Indeks 
Protokol
PDF 226kWORD 156k
Tirsdag den 2. september 2008 - Bruxelles
1.Åbning af mødet
 2.Modtagne dokumenter
 3.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)
 4.Den sociale velfærdspakke (første del) (forhandling)
 5.Afstemningstid
  
5.1.Programmet "Aktive unge" (2007-2013) ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
5.2.Kulturprogrammet (2007-2013) ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
5.3.Programmet "Europa for Borgerne" (2007-2013) ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
5.4.Handlingsprogram for livslang læring ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
5.5.Partnerskabs- og samarbejdsaftalen EF/Usbekistan * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
5.6.Partnerskabs- og samarbejdsaftalen EF/Kirgisistan * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
5.7.Partnerskabs- og samarbejdsaftalen EF/Tadsjikistan * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
5.8.Montenegros ansvar for langfristede lån ydet til Serbien-Montenegro (tidligere Forbundsrepublikken Jugoslavien) * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
5.9.Økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
5.10.Fiskeriaftale for det sydlige Indiske Ocean * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
5.11.Forslag til ændringsbudget nr. 5/2008 (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
5.12.Det europæiske retlige netværk * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
5.13.Gensidig anerkendelse af afgørelser * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
5.14.Fiskeri og akvakultur (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
5.15.Anvendelse af visuminformationssystemet (VIS) inden for Schengen-grænsekodeksen ***I (afstemning)
  
5.16.Styrkelse af Eurojust * (afstemning)
  
5.17.Evaluering af Dublin-systemet (afstemning)
  
5.18.Motorkøretøjsforsikring (afstemning)
  
5.19.Bekæmpelse af skattesvig (afstemning)
 6.Stemmeforklaringer
 7.Stemmerettelser og -intentioner
 8.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 9.Forelæggelse ved Rådet af forslaget til det almindelige budget – Budgetproceduren 2009
 10.Elektroniske kommunikationsnet og tjenester***I - Den Europæiske Myndighed for Markedet for Elektronisk Kommunikation ***I - Digitaliseringsdividenden i Europa - Elektroniske kommunikationsnet og tjenester, beskyttelse af privatlivets fred og forbrugerbeskyttelse ***I (forhandling)
 11.Spørgetid (spørgsmål til Rådet)
 12.Reaktion på anmodning om beskyttelse af parlamentarisk immunitet
 13.Særlig beretning fra Den Europæiske Ombudsmand om klage 3453/2005/GG (forhandling)
 14.Ligestilling mellem kvinder og mænd - 2008 (forhandling)
 15.ENISA (Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed) (forhandling)
 16.Ligestilling mellem mænd og kvinder: Markedsføring og reklame (forhandling)
 17.Kloning af dyr til fødevareforsyning (forhandling)
 18.Dagsorden for næste møde
 19.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
næstformand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.05.


2. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser (KOM(2008)0414 - C6-0257/2008 - 2008/0142(COD))

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

FEMM, EMPL, ITRE, JURI, ECON, IMCO

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 19/2008 - Sektion III - Kommissionen (N6-0007/2008 - C6-0274/2008 - 2008/2167(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag til Rådets afgørelse om underskrivelse af en aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Amerikas Forenede Stater om regelsamarbejde inden for civil luftfartssikkerhed (10972/2007 - C6-0275/2008 - 2007/0111(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

TRAN

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 1999/62/EF om afgifter på tunge godskøretøjer for benyttelse af visse infrastrukturer (KOM(2008)0436 - C6-0276/2008 - 2008/0147(COD))

henvist til:

kor.udv. :

TRAN

rådg.udv. :

ENVI, ITRE

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energirelaterede produkter (KOM(2008)0399 - C6-0277/2008 - 2008/0151(COD))

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

ITRE, JURI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om organisationers frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS) (KOM(2008)0402 - C6-0278/2008 - 2008/0154(COD))

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

ITRE, IMCO

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Fællesskabets miljømærkeordning (KOM(2008)0401 - C6-0279/2008 - 2008/0152(COD))

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

ITRE, IMCO

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om etablering af en facilitet med henblik på hurtig reaktion på de kraftigt stigende fødevarepriser i udviklingslandene (KOM(2008)0450 - C6-0280/2008 - 2008/0149(COD))

henvist til:

kor.udv. :

DEVE

rådg.udv. :

AFET, AGRI, BUDG, INTA

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/116/EF om beskyttelsestiden for ophavsret og visse beslægtede rettigheder (KOM(2008)0464 - C6-0281/2008 - 2008/0157(COD))

henvist til:

kor.udv. :

JURI

rådg.udv. :

CULT, ITRE, IMCO

- Forslag til Rådets forordning om bevarelse af fiskeressourcerne gennem tekniske foranstaltninger (KOM(2008)0324 - C6-0282/2008 - 2008/0112(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

PECH

rådg.udv. :

ENVI

- Forslag til Rådets forordning om statutten for det europæiske private selskab (KOM(2008)0396 - C6-0283/2008 - 2008/0130(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

JURI

rådg.udv. :

ECON

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) (KOM(2008)0458 - C6-0287/2008 - 2008/0153(COD))

henvist til:

kor.udv. :

ECON

rådg.udv. :

JURI

- Forslag til Rådets direktiv om afgiftsfritagelse ved privatpersoners endelige indførsel af personlige ejendele fra en medlemsstat (kodificeret udgave) (KOM(2008)0376 - C6-0290/2008 - 2008/0120(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

JURI

- Forslag til Rådets direktiv om gennemførelse af princippet om ligebehandling af alle uanset religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering (KOM(2008)0426 - C6-0291/2008 - 2008/0140(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

FEMM, CULT, EMPL, IMCO, ENVI

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på vegne af Det Europæiske Fællesskab af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og New Zealands regering på den anden side (KOM(2008)0170 - C6-0292/2008 - 2008/0066(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

rådg.udv. :

AFET

- Rådets rammeafgørelse om en europæisk bevissikringskendelse med henblik på fremskaffelse af genstande, dokumenter og data til brug i straffesager (13076/2007 - C6-0293/2008 - 2003/0270(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

JURI

- Forslag til ændringsbudget nr. 5 for regnskabsåret 2008 som vedtaget af Rådet den 22. juli 2008 (11571/2008 - C6-0294/2008 - 2008/2161(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG


3. Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)

Følgende medlemmer eller grupper havde fremsat anmodning om afholdelse af en sådan debat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 115, ledsaget af følgende beslutningsforslag:

I. Statskuppet i Mauretanien

- Pasqualina Napoletano, Marie-Arlette Carlotti og Alain Hutchinson for PSE-Gruppen om statskuppet i Mauretanien (B6-0386/2008)

- Colm Burke, Charles Tannock, Urszula Gacek, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Carlos José Iturgaiz Angulo og Laima Liucija Andrikienė for PPE-DE-Gruppen om statskuppet i Mauretanien (B6-0392/2008)

- Thierry Cornillet, Marios Matsakis og Renate Weber for ALDE-Gruppen om statskuppet i Mauretanien (B6-0397/2008)

- Luisa Morgantini for GUE/NGL-Gruppen om statskuppet i Mauretanien (B6-0398/2008)

- Marie Anne Isler Béguin og Hélène Flautre for Verts/ALE-Gruppen om statskuppet i Mauretanien (B6-0408/2008)

- Ģirts Valdis Kristovskis, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Ewa Tomaszewska, Hanna Foltyn-Kubicka, Adam Bielan og Mieczysław Edmund Janowski for UEN-Gruppen om statskuppet i Mauretanien (B6-0409/2008)

II. Henrettelser ved hængning i Iran

- Pasqualina Napoletano, Hannes Swoboda, Christa Prets og Paulo Casaca for PSE-Gruppen om henrettelser ved hængning i Iran (B6-0389/2008)

- Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Urszula Gacek, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola og Tunne Kelam for PPE-DE-Gruppen om henrettelser ved hængning i Iran (B6-0394/2008)

- Marios Matsakis, Marco Cappato og Frédérique Ries for ALDE-Gruppen om henrettelser ved hængning i Iran (B6-0400/2008)

- Tobias Pflüger for GUE/NGL-Gruppen om dødsstraf i Iran (B6-0401/2008)

- Angelika Beer, Raül Romeva i Rueda og Monica Frassoni for Verts/ALE-Gruppen om dødsstraf i Iran (B6-0403/2008)

- Cristiana Muscardini, Angelika Beer, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Ewa Tomaszewska og Mieczysław Edmund Janowski for UEN-Gruppen om henrettelser i Iran (B6-0404/2008)

III. Drab på albinoer i Tanzania   

- Pasqualina Napoletano, Josep Borrell Fontelles og Alain Hutchinson for PSE-Gruppen om drab på albinoer i Tanzania (B6-0387/2008)

- Ryszard Czarnecki, Jan Tadeusz Masiel, Adam Bielan, Ewa Tomaszewska, Konrad Szymański, Mieczysław Edmund Janowski og Hanna Foltyn-Kubicka for UEN-Gruppen om drab på albinoer i Tanzania (B6-0390/2008)

- Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola og Charles Tannock for PPE-DE-Gruppen om drab på albinoer i Tanzania (B6-0391/2008)

- Marios Matsakis og Renate Weber for ALDE-Gruppen om situationen for albinoer i Tanzania (B6-0405/2008)

- Vittorio Agnoletto for GUE/NGL-Gruppen om drab på albinoer i Tanzania (B6-0406/2008)

- Margrete Auken for Verts/ALE-Gruppen om drab på albinoer i Tanzania (B6-0407/2008).

Taletiden fordeltes i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 142.


4. Den sociale velfærdspakke (første del) (forhandling)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Den sociale velfærdspakke (første del)

Vladimír Špidla (medlem af Kommissionen) og Xavier Bertrand (formand for Rådet) afgav redegørelserne.

Talere: Joseph Daul for PPE-DE-Gruppen, Martin Schulz for PSE-Gruppen, Graham Watson for ALDE-Gruppen, Jan Tadeusz Masiel for UEN-Gruppen, Jean Lambert for Verts/ALE-Gruppen, Gabriele Zimmer for GUE/NGL-Gruppen, Derek Roland Clark for IND/DEM-Gruppen, Carl Lang, løsgænger, og Thomas Mann.

FORSÆDE: Manuel António dos SANTOS
næstformand

Talere: Harlem Désir, Bernard Lehideux, Ryszard Czarnecki, Elisabeth Schroedter, Dimitrios Papadimoulis, Hanne Dahl, Andreas Mölzer, Philip Bushill-Matthews, Magda Kósáné Kovács, Gérard Deprez, Wojciech Roszkowski, Tatjana Ždanoka, Jacky Hénin, Nils Lundgren, Jana Bobošíková, Juan Andrés Naranjo Escobar, Stephen Hughes, Ona Juknevičienė, Ewa Tomaszewska, Ilda Figueiredo, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Alejandro Cercas, Sophia in 't Veld, Kyriacos Triantaphyllides, Anja Weisgerber, Anne Van Lancker, Elizabeth Lynne, Georgios Toussas, Manfred Weber og Andrzej Jan Szejna.

FORSÆDE: Gérard ONESTA
næstformand

Talere: Jean Marie Beaupuy, Peter Liese, Evangelia Tzampazi, Viktória Mohácsi, Iva Zanicchi, Jan Cremers, Evelyne Gebhardt, Gabriela Creţu, Donata Gottardi, Richard Falbr og Karin Jöns.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Monica Maria Iacob-Ridzi, Proinsias De Rossa, Mieczysław Edmund Janowski, Maria Petre, Jan Andersson og Richard Corbett.

Talere: Xavier Bertrand og Vladimír Špidla.

Da de indgivne beslutningsforslag endnu ikke forelå, ville de blive meddelt senere.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: næste mødeperiode.

(Mødet udsat kl. 11.40 i afventning af afstemningstiden og genoptaget kl. 12.00)


FORSÆDE: Edward McMILLAN-SCOTT
næstformand

Dimitar Stoyanov tog ordet for at gøre opmærksom på den behandling, som han var blevet udsat for af det bulgarske politi den 30.07.2008, og anmode om, at Parlamentet tog stilling til dette spørgsmål (formanden svarede, at sagen ville blive forelagt for de kompetente organer).

5. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


5.1. Programmet "Aktive unge" (2007-2013) ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af afgørelse nr. 1719/2006/EF om oprettelse af programmet "Aktive unge" for perioden 2007-2013 [KOM(2008)0056 - C6-0057/2008 - 2008/0023(COD)] - Kultur- og Uddannelsesudvalget. Ordfører: Katerina Batzeli (A6-0274/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

Katerina Batzeli (ordfører) tog ordet for at kommentere sine betænkninger (A6-0274/2008, A6-0273/2008, A6-0275/2008 og A6-0276/2008), jf. forretningsordenens artikel 131, stk. 4.

KOMMISSIONENS FORSLAG, ÆNDRINGSFORSLAG og FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2008)0369)


5.2. Kulturprogrammet (2007-2013) ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af afgørelse nr. 1855/2006/EF om oprettelse af kulturprogrammet (2007-2013) [KOM(2008)0057 - C6-0058/2008 - 2008/0024(COD)] - Kultur- og Uddannelsesudvalget. Ordfører: Katerina Batzeli (A6-0273/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

KOMMISSIONENS FORSLAG, ÆNDRINGSFORSLAG og FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2008)0370)


5.3. Programmet "Europa for Borgerne" (2007-2013) ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af afgørelse nr. 1904/2006/EF om programmet "Europa for Borgerne" til fremme af et aktivt medborgerskab i Europa (2007-2013) [KOM(2008)0059 - C6-0060/2008 - 2008/0029(COD)] - Kultur- og Uddannelsesudvalget. Ordfører: Katerina Batzeli (A6-0275/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

KOMMISSIONENS FORSLAG, ÆNDRINGSFORSLAG og FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2008)0371)


5.4. Handlingsprogram for livslang læring ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af afgørelse nr. 1720/2006/EF om et handlingsprogram for livslang læring [KOM(2008)0061 - C6-0064/2008 - 2008/0025(COD)] - Kultur- og Uddannelsesudvalget. Ordfører: Katerina Batzeli (A6-0276/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

KOMMISSIONENS FORSLAG, ÆNDRINGSFORSLAG og FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2008)0372)


5.5. Partnerskabs- og samarbejdsaftalen EF/Usbekistan * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Rådets og Kommissionens afgørelse om indgåelse af protokollen til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Usbekistan på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union [KOM(2007)0117 - C6-0213/2008 - 2007/0044(CNS)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0306/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2008)0373)


5.6. Partnerskabs- og samarbejdsaftalen EF/Kirgisistan * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Rådets og Kommissionens afgørelse om indgåelse af protokollen til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Kirgisiske Republik på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union [KOM(2007)0133 - C6-0228/2008 - 2007/0047(CNS)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0307/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2008)0374)


5.7. Partnerskabs- og samarbejdsaftalen EF/Tadsjikistan * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Rådets og Kommissionens afgørelse om indgåelse af protokollen til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Tadsjikistan på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union [KOM(2007)0143 - C6-0254/2008 - 2007/0050(CNS)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0320/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2008)0375)


5.8. Montenegros ansvar for langfristede lån ydet til Serbien-Montenegro (tidligere Forbundsrepublikken Jugoslavien) * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Rådets afgørelse om Montenegros særskilte hæftelse og om forholdsmæssig nedsættelse af Serbiens hæftelse med hensyn til de langfristede lån, som Fællesskabet har ydet Statsunionen Serbien og Montenegro (tidligere Forbundsrepublikken Jugoslavien) i henhold til Rådets afgørelse 2001/549/EF og 2002/882/EF [KOM(2008)0228 - C6-0221/2008 - 2008/0086(CNS)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Helmuth Markov (A6-0281/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2008)0376)


5.9. Økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter [KOM(2008)0314 - C6-0219/2008 - 2008/0097(CNS)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Neil Parish (A6-0311/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2008)0377)


5.10. Fiskeriaftale for det sydlige Indiske Ocean * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af fiskeriaftale for det sydlige Indiske ocean [KOM(2007)0831 - C6-0047/2008 - 2007/0285(CNS)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Philippe Morillon (A6-0315/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

KOMMISSIONENS FORSLAG, ÆNDRINGSFORSLAG og FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2008)0378)


5.11. Forslag til ændringsbudget nr. 5/2008 (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 5/2008 for regnskabsåret 2008 - Sektion III - Kommissionen [11571/2008 – C6 0294/2008 – 2008/2161(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Kyösti Virrankoski (A6-0328/2008)

(Kvalificeret flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2008)0379)


5.12. Det europæiske retlige netværk * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Initiativ fra Republikken Slovenien, Den Franske Republik, Den Tjekkiske Republik, Kongeriget Sverige, Kongeriget Spanien, Kongeriget Belgien, Republikken Polen, Den Italienske Republik, Storhertugdømmet Luxembourg, Kongeriget Nederlandene, Den Slovakiske Republik, Republikken Estland, Republikken Østrig og Den Portugisiske Republik, med henblik på vedtagelse af Rådets afgørelse om det europæiske retlige netværk [5620/2008 - C6-0074/2008 - 2008/0802(CNS)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A6-0292/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

INITIATIV, ÆNDRINGSFORSLAG og FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2008)0380)


5.13. Gensidig anerkendelse af afgørelser * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Initiativ fra Republikken Slovenien, Den Franske Republik, Den Tjekkiske Republik, Kongeriget Sverige, Den Slovakiske Republik, Det Forenede Kongerige og Forbundsrepublikken Tyskland med henblik på vedtagelse af Rådets rammeafgørelse om fuldbyrdelse af afgørelser in absentia og om ændring af rammeafgørelse 2002/584/RIA om den europæiske arrestordre og om procedurerne for overgivelse mellem medlemsstaterne, rammeafgørelse 2005/214/RIA om anvendelse af princippet om gensidig anerkendelse på bødestraffe, rammeafgørelse 2006/783/RIA om anvendelse af princippet om gensidig anerkendelse på afgørelser om konfiskation og rammeafgørelse 2008/..../RIA om anvendelse af princippet om gensidig anerkendelse på domme i straffesager om idømmelse af frihedsstraf eller frihedsberøvende foranstaltninger med henblik på fuldbyrdelse i Den Europæiske Union [05598/2008 - C6-0075/2008 - 2008/0803(CNS)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Armando França (A6-0285/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 13)

Armando França (ordfører) tog ordet, jf. forretningsordenens artikel 131, stk. 4.

INITIATIV, ÆNDRINGSFORSLAG og FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2008)0381)


5.14. Fiskeri og akvakultur (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Fiskeri og akvakultur i forbindelse med integreret kystforvaltning i Europa [2008/2014(INI)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Ioannis Gklavakis (A6-0286/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 14)

Ioannis Gklavakis (ordfører) tog ordet, jf. forretningsordenens artikel 131, stk. 4.

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2008)0382)


5.15. Anvendelse af visuminformationssystemet (VIS) inden for Schengen-grænsekodeksen ***I (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 562/2006 med hensyn til anvendelse af visuminformationssystemet (VIS) inden for rammerne af Schengengrænsekodeksen [KOM(2008)0101 - C6-0086/2008 - 2008/0041(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Mihael Brejc (A6-0208/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 15)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P6_TA(2008)0383)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2008)0383)


5.16. Styrkelse af Eurojust * (afstemning)

Betænkning: Initiativ fra Kongeriget Belgien, Den Tjekkiske Republik, Republikken Estland, Kongeriget Spanien, Den Franske Republik, Den Italienske Republik, Storhertugdømmet Luxembourg, Kongeriget Nederlandene, Republikken Østrig, Republikken Polen, Den Portugisiske Republik, Republikken Slovenien, Den Slovakiske Republik og Kongeriget Spanien, med henblik på vedtagelse af Rådets afgørelse om styrkelse af Eurojust og om ændring af afgørelse 2002/187/RIA [05613/2008 - C6-0076/2008 - 2008/0804(CNS)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Renate Weber (A6-0293/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 16)

INITIATIV

Godkendt som ændret (P6_TA(2008)0384)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2008)0384)

Indlæg til afstemningen:

Evelyne Gebhardt for PSE-Gruppen havde stillet et mundtligt ændringsforslag til ændringsforslag 19, hvilket var blevet godtaget.


5.17. Evaluering af Dublin-systemet (afstemning)

Betænkning: Rapport fra Kommissionen om evalueringen af Dublin-systemet [2007/2262(INI)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Jean Lambert (A6-0287/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 17)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2008)0385)


5.18. Motorkøretøjsforsikring (afstemning)

Betænkning: Visse spørgsmål vedrørende motorkøretøjsforsikring [2007/2258(INI)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Nickolay Mladenov (A6-0249/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 18)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2008)0386)


5.19. Bekæmpelse af skattesvig (afstemning)

Betænkning: Samordnet strategi til forbedring af bekæmpelsen af skattesvig [2008/2033(INI)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Sharon Bowles (A6-0312/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 19)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2008)0387)


6. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 163, stk. 3, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: Sylvia-Yvonne Kaufmann - A6-0292/2008:

Hubert Pirker

Betænkning: Armando França - A6-0285/2008:

Hubert Pirker

Betænkning: Mihael Brejc - A6-0208/2008:

Hubert Pirker, Frank Vanhecke, Daniel Hannan

Betænkning: Renate Weber - A6-0293/2008:

Hubert Pirker

Betænkning: Jean Lambert - A6-0287/2008, Betænkning: Sharon Bowles - A6-0312/2008:

David Sumberg

Betænkning: Jean Lambert - A6-0287/2008:

Frank Vanhecke, Philip Claeys

Betænkning: Sharon Bowles - A6-0312/2008:

Christoph Konrad, Ivo Strejček, Astrid Lulling, Avril Doyle

Betænkning: Sylvia-Yvonne Kaufmann - A6-0292/2008/

Frank Vanhecke


7. Stemmerettelser og -intentioner

”Stemmerettelser og -intentioner” findes på websiden ”Séance en direct”, ”Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)” og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst 2 uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

°
° ° °

Peter Baco og Konstantinos Droutsas havde meddelt, at deres afstemningsanlæg ikke havde fungeret under afstemningen om betænkning A6-0274/2008, A6-0273/2008, A6-0275/2008 og A6-0276/2008.


(Mødet udsat kl. 12.50 og genoptaget kl. 15.00)

FORSÆDE: Hans-Gert PÖTTERING
formand

8. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


9. Forelæggelse ved Rådet af forslaget til det almindelige budget – Budgetproceduren 2009

Éric Woerth (formand for Rådet) foretog forelæggelsen.

Talere: Jutta Haug (ordfører for det almindelige budget for 2009 – sektion III), Janusz Lewandowski (ordfører for det almindelige budget for 2009 – øvrige sektioner), Kyösti Virrankoski (næstformand i BUDG), Dalia Grybauskaitė (medlem af Kommissionen) og Éric Woerth.

Formanden erklærede behandlingen af punktet for afsluttet.


10. Elektroniske kommunikationsnet og tjenester***I - Den Europæiske Myndighed for Markedet for Elektronisk Kommunikation ***I - Digitaliseringsdividenden i Europa - Elektroniske kommunikationsnet og tjenester, beskyttelse af privatlivets fred og forbrugerbeskyttelse ***I (forhandling)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2002/21/EF om fælles rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og tjenester, direktiv 2002/19/EF om adgang til og samtrafik mellem elektroniske kommunikationsnet og tilhørende faciliteter og direktiv 2002/20/EF om tilladelser til elektroniske kommunikationsnet og -tjenester [KOM(2007)0697 - C6-0427/2007 - 2007/0247(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Catherine Trautmann (A6-0321/2008)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Den Europæiske Myndighed for Markedet for Elektronisk Kommunikation [KOM(2007)0699 - C6-0428/2007 - 2007/0249(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Pilar del Castillo Vera (A6-0316/2008)

Betænkning: At drage fuld nytte af digitaliseringsdividenden i Europa: en fælles strategi for anvendelsen af det frekvensområde, der frigives ved overgangen til digitalt tv [2008/2099(INI)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Patrizia Toia (A6-0305/2008)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv ændring af direktiv 2002/22/EF om forsyningspligt og brugerrettigheder i forbindelse med elektroniske kommunikationsnet og tjenester, direktiv 2002/58/EF om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske kommunikationssektor og forordning (EF) nr. 2006/2004 om forbrugerbeskyttelsessamarbejde [KOM(2007)0698 - C6-0420/2007 - 2007/0248(COD)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Malcolm Harbour (A6-0318/2008)

Talere: Luc Chatel (formand for Rådet), Eric Besson (formand for Rådet) og Viviane Reding (medlem af Kommissionen).

FORSÆDE: Martine ROURE
næstformand

Catherine Trautmann, Pilar del Castillo Vera, Patrizia Toia og Malcolm Harbour forelagde deres betænkninger.

Talere: Jutta Haug (ordfører for udtalelse fra BUDG), Karsten Friedrich Hoppenstedt (ordfører for udtalelse fra ECON), Gunnar Hökmark (ordfører for udtalelse fra ECON), Robert Goebbels (ordfører for udtalelse fra ECON), Sophia in 't Veld (ordfører for udtalelse fra ECON), Reino Paasilinna (ordfører for udtalelse fra ITRE ), Marian Zlotea (ordfører for udtalelse fra IMCO), Edit Herczog (ordfører for udtalelse fra IMCO), Manolis Mavrommatis (ordfører for udtalelse fra CULT), Cornelis Visser (ordfører for udtalelse fra CULT), Gyula Hegyi (ordfører for udtalelse fra CULT), Ignasi Guardans Cambó (ordfører for udtalelse fra CULT), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (ordfører for udtalelse fra JURI), Manuel Medina Ortega (ordfører for udtalelse fra JURI), Alexander Alvaro (ordfører for udtalelse fra LIBE), Angelika Niebler for PPE-DE-Gruppen, Erika Mann for PSE-Gruppen, Patrizia Toia for ALDE-Gruppen, Roberts Zīle for UEN-Gruppen, Rebecca Harms for Verts/ALE-Gruppen, Eva-Britt Svensson for GUE/NGL-Gruppen, Nils Lundgren for IND/DEM-Gruppen, Desislav Chukolov, løsgænger, Paul Rübig, Silvia-Adriana Ţicău, Alexander Alvaro, Seán Ó Neachtain, David Hammerstein, Hanne Dahl, Jerzy Buzek, Eric Besson, Bernadette Vergnaud og Cristian Silviu Buşoi.

FORSÆDE: Diana WALLIS
næstformand

Talere: Leopold Józef Rutowicz, Kathy Sinnott, Jacques Toubon, Evelyne Gebhardt, Erna Hennicot-Schoepges, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Zita Pleštinská og Stavros Lambrinidis.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Ruth Hieronymi, Katerina Batzeli, Dumitru Oprea, Arlene McCarthy og Pierre Pribetich.

Talere: Luc Chatel, Viviane Reding, Catherine Trautmann, Pilar del Castillo Vera, Patrizia Toia og Malcolm Harbour

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: næste mødeperiode.


11. Spørgetid (spørgsmål til Rådet)

Parlamentet behandlede en række spørgsmål til Rådet (B6-0457/2008).

Spørgsmål nr. 1 (Manuel Medina Ortega): Politik om forsyningen af landbrugsprodukter.

Jean-Pierre Jouyet (formand for Rådet) besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Manuel Medina Ortega, Jim Allister og Paul Rübig.

Spørgsmål nr. 2 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Den europæiske ungdomspagt.

Jean-Pierre Jouyet besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Marie Panayotopoulos-Cassiotou og Jörg Leichtfried.

Spørgsmål nr. 3 (Robert Evans): Oversøiske territorier i EU - noget unormalt.

Jean-Pierre Jouyet besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Robert Evans, Justas Vincas Paleckis og Avril Doyle.

Spørgsmål nr. 4 (Avril Doyle): Grænsetilpasningsforanstaltninger for import af mindre kulstofeffektive varer.

Jean-Pierre Jouyet besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Avril Doyle og Syed Kamall.

Spørgsmål nr. 5 (Colm Burke): Forummet på højt niveau om bistandseffektivitet i Accra (Ghana) til september.

Jean-Pierre Jouyet besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Colm Burke.

Spørgsmål nr. 6 (Jim Higgins): EU's operation i Tchad.

Jean-Pierre Jouyet besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Jim Higgins, Colm Burke og Marian Harkin.

Spørgsmål 7 til 12, 14, 16, 17, 19 til 24, 26 til 34 ville blive besvaret skriftligt (se bilaget til det fuldstændige forhandlingsreferat).

Formanden erklærede spørgetiden til Rådet for afsluttet.


(Mødet udsat kl. 19.05 og genoptaget kl. 21.05)

FORSÆDE: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
næstformand

12. Reaktion på anmodning om beskyttelse af parlamentarisk immunitet

På mødet den 16.06.2008 havde Parlamentet taget til efterretning, at Witold Tomczak havde indgivet en anmodning om beskyttelse af immunitet og privilegier i forbindelse med en sag, der verserede ved distriktsdomstolen i Ostrów Wielkopolski (punkt 5 i protokollen af 16.06.2008), og havde i henhold til forretningsordenens artikel 6, stk. 3, henvist denne anmodning til Retsudvalget.

Ved skrivelse af 05.08.2008 til Parlamentets formand havde Retsudvalgets formand udtalt, at denne anmodning fra Witold Tomczak ikke kunne behandles, eftersom Parlamentet allerede to gange havde fået forelagt den samme sag og henholdsvis den 04.04.2006 (punkt 8.2 i protokollen af 04.04.2006) og den 19.02.2008 (punkt 6.13 i protokollen af 19.02.2008) havde vedtaget ikke at beskytte Witold Tomczaks immunitet.


13. Særlig beretning fra Den Europæiske Ombudsmand om klage 3453/2005/GG (forhandling)

Betænkning: Særlig beretning fra Den Europæiske Ombudsmand til Europa-Parlamentet efter forslag til henstilling til Europa-Kommissionen i klage 3453/2005/GG [2007/2264(INI)] - Udvalget for Andragender. Ordfører: Proinsias De Rossa (A6-0289/2008)

Proinsias De Rossa forelagde sin betænkning.

Vladimír Špidla (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Alejandro Cercas, ordfører for udtalelse fra EMPL, Mairead McGuinness for PPE-DE-Gruppen, Maria Matsouka for PSE-Gruppen, Marian Harkin for ALDE-Gruppen, Marcin Libicki for UEN-Gruppen, Elisabeth Schroedter for Verts/ALE-Gruppen og Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Ewa Tomaszewska og Mairead McGuinness.

Talere: Vladimír Špidla og Proinsias De Rossa.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.7 i protokollen af 03.09.2008.


14. Ligestilling mellem kvinder og mænd - 2008 (forhandling)

Betænkning: Ligestilling mellem kvinder og mænd - 2008 [2008/2047(INI)] - Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. Ordfører: Iratxe García Pérez (A6-0325/2008)

Iratxe García Pérez forelagde sin betænkning.

Vladimír Špidla (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Marian Harkin (ordfører for udtalelse fra EMPL), Maria Badia i Cutchet (ordfører for udtalelse fra CULT), Marie Panayotopoulos-Cassiotou for PPE-DE-Gruppen, Zita Gurmai for PSE-Gruppen, Raül Romeva i Rueda for Verts/ALE-Gruppen, Eva-Britt Svensson for GUE/NGL-Gruppen, Urszula Krupa for IND/DEM-Gruppen, Zita Pleštinská, Gabriela Creţu, Ilda Figueiredo, Godfrey Bloom, Mary Honeyball og Věra Flasarová.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Mihaela Popa, Anna Záborská, Czesław Adam Siekierski og Monica Maria Iacob-Ridzi.

Talere: Vladimír Špidla og Iratxe García Pérez.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.8 i protokollen af 03.09.2008.


15. ENISA (Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed) (forhandling)

Mundtlig forespørgsel (O-0060/2008) af Giles Chichester og Angelika Niebler for PPE-DE-Gruppen til Kommissionen: ENISA (B6-0159/2008)

Angelika Niebler (stiller) begrundede den mundtlige forespørgsel.

Viviane Reding (medlem af Kommissionen) besvarede den mundtlige forespørgsel.

Talere: Nikolaos Vakalis for PPE-DE-Gruppen og Anni Podimata for PSE-Gruppen.

FORSÆDE: Luigi COCILOVO
næstformand

Talere: Jorgo Chatzimarkakis for ALDE-Gruppen og Viviane Reding.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


16. Ligestilling mellem mænd og kvinder: Markedsføring og reklame (forhandling)

Betænkning: Hvordan markedsføring og reklame påvirker ligestillingen mellem mænd og kvinder [2008/2038(INI)] - Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. Ordfører: Eva-Britt Svensson (A6-0199/2008)

Eva-Britt Svensson forelagde sin betænkning.

Viviane Reding (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Esther Herranz García for PPE-DE-Gruppen, Bernadette Vergnaud for PSE-Gruppen, Sophia in 't Veld for ALDE-Gruppen, Ewa Tomaszewska for UEN-Gruppen, Hiltrud Breyer for Verts/ALE-Gruppen, Urszula Krupa for IND/DEM-Gruppen, Edit Bauer og Marusya Ivanova Lyubcheva.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Zita Pleštinská, Zbigniew Zaleski, Monica Maria Iacob-Ridzi, Marie Panayotopoulos-Cassiotou og Agnes Schierhuber.

Eva-Britt Svensson tog ordet.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.1 i protokollen af 03.09.2008.


17. Kloning af dyr til fødevareforsyning (forhandling)

Mundtlig forespørgsel (O-0069/2008) af Neil Parish for AGRI: Kloning af dyr til fødevareforsyning (B6-0545/2008)

Neil Parish (stiller) begrundede den mundtlige forespørgsel.

Androula Vassiliou (medlem af Kommissionen) besvarede den mundtlige forespørgsel.

Talere: Agnes Schierhuber for PPE-DE-Gruppen, Csaba Sándor Tabajdi for PSE-Gruppen, Mojca Drčar Murko for ALDE-Gruppen, Janusz Wojciechowski for UEN-Gruppen, David Hammerstein for Verts/ALE-Gruppen, Kartika Tamara Liotard for GUE/NGL-Gruppen, Jim Allister, løsgænger, Czesław Adam Siekierski, Andrzej Tomasz Zapałowski, John Purvis og Mairead McGuinness.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: James Nicholson.

Androula Vassiliou tog ordet.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 108, stk. 5):

- Neil Parish for AGRI om kloning af dyr til fødevarer (B6-0373/2008).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.9 i protokollen af 03.09.2008.


18. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 411.060/OJME).


19. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 23.50.

Harald Rømer

Alejo Vidal-Quadras

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Følgende skrev under:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antinucci, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Attwooll, Aubert, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berman, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Bösch, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciani, Claeys, Clark, Cocilovo, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Dahl, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fiore, Flasarová, Flautre, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Friedrich, Gacek, Gál, Gaľa, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Hänsch, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Hołowczyc, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Locatelli, Lo Curto, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Marinescu, Marini, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musumeci, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Oprea, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robusti, Rocard, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zanicchi, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zlotea, Zwiefka

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik