Index 
Notulen
PDF 234kWORD 165k
Dinsdag 2 september 2008 - Brussel
1.Opening van de vergadering
 2.Ingekomen stukken
 3.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)
 4.Sociaal pakket (eerste deel) (debat)
 5.Stemmingen
  
5.1.Programma "Jeugd in actie" (2007-2013) ***I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
5.2.Programma "Cultuur" (2007-2013) ***I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
5.3.Programma "Europa voor de burger" (2007-2013) ***I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
5.4.Actieprogramma op het gebied van een leven lang leren ***I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
5.5.Sluiting van het protocol bij de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst EG/Oezbekistan om rekening te houden met de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de EU * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
5.6.Sluiting van het protocol bij de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst EG/Kirgizstan om rekening te houden met de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de EU * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
5.7.Sluiting van het protocol bij de partnerschaps- en samenwerkingovereenkomst EG/Tadzjikistan om rekening te houden met de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de EU * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
5.8.Eigen aansprakelijkheid van Montenegro voor de langlopende leningen aan Servië en Montenegro (de voormalige Federale Republiek Joegoslavië) * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
5.9.Biologische productie en de etikettering van biologische producten * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
5.10.Visserijovereenkomst voor de Zuid-Indische Oceaan * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
5.11.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2008 (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
5.12.Europees justitieel netwerk * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
5.13.Toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning op strafrechtelijke beslissingen * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
5.14.Visserij en aquacultuur in de context van het geïntegreerd beheer van kustgebieden in Europa (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
5.15.Gebruik van het visuminformatiesysteem (VIS) in het kader van de Schengengrenscode ***I (stemming)
  
5.16.Versterking van Eurojust en wijziging van Besluit 2002/187/JBZ * (stemming)
  
5.17.Evaluatie van het Dublin-system (stemming)
  
5.18.Bepaalde kwesties in verband met motorrijtuigenverzekering (stemming)
  
5.19.Gecoördineerde strategie ter verbetering van de bestrijding van belastingfraude (stemming)
 6.Stemverklaringen
 7.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 8.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 9.Indiening door de Raad van het ontwerp van algemene begroting – Begrotingsjaar 2009
 10.Elektronische-communicatienetwerken en -diensten***I - Europese Autoriteit voor de elektronische-communicatiemarkt ***I - Ten volle profijt trekken van het digitale dividend in Europa: Een gemeenschappelijke aanpak voor het gebruik van het spectrum dat vrijkomt door de digitale omschakeling - Elektronische-communicatienetwerken en -diensten, bescherming van de persoonlijke levenssfeer en consumentenbescherming ***I (debat)
 11.Vragenuur (vragen aan de Raad)
 12.Aan een verzoek om verdediging van de immuniteit gegeven gevolg
 13.Speciaal verslag van de Europese Ombudsman naar aanleiding van de ontwerpaanbeveling aan de Commissie (klacht 3453/2005/GG) (debat)
 14.Gelijkheid tussen mannen en vrouwen - 2008 (debat)
 15.ENISA (Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging) (debat)
 16.Effect van marketing en reclame op de gelijkheid tussen vrouwen en mannen (debat)
 17.Klonen van dieren voor de voedselproductie (debat)
 18.Agenda van de volgende vergadering
 19.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 09.05 uur geopend.


2. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toepassing van de rechten van patiënten bij grensoverschrijdende gezondheidszorg (COM(2008)0414 - C6-0257/2008 - 2008/0142(COD))

verwezen naar

ten principale :

ENVI

advies :

FEMM, EMPL, ITRE, JURI, ECON, IMCO

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 19/2008 - Afdeling III – Commissie (N6-0007/2008 - C6-0274/2008 - 2008/2167(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel voor een beschikking van de Raad betreffende de ondertekening van een overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Verenigde Staten van Amerika betreffende samenwerking op het gebied van de regulering van de burgerluchtvaartveiligheid (10972/2007 - C6-0275/2008 - 2007/0111(CNS))

verwezen naar

ten principale :

TRAN

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 1999/62/EG betreffende het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen (COM(2008)0436 - C6-0276/2008 - 2008/0147(COD))

verwezen naar

ten principale :

TRAN

advies :

ENVI, ITRE

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de totstandbrenging van een kader voor het vaststellen van eisen inzake ecologisch ontwerp voor energiegerelateerde producten (COM(2008)0399 - C6-0277/2008 - 2008/0151(COD))

verwezen naar

ten principale :

ENVI

advies :

ITRE, JURI

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de vrijwillige deelneming van organisaties aan een communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS) (COM(2008)0402 - C6-0278/2008 - 2008/0154(COD))

verwezen naar

ten principale :

ENVI

advies :

ITRE, IMCO

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een communautair systeem van milieukeuren (COM(2008)0401 - C6-0279/2008 - 2008/0152(COD))

verwezen naar

ten principale :

ENVI

advies :

ITRE, IMCO

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een snelleresponsfaciliteit voor maatregelen tegen de scherpe stijging van de voedselprijzen in de ontwikkelingslanden (COM(2008)0450 - C6-0280/2008 - 2008/0149(COD))

verwezen naar

ten principale :

DEVE

advies :

AFET, AGRI, BUDG, INTA

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/116/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschermingstermijn van het auteursrecht en van bepaalde naburige rechten (COM(2008)0464 - C6-0281/2008 - 2008/0157(COD))

verwezen naar

ten principale :

JURI

advies :

CULT, ITRE, IMCO

- Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de instandhouding van visbestanden via technische maatregelen (COM(2008)0324 - C6-0282/2008 - 2008/0112(CNS))

verwezen naar

ten principale :

PECH

advies :

ENVI

- Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende het statuut van de Europese besloten vennootschap (COM(2008)0396 - C6-0283/2008 - 2008/0130(CNS))

verwezen naar

ten principale :

JURI

advies :

ECON

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe's) (COM(2008)0458 - C6-0287/2008 - 2008/0153(COD))

verwezen naar

ten principale :

ECON

advies :

JURI

- Voorstel voor een Richtlijn van de Raad betreffende de belastingvrijstellingen bij definitief binnenbrengen uit een lidstaat van persoonlijke goederen door particulieren (gecodificeerde versie) (COM(2008)0376 - C6-0290/2008 - 2008/0120(CNS))

verwezen naar

ten principale :

JURI

- Voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van personen ongeacht godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid (COM(2008)0426 - C6-0291/2008 - 2008/0140(CNS))

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

FEMM, CULT, EMPL, IMCO, ENVI

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Europese Gemeenschap van de Overeenkomst inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap enerzijds en de regering van Nieuw-Zeeland anderzijds (COM(2008)0170 - C6-0292/2008 - 2008/0066(CNS))

verwezen naar

ten principale :

ITRE

advies :

AFET

- Voorstel voor een kaderbesluit van de Raad betreffende het Europees bewijsverkrijgingsbevel ter verkrijging van voorwerpen, documenten en gegevens voor gebruik in strafprocedures (13076/2007 - C6-0293/2008 - 2003/0270(CNS))

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

JURI

- Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5 voor het begrotingsjaar 2008, opgesteld door de Raad op 22 juli 2008 (11571/2008 - C6-0294/2008 - 2008/2161(BUD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG


3. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)

De navolgende leden of fracties hebben overeenkomstig artikel 115 van het Reglement voor de hiernavolgende ontwerpresoluties verzoeken ingediend om het houden van een debat:

I. Staatsgreep in Mauritanië

- Pasqualina Napoletano, Marie-Arlette Carlotti en Alain Hutchinson, namens de PSE-Fractie, over de staatsgreep in Mauritanië (B6-0386/2008)

- Colm Burke, Charles Tannock, Urszula Gacek, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Carlos José Iturgaiz Angulo en Laima Liucija Andrikienė, namens de PPE-DE-Fractie, over de staatsgreep in Mauritanië (B6-0392/2008)

- Thierry Cornillet, Marios Matsakis en Renate Weber, namens de ALDE-Fractie, over de staatsgreep in Mauritanië (B6-0397/2008)

- Luisa Morgantini, namens de GUE/NGL-Fractie, over de staatsgreep in Mauritanië (B6-0398/2008)

- Marie Anne Isler Béguin en Hélène Flautre, namens de Verts/ALE-Fractie, over de staatsgreep in Mauritanië (B6-0408/2008)

- Ģirts Valdis Kristovskis, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Ewa Tomaszewska, Hanna Foltyn-Kubicka, Adam Bielan en Mieczysław Edmund Janowski, namens de UEN-Fractie, over de staatsgreep in Mauritanië (B6-0409/2008)

II. Executies door ophanging in Iran

- Pasqualina Napoletano, Hannes Swoboda, Christa Prets en Paulo Casaca, namens de PSE-Fractie, over de executies door ophanging in Iran (B6-0389/2008)

- Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Urszula Gacek, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola en Tunne Kelam, namens de PPE-DE-Fractie, over de executies door ophanging in Iran (B6-0394/2008)

- Marios Matsakis, Marco Cappato en Frédérique Ries, namens de ALDE-Fractie, over de executies door ophanging in Iran (B6-0400/2008)

- Tobias Pflüger, namens de GUE/NGL-Fractie, over de doodstraf in Iran (B6-0401/2008)

- Angelika Beer, Raül Romeva i Rueda en Monica Frassoni, namens de Verts/ALE-Fractie, over de doodstraf in Iran (B6-0403/2008)

- Cristiana Muscardini, Angelika Beer, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Ewa Tomaszewska en Mieczysław Edmund Janowski, namens de UEN-Fractie, over de executies in Iran (B6-0404/2008)

III. Moord op albino's in Tanzania   

- Pasqualina Napoletano, Josep Borrell Fontelles en Alain Hutchinson, namens de PSE-Fractie, over de moord op albino's in Tanzania (B6-0387/2008)

- Ryszard Czarnecki, Jan Tadeusz Masiel, Adam Bielan, Ewa Tomaszewska, Konrad Szymański, Mieczysław Edmund Janowski en Hanna Foltyn-Kubicka, namens de UEN-Fractie, over de moord op albino's in Tanzania (B6-0390/2008)

- Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola en Charles Tannock, namens de PPE-DE-Fractie, over de moord op albino's in Tanzania (B6-0391/2008)

- Marios Matsakis en Renate Weber, namens de ALDE-Fractie, over de moord op albino's in Tanzania (B6-0405/2008)

- Vittorio Agnoletto, namens de GUE/NGL-Fractie, over de moord op albino's in Tanzania (B6-0406/2008)

- Margrete Auken, namens de Verts/ALE-Fractie, over de moord op albino's in Tanzania (B6-0407/2008).

De spreektijd zal worden verdeeld overeenkomstig artikel 142 van het Reglement.


4. Sociaal pakket (eerste deel) (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Sociaal pakket (eerste deel)

Vladimír Špidla (lid van de Commissie) en Xavier Bertrand (fungerend voorzitter van de Raad) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Joseph Daul, namens de PPE-DE-Fractie, Martin Schulz, namens de PSE-Fractie, Graham Watson, namens de ALDE-Fractie, Jan Tadeusz Masiel, namens de UEN-Fractie, Jean Lambert, namens de Verts/ALE-Fractie, Gabriele Zimmer, namens de GUE/NGL-Fractie, Derek Roland Clark, namens de IND/DEM-Fractie, Carl Lang, niet-ingeschrevene, en Thomas Mann.

VOORZITTER: Manuel António dos SANTOS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Harlem Désir, Bernard Lehideux, Ryszard Czarnecki, Elisabeth Schroedter, Dimitrios Papadimoulis, Hanne Dahl, Andreas Mölzer, Philip Bushill-Matthews, Magda Kósáné Kovács, Gérard Deprez, Wojciech Roszkowski, Tatjana Ždanoka, Jacky Hénin, Nils Lundgren, Jana Bobošíková, Juan Andrés Naranjo Escobar, Stephen Hughes, Ona Juknevičienė, Ewa Tomaszewska, Ilda Figueiredo, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Alejandro Cercas, Sophia in 't Veld, Kyriacos Triantaphyllides, Anja Weisgerber, Anne Van Lancker, Elizabeth Lynne, Georgios Toussas, Manfred Weber en Andrzej Jan Szejna.

VOORZITTER: Gérard ONESTA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Jean Marie Beaupuy, Peter Liese, Evangelia Tzampazi, Viktória Mohácsi, Iva Zanicchi, Jan Cremers, Evelyne Gebhardt, Gabriela Creţu, Donata Gottardi, Richard Falbr en Karin Jöns.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Monica Maria Iacob-Ridzi, Proinsias De Rossa, Mieczysław Edmund Janowski, Maria Petre, Jan Andersson en Richard Corbett.

Het woord wordt gevoerd door Xavier Bertrand en Vladimír Špidla.

Aangezien de ingediende ontwerpresoluties nog niet beschikbaar zijn, zullen deze op een later tijdstip worden bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: volgende vergaderperiode.

(In afwachting van de stemmingen wordt de vergadering om 11.40 uur onderbroken en om 12.00 uur hervat.)


VOORZITTER: Edward McMILLAN-SCOTT
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Dimitar Stoyanov, die zijn afkeuring uitspreekt over de manier waarop hij volgens zijn zeggen door de Bulgaarse politie is behandeld op 30.07.2008 en het Parlement verzoekt een standpunt over deze kwestie in te nemen (De Voorzitter antwoordt hem dat de zaak aan de bevoegde instanties zal worden voorgelegd).

5. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


5.1. Programma "Jeugd in actie" (2007-2013) ***I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Besluit nr. 1719/2006/EG tot vaststelling van het programma "Jeugd in actie" voor de periode 2007-2013 [COM(2008)0056 - C6-0057/2008 - 2008/0023(COD)] - Commissie cultuur en onderwijs. Rapporteur: Katerina Batzeli (A6-0274/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

Katerina Batzeli (rapporteur) legt een verklaring af over haar verslagen (A6-0274/2008, A6-0273/2008, A6-0275/2008 en A6-0276/2008) overeenkomstig artikel 131, lid 4, van het Reglement.

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE, AMENDEMENTEN en ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2008)0369)


5.2. Programma "Cultuur" (2007-2013) ***I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Besluit nr. 1855/2006/EG tot vaststelling van het programma Cultuur (2007-2013) [COM(2008)0057 - C6-0058/2008 - 2008/0024(COD)] - Commissie cultuur en onderwijs. Rapporteur: Katerina Batzeli (A6-0273/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE, AMENDEMENTEN en ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2008)0370)


5.3. Programma "Europa voor de burger" (2007-2013) ***I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Besluit nr. 1904/2006/EG tot vaststelling voor de periode 2007-2013 van het programma "Europa voor de burger" ter bevordering van een actief Europees burgerschap [COM(2008)0059 - C6-0060/2008 - 2008/0029(COD)] - Commissie cultuur en onderwijs. Rapporteur: Katerina Batzeli (A6-0275/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE, AMENDEMENTEN en ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2008)0371)


5.4. Actieprogramma op het gebied van een leven lang leren ***I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Besluit nr. 1720/2006/EG tot vaststelling van een actieprogramma op het gebied van een leven lang leren [COM(2008)0061 - C6-0064/2008 - 2008/0025(COD)] - Commissie cultuur en onderwijs. Rapporteur: Katerina Batzeli (A6-0276/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE, AMENDEMENTEN en ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2008)0372)


5.5. Sluiting van het protocol bij de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst EG/Oezbekistan om rekening te houden met de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de EU * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad en de Commissie betreffende de sluiting van het protocol bij de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst waarbij een partnerschap tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Oezbekistan, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie [COM(2007)0117 - C6-0213/2008 - 2007/0044(CNS)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0306/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2008)0373)


5.6. Sluiting van het protocol bij de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst EG/Kirgizstan om rekening te houden met de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de EU * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad en de Commissie betreffende de sluiting van het protocol bij de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst waarbij een partnerschap tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Kirgizstan, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie [COM(2007)0133 - C6-0228/2008 - 2007/0047(CNS)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0307/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2008)0374)


5.7. Sluiting van het protocol bij de partnerschaps- en samenwerkingovereenkomst EG/Tadzjikistan om rekening te houden met de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de EU * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad en de Commissie betreffende de sluiting van het protocol bij de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst waarbij een partnerschap tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Tadzjikistan, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie [COM(2007)0143 - C6-0254/2008 - 2007/0050(CNS)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0320/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2008)0375)


5.8. Eigen aansprakelijkheid van Montenegro voor de langlopende leningen aan Servië en Montenegro (de voormalige Federale Republiek Joegoslavië) * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad tot vaststelling van een eigen aansprakelijkheid van Montenegro voor de langlopende leningen die de Gemeenschap uit hoofde van de Besluiten 2001/549/EG en 2002/882/EG van de Raad aan de Statenunie van Servië en Montenegro (voorheen de Federale Republiek Joegoslavië) heeft toegekend, en tot evenredige beperking van de aansprakelijkheid van Servië voor deze leningen [COM(2008)0228 - C6-0221/2008 - 2008/0086(CNS)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Helmuth Markov (A6-0281/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2008)0376)


5.9. Biologische productie en de etikettering van biologische producten * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 834/2007 inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten [COM(2008)0314 - C6-0219/2008 - 2008/0097(CNS)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Neil Parish (A6-0311/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2008)0377)


5.10. Visserijovereenkomst voor de Zuid-Indische Oceaan * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Europese Gemeenschap van de Visserijovereenkomst voor de Zuid-Indische Oceaan [COM(2007)0831 - C6-0047/2008 - 2007/0285(CNS)] - Commissie visserij. Rapporteur: Philippe Morillon (A6-0315/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE, AMENDEMENT en ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2008)0378)


5.11. Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2008 (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2008 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2008, Afdeling III - Commissie [11571/2008 – C6 0294/2008 – 2008/2161(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Kyösti Virrankoski (A6-0328/2008)

(Gekwalificeerde meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2008)0379)


5.12. Europees justitieel netwerk * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het initiatief van de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek met het oog op de aanneming van een besluit van de Raad betreffende het Europees Justitieel Netwerk [5620/2008 - C6-0074/2008 - 2008/0802(CNS)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A6-0292/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

INITIATIEF, AMENDEMENTEN en ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2008)0380)


5.13. Toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning op strafrechtelijke beslissingen * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het initiatief van de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, de Slowaakse Republiek, het Verenigd Koninkrijk en de Bondsrepubliek Duitsland met het oog op de aanneming van een kaderbesluit van de Raad betreffende de tenuitvoerlegging van verstekvonnissen en tot wijziging van Kaderbesluit 2002/584/JBZ betreffende het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten, Kaderbesluit 2005/214/JBZ inzake de toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning op geldelijke sancties, Kaderbesluit 2006/783/JBZ inzake de toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning op beslissingen tot confiscatie, Kaderbesluit …/…/JBZ van de Raad inzake de toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning op strafrechtelijke beslissingen waarbij vrijheidsstraffen of tot vrijheidsbeneming strekkende maatregelen worden opgelegd met het oog op de tenuitvoerlegging ervan in de Europese Unie [05598/2008 - C6-0075/2008 - 2008/0803(CNS)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Armando França (A6-0285/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

Armando França (rapporteur) legt een verklaring af overeenkomstig artikel 131, lid 4, van het Reglement.

INITIATIEF, AMENDEMENTEN en ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2008)0381)


5.14. Visserij en aquacultuur in de context van het geïntegreerd beheer van kustgebieden in Europa (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over visserij en aquacultuur in de context van het geïntegreerd beheer van kustgebieden in Europa [2008/2014(INI)] - Commissie visserij. Rapporteur: Ioannis Gklavakis (A6-0286/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 14)

Ioannis Gklavakis (rapporteur) legt een verklaring af overeenkomstig artikel 131, lid 4, van het Reglement.

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2008)0382)


5.15. Gebruik van het visuminformatiesysteem (VIS) in het kader van de Schengengrenscode ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 562/2006 wat betreft het gebruik van het visuminformatiesysteem (VIS) in het kader van de Schengengrenscode [COM(2008)0101 - C6-0086/2008 - 2008/0041(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Mihael Brejc (A6-0208/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 15)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2008)0383)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2008)0383)


5.16. Versterking van Eurojust en wijziging van Besluit 2002/187/JBZ * (stemming)

Verslag over het initiatief van de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek met het oog op de aanneming van een besluit van de Raad inzake het versterken van Eurojust en tot wijziging van Besluit 2002/187/JBZ [05613/2008 - C6-0076/2008 - 2008/0804(CNS)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Renate Weber (A6-0293/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 16)

INITIATIEF

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2008)0384)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2008)0384)

Opmerkingen in het kader van de stemming:

Evelyne Gebhardt, namens de PSE-Fractie, diende een mondeling amendement op amendement 19 in, dat in aanmerking werd genomen.


5.17. Evaluatie van het Dublin-system (stemming)

Verslag over de evaluatie van het Dublin-system [2007/2262(INI)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Jean Lambert (A6-0287/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 17)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2008)0385)


5.18. Bepaalde kwesties in verband met motorrijtuigenverzekering (stemming)

Verslag over bepaalde kwesties in verband met motorrijtuigenverzekering [2007/2258(INI)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Nickolay Mladenov (A6-0249/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 18)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2008)0386)


5.19. Gecoördineerde strategie ter verbetering van de bestrijding van belastingfraude (stemming)

Verslag over een gecoördineerde strategie ter verbetering van de bestrijding van belastingfraude [2008/2033(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Sharon Bowles (A6-0312/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 19)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2008)0387)


6. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 163, lid 3, van het Reglement zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Sylvia-Yvonne Kaufmann - A6-0292/2008:

Hubert Pirker

Verslag Armando França - A6-0285/2008:

Hubert Pirker

Verslag Mihael Brejc - A6-0208/2008:

Hubert Pirker, Frank Vanhecke, Daniel Hannan

Verslag Renate Weber - A6-0293/2008:

Hubert Pirker

Verslag Jean Lambert - A6-0287/2008, Verslag Sharon Bowles - A6-0312/2008:

David Sumberg

Verslag Jean Lambert - A6-0287/2008:

Frank Vanhecke, Philip Claeys

Verslag Sharon Bowles - A6-0312/2008:

Christoph Konrad, Ivo Strejček, Astrid Lulling, Avril Doyle

Verslag Sylvia-Yvonne Kaufmann - A6-0292/2008:

Frank Vanhecke


7. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op de website “Séance en direct”, "Résultats des votes (appels nominaux)/Result of votes (Roll-call votes)" en in de gedrukte versie van bijlage “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”.

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.

°
° ° °

Peter Baco en Konstantinos Droutsas hebben laten weten dat hun stemapparaat niet werkte bij de stemming over de verslagen A6-0274/2008, A6-0273/2008, A6-0275/2008 en A6-0276/2008.


(De vergadering wordt om 12.50 uur onderbroken en om 15.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Hans-Gert PÖTTERING
Voorzitter

8. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


9. Indiening door de Raad van het ontwerp van algemene begroting – Begrotingsjaar 2009

Éric Woerth (fungerend voorzitter van de Raad) licht het ontwerp toe.

Het woord wordt gevoerd door Jutta Haug (rapporteur voor de algemene begroting 2009 – Afdeling III), Janusz Lewandowski (rapporteur voor de algemene begroting – andere afdelingen), Kyösti Virrankoski (ondervoorzitter van de commissie BUDG), Dalia Grybauskaitė (lid van de Commissie) en Éric Woerth.

Het punt wordt gesloten.


10. Elektronische-communicatienetwerken en -diensten***I - Europese Autoriteit voor de elektronische-communicatiemarkt ***I - Ten volle profijt trekken van het digitale dividend in Europa: Een gemeenschappelijke aanpak voor het gebruik van het spectrum dat vrijkomt door de digitale omschakeling - Elektronische-communicatienetwerken en -diensten, bescherming van de persoonlijke levenssfeer en consumentenbescherming ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Richtlijnen 2002/21/EG inzake een gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronische-communicatienetwerken en -diensten, 2002/19/EG inzake de toegang tot en interconnectie van elektronische-communicatienetwerken en bijbehorende faciliteiten en 2002/20/EG betreffende de machtiging voor elektronische-communicatienetwerken en -diensten [COM(2007)0697 - C6-0427/2007 - 2007/0247(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Catherine Trautmann (A6-0321/2008)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van de Europese Autoriteit voor de elektronische-communicatiemarkt [COM(2007)0699 - C6-0428/2007 - 2007/0249(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Pilar del Castillo Vera (A6-0316/2008)

Verslag over het ten volle profijt trekken van het digitale dividend in Europa: Een gemeenschappelijke aanpak voor het gebruik van het spectrum dat vrijkomt door de digitale omschakeling [2008/2099(INI)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Patrizia Toia (A6-0305/2008)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2002/22/EG inzake de universele dienst en gebruikersrechten met betrekking tot elektronische-communicatienetwerken en -diensten, Richtlijn 2002/58/EG betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie en Verordening (EG) nr. 2006/2004 betreffende samenwerking met betrekking tot consumentenbescherming [COM(2007)0698 - C6-0420/2007 - 2007/0248(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Malcolm Harbour (A6-0318/2008)

Het woord wordt gevoerd door Luc Chatel (fungerend voorzitter van de Raad), Eric Besson (fungerend voorzitter van de Raad) en Viviane Reding (lid van de Commissie).

VOORZITTER: Martine ROURE
Ondervoorzitter

Catherine Trautmann, Pilar del Castillo Vera, Patrizia Toia en Malcolm Harbour leiden hun verslagen in.

Het woord wordt gevoerd door Jutta Haug (rapporteur voor advies van de Commissie BUDG), Karsten Friedrich Hoppenstedt (rapporteur voor advies van de Commissie ECON), Gunnar Hökmark (rapporteur voor advies van de Commissie ECON), Robert Goebbels (rapporteur voor advies van de Commissie ECON), Sophia in 't Veld (rapporteur voor advies van de Commissie ECON), Reino Paasilinna (rapporteur voor advies van de Commissie ITRE), Marian Zlotea (rapporteur voor advies van de Commissie IMCO), Edit Herczog (rapporteur voor advies van de Commissie IMCO), Manolis Mavrommatis (rapporteur voor advies van de Commissie CULT), Cornelis Visser (rapporteur voor advies van de Commissie CULT), Gyula Hegyi (rapporteur voor advies van de Commissie CULT), Ignasi Guardans Cambó (rapporteur voor advies van de Commissie CULT), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (rapporteur voor advies van de Commissie JURI), Manuel Medina Ortega (rapporteur voor advies van de Commissie JURI), Alexander Alvaro (rapporteur voor advies van de Commissie LIBE), Angelika Niebler, namens de PPE-DE-Fractie, Erika Mann, namens de PSE-Fractie, Patrizia Toia, namens de ALDE-Fractie, Roberts Zīle, namens de UEN-Fractie, Rebecca Harms, namens de Verts/ALE-Fractie, Eva-Britt Svensson, namens de GUE/NGL-Fractie, Nils Lundgren, namens de IND/DEM-Fractie, Desislav Chukolov, niet-ingeschrevene, Paul Rübig, Silvia-Adriana Ţicău, Alexander Alvaro, Seán Ó Neachtain, David Hammerstein, Hanne Dahl, Jerzy Buzek, Eric Besson, Bernadette Vergnaud en Cristian Silviu Buşoi.

VOORZITTER: Diana WALLIS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Leopold Józef Rutowicz, Kathy Sinnott, Jacques Toubon, Evelyne Gebhardt, Erna Hennicot-Schoepges, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Zita Pleštinská en Stavros Lambrinidis.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Ruth Hieronymi, Katerina Batzeli, Dumitru Oprea, Arlene McCarthy en Pierre Pribetich.

Het woord wordt gevoerd door Luc Chatel, Viviane Reding, Catherine Trautmann, Pilar del Castillo Vera, Patrizia Toia en Malcolm Harbour.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: volgende vergaderperiode.


11. Vragenuur (vragen aan de Raad)

Het Parlement behandelt een reeks vragen aan de Raad (B6-0457/2008).

Vraag 1 (Manuel Medina Ortega): Voedselvoorzieningsbeleid.

Jean-Pierre Jouyet (fungerend voorzitter van de Raad) beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Manuel Medina Ortega, Jim Allister en Paul Rübig.

Vraag 2 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Europees Pact voor de jeugd.

Jean-Pierre Jouyet beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Marie Panayotopoulos-Cassiotou en Jörg Leichtfried.

Vraag 3 (Robert Evans): Anomalieën in verband met de situatie van de overzeese gebieden van de EU.

Jean-Pierre Jouyet beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Robert Evans, Justas Vincas Paleckis en Avril Doyle.

Vraag 4 (Avril Doyle): Aanpassingsmaatregelen aan de grens ten aanzien van minder efficiënte koolstofinvoer.

Jean-Pierre Jouyet beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Avril Doyle en Syed Kamall.

Vraag 5 (Colm Burke): Forum op hoog niveau over de doeltreffendheid van steun in Accra (Ghana) in september.

Jean-Pierre Jouyet beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Colm Burke.

Vraag 6 (Jim Higgins): EU-missie in Tsjaad.

Jean-Pierre Jouyet beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Jim Higgins, Colm Burke en Marian Harkin.

De vragen 7 t/m 12, 14, 16, 17, 19 t/m 24 en 26 t/m 34 zullen schriftelijk worden beantwoord (zie Bijlage bij het Volledig verslag van de vergaderingen).

Het vragenuur aan de Raad wordt gesloten.


(De vergadering wordt om 19.05 uur onderbroken en om 21.05 uur hervat.)

VOORZITTER: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Ondervoorzitter

12. Aan een verzoek om verdediging van de immuniteit gegeven gevolg

Op de vergadering van 16.06.2008 heeft het Parlement kennis genomen van het verzoek van Witold Tomczak om verdediging van zijn immuniteit en voorrechten in het kader van een bij de arrondissementsrechtbank van Ostrów Wielkopolski lopende procedure (punt 5 van de notulen van 16.06.2008) en het heeft overeenkomstig artikel 6, lid 3 van het Reglement dit verzoek verwezen naar de commissie JURI.

In zijn brief van 05.08.2008 aan de Voorzitter van het Parlement heeft de voorzitter van de commissie JURI gesteld dat dit verzoek van Witold Tomczak als onontvankelijk moet worden beschouwd aangezien deze zaak reeds twee maal aan het Parlement is voorgelegd en het Parlement op 04.04.2006 (punt 8_2 van de notulen van 04.04.2006) en op 19.02.2008 (punt 6.13 van de notulen van 19.02.2008) besloten heeft de immuniteit van Witold Tomczak niet te verdedigen.


13. Speciaal verslag van de Europese Ombudsman naar aanleiding van de ontwerpaanbeveling aan de Commissie (klacht 3453/2005/GG) (debat)

Verslag over het speciaal verslag van de Europese Ombudsman naar aanleiding van de ontwerpaanbeveling aan de Europese Commissie met betrekking tot klacht 3453/2005/GG [2007/2264(INI)] - Commissie verzoekschriften. Rapporteur: Proinsias De Rossa (A6-0289/2008)

Proinsias De Rossa leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Vladimír Špidla (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Alejandro Cercas, rapporteur voor advies van de Commissie EMPL, Mairead McGuinness, namens de PPE-DE-Fractie, Maria Matsouka, namens de PSE-Fractie, Marian Harkin, namens de ALDE-Fractie, Marcin Libicki, namens de UEN-Fractie, Elisabeth Schroedter, namens de Verts/ALE-Fractie, en Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Ewa Tomaszewska en Mairead McGuinness.

Het woord wordt gevoerd door Vladimír Špidla en Proinsias De Rossa.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.7 van de notulen van 03.09.2008.


14. Gelijkheid tussen mannen en vrouwen - 2008 (debat)

Verslag over de gelijkheid tussen mannen en vrouwen - 2008 [2008/2047(INI)] - Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid. Rapporteur: Iratxe García Pérez (A6-0325/2008)

Iratxe García Pérez leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Vladimír Špidla (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Marian Harkin (rapporteur voor advies van de Commissie EMPL), Maria Badia i Cutchet (rapporteur voor advies van de Commissie CULT), Marie Panayotopoulos-Cassiotou, namens de PPE-DE-Fractie, Zita Gurmai, namens de PSE-Fractie, Raül Romeva i Rueda, namens de Verts/ALE-Fractie, Eva-Britt Svensson, namens de GUE/NGL-Fractie, Urszula Krupa, namens de IND/DEM-Fractie, Zita Pleštinská, Gabriela Creţu, Ilda Figueiredo, Godfrey Bloom, Mary Honeyball en Věra Flasarová.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Mihaela Popa, Anna Záborská, Czesław Adam Siekierski en Monica Maria Iacob-Ridzi.

Het woord wordt gevoerd door Vladimír Špidla en Iratxe García Pérez.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.8 van de notulen van 03.09.2008.


15. ENISA (Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging) (debat)

Mondelinge vraag (O-0060/2008) van Giles Chichester en Angelika Niebler, namens de PPE-DE-Fractie, aan de Commissie: ENISA (B6-0159/2008)

Angelika Niebler (auteur) licht de mondelinge vraag toe.

Viviane Reding (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag

Het woord wordt gevoerd door Nikolaos Vakalis, namens de PPE-DE-Fractie, en Anni Podimata, namens de PSE-Fractie.

VOORZITTER: Luigi COCILOVO
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Jorgo Chatzimarkakis, namens de ALDE-Fractie, en Viviane Reding.

Het debat wordt gesloten.


16. Effect van marketing en reclame op de gelijkheid tussen vrouwen en mannen (debat)

Verslag over het effect van marketing en reclame op de gelijkheid tussen vrouwen en mannen [2008/2038(INI)] - Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid. Rapporteur: Eva-Britt Svensson (A6-0199/2008)

Eva-Britt Svensson leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Viviane Reding (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Esther Herranz García, namens de PPE-DE-Fractie, Bernadette Vergnaud, namens de PSE-Fractie, Sophia in 't Veld, namens de ALDE-Fractie, Ewa Tomaszewska, namens de UEN-Fractie, Hiltrud Breyer, namens de Verts/ALE-Fractie, Urszula Krupa, namens de IND/DEM-Fractie, Edit Bauer en Marusya Ivanova Lyubcheva.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Zita Pleštinská, Zbigniew Zaleski, Monica Maria Iacob-Ridzi, Marie Panayotopoulos-Cassiotou en Agnes Schierhuber.

Het woord wordt gevoerd door Eva-Britt Svensson.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.1 van de notulen van 03.09.2008.


17. Klonen van dieren voor de voedselproductie (debat)

Mondelinge vraag (O-0069/2008) van Neil Parish, namens de Commissie AGRI: Klonen van dieren voor de voedselproductie (B6-0545/2008)

Neil Parish (auteur) licht de mondelinge vraag toe.

Androula Vassiliou (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag

Het woord wordt gevoerd door Agnes Schierhuber, namens de PPE-DE-Fractie, Csaba Sándor Tabajdi, namens de PSE-Fractie, Mojca Drčar Murko, namens de ALDE-Fractie, Janusz Wojciechowski, namens de UEN-Fractie, David Hammerstein, namens de Verts/ALE-Fractie, Kartika Tamara Liotard, namens de GUE/NGL-Fractie, Jim Allister, niet-ingeschrevene, Czesław Adam Siekierski, Andrzej Tomasz Zapałowski, John Purvis en Mairead McGuinness.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door James Nicholson.

Het woord wordt gevoerd door Androula Vassiliou.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 108, lid 5 van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Neil Parish, namens de Commissie AGRI, over het klonen van dieren ten behoeve van de voedselvoorziening (B6-0373/2008).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.9 van de notulen van 03.09.2008.


18. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 411.060/OJME).


19. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 23.50 uur gesloten.

Harald Rømer

Alejo Vidal-Quadras

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Ondertekend door:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antinucci, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Attwooll, Aubert, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berman, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Bösch, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciani, Claeys, Clark, Cocilovo, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Dahl, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fiore, Flasarová, Flautre, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Friedrich, Gacek, Gál, Gaľa, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Hänsch, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Hołowczyc, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Locatelli, Lo Curto, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Marinescu, Marini, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musumeci, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Oprea, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robusti, Rocard, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zanicchi, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zlotea, Zwiefka

Juridische mededeling - Privacybeleid