Seznam 
Zápis
PDF 225kWORD 153k
Úterý, 2. září 2008 - Brusel
1.Zahájení zasedání
 2.Předložení dokumentů
 3.Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)
 4.Sociální balíček (První část) (rozprava)
 5.Hlasování
  
5.1.Program „Mládež v akci“ (2007–2013) ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
5.2.Program Kultura (2007–2013) ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
5.3.Program „Evropa pro občany“ (2007–2013) ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
5.4.Akční program v oblasti vzdělávání a celoživotního učení ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
5.5.Protokol k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi ES a Uzbekistánem * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
5.6.Protokol k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi ES a Kyrgyzstánem * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
5.7.Protokol k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi ES a Tádžikistánem * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
5.8.Odpovědnost Černé Hory za dlouhodobé půjčky poskytnuté Srbsku a Černé Hoře (Bývalé federální republice Jugoslávii) * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
5.9.Ekologická produkce a označování ekologických produktů * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
5.10.Dohoda o rybolovu v jižním Indickém oceánu * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
5.11.Návrh opravného rozpočtu č. 5/2008 (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
5.12.Evropská soudní síť * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
5.13.Uplatňování zásady vzájemného uznávání příkazů * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
5.14.Rybolov a akvakultura v souvislosti s integrovaným řízením pobřežních zón v Evropě (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
5.15.Používání vízového informačního systému (VIS) v rámci Schengenského hraničního kodexu ***I (hlasování)
  
5.16.Posílení Eurojustu a změna rozhodnutí 2002/187/SVV * (hlasování)
  
5.17.Hodnocení dublinského systému (hlasování)
  
5.18.Některé záležitosti týkající se pojištění motorových vozidel (hlasování)
  
5.19.Koordinovaná strategie s cílem zlepšit boj proti daňovým podvodům (hlasování)
 6.Vysvětlení hlasování
 7.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 8.Schválení zápisu z předchozího zasedání
 9.Předložení návrhu souhrnného rozpočtu Radou – Rozpočtový rok 2009
 10.Sítě a služby elektronických komunikací***I – Evropský úřad pro trh elektronických komunikací ***I – Plné využití výhod digitální dividendy v Evropě – společný přístup k využívání spektra uvolněného přechodem na digitální vysílání – Sítě a služby elektronických komunikací, ochrana soukromí a ochrana spotřebitele ***I (rozprava)
 11.Doba vyhrazená pro otázky (Rada)
 12.Následný postup na základě žádosti o ochranu imunity
 13.Zvláštní zpráva evropského veřejného ochránce práv Evropskému parlamentu následující po návrhu doporučení Evropské komisi ke stížnosti č. 3453/2005/GG (rozprava)
 14.Rovnost žen a mužů – 2008 (rozprava)
 15.Evropská agentura pro bezpečnost sítí a informací (ENISA) (rozprava)
 16.Vliv marketingu a reklamy na rovnost mužů a žen (rozprava)
 17.Klonování zvířat za účelem výroby potravin (rozprava)
 18.Pořad jednání příštího zasedání
 19.Ukončení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
místopředseda

1. Zahájení zasedání

Zasedání bylo zahájeno v 9:05.


2. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty

1) z Rady a Komise

– Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči (KOM(2008)0414 – C6-0257/2008 – 2008/0142(COD))

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

FEMM, EMPL, ITRE, JURI, ECON, IMCO

– Návrh na převod položek DEC 19/2008 – Oddíl III – Komise (N6-0007/2008 – C6-0274/2008 – 2008/2167(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

– Návrh rozhodnutí Rady o podepsání Dohody o spolupráci v oblasti regulace bezpečnosti civilního letectví mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými (10972/2007 – C6-0275/2008 – 2007/0111(CNS))

předáno

příslušný výbor :

TRAN

– Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 1999/62/ES o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly (KOM(2008)0436 – C6-0276/2008 – 2008/0147(COD))

předáno

příslušný výbor :

TRAN

stanovisko :

ENVI, ITRE

– Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie (KOM(2008)0399 – C6-0277/2008 – 2008/0151(COD))

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

ITRE, JURI

– Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o dobrovolné účasti organizací v programu Společenství pro systém řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí (EMAS) (KOM(2008)0402 – C6-0278/2008 – 2008/0154(COD))

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

ITRE, IMCO

– Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o systému ekoznačky Společenství (KOM(2008)0401 – C6-0279/2008 – 2008/0152(COD))

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

ITRE, IMCO

– Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje nástroj rychlé reakce na rostoucí ceny potravin v rozvojových zemích (KOM(2008)0450 – C6-0280/2008 – 2008/0149(COD))

předáno

příslušný výbor :

DEVE

stanovisko :

AFET, AGRI, BUDG, INTA

– Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/116/ES o době ochrany autorského práva a určitých práv s ním souvisejících (KOM(2008)0464 – C6-0281/2008 – 2008/0157(COD))

předáno

příslušný výbor :

JURI

stanovisko :

CULT, ITRE, IMCO

– Návrh nařízení Rady o zachování rybolovných zdrojů pomocí technických opatření (KOM(2008)0324 – C6-0282/2008 – 2008/0112(CNS))

předáno

příslušný výbor :

PECH

stanovisko :

ENVI

– Návrh nařízení Rady o statutu evropské soukromé společnosti (KOM(2008)0396 – C6-0283/2008 – 2008/0130(CNS))

předáno

příslušný výbor :

JURI

stanovisko :

ECON

– Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) (KOM(2008)0458 – C6-0287/2008 – 2008/0153(COD))

předáno

příslušný výbor :

ECON

stanovisko :

JURI

– Návrh směrnice Rady o osvobození od daní, které se vztahuje na trvalý dovoz osobního majetku jednotlivců z členského státu (Kodifikované znění) (KOM(2008)0376 – C6-0290/2008 – 2008/0120(CNS))

předáno

příslušný výbor :

JURI

– Návrh směrnice Rady o provádění zásady rovného zacházení s osobami bez ohledu na náboženské vyznání nebo víru, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientaci (KOM(2008)0426 – C6-0291/2008 – 2008/0140(CNS))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

FEMM, CULT, EMPL, IMCO, ENVI

– Návrh rozhodnutí Rady o podpisu Dohody o vědecko-technické spolupráci mezi Evropským společenstvím na straně jedné a vládou Nového Zélandu na straně druhé jménem Evropského společenství (KOM(2008)0170 – C6-0292/2008 – 2008/0066(CNS))

předáno

příslušný výbor :

ITRE

stanovisko :

AFET

– Návrh rámcového rozhodnutí Rady o evropském důkazním příkazu k zajištění předmětů, listin a údajů pro účely řízení v trestních věcech (13076/2007 – C6-0293/2008 – 2003/0270(CNS))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

JURI

– Návrh opravného rozpočtu č. 5 pro rozpočtový rok 2008 schválený Radou dne 22. července 2008 (11571/2008 – C6-0294/2008 – 2008/2161(BUD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG


3. Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)

Podle článku 115 jednacího řádu požádali poslanci nebo politické skupiny, aby se konala rozprava o níže uvedených návrzích usnesení:

I. Státní převrat v Mauritánii

– Pasqualina Napoletano, Marie-Arlette Carlotti a Alain Hutchinson za skupinu PSE o státním převratu v Mauritánii (B6-0386/2008)

– Colm Burke, Charles Tannock, Urszula Gacek, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Carlos José Iturgaiz Angulo a Laima Liucija Andrikienė za skupinu PPE-DE o státním převratu v Mauritánii (B6-0392/2008)

– Thierry Cornillet, Marios Matsakis a Renate Weber za skupinu ALDE o státním převratu v Mauritánii (B6-0397/2008)

– Luisa Morgantini za skupinu GUE/NGL o státním převratu v Mauritánii (B6-0398/2008)

– Marie Anne Isler Béguin a Hélène Flautre za skupinu Verts/ALE o státním převratu v Mauritánii (B6-0408/2008)

– Ģirts Valdis Kristovskis, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Ewa Tomaszewska, Hanna Foltyn-Kubicka, Adam Bielan a Mieczysław Edmund Janowski za skupinu UEN o státním převratu v Mauritánii (B6-0409/2008)

II. Popravy oběšením v Íránu

– Pasqualina Napoletano, Hannes Swoboda, Christa Prets a Paulo Casaca za skupinu PSE o popravách oběšením v Íránu (B6-0389/2008)

– Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Urszula Gacek, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola a Tunne Kelam za skupinu PPE-DE o popravách oběšením v Íránu (B6-0394/2008)

– Marios Matsakis, Marco Cappato a Frédérique Ries za skupinu ALDE o popravách oběšením v Íránu (B6-0400/2008)

– Tobias Pflüger za skupinu GUE/NGL o trestu smrti v Íránu (B6-0401/2008)

– Angelika Beer, Raül Romeva i Rueda a Monica Frassoni za skupinu Verts/ALE o trestu smrti v Íránu (B6-0403/2008)

– Cristiana Muscardini, Angelika Beer, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Ewa Tomaszewska a Mieczysław Edmund Janowski za skupinu UEN o popravách v Íránu (B6-0404/2008)

III. Zabíjení albínů v Tanzánii   

– Pasqualina Napoletano, Josep Borrell Fontelles a Alain Hutchinson za skupinu PSE o zabíjení albínů v Tanzánii (B6-0387/2008)

– Ryszard Czarnecki, Jan Tadeusz Masiel, Adam Bielan, Ewa Tomaszewska, Konrad Szymański, Mieczysław Edmund Janowski a Hanna Foltyn-Kubicka za skupinu UEN o zabíjení albínů v Tanzánii (B6-0390/2008)

– Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola a Charles Tannock za skupinu PPE-DE o zabíjení albínů v Tanzánii (B6-0391/2008)

– Marios Matsakis a Renate Weber za skupinu ALDE o situaci albínů v Tanzánii (B6-0405/2008)

– Vittorio Agnoletto za skupinu GUE/NGL o zabíjení albínů v Tanzánii (B6-0406/2008)

– Margrete Auken za skupinu Verts/ALE o zabíjení albínů v Tanzánii(B6-0407/2008).

Řečnická doba bude rozdělena podle článku 142 jednacího řádu.


4. Sociální balíček (První část) (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Sociální balíček (První část)

Vladimír Špidla (člen Komise) a Xavier Bertrand (úřadující předseda Rady) učinili prohlášení.

Vystoupili: Joseph Daul za skupinu PPE-DE, Martin Schulz za skupinu PSE, Graham Watson za skupinu ALDE, Jan Tadeusz Masiel za skupinu UEN, Jean Lambert za skupinu Verts/ALE, Gabriele Zimmer za skupinu GUE/NGL, Derek Roland Clark za skupinu IND/DEM, Carl Lang nezařazený a Thomas Mann.

PŘEDSEDNICTVÍ: Manuel António dos SANTOS
místopředseda

Vystoupili: Harlem Désir, Bernard Lehideux, Ryszard Czarnecki, Elisabeth Schroedter, Dimitrios Papadimoulis, Hanne Dahl, Andreas Mölzer, Philip Bushill-Matthews, Magda Kósáné Kovács, Gérard Deprez, Wojciech Roszkowski, Tatjana Ždanoka, Jacky Hénin, Nils Lundgren, Jana Bobošíková, Juan Andrés Naranjo Escobar, Stephen Hughes, Ona Juknevičienė, Ewa Tomaszewska, Ilda Figueiredo, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Alejandro Cercas, Sophia in 't Veld, Kyriacos Triantaphyllides, Anja Weisgerber, Anne Van Lancker, Elizabeth Lynne, Georgios Toussas, Manfred Weber a Andrzej Jan Szejna.

PŘEDSEDNICTVÍ: Gérard ONESTA
místopředseda

Vystoupili: Jean Marie Beaupuy, Peter Liese, Evangelia Tzampazi, Viktória Mohácsi, Iva Zanicchi, Jan Cremers, Evelyne Gebhardt, Gabriela Creţu, Donata Gottardi, Richard Falbr a Karin Jöns.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Monica Maria Iacob-Ridzi, Proinsias De Rossa, Mieczysław Edmund Janowski, Maria Petre, Jan Andersson a Richard Corbett.

Vystoupili: Xavier Bertrand a Vladimír Špidla.

Předložené návrhy usnesení nebyly k dispozici, budou proto oznámeny později.

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: příští dílčí zasedání.

(Zasedání bylo přerušeno v 11:40 před hlasováním a pokračovalo v 12:00)


PŘEDSEDNICTVÍ: Edward McMILLAN-SCOTT
místopředseda

Vystoupil Dimitar Stoyanov, aby odsoudil způsob, jakým s ním bulharská policie zacházela dne 30. 7. 2008, a vyzval Parlament, aby se k této otázce vyjádřil (Předseda odpověděl, že stížnost postoupí příslušným orgánům).

5. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


5.1. Program „Mládež v akci“ (2007–2013) ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí č. 1719/2006/ES, kterým se zavádí program Mládež v akci na období 2007 až 2013 [KOM(2008)0056 - C6-0057/2008 - 2008/0023(COD)] - Výbor pro kulturu a vzdělávání. Zpravodajka: Katerina Batzeli (A6-0274/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

Katerina Batzeli (zpravodajka) učinila podle čl. 131 odst. 4 jednacího řádu prohlášení ke zprávám (A6-0274/2008, A6-0273/2008, A6-0275/2008 a A6-0276/2008).

NÁVRH KOMISE, POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY a NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2008)0369)


5.2. Program Kultura (2007–2013) ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí č. 1855/2006/ES, kterým se zavádí program Kultura (2007–2013) [KOM(2008)0057 - C6-0058/2008 - 2008/0024(COD)] - Výbor pro kulturu a vzdělávání. Zpravodajka: Katerina Batzeli (A6-0273/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH KOMISE, POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY a NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2008)0370)


5.3. Program „Evropa pro občany“ (2007–2013) ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí č. 1904/2006/ES, kterým se pro období 2007–2013 stanoví program „Evropa pro občany“ na podporu aktivního evropského občanství [KOM(2008)0059 - C6-0060/2008 - 2008/0029(COD)] - Výbor pro kulturu a vzdělávání. Zpravodajka: Katerina Batzeli (A6-0275/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH KOMISE, POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY a NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2008)0371)


5.4. Akční program v oblasti vzdělávání a celoživotního učení ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí č. 1720/2006/ES, kterým se zavádí akční program v oblasti celoživotního učení [KOM(2008)0061 - C6-0064/2008 - 2008/0025(COD)] - Výbor pro kulturu a vzdělávání. Zpravodajka: Katerina Batzeli (A6-0276/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH KOMISE, POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY a NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2008)0372)


5.5. Protokol k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi ES a Uzbekistánem * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady a Komise o uzavření protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Uzbekistán na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii [KOM(2007)0117 - C6-0213/2008 - 2007/0044(CNS)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0306/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2008)0373)


5.6. Protokol k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi ES a Kyrgyzstánem * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady a Komise o uzavření protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Kyrgyzskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii [KOM(2007)0133 - C6-0228/2008 - 2007/0047(CNS)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0307/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2008)0374)


5.7. Protokol k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi ES a Tádžikistánem * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady a Komise o uzavření protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Tádžikistán na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii [KOM(2007)0143 - C6-0254/2008 - 2007/0050(CNS)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0320/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2008)0375)


5.8. Odpovědnost Černé Hory za dlouhodobé půjčky poskytnuté Srbsku a Černé Hoře (Bývalé federální republice Jugoslávii) * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se stanoví samostatný závazek Černé Hory a úměrně snižuje závazek Srbska v souvislosti s dlouhodobými půjčkami, které Společenství poskytlo soustátí Srbsko a Černá Hora (bývalé Svazové republice Jugoslávie) na základě rozhodnutí Rady 2001/549/ES a 2002/882/ES [KOM(2008)0228 - C6-0221/2008 - 2008/0086(CNS)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Helmuth Markov (A6-0281/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2008)0376)


5.9. Ekologická produkce a označování ekologických produktů * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů [KOM(2008)0314 - C6-0219/2008 - 2008/0097(CNS)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodaj: Neil Parish (A6-0311/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2008)0377)


5.10. Dohoda o rybolovu v jižním Indickém oceánu * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o rybolovu v jižním Indickém oceánu jménem Evropského společenství [KOM(2007)0831 - C6-0047/2008 - 2007/0285(CNS)] - Výbor pro rybolov. Zpravodaj: Philippe Morillon (A6-0315/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH KOMISE, POZMĚŇOVACÍ NÁVRH a NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2008)0378)


5.11. Návrh opravného rozpočtu č. 5/2008 (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 5/2008 na rozpočtový rok 2008 [11571/2008 – C6 0294/2008 – 2008/2161(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Kyösti Virrankoski (A6-0328/2008)

(potřebná kvalifikovaná většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2008)0379)


5.12. Evropská soudní síť * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o podnětu Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Španělského království, Belgického království, Polské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Slovenské republiky, Estonské republiky, Rakouské republiky a Portugalské republiky k přijetí rozhodnutí Rady o Evropské soudní síti [5620/2008 - C6-0074/2008 - 2008/0802(CNS)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A6-0292/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

PODNĚT, POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY a NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2008)0380)


5.13. Uplatňování zásady vzájemného uznávání příkazů * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o podnětu Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Slovenské republiky, Spojeného království a Spolkové republiky Německo za účelem přijetí rámcového rozhodnutí Rady o výkonu rozhodnutí vynesených v nepřítomnosti, kterým se mění rámcové rozhodnutí 2002/584/SVV o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy, rámcové rozhodnutí 2005/214/SVV o uplatňování zásady vzájemného uznávání peněžitých trestů a pokut, rámcové rozhodnutí 2006/783/SVV o uplatňování zásady vzájemného uznávání příkazů ke konfiskaci a rámcové rozhodnutí 2008/…/SVV o provádění zásady vzájemného uznávání rozsudků ve věcech trestních, které ukládají trest odnětí svobody nebo opatření spojená se zbavením svobody, za účelem jejich výkonu v Evropské unii [05598/2008 - C6-0075/2008 - 2008/0803(CNS)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Armando França (A6-0285/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 13)

Armando França (zpravodaj) učinil prohlášení na základě čl. 131 odst. 4 jednacího řádu.

PODNĚT, POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY a NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2008)0381)


5.14. Rybolov a akvakultura v souvislosti s integrovaným řízením pobřežních zón v Evropě (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o rybolovu a akvakultuře v souvislosti s integrovaným řízením pobřežních zón v Evropě [2008/2014(INI)] - Výbor pro rybolov. Zpravodaj: Ioannis Gklavakis (A6-0286/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 14)

Ioannis Gklavakis (zpravodaj) učinil prohlášení na základě čl. 131 odst. 4 jednacího řádu.

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2008)0382)


5.15. Používání vízového informačního systému (VIS) v rámci Schengenského hraničního kodexu ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 562/2006, pokud jde o využití Vízového informačního systému (VIS) podle Schengenského hraničního kodexu [KOM(2008)0101 - C6-0086/2008 - 2008/0041(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Mihael Brejc (A6-0208/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 15)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P6_TA(2008)0383)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P6_TA(2008)0383)


5.16. Posílení Eurojustu a změna rozhodnutí 2002/187/SVV * (hlasování)

Zpráva o podnětu Belgického království, České republiky, Estonské republiky, Španělského království, Francouzské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Rakouské republiky, Polské republiky, Portugalské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky a Švédského království k přijetí rozhodnutí Rady o posílení Eurojustu a o změně rozhodnutí 2002/187/SVV [05613/2008 - C6-0076/2008 - 2008/0804(CNS)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Renate Weber (A6-0293/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 16)

PODNĚT

schválen v pozměněném znění (P6_TA(2008)0384)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P6_TA(2008)0384)

K hlasování vystoupili:

Evelyne Gebhardt za skupinu PSE předložila ústní pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu 19, který byl vzat v potaz.


5.17. Hodnocení dublinského systému (hlasování)

Zpráva o hodnocení dublinského systému [2007/2262(INI)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Jean Lambert (A6-0287/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 17)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2008)0385)


5.18. Některé záležitosti týkající se pojištění motorových vozidel (hlasování)

Zpráva o některých záležitostech týkajících se pojištění motorových vozidel [2007/2258(INI)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodaj: Nickolay Mladenov (A6-0249/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 18)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2008)0386)


5.19. Koordinovaná strategie s cílem zlepšit boj proti daňovým podvodům (hlasování)

Zpráva o koordinované strategii s cílem zlepšit boj proti daňovým podvodům [2008/2033(INI)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajka: Sharon Bowles (A6-0312/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 19)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2008)0387)


6. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu podle čl. 163 odst. 3 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

Zpráva Sylvia-Yvonne Kaufmann - A6-0292/2008:

Hubert Pirker

Zpráva Armando França - A6-0285/2008:

Hubert Pirker

Zpráva Mihael Brejc - A6-0208/2008:

Hubert Pirker, Frank Vanhecke, Daniel Hannan

Zpráva Renate Weber - A6-0293/2008:

Hubert Pirker

Zpráva Jean Lambert - A6-0287/2008, Zpráva Sharon Bowles - A6-0312/2008:

David Sumberg

Zpráva Jean Lambert - A6-0287/2008:

Frank Vanhecke, Philip Claeys

Zpráva Sharon Bowles - A6-0312/2008:

Christoph Konrad, Ivo Strejček, Astrid Lulling, Avril Doyle

Zpráva Sylvia-Yvonne Kaufmann - A6-0292/2008:

Frank Vanhecke


7. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na stránkách „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)“. V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.

°
° ° °

Peter Baco a Konstantinos Droutsas oznámili, že jejich hlasovací zařízení nefungovala během hlasování o zprávách A6-0274/2008, A6-0273/2008, A6-0275/2008 a A6-0276/2008.


(Zasedání, které bylo přerušeno v 12:50, pokračovalo v 15:00.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Hans-Gert PÖTTERING
předseda

8. Schválení zápisu z předchozího zasedání

Zápis z předchozího zasedání byl schválen.


9. Předložení návrhu souhrnného rozpočtu Radou – Rozpočtový rok 2009

Éric Woerth (úřadující předseda Rady) předložil návrh.

Vystoupili: Jutta Haug (zpravodajka pro souhrnný rozpočet na rok 2009 – oddíl III), Janusz Lewandowski (zpravodaj pro souhrnný rozpočet na rok 2009 – ostatní oddíly), Kyösti Virrankoski (místopředseda výboru BUDG), Dalia Grybauskaitė (členka Komise) a Éric Woerth.

Bod byl uzavřen.


10. Sítě a služby elektronických komunikací***I – Evropský úřad pro trh elektronických komunikací ***I – Plné využití výhod digitální dividendy v Evropě – společný přístup k využívání spektra uvolněného přechodem na digitální vysílání – Sítě a služby elektronických komunikací, ochrana soukromí a ochrana spotřebitele ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací, směrnice 2002/19/ES o přístupu k sítím elektronických komunikací a přiřazeným zařízením a o jejich vzájemném propojení a směrnice 2002/20/ES o oprávnění pro sítě a služby elektronických komunikací [KOM(2007)0697 - C6-0427/2007 - 2007/0247(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodajka: Catherine Trautmann (A6-0321/2008)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropského úřadu pro trh elektronických komunikací [KOM(2007)0699 - C6-0428/2007 - 2007/0249(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodajka: Pilar del Castillo Vera (A6-0316/2008)

Zpráva o „Plném využití výhod digitální dividendy v Evropě – společný přístup k využívání spektra uvolněného přechodem na digitální vysílání“ [2008/2099(INI)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodajka: Patrizia Toia (A6-0305/2008)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2002/22/ES o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací, směrnice 2002/58/ES o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací a nařízení (ES) č. 2006/2004 o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele [KOM(2007)0698 - C6-0420/2007 - 2007/0248(COD)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodaj: Malcolm Harbour (A6-0318/2008)

Vystoupili: Luc Chatel (úřadující předseda Rady), Eric Besson (úřadující předseda Rady) a Viviane Reding (členka Komise).

PŘEDSEDNICTVÍ: Martine ROURE
místopředsedkyně

Catherine Trautmann, Pilar del Castillo Vera, Patrizia Toia a Malcolm Harbour uvedli zprávy

Vystoupili: Jutta Haug (navrhovatelka výboru BUDG), Karsten Friedrich Hoppenstedt (navrhovatel výboru ECON), Gunnar Hökmark (navrhovatel výboru ECON), Robert Goebbels (navrhovatel výboru ECON), Sophia in 't Veld (navrhovatelka výboru ECON), Reino Paasilinna (navrhovatel výboru ITRE), Marian Zlotea (navrhovatel výboru IMCO), Edit Herczog (navrhovatelka výboru IMCO), Manolis Mavrommatis (navrhovatel výboru CULT), Cornelis Visser (navrhovatel výboru CULT), Gyula Hegyi (navrhovatel výboru CULT), Ignasi Guardans Cambó (navrhovatel výboru CULT), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (navrhovatelka výboru JURI), Manuel Medina Ortega (navrhovatel výboru JURI), Alexander Alvaro (navrhovatel výboru LIBE), Angelika Niebler za skupinu PPE-DE, Erika Mann za skupinu PSE, Patrizia Toia za skupinu ALDE, Roberts Zīle za skupinu UEN, Rebecca Harms za skupinu Verts/ALE, Eva-Britt Svensson za skupinu GUE/NGL, Nils Lundgren za skupinu IND/DEM, Desislav Chukolov nezařazený, Paul Rübig, Silvia-Adriana Ţicău, Alexander Alvaro, Seán Ó Neachtain, David Hammerstein, Hanne Dahl, Jerzy Buzek, Eric Besson, Bernadette Vergnaud a Cristian Silviu Buşoi.

PŘEDSEDNICTVÍ: Diana WALLIS
místopředsedkyně

Vystoupili: Leopold Józef Rutowicz, Kathy Sinnott, Jacques Toubon, Evelyne Gebhardt, Erna Hennicot-Schoepges, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Zita Pleštinská a Stavros Lambrinidis.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Ruth Hieronymi, Katerina Batzeli, Dumitru Oprea, Arlene McCarthy a Pierre Pribetich.

Vystoupili: Luc Chatel, Viviane Reding, Catherine Trautmann, Pilar del Castillo Vera, Patrizia Toia a Malcolm Harbour.

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: příští dílčí zasedání.


11. Doba vyhrazená pro otázky (Rada)

Parlament projednal řadu otázek Radě (B6-0457/2008).

Otázka 1 (Manuel Medina Ortega): Politika zásobování zemědělskými produkty.

Otázka a a doplňující otázky: Manuel Medina Ortega, Jim Allister a Paul Rübig. Odpověď: Jean-Pierre Jouyet (úřadující předseda Rady).

Otázka 2 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Evropský pakt mládeže.

Otázka a a doplňující otázky: Marie Panayotopoulos-Cassiotou a Jörg Leichtfried. Odpověď: Jean-Pierre Jouyet.

Otázka 3 (Robert Evans): Nesrovnalosti týkající se situace zámořských území Evropské unie.

Otázka a a doplňující otázky: Robert Evans, Justas Vincas Paleckis a Avril Doyle. Odpověď: Jean-Pierre Jouyet.

Otázka 4 (Avril Doyle): Opatření k úpravě daní na hranicích týkající se nižšího dovozu v oblasti emisí uhlíku.

Otázka a a doplňující otázky: Avril Doyle a Syed Kamall. Odpověď: Jean-Pierre Jouyet.

Otázka 5 (Colm Burke): Fórum na vysoké úrovni o účinnosti pomoci, které se bude konat v září v Akkře (Ghana).

Otázka a doplňující otázka: Colm Burke. Odpověď: Jean-Pierre Jouyet.

Otázka 6 (Jim Higgins): Mise EU v Čadu.

Otázka a a doplňující otázky: Jim Higgins, Colm Burke a Marian Harkin. Odpověď: Jean-Pierre Jouyet.

Autoři otázek 7 až 12, 14, 16, 17, 19 až 24, 26 až 34 obdrží písemné odpovědi (viz příloha doslovného záznamu ze zasedání).

Doba vyhrazená pro otázky Radě skončila.


(Zasedání, které bylo přerušeno v 19:05, pokračovalo v 21:05.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
místopředseda

12. Následný postup na základě žádosti o ochranu imunity

Na svém zasedání dne 16. 6. 2008 vzal Parlament na vědomí žádost, kterou předložil Witold Tomczak a která se týkala ochrany jeho imunity a výsad v rámci soudního řízení probíhajícího před soudem okrsku Ostrów Wielkopolski (bod 5 zápisu ze dne 16.06.2008), a v souladu s čl. 6 odst. 3 jednacího řádu ji postoupil příslušnému výboru.

Předseda Výboru pro právní záležitosti v dopise zaslaném dne 5. 8. 2008 předsedovi Parlamentu uvedl, že tato žádost, kterou předložil Witold Tomczak, je nepřípustná, protože stejná záležitost byla Parlamentu postoupena již dvakrát a Parlament dne 4. 4. 2006 (bod 8.2 zápisu ze dne 04.04.2006) a dne 19. 2. 2008 (bod 6.13 zápisu ze dne 19.02.2008) rozhodl, že neochrání imunitu, které požívá Witold Tomczak.


13. Zvláštní zpráva evropského veřejného ochránce práv Evropskému parlamentu následující po návrhu doporučení Evropské komisi ke stížnosti č. 3453/2005/GG (rozprava)

Zpráva o zvláštní zprávě evropského veřejného ochránce práv Evropskému parlamentu následující po návrhu doporučení Evropské komisi ke stížnosti č. 3453/2005/GG [2007/2264(INI)] - Petiční výbor. Zpravodaj: Proinsias De Rossa (A6-0289/2008)

Proinsias De Rossa uvedl zprávu.

Vystoupil Vladimír Špidla (člen Komise).

Vystoupili: Alejandro Cercas, navrhovatel výboru EMPL, Mairead McGuinness za skupinu PPE-DE, Maria Matsouka za skupinu PSE, Marian Harkin za skupinu ALDE, Marcin Libicki za skupinu UEN, Elisabeth Schroedter za skupinu Verts/ALE, a Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupily: Ewa Tomaszewska a Mairead McGuinness.

Vystoupili: Vladimír Špidla a Proinsias De Rossa.

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: bod 7.7 zápisu ze dne 03.09.2008.


14. Rovnost žen a mužů – 2008 (rozprava)

Zpráva o rovnosti žen a mužů – 2008 [2008/2047(INI)] - Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. Zpravodajka: Iratxe García Pérez (A6-0325/2008)

Iratxe García Pérez uvedla zprávu.

Vystoupil Vladimír Špidla (člen Komise).

Vystoupili: Marian Harkin (navrhovatelka výboru EMPL), Maria Badia i Cutchet (navrhovatelka výboru CULT), Marie Panayotopoulos-Cassiotou za skupinu PPE-DE, Zita Gurmai za skupinu PSE, Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE, Eva-Britt Svensson za skupinu GUE/NGL, Urszula Krupa za skupinu IND/DEM, Zita Pleštinská, Gabriela Creţu, Ilda Figueiredo, Godfrey Bloom, Mary Honeyball a Věra Flasarová.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Mihaela Popa, Anna Záborská, Czesław Adam Siekierski a Monica Maria Iacob-Ridzi.

Vystoupili: Vladimír Špidla a Iratxe García Pérez.

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: bod 7.8 zápisu ze dne 03.09.2008.


15. Evropská agentura pro bezpečnost sítí a informací (ENISA) (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-0060/2008), kterou pokládají Giles Chichester a Angelika Niebler za skupinu PPE-DE Komisi: ENISA (B6-0159/2008)

Angelika Niebler (autorka) rozvinula otázku k ústnímu zodpovězení.

Viviane Reding (členka Komise) odpověděla na otázku k ústnímu zodpovězení

Vystoupili: Nikolaos Vakalis za skupinu PPE-DE, a Anni Podimata za skupinu PSE.

PŘEDSEDNICTVÍ: Luigi COCILOVO
místopředseda

Vystoupili: Jorgo Chatzimarkakis za skupinu ALDE, a Viviane Reding.

Rozprava je uzavřena.


16. Vliv marketingu a reklamy na rovnost mužů a žen (rozprava)

Zpráva o vlivu marketingu a reklamy na rovnost mužů a žen [2008/2038(INI)] - Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. Zpravodajka: Eva-Britt Svensson (A6-0199/2008)

Eva-Britt Svensson uvedla zprávu.

Vystoupila Viviane Reding (členka Komise).

Vystoupili: Esther Herranz García za skupinu PPE-DE, Bernadette Vergnaud za skupinu PSE, Sophia in 't Veld za skupinu ALDE, Ewa Tomaszewska za skupinu UEN, Hiltrud Breyer za skupinu Verts/ALE, Urszula Krupa za skupinu IND/DEM, Edit Bauer a Marusya Ivanova Lyubcheva.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Zita Pleštinská, Zbigniew Zaleski, Monica Maria Iacob-Ridzi, Marie Panayotopoulos-Cassiotou a Agnes Schierhuber.

Vystoupila Eva-Britt Svensson.

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: bod 9.1 zápisu ze dne 03.09.2008.


17. Klonování zvířat za účelem výroby potravin (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-0069/2008), kterou pokládá Neil Parish za výbor AGRI: Klonování zvířat za účelem výroby potravin (B6-0545/2008)

Neil Parish (autor) rozvinul otázku k ústnímu zodpovězení.

Androula Vassiliou (členka Komise) odpověděla na otázku k ústnímu zodpovězení

Vystoupili: Agnes Schierhuber za skupinu PPE-DE, Csaba Sándor Tabajdi za skupinu PSE, Mojca Drčar Murko za skupinu ALDE, Janusz Wojciechowski za skupinu UEN, David Hammerstein za skupinu Verts/ALE, Kartika Tamara Liotard za skupinu GUE/NGL, Jim Allister nezařazený, Czesław Adam Siekierski, Andrzej Tomasz Zapałowski, John Purvis a Mairead McGuinness.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupil James Nicholson.

Vystoupila Androula Vassiliou.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 108 odst. 5 jednacího řádu na ukončení rozpravy:

- Neil Parish za výbor AGRI o klonování zvířat za účelem výroby potravin (B6-0373/2008).

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: bod 7.9 zápisu ze dne 03.09.2008.


18. Pořad jednání příštího zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 411.060/OJME)


19. Ukončení zasedání

Zasedání skončilo v 23:50.

Harald Rømer

Alejo Vidal-Quadras

generální tajemník

místopředseda


PREZENČNÍ LISTINA

Podpisy:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antinucci, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Attwooll, Aubert, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berman, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Bösch, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciani, Claeys, Clark, Cocilovo, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Dahl, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fiore, Flasarová, Flautre, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Friedrich, Gacek, Gál, Gaľa, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Hänsch, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Hołowczyc, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Locatelli, Lo Curto, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Marinescu, Marini, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musumeci, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Oprea, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robusti, Rocard, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zanicchi, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zlotea, Zwiefka

Právní upozornění - Ochrana soukromí