Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 248kWORD 168k
Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου 2008 - Βρυξέλλες
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάθεση εγγράφωv
 3.Συζήτηση σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των κατατεθεισών προτάσεων ψηφίσματος)
 4.Kοινωνικό πακέτο (μέρος πρώτο) (συζήτηση)
 5.Ώρα των ψηφοφοριών
  
5.1.Πρόγραμμα "Νεολαία εν δράσει" (2007-2013) ***I (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.2.Πρόγραμμα "Πολιτισμός" (2007-2013) ***I (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.3.Πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες» (2007-2013) ***I (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.4.Πρόγραμμα δράσης στον τομέα της εκπαίδευσης και της διά βίου κατάρτισης ***I (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.5.Σύναψη του πρωτοκόλλου της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΚ/Ουζμπεκιστάν, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην ΕΕ * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.6.Σύναψη του πρωτοκόλλου της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΚ/Κιργιζιστάν, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην ΕΕ * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.7.Σύναψη του πρωτοκόλλου της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΚ/Τατζικιστάν, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην ΕΕ * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.8.Ευθύνη του Μαυροβουνίου για τα μακροπρόθεσμα δάνεια που χορηγήθηκαν στη Σερβία και Μαυροβούνιο (πρώην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας) * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.9.Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.10.Αλιευτική συμφωνία του Νοτίου Ινδικού Ωκεανού * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.11.Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2008 (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.12.Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.13.Εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης των αποφάσεων * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.14.Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης των παράκτιων περιοχών της Ευρώπης (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.15.Χρήση του Συστήματος Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) στο πλαίσιο του κώδικα συνόρων του Σένγκεν ***I (ψηφοφορία)
  
5.16.Ενίσχυση της Eurojust και τροποποίηση της απόφασης 2002/187/ΔΕΥ * (ψηφοφορία)
  
5.17.Αξιολόγηση του συστήματος του Δουβλίνου (ψηφοφορία)
  
5.18.Ζητήματα που αφορούν την ασφάλιση αυτοκινήτων (ψηφοφορία)
  
5.19.Συντονισμένη στρατηγική με σκοπό τη βελτίωση της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής (ψηφοφορία)
 6.Αιτιολογήσεις ψήφου
 7.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 8.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 9.Παρουσίαση από το Συμβούλιο του σχεδίου γενικού προϋπολογισμού – Οικονομικό έτος 2009
 10.Δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών***I - Ευρωπαϊκή αρχή για την αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών ***I - Να επωφεληθούμε πλήρως από το ψηφιακό μέρισμα στην Ευρώπη: κοινή προσέγγιση για τη χρήση του φάσματος που απελευθερώνεται από την ψηφιακή μετάβαση - Δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, προστασία της ιδιωτικής ζωής και προστασία των καταναλωτών ***I (συζήτηση)
 11.Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο)
 12.Συνέχεια που δόθηκε σε αίτηση υπεράσπισης της ασυλίας
 13.Ειδική έκθεση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή μετά το σχέδιο σύστασης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την καταγγελία 3453/2005/GG (συζήτηση)
 14.Ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών - 2008 (συζήτηση)
 15.ENISA (Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών) (συζήτηση)
 16.Αντίκτυπος του μάρκετινγκ και της διαφήμισης στην ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών (συζήτηση)
 17.Κλωνοποίηση ζώων για τον εφοδιασμό σε τρόφιμα (συζήτηση)
 18.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 19.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Αντιπρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.05 π.μ.


2. Κατάθεση εγγράφωv

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή των δικαιωμάτων των ασθενών στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη (COM(2008)0414 - C6-0257/2008 - 2008/0142(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

FEMM, EMPL, ITRE, JURI, ECON, IMCO

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 19/2008 - Τμήμα III – Επιτροπή (N6-0007/2008 - C6-0274/2008 - 2008/2167(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την υπογραφή συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για τη συνεργασία όσον αφορά την κανονιστική ρύθμιση της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας (10972/2007 - C6-0275/2008 - 2007/0111(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας :

TRAN

- Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Kοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί τροποποίησης της οδηγίας 1999/62/ΕΚ περί επιβολής τελών στα βαρέα φορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούν ορισμένα έργα υποδομής (COM(2008)0436 - C6-0276/2008 - 2008/0147(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

TRAN

γνωμοδότηση :

ENVI, ITRE

- Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού για συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα (COM(2008)0399 - C6-0277/2008 - 2008/0151(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

ITRE, JURI

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί της εκούσιας συμμετοχής οργανισμών σε κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS) (COM(2008)0402 - C6-0278/2008 - 2008/0154(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

ITRE, IMCO

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί συστήματος κοινοτικού οικολογικού σήματος (COM(2008)0401 - C6-0279/2008 - 2008/0152(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

ITRE, IMCO

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση διευκόλυνσης για την ταχεία αντιμετώπιση των διογκούμενων τιμών των τροφίμων στις αναπτυσσόμενες χώρες (COM(2008)0450 - C6-0280/2008 - 2008/0149(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

DEVE

γνωμοδότηση :

AFET, AGRI, BUDG, INTA

- Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/116/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διάρκεια προστασίας του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και ορισμένων συγγενικών δικαιωμάτων (COM(2008)0464 - C6-0281/2008 - 2008/0157(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

JURI

γνωμοδότηση :

CULT, ITRE, IMCO

- Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου περί διατήρησης των αλιευτικών πόρων μέσω τεχνικών μέτρων (COM(2008)0324 - C6-0282/2008 - 2008/0112(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας :

PECH

γνωμοδότηση :

ENVI

- Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου περί του καταστατικού της ευρωπαϊκής ιδιωτικής εταιρίας (COM(2008)0396 - C6-0283/2008 - 2008/0130(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας :

JURI

γνωμοδότηση :

ECON

- Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) (COM(2008)0458 - C6-0287/2008 - 2008/0153(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

γνωμοδότηση :

JURI

- Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου σχετικά με τις φορολογικές απαλλαγές που εφαρμόζονται στις οριστικές εισόδους, από κράτος μέλος, προσωπικών ειδών που ανήκουν σε ιδιώτες (Κωδικοποιημένη έκδοση) (COM(2008)0376 - C6-0290/2008 - 2008/0120(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας :

JURI

- Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης των προσώπων ανεξαρτήτως θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού (COM(2008)0426 - C6-0291/2008 - 2008/0140(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

FEMM, CULT, EMPL, IMCO, ENVI

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός, και της κυβέρνησης της Νέας Ζηλανδίας, αφετέρου (COM(2008)0170 - C6-0292/2008 - 2008/0066(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

γνωμοδότηση :

AFET

- Πρόταση απόφασης - πλαισίου του Συμβουλίου σχετικά με το ευρωπαϊκό ένταλμα συγκέντρωσης αποδεικτικών στοιχείων (ΕΕΣΑΣ) για τη συγκέντρωση αντικειμένων, εγγράφων και δεδομένων με σκοπό τη χρησιμοποίησή τους στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών (13076/2007 - C6-0293/2008 - 2003/0270(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

JURI

- Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5 για το οικονομικό έτος 2008 το οποίο καταρτίσθηκε από το Συμβούλιο στις 22 Ιουλίου 2008 (11571/2008 - C6-0294/2008 - 2008/2161(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG


3. Συζήτηση σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των κατατεθεισών προτάσεων ψηφίσματος)

Οι εξής βουλευτές ή πολιτικές ομάδες υποβάλλουν αιτήματα όσον αφορά τη διοργάνωση σχετικής συζήτησης, σύμφωνα με το άρθρο 115 του Κανονισμού, για τις ακόλουθες προτάσεις ψηφίσματος:

I. Πραξικόπημα στην Μαυριτανία

- Pasqualina Napoletano, Marie-Arlette Carlotti και Alain Hutchinson, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, σχετικά με το πραξικόπημα στη Μαυριτανία (B6-0386/2008)

- Colm Burke, Charles Tannock, Urszula Gacek, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Carlos José Iturgaiz Angulo και Laima Liucija Andrikienė, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, σχετικά με το πραξικόπημα στη Μαυριτανία (B6-0392/2008)

- Thierry Cornillet, Μάριος Ματσάκης και Renate Weber, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με το πραξικόπημα στη Μαυριτανία (B6-0397/2008)

- Luisa Morgantini, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με το πραξικόπημα στη Μαυριτανία (B6-0398/2008)

- Marie Anne Isler Béguin και Hélène Flautre, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με το πραξικόπημα στη Μαυριτανία (B6-0408/2008)

- Ģirts Valdis Kristovskis, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Ewa Tomaszewska, Hanna Foltyn-Kubicka, Adam Bielan και Mieczysław Edmund Janowski, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, σχετικά με το πραξικόπημα στη Μαυριτανία (B6-0409/2008)

II. Εκτελέσεις δι'απαγχονισμού στο Ιράν

- Pasqualina Napoletano, Hannes Swoboda, Christa Prets και Paulo Casaca, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, σχετικά με τις εκτελέσεις δι' απαγχονισμού στο Ιράν (B6-0389/2008)

- Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Urszula Gacek, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola και Tunne Kelam, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, σχετικά με τις εκτελέσεις δι' απαγχονισμού στο Ιράν (B6-0394/2008)

- Μάριος Ματσάκης, Marco Cappato και Frédérique Ries, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τις εκτελέσεις δι' απαγχονισμού στο Ιράν (B6-0400/2008)

- Tobias Pflüger, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τη θανατική ποινή στο Ιράν (B6-0401/2008)

- Angelika Beer, Raül Romeva i Rueda και Monica Frassoni, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τη θανατική ποινή στο Ιράν (B6-0403/2008)

- Cristiana Muscardini, Angelika Beer, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Ewa Tomaszewska και Mieczysław Edmund Janowski, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, σχετικά με τις εκτελέσεις στο Ιράν (B6-0404/2008)

III. Δολοφονίες αλμπίνων στην Τανζανία   

- Pasqualina Napoletano, Josep Borrell Fontelles και Alain Hutchinson, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, σχετικά με τις δολοφονίες αλμπίνων στην Τανζανία (B6-0387/2008)

- Ryszard Czarnecki, Jan Tadeusz Masiel, Adam Bielan, Ewa Tomaszewska, Konrad Szymański, Mieczysław Edmund Janowski και Hanna Foltyn-Kubicka, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, σχετικά με τις δολοφονίες αλμπίνων στην Τανζανία (B6-0390/2008)

- Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola και Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, σχετικά με τις δολοφονίες αλμπίνων στην Τανζανία (B6-0391/2008)

- Μάριος Ματσάκης και Renate Weber, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την κατάσταση των αλμπίνων στην Τανζανία (B6-0405/2008)

- Vittorio Agnoletto, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τις δολοφονίες αλμπίνων στην Τανζανία (B6-0406/2008)

- Margrete Auken, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τις δολοφονίες αλμπίνων στην Τανζανία (B6-0407/2008).

Ο χρόνος αγόρευσης κατανέμεται σύμφωνα με το άρθρο 142 του Κανονισμού.


4. Kοινωνικό πακέτο (μέρος πρώτο) (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Kοινωνικό πακέτο (μέρος πρώτο)

Οι Vladimír Špidla (Μέλος της Επιτροπής) και Xavier Bertrand (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Joseph Daul, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Martin Schulz, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Graham Watson, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Jan Tadeusz Masiel, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Jean Lambert, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Gabriele Zimmer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Derek Roland Clark, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Carl Lang, μη εγγεγραμμένος, και Thomas Mann.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Manuel António dos SANTOS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Harlem Désir, Bernard Lehideux, Ryszard Czarnecki, Elisabeth Schroedter, Δημήτριος Παπαδημούλης, Hanne Dahl, Andreas Mölzer, Philip Bushill-Matthews, Magda Kósáné Kovács, Gérard Deprez, Wojciech Roszkowski, Tatjana Ždanoka, Jacky Hénin, Nils Lundgren, Jana Bobošíková, Juan Andrés Naranjo Escobar, Stephen Hughes, Ona Juknevičienė, Ewa Tomaszewska, Ilda Figueiredo, Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, Alejandro Cercas, Sophia in 't Veld, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Anja Weisgerber, Anne Van Lancker, Elizabeth Lynne, Γεώργιος Τούσσας, Manfred Weber και Andrzej Jan Szejna.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Gérard ONESTA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Jean Marie Beaupuy, Peter Liese, Ευαγγελία Τζαμπάζη, Viktória Mohácsi, Iva Zanicchi, Jan Cremers, Evelyne Gebhardt, Gabriela Creţu, Donata Gottardi, Richard Falbr και Karin Jöns.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Monica Maria Iacob-Ridzi, Proinsias De Rossa, Mieczysław Edmund Janowski, Maria Petre, Jan Andersson και Richard Corbett.

Παρεμβαίνουν οι Xavier Bertrand και Vladimír Špidla.

Δεδομένου ότι οι προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί δεν διατίθενται ακόμη, θα ανακοινωθούν αργότερα.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: επόμενη περίοδος συνόδου.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.40 π.μ εν αναμονή της ώρας των ψηφοφοριών και επαναλαμβάνεται στις 12 το μεσημέρι.)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Edward McMILLAN-SCOTT
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει ο Dimitar Stoyanov ο οποίος καταγγέλλει τη μεταχείριση που υπέστη, όπως λέει, από τη βουλγαρική αστυνομία στις 30.07.2008 και ζητεί από το Κοινοβούλιο να λάβει θέση επί του ζητήματος αυτού (Ο Πρόεδρος του απαντά ότι το θέμα θα παραπεμφθεί στις αρμόδιες αρχές).

5. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί κανείς να τα συμβουλευθεί στο Europarl.


5.1. Πρόγραμμα "Νεολαία εν δράσει" (2007-2013) ***I (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 1719/2006/ΕΚ για τη θέσπιση του προγράμματος "Νεολαία εν δράσει" για την περίοδο 2007-2013 [COM(2008)0056 - C6-0057/2008 - 2008/0023(COD)] - Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. Εισηγήτρια: Κατερίνα Μπατζελή (A6-0274/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

Η Κατερίνα Μπατζελή (εισηγήτρια) προβαίνει σε δήλωση σχετικά με τις εκθέσεις της (A6-0274/2008, A6-0273/2008, A6-0275/2008 και A6-0276/2008) σύμφωνα με το άρθρο 131, παράγραφος 4, του Κανονισμού.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ και ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2008)0369)


5.2. Πρόγραμμα "Πολιτισμός" (2007-2013) ***I (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 1855/2006/ΕΚ για τη θέσπιση του προγράμματος «Πολιτισμός» (2007-2013) [COM(2008)0057 - C6-0058/2008 - 2008/0024(COD)] - Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. Εισηγήτρια: Κατερίνα Μπατζελή (A6-0273/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ και ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2008)0370)


5.3. Πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες» (2007-2013) ***I (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 1904/2006/ΕΚ για τη θέσπιση του προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες» για την περίοδο 2007-2013 με σκοπό την προώθηση της ενεργού συμμετοχής του ευρωπαίου πολίτη στα κοινά [COM(2008)0059 - C6-0060/2008 - 2008/0029(COD)] - Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. Εισηγήτρια: Κατερίνα Μπατζελή (A6-0275/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ και ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2008)0371)


5.4. Πρόγραμμα δράσης στον τομέα της εκπαίδευσης και της διά βίου κατάρτισης ***I (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 1720/2006/ΕΚ για τη θέσπιση προγράμματος δράσης στον τομέα της δια βίου μάθησης [COM(2008)0061 - C6-0064/2008 - 2008/0025(COD)] - Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. Εισηγήτρια: Κατερίνα Μπατζελή (A6-0276/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ και ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2008)0372)


5.5. Σύναψη του πρωτοκόλλου της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΚ/Ουζμπεκιστάν, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην ΕΕ * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη σύναψη του πρωτοκόλλου της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν, αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση [COM(2007)0117 - C6-0213/2008 - 2007/0044(CNS)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0306/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2008)0373)


5.6. Σύναψη του πρωτοκόλλου της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΚ/Κιργιζιστάν, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην ΕΕ * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη σύναψη του πρωτοκόλλου της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας του Κιργιζιστάν, αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση [COM(2007)0133 - C6-0228/2008 - 2007/0047(CNS)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0307/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2008)0374)


5.7. Σύναψη του πρωτοκόλλου της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΚ/Τατζικιστάν, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην ΕΕ * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη του πρωτοκόλλου της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας του Τατζικιστάν, αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση [COM(2007)0143 - C6-0254/2008 - 2007/0050(CNS)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0320/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2008)0375)


5.8. Ευθύνη του Μαυροβουνίου για τα μακροπρόθεσμα δάνεια που χορηγήθηκαν στη Σερβία και Μαυροβούνιο (πρώην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας) * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύσταση αυτοτελούς υποχρέωσης του Μαυροβουνίου και την αντίστοιχη μείωση της υποχρέωσης της Σερβίας όσον αφορά το μακροπρόθεσμο δάνειο που χορήγησε η Κοινότητα στην Ένωση Κρατών Σερβίας και Μαυροβουνίου (πρώην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας) δυνάμει των αποφάσεων 2001/549/EΚ και 2002/882/EΚ του Συμβουλίου [COM(2008)0228 - C6-0221/2008 - 2008/0086(CNS)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Helmuth Markov (A6-0281/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2008)0376)


5.9. Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων [COM(2008)0314 - C6-0219/2008 - 2008/0097(CNS)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγητής: Neil Parish (A6-0311/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2008)0377)


5.10. Αλιευτική συμφωνία του Νοτίου Ινδικού Ωκεανού * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου περί της σύναψης, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της αλιευτικής συμφωνίας του Νοτίου Ινδικού Ωκεανού [COM(2007)0831 - C6-0047/2008 - 2007/0285(CNS)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγητής: Philippe Morillon (A6-0315/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ και ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2008)0378)


5.11. Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2008 (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2008 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2008
Τμήμα ΙΙΙ- Επιτροπή [11571/2008 – C6 0294/2008 – 2008/2161(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Kyösti Virrankoski (A6-0328/2008)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 11)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2008)0379)


5.12. Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, του Βασιλείου του Βελγίου, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, της Δημοκρατίας της Σλοβακίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Δημοκρατίας της Αυστρίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας για την έγκριση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο [5620/2008 - C6-0074/2008 - 2008/0802(CNS)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A6-0292/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 12)

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ, ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ και ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2008)0380)


5.13. Εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης των αποφάσεων * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, της Σλοβακικής Δημοκρατίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας ενόψει της έκδοσης απόφασης πλαισίου του Συμβουλίου για την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων που εκδίδονται ερήμην και για την τροποποίηση της απόφασης-πλαισίου 2002/584/ΔΕΥ της 13ης Ιουνίου 2002 για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και τις διαδικασίες παράδοσης μεταξύ των κρατών μελών της απόφασης πλαισίου 2005/214/ΔΕΥ της 24ης Φεβρουαρίου 2005 σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης επί χρηματικών ποινών της απόφασης πλαισίου 2006/783/ΔΕΥ της 6ης Οκτωβρίου 2006 σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις δήμευσης και της απόφασης πλαισίου 2008/.../ΔΕΥ σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της ελευθερίας ή μέτρα ασφαλείας στερητικά της ελευθερίας, για το σκοπό της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση [05598/2008 - C6-0075/2008 - 2008/0803(CNS)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Armando França (A6-0285/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 13)

Ο Armando França (εισηγητής) προβαίνει σε δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 131, παράγραφος 4, του Κανονισμού.

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ, ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ και ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2008)0381)


5.14. Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης των παράκτιων περιοχών της Ευρώπης (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης των παρακτίων ζωνών στην Ευρώπη [2008/2014(INI)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγητής: Ιωάννης Γκλαβάκης (A6-0286/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 14)

Ο Ιωάννης Γκλαβάκης (εισηγητής) προβαίνει σε δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 131, παράγραφος 4, του Κανονισμού.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2008)0382)


5.15. Χρήση του Συστήματος Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) στο πλαίσιο του κώδικα συνόρων του Σένγκεν ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 562/2006 όσον αφορά τη χρήση του Συστήματος Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) στο πλαίσιο του κώδικα συνόρων του Σένγκεν [COM(2008)0101 - C6-0086/2008 - 2008/0041(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Mihael Brejc (A6-0208/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 15)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2008)0383)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0383)


5.16. Ενίσχυση της Eurojust και τροποποίηση της απόφασης 2002/187/ΔΕΥ * (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Αυστρίας, του Βασιλείου του Βελγίου, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου των Κάτων Χωρών, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Σλοβακίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, και της Τσεχικής Δημοκρατίας με σκοπό την έκδοση απόφασης του Συμβουλίου για την ενίσχυση της Eurojust και την τροποποίηση της απόφασης 2002/187/ΔΕΥ [05613/2008 - C6-0076/2008 - 2008/0804(CNS)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Renate Weber (A6-0293/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 16)

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2008)0384)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0384)

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

Η Evelyne Gebhardt, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, προτείνει προφορική τροπολογία στην τροπολογία 19, η οποία κρατείται.


5.17. Αξιολόγηση του συστήματος του Δουβλίνου (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την αξιολόγηση του συστήματος του Δουβλίνου [2007/2262(INI)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Jean Lambert (A6-0287/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 17)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0385)


5.18. Ζητήματα που αφορούν την ασφάλιση αυτοκινήτων (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με ζητήματα που αφορούν την ασφάλιση αυτοκινήτων [2007/2258(INI)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγητής: Nickolay Mladenov (A6-0249/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 18)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0386)


5.19. Συντονισμένη στρατηγική με σκοπό τη βελτίωση της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τη χάραξη συντονισμένης στρατηγικής με σκοπό τη βελτίωση της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής [2008/2033(INI)] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Sharon Bowles (A6-0312/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 19)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0387)


6. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 163, παράγραφος 3, του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Sylvia-Yvonne Kaufmann - A6-0292/2008:

Hubert Pirker

Έκθεση Armando França - A6-0285/2008:

Hubert Pirker

Έκθεση Mihael Brejc - A6-0208/2008:

Hubert Pirker, Frank Vanhecke, Daniel Hannan

Έκθεση Renate Weber - A6-0293/2008:

Hubert Pirker

Έκθεση Jean Lambert - A6-0287/2008, Έκθεση Sharon Bowles - A6-0312/2008:

David Sumberg

Έκθεση Jean Lambert - A6-0287/2008:

Frank Vanhecke, Philip Claeys

Έκθεση Sharon Bowles - A6-0312/2008:

Christoph Konrad, Ivo Strejček, Astrid Lulling, Avril Doyle

Έκθεση Sylvia-Yvonne Kaufmann - A6-0292/2008/

Frank Vanhecke


7. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου αναφέρονται στην ιστοθέση "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" και στην τυπωμένη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση στο Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.

°
° ° °

Οι Peter Baco και Kωvσταντίνος Δρούτσας γνωστοποιούν ότι οι συσκευές ψηφοφορίας στα έδρανά τους δεν λειτούργησαν κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας επί των εκθέσεων A6-0274/2008, A6-0273/2008, A6-0275/2008 και A6-0276/2008.


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 12.50 μ.μ και επαναλαμβάνεται στις 3 μ.μ.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Hans-Gert PÖTTERING
Πρόεδρος

8. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


9. Παρουσίαση από το Συμβούλιο του σχεδίου γενικού προϋπολογισμού – Οικονομικό έτος 2009

Ο Éric Woerth (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν οι Jutta Haug (εισηγήτρια του γενικού προϋπολογισμού 2009 – τμήμα III), Janusz Lewandowski (εισηγητής του γενικού προϋπολογισμού 2009 – λοιπά τμήματα), Kyösti Virrankoski (αντιπρόεδρος της επιτροπής BUDG), Dalia Grybauskaitė (Μέλος της Επιτροπής) και Éric Woerth.

Περατώνεται η εξέταση επί του σημείου αυτού.


10. Δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών***I - Ευρωπαϊκή αρχή για την αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών ***I - Να επωφεληθούμε πλήρως από το ψηφιακό μέρισμα στην Ευρώπη: κοινή προσέγγιση για τη χρήση του φάσματος που απελευθερώνεται από την ψηφιακή μετάβαση - Δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, προστασία της ιδιωτικής ζωής και προστασία των καταναλωτών ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/21/ΕΚ σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, της οδηγίας 2002/19/ΕΚ σχετικά με την πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες, καθώς και με τη διασύνδεσή τους, και της οδηγίας 2002/20/EΚ για την αδειοδότηση δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών [COM(2007)0697 - C6-0427/2007 - 2007/0247(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγήτρια: Catherine Trautmann (A6-0321/2008)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Αγορά Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών [COM(2007)0699 - C6-0428/2007 - 2007/0249(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγήτρια: Pilar del Castillo Vera (A6-0316/2008)

Έκθεση σχετικά με το να επωφεληθούμε πλήρως από το ψηφιακό μέρισμα στην Ευρώπη: κοινή προσέγγιση για τη χρήση του φάσματος που απελευθερώνεται από την ψηφιακή μετάβαση [2008/2099(INI)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγήτρια: Patrizia Toia (A6-0305/2008)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί τροποποίησης της οδηγίας 2002/22/EΚ για την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώματα των χρηστών όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, της οδηγίας 2002/58/EΚ σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 για τη συνεργασία όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών [COM(2007)0698 - C6-0420/2007 - 2007/0248(COD)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγητής: Malcolm Harbour (A6-0318/2008)

Παρεμβαίνουν οι Luc Chatel (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου), Eric Besson (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Viviane Reding (Μέλος της Επιτροπής).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Martine ROURE
Αντιπρόεδρος

Οι Catherine Trautmann, Pilar del Castillo Vera, Patrizia Toia και Malcolm Harbour παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Παρεμβαίνουν οι Jutta Haug (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής BUDG), Karsten Friedrich Hoppenstedt (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής ECON), Gunnar Hökmark (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής ECON), Robert Goebbels (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής ECON), Sophia in 't Veld (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής ECON), Reino Paasilinna (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής ITRE), Marian Zlotea (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής IMCO), Edit Herczog (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής IMCO), Μανώλης Μαυρομμάτης (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής CULT), Cornelis Visser (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής CULT), Gyula Hegyi (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής CULT), Ignasi Guardans Cambó (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής CULT), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής JURI), Manuel Medina Ortega (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής JURI), Alexander Alvaro (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής LIBE), Angelika Niebler, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Erika Mann, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Patrizia Toia, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Roberts Zīle, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Rebecca Harms, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Eva-Britt Svensson, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Nils Lundgren, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Desislav Chukolov, μη εγγεγραμμένος, Paul Rübig, Silvia-Adriana Ţicău, Alexander Alvaro, Seán Ó Neachtain, David Hammerstein, Hanne Dahl, Jerzy Buzek, Eric Besson, Bernadette Vergnaud και Cristian Silviu Buşoi.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Diana WALLIS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Leopold Józef Rutowicz, Kathy Sinnott, Jacques Toubon, Evelyne Gebhardt, Erna Hennicot-Schoepges, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Zita Pleštinská και Σταύρος Λαμπρινίδης.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Ruth Hieronymi, Κατερίνα Μπατζελή, Dumitru Oprea, Arlene McCarthy και Pierre Pribetich.

Παρεμβαίνουν οι Luc Chatel, Viviane Reding, Catherine Trautmann, Pilar del Castillo Vera, Patrizia Toia και Malcolm Harbour

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: επόμενη περίοδος συνόδου.


11. Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο)

Το Σώμα εξετάζει μια σειρά ερωτήσεων προς το Συμβούλιο (B6-0457/2008).

Ερώτηση 1 (Manuel Medina Ortega): Πολιτική εφοδιασμού αγροτικών προϊόντων.

Ο Jean-Pierre Jouyet (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Manuel Medina Ortega, Jim Allister και Paul Rübig.

Ερώτηση 2 (Μαρίας Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου): Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Νεολαία.

Ο Jean-Pierre Jouyet απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις της Μαρίας Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου και του Jörg Leichtfried.

Ερώτηση 3 (Robert Evans): Ανωμαλίες που συνδέονται με τα υπερπόντια εδάφη της ΕΕ.

Ο Jean-Pierre Jouyet απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Robert Evans, Justas Vincas Paleckis και Avril Doyle.

Ερώτηση 4 (Avril Doyle): Μέτρα Συνοριακής Προσαρμογής (BAMs) σχετικά με τις ολιγότερο αποτελεσματικές εισαγωγές ως προς την εκπομπή άνθρακα.

Ο Jean-Pierre Jouyet απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Avril Doyle και Syed Kamall.

Ερώτηση 5 (Colm Burke): Φόρουμ υψηλού επιπέδου για την αποτελεσματικότητα της αναπτυξιακής βοήθειας στην Άκρα (Γκάνα) το Σεπτέμβριο.

Ο Jean-Pierre Jouyet απαντά στην ερώτηση, καθώς και σε μία συμπληρωματική ερώτηση του Colm Burke.

Ερώτηση 6 (Jim Higgins): Αποστολή της ΕΕ στο Τσαντ.

Ο Jean-Pierre Jouyet απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Jim Higgins, Colm Burke και Marian Harkin.

Στις ερωτήσεις 7 έως 12, 14, 16, 17, 19 έως 24, 26 έως 34 θα δοθούν γραπτές απαντήσεις (βλ. Παράρτημα στα Πλήρη Πρακτικά).

Η ώρα των ερωτήσεων προς το Συμβούλιο περατώνεται.


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 7.05 μ.μ και επαναλαμβάνεται στις 9.05 μ.μ.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Αντιπρόεδρος

12. Συνέχεια που δόθηκε σε αίτηση υπεράσπισης της ασυλίας

Κατά τη συνεδρίαση της 16ης Ιουνίου 2008, το Σώμα έλαβε γνώση της αίτησης του Witold Tomczak για υπεράσπιση της ασυλίας και των προνομίων του στο πλαίσιο νομικής διαδικασίας που εκκρεμεί ενώπιον του Περιφερειακού Δικαστηρίου του Ostrów Wielkopolski (σημείο 5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.06.2008) και, σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 3, του Κανονισμού, την παρέπεμψε στην Επιτροπή Νομικών Θεμάτων.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων, με επιστολή που απηύθυνε στον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου στις 05.08.2008, επεσήμανε ότι αυτή η αίτηση του Witold Tomczak πρέπει να θεωρηθεί μη παραδεκτή, δεδομένου ότι το Κοινοβούλιο έχει ήδη ασχοληθεί δύο φορές με την υπόθεση αυτή και έχει αποφασίσει στις 04.04.2006 (σημείο 8.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 04.04.2006) και στις 19.02.2008 (σημείο 6.13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 19.02.2008), να μην υπερασπίσει την ασυλία του Witold Tomczak.


13. Ειδική έκθεση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή μετά το σχέδιο σύστασης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την καταγγελία 3453/2005/GG (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την ειδική έκθεση που συνέταξε ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής κατόπιν του σχεδίου σύστασης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την καταγγελία 3453/2005/GG [2007/2264(INI)] - Επιτροπή Αναφορών. Εισηγητής: Proinsias De Rossa (A6-0289/2008)

Ο Proinsias De Rossa παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Vladimír Špidla (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Alejandro Cercas, εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής EMPL, Mairead McGuinness, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Μαρία Ματσούκα, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Marian Harkin, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Marcin Libicki, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Elisabeth Schroedter, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, και Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Ewa Tomaszewska και Mairead McGuinness.

Παρεμβαίνουν οι Vladimír Špidla και Proinsias De Rossa.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 03.09.2008.


14. Ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών - 2008 (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών - 2008 [2008/2047(INI)] - Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Εισηγήτρια: Iratxe García Pérez (A6-0325/2008)

Η Iratxe García Pérez παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Vladimír Špidla (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Marian Harkin (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής EMPL), Maria Badia i Cutchet (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής CULT), Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Zita Gurmai, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Raül Romeva i Rueda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Eva-Britt Svensson, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Urszula Krupa, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Zita Pleštinská, Gabriela Creţu, Ilda Figueiredo, Godfrey Bloom, Mary Honeyball και Věra Flasarová.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Mihaela Popa, Anna Záborská, Czesław Adam Siekierski και Monica Maria Iacob-Ridzi.

Παρεμβαίνουν οι Vladimír Špidla και Iratxe García Pérez.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 03.09.2008.


15. ENISA (Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών) (συζήτηση)

Προφορική ερώτηση (O-0060/2008) που κατέθεσαν οι Giles Chichester και Angelika Niebler, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, προς την Επιτροπή: ENISA (Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών) (B6-0159/2008)

Η Angelika Niebler (συντάκτρια) αναπτύσσει την προφορική ερώτηση.

Η Viviane Reding (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην προφορική ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Νικόλαος Βακάλης, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, και Άννυ Ποδηματά, εξ ονόματος της Ομάδας PSE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Luigi COCILOVO
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Jorgo Chatzimarkakis, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, και Viviane Reding.

Η συζήτηση περατώνεται.


16. Αντίκτυπος του μάρκετινγκ και της διαφήμισης στην ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με τον αντίκτυπο του μάρκετινγκ και της διαφήμισης στην ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών [2008/2038(INI)] - Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Εισηγήτρια: Eva-Britt Svensson (A6-0199/2008)

Η Eva-Britt Svensson παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει η Viviane Reding (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Esther Herranz García, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Bernadette Vergnaud, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Sophia in 't Veld, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Ewa Tomaszewska, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Hiltrud Breyer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Urszula Krupa, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Edit Bauer και Marusya Ivanova Lyubcheva.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Zita Pleštinská, Zbigniew Zaleski, Monica Maria Iacob-Ridzi, Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου και Agnes Schierhuber.

Παρεμβαίνει η Eva-Britt Svensson.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 03.09.2008.


17. Κλωνοποίηση ζώων για τον εφοδιασμό σε τρόφιμα (συζήτηση)

Προφορική ερώτηση (O-0069/2008) που κατέθεσε ο Neil Parish, εξ ονόματος της Επιτροπής AGRI: Κλωνοποίηση ζώων για τον εφοδιασμό σε τρόφιμα (B6-0545/2008)

Ο Neil Parish (συντάκτης) αναπτύσσει την προφορική ερώτηση.

Η Ανδρούλα Βασιλείου (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην προφορική ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Agnes Schierhuber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Csaba Sándor Tabajdi, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Mojca Drčar Murko, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Janusz Wojciechowski, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, David Hammerstein, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Kartika Tamara Liotard, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jim Allister, μη εγγεγραμμένος, Czesław Adam Siekierski, Andrzej Tomasz Zapałowski, John Purvis και Mairead McGuinness.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" ο James Nicholson.

Παρεμβαίνει η Ανδρούλα Βασιλείου.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 108, παράγραφος 5, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Neil Parish, εξ ονόματος της Επιτροπής AGRI, σχετικά με την κλωνοποίηση ζώων για επισιτιστικούς σκοπούς (B6-0373/2008).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 03.09.2008.


18. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 411.060/OJME).


19. Λήξη της συνεδρίασης

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 11.50 μ.μ.

Harald Rømer

Alejo Vidal-Quadras

Γενικός Γραμματέας

αντιπρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Υπέγραψαν:

Αδάμου, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Αγγελάκας, Angelilli, Antinucci, Arif, Αρναουτάκης, Ashworth, Assis, Attwooll, Aubert, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Μπατζελή, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berman, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Bösch, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Μποτόπουλος, Boursier, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciani, Claeys, Clark, Cocilovo, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Dahl, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, Δημητρίου, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Δημητρακόπουλος, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Δρούτσας, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fiore, Flasarová, Flautre, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Friedrich, Gacek, Gál, Gaľa, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Γεωργίου, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Γκλαβάκης, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Hänsch, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Hołowczyc, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Κασουλίδης, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Κοππά, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Λαμπρινίδης, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Locatelli, Lo Curto, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Marinescu, Marini, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Mathieu, Ματσάκης, Μάτσης, Ματσούκα, Mauro, Μαυρομμάτης, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musumeci, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Oprea, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Παφίλης, Pagano, Paleckis, Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, Panayotov, Pannella, Panzeri, Παπαδημούλης, Paparizov, Παπαστάμκος, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Ποδηματά, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robusti, Rocard, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Σχοινάς, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Τούσσας, Τρακατέλλης, Trautmann, Τριανταφυλλίδης, Trüpel, Turmes, Τζαμπάζη, Uca, Ulmer, Urutchev, Βακάλης, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Βαρβιτσιώτης, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zanicchi, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zlotea, Zwiefka

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου