик по становището на комисията CULT), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (докладчик по становището на комисията JURI), Manuel Medina Ortega (докладчик по становището на комисията JURI), Alexander Alvaro (докладчик по становището на комисията LIBE), Angelika Niebler, от името на групата PPE-DE, Erika Mann, от името на групата PSE, Patrizia Toia, от името на групата ALDE, Roberts Zīle, от името на групата UEN, Rebecca Harms, от името на групата Verts/ALE, Eva-Britt Svensson, от името на групата GUE/NGL, Nils Lundgren, от името на групата IND/DEM, Десислав Чуколов, независим член на ЕП, Paul Rübig, Silvia-Adriana Ţicău, Alexander Alvaro, Seán Ó Neachtain, David Hammerstein, Hanne Dahl, Jerzy Buzek, Eric Besson, Bernadette Vergnaud и Cristian Silviu Buşoi.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Diana WALLIS
Заместник-председател

Изказаха се: Leopold Józef Rutowicz, Kathy Sinnott, Jacques Toubon, Evelyne Gebhardt, Erna Hennicot-Schoepges, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Zita Pleštinská и Stavros Lambrinidis.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Ruth Hieronymi, Katerina Batzeli, Dumitru Oprea, Arlene McCarthy и Pierre Pribetich.

Изказаха се: Luc Chatel, Viviane Reding, Catherine Trautmann, Pilar del Castillo Vera, Patrizia Toia и Malcolm Harbour.

Разискването приключи.

Гласуване: следваща месечна сесия.


11. Време за въпроси (въпроси към Съвета)

Парламентът разгледа серия от въпроси към Съвета (B6-0457/2008).

Въпрос 1 (Manuel Medina Ortega): Политика на снабдяване със селскостопански продукти.

Jean-Pierre Jouyet (действащ председател на Съвета) отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Manuel Medina Ortega, Jim Allister и Paul Rübig.

Въпрос 2 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Европейски пакт за младежта.

Jean-Pierre Jouyet отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Marie Panayotopoulos-Cassiotou и Jörg Leichtfried.

Въпрос 3 (Robert Evans): Аномалии, свързани с положението на отвънморските територии на Европейския съюз.

Jean-Pierre Jouyet отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Robert Evans, Justas Vincas Paleckis и Avril Doyle.

Въпрос 4 (Avril Doyle): Мерки за приспособяване на границите по отношение на по-неефективния внос в областта на въглеродните емисии.

Jean-Pierre Jouyet отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Avril Doyle и Syed Kamall.

Въпрос 5 (Colm Burke): Форум на високо равнище относно ефикасността на помощите, организиран в Акра (Гана) през септември.

Jean-Pierre Jouyet отговори на въпроса, както и на един уточняващ въпрос, зададен от Colm Burke.

Въпрос 6 (Jim Higgins): Мисия на ЕС в Чад.

Jean-Pierre Jouyet отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Jim Higgins, Colm Burke и Marian Harkin.

Въпроси от 7 до 12, 14, 16, 17, от 19 до 24, от 26 до 34 ще получат писмени отговори (вж. приложението към пълните стенографски протоколи).

Времето за въпроси към Съвета приключи.


(Заседанието, прекъснато в 19.05 ч., бе възобновено в 21.05 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Заместник-председател

12. Последващи действия след искане за защита на имунитет

По време на заседанието от 16.06.2008 г. Парламентът прие за сведение искането, внесено от Witold Tomczak за защита на неговия имунитет и привилегии в рамките на дело пред областния съд на Ostrów Wielkopolski (точка 5 от протокола от 16.06.2008) и в съответствие с член 6, параграф 3 от Правилника за дейността е изпратил искането на комисията по правни въпроси.

Чрез писмо от 05.08.2008 г. до председателя на Парламента, председателят на комисията по правни въпроси е заявил, че това искане на Witold Tomczak трябва да се счете за недопустимо, тъй като Парламентът вече е бил сезиран вече два пъти по същия въпрос и е взел решение на 04.04.2008 г.(точка 8.2 от протокола от 04.04.2006) и на 19.02.2008 г. (точка 6.13 от протокола от 19.02.2008), да не защити имунитета на Witold Tomczak.


13. Специален доклад на Европейския омбудсман вследствие на проектопрепоръката към Европейската комисия в жалба 3453/2005/GG (разискване)

Доклад относно специалния доклад на Европейския омбудсман вследствие на проектопрепоръката към Европейската комисия в жалба 3453/2005/GG [2007/2264(INI)] - Комисия по петиции. Докладчик: Proinsias De Rossa (A6-0289/2008)

Proinsias De Rossa представи доклада.

Изказа се Vladimír Špidla (член на Комисията).

Изказаха се: Alejandro Cercas, докладчик по становището на комисията EMPL, Mairead McGuinness, от името на групата PPE-DE, Maria Matsouka, от името на групата PSE, Marian Harkin, от името на групата ALDE, Marcin Libicki, от името на групата UEN, Elisabeth Schroedter, от името на групата Verts/ALE, и Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Ewa Tomaszewska и Mairead McGuinness.

Изказаха се: Vladimír Špidla и Proinsias De Rossa.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.7 от протокола от 03.09.2008.


14. Равенство между жените и мъжете — 2008 г. (разискване)

Доклад относно равенството между жените и мъжете - 2008 г. [2008/2047(INI)] - Комисия по правата на жените и равенството между половете. Докладчик: Iratxe García Pérez (A6-0325/2008)

Iratxe García Pérez представи доклада.

Изказа се Vladimír Špidla (член на Комисията).

Изказаха се: Marian Harkin (докладчик по становището на комисията EMPL), Maria Badia i Cutchet (докладчик по становището на комисията CULT), Marie Panayotopoulos-Cassiotou, от името на групата PPE-DE, Zita Gurmai, от името на групата PSE, Raül Romeva i Rueda, от името на групата Verts/ALE, Eva-Britt Svensson, от името на групата GUE/NGL, Urszula Krupa, от името на групата IND/DEM, Zita Pleštinská, Gabriela Creţu, Ilda Figueiredo, Godfrey Bloom, Mary Honeyball и Věra Flasarová.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Mihaela Popa, Anna Záborská, Czesław Adam Siekierski и Monica Maria Iacob-Ridzi.

Изказаха се: Vladimír Špidla и Iratxe García Pérez.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.8 от протокола от 03.09.2008.


15. Европейска агенция за мрежова и информационна сигурност (ENISA) (разискване)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-0060/2008) зададен от Giles Chichester и Angelika Niebler, от името на групата PPE-DE, към Комисията: ENISA (B6-0159/2008)

Angelika Niebler (автор) разви въпроса, изискващ устен отговор.

Viviane Reding (член на Комисията) отговори на въпроса, изискващ устен отговор.

Изказаха се: Nikolaos Vakalis, от името на групата PPE-DE, и Anni Podimata, от името на групата PSE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Luigi COCILOVO
Заместник-председател

Изказаха се: Jorgo Chatzimarkakis, от името на групата ALDE, и Viviane Reding.

Разискването приключи.


16. Влияние на маркетинга и рекламите върху равенството между жените и мъжете (разискване)

Доклад относно влиянието на маркетинга и рекламите върху равенството между жените и мъжете [2008/2038(INI)] - Комисия по правата на жените и равенството между половете. Докладчик: Eva-Britt Svensson (A6-0199/2008)

Eva-Britt Svensson представи доклада.

Изказа се Viviane Reding (член на Комисията).

Изказаха се: Esther Herranz García, от името на групата PPE-DE, Bernadette Vergnaud, от името на групата PSE, Sophia in 't Veld, от името на групата ALDE, Ewa Tomaszewska, от името на групата UEN, Hiltrud Breyer, от името на групата Verts/ALE, Urszula Krupa, от името на групата IND/DEM, Edit Bauer и Маруся Иванова Любчева.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Zita Pleštinská, Zbigniew Zaleski, Monica Maria Iacob-Ridzi, Marie Panayotopoulos-Cassiotou и Agnes Schierhuber.

Изказа се Eva-Britt Svensson.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.1 от протокола от 03.09.2008.


17. Клонирането на животни с цел снабдяване с храни (разискване)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-0069/2008) зададен от Neil Parish, от името на комисията AGRI: Клонирането на животни с цел снабдяване с храни (B6-0545/2008)

Neil Parish (автор) разви въпроса, изискващ устен отговор.

Androula Vassiliou (член на Комисията) отговори на въпроса, изискващ устен отговор.

Изказаха се: Agnes Schierhuber, от името на групата PPE-DE, Csaba Sándor Tabajdi, от името на групата PSE, Mojca Drčar Murko, от името на групата ALDE, Janusz Wojciechowski, от името на групата UEN, David Hammerstein, от името на групата Verts/ALE, Kartika Tamara Liotard, от името на групата GUE/NGL, Jim Allister, независим член на ЕП, Czesław Adam Siekierski, Andrzej Tomasz Zapałowski, John Purvis и Mairead McGuinness.

Изказа се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“) James Nicholson.

Изказа се Androula Vassiliou.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 108, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Neil Parish, от името на комисията AGRI, относно клонирането на животни с цел снабдяване с храни (B6-0373/2008).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.9 от протокола от 03.09.2008.


18. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание бе определен (документ „Дневен ред“ PE 411.060/OJME).


19. Закриване на заседанието

Заседанието бе закрито в 23.50 ч.

Harald Rømer

Alejo Vidal-Quadras

генерален секретар

заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Подписали:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antinucci, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Attwooll, Aubert, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Баева, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berman, Бинев, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Bösch, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Чуколов, Ciani, Claeys, Clark, Cocilovo, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Dahl, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fiore, Flasarová, Flautre, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Friedrich, Gacek, Gál, Gaľa, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Hänsch, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Hołowczyc, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Хюсменова, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Йотова, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Желева, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Казак, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Кирилов, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Locatelli, Lo Curto, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Любчева, Maaten, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Marinescu, Marini, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Младенов, Mölzer, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musumeci, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Oprea, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Панайотов, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Папаризов, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Раева, Ransdorf, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robusti, Rocard, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Ставрева, Sterckx, Stihler, Stockmann, Stolojan, Стоянов, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Уручев, Vakalis, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zanicchi, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zlotea, Zwiefka

Правна информация - Политика за поверителност